Forlag Den Sociale Virksomhed Saxenhøj i samarbejde med Forum for Skabende Arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlag Den Sociale Virksomhed Saxenhøj i samarbejde med Forum for Skabende Arbejde"

Transkript

1 Vejledning i FUNKTIONSUDDANNELSE HÅNDBOG JOHN BERTELSEN STEN KROG CLAUSEN De Sociale Virksomheder Saxenhøj og Lolland Videnscenter for Specialpædagogik og Storstrøms Amt

2 Vejledning i FUNKTIONSUDDANNELSE HÅNDBOG Redaktion John Bertelsen, Sten Krog Clausen og Jørgen F. Hansen Den Sociale Virksomhed Saxenhøj Forlag Den Sociale Virksomhed Saxenhøj i samarbejde med Forum for Skabende Arbejde Distribution Den Sociale Virksomhed Saxenhøj, Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing Produktion Amtscentret for Undervisning i Storstrøms Amt, Maribo afd. ISBN Printet in Denmark 2005 EUs Socialfond

3 Forord Håndbogen om vejledning er på flere områder en milepæl. På det politiske niveau er der skabt en brobygning mellem to forvaltninger. Både Uddannelses- og kulturudvalget samt Social- og psykiatriforvaltningen, ønskede en pædagogisk udvikling for brugere i dagtilbud - en bedre, mere dynamisk og fremadrettet indsats. Gerne en udvikling, der ligesom den politiske går på tværs af vanetænkningen og fokuserer endnu klarere på målene om bedre og også gerne billigere tilbud for borgeren. Administrativt er projektet udviklet ved, at specialskolen i Nykøbing Falster (nu ViSP) og værkstederne Saxenhøj ( Saxenhøj og Åvænget m.m.) er gået hånd i hånd om Mål 3 ansøgningen. Håndbogen kan ses både som en beskrivelse af projektets indhold og processer, og som et springbræt for nye kursister. Den skal gerne blive et solidt værktøj i dagligdagen på værkstederne, men den rummer centrale problemområder af lige så stor interesse for f.eks. hjemmehjælpere eller praktiske efterskolelærere. I sin tilblivelsesproces er håndbogen eksemplarisk, fordi den er et samspil mellem ViSPs lærerkræfter med cand. pæd. John Bertelsen som drivkraft og tovholder,og de sociale virksomheders medarbejdere og brugere. Desuden har en bredere kreds været inddraget i redaktion på forskellige niveauer. Det er tanken at lade Håndbogen indgå i en serie af arbejdstekster med en tilsvarende tilblivelsesproces. Det kan f.eks. være en eksempelsamling af uddannelsesplaner inden for forskellige fagområder. Det er begge forvaltningers håb, at den bro, der nu er bygget, vil blive brugt flittigt og med omhu i den kommende forankring og fortsatte implementering af samarbejdet. Mål 3 Programmet takkes for en uvurderlig støtte til projektet.

4 Vejledning i FUNKTIONSUDDANNELSE HÅNDBOG

5 Indhold Forord Indledning Funktionsuddannelser Funktionsuddannelse som begreb, tilbud om funktionsuddannelse, indsatsen Vejleder i funktionsuddannelse Efteruddannelse som fælles projekt, projektets faser og pædagogiske indhold Funktionsuddannelse i praksis Praksisformer, skema for funktionsuddannelse, eksempler på funktionsuddannelser, brugernes vurderinger Vejledning og samarbejde Sammenhæng, samarbejde og afgrænsning Opslag fra A til Å Register opslag Navneregister Forfatterregister Litteratur

6 Indledning Håndbogen Vejledning i funktionsuddannelser er et resultat af efteruddannelsen til vejleder funktionsuddannelser ved de Sociale Virksomheder Lolland og Saxenhøj. Håndbogen er blevet til som en del af de fælles læreprocesser i efteruddannelsen. Vejlederuddannelsen er et toårigt efteruddannelsesprojekt udviklet i samarbejde med Videnscenter for Specialpædagogik, de Sociale Virksomheder Saxenhøj og Lolland samt Storstrøms Amt. Projektet er støttet af EU's Socialfond, Mål 3 Programmet. Håndbogen er redigeret af Sten Krog Clausen, Saxenhøj, Jørgen F. Hansen, Den Sociale Virksomhed Falster og John Bertelsen, Videnscenter for Specialpædagogik. Bogens materiale er i stor udstrækning udviklet af medarbejderne ved de Sociale Virksomheder. Stoffet er hentet fra projektets undervisning og fra vejledning og coaching i konkrete funktionsuddannelsesforløb samt fra de faglige netværk som er etableret som en del af af projektet. En gruppe medarbejdere har i den sidste redigeringsfase leveret en stor indsats for at bogen kunne realiseres. Håndbogen henvender sig til værkstedernes medarbejdere og er tænkt som støtte i alle faser af vejledningsarbejdet i funktionsuddannelser. Det betyder at materialet er hentet i flere forskellige fag og faglige traditioner. Det har været vigtigt at sætte fokus på løsningen af de konkrete vejledningsopgaver. Materialeudvælgelsen afspejler også samarbejdet mellem de Sociale Virksomheder og Videnscenter for Specialpædagogik. dende. Vejlederuddannelsen skal kvalificere samarbejdet med brugerne af de Sociale Virksomheder og funktionsuddannelser skal være et tilbud til brugerne om uddannelse som fælles projekt. Brug af håndbogen Håndbogen indeholder fire artikler og en række opslag. Funktionsuddannelser gør rede for funktionsuddannelser, baggrund og begrebet. Vejleder i funktionsuddannelse sætter fokus på vejlederen og på vejledningens opgaver. Funktionsuddannelser i praksis er omdrejningspunktet i det konkrete samarbejde mellem vejleder og bruger, dvs. tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af funktions-uddannelse. Vejledning og Samarbejde belyser det nødvendige samarbejde omkring funktionsuddannelserne mellem bruger, vejleder, institutioner, fagforbund, forvaltninger og erhvervsliv. Artiklerne er tilrettelagt på den måde at vejledningsopgaverne koncentreres om både undervisning/læring, uddannelsens sociale elementer og det erhvervskvalificerende sigte. Det er vores håb, at medarbejdere ved Sociale Virksomheder og andre kan have glæde af håndbogens artikler og opslag. Vi har gjort et forsøg på at tage både livslang læring, ansvar for egen læring og begrebet om det rummelige arbejdsmarked for påly 9

7 Opslag De fire artikler efterfølges af en række opslag. Der er tale om et udvalg af ord og begreber som støtte i vejlederens arbejde med funktionsuddannelserne. De udvalgte opslag har baggrund i den fælles erfaringsdannelse, herunder fra vejlederuddannelsen. For en række ord og begreber har det været nødvendigt og ønskeligt at lave henvisninger og krydshenvisninger [ ] for at give et så godt overblik som muligt over sammenhængen mellem pædagogiske, sociale og faglige elementer i vejledningen. Design og lay-out er udført i samarbejde Amtscentret for Undervisning, Maribo afd. Det redaktionelle arbejde har fået betydelig støtte fra en arbejdsgruppe blandt medarbejdere ved de Sociale Virksomheder. Håndbogen udgives også i en kort version, Lille Håndbog, der kan bruges på værkstederne til daglig. Social fagligt stof er taget med i nogen udstrækning, men da der er tale om politisk stof kan både regler og begreber hurtigt skifte. Udvælgelsen afspejler det dilemma. Bogen er forsynet med stikordsregister og forfatteroversigt. Forfatterens initialer står efter opslaget, såfremt det ikke er skrevet af redaktørerne. Litteraturliste med forslag til supplerende læsning med vægt på det pædagogiske arbejde med uddannelserne. Redaktionen er afsluttet marts Sten Krog Clausen, Jørgen F. Hansen og John Bertelsen 10

8 Funktionsuddannelser

9 Funktionsuddannelser Funktionsuddannelse er et uddannelsestilbud til mennesker, der godt kan uddanne sig, men som ikke er i stand til at gennemføre ordinære uddannelser. Funktionsuddannelsernes sigte er meningsfyldt beskæftigelse. De Sociale Virksomheders værksteder og medarbejdere varetager uddannelsesforløbene. Da uddannelserne tilrettelægges individuelt i et samarbejde mellem bruger og vejleder vil både uddannelsernes indhold og form variere. Værkstedsmedarbejderen (vejlederen) bliver en nøgleperson i det samarbejde, der ofte må etableres for at sikre uddannelsen. Der kan være tale om et fagligt samarbejde med private virksomheder, praktikordninger, vejledning ved skole- eller kursusforløb og med andre relevante institutioner, f.eks. Videnscenter for Specialpædagogik. Da uddannelserne kan udformes på tværs af fagskel må vejlederen også kunne etablere et sådant samarbejde. [ Vejleder i funktionsuddannelse Vejleder Vejledning ] Indledningsvis søges funktionsuddannelsesbegrebet indkredset. Som det vil fremgå er begrebet flertydigt. I Storstrøms Amt vil de forskelle der findes i de Sociale Virksomheders arbejdsformer og primær brugergrupper afspejle sig i de måder funktionsuddannelser tilrettelægges på. Men først til selve begrebet: Funktionsuddannelse som begreb Funktionsuddannelse bruges som betegnelse for flere, korte uddannelser indenfor f.eks. Beredskabsstyrelsen og Forsvaret oa. Søger man efter begrebet funktionsuddannelse på nettet omtales en række afgrænsede, kursuslignende uddannelser inden for disse områder. Det falder godt i tråd med den måde funktionsuddannelsesbegrebet bruges på Sociale Virksomheder med en væsentlig undtagelse: Funktionsuddannelsens indhold og omfang bestemmes overvejende af brugerens ressourcer og ønsker og dermed ikke alene af bestemte funktioner. Funktionsuddannelser er ikke formelt kompetencegivende, godkendte uddannelser, men er udviklet i socialt regi som et tilbud om udvikling, læring/uddannelse med beskæftigelses sigte. Begrebet optræder ikke i hverken Undervisnings-, Beskæftigelses- eller Socialministeriet. Elementer af tankegodset bag funktionsuddannelser kan findes i den nu nedlagte Fri Ungdomsuddannelse Funktionsuddannelsesbegrebet er også på det sociale område flertydigt. I praksis er der udviklet forskellige arbejdsmetoder ved amtets Sociale Virksomheder. Det sker i god overensstemmelse med politikken på området. Den sociale indsats på uddannelses- og beskæftigelsesområdet må hvor det er muligt støtte og fremme godkendte uddannelsesforløb, dvs. formelt kompetencegivende uddannelser. Undervisningsministeriet har her i efteråret 2004, efter aftale med en række fagforbund, givet adgang til forskellige faglige korte uddannelser. For en del mennesker i beskyttet beskæftigelse, i arbejdsprøvning eller arbejdsoptræning kan funktionsuddannelse blive måske den eneste - tilgang til uddannelse og opkvalificeret beskæftigelse. 13

10 Tilbud om funktionsuddannelse Brugere ved Sociale Virksomheder har naturligvis forskellige forudsætninger for at kunne indgå i et funktionsuddannelsesforløb. For at sikre succes må den enkeltes ønsker nøje drøftes og læringsmulighederne afdækkes, så samspillet mellem uddannelsens faglige krav og læringsmuligheder og potentiale bliver så solidt som muligt. Det stiller krav til både vejleder og bruger. Nærmere beskrivelse heraf senere. Her skal vi forsøge en nærmere bestemmelse af hvem det er som kan tilbydes en funktionsuddannelse: En funktionsuddannelse er et tilbud til Sociale Virksomheders brugere om personlig og faglig udvikling i et arbejdsmæssigt perspektiv. Uddannelsen udformes i samarbejde med brugeren og målet er udvikling af arbejdsmæssige kompetencer med det sigte at kvalificere brugerne. Målgrupperne - Brugere i beskyttet beskæftigelse - Brugere med forventning om udplacering i job med løntilskud (skånejob) - Brugere i arbejdsprøvning/arbejdsoptræning med forventning om udplacering i job inden for rammerne af det rummelige arbejdsmarked /ordinære arbejdsmarked (fleksjob) [ Arbejde Det rummelige arbejdsmarked ] Indsatsen skal beskrives Vi nævnte ovenfor at indsatsen skal beskrives. Det bringer umiddelbart en række kendte begreber på banen: Ressourceprofil Handleplan Revalideringsplan Ressourceprofil findes som opslag. Det er ikke vejlederens opgave at udarbejde denne. Det påhviler den kommunale sagsbehandler. Ressourceprofilen er overvejende aktuel i forhold til brugere i arbejdsprøvning/arbejdsoptræning, hvor forventningen til uddannelsen er udplacering i job indenfor rammerne af det rummelige arbejdsmarked. Ressourceprofilen er et vigtigt visitationsværktøj. Ressourceprofil udarbejdes udfra en fælles metode: arbejdsevnemetoden. [Ressourceprofil Arbejdsevnemetode ] Handleplan og uddannelsesplan hænger sammen. Arbejdet med uddannelsesplanlægningen bliver således en del af handleplanen. Uddannelsesønsker, målsætning samt en beskrivelse af hvordan realiseringen skal finde sted er en vigtig opgave for vejleder og bruger i fællesskab. Revalideringsplan. Revalidering kan gives til personer, som har nedsat erhvervsevne af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager, og hvor det samtidig skønnes, at der er en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse. Revalidering kan blandt andet bestå af arbejdsprøvning, uddannelse eller optræning. Inden en plan kan udarbejdes vil det ofte være nødvendigt med en periode, hvor man gennemgår forskellige afklarende aktiviteter. KILDE: Serviceloven. [ Afklaring Introduktion ] 14

11 Erhvervsplan (Uddannelsesplan) sammenfatter de personlige muligheder og beskriver funktionsuddannelsens enkelte elementer, arbejdsprocesser og arbejdsbelastning. Erhvervsplanskemaet bruges overvejende på den Sociale Virksomhed Lolland ved udarbejdelse af funktionsuddannelser. [ Erhvervsplan] Den Sociale Virksomhed Saxenhøj har i tilslutning til efteruddannelsesforløbet udarbejdet et særligt funktionsuddannelsesskema, der benyttes aktivt i læringsprocesser og ved evaluering mellem bruger og vejleder. Hvor udarbejdelse af en ressourceprofil overvejende er en ekstern opgave (den kommunale sagsbehandler) er handleplanen overvejende et resultat af samarbejdet mellem værkstedsmedarbejder og bruger. En tredje part kan være evt. kontakt eller støtteperson i tilknytning til et botilbud. Det indebærer bl.a. en fælles afklaring og beskrivelse af de aktuelle læremuligheder og interesser (motiver). I det følgende nogle konkrete bud på funktionsuddannelser, herunder eksempler på uddannelser. Der er en klar interesse for at etablere uddannelser, der kan sikre meningsfyldt beskæftigelse og for nogle selvforsørgelse. Funktionsuddannelse kan også udvikles indenfor det skabende område, f.eks. billedkunst og medier. Betragter vi sådanne uddannelser må de anskues som nye udviklingsmuligheder for brugeren i forhold til særlig, personlig kommunikation mere end som arbejdstilbud. Det baserer vi på den almindelige vurdering af de beskedne indtjeningsmuligheder der findes i almindelighed indenfor nogle af kulturens områder. Men det overordnede sigte med tilbudet om funktionsuddannelser er klart erhversrettede uddannelser. En udredning af læringsmuligheder og evt. kompenserende foranstaltninger vil være meget varierende fra bruger til bruger. Det betyder at der stilles skarpt på en række punkter som det kan være aktuelt at inddrage, men som i forhold til den enkelte brugers situation og muligheder nøje må vægtes. [ Afklaring Introduktion PAS, Pædagogisk Analyse System ] De har det fælles, at de har ét udgangspunkt i den beskæftigelse og oplæring som værkstederne kan tilbyde evt. i samarbejde med en virksomhed ( praktikplads ). Dvs. tilbudene som vi beskriver dem her overvejende er værkstedsbaserede, håndværksmæssige og tilsvarende. Funktionsuddannelse skal dog ikke begrænses til disse områder. 15

12 Vejleder i Funktionsuddannelser

13 Vejleder i funktionsuddannelse Produktions- og indtjeningskrav til værkstederne kan i nogen grad have skygget for opmærksomheden på menneskelig udvikling. Med fokus på uddannelse og ændret økonomisk fordeling til fordel for den pædagogiske indsats ændres medarbejdernes vejledningspraksis. Der frigøres tid til at varetage uddannelsesopgaven, der skal ses som en udvidelse og en naturlig forlængelse af samarbejdet med brugeren i handleplansperspektiv. Produktions- og indtjeningskrav består fortsat men med prioritering af uddannelsesopgaverne bliver der behov for en kritisk vurdering af den eksisterende produktion med en tilpasning til relevante uddannelsesmuligheder. Kravene til samarbejde og netværksdannelse med virksomheder, institutioner, sociale boenheder og andre øges. Heri finder vi baggrunden for den toårige efteruddannelse af alle medarbejdere ved Lollands to Sociale Virksomheder som er gennemført i perioden til Efteruddannelse Efteruddannelsen er beskrevet som et projekt og er støttet af EU's Socialfond, Mål 3 Programmet. Videnscenter for Specialpædagogik og Storstrøms Amt har i samarbejde med de Sociale Virksomheder Saxenhøj og Lolland udformet efteruddannelsen. Videnscenter for Specialpædagogik stiller lærerkræfter til rådighed. Vejlederuddannelsens hovedtræk er taget med i håndbogen som mulig inspiration for andre Sociale Virksomheder der ønsker at kvalificere pædagogisk vejledning. Efteruddannelse for alle medarbejdere og ledelse ved de Sociale Virksomheder deltagere. Enkelte medarbejdere fra Næstved Sociale Virksomhed og Kofoedsminde har været inviteret ind i efteruddannelsen. Forløbet Projektforløb i seks faser, indledt med et introduktionsforløb og afrundet med forankringsindsats. Fælles tilrettelagte temadage i hver af projektets faser. Undervisning udlagt i bestemte teams eller værkstedsgrupper. Der blev etableret 9-10 sådanne teams. Det enkelte team og den enkelte medarbejders arbejde i en vejledningspraksis med funktionsuddannelser er blevet prioriteret. [ Vejleder Netværk ] Projektstyring Projektstyring, rapportering til EU's Socialfond, samt arbejdsgruppe og diverse ad hoch grupper har været andre forpligtigelser. Særligt deltagernes engagement i arbejdsgruppe og ad hoch grupper har yderligere givet gode bidrag til at kvalificere vejledningen. Samarbejde Samarbejdet med brugerne i henholdsvis Brugerråd og Brugermøder har givet vigtige pejlinger med hensyn til brugernes ønsker og holdninger til funktionsuddannelser: Undervisning på fælles temadage i hver af projektets faser Undervisning i bestemte teams eller værkstedsgrupper Supervision og coaching i funktionsuddannelses praksis Model for samarbejdet mellem bruger, vejleder, sagsbehandling og den pædagogiske indsats Efteruddannelse som projekt aktørerne på banen 19

14 Koblingen mellem de Sociale Virksomheders pædagogiske og arbejdsmæssige indsats og Videnscentrets basis i kompenserende voksenspecialpædagogik har været særlig betydningsfuld på områder som: afklaring af kompetencer bidrag i læringsforløbet fagdidaktisk tilrettelæggelse evaluering opfølgning samarbejdsformer/relationer mellem bruger og vejleder. Projektets faser Uddannelsens røde tråd kan beskrives gennem arbejdsoverskrifterne i projektets faser. På den følgende side bringes fasernes indhold i stikord. Der er tale om elementer fra temadage, teamundervisning og coaching. De begreber der omtales i overskriftsform indgår i Håndbogen som opslagsord. 20

15 Efteruddannelsesprojekt Vejlederuddannelse i funktionsuddannelse Introduktion FASE I FASE II FASE III De Sociale Virksomheder Saxenhøj og Lolland Arbejde specialpædagogik Samtale og vejledning Uddannelse og læring - Efteruddannelse som projekt (metoder) - Projektets røde tråd - Deltagernes forventninger - Undervisnings- og arbejdsformer - Præsentation af specialpædagogik og ViSP - Arbejdsbegreb, arbejde i sociologisk belysning - Arbejdsmarked Arbejde og praksisformer - Specialpædagogikkens område. Videnscenteret, ViSP Kompenserende specialundervisning for voksne - Vejledningsbegrebet - Vejledning og uddannelse - Praksisformer - Dialog, kommunikation og samarbejde - Pædagogisk afklaring - Uddannelse til alle - Funktionsuddannelse - Uddannelse - udvikling - Ny mesterlære - Situeret læring - Vejledning og læring - Læring i praksis FASE IV FASE V FASE VI Forankring Erfaringsbearbejdning System- og livsverden Vejleder i praksis Brobygning - Handleplan og uddannelse - Fagligt-, social pædagogisk-, og specialpædagogisk indsats - Ressourcer og kompetencer - Afklaring pædagogisk afsæt for uddannelse - Samspil. Uddannelse og sociale relationer - Beskæftigelse og det sociale liv - Håndbog - Model-forløb i praksis - Funktionsuddannelser som modelforløb - Vejledning, coaching udarbejdelse af konkrete forløb. - Samarbejde med brugerne Sociale Virksomheder Videnscenter for Specialpædagogik Netværk Faglige- og tværfaglige Implementering og innovation 17 21

16 Funktionsuddannelser i praksis 23

17 Funktionsuddannelser i praksis Uddannelsesaftale Udarbejdelse af en uddannelsesaftale om funktionsuddannelse bygger på et tæt samarbejde mellem bruger og vejleder. Uddannelsesaftalen skal afspejle brugerens ønsker og de aktuelle muligheder for succesfuld gennemførelse. Det sidste indebærer også en åben, professionel afvejning mellem eventuelle barrierer og muligheder. Rammerne for uddannelsesaftalen findes på de følgende sider. Kommentarer til skemaet findes derefter. Kvalificering Et uddannelsesforløb kvalificerer med hensyn til færdigheder og viden, men tilegnelse og udvikling giver også et skub til personlig udvikling. Det er både ressourcekrævende og ressourcegivende for både brugeren og vejlederen. Forarbejde Det er især i det spændingsfelt, at vejledningen udfordres. Sociale og helbredsmæssige forhold og netværk, erfaringer og læringspotentiale får betydning for uddannelsesforløbet og det arbejdsmæssige sigte. En nødvendig introduktion (afprøvning) og afklaring, d.v.s. afdækning af læringsmuligheder og evt. kompenserende specialpædagogisk indsats er sammen med en socialfaglig afklaring tilgang til uddannelse. Funktionsuddannelser er individuelt tilrettelagte uddannelser. Det betyder store forskelle med hensyn til vægtningen i introduktion og afklaring. var iværksat på de Sociale Virksomheder før vejlederuddannelsen. Skemaet: Erhvervsplan (Uddannelsesplan) bruges overvejende af vejlederne på Åvænget (Den Sociale Virksomhed Lolland) [ Erhversplan ] Fremgangmåden knyttes tæt til uddannelsesplanen og inkluderer også personligt afklarende elementer. En pædagogisk afklaring og introducerende forløb må være meget imødekommende overfor brugerens ret til almindelige relationer i et uddannelsesforløb. Eller sagt på en anden måde: det er en almen rettighed at tage en uddannelse og selvom brugeren kan have store læringsvanskeligheder og andre store problemer må vejledningen i størst muligt omfang forsøge at kompensere herfor, så uddannelsen bliver så almindelig som muligt Modelforløb Deltagerne i efteruddannelsen har i forbindelse med modelforløbene udviklet en standard der kan støtte struktureringen i uddannelsesplanlægningen. Skemaet bringes og kommenteres nedenfor, men det er værd at nævne at uddannelsesaftalen skal ses som et værktøj for både bruger og vejleder. Erfaringsdannelse med funktionsuddannelser 25

18 FUNKTIONSUDDANNELSE Den Sociale Virksomhed Saxenhøj Navn Uddannelse Uddannelsessted Social koordinator Uddannelsens varighed Vejleder(e) Sagsbehandler Uddannelsesaftale Uddannelsens mål Dokumentation side 1 Uddannelsens faglige indhold Faglige indhold - Faglige delelementer Har prøvet Kan udføre med støtte Kan udføre selvstændigt Har rutine i side 2 26

19 Praktik Kursusperioder Praktiksted Praktikperiode Praktikvejleder Praktikkens indhold Vurdering (Skema) Kurser Andet side 3 Arbejdsprocesser og arbejdsbelastning Beskrivelse af arbejdsprocesser Arbejdsbelastninger Fysiske rammer 27

20 Arbejdsformer (samarbejde) Andet side 4 Uddannelses evaluering Møde - Dato Deltagere Indhold - kort beskrivelse Aftaler - justeringer o.a side 5 28

21 Uddannelsesskemaet Funktionsuddannelsesskemaet sigte er uddannelsesbeskrivelsen. Den nødvendige faglige- og pædagogiske afklaring, der går forud for uddannelse beskrives ikke her. Til støtte for det arbejde har vi udarbejdet en oversigt. Det samme gælder for rammerne omkring evaluering. Foruden kommentarer til skemaet har vi valgt at bringe et eksempel på en gennemført funktionsuddannelse, der er udarbejdet sammen med medarbejdernes i efteruddannelsen. Skema side 1: Uddannelsens mål Aftaler om opgave- og ansvarsfordeling samt planlægning af bl.a. procesevaluering er erfaringsmæssigt vigtigt at have på plads inden forløbet iværksættes. Det samme gælder når samarbejdspartnere indgår i forløbet. Det kunne være den kommunale sagsbehandler, praktikinstitution eller virksomhed, uddannelsesrelevante kurser af ekstern art, f.eks. EUC. Men også evt. understøttende forløb ved Videnscenter for Specialpædagogik og andre. Beskrivelsen af uddannelsens mål forpligtiger både værksted, vejleder og elev. Som indgang til en uddannelse er der her tale om en central drøftelse og afklaring mellem bruger og vejleder. Løbende evalueringer, vurdering fra praktiksted, evt. skole/kursusbeviser og den afsluttende evaluering er dokumentationsgrundlaget i uddannelsesbeviset. Skema side 2: Det faglige indhold Opstilling af uddannelsens faglige elementer og bestemmelsen af den indbyrdes sammenhæng (helhed og del) indeholder både faglige overvejelser og en pædagogisk vurdering og selvsagt også drøftelse og enighed med eleven. Uddannelsesaftalen er elevens kontrakt. Den tjener også det formål at eleven nøje kan følge og vurdere egen indsats og vejledningens anvendelighed. De fire felter: har prøvet kan udføre med støtte kan udføre selvstændigt har rutine i har pædagogisk sigte. De er tænkt som ramme for den faglige samtale mellem elev og vejleder. Skema side 3: Arbejdspraktik Funktionsuddannelsesskemaet er udviklet til uddannelsesforløb, der primært gennemføres på de Sociale Virksomheds værksteder. Praktik kan gennemføres på flere måder: som punktpraktik eller som en længere periode. Det er fortsat vejlederen, der i samarbejde med praktikvirksomheden har ansvar for uddannelsen. Det samme gælder med kurser mm. som indgår i uddannelsen. Der kan være tale om at vejleder følger eleven i et kursusforløb. Uddannelsesforløb, hvor hovedvægten af uddannelsen er placeret på en virksomhed institution er også en mulighed. Se Erhvervsplan. Skema side 4: Arbejdsprocesser Den kommunale sagsbehandling kan efterspørge en beskrivelse af arbejdsprocesser og arbejdsbelastninger. Beskrivelser der også har det vigtige formål, at eleven bedre bliver i stand til at reflektere over egen uddannelse. Sikkerhed på arbejdspladsen som en Bruger Arbejdsplads Vurdering, APV kan indgå i uddannelsen. [ Arbejds Plads Vurdering, APV] Skema side 5: Evaluering I bestræbelserne på at samle de væsentligste uddannelsesrelevante oplysninger i et enkelt dokument anføres her aftaler og beslutninger som de kommer frem i løbet af uddannelsen. Brugeren deltager i udformningen af teksten. Der kan blive et behov for under vejs at justere i uddannelsen. Det er vigtigt at der er synlighed omkring sådanne ændringer (mål, arbejdsformer, uddannelseslængde oa.) 29

22 Eksempler på uddannelsesforløb For at illustrere brugen af funktionsuddannelsesskemaet følger her eksempler på uddannelser. Det første eksempel er fra værkstedet Besøgsgården, Saxenhøjs økologiske landbrug. Den viste uddannelse er omfattende og inddrager både dyrehold og jordbrug. Vi har i samarbejde med brugeren valgt at give uddannelsen navnet: landbrugsmedhælp i dyrehold og jordbrug. Det andet eksempel er fra REVA-værkstedet, Saxenhøj og beskriver en uddannelse som kørsels- og lagermedhjælper. Fra den Sociale Virksomhed Lollands smedeværksted har vi et eksempel på en funktionsuddannet: smedemedhjælper. Eksemplerne er hentet ud af igangværende uddannelsesforløb og er derfor ikke alle afsluttede. Brugerne har venligst givet tilladelse til at vi benytter deres uddannelsesaftaler i Håndbogen. Efter eksemplerne giver brugerne deres bud på hvordan de ser på uddannelserne. FUNKTIONSUDDANNELSE Den Sociale Virksomhed Saxenhøj Navn NN Uddannelse Landbrugsmedhælp i dyrehold og jordbrug Uddannelsessted Besøgsgården Saxenhøj Uddannelsens varighed Vejleder Jørgen Wandrup Socialfaglig koordinator Yvonne Mathiesen Uddannelsens mål Landbrugsmedhælp i dyrehold og jordbrug kvalificerer til pasning af og tilsyn med dyrehold: frilandsgrise, kreaturer, heste og fårehold samt til deltagelse i jordbearbejdning /planteavl. Uddannelsesstedet er økologisk drevet landbrug. Uddannelsesaftale I uddannelsen indgår et introduktionsforløb, der aftales mellem vejleder og elev med hensyn til indhold og varighed. Introduktionsforløbet skal sikre kendskab til arbejdsområder og arbejdsgange. Introduktionen skal derudover afklare at uddannelsen tilrettelægges udfra elevens forudsætninger Uddannelsens varighed skal sikre, at eleven kvalificerer sig i forhold til årstidsbestemt arbejde. Uddannelsestilbudet er etableret i et samarbejde mellem socialrådgiver Keld Madsen, socialfaglig koordinator Yvonne Mathiesen, elevens hjemkommune, Stubbekøbing kommune og Besøgs-gården. Behov for eventuelle justeringer i den opstillede plan sker udfra omtalte afklaring i et samarbejde mellem vejleder og elev. Uddannelsens opbygning Uddannelsen er en opkvalificering til landbrugsmedhjælp i dyrehold og jordbrug. Uddannelsen indeholder oplæring, praktik og kurser. Omfanget af praktik aftales mellem vejleder og elev. Uddannelsens kurser: svinets pasning, planteavl og kødkvæg gennemføres ved Agrocentret i Øster Toreby. Hvert kursus er på 30 timer. Eventuelt behov for støtte til gennemførelse af kurserne vurderes af vejleder og elev. Dokumentation Uddannelsesaftale Som ovenfor samt Yvonne Mathiesens skrivelse af Uddannelsens indhold/vurdering Jf. de følgende sider Der er aftalt en løbende evaluering 1 gang hver måned mellem elev og vejleder. Vejlederen kan desuden inddrage Besøgsgårdens medarbejdere i evalueringen. Da uddannelsen gennemføres i samme periode som medarbejdernes efteruddannelse (vejleder i funktionsuddannelse ) indgår John Bertelsen, Videnscenter for Specialpædagogik med supervision i coachingen. Sluterklæring: Socialfaglig koordinator, vejleder og elev. Uddannelsesbevis Der udstedes uddannelsesbevis udfra nedenstående indholdsbeskrivelse og vurdering. Praktik og vurdering heraf påføres beviset. Uddannelsens kurser påføres beviset. 30

23 Faglige indhold Har prøvet Kan udføre Kan udføre m. støtte Pasning af ponyer/heste (1) Har rutine i Pasning af og udmugning hos ponyer/heste Trække ponyer/heste til og fra fold Fodring af ponyer og heste Vanding Strigle og ordne hove Ordne seletøj Tilse og give besked Foderstatus vand Sygdomme o.lign. Øvrige arbejdsopgaver Deltage ved handicapridning Deltage ved hestevognskørsel Pasning af kreaturer (2) Fordring og strøning hos kreaturer Udmugning af dybstrøelsesstald Tilsyn med kreaturer og hegn Tilsyn ved kælvning Deltage i klipning af kreaturer Deltage ved øremærkning Deltage ved klovbeskæring Tilse og give besked Foderstatus vand Sygdomme o.lign. Pasning af frilandsgrise (3) Pasning og tilsyn af svinehold Tilse svinene,især smågrisene Tilsyn med hytter og hegn Fodring, sørge for det daglige arbejde hermed Vand til dyrene mudderbad Sørge for rent halm i hytterne 31

NYT OM FUNKTIONSUDDANNELSER NR.2/2008 Den Sociale Virksomhed Saxenhøj Skovridergården

NYT OM FUNKTIONSUDDANNELSER NR.2/2008 Den Sociale Virksomhed Saxenhøj Skovridergården NYT OM FUNKTIONSUDDANNELSER NR.2/2008 Den Sociale Virksomhed Saxenhøj Skovridergården FU-Nyt udkommer elektronisk 6 gange om året. Vi tager nu hul på den 4.årgang. Interessen for information om vores uddannelsesprogram

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Den Sociale Virksomhed Guldborgsund NYT OM UDDANNELSESPROGRAMMET NR. 2/2012

Den Sociale Virksomhed Guldborgsund NYT OM UDDANNELSESPROGRAMMET NR. 2/2012 Den Sociale Virksomhed Guldborgsund NYT OM UDDANNELSESPROGRAMMET NR. 2/2012 FU-Nyt 2-2012. Nr.31. Udkommer ca. 4 gange om året. 8.årgang. Redaktion: John Bertelsen Mail til jber@guldborgsund.dk, hvis du

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Realkompetence Organisationsudvikling Bruger ledet uddannelse

Realkompetence Organisationsudvikling Bruger ledet uddannelse Realkompetence Organisationsudvikling Bruger ledet uddannelse Sten Krog Clausen John Bertelsen Kompetencestrategier i fremtidens socialpsykiatri KL`s og Videnscenter for socialpsykiatri konference 2. marts

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 20 Evaluering af arbejdsprøvning i eget regi 443867 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af arbejdsprøvningsprojektet til efterretning,

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens.

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. Formålet med standarden er todelt: For det første ønsker vi at ensrette standarden for vores tilbud og

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Den Sociale Virksomhed Guldborgsund NYT OM UDDANNELSESPROGRAMMET NR. 2/2011

Den Sociale Virksomhed Guldborgsund NYT OM UDDANNELSESPROGRAMMET NR. 2/2011 Den Sociale Virksomhed Guldborgsund NYT OM UDDANNELSESPROGRAMMET NR. 2/2011 FU-Nyt 2.2011. Nr.27. Udkommer ca. 4 gange om året. 7. årgang. Redaktion: John Bertelsen Mail jber@guldborgsund.dk, hvis du ønsker

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

med særlige behov Det specielle og det almene Samarbejdet med den unge

med særlige behov Det specielle og det almene Samarbejdet med den unge Rinze van der Goot, masterstuderende i specialpædagogik, arbejdet 1. januar 2008 1. marts 2011 med Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov som Pædagogisk Konsulent i Undervisningsministeriet. Om

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JUNI 2015 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej. Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland

Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej. Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland December 2011 Afsæt Mere end 15 års erfaring med arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Den gode uddannelsesinstitution

Den gode uddannelsesinstitution Den gode uddannelsesinstitution LSE NE UDDAN PRAKTIK Pædagog En guide for praktikvejledere og ledere Haderslev kommune modtager hvert år mellem 50 60 pædagogstuderende i lønnede praktikforløb af et halvt

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere