Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Protokol kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang var fraværende deltog deltog deltog deltog deltog deltog Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. F.I.L. havde foretræde for udvalget. Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef Charlotte Bidsted Udvalgssekretær Karen Elisabeth Dam Side 1 af 40

2 Indholdsfortegnelse 1. Foretræde for udvalget - F.I.L (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) 2. Aftale om budgetlægning Kultur- og Fritidsudvalgets område 3. Vedtægt for folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar Udmøntning af budget : Kvarterløft i Lundtofte- Boligsocial indsats 5. Tidsplan for åbning af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus og i Virumhallen 6. Templet ansøgning om underskudsgaranti for arrangementer i Kulturhuset 7. Ansøgning fra Templet om støtte til at afholde "Lyt.Nu" 8. Kulturfonden: Ansøgning fra Bellmanselskabet om koncertstøtte. 9. Kulturfonden: Ansøgning fra Kulturhuset Springforbi.nu om støtte til at afholde Rytmisk Salon 10. LUKKET SAG - Prisuddeling Idræts- og Kulturpriser 11. LUKKET SAG: Orientering om beslutningsforløb om Kulturhuset 12. Implementering af folkeskolereformen 13. Udmønting af budgetaftale om styrkelse af breddeidrætten (Kultur og fritid) 14. Lundtoftevej 53A - Lyngby Stadion - Orientering om opsætning af nye master i forbindelse med opvisningsbanen 15. Lyngby Idrætsby - Orientering og rundvisning 16. Anmodning om optagelse af sag om inddragelse af foreninger i skolereformen 17. Meddelelse til medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget - Februar Kulturfonden, Lyngby rotary Klub søger støtte til koncert Side 2 af 40

3 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Foretræde for udvalget - F.I.L (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) Sagsfremstilling F.I.L (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) har foretræde for Kulturog Fritidsudvalget. F.I.L.s bestyrelse ønsker at drøfte generelle forhold med udvalget, som fx idrætsfaciliteter, folkeskolereformen, medindflydelse og folkeoplysningsudvalget m.v. Foreningen er en paraplyforening for idrætsforeningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune og er stiftet i Foreningens vedtægter, der senest er vedtaget af repræsentantskabet den 1. marts 1999, er vedlagt som bilag. Heraf fremgår det, at F.I.L.s formål er: at virke til fremme af udøvelse af amatøridræt i Lyngby-Taarbæk Kommune at virke til fastholdelse og udbygning af de ydre forhold for idrætsforeningerne at virke for et godt samarbejde mellem idrætsforeningerne at varetage idrætsforeningernes interesse i forhold til myndigheder og lignende at varetage idrætsforeningernes interesse ved at være repræsenteret i udvalg, bestyrelser m.v. som på såvel kommunalt og tværkommunalt plan har indflydelse på idrætsforeningernes vilkår F.I.L.s bestyrelsen bliver valgt blandt og af medlemsforeningerne på det årlige repræsentantskabsmøde, der sædvanligvis afholdes i marts måned. Derudover afholder F.I.L. medlemsmøder efter behov, hvor relevante temaer drøftes. Senest afholdtes medlemsmøde den 28. januar 2014 med folkeskolereformen som tema. F.I.L. indbyder sædvanligvis Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer til repræsentantskabs- og medlemsmøder. F.I.L. er en vigtig samarbejdspartner for forvaltningen og eksempelvis er der tæt kontakt og samarbejde omkring den årlige tildeling af tilskud efter Lyngby-Ordningen og sæsonfordeling af idrætsfaciliteter. Ud af de 90 idrætsforeninger, der er godkendt af kommunen i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, er 75 foreninger medlemmer af F.I.L. Alle de store foreninger er medlemmer, og de 15 foreninger, der ikke er medlemmer er typisk små og/eller nyoprettede foreninger, og en del af dem har ingen børne- og ungdomsmedlemmer. Oversigt over F.I.L.s medlemsforeninger af 29. januar 2013 er vedlagt som bilag. Derudover er F.I.L. repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget, Team Elites bestyrelse, Integrationsrådet, Klub Lyngbys bestyrelse og Frivilligcenterets bestyrelse. I forhold til Idrætsklinik Nord er det F.I.L. der har formandsposten og F.I.L. er også repræsenteret i samarbejdet mellem fire idrætsklinikker. F.I.L. har også en bestyrelsespost i Idrætsrådet i Region Hovedstaden. Yderligere oplysninger om F.I.L. og foreningens virke findes på Side 3 af 40

4 Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Taget til efterretning. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen.. Bilagsfortegnelse 1. FILs vedtægt.pdf 2. Medlemsliste FIL.pdf 3. Notat fra FIL Side 4 af 40

5 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Aftale om budgetlægning Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Der er den 29. januar indgået vedlagte politiske aftale om budgetlægningen for mellem alle Kommunalbestyrelsens partier med undtagelse af Enhedslisten. Økonomiudvalget beslutter den konkrete tilrettelæggelse af budgetprocessen på Økonomiudvalgets møde den 27. februar, idet det jf. aftalen forventes, at fagudvalgene skal drøfte budgetforslag på egne områder hen over foråret - første gang i marts. Af hensyn til en tidlig igangsætning af overvejelserne om processen på fagudvalgenes respektive områder, foreslår forvaltningen, at fagudvalgene allerede nu tager en første drøftelse af input til, hvordan en kommende proces med udarbejdelse af forslag tilrettelægges mest hensigtsmæssigt på udvalgenes områder. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter den kommende budgetproces. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Udvalget anmoder forvaltningen om forslag til budgettet vedrørende administration - i form af besparelser, effektiviseringer og investeringsforslag - med henblik på at tilvejebringe valgmuligheder for udvalget. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. Lyngby-Taarbæk-aftalen 2014 Hovedelementer i aftale om budgetlægning.pdf Side 5 af 40

6 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Vedtægt for folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2014 Sagsfremstilling Ved vedtagelsen af lovændringer til Folkeoplysningsloven den 7. juni 2011 blev det obligatorisk for kommunerne at oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningsloven, jf. lovens 35 stk. 2. Derudover indeholdt lovændringen et krav om udarbejdelse af en folkeoplysningspolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 folkeoplysningspolitikken (bilag), der indeholder visioner og mål for folkeoplysningsområdet. Politikken er blevet til i en proces med borger- og brugerinddragelse. I Lyngby-Taarbæk Kommune var der i forvejen nedsat et Folkeoplysningsudvalg, der levede op til lovændringen. Udvalget bestod af syv repræsentanter fra de forskellige folkeoplysende foreningstyper, samt fire kommunalbestyrelsesmedlemmer. Derudover havde udvalget udpeget to tilforordnede uden stemmeret fra henholdsvis kulturområdet og handicapområdet i perioden Kultur- og Fritidsudvalgsformanden har også deltaget i møderne som tilforordnet. Udvalgets sammensætning, valg af medlemmer, opgaver mv. er beskrevet i vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune senest revideret den 20. marts 2006 (bilag). Et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2013 (jf. protokol vedlagt som bilag), at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke fremover skal være repræsenteret i udvalget. Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. januar 2014 på anmodning fra Simon Pihl Sørensen, A, at Folkeoplysningsudvalget får repræsentation af kommunalbestyrelsen (jf. protokol vedlagt som bilag). I forlængelse heraf forudsættes en ændring af vedtægten for folkeoplysningsudvalget før der kan foretages udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer og valg af repræsentanter til folkeoplysningsudvalget for perioden Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en ny vedtægt (bilag), og har derudover justeret vedtægten i forhold til kommunens folkeoplysningspolitik og ændringer i folkeoplysningsloven. Forslag til udvalgets sammensætning med i alt 11 medlemmer, da det anbefales at have et ulige antal medlemmer med stemmeret: 2 medlemmer valgt blandt kommunalbestyrelsens medlemmer (ændret fra 4 til 2) 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (uændret antal) 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de frivillige folkeoplysende foreninger/idrætsforeningerne (ændret fra 2 til 3. Ændringen er et ønske fra F.I.L. om at idrætsområdet deltagere/medlemsmæssigt er lige så stort, måske større end den folkeoplysende voksenundervisning, og at områderne budgetmæssigt er på samme størrelse) 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de øvrige frivillige folkeoplysende foreninger (uændret antal) 1 medlem udpeges af Ungerådet (har ikke tidligere været repræsenteret, da Ungerådet Side 6 af 40

7 først er oprettet i Ungerådet repræsenterer målgruppen årige. Ungerådet, har derudover kontakt til de selvorganiserede i samme aldersgruppe) Derudover fastholdes muligheden for, at udvalget kan udpege tilforordnede uden stemmeret fra andre relevante områder. Som nævnt ovenfor har to tilforordnede deltaget i udvalgets møde i perioden Andre kommuner har eksempelvis udpeget tilforordnede for Kulturområdet, Handicaprådet, Frivilligcenter, Seniorråd, Integrationsråd og Repræsentanter for f.eks. selvorganiserede grupper, jf. notat af 23. januar 2014 vedr. nabokommunernes sammensætning af folkeoplysningsudvalg. Forvaltningen foreslår, at vedtægten ikke præciserer, hvilke eventuelle tilforordnede der er i udvalget, men at kommunalbestyrelsen hvert 4. år i forbindelse med nedsættelse af udvalget, udpeger relevant aktuel repræsentation i folkeoplysningsudvalget. Det kunne fx være en tilforordnet fra skolebestyrelserne i de kommende år for at understøtte sammenhængen mellem implementering af folkeskolereformen og idræts- og børne-og ungdomsforeningerne. Til orientering sidder f.eks. et fælles skolebestyrelsesmedlem i Integrationsrådet. Forvaltningen har modtaget en forespørgsel fra Seniorrådets formand Lone Schou-Hansen om mulighed for repræsentation i Folkeoplysningsudvalget. I vedtægten foreslås, at der afholdes minimum fire årlige møder. Antallet er uændret fra den nugældende vedtægt, men i praksis har der igennem flere år været afholdt seks møder årligt. Som noget nyt foreslås, at der afholdes et årligt temamøde mellem Folkeoplysningsudvalget, det stående udvalg (Kultur- og Fritidsudvalget) og foreningerne på folkeoplysningsområdet. Her har udvalg og foreninger mulighed for at gå i dialog om aktuelle temaer som fx samarbejde med folkeskolerne, arbejdet med udsatte børn og unge mv. Derudover foreslås et årligt møde mellem Folkeoplysningsudvalget og det stående udvalg (Kultur- og Fritidsudvalget) forud for budgetforhandlingerne. Forslaget til vedtægter har været drøftet på møde med de brugerrepræsentanter, der var i Folkeoplysningsudvalget i perioden Referat fra mødet den 23. januar 2014 er vedlagt som bilag. Forvaltningen indkalder med via Det Grønne Område, hjemmesiden og direkte invitation på mail til alle opstillingsberettigede foreninger, til opstillingsmøde for udvalgets brugerrepræsentanter den 20. marts 2014, hvor de respektive foreningstyper vælger deres kandidat/kandidater, evt. i prioriteret rækkefølge, hvis der er flere kandidater end det, der skal bruges. Det samme gælder for suppleanter. På baggrund af dette møde udarbejdes en indstilling til Kommunalbestyrelsen. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen, hvor der bl.a. er sat midler af til diæter, formandshonorar mv. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. Forslag til vedtægt for folkeoplysningsudvalget godkendes med øjeblikkelig virkning Side 7 af 40

8 2. Kultur- og Fritidsudvalget indstiller hvilke områder, der deltager som tilforordnede i Folkeoplysningsudvalgets møder i perioden Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Ad 1. Anbefales idet de to kommunalbestyrelses repræsentanter ændres til tilforordnede. Det gøres derudover muligt at Folkeoplysningsudvalget ad hoc kan inddrage relevante tilforordnede (maksimalt 5) blandt andet for at tilgodese uorganiserede/motionister. Vedtægterne tilrettes i overensstemmelse med beslutningen. Ad 2. Besluttet at der skal være repræsentation fra Skolebestyrelserne samt Ungerådet i perioden Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. Udkast vedtægt FOU.pdf 2. Nugældende vedtægt for Folkeoplysningsudvalget.pdf 3. LTK_Folkeoplysning_ godkendt KMB pdf 4. k KB beslutning om udvalg.pdf referat møde om ny vedtægt.pdf 6. notat om folkeoplysningsudvalg i andre kommuner.pdf pdf 8. Protokol KMB pdf Side 8 af 40

9 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Udmøntning af budget : Kvarterløft i Lundtofte- Boligsocial indsats Sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen er der i 2014 og 2015 afsat 0,5 millioner kroner årligt til "Kvarterløft i Lundtofte" med følgende bemærkning: "Midlerne skal ses i forlængelse af de boligsociale handleplaner og behovet for eventuelt at afsætte midler til en ekstraordinær socialfaglig indsats i boligområderne." Lundtofteparken er et af de fire boligområder i Lyngby-Taarbæk Kommune, der indgår i de boligsociale handleplaner, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i november Kultur- og Fritidsudvalget får en status for arbejdet med de boligsociale planer på møde i marts Lundtofteparken har et velfungerende samarbejde med skole, klub og ssp omkring områdets børn og unge. Der er endvidere traditioner for at lave boligsociale aktiviteter og arbejde med at skabe trivsel og tryghed for områdets beboere. Arbejdet foregår på frivillig basis og er som sådan sårbart. Selvom der er igangsat mange initiativer i Lundtofteparken, er boligafdelingen præget af et negativt rygte, og der er fortsat brug for at øge trivslen i området. Herunder at sætte ind overfor de mest sårbare børn, unge og voksne og skabe flere gode historier - og få dem fortalt til omverdenen. Det foreløbige arbejde med de boligsociale handleplaner peger i retning af, at der er brug for at styrke indsatsen i Lundtofteparken i forhold til at forankre og udbygge de tiltag, der allerede er i gang, og at styrke det lokale netværk. I arbejdet med de boligsociale handleplaner har arbejdsgruppen i Lundtofte givet udtryk for ønsket om en boligsocial medarbejder til at varetage dette arbejde. Ansøgninger til Landsbyggefonden har ikke givet resultat, da der er mange andre boligområder i landet, der har større behov. Boligorganisationen Samvirke henvendte sig derfor i efteråret 2013 til Lyngby-Taarbæk Kommune med ønsket om at styrke den boligsociale indsats i området ved at ansætte en boligsocial medarbejder. Forvaltninger peger på, at midlerne til kvarterløft i Lundtofte udmøntes ved at ansætte en boligsocial medarbejder i Den boligsociale medarbejder skal igangsætte og koordinere initiativer i Lundtofteparken. Medarbejderen tilknyttes organisatorisk Center for Sundhed og Kultur, som er ansvarlig for den boligsociale indsats, og medarbejderen placeres fysisk i Lundtofteparken. Formulering af stillingsprofilen og selve ansættelsesproceduren igangsættes i et samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Lundtofteparken. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen af budgetaftalen , idet bevillingen for 2014 fordeles med kr i 2014, kr. i 2015 og i Forskydningen skyldes, at en boligsocial medarbejder først kan ansættes medio 2014 og ansættelsen er forudsat at løbe i 2 år. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Side 9 af 40

10 Forvaltningen foreslår, at de afsatte budgetmidlerne til Kvarterløft i Lundtofte udmøntes ved at ansætte en boligsocial medarbejder i perioden Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt idet udvalget lægger vægt på, at personen arbejder i hele Lundtofte. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Side 10 af 40

11 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Tidsplan for åbning af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus og i Virumhallen Sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen for besluttede Kommunalbestyrelsen i oktober 2013 at afsætte midler til at etablere mikrobiblioteker i Lundtofte og Virum. I forlængelse heraf udmøntede Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2013 budgetaftalens beslutning om at etablere mikrobiblioteker i hhv. Lundtofte Medborgerhus og i Virumhallen i foråret 2014 (jf. vedlagte protokollat). Dermed er der i perioden fra ultimo december 2013, hvor biblioteksbussen blev lukket, til foråret 2014 ikke et lokalt bibliotekstilbud. Dog har biblioteket en ordning, Biblioteket Kommer, som gratis udbringer bøger, lydbøger, musik og film ud til ældre og handicappede borgere, som ikke selv kan komme på biblioteket. Biblioteksbussen blev lukket som en besparelse i forbindelse med budgetaftalen for Kultur- og Fritidsudvalget udmøntede budgetaftalens lukning af biblioteksbussen den 11. april 2013, hvor tidsplanen for lukning af bussen blev vedtaget (jf. vedlagte protokollat). Jf. vedlagte tidsplan (bilag) for at etablere mikrobiblioteker forventes mikrobiblioteket i Virumhallen klar til åbning i maj måned, under forudsætning af at der opnås byggetilladelse som forventet i tidsplanen. Det fremgår af tidsplanen, at bibliotekslokalet er klar i april, men idet biblioteket først skal indrettes med møbler og materialer og der skal foretages de nødvendige itinstallationer kan biblioteket først åbnes i maj. Kultur- og Fritidsudvalget valgte i december 2013 at placere mikrobiblioteket i caféområdet i Lundtofte Medborgerhus, og der er derfor behov for at etablere handicapadgang. Dette kræver myndighedsgodkendelse før en egentlig ombygning igangsættes og mikrobiblioteket i Lundtofte forventes derfor først færdig ultimo august Dog vil åbningen kunne fremskyndes til maj 2014, såfremt der kan opnås en midlertidig dispensation i forhold til de gældende regler om fysisk tilgængelighed. Etableringen af handicapadgang vil i så fald skulle foregå efter ibrugtagningen af selve biblioteksfunktionen. Forvaltningen vurderer, at fordelene ved en tidligere åbning, overstiger ulemperne ved den kortvarige begrænsede handicapadgang. Idet etablering af mikrobibliotekerne indebærer nedgravning af kabler, således at der kan etableres den nødvendige netadgang i hhv. medborgerhuset og hallen, gøres opmærksom på, at ovennævnte tidsplaner forudsætter, at den planlagte nedgravning af kabelføring ikke forsinkes af frost og vintervejr i februar/marts Økonomiske konsekvenser Inden for rammen. Kompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at tidsplanen for at etablere mikrobiblioteker tages til efterretning. Side 11 af 40

12 Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Taget til efterretning for så vidt angår etablering af mikrobibliotek i Virum Hallen. Sagen udsættes for så vidt angår Lundtofte Medborgerhus med henblik på en drøftelse af den fremtidige optimering af medborgerhuset i forhold til den fortsatte brug. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. Tidsplaner mikrobiblioteker.pdf 2. Protokol KFU pdf 3. Protokol KFU pdf Side 12 af 40

13 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Templet ansøgning om underskudsgaranti for arrangementer i Kulturhuset Sagsfremstilling Musikforening Rytmetemplet søger om økonomisk støtte i form af underskudsdækning til at præsentere større danske navne i Kulturhuset i 2014 (bilag). Musikforeningen har fået godkendt 6 dage til arrangementer i Kulturhuset, som en del af de 40 dage årligt som Lyngby-Taarbæk Kommune råder over i følge drifts- og fremleje aftale for kulturhuset, som blev vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september Musikforeningen RytmeTemplet vil, foruden et eller to standup arrangementer, præsentere 4 store, hovedsaglig danske, rock- og popnavne som f.eks. Tina Dickow, Agnes Opel, Kashmir eller andre i den størrelse, i Kulturhusets store sal, Kuhlau Salen. Musikforeningen RytmeTemplet søger i forlængelse heraf Kultur- og Fritidsudvalget om underskudsdækning på maksimalt kr. Anslået budget pr. arrangement: Honorar, kr Band Leje af teknik kr Promotion kr Forplejning kr mm Projektstyring kr Ialt kr Det samlede (foreløbige) budget og finansieringsplan for en koncertrække på 4 koncerter ser således ud: Udgifter, foreløbigt budget Bandhonorar (helt eller delvist): Indlejning lyd/lys (helt eller delvist): Promotion: Projektstyring: Forplejning kunstnere Uventede udgifter Ialt: Indtægter, foreløbigt budget: Tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg (klip) anslået. Billetindtægt 4x 500 billetter á gennemsnitlig 250 kr I alt: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Templets mål er at afholde en koncertrække, som kan løbe rundt med de forventede tilskud fra statens kunstråds musikudvalg samt billetindtægterne. Tilskuddet, der søges fra Lyngby- Taarbæk Kommune, er således tænkt som underskudsdækning i fald billetsalget skulle svigte, eller at koncerterne får større uventede udgifter til teknik og/eller honorar. Der søges således om underskudsdækning til koncertrækken i Kulturhuset, for på den måde at sikre at RytmeTemplets øvrige koncertvirksomhed på spillestedet Templet ikke risikerer at måtte nedjustere/aflyse aktiviteter, som følge af et evt. underskud i Kulturhuset. Side 13 af 40

14 Målgruppen for Templets koncertrække er unge og voksne og er således udvidet i forhold til spillestedets Templets sædvanlige unge målgruppe. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan løses inden for arrangementskontoens ramme. (bilag) Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at ansøgningen fra Templet om underskudsgaranti imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt idet et eventuelt underskud opstår, som følge af færre indtægter end forventet. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. Ansøgning_koncerter i Kulturhuset.pdf 2. KFU Arrangementskonto februar.pdf Side 14 af 40

15 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Ansøgning fra Templet om støtte til at afholde "Lyt.Nu" Sagsfremstilling Foreningen Rytmetemplet, i daglig tale Templet, søger om økonomisk støtte til et musikalsk talentudviklingsprojekt for lokale bands (bilag). Projektet er en videreudvikling af projektet "Lyt.Nu festival og akademi", som Templet har arbejdet med og udviklet gennem de seneste 6 år. Projektets formål er at fremme vækstlaget og den musikalske fødekæde til glæde for såvel lokale musikere som tilskuere i kommunen. Dette gøres blandt andet gennem konstruktiv sparring mellem unge up-coming bands fra Lyngby-Taarbæk Kommune og etablerede danske navne. Idéen bygger på, at engagere fire større danske navne, som hver især skal danne par med et eller to lokale up-coming bands, og således få dem til at forholde sig til disse up-coming bands, give den konstruktiv kritik, vejledning med mere. Slutteligt vil de forskellige bands spille koncert sammen på Templet. Afhængig af hvilke unge bands, der tilmelder sig projektet, vil Templet finde større bands, der profilmæssigt passer sammen med dem. Projektet skaber således en unik mulighed for de up-coming bands, med hensyn til at komme ind i en positiv kunstnerisk udvikling, samt at blive eksponeret for et større publikum og derigennem fortsætte arbejdet med at fremme vækstmulighederne for den unge rytmiske musik i kommunen. Lyt.Nu startede som et samarbejdsprojekt mellem Lyngby Kulturhus og Templet i De efterfølgende to år afholdtes der Lyt.Nu festival i Kulturhuset og Templet. Projektet udvikledes senere til også at rumme Akademi med band-coaches og seminarer samt showcases, små koncertrækker på Templet. Fra indgik Lyt.Nu som en del af aftalen mellem foreningen RytmeTemplet og Lyngby-Taarbæk Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 12. september 2013 en aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Musikforeningen Rytmetemplet for perioden 1. januar december 2016 vedrørende drift af Spillestedet Templet på Jernbanevej 16 i Lyngby. I den forbindelse behandledes Lyt.Nu seperat idet forvaltningen indstillede at midlerne til finansiering af Lyt.Nu festivalen i perioden " finansieres af arrangementskontoen til kulturelle arrangementer med i alt kr. årligt." Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forlængelse heraf " at Templet anmodes om at ansøge udvalget om økonomisk støtte til Lyt.Nu festival for 2014 og frem". ( bilag). Rytmetemplet ansøger om støtte til et musikalsk talentudviklingsprojekt for lokale bands på ialt kr: Fire bands. Honorarer á kr Transport up-coming bands forplejning Projektstyring Promovering I alt kr kr kr kr kr kr. Side 15 af 40

16 Templet søger med projektet Lyt.Nu, og med det aktuelle talentudviklingsprojekt at etablere et kvalitetsmæssigt solidt grundlag for talentudvikling inden for det lokale vækstlag for rytmisk musik i Lyngby-Taarbæk Kommune. En opgave som falder inden for Kulturstrategiens tema "Børn og Unges Kultur". Med projektets overordne delformål, samt idéen om at skabe sparring mellem forskellige bands understøttes målet om: " at udvikle flere aktiviteter for børn og unge, som imødekommer deres behov og interesser og er fællesskabsudviklende". Ligeledes understøtter projektets koncertdel målet om " vi giver børn og unge mulighed for at sætte deres eget præg på kulturlivet". På baggrund heraf peger forvaltningen på, at ansøgningen imødekommes. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan løses inden for arrangementskontoens ramme. (bilag) Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen.. Bilagsfortegnelse 1. Ansøgning_projekt med upcoming bands.pdf 2. protokoltekst driftsaftale Templet pdf 3. KFU Arrangementskonto februar.pdf Side 16 af 40

17 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturfonden: Ansøgning fra Bellmanselskabet om koncertstøtte. Sagsfremstilling Kulturfonden har modtaget ansøgning om støtte til koncertvirksomhed fra Bellmanselskabet (bilag). Der ansøges om støtte til afholdelse af en gratis open air koncert på Sophienholm, kaldet Bellmandagen. Bellmandagen på Sophienholm har som formål at fremme interessen for Carl Michael Bellmans ( ) litterær-musikalske værk på dansk grund og perspektivere indflydelsen fra dette på dansk kulturliv historisk og aktuelt. Projektet har det dobbelte sigte at give tilskuerne en stærk litterær og musikalsk oplevelse, og at give de udøvende og skabende kunstnere lejlighed til at fortolke det bellmanske univers, og understreger samtidigt Danmarks nære forhold til Sverige og det øvrige Norden. Bellmandagen indledtes i 2002 som et arrangement i Lyngby-Taarbæk Kommunes sommerunderholdning og har siden hvert år været gennemført i regi af Bellmanselskabet. Selskabet Bellman i Danmark blev stiftet i 1993, og søger at udbrede kendskab til Carl Michael Bellmans digtning og musik. Selskabet har ca 200 medlemmer, og afholder i løbet af året foredrag med førende forskere, sangaftener og koncerter med fremtrædende kunstnere. Der er offentlig adgang til disse arrangementer. I tilfælde af regnvejr flyttes arrangementet fra Sophienholm til Lyngby Parkkirkegårds Store Kapel, som Lyngby-Taarbæk kommune stiller til rådighed. Angående Bellmandagen 2014 er er endnu ikke indgået aftaler med medvirkende musikere og solister til koncerten. Der ansøges Kulturfonden om støtte til koncert projektet på kr. ud af et samlet budget på kr. Se ansøgning for budget. Der ansøges andre fonde. Udfaldet af ansøgningerne kendes ikke pt. Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere støttet arrangementet i størrelsesordnen kr via andre puljer. Overordnet set ligger projektet indenfor Kulturfondens retningslinjer. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan finansieres inden for Kulturfondens ramme. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling. Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt idet finansiering sker fra arrangementskontoen. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse Side 17 af 40

18 1. Bellmanselskabet ansøgning.pdf Side 18 af 40

19 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturfonden: Ansøgning fra Kulturhuset Springforbi.nu om støtte til at afholde Rytmisk Salon Sagsfremstilling Kulturhuset Springforbi.nu søger støtte til at afholde en koncertrække bestående af 10 koncerter, der veksler mellem forskellige musikgenrer (bilag). Salonkoncerterne sigter mod at tilbyde et bredt publikum en enestående musikoplevelse i nogle rammer, der leverer et professionelt musiktilbud med en stemning, der får tankerne hen på den private musik-salon. Springforbi.nu er et kulturhus i Taarbæk, der tilbyder foredrag, udstillinger og aktiviteter med fokus på kunst, kultur, videnskab og natur. Huset er et nyt initiativ i Lyngby-Taarbæk Kommune, som er ved at opbygge sin aktivitetsportefølje, men som allerede har flere arrangementer bag sig. Begrebet Salon-koncerter har vundet indpas indenfor den klassiske musik som en nytænkende og nærværende måde at formidle på. Det er Springforbi.nu's hensigt, at denne formidlingsform også kan anvendes i forbindelse med den rytmiske musik. Med koncertrækken ønsker Springforbi.nu at sætte musikken ind i en sammenhæng, det være sig kulturel, politisk eller æstetisk. I forbindelse med koncerterne vil der derfor være foredrag og samtale med musikerne og således give publikum mulighed for at spørge ind til musikken. Se vedlagte ansøgning for konkrete kunstnere og spilledage (bilag). Vær opmærksom på at endelige aftale med musikerne afventer Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om medfinansiering. Der ansøges om kr. ud af et samlede budget på kr (bilag). Springforbi.nu har for 2014 søgt og modtaget støtte fra Kulturstyrelsen (Statens Kunstråds Musikudvalg) under Honorarstøtte-ordningen for rytmisk musik. Støtten indbefatter, at man for hvert musikerhonorar (hvert klip ) får et halvt honorar i støtte fra Kulturstyrelsen. Denne støtte er betinget af en matchende kommunal bevilling på den anden del af honoraret. Springforbi.nu har fået bevilliget 24 "klip": kr. For at kunne opretholde denne bevilling kræves en matchende kommunal bevilling. Springforbi.nu søger op til kr fra Lyngby-Taarbæk Kommune, da det er et ønske at sætte et højt kunstnerisk og formidlingsmæssigt niveau, der bl.a. indebærer udgifter til foredragsholdere. Projektets formål ligger inden for Kulturfondens kriterier, og lever op til kulturstrategiens mål for kulturen som samlingspunkt, om at etablere levende og spændende møder mellem kulturen og borgere ved hjælp af kulturelle aktiviteter, som bygger på deltagelse og debat. Forvaltningen peger på, at ansøgningen imødekommes. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan finansieres inden for Kulturfondens ramme. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Side 19 af 40

20 Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt i det der gives tilsvarende beløb i støtte som opnået fra Kulturstyrelsen. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. LKT forventede_koncerter_2014.pdf 2. Rytmisk Salon i springforbi.nu.pdf 3. springforbi nu budget.pdf 4. Notat om Spring forbi Side 20 af 40

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere