Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer"

Transkript

1 for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002

2 Indledning Lønelementer Basisløn og indplacering Centralt aftalte tillæg Lokalt aftalte tillæg Kvalifikationstillæg Autorisation Skoleområdet Specialistuddannelserne Andre kvalifikationer Varighed og pension Uenighed om kvalifikationstillæg Ophør af kvalifikationstillæg Funktionstillæg Tillæg for ledelse Lederstillinger på skoleområdet Varighed og pension Uenighed om funktionstillæg Ophør/bortfald af funktionstillæg Sammenhængen mellem kvalifikations- og funktionstillæg Resultatløn Økonomi Lønpolitik og MUS Forhåndsaftaler Forhandlings- og aftalekompetencen Nyansættelser og væsentlige stillingsændringer Lønforhandlinger for allerede ansatte psykologer Før der forhandles Forhandlinger for ledere Referenceliste

3 Indledning Ved overenskomstforhandlingerne i 1997 blev parterne enige om et Nyt Lønsystem for akademikerne på hele det offentlige arbejdsmarked. Denne publikation er DP s vejledning til tillidsrepræsentanterne om, hvad der er foreningens politik i den decentrale løndannelse, og hvad det er vigtigt at være opmærksom på, når lønnen forhandles lokalt. Samtidig er det også en håndbog i reglerne om Nyt Lønsystem, som forhåbentlig kan afklare nogle af de spørgsmål, som opstår, når man forhandler lokalt. Visse steder er teksten opdelt i FAKTA og DP MENER AT. Det er fx, hvor DP finder, at særlige forhold bør overvejes, eller hvor DP har en bestemt løn- og personalepolitisk strategi på området og der derfor er visse niveauer og kriterier, som ikke bør fraviges. Man må dog altid lokalt forsøge at skabe de bedste resultater i de konkrete lønforhandlinger. DP s tillidsrepræsentanter kan naturligvis også til enhver tid henvende sig til foreningens sekretariat for at få råd i konkrete forhandlinger. Pjecen henvender sig primært til ansatte på akademiker-/ac-overenskomst og -løn og til ansatte i det nye lønsystem. Af hensyn til sammenlignelighed og genkendelighed forhandles al løn i faste niveauer. På det (amts-)kommunale område og inden for Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) forhandles der således i 31. marts 2000-niveau, og tillæg forhandles efter 1. april 2002 ekskl. pensionsbidrag (netto) 1. På statens område forhandles der i 1. oktober 1997-niveau, og tillæg forhandles efter 1. april 2000 ekskl. pension (netto). Alle løndele reguleres 1-2 gange årligt med de aftalte reguleringsprocenter. Når der nævnes niveauer for tillæg i denne vejledning, angives først det kommunale og derefter det statslige. Fx / Hvor et afsnit primært henvender sig til det kommunale område, er alene det kommunale niveau nævnt. Overenskomsten inden for H:S er meget lig den (amts-)kommunale. Det, der er nævnt for det kommunale område, er derfor i realiteten det samme for H:S. Det (amts-)kommunale område og H:S er benævnt det kommunale område. Der henvises i øvrigt til DP s lønblad "Løn, takster, honorarer", som udkommer, hver gang lønnen reguleres med de generelle stigninger. Lønbladet foreligger også på DP s hjemmeside: 1 Før 1. april 2002 er tillæg forhandlet inkl. eget pensionsbidrag (brutto) - 3 -

4 1. Lønelementer Lønnen for en overenskomstansat kan bestå af fire dele: Basisløn, kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn. Ved overenskomstforhandlingerne i 1997 blev det understreget, at det forhold, at lønsystemet består af disse elementer, også er udtryk for, at en akademiker ikke i længden kan aflønnes alene med basisløn. Det fremgår ikke direkte af AC-overenskomsterne, hvad basislønnen dækker, men i de øvrige kommunale lønsystemer (KTO s Ny Løn) er grundlønnen defineret som en aflønning for de kompetencer og erfaringer, som det kan forudsættes en nyuddannet har. Det vil være rimeligt at anvende samme udgangspunkt for AC-lønsystemets basisløn også selv om der fortsat er et anciennitetsforløb. Til sammenligning er der følgende grundlønninger for andre faggrupper i den kommunale sektor (alle tal pr. 1. april 2002): Grundløn 1. april 2002 (netto) Kandidater på AC fællesoverenskomsten 3 6, , ,50 (herunder psykolo- ger)* Tandlæger Specialtandlæger Skalatrin (garantiløn) Skalatrin , , ,42 Cand.pæd.psych. er på skoleområdet Skalatrin ,00 Socialrådgivere Socialformidlere Skalatrin 24 Skalatrin , ,75 2 Yngre læger (reservelæger)arf/h:s Trin 1(3-årigt),2(2-årigt),3 (egen OK) + tillæg fra start + minimum efter to år , ,78 Sygeplejersker (KL) Sygeplejersker (ARF) Lærere i Folkeskolen Skalatrin (anciennitetsforløb indtil 8 år) Skalatrin (anciennitetsforløb indtil 12 år) Skalatrin (garantiløn indtil 8 år) , , , , , , Se faktaboxen i afsnit 2 Stedtillæg grp.4(vi) - 4 -

5 Pædagoger Gymnasielærere Lektorer med 17 års anc. Gymnasielærere med 21 års anc. Skalatrin (garantiløn indtil 10 års ansættelse) AC basistrin 4 (i 3 år), 6 (i 2 år), herefter (00-niveau) Yderligere (00-niveau) AC basistrin , , , , ,39 Socialpædagoger Kandidater på AC fællesoverenskomstens gamle skala herunder psykologer* Civilingeniører, farmaceuter og landinspektører Skalatrin (garantiløn indtil 10 års ansættelse) (00-niv) Trin 3 16 Trin 3 17 * Arkitekter, ingeniører, jurister og økonomer, magistre m.fl , , , , , ,38 De anførte lønninger er grundlønninger altså den automatiske løn, som alle i basisstillinger er sikret. Hertil kommer så i lighed med AC-lønsystemet kvalifikationstillæg/-løn, funktionstillæg/-løn og resultatløn. Dog er der for en hel del af de nævnte grupper centralt aftalte funktions- eller kvalifikationstillæg og/eller såkaldte skal-tillæg dvs. krav om, at der lokalt skal forhandles tillæg for visse kvalifikationer og funktioner. Oversigten angiver ikke de personlige overgangsordninger, der eksisterer inden for alle områderne for de personer, som var ansat på tidspunktet for indførelsen af Ny Løn. Hvis man skal sammenligne de faktiske lønninger mellem psykologer og andre grupper, er disse ordninger naturligvis interessante. Oplysningerne herom skal i givet fald indhentes lokalt. For skoleområdet henvises dog til 2.2. Skoleområdet, side 13. I staten er akademikere på fællesoverenskomsten på Nyt Lønsystem. For øvrige grupper er aftalt en rammeaftale om Nyt Lønsystem Basisløn og indplacering Basislønnen fastlægges i forbindelse med overenskomstindgåelsen og kan ikke forhandles lokalt. Det er dog i visse tilfælde muligt at aftale en højere indplacering på lønskalaen. Fx hvis psykologen har en anden og relevant uddannelse forud for sin kandidateksamen. 2 Stedtillæg grp.4(vi) - 5 -

6 Ancienniteten regnes normalt efter det antal år den pågældende efter bestået eksamen i eller uden for (amts)kommunens tjeneste - har været beskæftiget med arbejde betinget af akademisk uddannelse, herunder eventuel værnepligtstjeneste. Anciennitet afrundes opad til et helt antal måneder, dog således at den tidligst beregnes fra udgangen af den måned, hvori den pågældende har bestået eksamen. Det er arbejdsgiver, der anciennitetsindplacerer medarbejderne. (Kommunalt) Hvor forholdene taler for det, kan der mellem kommunen og (lokale) repræsentanter for organisationen træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. (Stat) Endvidere kan ansættelsesmyndigheden i ganske særlige tilfælde forhøje lønancienniteten ved nyansættelse, selv om den forudgående beskæftigelse ikke kan medregnes i ancienniteten i henhold til forrige afsnit. Det forudsættes, at en konkret vurdering af den ansattes tidligere arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer mv. set i relation til stillingen giver grundlag for det. Ved ansættelse på skoleområdet er det relevant at forsøge at forhandle en højere indplacering for nyuddannede cand.psych. er - navnlig hvis de har anden mellemlang relevant uddannelse før kandidateksamen. Også på hospitalsområdet kan kendskab til området fx gennem tidligere arbejde som sygeplejerske, pædagog eller lignende danne grundlag for en højere indplacering. Dans Psykolog Forening indgår af og til lokale aftaler om anden basislønindplacering. Dette sker hovedsagelig, når der ikke kan opnås enighed om tillæg for eksempelvis tidligere uddannelse. Ved en højere indplacering vil der således blive honoreret for denne kompetence i en vis periode indtil psykologen alligevel skulle være på det pågældende trin. Samme resultat kan naturligvis opnås fx ved midlertidige eller aftrappende tillæg

7 Basislønnen på statens område består af en skala på 8 trin, hvor bachelorer starter på trin 1 og slutter på trin 5, mens kandidater starter på trin 3 og slutter på trin 8. Pr. 1. april 2003 bortfalder trin 7 i basislønforløbet. Skalaen for kandidater hedder herefter trin 3-6,8. På det kommunale område består skalaen af 7 trin (3-6,8) idet trin 7 bortfaldt fra 1. april 2000, så man nu går direkte fra trin 6 til trin 8. Bachelorer starter på trin 1 og slutter på trin 5, mens kandidater starter på trin 3 og slutter på trin 8. Alle trin er et-årige. Forløbene i Ny Løn er på næste side skitseret grafisk sammen med forløbet i det gamle lønsystem. Som det fremgår, sker der en hurtigere stigning i det nye lønsystem end i det gamle, men skalaens sidste trin er lavere i det nye lønsystem. I det nye lønsystem er der sket en begrænsning i den anciennitetsbestemte lønudvikling, i og med at der nu er et kortere trinforløb. På statens område trin 3 8 (3-6,8 pr. 1. april 2003) og på det kommunale område trin 3-6,8. Slutlønnen på trin 8 er i forhold til det gamle lønsystem reduceret med ca. 10 %. Til gengæld kan der løbende optages forhandling om tillæg, uanset hvornår man er blevet ansat

8 Lønforløb i gl. og nyt lønsystem Kommuner, amter og H:S nettotal pr. 1. april , , , , , , , , , , ,00 trin 1 trin 2 trin 3 trin 4 trin 5 trin 6 trin7/8 trin 8 trin 9 trin 10 trin 11 trin 12 trin 13 trin 14 trin 15 trin 16 Lønforløb i gl. og nyt lønsystem Staten nettotal pr. 1. april , , , , , , , , , , ,00 trin 1 trin 2 trin 3 trin 4 trin 5 trin 6 trin 7 trin 8 trin 9 trin 10 trin 11 trin 12 trin 13 trin 14 trin 15 trin

9 1.2 Centralt aftalte tillæg Til overenskomstens basislønforløb er der knyttet centralt aftalte løntillæg, som er forhandlet og aftalt ved overenskomstforhandlingerne. De centralt aftalte tillæg for psykologer er de samme i Nyt Lønsystem og i gammel løn, idet alle de eksisterende tillæg blev videreført i det nye lønsystem ved OK97. De automatiske løntillæg for psykologer er følgende: Årligt tillæg i 00-/97-niveau - netto Autoriserede psykologer i skolevæsenet Rådighedstjeneste for psykologer ved døgninstitutioner* Støttepsykologer** Hospitalstillæg*** Rådighedstillæg i fuldmægtigstillinger (anciennitetsbestemt fra 1-14 år)**** / *pensionsgivende fra 1. april 2003 undtagen i KBH kommune. **pensionsgivende fra 1. april 2003 ***pensionsgivende fra 1. april 2003 i H:S ****ikke pensionsgivende i staten De centrale løntillæg udløses automatisk, når betingelserne er opfyldt. De nærmere vilkår for de enkelte tillæg fremgår af protokollaterne, som er optrykt sammen med overenskomsten 1, og de aktuelle satser kan ses i DP s lønblad Løn, takster og honorarer. På det statslige område er der alene automatiske tillæg inden for det såkaldte stillingsstrukturområde; de højere uddannelsesinstitutioner, sektorforskningsinstitutioner, seminarer etc. Disse tillæg fremgår af DP s lønblad. For de statsansatte psykologer kan der ud over centralt aftalte tillæg (aftalt med Finansministeriet) i forbindelse med overenskomstforhandlingerne indgås aftale om tillæg inden for de enkelte ministerieområder. DP har indgået en sådan aftale for psykologer ansat i Forsvaret (Forsvarsakademiet) for deltagelse i den særlige udrykningstjeneste. Man skal være opmærksom på, at det i protokollaterne om de centralt aftalte tillæg som hovedregel er bestemt, at disse bortfalder, hvis der aftales andre individuelle tillæg. Ønsker man, at et centralt aftalt tillæg skal opretholdes, skal man altså udtrykkelig aftale det. I H:S fortsætter hospitalstillægget dog ved siden af andre lokalt aftalte tillæg fx for autorisation medmindre andet aftales. 1 AC-overenskomsten med bilag og protokollater udsendes til TR, eller kan hentes på DP s hjemmeside

10 1.3. Lokalt (decentralt) aftalte tillæg Kvalifikations- og funktionstillæg er ligesom resultatløn alle løndele, der er lokalt forhandlet enten individuelt eller for grupper. I daglig tale kaldes disse lokalt aftalte tillæg meget forskelligt som f.eks. autorisationstillæg, 1.-, 2.- eller 3.-gangstillæg, fastholdelsestillæg og supervisionstillæg. Uanset hvad tillæggene kaldes, så er det enten kvalifikationstillæg eller funktionstillæg, som forudsætter enighed ved forhandling, og de ydes ikke automatisk. DP MENER, AT: Psykologer der nærmer sig eller er på sluttrin, bør have løntillæg især da det som en del af det nye lønsystem er forudsat, at ens kvalifikationer og kompetencer løbende udvikles og udvides og dermed også kan danne grundlag for en tilsvarende lønudvikling. Hvis en arbejdsgiver ikke aktuelt vil yde tillæg, bør der, hvis psykologen ønsker det, indgås en aftale om en uddannelsesplan/udviklingsplan. Heri skal der tages stilling til, hvad psykologen skal gøre for at opnå kompetencer/kvalifikationer, der berettiger til tillæg. En psykolog bør derfor også inden for de første to-fire år af arbejdskarrieren have haft mulighed for at opnå autorisation i henhold til Psykolognævnets retningslinjer 1, med en tilsvarende mulighed for forhandling af et tillæg. Det almindelige niveau for honorering af autorisationen ved individuel aftale er et årligt pensionsgivende tillæg på / (i daglig tale 2. gangstillæg). For skoleområdet henvises dog til afsnit 2.2. Skoleområdet. 1 Se nærmere herom: Psykolognævnets hjemmeside:

11 2. Kvalifikationstillæg Psykologerne har gennem mange år haft en adgang til at få forhandlet kvalifikationstillæg til den faste overenskomstbestemte løn. I det gamle lønsystem var adgangen til at forhandle tillæg imidlertid begrænset til de første 6 måneder af ansættelsen. Herefter var det alene de forholdsvis sparsomme decentrale puljer eller lokallønspuljer, der kunne forhandles af. Lønudviklingen for den enkelte var derfor primært bestemt af den automatiske anciennitetsstigning, som lå i lønforløbet, og som for de fleste akademiske kandidater herunder psykologerne var trin 3 til 16. Som en præcisering af, hvad der kan danne grundlag for tillæg, er der på det kommunale område i Bilag 2 til overenskomsten aftalt følgende om kompetenceudvikling og kvalifikationstillæg: "Kvalifikationer er ikke statiske, og der er derfor i hele ansættelsesforholdet behov for, at den ansattes kvalifikationer vedligeholdes og udbygges. Den løbende kvalifikationsudvikling består af traditionel faglig efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling i bredere forstand, baseret på et samspil mellem teori og praksis. Kompetenceudvikling indgår som et naturligt element i den enkelte (amts-)kommunes personalepolitik. På den enkelte arbejdsplads foretages strategisk forankret og systematisk kompetenceudvikling for alle ansatte. Dette indebærer bl.a., at der på arbejdspladsen i dialog mellem medarbejder og ledelse opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af ansatte. Det forudsættes, at det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsmålene gennemføres, således at ledelsen sikrer rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og den ansatte arbejder på at nå de beskrevne udviklingsmål. Det aftales lokalt, hvor ofte opfølgning kan finde sted. Opfølgning skal dog finde sted mindst hvert andet år. I bilaget er det endvidere nævnt, at: aftaler om kvalifikationstillæg baseres på fx gennemført uddannelsesforløb, eventuelle tidligere ansættelser og personlige kvalifikationer. Hertil kommer markedssituationen, som kan begrunde tillæg af rekrutteringsmæssige årsager. Teoretisk og praktisk kompetenceudvikling i bred forstand, herunder efter- og videreuddannelse, opnåelse af autorisation, specialistuddannelse, beskikkelse og lignende vil løbende kunne danne grundlag for ydelse/forhøjelse af kvalifikationstillæg. Hertil kommer de markedsbestemte forhold, hvor et ønske om at fastholde en ansat kan udløse kvalifikationstillæg

12 På det statslige område er nogenlunde enslydende formuleringer i Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling : Ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler opstilles og følges op på konkrete skriftlige og i enighed formulerede udviklingsmål for den enkelte medarbejder. Det forudsættes, at det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsmålene gennemføres således at ledelsen sikrer rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og at medarbejderen arbejder på at nå de beskrevne udviklingsmål. For ansatte, som ikke har opnået kvalifikations- og/eller funktionstillæg, vil det være relevant, at en drøftelse af konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan føre til ydelse af tillæg, indgår i den årlige medarbejderudviklingssamtale med særlig vægt. På det statslige område indgår aftalen om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i en såkaldt Kompetencepakke. Kompetencepakken består udover ovennævnte aftale af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK), Udviklings- og omstillingsfonden, Kompetencefonden, Forstærket indsats for personaleledelse og Styrket indsats på arbejdsmiljøområdet. Kvalifikationstillæg kan aftales til grupper fx bestemte stillingskategorier eller til enkeltpersoner. Dette kan også ske ved indgåelse af forhåndsaftaler. Se nærmere herom i afsnit Fejl! Ukendt argument for parameter Autorisation har siden autorisationsordningens indførelse som en offentlig ordning under Socialministeriet konsekvent anvendt autorisationen som argument i lønforhandlinger for psykologer. I det gamle lønsystem blev der i en del ansættelser aftalt tillæg for autorisationen i forbindelse med nyansættelser eller ved udmøntningen af de puljer, som foreningen opnåede. DP MENER, AT: Med bilag 2 og 3 s direkte henvisning til autorisation samt bilagets pointering af kompetenceudvikling som en væsentlig forudsætning, er det i det nye lønsystem oplagt, at autorisationen er et kriterium for tillæg. Foreningen stiller fortsat krav om, at autorisationen honoreres med / som et pensionsgivende årligt kvalifikationstillæg. Hvor der foreligger central aftale om et andet niveau (skoleområdet) vil størrelsen af autorisationstillægget afhænge af, hvilke øvrige tillæg der ydes. Se i øvrigt nærmere herom nedenfor

13 2.2. Skoleområdet Skoleområdet har som det eneste område et centralt aftalt tillæg for autorisationen. Pr. 1. april 2000 blev det gjort pensionsgivende og er således på Tillægget ydes uden forudgående forhandling, når autorisationen er opnået. Uden for skoleområdet er markedsprisen for autorisationen imidlertid på langt de fleste arbejdspladser Da der ikke er forhold, der begrunder, at autorisationen skal honoreres lavere på skoleområdet end på andre områder, er det derfor også rigtigst at hæve dette tillæg til Dette kan ske ved lokale aftaler mellem de enkelte (amts)kommuner og TR/DP. På skoleområdet er det dog andet end sammenligningen med psykologer på andre fagområder, der er relevant for lønniveauet og dermed også for honoreringen af autorisationen. Således er lønniveauet for den sammenlignelige gruppe af psykologer (cand.pæd.psyk), som forhandles af Danmarks Lærerforening, i høj grad relevant. Aflønningen af psykologer med læreruddannelse (DLF-psykologer) sker efter den kommunale skala og efter aftale mellem Danmarks Lærerforening (DLF) og de kommunale arbejdsgivere. Ifølge DLF s aftale om Ny Løn honoreres autorisationen med tillæg på , men DLFpsykologerne har en højere grundløn (nemlig skallatrin 42) end AC ernes slutløn i det nye lønsystem. Skalatrin 42 svarer til AC basisløntrin 8 og et årligt nettotillæg på ( niv.). I protokollat 9 til AC-overenskomsten er nu aftalt en meget væsentlig bemærkning, der påpeger, at der på skoleområdet både er ansat cand. psych. ere og cand.pæd.psych ere, og at eventuelle forskelle i den samlede aflønning skal være sagligt begrundet i forskellige kvalifikationer og funktioner i den enkelte stilling. Bemærkningen til protokollat 9 lyder som følger: Opmærksomheden henledes på, at der på skoleområdet også er ansat psykologer aflønnet efter overenskomst indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation. Begge grupper er psykologer i henhold til Psykologloven og har ækvivalerende uddannelsesmæssige forudsætninger. Det må forventes, at eventuelle forskelle i den samlede aflønning skal være sagligt begrundet i forskellige kvalifikationer og funktioner i den enkelte stilling set i forhold til, at der centralt er aftalt forskellige lønmodeller

14 Der skal med andre ord være konkrete forskelle i arbejdsindholdet på PPR-området, hvis en cand. psyk er skal aflønnes lavere end cand. pæd. psyk er. Eventuelle forskelle i arbejdsindhold - og dermed aflønning - skal kunne begrundes sagligt af arbejdsgiveren/ledelsen. DP MENER AT: Der skal ydes lige løn for lige arbejde! Med protokollat 9 har DP og tillidspræsentanterne et godt udgangspunkt for lokale lønforhandlinger om lønudligning i forhold til DLF-psykologernes aflønning på løntrin 42. I dag arbejder cand. pæd. psych ere og cand. psych ere på landets PPR-kontorer med de samme opgaver. Tidligere tiders opdeling i skolepsykologer og kliniske psykologer eksisterer ikke mere (jf. Psykologlov og autorisation). Begge grupper af psykologer beskæftiger sig med hele bredden af opgaver på PPR-området. I forbindelse med ansættelse af AC-psykologer på PPR vil det være naturligt at stille krav om en aflønning på basisløntrin 8 + tillæg på (eller aflønning på tilsvarende niveau). For allerede ansatte AC-psykologer på PPR må lønkravene bl.a. afstemmes med det noget højere generelle lønniveau for DLF-psykologer med erfaring (som har tillæg, overgangsordning, m.v). AC-psykologernes aflønning må også konkret sammenlignes med lønniveauet for ansatte DLF-psykologer på PPR-arbejdspladsen. Forskellen i lønforløbene er i nedenstående tabel omregnet til pensionsgivende tillæg til ACbasislønforløbet altså det tillæg, der skal til på de forskellige trin, hvis lønnen skal svare til skalatrin 42. I kolonnen yderst til højre er der taget højde for at der lokalt er aftalt tillæg på til DPpsykologerne, mens der fortsat er et tillæg til DLF-psykologerne på for autorisationen. AC-basisløntrin Forskel i forhold til skalatrin 42 i årligt tillæg 00-niveau - netto. Hvis der er aftalt i stedet for for autorisationen, er forskellen Der er forudsat, at autorisation opnås efter to års ansættelse dvs. på trin

15 Hvis der fra starten af en ansættelse til en nyuddannet cand.psych. skal ydes samme grundløn som til en DLF-psykolog, skal der altså aftales et tillæg med ovenstående aftrappende forløb. Alternativt kan det aftales, at psykologen indplaceres på trin 8 og ydes et tillæg på Det er nemmere at administrere og giver det samme resultat. Aftalen for DLF-psykologerne samt bemærkningen til protokollat 9 kan således begrunde, at der ydes et supplerende kvalifikations- eller funktionstillæg til DP-psykologer på skoleområdet. I forbindelse med DLF-psykologernes overgang til Ny Løn pr. 1. april 2000 blev de psykologer, som var ansat på dette tidspunkt, indplaceret efter en overgangsordning. DLFpsykologernes Ny Løn adskiller sig fra AC-psykologernes Nye Lønsystem ved, at alle overgik pr. 1. april Den enkelte kunne altså ikke vælge at forblive på det gamle forløb. De psykologer, som ikke fik en lønfremgang ved et højere grundlønstrin, fik derfor et personligt overgangstillæg. Var de autoriserede fik de dog et autorisationstillæg i stedet for. Blev de først autoriseret efter overgangen, fik de først et overgangstillæg og derefter tillige et autorisationstillæg. DLF-psykologernes autorisationstillæg svarer til det tillæg, der er centralt aftalt for DP-psykologerne (31.000). Nedenfor er angivet, hvilke tillæg der er nødvendige for at matche en DLF-psykologs løn, som den (som minimum 1 ) ser ud efter overgangen den 1. april 2000, hvis psykologen ikke var autoriseret. Sammenligningen er alene i forhold til anciennitet, og der er taget udgangspunkt i en konstruktion, hvor DP-psykologen indplaceres på trin 8 uanset anciennitet. Cand.pæd.psych. er Cand.psych. er Erfaring Skalatrin samt overgangstillæg Pensionsgivende tillæg ud over basisløntrin 8 - netto 0-3 år år 43 + overgangstillæg år 45 + overgangstillæg år 46 + tillæg + overgangstillæg >10 år 47 + tillæg + overg.tillæg Nedenfor er angivet, hvilke tillæg der er nødvendige for at matche en DLF-psykologs løn, som den (som minimum) ser ud efter overgangen den 1. april 2000, hvis psykologen var autoriseret. Sammenligningen er alene i forhold til anciennitet, og der er taget udgangspunkt i en konstruktion, hvor DP-psykologen indplaceres på trin 8 uanset anciennitet. 1 Der kan i øvrigt lokalt i forbindelse med overgangen være aftalt yderligere kvalifikations- eller funktionstillæg

16 Cand.pæd.psych. er Cand.psych. er Erfaring Skalatrin samt overgangstillæg Pensionsgivende tillæg ud over basisløntrin 8 - netto 0-3 år 42 + autorisationstillæg år 43 + autorisationstillæg år 45 + autorisationstillæg år 46 + tillæg + aut.tillæg >10 år 47 + tillæg + aut.tillæg Og endelig er der angivet, hvilke tillæg der er nødvendige, hvis lønnen skal svare til en DLFpsykologs løn, som den (som minimum) så ud, hvis psykologen først på et tidspunkt efter 1. april 2000 blev autoriseret. Cand.pæd.psych. er Cand.psych. er Erfaring Skalatrin samt overgangstillæg Pensionsgivende tillæg ud over basisløntrin 8 - netto 0-3 år 42 + autorisationstillæg år 43 +tillæg + autorisationstillæg år 45 + overgangstillæg autorisationstillæg 8-9 år 46 + tillæg + overgangstillæg autorisationstillæg >10 år 47 + tillæg + overgangstillæg + autorisationstillæg DP MENER, AT: Der skal ydes lige løn for lige arbejde: AC-psykologerne i sammenlignelige stillinger og med sammenlignelige kompetencer på skoleområdet bør som minimum oppebære samme løn, som DLF-psykologerne oppebærer som overgangsordning. Lønniveauet fra overgangsordningen må også forventes fremover at blive det almindelige lønniveau. Læs i øvrigt mere om de to lønsystemer og lønforskellene i artiklen Løn som fortjent? i Psykolog Nyt nr. 15, Artiklen kan hentes på DP s hjemmeside under Job og Erhverv. Endelig skal det bemærkes, at det centralt aftalte tillæg for autorisationen er betinget af en ansættelse på skoleområdet. I de kommuner og amter, hvor opgaver på det sociale område og opgaver i relation til folkeskoleloven eller lov om specialundervisning for voksne varetages af samme psykologer, kan det være et problem, hvilket tillæg der skal ydes; et forhandlet pensionsgivende tillæg på som er det normale uden for skoleområdet eller et automatisk tillæg på Også for at undgå sådanne fortolkningsproblemer, er det mere hen

17 sigtsmæssigt at have en generel aftale om et pensionsgivende tillæg på for autorisationen uanset ansættelsesområde. Sådanne aftaler er i øvrigt indgået flere steder i landet Specialistuddannelserne Som det fremgår af bilag 2 (amter og kommuner) hhv. 3 (staten) til overenskomsterne, er også specialistuddannelse et af de kriterier, som kan danne grundlag for kvalifikationstillæg. Foreningen forhandlede også i et vist omfang tillæg til psykologer i gammelt lønsystem på baggrund af gennemført specialistuddannelse/videreuddannelse. Det, der oftest blev aftalt, var samlede kvalifikationstillæg på i alt / (for autorisation), / (for specialistuddannelse) og / (for specialistuddannelse samt supervisorgodkendelse) til det gamle skalatrinforløb. DP MENER, AT: I det nye lønsystem har det været parternes forudsætning, at der anvendes klare afgrænsninger af tillægselementerne og at der er klarhed og gennemsigtighed i de begrundelser, der ligger bag aftalerne om tillæg. Derfor er det foreningens strategi, at lønsammensætningen i en stilling, som fordrer en specialistuddannelse, eller hvor denne direkte efterspørges, bør være et tillæg ud over / tillægget for autorisationen på minimum / for specialistuddannelsen eller på /56.000, hvis der tillige er opnået supervisorgodkendelse. Da det nye lønsystem med sit kortere anciennitetsforløb og forbedrede mulighed for forhandling af tillæg prioriterer kompetencerne højere end det gamle lønsystem gjorde, er det naturligt, at specialistfunktioner og -kompetencer også tillægsmæssigt honoreres højere end tidligere. Den enkelte psykolog bør, hvor specialistuddannelsen er relevant, sikre sig, at uddannelsesforløbet aftales med og finansieres af arbejdsgiveren. Aftales sådanne forløb, er det en god idé, at TR i samme forbindelse indgår en forhåndsaftale for psykologen om, hvordan uddannelsen skal honoreres. Hvor arbejdsgiver har aftalt og betalt forløbet, er det også en indikation for, at uddannelsen er relevant, og at der er enighed herom. Hvor der ikke er krav om specialistudannelse eller supervisorgodkendelse, kan det være vanskeligere at forhandle tillæg herfor. Ofte er der enighed om, at et gennemført specialistuddannelsesforløb bør medføre tillæg, men vurderingen af, hvor højt et tillæg en sådan uddannelse skal have, kan være forskellig fra arbejdsgiver til arbejdsgiver og bør derfor aftales på forhånd

18 Hvis arbejdsgiver alene vil indgå aftale om et mindre beløb end / og /56.000, skal man finde frem til et andet tillæg og med udgangspunkt i noget andet end specialistuddannelse. Det skal undgås, at man ved at aftale lavere tillæg for uddannelsen devaluerer prisen. I stillinger, hvor der ud over specialiseringen stilles krav om eller forudsættes faglig ledelse, vil der naturligvis yderligere skulle honoreres for denne ledelse med funktionstillæg. Krav om ledelse sammen med krav om høj specialisering vil i øvrigt kunne medføre en samlet løn, som er højere end den nærmest leders løn, især hvis denne ikke er akademiker, eller hvis pågældende alene har personaleledelse som funktion Andre kvalifikationer Autorisationen og specialistuddannelserne er dokumenterbare og klart objektivt konstaterbare kvalifikationer og som sådan meget velegnede at aftale løntillæg til. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er de eneste kriterier for kvalifikationstillæg, som lokalt kan inddrages i lønforhandlinger. Som det også fremgår af bilag 2 hhv. 3, er efter- og videreuddannelse i bred forstand egnet som kriterier for kvalifikationstillæg. Således vil også andre uddannelsesforløb, som psykologer typisk følger, kunne danne grundlag for tillæg. Kursusforløb af forskellig slags, undervisningserfaring og evne til formidling, grundigt kendskab til et specielt område eller generel bred erfaring kan lige så vel medføre tillæg, hvis der ved forhandling kan opnås enighed om det. Også personlige kompetencer i øvrigt kan være kriterier for kvalifikationstillæg. DP MENER, AT: At anvendelse af personlige kompetencer som begrundelse for tillæg kan have en tendens til at være af mere subjektiv karakter, og som sådan risikerer man, at gennemsigtigheden i tillægshonoreringen mistes og dermed også tilliden til lønsystemet. Hvis personlige kompetencer honoreres via kvalifikationstillæg, bør man derfor i videst muligt omfang objektivisere kriterierne, så fx honorering af en persons samarbejdsevne beskrives uddybende med hvordan denne samarbejdsevne er relevant for stillingen, og hvordan den faktisk kommer til udtryk. De meget personlige begrundelser bør således også være de mest fyldige begrundelser Varighed og pension Kvalifikationstillæg er varige

19 Visse arbejdsgivere mener, at nogle kvalifikationer er midlertidige at nogle kvalifikationer ikke er langtidsholdbare - fx på områder hvor udviklingen går meget stærkt. DP MENER AT: Kvalifikationstillæg altid bør være varige. Kompetencer og kvalifikationer udvikles, udnyttes og vedligeholdes løbende i et samspil mellem teori og praksis. Kvalifikationstillæg er pensionsgivende, medmindre andet er aftalt ( jf. AC-overenskomstens formulering) DP MENER AT: Kvalifikationstillæg altid bør være pensionsgivende. Kvalifikationstillæg erstatter som løndel noget af den tidligere skalaløn, som altid var pensionsgivende. Det har på intet tidspunkt været parternes hensigt eller interesse at forringe den enkeltes pensionsdækning

20 2.6. Uenighed om kvalifikationstillæg Hvis der i det nye lønsystem ikke kan opnås enighed om, hvorvidt der skal ydes et kvalifikationstillæg til en ansat, eller hvor stort tillægget skal være, skal uenigheden forsøges løst ved forhandling mellem de lokale parter, hvilket ofte vil sige TR og arbejdspladsens ledelse (niveau 1). Hvis der ikke opnås enighed ved denne forhandling, kan organisationsrepræsentanter, dvs. DP s sekretariat og en konsulent fra KL/Amtsrådsforeningen/ministeriet, inddrages i de lokale forhandlinger (niveau 2). Hvis der fortsat ikke opnås enighed, kan spørgsmålet oversendes til egentlig central forhandling mellem parterne (niveau 3), hvilket normalt vil sige og KL/Amtsrådsforeningen/Finansministeriet. Den løsning, som de centrale parter måtte finde frem til, er i så fald bindende for de lokale parter. Hvis der ikke opnås enighed mellem de centrale parter, kan spørgsmålet ikke bringes videre og der ydes i givet fald ikke noget tillæg, medmindre man alligevel efterfølgende finder en løsning lokalt. Da der kun sjældent er reel mulighed for at lægge pres på forhandlingerne gennem tre-trinssystemet, vil det oftest ikke have nogen virkning at føre forhandlingerne videre. Kun hvis man mener, at en forhandling på et niveau højere kan bringe nyt til forhandlingerne eller kan give den lokale arbejdsgiver et bedre overblik over lønniveauer andre steder, kan det være en idé at føre forhandlingerne videre. Er der tale om en uenighed i forbindelse med en nyansættelse eller en væsentlig stillingsændring, er den hidtidige praksis opretholdt hvad angår DP s mulighed for at blokere stillingen. Hvis der ikke opnås enighed om ydelse af et kvalifikationstillæg til den nyansatte, så er der tale om en såkaldt interessetvist altså et område, hvor der ikke i nogen kollektiv aftale er bestemt, hvad der gælder, men hvor man derimod forhandler om det tomme rum

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v. AMTSRÅDSFORENINGEN 33.01.1 Side 1 ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET CIVILØKONOMERNE DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK FARMACEUTFORENING DANSK KIROPRAKTOR-FORENING DM (DANSK MAGISTERFORENING)

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist - og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET C3 LEDELSE OG ØKONOMI DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK KIROPRAKTOR FORENING DANSK MEJERIINGENIØR FORENING DANSK

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd

Kommunale Tjenestemænd KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 19. marts 2002, kl. 19.30 Sted Forligsinstitutionen Emne Mæglingsforslag om overenskomst-

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere