Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer"

Transkript

1 for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002

2 Indledning Lønelementer Basisløn og indplacering Centralt aftalte tillæg Lokalt aftalte tillæg Kvalifikationstillæg Autorisation Skoleområdet Specialistuddannelserne Andre kvalifikationer Varighed og pension Uenighed om kvalifikationstillæg Ophør af kvalifikationstillæg Funktionstillæg Tillæg for ledelse Lederstillinger på skoleområdet Varighed og pension Uenighed om funktionstillæg Ophør/bortfald af funktionstillæg Sammenhængen mellem kvalifikations- og funktionstillæg Resultatløn Økonomi Lønpolitik og MUS Forhåndsaftaler Forhandlings- og aftalekompetencen Nyansættelser og væsentlige stillingsændringer Lønforhandlinger for allerede ansatte psykologer Før der forhandles Forhandlinger for ledere Referenceliste

3 Indledning Ved overenskomstforhandlingerne i 1997 blev parterne enige om et Nyt Lønsystem for akademikerne på hele det offentlige arbejdsmarked. Denne publikation er DP s vejledning til tillidsrepræsentanterne om, hvad der er foreningens politik i den decentrale løndannelse, og hvad det er vigtigt at være opmærksom på, når lønnen forhandles lokalt. Samtidig er det også en håndbog i reglerne om Nyt Lønsystem, som forhåbentlig kan afklare nogle af de spørgsmål, som opstår, når man forhandler lokalt. Visse steder er teksten opdelt i FAKTA og DP MENER AT. Det er fx, hvor DP finder, at særlige forhold bør overvejes, eller hvor DP har en bestemt løn- og personalepolitisk strategi på området og der derfor er visse niveauer og kriterier, som ikke bør fraviges. Man må dog altid lokalt forsøge at skabe de bedste resultater i de konkrete lønforhandlinger. DP s tillidsrepræsentanter kan naturligvis også til enhver tid henvende sig til foreningens sekretariat for at få råd i konkrete forhandlinger. Pjecen henvender sig primært til ansatte på akademiker-/ac-overenskomst og -løn og til ansatte i det nye lønsystem. Af hensyn til sammenlignelighed og genkendelighed forhandles al løn i faste niveauer. På det (amts-)kommunale område og inden for Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) forhandles der således i 31. marts 2000-niveau, og tillæg forhandles efter 1. april 2002 ekskl. pensionsbidrag (netto) 1. På statens område forhandles der i 1. oktober 1997-niveau, og tillæg forhandles efter 1. april 2000 ekskl. pension (netto). Alle løndele reguleres 1-2 gange årligt med de aftalte reguleringsprocenter. Når der nævnes niveauer for tillæg i denne vejledning, angives først det kommunale og derefter det statslige. Fx / Hvor et afsnit primært henvender sig til det kommunale område, er alene det kommunale niveau nævnt. Overenskomsten inden for H:S er meget lig den (amts-)kommunale. Det, der er nævnt for det kommunale område, er derfor i realiteten det samme for H:S. Det (amts-)kommunale område og H:S er benævnt det kommunale område. Der henvises i øvrigt til DP s lønblad "Løn, takster, honorarer", som udkommer, hver gang lønnen reguleres med de generelle stigninger. Lønbladet foreligger også på DP s hjemmeside: 1 Før 1. april 2002 er tillæg forhandlet inkl. eget pensionsbidrag (brutto) - 3 -

4 1. Lønelementer Lønnen for en overenskomstansat kan bestå af fire dele: Basisløn, kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn. Ved overenskomstforhandlingerne i 1997 blev det understreget, at det forhold, at lønsystemet består af disse elementer, også er udtryk for, at en akademiker ikke i længden kan aflønnes alene med basisløn. Det fremgår ikke direkte af AC-overenskomsterne, hvad basislønnen dækker, men i de øvrige kommunale lønsystemer (KTO s Ny Løn) er grundlønnen defineret som en aflønning for de kompetencer og erfaringer, som det kan forudsættes en nyuddannet har. Det vil være rimeligt at anvende samme udgangspunkt for AC-lønsystemets basisløn også selv om der fortsat er et anciennitetsforløb. Til sammenligning er der følgende grundlønninger for andre faggrupper i den kommunale sektor (alle tal pr. 1. april 2002): Grundløn 1. april 2002 (netto) Kandidater på AC fællesoverenskomsten 3 6, , ,50 (herunder psykolo- ger)* Tandlæger Specialtandlæger Skalatrin (garantiløn) Skalatrin , , ,42 Cand.pæd.psych. er på skoleområdet Skalatrin ,00 Socialrådgivere Socialformidlere Skalatrin 24 Skalatrin , ,75 2 Yngre læger (reservelæger)arf/h:s Trin 1(3-årigt),2(2-årigt),3 (egen OK) + tillæg fra start + minimum efter to år , ,78 Sygeplejersker (KL) Sygeplejersker (ARF) Lærere i Folkeskolen Skalatrin (anciennitetsforløb indtil 8 år) Skalatrin (anciennitetsforløb indtil 12 år) Skalatrin (garantiløn indtil 8 år) , , , , , , Se faktaboxen i afsnit 2 Stedtillæg grp.4(vi) - 4 -

5 Pædagoger Gymnasielærere Lektorer med 17 års anc. Gymnasielærere med 21 års anc. Skalatrin (garantiløn indtil 10 års ansættelse) AC basistrin 4 (i 3 år), 6 (i 2 år), herefter (00-niveau) Yderligere (00-niveau) AC basistrin , , , , ,39 Socialpædagoger Kandidater på AC fællesoverenskomstens gamle skala herunder psykologer* Civilingeniører, farmaceuter og landinspektører Skalatrin (garantiløn indtil 10 års ansættelse) (00-niv) Trin 3 16 Trin 3 17 * Arkitekter, ingeniører, jurister og økonomer, magistre m.fl , , , , , ,38 De anførte lønninger er grundlønninger altså den automatiske løn, som alle i basisstillinger er sikret. Hertil kommer så i lighed med AC-lønsystemet kvalifikationstillæg/-løn, funktionstillæg/-løn og resultatløn. Dog er der for en hel del af de nævnte grupper centralt aftalte funktions- eller kvalifikationstillæg og/eller såkaldte skal-tillæg dvs. krav om, at der lokalt skal forhandles tillæg for visse kvalifikationer og funktioner. Oversigten angiver ikke de personlige overgangsordninger, der eksisterer inden for alle områderne for de personer, som var ansat på tidspunktet for indførelsen af Ny Løn. Hvis man skal sammenligne de faktiske lønninger mellem psykologer og andre grupper, er disse ordninger naturligvis interessante. Oplysningerne herom skal i givet fald indhentes lokalt. For skoleområdet henvises dog til 2.2. Skoleområdet, side 13. I staten er akademikere på fællesoverenskomsten på Nyt Lønsystem. For øvrige grupper er aftalt en rammeaftale om Nyt Lønsystem Basisløn og indplacering Basislønnen fastlægges i forbindelse med overenskomstindgåelsen og kan ikke forhandles lokalt. Det er dog i visse tilfælde muligt at aftale en højere indplacering på lønskalaen. Fx hvis psykologen har en anden og relevant uddannelse forud for sin kandidateksamen. 2 Stedtillæg grp.4(vi) - 5 -

6 Ancienniteten regnes normalt efter det antal år den pågældende efter bestået eksamen i eller uden for (amts)kommunens tjeneste - har været beskæftiget med arbejde betinget af akademisk uddannelse, herunder eventuel værnepligtstjeneste. Anciennitet afrundes opad til et helt antal måneder, dog således at den tidligst beregnes fra udgangen af den måned, hvori den pågældende har bestået eksamen. Det er arbejdsgiver, der anciennitetsindplacerer medarbejderne. (Kommunalt) Hvor forholdene taler for det, kan der mellem kommunen og (lokale) repræsentanter for organisationen træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. (Stat) Endvidere kan ansættelsesmyndigheden i ganske særlige tilfælde forhøje lønancienniteten ved nyansættelse, selv om den forudgående beskæftigelse ikke kan medregnes i ancienniteten i henhold til forrige afsnit. Det forudsættes, at en konkret vurdering af den ansattes tidligere arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer mv. set i relation til stillingen giver grundlag for det. Ved ansættelse på skoleområdet er det relevant at forsøge at forhandle en højere indplacering for nyuddannede cand.psych. er - navnlig hvis de har anden mellemlang relevant uddannelse før kandidateksamen. Også på hospitalsområdet kan kendskab til området fx gennem tidligere arbejde som sygeplejerske, pædagog eller lignende danne grundlag for en højere indplacering. Dans Psykolog Forening indgår af og til lokale aftaler om anden basislønindplacering. Dette sker hovedsagelig, når der ikke kan opnås enighed om tillæg for eksempelvis tidligere uddannelse. Ved en højere indplacering vil der således blive honoreret for denne kompetence i en vis periode indtil psykologen alligevel skulle være på det pågældende trin. Samme resultat kan naturligvis opnås fx ved midlertidige eller aftrappende tillæg

7 Basislønnen på statens område består af en skala på 8 trin, hvor bachelorer starter på trin 1 og slutter på trin 5, mens kandidater starter på trin 3 og slutter på trin 8. Pr. 1. april 2003 bortfalder trin 7 i basislønforløbet. Skalaen for kandidater hedder herefter trin 3-6,8. På det kommunale område består skalaen af 7 trin (3-6,8) idet trin 7 bortfaldt fra 1. april 2000, så man nu går direkte fra trin 6 til trin 8. Bachelorer starter på trin 1 og slutter på trin 5, mens kandidater starter på trin 3 og slutter på trin 8. Alle trin er et-årige. Forløbene i Ny Løn er på næste side skitseret grafisk sammen med forløbet i det gamle lønsystem. Som det fremgår, sker der en hurtigere stigning i det nye lønsystem end i det gamle, men skalaens sidste trin er lavere i det nye lønsystem. I det nye lønsystem er der sket en begrænsning i den anciennitetsbestemte lønudvikling, i og med at der nu er et kortere trinforløb. På statens område trin 3 8 (3-6,8 pr. 1. april 2003) og på det kommunale område trin 3-6,8. Slutlønnen på trin 8 er i forhold til det gamle lønsystem reduceret med ca. 10 %. Til gengæld kan der løbende optages forhandling om tillæg, uanset hvornår man er blevet ansat

8 Lønforløb i gl. og nyt lønsystem Kommuner, amter og H:S nettotal pr. 1. april , , , , , , , , , , ,00 trin 1 trin 2 trin 3 trin 4 trin 5 trin 6 trin7/8 trin 8 trin 9 trin 10 trin 11 trin 12 trin 13 trin 14 trin 15 trin 16 Lønforløb i gl. og nyt lønsystem Staten nettotal pr. 1. april , , , , , , , , , , ,00 trin 1 trin 2 trin 3 trin 4 trin 5 trin 6 trin 7 trin 8 trin 9 trin 10 trin 11 trin 12 trin 13 trin 14 trin 15 trin

9 1.2 Centralt aftalte tillæg Til overenskomstens basislønforløb er der knyttet centralt aftalte løntillæg, som er forhandlet og aftalt ved overenskomstforhandlingerne. De centralt aftalte tillæg for psykologer er de samme i Nyt Lønsystem og i gammel løn, idet alle de eksisterende tillæg blev videreført i det nye lønsystem ved OK97. De automatiske løntillæg for psykologer er følgende: Årligt tillæg i 00-/97-niveau - netto Autoriserede psykologer i skolevæsenet Rådighedstjeneste for psykologer ved døgninstitutioner* Støttepsykologer** Hospitalstillæg*** Rådighedstillæg i fuldmægtigstillinger (anciennitetsbestemt fra 1-14 år)**** / *pensionsgivende fra 1. april 2003 undtagen i KBH kommune. **pensionsgivende fra 1. april 2003 ***pensionsgivende fra 1. april 2003 i H:S ****ikke pensionsgivende i staten De centrale løntillæg udløses automatisk, når betingelserne er opfyldt. De nærmere vilkår for de enkelte tillæg fremgår af protokollaterne, som er optrykt sammen med overenskomsten 1, og de aktuelle satser kan ses i DP s lønblad Løn, takster og honorarer. På det statslige område er der alene automatiske tillæg inden for det såkaldte stillingsstrukturområde; de højere uddannelsesinstitutioner, sektorforskningsinstitutioner, seminarer etc. Disse tillæg fremgår af DP s lønblad. For de statsansatte psykologer kan der ud over centralt aftalte tillæg (aftalt med Finansministeriet) i forbindelse med overenskomstforhandlingerne indgås aftale om tillæg inden for de enkelte ministerieområder. DP har indgået en sådan aftale for psykologer ansat i Forsvaret (Forsvarsakademiet) for deltagelse i den særlige udrykningstjeneste. Man skal være opmærksom på, at det i protokollaterne om de centralt aftalte tillæg som hovedregel er bestemt, at disse bortfalder, hvis der aftales andre individuelle tillæg. Ønsker man, at et centralt aftalt tillæg skal opretholdes, skal man altså udtrykkelig aftale det. I H:S fortsætter hospitalstillægget dog ved siden af andre lokalt aftalte tillæg fx for autorisation medmindre andet aftales. 1 AC-overenskomsten med bilag og protokollater udsendes til TR, eller kan hentes på DP s hjemmeside

10 1.3. Lokalt (decentralt) aftalte tillæg Kvalifikations- og funktionstillæg er ligesom resultatløn alle løndele, der er lokalt forhandlet enten individuelt eller for grupper. I daglig tale kaldes disse lokalt aftalte tillæg meget forskelligt som f.eks. autorisationstillæg, 1.-, 2.- eller 3.-gangstillæg, fastholdelsestillæg og supervisionstillæg. Uanset hvad tillæggene kaldes, så er det enten kvalifikationstillæg eller funktionstillæg, som forudsætter enighed ved forhandling, og de ydes ikke automatisk. DP MENER, AT: Psykologer der nærmer sig eller er på sluttrin, bør have løntillæg især da det som en del af det nye lønsystem er forudsat, at ens kvalifikationer og kompetencer løbende udvikles og udvides og dermed også kan danne grundlag for en tilsvarende lønudvikling. Hvis en arbejdsgiver ikke aktuelt vil yde tillæg, bør der, hvis psykologen ønsker det, indgås en aftale om en uddannelsesplan/udviklingsplan. Heri skal der tages stilling til, hvad psykologen skal gøre for at opnå kompetencer/kvalifikationer, der berettiger til tillæg. En psykolog bør derfor også inden for de første to-fire år af arbejdskarrieren have haft mulighed for at opnå autorisation i henhold til Psykolognævnets retningslinjer 1, med en tilsvarende mulighed for forhandling af et tillæg. Det almindelige niveau for honorering af autorisationen ved individuel aftale er et årligt pensionsgivende tillæg på / (i daglig tale 2. gangstillæg). For skoleområdet henvises dog til afsnit 2.2. Skoleområdet. 1 Se nærmere herom: Psykolognævnets hjemmeside:

11 2. Kvalifikationstillæg Psykologerne har gennem mange år haft en adgang til at få forhandlet kvalifikationstillæg til den faste overenskomstbestemte løn. I det gamle lønsystem var adgangen til at forhandle tillæg imidlertid begrænset til de første 6 måneder af ansættelsen. Herefter var det alene de forholdsvis sparsomme decentrale puljer eller lokallønspuljer, der kunne forhandles af. Lønudviklingen for den enkelte var derfor primært bestemt af den automatiske anciennitetsstigning, som lå i lønforløbet, og som for de fleste akademiske kandidater herunder psykologerne var trin 3 til 16. Som en præcisering af, hvad der kan danne grundlag for tillæg, er der på det kommunale område i Bilag 2 til overenskomsten aftalt følgende om kompetenceudvikling og kvalifikationstillæg: "Kvalifikationer er ikke statiske, og der er derfor i hele ansættelsesforholdet behov for, at den ansattes kvalifikationer vedligeholdes og udbygges. Den løbende kvalifikationsudvikling består af traditionel faglig efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling i bredere forstand, baseret på et samspil mellem teori og praksis. Kompetenceudvikling indgår som et naturligt element i den enkelte (amts-)kommunes personalepolitik. På den enkelte arbejdsplads foretages strategisk forankret og systematisk kompetenceudvikling for alle ansatte. Dette indebærer bl.a., at der på arbejdspladsen i dialog mellem medarbejder og ledelse opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af ansatte. Det forudsættes, at det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsmålene gennemføres, således at ledelsen sikrer rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og den ansatte arbejder på at nå de beskrevne udviklingsmål. Det aftales lokalt, hvor ofte opfølgning kan finde sted. Opfølgning skal dog finde sted mindst hvert andet år. I bilaget er det endvidere nævnt, at: aftaler om kvalifikationstillæg baseres på fx gennemført uddannelsesforløb, eventuelle tidligere ansættelser og personlige kvalifikationer. Hertil kommer markedssituationen, som kan begrunde tillæg af rekrutteringsmæssige årsager. Teoretisk og praktisk kompetenceudvikling i bred forstand, herunder efter- og videreuddannelse, opnåelse af autorisation, specialistuddannelse, beskikkelse og lignende vil løbende kunne danne grundlag for ydelse/forhøjelse af kvalifikationstillæg. Hertil kommer de markedsbestemte forhold, hvor et ønske om at fastholde en ansat kan udløse kvalifikationstillæg

12 På det statslige område er nogenlunde enslydende formuleringer i Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling : Ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler opstilles og følges op på konkrete skriftlige og i enighed formulerede udviklingsmål for den enkelte medarbejder. Det forudsættes, at det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsmålene gennemføres således at ledelsen sikrer rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og at medarbejderen arbejder på at nå de beskrevne udviklingsmål. For ansatte, som ikke har opnået kvalifikations- og/eller funktionstillæg, vil det være relevant, at en drøftelse af konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan føre til ydelse af tillæg, indgår i den årlige medarbejderudviklingssamtale med særlig vægt. På det statslige område indgår aftalen om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i en såkaldt Kompetencepakke. Kompetencepakken består udover ovennævnte aftale af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK), Udviklings- og omstillingsfonden, Kompetencefonden, Forstærket indsats for personaleledelse og Styrket indsats på arbejdsmiljøområdet. Kvalifikationstillæg kan aftales til grupper fx bestemte stillingskategorier eller til enkeltpersoner. Dette kan også ske ved indgåelse af forhåndsaftaler. Se nærmere herom i afsnit Fejl! Ukendt argument for parameter Autorisation har siden autorisationsordningens indførelse som en offentlig ordning under Socialministeriet konsekvent anvendt autorisationen som argument i lønforhandlinger for psykologer. I det gamle lønsystem blev der i en del ansættelser aftalt tillæg for autorisationen i forbindelse med nyansættelser eller ved udmøntningen af de puljer, som foreningen opnåede. DP MENER, AT: Med bilag 2 og 3 s direkte henvisning til autorisation samt bilagets pointering af kompetenceudvikling som en væsentlig forudsætning, er det i det nye lønsystem oplagt, at autorisationen er et kriterium for tillæg. Foreningen stiller fortsat krav om, at autorisationen honoreres med / som et pensionsgivende årligt kvalifikationstillæg. Hvor der foreligger central aftale om et andet niveau (skoleområdet) vil størrelsen af autorisationstillægget afhænge af, hvilke øvrige tillæg der ydes. Se i øvrigt nærmere herom nedenfor

13 2.2. Skoleområdet Skoleområdet har som det eneste område et centralt aftalt tillæg for autorisationen. Pr. 1. april 2000 blev det gjort pensionsgivende og er således på Tillægget ydes uden forudgående forhandling, når autorisationen er opnået. Uden for skoleområdet er markedsprisen for autorisationen imidlertid på langt de fleste arbejdspladser Da der ikke er forhold, der begrunder, at autorisationen skal honoreres lavere på skoleområdet end på andre områder, er det derfor også rigtigst at hæve dette tillæg til Dette kan ske ved lokale aftaler mellem de enkelte (amts)kommuner og TR/DP. På skoleområdet er det dog andet end sammenligningen med psykologer på andre fagområder, der er relevant for lønniveauet og dermed også for honoreringen af autorisationen. Således er lønniveauet for den sammenlignelige gruppe af psykologer (cand.pæd.psyk), som forhandles af Danmarks Lærerforening, i høj grad relevant. Aflønningen af psykologer med læreruddannelse (DLF-psykologer) sker efter den kommunale skala og efter aftale mellem Danmarks Lærerforening (DLF) og de kommunale arbejdsgivere. Ifølge DLF s aftale om Ny Løn honoreres autorisationen med tillæg på , men DLFpsykologerne har en højere grundløn (nemlig skallatrin 42) end AC ernes slutløn i det nye lønsystem. Skalatrin 42 svarer til AC basisløntrin 8 og et årligt nettotillæg på ( niv.). I protokollat 9 til AC-overenskomsten er nu aftalt en meget væsentlig bemærkning, der påpeger, at der på skoleområdet både er ansat cand. psych. ere og cand.pæd.psych ere, og at eventuelle forskelle i den samlede aflønning skal være sagligt begrundet i forskellige kvalifikationer og funktioner i den enkelte stilling. Bemærkningen til protokollat 9 lyder som følger: Opmærksomheden henledes på, at der på skoleområdet også er ansat psykologer aflønnet efter overenskomst indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation. Begge grupper er psykologer i henhold til Psykologloven og har ækvivalerende uddannelsesmæssige forudsætninger. Det må forventes, at eventuelle forskelle i den samlede aflønning skal være sagligt begrundet i forskellige kvalifikationer og funktioner i den enkelte stilling set i forhold til, at der centralt er aftalt forskellige lønmodeller

14 Der skal med andre ord være konkrete forskelle i arbejdsindholdet på PPR-området, hvis en cand. psyk er skal aflønnes lavere end cand. pæd. psyk er. Eventuelle forskelle i arbejdsindhold - og dermed aflønning - skal kunne begrundes sagligt af arbejdsgiveren/ledelsen. DP MENER AT: Der skal ydes lige løn for lige arbejde! Med protokollat 9 har DP og tillidspræsentanterne et godt udgangspunkt for lokale lønforhandlinger om lønudligning i forhold til DLF-psykologernes aflønning på løntrin 42. I dag arbejder cand. pæd. psych ere og cand. psych ere på landets PPR-kontorer med de samme opgaver. Tidligere tiders opdeling i skolepsykologer og kliniske psykologer eksisterer ikke mere (jf. Psykologlov og autorisation). Begge grupper af psykologer beskæftiger sig med hele bredden af opgaver på PPR-området. I forbindelse med ansættelse af AC-psykologer på PPR vil det være naturligt at stille krav om en aflønning på basisløntrin 8 + tillæg på (eller aflønning på tilsvarende niveau). For allerede ansatte AC-psykologer på PPR må lønkravene bl.a. afstemmes med det noget højere generelle lønniveau for DLF-psykologer med erfaring (som har tillæg, overgangsordning, m.v). AC-psykologernes aflønning må også konkret sammenlignes med lønniveauet for ansatte DLF-psykologer på PPR-arbejdspladsen. Forskellen i lønforløbene er i nedenstående tabel omregnet til pensionsgivende tillæg til ACbasislønforløbet altså det tillæg, der skal til på de forskellige trin, hvis lønnen skal svare til skalatrin 42. I kolonnen yderst til højre er der taget højde for at der lokalt er aftalt tillæg på til DPpsykologerne, mens der fortsat er et tillæg til DLF-psykologerne på for autorisationen. AC-basisløntrin Forskel i forhold til skalatrin 42 i årligt tillæg 00-niveau - netto. Hvis der er aftalt i stedet for for autorisationen, er forskellen Der er forudsat, at autorisation opnås efter to års ansættelse dvs. på trin

15 Hvis der fra starten af en ansættelse til en nyuddannet cand.psych. skal ydes samme grundløn som til en DLF-psykolog, skal der altså aftales et tillæg med ovenstående aftrappende forløb. Alternativt kan det aftales, at psykologen indplaceres på trin 8 og ydes et tillæg på Det er nemmere at administrere og giver det samme resultat. Aftalen for DLF-psykologerne samt bemærkningen til protokollat 9 kan således begrunde, at der ydes et supplerende kvalifikations- eller funktionstillæg til DP-psykologer på skoleområdet. I forbindelse med DLF-psykologernes overgang til Ny Løn pr. 1. april 2000 blev de psykologer, som var ansat på dette tidspunkt, indplaceret efter en overgangsordning. DLFpsykologernes Ny Løn adskiller sig fra AC-psykologernes Nye Lønsystem ved, at alle overgik pr. 1. april Den enkelte kunne altså ikke vælge at forblive på det gamle forløb. De psykologer, som ikke fik en lønfremgang ved et højere grundlønstrin, fik derfor et personligt overgangstillæg. Var de autoriserede fik de dog et autorisationstillæg i stedet for. Blev de først autoriseret efter overgangen, fik de først et overgangstillæg og derefter tillige et autorisationstillæg. DLF-psykologernes autorisationstillæg svarer til det tillæg, der er centralt aftalt for DP-psykologerne (31.000). Nedenfor er angivet, hvilke tillæg der er nødvendige for at matche en DLF-psykologs løn, som den (som minimum 1 ) ser ud efter overgangen den 1. april 2000, hvis psykologen ikke var autoriseret. Sammenligningen er alene i forhold til anciennitet, og der er taget udgangspunkt i en konstruktion, hvor DP-psykologen indplaceres på trin 8 uanset anciennitet. Cand.pæd.psych. er Cand.psych. er Erfaring Skalatrin samt overgangstillæg Pensionsgivende tillæg ud over basisløntrin 8 - netto 0-3 år år 43 + overgangstillæg år 45 + overgangstillæg år 46 + tillæg + overgangstillæg >10 år 47 + tillæg + overg.tillæg Nedenfor er angivet, hvilke tillæg der er nødvendige for at matche en DLF-psykologs løn, som den (som minimum) ser ud efter overgangen den 1. april 2000, hvis psykologen var autoriseret. Sammenligningen er alene i forhold til anciennitet, og der er taget udgangspunkt i en konstruktion, hvor DP-psykologen indplaceres på trin 8 uanset anciennitet. 1 Der kan i øvrigt lokalt i forbindelse med overgangen være aftalt yderligere kvalifikations- eller funktionstillæg

16 Cand.pæd.psych. er Cand.psych. er Erfaring Skalatrin samt overgangstillæg Pensionsgivende tillæg ud over basisløntrin 8 - netto 0-3 år 42 + autorisationstillæg år 43 + autorisationstillæg år 45 + autorisationstillæg år 46 + tillæg + aut.tillæg >10 år 47 + tillæg + aut.tillæg Og endelig er der angivet, hvilke tillæg der er nødvendige, hvis lønnen skal svare til en DLFpsykologs løn, som den (som minimum) så ud, hvis psykologen først på et tidspunkt efter 1. april 2000 blev autoriseret. Cand.pæd.psych. er Cand.psych. er Erfaring Skalatrin samt overgangstillæg Pensionsgivende tillæg ud over basisløntrin 8 - netto 0-3 år 42 + autorisationstillæg år 43 +tillæg + autorisationstillæg år 45 + overgangstillæg autorisationstillæg 8-9 år 46 + tillæg + overgangstillæg autorisationstillæg >10 år 47 + tillæg + overgangstillæg + autorisationstillæg DP MENER, AT: Der skal ydes lige løn for lige arbejde: AC-psykologerne i sammenlignelige stillinger og med sammenlignelige kompetencer på skoleområdet bør som minimum oppebære samme løn, som DLF-psykologerne oppebærer som overgangsordning. Lønniveauet fra overgangsordningen må også forventes fremover at blive det almindelige lønniveau. Læs i øvrigt mere om de to lønsystemer og lønforskellene i artiklen Løn som fortjent? i Psykolog Nyt nr. 15, Artiklen kan hentes på DP s hjemmeside under Job og Erhverv. Endelig skal det bemærkes, at det centralt aftalte tillæg for autorisationen er betinget af en ansættelse på skoleområdet. I de kommuner og amter, hvor opgaver på det sociale område og opgaver i relation til folkeskoleloven eller lov om specialundervisning for voksne varetages af samme psykologer, kan det være et problem, hvilket tillæg der skal ydes; et forhandlet pensionsgivende tillæg på som er det normale uden for skoleområdet eller et automatisk tillæg på Også for at undgå sådanne fortolkningsproblemer, er det mere hen

17 sigtsmæssigt at have en generel aftale om et pensionsgivende tillæg på for autorisationen uanset ansættelsesområde. Sådanne aftaler er i øvrigt indgået flere steder i landet Specialistuddannelserne Som det fremgår af bilag 2 (amter og kommuner) hhv. 3 (staten) til overenskomsterne, er også specialistuddannelse et af de kriterier, som kan danne grundlag for kvalifikationstillæg. Foreningen forhandlede også i et vist omfang tillæg til psykologer i gammelt lønsystem på baggrund af gennemført specialistuddannelse/videreuddannelse. Det, der oftest blev aftalt, var samlede kvalifikationstillæg på i alt / (for autorisation), / (for specialistuddannelse) og / (for specialistuddannelse samt supervisorgodkendelse) til det gamle skalatrinforløb. DP MENER, AT: I det nye lønsystem har det været parternes forudsætning, at der anvendes klare afgrænsninger af tillægselementerne og at der er klarhed og gennemsigtighed i de begrundelser, der ligger bag aftalerne om tillæg. Derfor er det foreningens strategi, at lønsammensætningen i en stilling, som fordrer en specialistuddannelse, eller hvor denne direkte efterspørges, bør være et tillæg ud over / tillægget for autorisationen på minimum / for specialistuddannelsen eller på /56.000, hvis der tillige er opnået supervisorgodkendelse. Da det nye lønsystem med sit kortere anciennitetsforløb og forbedrede mulighed for forhandling af tillæg prioriterer kompetencerne højere end det gamle lønsystem gjorde, er det naturligt, at specialistfunktioner og -kompetencer også tillægsmæssigt honoreres højere end tidligere. Den enkelte psykolog bør, hvor specialistuddannelsen er relevant, sikre sig, at uddannelsesforløbet aftales med og finansieres af arbejdsgiveren. Aftales sådanne forløb, er det en god idé, at TR i samme forbindelse indgår en forhåndsaftale for psykologen om, hvordan uddannelsen skal honoreres. Hvor arbejdsgiver har aftalt og betalt forløbet, er det også en indikation for, at uddannelsen er relevant, og at der er enighed herom. Hvor der ikke er krav om specialistudannelse eller supervisorgodkendelse, kan det være vanskeligere at forhandle tillæg herfor. Ofte er der enighed om, at et gennemført specialistuddannelsesforløb bør medføre tillæg, men vurderingen af, hvor højt et tillæg en sådan uddannelse skal have, kan være forskellig fra arbejdsgiver til arbejdsgiver og bør derfor aftales på forhånd

18 Hvis arbejdsgiver alene vil indgå aftale om et mindre beløb end / og /56.000, skal man finde frem til et andet tillæg og med udgangspunkt i noget andet end specialistuddannelse. Det skal undgås, at man ved at aftale lavere tillæg for uddannelsen devaluerer prisen. I stillinger, hvor der ud over specialiseringen stilles krav om eller forudsættes faglig ledelse, vil der naturligvis yderligere skulle honoreres for denne ledelse med funktionstillæg. Krav om ledelse sammen med krav om høj specialisering vil i øvrigt kunne medføre en samlet løn, som er højere end den nærmest leders løn, især hvis denne ikke er akademiker, eller hvis pågældende alene har personaleledelse som funktion Andre kvalifikationer Autorisationen og specialistuddannelserne er dokumenterbare og klart objektivt konstaterbare kvalifikationer og som sådan meget velegnede at aftale løntillæg til. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er de eneste kriterier for kvalifikationstillæg, som lokalt kan inddrages i lønforhandlinger. Som det også fremgår af bilag 2 hhv. 3, er efter- og videreuddannelse i bred forstand egnet som kriterier for kvalifikationstillæg. Således vil også andre uddannelsesforløb, som psykologer typisk følger, kunne danne grundlag for tillæg. Kursusforløb af forskellig slags, undervisningserfaring og evne til formidling, grundigt kendskab til et specielt område eller generel bred erfaring kan lige så vel medføre tillæg, hvis der ved forhandling kan opnås enighed om det. Også personlige kompetencer i øvrigt kan være kriterier for kvalifikationstillæg. DP MENER, AT: At anvendelse af personlige kompetencer som begrundelse for tillæg kan have en tendens til at være af mere subjektiv karakter, og som sådan risikerer man, at gennemsigtigheden i tillægshonoreringen mistes og dermed også tilliden til lønsystemet. Hvis personlige kompetencer honoreres via kvalifikationstillæg, bør man derfor i videst muligt omfang objektivisere kriterierne, så fx honorering af en persons samarbejdsevne beskrives uddybende med hvordan denne samarbejdsevne er relevant for stillingen, og hvordan den faktisk kommer til udtryk. De meget personlige begrundelser bør således også være de mest fyldige begrundelser Varighed og pension Kvalifikationstillæg er varige

19 Visse arbejdsgivere mener, at nogle kvalifikationer er midlertidige at nogle kvalifikationer ikke er langtidsholdbare - fx på områder hvor udviklingen går meget stærkt. DP MENER AT: Kvalifikationstillæg altid bør være varige. Kompetencer og kvalifikationer udvikles, udnyttes og vedligeholdes løbende i et samspil mellem teori og praksis. Kvalifikationstillæg er pensionsgivende, medmindre andet er aftalt ( jf. AC-overenskomstens formulering) DP MENER AT: Kvalifikationstillæg altid bør være pensionsgivende. Kvalifikationstillæg erstatter som løndel noget af den tidligere skalaløn, som altid var pensionsgivende. Det har på intet tidspunkt været parternes hensigt eller interesse at forringe den enkeltes pensionsdækning

20 2.6. Uenighed om kvalifikationstillæg Hvis der i det nye lønsystem ikke kan opnås enighed om, hvorvidt der skal ydes et kvalifikationstillæg til en ansat, eller hvor stort tillægget skal være, skal uenigheden forsøges løst ved forhandling mellem de lokale parter, hvilket ofte vil sige TR og arbejdspladsens ledelse (niveau 1). Hvis der ikke opnås enighed ved denne forhandling, kan organisationsrepræsentanter, dvs. DP s sekretariat og en konsulent fra KL/Amtsrådsforeningen/ministeriet, inddrages i de lokale forhandlinger (niveau 2). Hvis der fortsat ikke opnås enighed, kan spørgsmålet oversendes til egentlig central forhandling mellem parterne (niveau 3), hvilket normalt vil sige og KL/Amtsrådsforeningen/Finansministeriet. Den løsning, som de centrale parter måtte finde frem til, er i så fald bindende for de lokale parter. Hvis der ikke opnås enighed mellem de centrale parter, kan spørgsmålet ikke bringes videre og der ydes i givet fald ikke noget tillæg, medmindre man alligevel efterfølgende finder en løsning lokalt. Da der kun sjældent er reel mulighed for at lægge pres på forhandlingerne gennem tre-trinssystemet, vil det oftest ikke have nogen virkning at føre forhandlingerne videre. Kun hvis man mener, at en forhandling på et niveau højere kan bringe nyt til forhandlingerne eller kan give den lokale arbejdsgiver et bedre overblik over lønniveauer andre steder, kan det være en idé at føre forhandlingerne videre. Er der tale om en uenighed i forbindelse med en nyansættelse eller en væsentlig stillingsændring, er den hidtidige praksis opretholdt hvad angår DP s mulighed for at blokere stillingen. Hvis der ikke opnås enighed om ydelse af et kvalifikationstillæg til den nyansatte, så er der tale om en såkaldt interessetvist altså et område, hvor der ikke i nogen kollektiv aftale er bestemt, hvad der gælder, men hvor man derimod forhandler om det tomme rum

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst?

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Kroner én, kroner to Af Lene Maigaard PPR-psykolog løn Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Siden 1. april

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt.

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Psykologløn Af Lars Michaelsen Lønpolitik p å arbejdspladsen Det kan lade sig gøre at udfærdige en praktisk, anvendelig lønpolitik, der virker mere retfærdig og gennemsigtig og som kan forklares for medarbejderne

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Formål Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner)

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner) AC - Sekretariatet Den 22. november 2010 JEH/bef/ch Sagsnr. 201000526-1 Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner) Note 1. Overenskomstens område a. Følgende uddannelser

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling 24 Bilag 1 Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling (Nyt lønsystem) Kvalifikationstillæg omfatter både kvalifikationstillæg, som aftales for grupper af medarbejdere og kvalifikationstillæg til enkeltpersoner

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

kobling af løn og kvalitetsmål

kobling af løn og kvalitetsmål kobling af løn og kvalitetsmål KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Indledning/forord Formålet med denne publikation er at skitsere nogle af de overvejelser, som ledelse og

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr. 051-13 PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr. 2013-1513-064 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2012 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2012 er 1,268904 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere