Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Protokol kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang var fraværende deltog deltog deltog deltog deltog deltog Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. F.I.L. havde foretræde for udvalget. Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef Charlotte Bidsted Udvalgssekretær Karen Elisabeth Dam Side 1 af 40

2 Indholdsfortegnelse 1. Foretræde for udvalget - F.I.L (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) 2. Aftale om budgetlægning Kultur- og Fritidsudvalgets område 3. Vedtægt for folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar Udmøntning af budget : Kvarterløft i Lundtofte- Boligsocial indsats 5. Tidsplan for åbning af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus og i Virumhallen 6. Templet ansøgning om underskudsgaranti for arrangementer i Kulturhuset 7. Ansøgning fra Templet om støtte til at afholde "Lyt.Nu" 8. Kulturfonden: Ansøgning fra Bellmanselskabet om koncertstøtte. 9. Kulturfonden: Ansøgning fra Kulturhuset Springforbi.nu om støtte til at afholde Rytmisk Salon 10. LUKKET SAG - Prisuddeling Idræts- og Kulturpriser 11. LUKKET SAG: Orientering om beslutningsforløb om Kulturhuset 12. Implementering af folkeskolereformen 13. Udmønting af budgetaftale om styrkelse af breddeidrætten (Kultur og fritid) 14. Lundtoftevej 53A - Lyngby Stadion - Orientering om opsætning af nye master i forbindelse med opvisningsbanen 15. Lyngby Idrætsby - Orientering og rundvisning 16. Anmodning om optagelse af sag om inddragelse af foreninger i skolereformen 17. Meddelelse til medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget - Februar Kulturfonden, Lyngby rotary Klub søger støtte til koncert Side 2 af 40

3 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Foretræde for udvalget - F.I.L (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) Sagsfremstilling F.I.L (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) har foretræde for Kulturog Fritidsudvalget. F.I.L.s bestyrelse ønsker at drøfte generelle forhold med udvalget, som fx idrætsfaciliteter, folkeskolereformen, medindflydelse og folkeoplysningsudvalget m.v. Foreningen er en paraplyforening for idrætsforeningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune og er stiftet i Foreningens vedtægter, der senest er vedtaget af repræsentantskabet den 1. marts 1999, er vedlagt som bilag. Heraf fremgår det, at F.I.L.s formål er: at virke til fremme af udøvelse af amatøridræt i Lyngby-Taarbæk Kommune at virke til fastholdelse og udbygning af de ydre forhold for idrætsforeningerne at virke for et godt samarbejde mellem idrætsforeningerne at varetage idrætsforeningernes interesse i forhold til myndigheder og lignende at varetage idrætsforeningernes interesse ved at være repræsenteret i udvalg, bestyrelser m.v. som på såvel kommunalt og tværkommunalt plan har indflydelse på idrætsforeningernes vilkår F.I.L.s bestyrelsen bliver valgt blandt og af medlemsforeningerne på det årlige repræsentantskabsmøde, der sædvanligvis afholdes i marts måned. Derudover afholder F.I.L. medlemsmøder efter behov, hvor relevante temaer drøftes. Senest afholdtes medlemsmøde den 28. januar 2014 med folkeskolereformen som tema. F.I.L. indbyder sædvanligvis Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer til repræsentantskabs- og medlemsmøder. F.I.L. er en vigtig samarbejdspartner for forvaltningen og eksempelvis er der tæt kontakt og samarbejde omkring den årlige tildeling af tilskud efter Lyngby-Ordningen og sæsonfordeling af idrætsfaciliteter. Ud af de 90 idrætsforeninger, der er godkendt af kommunen i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, er 75 foreninger medlemmer af F.I.L. Alle de store foreninger er medlemmer, og de 15 foreninger, der ikke er medlemmer er typisk små og/eller nyoprettede foreninger, og en del af dem har ingen børne- og ungdomsmedlemmer. Oversigt over F.I.L.s medlemsforeninger af 29. januar 2013 er vedlagt som bilag. Derudover er F.I.L. repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget, Team Elites bestyrelse, Integrationsrådet, Klub Lyngbys bestyrelse og Frivilligcenterets bestyrelse. I forhold til Idrætsklinik Nord er det F.I.L. der har formandsposten og F.I.L. er også repræsenteret i samarbejdet mellem fire idrætsklinikker. F.I.L. har også en bestyrelsespost i Idrætsrådet i Region Hovedstaden. Yderligere oplysninger om F.I.L. og foreningens virke findes på Side 3 af 40

4 Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Taget til efterretning. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen.. Bilagsfortegnelse 1. FILs vedtægt.pdf 2. Medlemsliste FIL.pdf 3. Notat fra FIL Side 4 af 40

5 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Aftale om budgetlægning Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Der er den 29. januar indgået vedlagte politiske aftale om budgetlægningen for mellem alle Kommunalbestyrelsens partier med undtagelse af Enhedslisten. Økonomiudvalget beslutter den konkrete tilrettelæggelse af budgetprocessen på Økonomiudvalgets møde den 27. februar, idet det jf. aftalen forventes, at fagudvalgene skal drøfte budgetforslag på egne områder hen over foråret - første gang i marts. Af hensyn til en tidlig igangsætning af overvejelserne om processen på fagudvalgenes respektive områder, foreslår forvaltningen, at fagudvalgene allerede nu tager en første drøftelse af input til, hvordan en kommende proces med udarbejdelse af forslag tilrettelægges mest hensigtsmæssigt på udvalgenes områder. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter den kommende budgetproces. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Udvalget anmoder forvaltningen om forslag til budgettet vedrørende administration - i form af besparelser, effektiviseringer og investeringsforslag - med henblik på at tilvejebringe valgmuligheder for udvalget. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. Lyngby-Taarbæk-aftalen 2014 Hovedelementer i aftale om budgetlægning.pdf Side 5 af 40

6 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Vedtægt for folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2014 Sagsfremstilling Ved vedtagelsen af lovændringer til Folkeoplysningsloven den 7. juni 2011 blev det obligatorisk for kommunerne at oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningsloven, jf. lovens 35 stk. 2. Derudover indeholdt lovændringen et krav om udarbejdelse af en folkeoplysningspolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 folkeoplysningspolitikken (bilag), der indeholder visioner og mål for folkeoplysningsområdet. Politikken er blevet til i en proces med borger- og brugerinddragelse. I Lyngby-Taarbæk Kommune var der i forvejen nedsat et Folkeoplysningsudvalg, der levede op til lovændringen. Udvalget bestod af syv repræsentanter fra de forskellige folkeoplysende foreningstyper, samt fire kommunalbestyrelsesmedlemmer. Derudover havde udvalget udpeget to tilforordnede uden stemmeret fra henholdsvis kulturområdet og handicapområdet i perioden Kultur- og Fritidsudvalgsformanden har også deltaget i møderne som tilforordnet. Udvalgets sammensætning, valg af medlemmer, opgaver mv. er beskrevet i vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune senest revideret den 20. marts 2006 (bilag). Et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2013 (jf. protokol vedlagt som bilag), at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke fremover skal være repræsenteret i udvalget. Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. januar 2014 på anmodning fra Simon Pihl Sørensen, A, at Folkeoplysningsudvalget får repræsentation af kommunalbestyrelsen (jf. protokol vedlagt som bilag). I forlængelse heraf forudsættes en ændring af vedtægten for folkeoplysningsudvalget før der kan foretages udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer og valg af repræsentanter til folkeoplysningsudvalget for perioden Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en ny vedtægt (bilag), og har derudover justeret vedtægten i forhold til kommunens folkeoplysningspolitik og ændringer i folkeoplysningsloven. Forslag til udvalgets sammensætning med i alt 11 medlemmer, da det anbefales at have et ulige antal medlemmer med stemmeret: 2 medlemmer valgt blandt kommunalbestyrelsens medlemmer (ændret fra 4 til 2) 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (uændret antal) 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de frivillige folkeoplysende foreninger/idrætsforeningerne (ændret fra 2 til 3. Ændringen er et ønske fra F.I.L. om at idrætsområdet deltagere/medlemsmæssigt er lige så stort, måske større end den folkeoplysende voksenundervisning, og at områderne budgetmæssigt er på samme størrelse) 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de øvrige frivillige folkeoplysende foreninger (uændret antal) 1 medlem udpeges af Ungerådet (har ikke tidligere været repræsenteret, da Ungerådet Side 6 af 40

7 først er oprettet i Ungerådet repræsenterer målgruppen årige. Ungerådet, har derudover kontakt til de selvorganiserede i samme aldersgruppe) Derudover fastholdes muligheden for, at udvalget kan udpege tilforordnede uden stemmeret fra andre relevante områder. Som nævnt ovenfor har to tilforordnede deltaget i udvalgets møde i perioden Andre kommuner har eksempelvis udpeget tilforordnede for Kulturområdet, Handicaprådet, Frivilligcenter, Seniorråd, Integrationsråd og Repræsentanter for f.eks. selvorganiserede grupper, jf. notat af 23. januar 2014 vedr. nabokommunernes sammensætning af folkeoplysningsudvalg. Forvaltningen foreslår, at vedtægten ikke præciserer, hvilke eventuelle tilforordnede der er i udvalget, men at kommunalbestyrelsen hvert 4. år i forbindelse med nedsættelse af udvalget, udpeger relevant aktuel repræsentation i folkeoplysningsudvalget. Det kunne fx være en tilforordnet fra skolebestyrelserne i de kommende år for at understøtte sammenhængen mellem implementering af folkeskolereformen og idræts- og børne-og ungdomsforeningerne. Til orientering sidder f.eks. et fælles skolebestyrelsesmedlem i Integrationsrådet. Forvaltningen har modtaget en forespørgsel fra Seniorrådets formand Lone Schou-Hansen om mulighed for repræsentation i Folkeoplysningsudvalget. I vedtægten foreslås, at der afholdes minimum fire årlige møder. Antallet er uændret fra den nugældende vedtægt, men i praksis har der igennem flere år været afholdt seks møder årligt. Som noget nyt foreslås, at der afholdes et årligt temamøde mellem Folkeoplysningsudvalget, det stående udvalg (Kultur- og Fritidsudvalget) og foreningerne på folkeoplysningsområdet. Her har udvalg og foreninger mulighed for at gå i dialog om aktuelle temaer som fx samarbejde med folkeskolerne, arbejdet med udsatte børn og unge mv. Derudover foreslås et årligt møde mellem Folkeoplysningsudvalget og det stående udvalg (Kultur- og Fritidsudvalget) forud for budgetforhandlingerne. Forslaget til vedtægter har været drøftet på møde med de brugerrepræsentanter, der var i Folkeoplysningsudvalget i perioden Referat fra mødet den 23. januar 2014 er vedlagt som bilag. Forvaltningen indkalder med via Det Grønne Område, hjemmesiden og direkte invitation på mail til alle opstillingsberettigede foreninger, til opstillingsmøde for udvalgets brugerrepræsentanter den 20. marts 2014, hvor de respektive foreningstyper vælger deres kandidat/kandidater, evt. i prioriteret rækkefølge, hvis der er flere kandidater end det, der skal bruges. Det samme gælder for suppleanter. På baggrund af dette møde udarbejdes en indstilling til Kommunalbestyrelsen. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen, hvor der bl.a. er sat midler af til diæter, formandshonorar mv. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. Forslag til vedtægt for folkeoplysningsudvalget godkendes med øjeblikkelig virkning Side 7 af 40

8 2. Kultur- og Fritidsudvalget indstiller hvilke områder, der deltager som tilforordnede i Folkeoplysningsudvalgets møder i perioden Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Ad 1. Anbefales idet de to kommunalbestyrelses repræsentanter ændres til tilforordnede. Det gøres derudover muligt at Folkeoplysningsudvalget ad hoc kan inddrage relevante tilforordnede (maksimalt 5) blandt andet for at tilgodese uorganiserede/motionister. Vedtægterne tilrettes i overensstemmelse med beslutningen. Ad 2. Besluttet at der skal være repræsentation fra Skolebestyrelserne samt Ungerådet i perioden Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. Udkast vedtægt FOU.pdf 2. Nugældende vedtægt for Folkeoplysningsudvalget.pdf 3. LTK_Folkeoplysning_ godkendt KMB pdf 4. k KB beslutning om udvalg.pdf referat møde om ny vedtægt.pdf 6. notat om folkeoplysningsudvalg i andre kommuner.pdf pdf 8. Protokol KMB pdf Side 8 af 40

9 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Udmøntning af budget : Kvarterløft i Lundtofte- Boligsocial indsats Sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen er der i 2014 og 2015 afsat 0,5 millioner kroner årligt til "Kvarterløft i Lundtofte" med følgende bemærkning: "Midlerne skal ses i forlængelse af de boligsociale handleplaner og behovet for eventuelt at afsætte midler til en ekstraordinær socialfaglig indsats i boligområderne." Lundtofteparken er et af de fire boligområder i Lyngby-Taarbæk Kommune, der indgår i de boligsociale handleplaner, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i november Kultur- og Fritidsudvalget får en status for arbejdet med de boligsociale planer på møde i marts Lundtofteparken har et velfungerende samarbejde med skole, klub og ssp omkring områdets børn og unge. Der er endvidere traditioner for at lave boligsociale aktiviteter og arbejde med at skabe trivsel og tryghed for områdets beboere. Arbejdet foregår på frivillig basis og er som sådan sårbart. Selvom der er igangsat mange initiativer i Lundtofteparken, er boligafdelingen præget af et negativt rygte, og der er fortsat brug for at øge trivslen i området. Herunder at sætte ind overfor de mest sårbare børn, unge og voksne og skabe flere gode historier - og få dem fortalt til omverdenen. Det foreløbige arbejde med de boligsociale handleplaner peger i retning af, at der er brug for at styrke indsatsen i Lundtofteparken i forhold til at forankre og udbygge de tiltag, der allerede er i gang, og at styrke det lokale netværk. I arbejdet med de boligsociale handleplaner har arbejdsgruppen i Lundtofte givet udtryk for ønsket om en boligsocial medarbejder til at varetage dette arbejde. Ansøgninger til Landsbyggefonden har ikke givet resultat, da der er mange andre boligområder i landet, der har større behov. Boligorganisationen Samvirke henvendte sig derfor i efteråret 2013 til Lyngby-Taarbæk Kommune med ønsket om at styrke den boligsociale indsats i området ved at ansætte en boligsocial medarbejder. Forvaltninger peger på, at midlerne til kvarterløft i Lundtofte udmøntes ved at ansætte en boligsocial medarbejder i Den boligsociale medarbejder skal igangsætte og koordinere initiativer i Lundtofteparken. Medarbejderen tilknyttes organisatorisk Center for Sundhed og Kultur, som er ansvarlig for den boligsociale indsats, og medarbejderen placeres fysisk i Lundtofteparken. Formulering af stillingsprofilen og selve ansættelsesproceduren igangsættes i et samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Lundtofteparken. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen af budgetaftalen , idet bevillingen for 2014 fordeles med kr i 2014, kr. i 2015 og i Forskydningen skyldes, at en boligsocial medarbejder først kan ansættes medio 2014 og ansættelsen er forudsat at løbe i 2 år. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Side 9 af 40

10 Forvaltningen foreslår, at de afsatte budgetmidlerne til Kvarterløft i Lundtofte udmøntes ved at ansætte en boligsocial medarbejder i perioden Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt idet udvalget lægger vægt på, at personen arbejder i hele Lundtofte. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Side 10 af 40

11 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Tidsplan for åbning af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus og i Virumhallen Sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen for besluttede Kommunalbestyrelsen i oktober 2013 at afsætte midler til at etablere mikrobiblioteker i Lundtofte og Virum. I forlængelse heraf udmøntede Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2013 budgetaftalens beslutning om at etablere mikrobiblioteker i hhv. Lundtofte Medborgerhus og i Virumhallen i foråret 2014 (jf. vedlagte protokollat). Dermed er der i perioden fra ultimo december 2013, hvor biblioteksbussen blev lukket, til foråret 2014 ikke et lokalt bibliotekstilbud. Dog har biblioteket en ordning, Biblioteket Kommer, som gratis udbringer bøger, lydbøger, musik og film ud til ældre og handicappede borgere, som ikke selv kan komme på biblioteket. Biblioteksbussen blev lukket som en besparelse i forbindelse med budgetaftalen for Kultur- og Fritidsudvalget udmøntede budgetaftalens lukning af biblioteksbussen den 11. april 2013, hvor tidsplanen for lukning af bussen blev vedtaget (jf. vedlagte protokollat). Jf. vedlagte tidsplan (bilag) for at etablere mikrobiblioteker forventes mikrobiblioteket i Virumhallen klar til åbning i maj måned, under forudsætning af at der opnås byggetilladelse som forventet i tidsplanen. Det fremgår af tidsplanen, at bibliotekslokalet er klar i april, men idet biblioteket først skal indrettes med møbler og materialer og der skal foretages de nødvendige itinstallationer kan biblioteket først åbnes i maj. Kultur- og Fritidsudvalget valgte i december 2013 at placere mikrobiblioteket i caféområdet i Lundtofte Medborgerhus, og der er derfor behov for at etablere handicapadgang. Dette kræver myndighedsgodkendelse før en egentlig ombygning igangsættes og mikrobiblioteket i Lundtofte forventes derfor først færdig ultimo august Dog vil åbningen kunne fremskyndes til maj 2014, såfremt der kan opnås en midlertidig dispensation i forhold til de gældende regler om fysisk tilgængelighed. Etableringen af handicapadgang vil i så fald skulle foregå efter ibrugtagningen af selve biblioteksfunktionen. Forvaltningen vurderer, at fordelene ved en tidligere åbning, overstiger ulemperne ved den kortvarige begrænsede handicapadgang. Idet etablering af mikrobibliotekerne indebærer nedgravning af kabler, således at der kan etableres den nødvendige netadgang i hhv. medborgerhuset og hallen, gøres opmærksom på, at ovennævnte tidsplaner forudsætter, at den planlagte nedgravning af kabelføring ikke forsinkes af frost og vintervejr i februar/marts Økonomiske konsekvenser Inden for rammen. Kompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at tidsplanen for at etablere mikrobiblioteker tages til efterretning. Side 11 af 40

12 Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Taget til efterretning for så vidt angår etablering af mikrobibliotek i Virum Hallen. Sagen udsættes for så vidt angår Lundtofte Medborgerhus med henblik på en drøftelse af den fremtidige optimering af medborgerhuset i forhold til den fortsatte brug. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. Tidsplaner mikrobiblioteker.pdf 2. Protokol KFU pdf 3. Protokol KFU pdf Side 12 af 40

13 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Templet ansøgning om underskudsgaranti for arrangementer i Kulturhuset Sagsfremstilling Musikforening Rytmetemplet søger om økonomisk støtte i form af underskudsdækning til at præsentere større danske navne i Kulturhuset i 2014 (bilag). Musikforeningen har fået godkendt 6 dage til arrangementer i Kulturhuset, som en del af de 40 dage årligt som Lyngby-Taarbæk Kommune råder over i følge drifts- og fremleje aftale for kulturhuset, som blev vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september Musikforeningen RytmeTemplet vil, foruden et eller to standup arrangementer, præsentere 4 store, hovedsaglig danske, rock- og popnavne som f.eks. Tina Dickow, Agnes Opel, Kashmir eller andre i den størrelse, i Kulturhusets store sal, Kuhlau Salen. Musikforeningen RytmeTemplet søger i forlængelse heraf Kultur- og Fritidsudvalget om underskudsdækning på maksimalt kr. Anslået budget pr. arrangement: Honorar, kr Band Leje af teknik kr Promotion kr Forplejning kr mm Projektstyring kr Ialt kr Det samlede (foreløbige) budget og finansieringsplan for en koncertrække på 4 koncerter ser således ud: Udgifter, foreløbigt budget Bandhonorar (helt eller delvist): Indlejning lyd/lys (helt eller delvist): Promotion: Projektstyring: Forplejning kunstnere Uventede udgifter Ialt: Indtægter, foreløbigt budget: Tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg (klip) anslået. Billetindtægt 4x 500 billetter á gennemsnitlig 250 kr I alt: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Templets mål er at afholde en koncertrække, som kan løbe rundt med de forventede tilskud fra statens kunstråds musikudvalg samt billetindtægterne. Tilskuddet, der søges fra Lyngby- Taarbæk Kommune, er således tænkt som underskudsdækning i fald billetsalget skulle svigte, eller at koncerterne får større uventede udgifter til teknik og/eller honorar. Der søges således om underskudsdækning til koncertrækken i Kulturhuset, for på den måde at sikre at RytmeTemplets øvrige koncertvirksomhed på spillestedet Templet ikke risikerer at måtte nedjustere/aflyse aktiviteter, som følge af et evt. underskud i Kulturhuset. Side 13 af 40

14 Målgruppen for Templets koncertrække er unge og voksne og er således udvidet i forhold til spillestedets Templets sædvanlige unge målgruppe. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan løses inden for arrangementskontoens ramme. (bilag) Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at ansøgningen fra Templet om underskudsgaranti imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt idet et eventuelt underskud opstår, som følge af færre indtægter end forventet. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. Ansøgning_koncerter i Kulturhuset.pdf 2. KFU Arrangementskonto februar.pdf Side 14 af 40

15 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Ansøgning fra Templet om støtte til at afholde "Lyt.Nu" Sagsfremstilling Foreningen Rytmetemplet, i daglig tale Templet, søger om økonomisk støtte til et musikalsk talentudviklingsprojekt for lokale bands (bilag). Projektet er en videreudvikling af projektet "Lyt.Nu festival og akademi", som Templet har arbejdet med og udviklet gennem de seneste 6 år. Projektets formål er at fremme vækstlaget og den musikalske fødekæde til glæde for såvel lokale musikere som tilskuere i kommunen. Dette gøres blandt andet gennem konstruktiv sparring mellem unge up-coming bands fra Lyngby-Taarbæk Kommune og etablerede danske navne. Idéen bygger på, at engagere fire større danske navne, som hver især skal danne par med et eller to lokale up-coming bands, og således få dem til at forholde sig til disse up-coming bands, give den konstruktiv kritik, vejledning med mere. Slutteligt vil de forskellige bands spille koncert sammen på Templet. Afhængig af hvilke unge bands, der tilmelder sig projektet, vil Templet finde større bands, der profilmæssigt passer sammen med dem. Projektet skaber således en unik mulighed for de up-coming bands, med hensyn til at komme ind i en positiv kunstnerisk udvikling, samt at blive eksponeret for et større publikum og derigennem fortsætte arbejdet med at fremme vækstmulighederne for den unge rytmiske musik i kommunen. Lyt.Nu startede som et samarbejdsprojekt mellem Lyngby Kulturhus og Templet i De efterfølgende to år afholdtes der Lyt.Nu festival i Kulturhuset og Templet. Projektet udvikledes senere til også at rumme Akademi med band-coaches og seminarer samt showcases, små koncertrækker på Templet. Fra indgik Lyt.Nu som en del af aftalen mellem foreningen RytmeTemplet og Lyngby-Taarbæk Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 12. september 2013 en aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Musikforeningen Rytmetemplet for perioden 1. januar december 2016 vedrørende drift af Spillestedet Templet på Jernbanevej 16 i Lyngby. I den forbindelse behandledes Lyt.Nu seperat idet forvaltningen indstillede at midlerne til finansiering af Lyt.Nu festivalen i perioden " finansieres af arrangementskontoen til kulturelle arrangementer med i alt kr. årligt." Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forlængelse heraf " at Templet anmodes om at ansøge udvalget om økonomisk støtte til Lyt.Nu festival for 2014 og frem". ( bilag). Rytmetemplet ansøger om støtte til et musikalsk talentudviklingsprojekt for lokale bands på ialt kr: Fire bands. Honorarer á kr Transport up-coming bands forplejning Projektstyring Promovering I alt kr kr kr kr kr kr. Side 15 af 40

16 Templet søger med projektet Lyt.Nu, og med det aktuelle talentudviklingsprojekt at etablere et kvalitetsmæssigt solidt grundlag for talentudvikling inden for det lokale vækstlag for rytmisk musik i Lyngby-Taarbæk Kommune. En opgave som falder inden for Kulturstrategiens tema "Børn og Unges Kultur". Med projektets overordne delformål, samt idéen om at skabe sparring mellem forskellige bands understøttes målet om: " at udvikle flere aktiviteter for børn og unge, som imødekommer deres behov og interesser og er fællesskabsudviklende". Ligeledes understøtter projektets koncertdel målet om " vi giver børn og unge mulighed for at sætte deres eget præg på kulturlivet". På baggrund heraf peger forvaltningen på, at ansøgningen imødekommes. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan løses inden for arrangementskontoens ramme. (bilag) Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen.. Bilagsfortegnelse 1. Ansøgning_projekt med upcoming bands.pdf 2. protokoltekst driftsaftale Templet pdf 3. KFU Arrangementskonto februar.pdf Side 16 af 40

17 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturfonden: Ansøgning fra Bellmanselskabet om koncertstøtte. Sagsfremstilling Kulturfonden har modtaget ansøgning om støtte til koncertvirksomhed fra Bellmanselskabet (bilag). Der ansøges om støtte til afholdelse af en gratis open air koncert på Sophienholm, kaldet Bellmandagen. Bellmandagen på Sophienholm har som formål at fremme interessen for Carl Michael Bellmans ( ) litterær-musikalske værk på dansk grund og perspektivere indflydelsen fra dette på dansk kulturliv historisk og aktuelt. Projektet har det dobbelte sigte at give tilskuerne en stærk litterær og musikalsk oplevelse, og at give de udøvende og skabende kunstnere lejlighed til at fortolke det bellmanske univers, og understreger samtidigt Danmarks nære forhold til Sverige og det øvrige Norden. Bellmandagen indledtes i 2002 som et arrangement i Lyngby-Taarbæk Kommunes sommerunderholdning og har siden hvert år været gennemført i regi af Bellmanselskabet. Selskabet Bellman i Danmark blev stiftet i 1993, og søger at udbrede kendskab til Carl Michael Bellmans digtning og musik. Selskabet har ca 200 medlemmer, og afholder i løbet af året foredrag med førende forskere, sangaftener og koncerter med fremtrædende kunstnere. Der er offentlig adgang til disse arrangementer. I tilfælde af regnvejr flyttes arrangementet fra Sophienholm til Lyngby Parkkirkegårds Store Kapel, som Lyngby-Taarbæk kommune stiller til rådighed. Angående Bellmandagen 2014 er er endnu ikke indgået aftaler med medvirkende musikere og solister til koncerten. Der ansøges Kulturfonden om støtte til koncert projektet på kr. ud af et samlet budget på kr. Se ansøgning for budget. Der ansøges andre fonde. Udfaldet af ansøgningerne kendes ikke pt. Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere støttet arrangementet i størrelsesordnen kr via andre puljer. Overordnet set ligger projektet indenfor Kulturfondens retningslinjer. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan finansieres inden for Kulturfondens ramme. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling. Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt idet finansiering sker fra arrangementskontoen. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse Side 17 af 40

18 1. Bellmanselskabet ansøgning.pdf Side 18 af 40

19 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturfonden: Ansøgning fra Kulturhuset Springforbi.nu om støtte til at afholde Rytmisk Salon Sagsfremstilling Kulturhuset Springforbi.nu søger støtte til at afholde en koncertrække bestående af 10 koncerter, der veksler mellem forskellige musikgenrer (bilag). Salonkoncerterne sigter mod at tilbyde et bredt publikum en enestående musikoplevelse i nogle rammer, der leverer et professionelt musiktilbud med en stemning, der får tankerne hen på den private musik-salon. Springforbi.nu er et kulturhus i Taarbæk, der tilbyder foredrag, udstillinger og aktiviteter med fokus på kunst, kultur, videnskab og natur. Huset er et nyt initiativ i Lyngby-Taarbæk Kommune, som er ved at opbygge sin aktivitetsportefølje, men som allerede har flere arrangementer bag sig. Begrebet Salon-koncerter har vundet indpas indenfor den klassiske musik som en nytænkende og nærværende måde at formidle på. Det er Springforbi.nu's hensigt, at denne formidlingsform også kan anvendes i forbindelse med den rytmiske musik. Med koncertrækken ønsker Springforbi.nu at sætte musikken ind i en sammenhæng, det være sig kulturel, politisk eller æstetisk. I forbindelse med koncerterne vil der derfor være foredrag og samtale med musikerne og således give publikum mulighed for at spørge ind til musikken. Se vedlagte ansøgning for konkrete kunstnere og spilledage (bilag). Vær opmærksom på at endelige aftale med musikerne afventer Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om medfinansiering. Der ansøges om kr. ud af et samlede budget på kr (bilag). Springforbi.nu har for 2014 søgt og modtaget støtte fra Kulturstyrelsen (Statens Kunstråds Musikudvalg) under Honorarstøtte-ordningen for rytmisk musik. Støtten indbefatter, at man for hvert musikerhonorar (hvert klip ) får et halvt honorar i støtte fra Kulturstyrelsen. Denne støtte er betinget af en matchende kommunal bevilling på den anden del af honoraret. Springforbi.nu har fået bevilliget 24 "klip": kr. For at kunne opretholde denne bevilling kræves en matchende kommunal bevilling. Springforbi.nu søger op til kr fra Lyngby-Taarbæk Kommune, da det er et ønske at sætte et højt kunstnerisk og formidlingsmæssigt niveau, der bl.a. indebærer udgifter til foredragsholdere. Projektets formål ligger inden for Kulturfondens kriterier, og lever op til kulturstrategiens mål for kulturen som samlingspunkt, om at etablere levende og spændende møder mellem kulturen og borgere ved hjælp af kulturelle aktiviteter, som bygger på deltagelse og debat. Forvaltningen peger på, at ansøgningen imødekommes. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan finansieres inden for Kulturfondens ramme. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Side 19 af 40

20 Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Godkendt i det der gives tilsvarende beløb i støtte som opnået fra Kulturstyrelsen. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen. Bilagsfortegnelse 1. LKT forventede_koncerter_2014.pdf 2. Rytmisk Salon i springforbi.nu.pdf 3. springforbi nu budget.pdf 4. Notat om Spring forbi Side 20 af 40

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere