Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Protokol kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang var fraværende deltog deltog deltog deltog deltog deltog Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. F.I.L. havde foretræde for udvalget. Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef Charlotte Bidsted Udvalgssekretær Karen Elisabeth Dam Side 1 af 40

2 Indholdsfortegnelse 1. Foretræde for udvalget - F.I.L (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) 2. Aftale om budgetlægning Kultur- og Fritidsudvalgets område 3. Vedtægt for folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar Udmøntning af budget : Kvarterløft i Lundtofte- Boligsocial indsats 5. Tidsplan for åbning af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus og i Virumhallen 6. Templet ansøgning om underskudsgaranti for arrangementer i Kulturhuset 7. Ansøgning fra Templet om støtte til at afholde "Lyt.Nu" 8. Kulturfonden: Ansøgning fra Bellmanselskabet om koncertstøtte. 9. Kulturfonden: Ansøgning fra Kulturhuset Springforbi.nu om støtte til at afholde Rytmisk Salon 10. LUKKET SAG - Prisuddeling Idræts- og Kulturpriser 11. LUKKET SAG: Orientering om beslutningsforløb om Kulturhuset 12. Implementering af folkeskolereformen 13. Udmønting af budgetaftale om styrkelse af breddeidrætten (Kultur og fritid) 14. Lundtoftevej 53A - Lyngby Stadion - Orientering om opsætning af nye master i forbindelse med opvisningsbanen 15. Lyngby Idrætsby - Orientering og rundvisning 16. Anmodning om optagelse af sag om inddragelse af foreninger i skolereformen 17. Meddelelse til medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget - Februar Kulturfonden, Lyngby rotary Klub søger støtte til koncert Side 2 af 40

3 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Foretræde for udvalget - F.I.L (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) Sagsfremstilling F.I.L (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) har foretræde for Kulturog Fritidsudvalget. F.I.L.s bestyrelse ønsker at drøfte generelle forhold med udvalget, som fx idrætsfaciliteter, folkeskolereformen, medindflydelse og folkeoplysningsudvalget m.v. Foreningen er en paraplyforening for idrætsforeningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune og er stiftet i Foreningens vedtægter, der senest er vedtaget af repræsentantskabet den 1. marts 1999, er vedlagt som bilag. Heraf fremgår det, at F.I.L.s formål er: at virke til fremme af udøvelse af amatøridræt i Lyngby-Taarbæk Kommune at virke til fastholdelse og udbygning af de ydre forhold for idrætsforeningerne at virke for et godt samarbejde mellem idrætsforeningerne at varetage idrætsforeningernes interesse i forhold til myndigheder og lignende at varetage idrætsforeningernes interesse ved at være repræsenteret i udvalg, bestyrelser m.v. som på såvel kommunalt og tværkommunalt plan har indflydelse på idrætsforeningernes vilkår F.I.L.s bestyrelsen bliver valgt blandt og af medlemsforeningerne på det årlige repræsentantskabsmøde, der sædvanligvis afholdes i marts måned. Derudover afholder F.I.L. medlemsmøder efter behov, hvor relevante temaer drøftes. Senest afholdtes medlemsmøde den 28. januar 2014 med folkeskolereformen som tema. F.I.L. indbyder sædvanligvis Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer til repræsentantskabs- og medlemsmøder. F.I.L. er en vigtig samarbejdspartner for forvaltningen og eksempelvis er der tæt kontakt og samarbejde omkring den årlige tildeling af tilskud efter Lyngby-Ordningen og sæsonfordeling af idrætsfaciliteter. Ud af de 90 idrætsforeninger, der er godkendt af kommunen i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, er 75 foreninger medlemmer af F.I.L. Alle de store foreninger er medlemmer, og de 15 foreninger, der ikke er medlemmer er typisk små og/eller nyoprettede foreninger, og en del af dem har ingen børne- og ungdomsmedlemmer. Oversigt over F.I.L.s medlemsforeninger af 29. januar 2013 er vedlagt som bilag. Derudover er F.I.L. repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget, Team Elites bestyrelse, Integrationsrådet, Klub Lyngbys bestyrelse og Frivilligcenterets bestyrelse. I forhold til Idrætsklinik Nord er det F.I.L. der har formandsposten og F.I.L. er også repræsenteret i samarbejdet mellem fire idrætsklinikker. F.I.L. har også en bestyrelsespost i Idrætsrådet i Region Hovedstaden. Yderligere oplysninger om F.I.L. og foreningens virke findes på Side 3 af 40

4 Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Taget til efterretning. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen.. Bilagsfortegnelse 1. FILs vedtægt.pdf 2. Medlemsliste FIL.pdf 3. Notat fra FIL Side 4 af 40

5 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Aftale om budgetlægning Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Der er den 29. januar indgået vedlagte politiske aftale om budgetlægningen for mellem alle Kommunalbestyrelsens partier med undtagelse af Enhedslisten. Økonomiudvalget beslutter den konkrete tilrettelæggelse af budgetprocessen på Økonomiudvalgets møde den 27. februar, idet det jf. aftalen forventes, at fagudvalgene skal drøfte budgetforslag på egne områder hen over foråret - første gang i marts. Af hensyn til en tidlig igangsætning af overvejelserne om processen på fagudvalgenes respektive områder, foreslår forvaltningen, at fagudvalgene allerede nu tager en første drøftelse af input til, hvordan en kommende proces med udarbejdelse af forslag tilrettelægges mest hensigtsmæssigt på udvalgenes områder. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter den kommende budgetproces. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Udvalget anmoder forvaltningen om forslag til budgettet vedrørende administration - i form af besparelser, effektiviseringer og investeringsforslag - med henblik på at tilvejebringe valgmuligheder for udvalget. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. Lyngby-Taarbæk-aftalen 2014 Hovedelementer i aftale om budgetlægning.pdf Side 5 af 40

6 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Vedtægt for folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2014 Sagsfremstilling Ved vedtagelsen af lovændringer til Folkeoplysningsloven den 7. juni 2011 blev det obligatorisk for kommunerne at oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningsloven, jf. lovens 35 stk. 2. Derudover indeholdt lovændringen et krav om udarbejdelse af en folkeoplysningspolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 folkeoplysningspolitikken (bilag), der indeholder visioner og mål for folkeoplysningsområdet. Politikken er blevet til i en proces med borger- og brugerinddragelse. I Lyngby-Taarbæk Kommune var der i forvejen nedsat et Folkeoplysningsudvalg, der levede op til lovændringen. Udvalget bestod af syv repræsentanter fra de forskellige folkeoplysende foreningstyper, samt fire kommunalbestyrelsesmedlemmer. Derudover havde udvalget udpeget to tilforordnede uden stemmeret fra henholdsvis kulturområdet og handicapområdet i perioden Kultur- og Fritidsudvalgsformanden har også deltaget i møderne som tilforordnet. Udvalgets sammensætning, valg af medlemmer, opgaver mv. er beskrevet i vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune senest revideret den 20. marts 2006 (bilag). Et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2013 (jf. protokol vedlagt som bilag), at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke fremover skal være repræsenteret i udvalget. Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. januar 2014 på anmodning fra Simon Pihl Sørensen, A, at Folkeoplysningsudvalget får repræsentation af kommunalbestyrelsen (jf. protokol vedlagt som bilag). I forlængelse heraf forudsættes en ændring af vedtægten for folkeoplysningsudvalget før der kan foretages udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer og valg af repræsentanter til folkeoplysningsudvalget for perioden Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en ny vedtægt (bilag), og har derudover justeret vedtægten i forhold til kommunens folkeoplysningspolitik og ændringer i folkeoplysningsloven. Forslag til udvalgets sammensætning med i alt 11 medlemmer, da det anbefales at have et ulige antal medlemmer med stemmeret: 2 medlemmer valgt blandt kommunalbestyrelsens medlemmer (ændret fra 4 til 2) 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (uændret antal) 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de frivillige folkeoplysende foreninger/idrætsforeningerne (ændret fra 2 til 3. Ændringen er et ønske fra F.I.L. om at idrætsområdet deltagere/medlemsmæssigt er lige så stort, måske større end den folkeoplysende voksenundervisning, og at områderne budgetmæssigt er på samme størrelse) 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de øvrige frivillige folkeoplysende foreninger (uændret antal) 1 medlem udpeges af Ungerådet (har ikke tidligere været repræsenteret, da Ungerådet Side 6 af 40

7 først er oprettet i Ungerådet repræsenterer målgruppen årige. Ungerådet, har derudover kontakt til de selvorganiserede i samme aldersgruppe) Derudover fastholdes muligheden for, at udvalget kan udpege tilforordnede uden stemmeret fra andre relevante områder. Som nævnt ovenfor har to tilforordnede deltaget i udvalgets møde i perioden Andre kommuner har eksempelvis udpeget tilforordnede for Kulturområdet, Handicaprådet, Frivilligcenter, Seniorråd, Integrationsråd og Repræsentanter for f.eks. selvorganiserede grupper, jf. notat af 23. januar 2014 vedr. nabokommunernes sammensætning af folkeoplysningsudvalg. Forvaltningen foreslår, at vedtægten ikke præciserer, hvilke eventuelle tilforordnede der er i udvalget, men at kommunalbestyrelsen hvert 4. år i forbindelse med nedsættelse af udvalget, udpeger relevant aktuel repræsentation i folkeoplysningsudvalget. Det kunne fx være en tilforordnet fra skolebestyrelserne i de kommende år for at understøtte sammenhængen mellem implementering af folkeskolereformen og idræts- og børne-og ungdomsforeningerne. Til orientering sidder f.eks. et fælles skolebestyrelsesmedlem i Integrationsrådet. Forvaltningen har modtaget en forespørgsel fra Seniorrådets formand Lone Schou-Hansen om mulighed for repræsentation i Folkeoplysningsudvalget. I vedtægten foreslås, at der afholdes minimum fire årlige møder. Antallet er uændret fra den nugældende vedtægt, men i praksis har der igennem flere år været afholdt seks møder årligt. Som noget nyt foreslås, at der afholdes et årligt temamøde mellem Folkeoplysningsudvalget, det stående udvalg (Kultur- og Fritidsudvalget) og foreningerne på folkeoplysningsområdet. Her har udvalg og foreninger mulighed for at gå i dialog om aktuelle temaer som fx samarbejde med folkeskolerne, arbejdet med udsatte børn og unge mv. Derudover foreslås et årligt møde mellem Folkeoplysningsudvalget og det stående udvalg (Kultur- og Fritidsudvalget) forud for budgetforhandlingerne. Forslaget til vedtægter har været drøftet på møde med de brugerrepræsentanter, der var i Folkeoplysningsudvalget i perioden Referat fra mødet den 23. januar 2014 er vedlagt som bilag. Forvaltningen indkalder med via Det Grønne Område, hjemmesiden og direkte invitation på mail til alle opstillingsberettigede foreninger, til opstillingsmøde for udvalgets brugerrepræsentanter den 20. marts 2014, hvor de respektive foreningstyper vælger deres kandidat/kandidater, evt. i prioriteret rækkefølge, hvis der er flere kandidater end det, der skal bruges. Det samme gælder for suppleanter. På baggrund af dette møde udarbejdes en indstilling til Kommunalbestyrelsen. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen, hvor der bl.a. er sat midler af til diæter, formandshonorar mv. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. Forslag til vedtægt for folkeoplysningsudvalget godkendes med øjeblikkelig virkning Side 7 af 40

8 2. Kultur- og Fritidsudvalget indstiller hvilke områder, der deltager som tilforordnede i Folkeoplysningsudvalgets møder i perioden Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Ad 1. Anbefales idet de to kommunalbestyrelses repræsentanter ændres til tilforordnede. Det gøres derudover muligt at Folkeoplysningsudvalget ad hoc kan inddrage relevante tilforordnede (maksimalt 5) blandt andet for at tilgodese uorganiserede/motionister. Vedtægterne tilrettes i overensstemmelse med beslutningen. Ad 2. Besluttet at der skal være repræsentation fra Skolebestyrelserne samt Ungerådet i perioden Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. Udkast vedtægt FOU.pdf 2. Nugældende vedtægt for Folkeoplysningsudvalget.pdf 3. LTK_Folkeoplysning_ godkendt KMB pdf 4. k KB beslutning om udvalg.pdf referat møde om ny vedtægt.pdf 6. notat om folkeoplysningsudvalg i andre kommuner.pdf pdf 8. Protokol KMB pdf Side 8 af 40

9 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Udmøntning af budget : Kvarterløft i Lundtofte- Boligsocial indsats Sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen er der i 2014 og 2015 afsat 0,5 millioner kroner årligt til "Kvarterløft i Lundtofte" med følgende bemærkning: "Midlerne skal ses i forlængelse af de boligsociale handleplaner og behovet for eventuelt at afsætte midler til en ekstraordinær socialfaglig indsats i boligområderne." Lundtofteparken er et af de fire boligområder i Lyngby-Taarbæk Kommune, der indgår i de boligsociale handleplaner, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i november Kultur- og Fritidsudvalget får en status for arbejdet med de boligsociale planer på møde i marts Lundtofteparken har et velfungerende samarbejde med skole, klub og ssp omkring områdets børn og unge. Der er endvidere traditioner for at lave boligsociale aktiviteter og arbejde med at skabe trivsel og tryghed for områdets beboere. Arbejdet foregår på frivillig basis og er som sådan sårbart. Selvom der er igangsat mange initiativer i Lundtofteparken, er boligafdelingen præget af et negativt rygte, og der er fortsat brug for at øge trivslen i området. Herunder at sætte ind overfor de mest sårbare børn, unge og voksne og skabe flere gode historier - og få dem fortalt til omverdenen. Det foreløbige arbejde med de boligsociale handleplaner peger i retning af, at der er brug for at styrke indsatsen i Lundtofteparken i forhold til at forankre og udbygge de tiltag, der allerede er i gang, og at styrke det lokale netværk. I arbejdet med de boligsociale handleplaner har arbejdsgruppen i Lundtofte givet udtryk for ønsket om en boligsocial medarbejder til at varetage dette arbejde. Ansøgninger til Landsbyggefonden har ikke givet resultat, da der er mange andre boligområder i landet, der har større behov. Boligorganisationen Samvirke henvendte sig derfor i efteråret 2013 til Lyngby-Taarbæk Kommune med ønsket om at styrke den boligsociale indsats i området ved at ansætte en boligsocial medarbejder. Forvaltninger peger på, at midlerne til kvarterløft i Lundtofte udmøntes ved at ansætte en boligsocial medarbejder i Den boligsociale medarbejder skal igangsætte og koordinere initiativer i Lundtofteparken. Medarbejderen tilknyttes organisatorisk Center for Sundhed og Kultur, som er ansvarlig for den boligsociale indsats, og medarbejderen placeres fysisk i Lundtofteparken. Formulering af stillingsprofilen og selve ansættelsesproceduren igangsættes i et samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Lundtofteparken. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen af budgetaftalen , idet bevillingen for 2014 fordeles med kr i 2014, kr. i 2015 og i Forskydningen skyldes, at en boligsocial medarbejder først kan ansættes medio 2014 og ansættelsen er forudsat at løbe i 2 år. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Side 9 af 40

10 Forvaltningen foreslår, at de afsatte budgetmidlerne til Kvarterløft i Lundtofte udmøntes ved at ansætte en boligsocial medarbejder i perioden Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt idet udvalget lægger vægt på, at personen arbejder i hele Lundtofte. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Side 10 af 40

11 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Tidsplan for åbning af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus og i Virumhallen Sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen for besluttede Kommunalbestyrelsen i oktober 2013 at afsætte midler til at etablere mikrobiblioteker i Lundtofte og Virum. I forlængelse heraf udmøntede Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2013 budgetaftalens beslutning om at etablere mikrobiblioteker i hhv. Lundtofte Medborgerhus og i Virumhallen i foråret 2014 (jf. vedlagte protokollat). Dermed er der i perioden fra ultimo december 2013, hvor biblioteksbussen blev lukket, til foråret 2014 ikke et lokalt bibliotekstilbud. Dog har biblioteket en ordning, Biblioteket Kommer, som gratis udbringer bøger, lydbøger, musik og film ud til ældre og handicappede borgere, som ikke selv kan komme på biblioteket. Biblioteksbussen blev lukket som en besparelse i forbindelse med budgetaftalen for Kultur- og Fritidsudvalget udmøntede budgetaftalens lukning af biblioteksbussen den 11. april 2013, hvor tidsplanen for lukning af bussen blev vedtaget (jf. vedlagte protokollat). Jf. vedlagte tidsplan (bilag) for at etablere mikrobiblioteker forventes mikrobiblioteket i Virumhallen klar til åbning i maj måned, under forudsætning af at der opnås byggetilladelse som forventet i tidsplanen. Det fremgår af tidsplanen, at bibliotekslokalet er klar i april, men idet biblioteket først skal indrettes med møbler og materialer og der skal foretages de nødvendige itinstallationer kan biblioteket først åbnes i maj. Kultur- og Fritidsudvalget valgte i december 2013 at placere mikrobiblioteket i caféområdet i Lundtofte Medborgerhus, og der er derfor behov for at etablere handicapadgang. Dette kræver myndighedsgodkendelse før en egentlig ombygning igangsættes og mikrobiblioteket i Lundtofte forventes derfor først færdig ultimo august Dog vil åbningen kunne fremskyndes til maj 2014, såfremt der kan opnås en midlertidig dispensation i forhold til de gældende regler om fysisk tilgængelighed. Etableringen af handicapadgang vil i så fald skulle foregå efter ibrugtagningen af selve biblioteksfunktionen. Forvaltningen vurderer, at fordelene ved en tidligere åbning, overstiger ulemperne ved den kortvarige begrænsede handicapadgang. Idet etablering af mikrobibliotekerne indebærer nedgravning af kabler, således at der kan etableres den nødvendige netadgang i hhv. medborgerhuset og hallen, gøres opmærksom på, at ovennævnte tidsplaner forudsætter, at den planlagte nedgravning af kabelføring ikke forsinkes af frost og vintervejr i februar/marts Økonomiske konsekvenser Inden for rammen. Kompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at tidsplanen for at etablere mikrobiblioteker tages til efterretning. Side 11 af 40

12 Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Taget til efterretning for så vidt angår etablering af mikrobibliotek i Virum Hallen. Sagen udsættes for så vidt angår Lundtofte Medborgerhus med henblik på en drøftelse af den fremtidige optimering af medborgerhuset i forhold til den fortsatte brug. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. Tidsplaner mikrobiblioteker.pdf 2. Protokol KFU pdf 3. Protokol KFU pdf Side 12 af 40

13 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Templet ansøgning om underskudsgaranti for arrangementer i Kulturhuset Sagsfremstilling Musikforening Rytmetemplet søger om økonomisk støtte i form af underskudsdækning til at præsentere større danske navne i Kulturhuset i 2014 (bilag). Musikforeningen har fået godkendt 6 dage til arrangementer i Kulturhuset, som en del af de 40 dage årligt som Lyngby-Taarbæk Kommune råder over i følge drifts- og fremleje aftale for kulturhuset, som blev vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september Musikforeningen RytmeTemplet vil, foruden et eller to standup arrangementer, præsentere 4 store, hovedsaglig danske, rock- og popnavne som f.eks. Tina Dickow, Agnes Opel, Kashmir eller andre i den størrelse, i Kulturhusets store sal, Kuhlau Salen. Musikforeningen RytmeTemplet søger i forlængelse heraf Kultur- og Fritidsudvalget om underskudsdækning på maksimalt kr. Anslået budget pr. arrangement: Honorar, kr Band Leje af teknik kr Promotion kr Forplejning kr mm Projektstyring kr Ialt kr Det samlede (foreløbige) budget og finansieringsplan for en koncertrække på 4 koncerter ser således ud: Udgifter, foreløbigt budget Bandhonorar (helt eller delvist): Indlejning lyd/lys (helt eller delvist): Promotion: Projektstyring: Forplejning kunstnere Uventede udgifter Ialt: Indtægter, foreløbigt budget: Tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg (klip) anslået. Billetindtægt 4x 500 billetter á gennemsnitlig 250 kr I alt: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Templets mål er at afholde en koncertrække, som kan løbe rundt med de forventede tilskud fra statens kunstråds musikudvalg samt billetindtægterne. Tilskuddet, der søges fra Lyngby- Taarbæk Kommune, er således tænkt som underskudsdækning i fald billetsalget skulle svigte, eller at koncerterne får større uventede udgifter til teknik og/eller honorar. Der søges således om underskudsdækning til koncertrækken i Kulturhuset, for på den måde at sikre at RytmeTemplets øvrige koncertvirksomhed på spillestedet Templet ikke risikerer at måtte nedjustere/aflyse aktiviteter, som følge af et evt. underskud i Kulturhuset. Side 13 af 40

14 Målgruppen for Templets koncertrække er unge og voksne og er således udvidet i forhold til spillestedets Templets sædvanlige unge målgruppe. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan løses inden for arrangementskontoens ramme. (bilag) Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at ansøgningen fra Templet om underskudsgaranti imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt idet et eventuelt underskud opstår, som følge af færre indtægter end forventet. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. Ansøgning_koncerter i Kulturhuset.pdf 2. KFU Arrangementskonto februar.pdf Side 14 af 40

15 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Ansøgning fra Templet om støtte til at afholde "Lyt.Nu" Sagsfremstilling Foreningen Rytmetemplet, i daglig tale Templet, søger om økonomisk støtte til et musikalsk talentudviklingsprojekt for lokale bands (bilag). Projektet er en videreudvikling af projektet "Lyt.Nu festival og akademi", som Templet har arbejdet med og udviklet gennem de seneste 6 år. Projektets formål er at fremme vækstlaget og den musikalske fødekæde til glæde for såvel lokale musikere som tilskuere i kommunen. Dette gøres blandt andet gennem konstruktiv sparring mellem unge up-coming bands fra Lyngby-Taarbæk Kommune og etablerede danske navne. Idéen bygger på, at engagere fire større danske navne, som hver især skal danne par med et eller to lokale up-coming bands, og således få dem til at forholde sig til disse up-coming bands, give den konstruktiv kritik, vejledning med mere. Slutteligt vil de forskellige bands spille koncert sammen på Templet. Afhængig af hvilke unge bands, der tilmelder sig projektet, vil Templet finde større bands, der profilmæssigt passer sammen med dem. Projektet skaber således en unik mulighed for de up-coming bands, med hensyn til at komme ind i en positiv kunstnerisk udvikling, samt at blive eksponeret for et større publikum og derigennem fortsætte arbejdet med at fremme vækstmulighederne for den unge rytmiske musik i kommunen. Lyt.Nu startede som et samarbejdsprojekt mellem Lyngby Kulturhus og Templet i De efterfølgende to år afholdtes der Lyt.Nu festival i Kulturhuset og Templet. Projektet udvikledes senere til også at rumme Akademi med band-coaches og seminarer samt showcases, små koncertrækker på Templet. Fra indgik Lyt.Nu som en del af aftalen mellem foreningen RytmeTemplet og Lyngby-Taarbæk Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 12. september 2013 en aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Musikforeningen Rytmetemplet for perioden 1. januar december 2016 vedrørende drift af Spillestedet Templet på Jernbanevej 16 i Lyngby. I den forbindelse behandledes Lyt.Nu seperat idet forvaltningen indstillede at midlerne til finansiering af Lyt.Nu festivalen i perioden " finansieres af arrangementskontoen til kulturelle arrangementer med i alt kr. årligt." Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forlængelse heraf " at Templet anmodes om at ansøge udvalget om økonomisk støtte til Lyt.Nu festival for 2014 og frem". ( bilag). Rytmetemplet ansøger om støtte til et musikalsk talentudviklingsprojekt for lokale bands på ialt kr: Fire bands. Honorarer á kr Transport up-coming bands forplejning Projektstyring Promovering I alt kr kr kr kr kr kr. Side 15 af 40

16 Templet søger med projektet Lyt.Nu, og med det aktuelle talentudviklingsprojekt at etablere et kvalitetsmæssigt solidt grundlag for talentudvikling inden for det lokale vækstlag for rytmisk musik i Lyngby-Taarbæk Kommune. En opgave som falder inden for Kulturstrategiens tema "Børn og Unges Kultur". Med projektets overordne delformål, samt idéen om at skabe sparring mellem forskellige bands understøttes målet om: " at udvikle flere aktiviteter for børn og unge, som imødekommer deres behov og interesser og er fællesskabsudviklende". Ligeledes understøtter projektets koncertdel målet om " vi giver børn og unge mulighed for at sætte deres eget præg på kulturlivet". På baggrund heraf peger forvaltningen på, at ansøgningen imødekommes. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan løses inden for arrangementskontoens ramme. (bilag) Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen.. Bilagsfortegnelse 1. Ansøgning_projekt med upcoming bands.pdf 2. protokoltekst driftsaftale Templet pdf 3. KFU Arrangementskonto februar.pdf Side 16 af 40

17 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturfonden: Ansøgning fra Bellmanselskabet om koncertstøtte. Sagsfremstilling Kulturfonden har modtaget ansøgning om støtte til koncertvirksomhed fra Bellmanselskabet (bilag). Der ansøges om støtte til afholdelse af en gratis open air koncert på Sophienholm, kaldet Bellmandagen. Bellmandagen på Sophienholm har som formål at fremme interessen for Carl Michael Bellmans ( ) litterær-musikalske værk på dansk grund og perspektivere indflydelsen fra dette på dansk kulturliv historisk og aktuelt. Projektet har det dobbelte sigte at give tilskuerne en stærk litterær og musikalsk oplevelse, og at give de udøvende og skabende kunstnere lejlighed til at fortolke det bellmanske univers, og understreger samtidigt Danmarks nære forhold til Sverige og det øvrige Norden. Bellmandagen indledtes i 2002 som et arrangement i Lyngby-Taarbæk Kommunes sommerunderholdning og har siden hvert år været gennemført i regi af Bellmanselskabet. Selskabet Bellman i Danmark blev stiftet i 1993, og søger at udbrede kendskab til Carl Michael Bellmans digtning og musik. Selskabet har ca 200 medlemmer, og afholder i løbet af året foredrag med førende forskere, sangaftener og koncerter med fremtrædende kunstnere. Der er offentlig adgang til disse arrangementer. I tilfælde af regnvejr flyttes arrangementet fra Sophienholm til Lyngby Parkkirkegårds Store Kapel, som Lyngby-Taarbæk kommune stiller til rådighed. Angående Bellmandagen 2014 er er endnu ikke indgået aftaler med medvirkende musikere og solister til koncerten. Der ansøges Kulturfonden om støtte til koncert projektet på kr. ud af et samlet budget på kr. Se ansøgning for budget. Der ansøges andre fonde. Udfaldet af ansøgningerne kendes ikke pt. Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere støttet arrangementet i størrelsesordnen kr via andre puljer. Overordnet set ligger projektet indenfor Kulturfondens retningslinjer. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan finansieres inden for Kulturfondens ramme. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling. Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt idet finansiering sker fra arrangementskontoen. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse Side 17 af 40

18 1. Bellmanselskabet ansøgning.pdf Side 18 af 40

19 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturfonden: Ansøgning fra Kulturhuset Springforbi.nu om støtte til at afholde Rytmisk Salon Sagsfremstilling Kulturhuset Springforbi.nu søger støtte til at afholde en koncertrække bestående af 10 koncerter, der veksler mellem forskellige musikgenrer (bilag). Salonkoncerterne sigter mod at tilbyde et bredt publikum en enestående musikoplevelse i nogle rammer, der leverer et professionelt musiktilbud med en stemning, der får tankerne hen på den private musik-salon. Springforbi.nu er et kulturhus i Taarbæk, der tilbyder foredrag, udstillinger og aktiviteter med fokus på kunst, kultur, videnskab og natur. Huset er et nyt initiativ i Lyngby-Taarbæk Kommune, som er ved at opbygge sin aktivitetsportefølje, men som allerede har flere arrangementer bag sig. Begrebet Salon-koncerter har vundet indpas indenfor den klassiske musik som en nytænkende og nærværende måde at formidle på. Det er Springforbi.nu's hensigt, at denne formidlingsform også kan anvendes i forbindelse med den rytmiske musik. Med koncertrækken ønsker Springforbi.nu at sætte musikken ind i en sammenhæng, det være sig kulturel, politisk eller æstetisk. I forbindelse med koncerterne vil der derfor være foredrag og samtale med musikerne og således give publikum mulighed for at spørge ind til musikken. Se vedlagte ansøgning for konkrete kunstnere og spilledage (bilag). Vær opmærksom på at endelige aftale med musikerne afventer Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om medfinansiering. Der ansøges om kr. ud af et samlede budget på kr (bilag). Springforbi.nu har for 2014 søgt og modtaget støtte fra Kulturstyrelsen (Statens Kunstråds Musikudvalg) under Honorarstøtte-ordningen for rytmisk musik. Støtten indbefatter, at man for hvert musikerhonorar (hvert klip ) får et halvt honorar i støtte fra Kulturstyrelsen. Denne støtte er betinget af en matchende kommunal bevilling på den anden del af honoraret. Springforbi.nu har fået bevilliget 24 "klip": kr. For at kunne opretholde denne bevilling kræves en matchende kommunal bevilling. Springforbi.nu søger op til kr fra Lyngby-Taarbæk Kommune, da det er et ønske at sætte et højt kunstnerisk og formidlingsmæssigt niveau, der bl.a. indebærer udgifter til foredragsholdere. Projektets formål ligger inden for Kulturfondens kriterier, og lever op til kulturstrategiens mål for kulturen som samlingspunkt, om at etablere levende og spændende møder mellem kulturen og borgere ved hjælp af kulturelle aktiviteter, som bygger på deltagelse og debat. Forvaltningen peger på, at ansøgningen imødekommes. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan finansieres inden for Kulturfondens ramme. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Side 19 af 40

20 Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt i det der gives tilsvarende beløb i støtte som opnået fra Kulturstyrelsen. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. LKT forventede_koncerter_2014.pdf 2. Rytmisk Salon i springforbi.nu.pdf 3. springforbi nu budget.pdf 4. Notat om Spring forbi Side 20 af 40

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Ekstraordinært møde. Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende. Derudover deltog

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 30-10-2014 kl. 16:45 EDB-undervisningslokalet på 2. sal på rådhuset Medlemmer Dorthe la Cour Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Hanne Agersnap

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 21-06-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Torsdag den 21. juni 2012 kl. 16:00 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsens spisestue/rådhus.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 30. april 2013 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Tirsdag den 18 juni 2013 kl 17:00 afholder Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Mette Hoff Henrik Bang Karsten Lomholt Anne

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 22-08-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Obs! mødetidspunkt. Repræsentanter fra fodboldklubberne i Lyngby- Taarbæk har foretræde for udvalget

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Mødedato. :

Mødedato. : LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CAE Dato... : 04.02.2016 Ref.... : Cbs Politisk styregruppemøde Liv i Lundtofte Mødedato. : 28.01.2016 Deltagere (politisk styregruppe): Borgmester Sofia Osmani, formand for styregruppen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen)

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen) Folkeskolereform En Viborg model sådan arbejder vi med implementeringen Velkommen! Program: 1. Velkomst (Jan Henriksen) 2. Præsentation af processen (Jan Henriksen) 3. Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Mødedato. :

Mødedato. : LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CAE Dato... : 20.06.2016 Ref.... : Cbs Referat - Politisk styregruppemøde nr. 3 Liv i Lundtofte Deltagere (politisk styregruppe): Borgmester Sofia Osmani, formand for styregruppen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 09-01-2014 kl. 08:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Søren P. Rasmussen var fraværende

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere