Styr på banen STRATEGIPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009"

Transkript

1 Styr på banen STRATEGIPLAN

2 Indhold Indledning Sammenfatning Det strategiske fokus Styr på processerne Styr på aktiver og performance Elementer i strategiprocessen Banedanmarks situation Kunder & omverden Igangværende initiativer Styrker og potentialer Udfordringer Mission, vision og værdier Mission Vision Værdier Målsætninger Strategiplanen: Styr på banen De tre strategiske temaer Styr på processerne Initiativer i forhold til styr på processerne Procesprofessionalisering Styr på aktiverne Initiativer i forhold til styr på aktiverne Styr på performance Initiativer i forhold til styr på performance Implementeringsplan Bilag 1: Oversigt over igangværende initiativer Bilag 2: Målsætninger nedbrudt i mål

3 Indledning I efteråret 2006 skal parterne bag Trafikaftalen fra 2003 genforhandle aftalen med henblik på at fastlægge den endelige aftale for jernbaneområdet for perioden Ved genforhandlingen i efteråret 2005 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et grundigt beslutningsoplæg, og det blev besluttet at afsætte yderligere 200 mio. kr. til fornyelse og vedligehold af spor. Genforhandlingen af Trafikaftalen kommer på et tidspunkt, hvor tilstanden af Banedanmarks anlæg - spor, signaler m.v. er yderst kritisk, hvilket blandt andet afspejles i en historisk lav regularitet på fjern- og S-banen. Banedanmark har derfor brugt mange ressourcer på at tilvejebringe et fyldigt og veldokumenteret grundlag for forhandlingerne i forventningen om, at der på den baggrund kan indgås en aftale, som kan genskabe en velfungerende jernbane. I løbet af 2004 og 2005 har Banedanmark samtidig været genstand for et forløb, hvor problemer med økonomistyringen og utilstrækkelige leverancer til Transport- og Energiministeriet har afstedkommet en skarp kritik fra bl.a. Rigsrevisionen. Som en konsekvens heraf er Banedanmark blevet underlagt et skærpet tilsyn fra departementets side. Siden efteråret 2005 er der endvidere sket betydelige ændringer omkring Banedanmarks ledelse, og Transport- og Energiministeren besluttede omkring årsskiftet at gøre Banedanmarks bestyrelse ansvarshavende. Samtidig hermed fik Banedanmark en ny formand og en ny administrerende direktør for virksomheden. Banedanmarks ledelse ser genforhandlingen af Trafikaftalen som en oplagt mulighed for at genskabe en velfungerende jernbane. Derfor iværksatte Banedanmark i forsommeren en strategiproces, hvis sigte var at løfte de udfordringer, virksomheden står overfor, og dermed forberede virksomheden til at implementere en ny Trafikaftale. Med denne strategiplan, som omfatter Banedanmark eksklusiv Entreprise, ønsker Banedanmark at genskabe en velfungerende jernbane. Planens sigte er perioden SIDE 3

4 Sammenfatning Banedanmarks vision lyder, som følger: Vi vil genskabe en velfungerende jernbane med høj sikkerhed, effektivitet og regularitet og dermed skabe grundlag for vækst i jernbanetrafikken. En forudsætning for, at Banedanmark kan realisere visionen er, at virksomheden fungerer effektivt og professionelt. Det betyder bl.a., at der skal være overblik over anlægselementernes antal og tilstand, så planlægningen af vedligehold og fornyelse kan optimeres mest muligt til gavn for ejeren, kunderne og passagererne. Figur 1. Den strategiske udfordring fra mission og vision til Styr på banen. MISSION Banedanmark driver og udvikler en pålidelig, sikker og effektiv jernbane VISION Vi vil genskabe en velfungerende jernbane med høj sikkerhed, effektivitet og regularitet, og dermed skabe grundlag for vækst i jernbanetrafikken UDFORDRINGER Historisk lav regularitet Kritik fra Rigsrevisionen Utilstrækkelig kvalitet i rapporteringen Ikke-realiserede effektiviseringspotentialer Uklare sammenhænge ml. ansvar og kompetencer Manglende overblik over assets STYRKER God organisationsmodel Konkurrenceudsættelse af anlægsaktiver Velfungerende trafikstyring Udskillelse af Enterprise Stort engagement blandt medarbejdere SIDE 4

5 De senere års kritik af Banedanmark og det aktuelle omdømme i omverdenen signalerer, at virksomheden ikke performer, således som omverdenen forventer det. Banedanmark anerkender kritikken, og virksomhedens reaktion er denne strategiplan, hvor fokus er rettet mod at genskabe performance. Illustrationen nedenfor viser sammenhængen mellem Banedanmarks mission og vision samt koblingen til strategien Styr på banen. Som det er illustreret, står Banedanmark aktuelt over for en række konkrete udfordringer, som i væsentligt omfang er defineret på baggrund af de leverancer, som Banedanmarks kunder og omverden efterspørger. For at imødegå udfordringerne er blikket rettet indad mod Banedanmarks kerneforretning, hvilket er Strategiplanens centrale temaer. En forudsætning for Styr på banen er styr på kerneforretningen. KRAV FRA KUNDER OG OMVERDEN Overholde aftaler med kunder Forbedre passagerinformation Overholde sikkerhedskrav Overholde krav i kontrakt og bevillinger Professionelle udbudsprocesser og leverandørrelationer MÅL Sikkerhed Effektivitet Regularitet Troværdighed Kundetilfredshed Medarbejdere STRATEGI FOR STYR PÅ BANEN STRATEGISKE TEMAER Styr på processerne Styr på aktiverne Styr på performance SIDE 5

6 Det strategiske fokus I efteråret 2006 skal Trafikaftalen fra 2003 genforhandles, og Banedanmark har udarbejdet et veldokumenteret grundlag for en langsigtet beslutning om jernbanens fremtid. De politiske tilkendegivelser op til forhandlingerne kunne indikere, at der er en vilje til at tilvejebringe de fornødne midler til en genopretning af jernbanen. Det ene sigte med Strategiplanen er derfor at forberede Banedanmark bedst muligt til at løfte den udfordring, der ligger i en ny trafikaftale. Et andet sigte med Strategiplanen er at rette op på de vanskeligheder, som Banedanmark har i forhold til at levere en kvalitet svarende til omverdenens krav. Historisk set er der flere eksempler på, at dette ikke har været tilfældet. Således har Rigsrevisionen påtalt økonomi- og projektstyringen, og Transport- og Energiministeriet har bl.a. i konsekvens heraf indført et skærpet tilsyn med virksomheden. Deloitte har vurderet, at planlægningen og projektstyringen har uudnyttede potentialer, og frem for alt har kunderne og passagererne ikke fået leveret den aftalte kanalregularitet og kvalitet i trafikinformationen. Banedanmark står derfor i dag over for en væsentlig opgave med at løfte en ny trafikaftale og en række af interne udfordringer, som er knyttet til kvaliteten af kerneforretningen. Målet med Strategiplanen er således, at forberede Banedanmark til trafikaftalen ved at udvikle virksomheden i forhold til interne udfordringer. Forud for fremlæggelsen af nærværende strategiplan har der været gennemført en strategianalyse, hvor omverdenens krav til Banedanmark, udfordringerne generelt samt virksomhedens styrker og svagheder har været vægtet i forhold til hinanden. På baggrund af analysen er det besluttet, at det strategiske fokus først og fremmest bør rettes mod virksomhedens kerne- og hovedprocesser, som skal beskrives, dokumenteres og gøres auditerbare. I forhold til allerede igangværende initiativer i virksomheden betyder dette, at nogle inddrages direkte i eksekveringen af Strategiplanen, mens andre fortsætter i eget regi. Det gælder fokus på tre initiativer af yderste vigtighed: Ændring af sikkerhedskulturen, Projekt regnskabskvalitet 2006 og Projekter på skinner. Det er vurderingen, at disse initiativer er i god fremdrift, og at de derfor skal fortsætte i den nuværende form. SIDE 6

7 Styr på processerne Banedanmark vil iværksætte et procesprofessionaliseringsprogram, hvor fokus er rettet mod at systematisere og optimere Banedanmarks processer. Målet er at professionalisere processerne i en sådan grad, at de er dokumenterede og gennemsigtige både internt og eksternt. Forventningen er, at Banedanmark ad den vej kan etablere et nødvendigt overblik over virksomhedens funktioner og dermed optimere aktiviteterne og sikre fokus på, at virksomheden leverer som aftalt. Det skal sikres, at processerne anvendes optimalt i virksomheden, samt at de vedligeholdes og opdateres. Gennem arbejdet med processen, hvor processerne gennemgås én for én, vil der blive tilvejebragt det fornødne grundlag for at vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at ændre i Banedanmarks organisation, eller om dele af den nuværende opgaveportefølje bør outsources. Umiddelbart er det vurderingen, at Banedanmark i dag har en organisation, som svarer til best practice blandt de europæiske søsterselskaber. Eventuelle ændringer af organisationen bør afvente effekterne af gennemgang af virksomhedens processer. Det samme gør sig gældende omkring yderligere outsourcing af virksomhedens aktiviteter. Banedanmark er på nuværende tidspunkt en smal organisation, og de aktuelle kernefunktioner er en central del af forretningen. Yderligere skridt i retning af outsoucing bør således afvente professionaliseringen af processerne. I processen vil det endvidere indgå som et mål at reducere Banedanmarks overhead omkostninger. Umiddelbart er det vurderingen, at potentialerne ikke er store, idet Banedanmarks administration kun udgør en mindre andel i det samlede budget, hvor hovedparten er bundet i vedligeholdelsesog fornyelsesaktiviteter. SIDE 7

8 Styr på aktiver og performance En professionalisering af Banedanmarks processer kan ikke stå alene, idet der er nogle basale forudsætninger, som ligeledes skal være på plads. Der skal således tilsvarende være styr på aktiverne og performancekulturen i virksomheden. Hermed skabes grundlaget for en samlet forbedring af kvaliteten i leverancerne. Styr på aktiverne, forstået som et fuldstændigt overblik over anlægselementernes antal og tilstand, er en forudsætning for planlægning af Banedanmarks aktiviteter. Systematik i dataindsamlingerne og datahåndteringen er en forudsætning for, at Banedanmark kan tilrettelægge tilsyn, fejlretning, vedligeholdelses- og fornyelsesaktiviteter på en effektiv og en for kunderne optimal måde. Figur 2. Resultatet af de tre strategiske temaer. STYR PÅ AKTIVERNE STYR PÅ PERFORMANCE STYR PÅ PROCESSERNE: Planlægning, vedligehold, projekter, økonomistyring, køreplaner, trafikstyring, servicering af ejer KVALITET I LEVERANCER STYR PÅ BANEN Der skal i Banedanmark skabes en kultur, hvor der er fokus på resultaterne. Styr på performance sigter mod at flytte fokus fra indsats til resultater og derved højne kvaliteten i leverancerne. Tilgangen til dette vil være en nedbrydning af virksomhedens overordnede mål i et transparent og sammenhængende målstyringssystem, hvor den enkelte medarbejder løbende kan måle sit bidrag til de overordnede mål. Målstyringen skal suppleres med konkrete initiativer rettet imod den enkelte medarbejder og leder med henblik på, at Banedanmark formår at rekruttere, fastholde og udvikle de rette kompetencer. Styr på processer, styr på aktiver og styr på performance er midlerne. Styr på banen er målet. SIDE 8

9 Elementer i strategiprocessen Strategiprocessen i Banedanmark har været forankret i Banedanmarks bestyrelse og er forløbet i et samarbejde mellem direktionen og Banedanmarks chefkreds, Strategisk Forum. Processen har været tilrettelagt således: Banedanmarks situation Målet var at skabe en fælles forståelse for Banedanmarks aktuelle situation. Med afsæt i Banedanmarks relationer til virksomhedens interessenter er de konkrete udfordringer identificeret. Tilsvarende har målet været at identificere de styrker, virksomheden besidder, og som skal skabe grundlaget for den fremadrettede proces. Mission, vision, værdier og målsætninger Med afsæt i virksomhedens aktuelle situation er mission, vision og overordnede målsætninger justeret, således at de understøtter det overordnede mål om Styr på banen. Værdierne er gennemgået med henblik på at vurdere, om de fortsat understøtter de overordnede mål. De strategiske temaer På baggrund af en justeret mission og vision samt de overordnede mål for Banedanmark er der identificeret tre strategiske temaer, som vurderes at være særligt vigtige for Banedanmark i den givne situation. De konkrete initiativer Med henblik på at opnå en effekt af de strategiske temaer er disse nedbrudt i en række konkrete initiativer, som alle kan iværksættes efterfølgende. I det efterfølgende beskrives de konkrete elementer og resultater af ovenstående proces. SIDE 9

10 Banedanmarks situation Gennem de sidste år har Banedanmark været gennem en række omdannelser og tilpasninger af virksomheden, startende med EU-direktiv , som ledte til den senere adskillelse mellem DSB og Banestyrelsen i Dernæst fulgte et salg af rådgivningsdivisionen til Atkins og nogle år senere en udskillelse af de langsigtede planlægningsfunktioner i Trafikstyrelsen. Endelig er Entreprise, som en forudsætning for konkurrence på fornyelses- og vedligeholdelsesopgaver, organisatorisk udskilt i Banedanmark. Sideløbende med de strukturelle ændringer er Banedanmark overgået til kontraktstyring, dels med ejeren Transport- og Energiministeriet, og dels med operatørerne på jernbanen. Fra at være styret som én afdeling blandt flere i DSB-koncernen har Banedanmark bevæget sig til en status som en virksomhed med en professionel bestyrelse og kontrakter med såvel ejer som kunder. EJER Kontraktoverholdelse Bevillingsoverholdelse Overholdelse af deadline Effektivisering Figur 3. Krav fra Banedanmarks kunder og omverden. KUNDER Overholder kontrakt om kanalregularitet. Rettidig varsling af sporarbejder. Bedre passagerinformation BANEDANMARK Bestyrelse Rapportering Dokumentation Systematik Analyser MYNDIGHEDER Overholdelse af alle sikkerhedskrav og procedurer LEVERANDØRER Professionelle og gennemsigtige udbudsprocesser Høj kvalitet i kontrakter SIDE 10

11 Kunder & omverden Banedanmark anno 2006 er en virksomhed med en række eksterne relationer, hvor der er eksplicitte krav til høj kvalitet i de leverancer, som ejer, kunder og samarbejdspartnere efterspørger. Illustrationen til venstre viser Banedanmarks eksterne relationer og leverancer, som de enkelte interessenter efterspørger. Den strategiske udfordring for Banedanmark er at sikre, at alle leverancerne er af en høj kvalitet. Igangværende initiativer Der er aktuelt i Banedanmark en række initiativer, som sigter mod at forbedre forskellige processer og aktiviteter. Disse initiativer er i strategiprocessens indledende fase blevet vurderet i forhold til de øvrige udfordringer, virksomheden står overfor. Dette har givet anledning til, at nogle aktiviteter opretholdes og gennemføres som planlagt, mens andre indstilles med henblik på at indgå i den samlede eksekvering af Strategiplanen. I bilag 1 ses en opstilling over de igangværende initiativer, og det ses videre, om de fortsætter som forudsat, eller om de skal indgå i den videre strategiproces. Der er særligt tre aktiviteter, som vurderes at være af en sådan karakter, at de gennemføres uafhægigt af Strategiplanen. Det drejer sig om: Handlingsplan for ændring af Banedanmarks sikkerhedskultur Projekt regnskabskvalitet 2006 Projekter på skinner Nedenfor er en kort beskrivelse af indholdet af disse aktiviteter. Handlingsplan for ændring af Banedanmarks sikkerhedskultur Banedanmark oplevede i løbet af sommeren 2005 uventet at måtte beordre hastigheden nedsat på visse jernbanestrækninger som følge af, at skinnelegemet beliggenhedsmæssigt ikke levede op til den gældende norm. Den efterfølgende undersøgelse af begivenhederne viste, at der, på trods af at den nødvendige viden var tilgængelig, ikke blev fulgt op i henhold til normerne. Banedanmark har med baggrund i bl.a. påbud fra Trafikstyrelsen iværksat Handlingsplan for ændring af Banedanmarks sikkerhedskultur. Formålet med dette initiativ er at forbedre Banedanmarks evne til at efterleve det krævede sikkerhedsniveau, hvilket inkluderer en strategi for ændring af Banedanmarks kultur fra at være erfaringsbaseret til at være normbaseret. Handlingsplanen anviser hvilke aktiviteter, der igangsættes for at ændre kulturen fra at være en reaktiv kultur, hvor der først reageres, når sikkerhedsmæssige afvigelser har en konsekvens (havarier og hændelser), til en proaktiv kultur, hvor alle tager ansvar for og ejerskab til sikkerheden i opgavevaretagelsen og reagerer, når det observeres, at sikkerheden på sigt kan trues. SIDE 11

12 Fremdriften assesseres eksternt halvårligt, og selve handlingsplanen afsluttes efter første halvår Der vil således blive foretaget to delmåls assessments og en afsluttende assessment. Der vil et år efter afslutningen være en evaluering fra Trafikstyrelsen omkring fastholdelse af sikkerhedskulturen. Handlingsplanen er realiseret i henhold til planen ved seneste status pr. 1. halvår Projekt regnskabskvalitet 2006 Med det formål at sikre, at Banedanmark kan aflægge et regnskab uden væsentlige anmærkninger eller forbehold i 2006, er der i samarbejde mellem Banedanmark Intern revision og Rigsrevisionen aftalt følgende: Økonomiafdelingen i Banedanmark udarbejder en regnskabsmanual, som detaljeret beskriver alle forretningsgange inden for økonomistyring inklusiv de opgaver, som udføres i driften (udbud, fremdriftvurdering, budgettering m.v.). Første del vedrørende de opgaver, som løftes i økonomiafdelingen (kaldet controllingplanen), blev afsluttet i juni Herefter følger en række skridt frem til Årsregnskabet, hvilket bl.a. omfatter en løbende revision i årets sidste måneder af de nu beskrevne forretningsgange. Arbejdet skal endvidere sikre, at Banedanmark kommer op på niveau 3 i Økonomistyrelsens trappemodel. Der udføres et tilsvarende arbejde for Entreprise. Herudover er det aftalt, at Rigsrevisionen og Intern revision afgiver revisionserklæring til årsregnskabet forud for aflæggelse heraf, det vil sige, at årsafslutning og revisionen tilrettelægges således, at der foreligger et revideret årsregnskab 2006 ultimo marts Banedanmarks bestyrelse har nedsat en revisionskomite, som følger ovenstående arbejde tæt. Projekter på skinner På grund af budget og tidsoverskridelse i enkelte af Banedanmarks projekter blev der i 2005 sat fokus på Banedanmarks styring og gennemførelse af projekterne. Som en konsekvens heraf blev det besluttet at gennemgå projektorganisationen og projektkulturen med henblik på at igangsætte forbedrende tiltag. Indledningsvis blev der med assistance fra eksterne konsulenter gennemført en modenhedsanalyse af projektorganisationen, baseret på interviews og spørgeskemaer til centrale medarbejdere. Fire fokusområder blev fastlagt: De vigtigste beslutningstageres adfærd og støtte Porteføljestyring af igangsatte projekter Kompetenceudvikling inden for projektledelse og andre relevante kompetencer Projektprocesser og metoder Herefter blev proces- og organisationsprojektet: Projekter på Skinner iværksat. SIDE 12

13 Formålet var, dels at opgradere og redesigne eksistererende, men ikke altid fungerende processer, og dels at implementere en række nye metoder og arbejdsgange. Aktiviteterne i projektet er rettet mod projektmedarbejdere og den del af Banedanmarks ledelse, der tager beslutninger omkring projekterne. Den organisatoriske del af projektet afsluttes primo 2007, mens de kulturændrende tiltag vil fortsætte i en fortløbende proces. Dele af projektet vil blive løftet via professionalisering af processerne. Styrker og potentialer Organisationsmodel Medio 2002 gennemførte Banedanmark en reorganisering af virksomheden, hvor Net og Drift blev oprettet som to selvstændige forretningsområder. Denne organisationsstruktur svarer fortsat til international best practice og vurderingen er, at det er et godt fundament at arbejde videre på. Velfungerende trafikstyring Banedanmarks trafikstyring er mandskabsmæssigt en stor enhed, som beskæftiger i alt ca. 600 mand. Banedanmarks trafikstyring er blandt Europas mest effektive trafikstyringsenheder, hvilket er dokumenteret af UIC. I en europæisk sammenhæng har Banedanmark således de laveste omkostninger til trafikstyring i forhold til antallet af kørte togkilometer, ligesom effektiviteten er helt i top, når omkostninger vurderes i forhold til kilometer spor og trafikintensiteten. Konkurrenceudsættelse Banedanmark har siden 2001 konkurrenceudsat en lang række fornyelses- og vedligeholdelsesopgaver, hvilket har givet væsentlige besparelser. Vurderingen er, at der fortsat er meget at hente, og Banedanmark vil arbejde på at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver i takt med, at markedet er modent hertil. Selvstændiggørelse af Entreprise Siden 2002 har der pågået en proces omkring udskillelse og et eventuelt frasalg af Banedanmarks entreprenørvirksomhed. Der er i dag en organisatorisk og regnskabsmæssig adskillelse mellem Entreprise og moderselskabet Banedanmark, og dermed er forudsætningerne for et salg på plads. Udfordringer Styrkerne til trods står Banedanmark fortsat over for en række konkrete udfordringer, som dels er knyttet til virksomhedens evne til at levere den performance, som Banedanmark er kontraktligt forpligtet til over for operatørerne og ejeren, og dels er relateret til virksomhedens evne til internt at levere den efterspurgte grad af professionalisme. Målet med strategiplanen Styr på banen er at sikre, at der tages initiativer til at imødegå de identificerede udfordringer. Manglende troværdighed Banedanmarks manglende evne til at levere den aftalte performance, hvad enten der er tale om lav SIDE 13

14 kanalregularitet, manglende overblik over jernbanens tilstand, fejlbehæftet økonomirapportering m.v. betyder, at omverdenens tillid til Banedanmark er faldende. Regulariteten På både fjern- og S-bane er der aktuelt en historisk lav regularitet, som ud over en lang række gener for passagererne bevirker, at Banedanmark ikke kan overholde de kontraktuelle forpligtelser over for Transport- og Energiministeriet og over for togoperatørerne. Forklaringen på den lave regularitet er ikke enkel, men for en væsentlig dels vedkommende skyldes det sporenes generelle tilstand, samt det forhold at signal- og sikringsanlæg genererer mange fejl. Desuden vurderes interne forhold i Banedanmark at medvirke til den lave regularitet, det gælder bl.a. planlægningen af vedligeholdelsesopgaver. Trafikinformation Banedanmark leverer trafikinformation til passagererne. Især i situationer med uregelmæssig drift er trafikinformationen vigtig for passagerernes oplevelse af rejsen. I mange tilfælde har Banedanmark ikke været i stand til at levere den forventede kvalitet i informationen, hvilket dels skyldes kvaliteten af de tekniske systemer og dels Banedanmarks manglende fokus på at informere før den egentlige trafikafvikling. Utilstrækkeligt overblik over aktivernes tilstand Banedanmark etablerer aktuelt et Asset Management System, som skal sikre, at der er et fuldstændigt og opdateret overblik over anlægselementernes antal og tilstand. Dette overblik er af afgørende betydning for virksomhedens evne til dels at gennemføre, dokumentere og følge op på tilsyn, dels at anvende vedligeholdelses- og fornyelsesmidlerne optimalt, og dels forudse og eventuelt imødegå nedbrud på anlæggene med henblik på bedre at kunne planlægge og varsle operatørerne. Kritik af kvaliteten af rapportering Banedanmark var i efteråret 2005 endnu en gang genstand for kritik fra Rigsrevisionen, hvilket blandt andet omfattede virksomhedens økonomiske styring og rapportering. Kritikken var denne gang særlig massiv, idet Banedanmark havde overskredet bevillingerne for året Manglende realisering af effektiviseringspotentialer Det er konstateret, at der særligt inden for fornyelses- og vedligeholdelsesområdet er en række ikke realiserede effektiviseringspotentialer. Ved at realisere disse potentialer forventer Banedanmark at kunne overholde kravet om 2 % effektivisering i årene frem. Performance Der er i Banedanmark generelt en stor ansvarlighed blandt medarbejderne. Når der alligevel er eksempler på, at leverancerne ikke har den forventede kvalitet, skyldes det, at lederne ikke i tilstrækkelig grad opstiller klare mål for medarbejderne og definerer klare ansvarsområder. Med klare mål kan det sikres, at medarbejderne har et tydeligt og entydigt grundlag at arbejde ud fra og kender deres succeskriterier. SIDE 14

15 Mission, vision og værdier Med afsæt i Banedanmarks styrker, potentialer og ikke mindst de udfordringer, som Banedanmark står overfor, er det nødvendigt at justere missionen og visionen. Værdierne derimod vurderes fortsat at understøtte såvel mission og vision som den strategiske udfordring, der er identificeret. Mission Som indgang til en drøftelse af missionen blev det besluttet, at Banedanmarks nye mission skulle være kort og præcis og rumme kernen i vores eksistensberettigelse. Banedanmark eksisterer for at kunne producere og levere den kapacitet på jernbanenettet, som efterspørges af det danske samfund, af ejeren, operatørerne og slutkunderne. Derfor er missionen følgende: Banedanmark driver og udvikler en pålidelig, sikker og effektiv jernbane. I denne mission ligger det implicit, at Banedanmarks ansvar er at producere kapacitet ved at drive og udvikle jernbanen, så den er pålidelig, sikker og effektiv. En pålidelig jernbane betyder, at passagererne kan stole på jernbanen som transportmiddel. Kapacitet og regularitet skal svare til det aftalte, og det aftalte er fastlagt ud fra jernbanenettets alder, tilstand og bevillinger. Med ordet sikker jernbane mener vi, at jernbanen skal være sikker både for dem, der bruger den og for dem, der arbejder på den. I praksis betyder det, at vi systematisk fører tilsyn med, at alle sikkerhedskrav følges og efterleves. Med effektiv menes, at Banedanmark har ansvaret for, at vi får mest muligt ud af de penge, der investeres i jernbanen. Både når vi fornyer og vedligeholder jernbanen og i den daglige drift af vores virksomhed. Enhedsomkostningerne (per togkm) for vedligeholdelse og fornyelse skal bringes ned. Det samme skal Banedanmarks driftsomkostninger, så vi sikrer, at vi holder os inden for kravene om 2 procents årlig effektivisering. SIDE 15

16 Vision Jernbanens generelle tilstand og regularitet skal bringes op på et niveau, hvor vi kan leve op til de krav og forventninger, der stilles til togenes rettidighed. Det kan vi langt fra i dag. Banedanmarks vision er derfor: Vi vil genskabe en velfungerende jernbane med høj sikkerhed, effektivitet og regularitet og dermed skabe grundlag for vækst i jernbanetrafikken. Der skal arbejdes målrettet og fokuseret i alle dele af Banedanmark på systematisk planlægning, gennemførelse og opfølgning af både infrastrukturens vedligeholdelse og fornyelse. Når vi har genoprettet vores troværdighed i forhold til passagererne og den øvrige omverden, vil jernbanen atter kunne opfattes som en attraktiv transportform. Dermed vil vi kunne skabe grundlag for vækst i jernbanetrafikken. Værdier Det kræver mange forandringer i de kommende år at nå Banedanmarks vision. For at understøtte forandringerne har Banedanmark fortsat fokus på fem værdier. Fem værdier, som skal være centrale i vores arbejde og måden, vi arbejder på, i alle dele af virksomheden. De fem værdier udgør sammen med nedenstående uddybning af værdierne i forhold til visionen vores værdigrundlag. De fem værdier er: Ambition Banedanmarks vision om at genskabe en velfungerende jernbane stiller store krav til Banedanmarks organisation. Et øget fokus på at skabe overbevisende resultater hos både organisationen og for den enkelte medarbejder fordrer et højt ambitionsniveau. Det er ikke nok at have ydet en god indsats, hvis resultaterne ikke er gode nok. Derfor skal vi udfordre os selv og sætte ambitiøse mål for vores arbejde og ikke mindst gøre vores yderste for at leve op til dem. SIDE 16

17 Direkte tale Banedanmark har brug for at være ærlige og troværdige om jernbanens tilstand og ydeevne. Vi skal sige åbent og ærligt, hvilket kvalitetsniveau jernbanen kan levere. At sige tingene direkte og med den rette timing er også forudsætningen for vores information til passagererne. Direkte tale er også at sige fra i god tid, hvis vi ikke kan levere det forventede. Det gælder både forhold om jernbanen og forhold relateret til vores bevillinger og budgetter. Vi anvender direkte tale for at opnå højere troværdighed over for vores kunder og omverden. Direkte tale er en hjørnesten i udviklingen af en performancekultur. Handlekraft Det er en stor udfordring at sikre, at der kan køre tog på jernbanen 24 timer i døgnet, når jernbanen samtidig skal fornyes og vedligeholdes. Der skal reageres hurtigt og professionelt på alle de udfordringer, der opstår. Det stiller store krav til vores evne til at skabe overblik, at planlægge og udføre opgaverne samt til vores opfølgning. Vi skal reagere på alt det, vi ser, og vi skal handle rigtigt hver gang. Troværdighed Man skal kunne stole på, hvad Banedanmark siger og gør. Både vores ejer og vores kunder samt passagerne og befolkningen generelt skal have tryghed for, at Banedanmark agerer professionelt. Vi skal holde, hvad vi lover, og ikke love mere, end vi kan holde. Det gælder alle forhold, der har med jernbanen at gøre. Den er i en sådan tilstand, at det er svært at forudsige, hvor den fejler næste gang. Men vores omverden skal have tillid til, at vi har styr på banen og agerer kompetent og rettidigt. Respekt I Banedanmark ser vi forskelligheder som en styrke. Vi er ikke alle ens, og vi skal udnytte og anerkende hinandens kompetencer for at nå vores fælles mål. Vi skal have tillid til og respekt for, at alle leverer deres del af resultaterne, så vi sammen kan skabe de resultater, der er vigtige for at komme i mål med Banedanmarks vision. Vi skal agere overbevisende både indadtil og udadtil det skaber respekt både for vores arbejde og for os som medarbejdere. SIDE 17

18 Målsætninger For at måle efterlevelsen af mission, vision og værdier har Banedanmark defineret seks overordnede målsætninger, som er nedbrudt i målområder og videre i konkrete kvantificerbare målepunkter. I det følgende er de seks målsætninger og de udvalgte vigtigste kvantitative mål for hver målsætning beskrevet: Sikkerhed Høj sikkerhed er et afgørende mål for Banedanmark. Ved sikkerhed forstås både sikkerhed for de tog og togpassagerer, som er på jernbanen, og sikkerhed for de arbejdere, som færdes på jernbanen i forbindelse med anlægsopgaver. Mål: 5 % årlig nedgang i antallet af ulykker Mål: 10 % årlig nedgang i antallet af sikkerhedskritiske sporafvigelser Effektivitet Banedanmark ønsker at være en effektiv virksomhed, således at der opnås mest jernbane for pengene. Målet er dels at levere de 2 % årlig effektivisering, som virksomheden er kontraktligt forpligtet til, og dels at sikre, at processer løbende forsøges effektiviseret. Effektivitet er således et mål, hver gang en aktivitet planlægges, eller når en proces ændres. Mål: Mindst 2 % effektivisering pr. år. Regularitet En infrastruktur, som skaber grundlag for høj regularitet, er Banedanmarks kerneprodukt. Det er den enkeltparameter, som vægtes højst hos vores kunder. At Banedanmark er i stand til at levere en høj kanalregularitet, er en afgørende forudsætning for en velfungerende jernbane. Mål: 94,5 % kanalregularitet på fjernbanen i 2009 Mål: 96,5 % kanalregularitet på S-banen i 2009 Troværdighed Banedanmark ønsker at blive opfattet som en troværdig samarbejdspartner. I al væsentlighed betyder det, at vi skal levere det, der aftales, af den aftalte kvalitet og til den aftalte tid. Desuden skal Banedanmark forvalte sine bevillinger i overensstemmelse med de gældende regler. Mål: Ingen væsentlige anmærkninger fra Rigsrevisionen. SIDE 18

19 Kundetilfredshed Banedanmark ønsker tilfredse kunder. Det opnås ved, at Banedanmark overholder de aftaler, der indgås med kunderne. Banedanmarks kunder er både operatørerne og deres kunder passagererne. Mål: En stigning i kundetilfredsheden hos operatørerne med 5 % om året Mål: En stigning i passagerernes tilfredshed med informationen med 5 % om året Medarbejdere Banedanmark vil være en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder kompetente og engagerede medarbejdere. Mål: En årlig stigning på 5 % i andelen af motiverede medarbejdere. I bilag 2 ses en nedbrydning af målsætningerne i målområder og videre målepunkter. Fastlæggelsen af de kvantitative mål er endnu ikke afsluttet og vil ske i takt med, at virksomhedens processer gennemgås. Opstillingen skal derfor ses som et eksempel på, hvordan målene tænkes anvendt. Implementeringen af målene i Banedanmarks organisation vil ske gennem en revision af det eksisterende målstyringssystem. Dette er nærmere beskrevet under Styr på performance. SIDE 19

20 Strategiplanen: Styr på banen Banedanmarks overordnede strategi for perioden kaldes Styr på banen. At få Styr på banen handler grundlæggende om at få styr på kerneforretningen. Den strategiske udfordring er at etablere en virksomhed, hvor der konstant er fokus på, at virksomhedens leverancer leveres som aftalt. Banedanmark skal være en effektiv virksomhed, som gennem professionelle processer, et detaljeret kendskab til anlægsmassens tilstand samt en dedikeret og kompetent medarbejderstab formår at få mest muligt produkt i form af efterspurgt kapacitet og kanalregularitet ud af jernbanen. Med henblik på at opnå dette er der defineret tre konkrete strategiske initiativer. De tre strategiske temaer De konkrete initiativer er identificeret i relation til tre strategiske temaer: Styr på processerne Internt i Banedanmark er der en række kerne- og hovedprocesser, som hver især involverer mange medarbejdere. En forudsætning for at vurdere, om processerne er etableret hensigtsmæssigt og om muligt at effektivisere dem er, at de er velbeskrevne, dokumenterede og auditerbare. Styr på aktiverne Banedanmarks evne til få mest muligt produkt ud af jernbanen forudsætter, at aktiviteterne tilrettelægges optimalt i forhold til deres tilstand, restlevetid og operatørernes ønsker. Det er således en forudsætning for at gøre dette på en effektiv måde, at der tilvejebringes et fuldstændigt overblik over aktivernes antal og tilstand. Styr på performance Performancekulturen i Banedanmark skal styrkes ved blandt andet at skabe en større bevidsthed hos hver enkelt medarbejder om, hvordan han/hun bidrager til at realisere virksomhedens mission, vision og mål. Over de følgende sider er der for hver af de tre strategiske temaer beskrevet, hvilke konkrete initiativer der skal iværksættes på kort eller lang sigt. SIDE 20

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth Virksomhedsregnskab 2001 Hovedbane Regionalbane S-bane Lokalbane Godsbane Godsbane p.t. spærret Skagen Hillerød Restbane Ringbane ( planlagt ) Hirtshals Frederikssund Amters og privates baner med passagertrafik

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere