Forlag Den Sociale Virksomhed Saxenhøj i samarbejde med Forum for Skabende Arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlag Den Sociale Virksomhed Saxenhøj i samarbejde med Forum for Skabende Arbejde"

Transkript

1 Vejledning i FUNKTIONSUDDANNELSE HÅNDBOG JOHN BERTELSEN STEN KROG CLAUSEN De Sociale Virksomheder Saxenhøj og Lolland Videnscenter for Specialpædagogik og Storstrøms Amt

2 Vejledning i FUNKTIONSUDDANNELSE HÅNDBOG Redaktion John Bertelsen, Sten Krog Clausen og Jørgen F. Hansen Den Sociale Virksomhed Saxenhøj Forlag Den Sociale Virksomhed Saxenhøj i samarbejde med Forum for Skabende Arbejde Distribution Den Sociale Virksomhed Saxenhøj, Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing Produktion Amtscentret for Undervisning i Storstrøms Amt, Maribo afd. ISBN Printet in Denmark 2005 EUs Socialfond

3 Forord Håndbogen om vejledning er på flere områder en milepæl. På det politiske niveau er der skabt en brobygning mellem to forvaltninger. Både Uddannelses- og kulturudvalget samt Social- og psykiatriforvaltningen, ønskede en pædagogisk udvikling for brugere i dagtilbud - en bedre, mere dynamisk og fremadrettet indsats. Gerne en udvikling, der ligesom den politiske går på tværs af vanetænkningen og fokuserer endnu klarere på målene om bedre og også gerne billigere tilbud for borgeren. Administrativt er projektet udviklet ved, at specialskolen i Nykøbing Falster (nu ViSP) og værkstederne Saxenhøj ( Saxenhøj og Åvænget m.m.) er gået hånd i hånd om Mål 3 ansøgningen. Håndbogen kan ses både som en beskrivelse af projektets indhold og processer, og som et springbræt for nye kursister. Den skal gerne blive et solidt værktøj i dagligdagen på værkstederne, men den rummer centrale problemområder af lige så stor interesse for f.eks. hjemmehjælpere eller praktiske efterskolelærere. I sin tilblivelsesproces er håndbogen eksemplarisk, fordi den er et samspil mellem ViSPs lærerkræfter med cand. pæd. John Bertelsen som drivkraft og tovholder,og de sociale virksomheders medarbejdere og brugere. Desuden har en bredere kreds været inddraget i redaktion på forskellige niveauer. Det er tanken at lade Håndbogen indgå i en serie af arbejdstekster med en tilsvarende tilblivelsesproces. Det kan f.eks. være en eksempelsamling af uddannelsesplaner inden for forskellige fagområder. Det er begge forvaltningers håb, at den bro, der nu er bygget, vil blive brugt flittigt og med omhu i den kommende forankring og fortsatte implementering af samarbejdet. Mål 3 Programmet takkes for en uvurderlig støtte til projektet.

4 Vejledning i FUNKTIONSUDDANNELSE HÅNDBOG

5 Indhold Forord Indledning Funktionsuddannelser Funktionsuddannelse som begreb, tilbud om funktionsuddannelse, indsatsen Vejleder i funktionsuddannelse Efteruddannelse som fælles projekt, projektets faser og pædagogiske indhold Funktionsuddannelse i praksis Praksisformer, skema for funktionsuddannelse, eksempler på funktionsuddannelser, brugernes vurderinger Vejledning og samarbejde Sammenhæng, samarbejde og afgrænsning Opslag fra A til Å Register opslag Navneregister Forfatterregister Litteratur

6 Indledning Håndbogen Vejledning i funktionsuddannelser er et resultat af efteruddannelsen til vejleder funktionsuddannelser ved de Sociale Virksomheder Lolland og Saxenhøj. Håndbogen er blevet til som en del af de fælles læreprocesser i efteruddannelsen. Vejlederuddannelsen er et toårigt efteruddannelsesprojekt udviklet i samarbejde med Videnscenter for Specialpædagogik, de Sociale Virksomheder Saxenhøj og Lolland samt Storstrøms Amt. Projektet er støttet af EU's Socialfond, Mål 3 Programmet. Håndbogen er redigeret af Sten Krog Clausen, Saxenhøj, Jørgen F. Hansen, Den Sociale Virksomhed Falster og John Bertelsen, Videnscenter for Specialpædagogik. Bogens materiale er i stor udstrækning udviklet af medarbejderne ved de Sociale Virksomheder. Stoffet er hentet fra projektets undervisning og fra vejledning og coaching i konkrete funktionsuddannelsesforløb samt fra de faglige netværk som er etableret som en del af af projektet. En gruppe medarbejdere har i den sidste redigeringsfase leveret en stor indsats for at bogen kunne realiseres. Håndbogen henvender sig til værkstedernes medarbejdere og er tænkt som støtte i alle faser af vejledningsarbejdet i funktionsuddannelser. Det betyder at materialet er hentet i flere forskellige fag og faglige traditioner. Det har været vigtigt at sætte fokus på løsningen af de konkrete vejledningsopgaver. Materialeudvælgelsen afspejler også samarbejdet mellem de Sociale Virksomheder og Videnscenter for Specialpædagogik. dende. Vejlederuddannelsen skal kvalificere samarbejdet med brugerne af de Sociale Virksomheder og funktionsuddannelser skal være et tilbud til brugerne om uddannelse som fælles projekt. Brug af håndbogen Håndbogen indeholder fire artikler og en række opslag. Funktionsuddannelser gør rede for funktionsuddannelser, baggrund og begrebet. Vejleder i funktionsuddannelse sætter fokus på vejlederen og på vejledningens opgaver. Funktionsuddannelser i praksis er omdrejningspunktet i det konkrete samarbejde mellem vejleder og bruger, dvs. tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af funktions-uddannelse. Vejledning og Samarbejde belyser det nødvendige samarbejde omkring funktionsuddannelserne mellem bruger, vejleder, institutioner, fagforbund, forvaltninger og erhvervsliv. Artiklerne er tilrettelagt på den måde at vejledningsopgaverne koncentreres om både undervisning/læring, uddannelsens sociale elementer og det erhvervskvalificerende sigte. Det er vores håb, at medarbejdere ved Sociale Virksomheder og andre kan have glæde af håndbogens artikler og opslag. Vi har gjort et forsøg på at tage både livslang læring, ansvar for egen læring og begrebet om det rummelige arbejdsmarked for påly 9

7 Opslag De fire artikler efterfølges af en række opslag. Der er tale om et udvalg af ord og begreber som støtte i vejlederens arbejde med funktionsuddannelserne. De udvalgte opslag har baggrund i den fælles erfaringsdannelse, herunder fra vejlederuddannelsen. For en række ord og begreber har det været nødvendigt og ønskeligt at lave henvisninger og krydshenvisninger [ ] for at give et så godt overblik som muligt over sammenhængen mellem pædagogiske, sociale og faglige elementer i vejledningen. Design og lay-out er udført i samarbejde Amtscentret for Undervisning, Maribo afd. Det redaktionelle arbejde har fået betydelig støtte fra en arbejdsgruppe blandt medarbejdere ved de Sociale Virksomheder. Håndbogen udgives også i en kort version, Lille Håndbog, der kan bruges på værkstederne til daglig. Social fagligt stof er taget med i nogen udstrækning, men da der er tale om politisk stof kan både regler og begreber hurtigt skifte. Udvælgelsen afspejler det dilemma. Bogen er forsynet med stikordsregister og forfatteroversigt. Forfatterens initialer står efter opslaget, såfremt det ikke er skrevet af redaktørerne. Litteraturliste med forslag til supplerende læsning med vægt på det pædagogiske arbejde med uddannelserne. Redaktionen er afsluttet marts Sten Krog Clausen, Jørgen F. Hansen og John Bertelsen 10

8 Funktionsuddannelser

9 Funktionsuddannelser Funktionsuddannelse er et uddannelsestilbud til mennesker, der godt kan uddanne sig, men som ikke er i stand til at gennemføre ordinære uddannelser. Funktionsuddannelsernes sigte er meningsfyldt beskæftigelse. De Sociale Virksomheders værksteder og medarbejdere varetager uddannelsesforløbene. Da uddannelserne tilrettelægges individuelt i et samarbejde mellem bruger og vejleder vil både uddannelsernes indhold og form variere. Værkstedsmedarbejderen (vejlederen) bliver en nøgleperson i det samarbejde, der ofte må etableres for at sikre uddannelsen. Der kan være tale om et fagligt samarbejde med private virksomheder, praktikordninger, vejledning ved skole- eller kursusforløb og med andre relevante institutioner, f.eks. Videnscenter for Specialpædagogik. Da uddannelserne kan udformes på tværs af fagskel må vejlederen også kunne etablere et sådant samarbejde. [ Vejleder i funktionsuddannelse Vejleder Vejledning ] Indledningsvis søges funktionsuddannelsesbegrebet indkredset. Som det vil fremgå er begrebet flertydigt. I Storstrøms Amt vil de forskelle der findes i de Sociale Virksomheders arbejdsformer og primær brugergrupper afspejle sig i de måder funktionsuddannelser tilrettelægges på. Men først til selve begrebet: Funktionsuddannelse som begreb Funktionsuddannelse bruges som betegnelse for flere, korte uddannelser indenfor f.eks. Beredskabsstyrelsen og Forsvaret oa. Søger man efter begrebet funktionsuddannelse på nettet omtales en række afgrænsede, kursuslignende uddannelser inden for disse områder. Det falder godt i tråd med den måde funktionsuddannelsesbegrebet bruges på Sociale Virksomheder med en væsentlig undtagelse: Funktionsuddannelsens indhold og omfang bestemmes overvejende af brugerens ressourcer og ønsker og dermed ikke alene af bestemte funktioner. Funktionsuddannelser er ikke formelt kompetencegivende, godkendte uddannelser, men er udviklet i socialt regi som et tilbud om udvikling, læring/uddannelse med beskæftigelses sigte. Begrebet optræder ikke i hverken Undervisnings-, Beskæftigelses- eller Socialministeriet. Elementer af tankegodset bag funktionsuddannelser kan findes i den nu nedlagte Fri Ungdomsuddannelse Funktionsuddannelsesbegrebet er også på det sociale område flertydigt. I praksis er der udviklet forskellige arbejdsmetoder ved amtets Sociale Virksomheder. Det sker i god overensstemmelse med politikken på området. Den sociale indsats på uddannelses- og beskæftigelsesområdet må hvor det er muligt støtte og fremme godkendte uddannelsesforløb, dvs. formelt kompetencegivende uddannelser. Undervisningsministeriet har her i efteråret 2004, efter aftale med en række fagforbund, givet adgang til forskellige faglige korte uddannelser. For en del mennesker i beskyttet beskæftigelse, i arbejdsprøvning eller arbejdsoptræning kan funktionsuddannelse blive måske den eneste - tilgang til uddannelse og opkvalificeret beskæftigelse. 13

10 Tilbud om funktionsuddannelse Brugere ved Sociale Virksomheder har naturligvis forskellige forudsætninger for at kunne indgå i et funktionsuddannelsesforløb. For at sikre succes må den enkeltes ønsker nøje drøftes og læringsmulighederne afdækkes, så samspillet mellem uddannelsens faglige krav og læringsmuligheder og potentiale bliver så solidt som muligt. Det stiller krav til både vejleder og bruger. Nærmere beskrivelse heraf senere. Her skal vi forsøge en nærmere bestemmelse af hvem det er som kan tilbydes en funktionsuddannelse: En funktionsuddannelse er et tilbud til Sociale Virksomheders brugere om personlig og faglig udvikling i et arbejdsmæssigt perspektiv. Uddannelsen udformes i samarbejde med brugeren og målet er udvikling af arbejdsmæssige kompetencer med det sigte at kvalificere brugerne. Målgrupperne - Brugere i beskyttet beskæftigelse - Brugere med forventning om udplacering i job med løntilskud (skånejob) - Brugere i arbejdsprøvning/arbejdsoptræning med forventning om udplacering i job inden for rammerne af det rummelige arbejdsmarked /ordinære arbejdsmarked (fleksjob) [ Arbejde Det rummelige arbejdsmarked ] Indsatsen skal beskrives Vi nævnte ovenfor at indsatsen skal beskrives. Det bringer umiddelbart en række kendte begreber på banen: Ressourceprofil Handleplan Revalideringsplan Ressourceprofil findes som opslag. Det er ikke vejlederens opgave at udarbejde denne. Det påhviler den kommunale sagsbehandler. Ressourceprofilen er overvejende aktuel i forhold til brugere i arbejdsprøvning/arbejdsoptræning, hvor forventningen til uddannelsen er udplacering i job indenfor rammerne af det rummelige arbejdsmarked. Ressourceprofilen er et vigtigt visitationsværktøj. Ressourceprofil udarbejdes udfra en fælles metode: arbejdsevnemetoden. [Ressourceprofil Arbejdsevnemetode ] Handleplan og uddannelsesplan hænger sammen. Arbejdet med uddannelsesplanlægningen bliver således en del af handleplanen. Uddannelsesønsker, målsætning samt en beskrivelse af hvordan realiseringen skal finde sted er en vigtig opgave for vejleder og bruger i fællesskab. Revalideringsplan. Revalidering kan gives til personer, som har nedsat erhvervsevne af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager, og hvor det samtidig skønnes, at der er en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse. Revalidering kan blandt andet bestå af arbejdsprøvning, uddannelse eller optræning. Inden en plan kan udarbejdes vil det ofte være nødvendigt med en periode, hvor man gennemgår forskellige afklarende aktiviteter. KILDE: Serviceloven. [ Afklaring Introduktion ] 14

11 Erhvervsplan (Uddannelsesplan) sammenfatter de personlige muligheder og beskriver funktionsuddannelsens enkelte elementer, arbejdsprocesser og arbejdsbelastning. Erhvervsplanskemaet bruges overvejende på den Sociale Virksomhed Lolland ved udarbejdelse af funktionsuddannelser. [ Erhvervsplan] Den Sociale Virksomhed Saxenhøj har i tilslutning til efteruddannelsesforløbet udarbejdet et særligt funktionsuddannelsesskema, der benyttes aktivt i læringsprocesser og ved evaluering mellem bruger og vejleder. Hvor udarbejdelse af en ressourceprofil overvejende er en ekstern opgave (den kommunale sagsbehandler) er handleplanen overvejende et resultat af samarbejdet mellem værkstedsmedarbejder og bruger. En tredje part kan være evt. kontakt eller støtteperson i tilknytning til et botilbud. Det indebærer bl.a. en fælles afklaring og beskrivelse af de aktuelle læremuligheder og interesser (motiver). I det følgende nogle konkrete bud på funktionsuddannelser, herunder eksempler på uddannelser. Der er en klar interesse for at etablere uddannelser, der kan sikre meningsfyldt beskæftigelse og for nogle selvforsørgelse. Funktionsuddannelse kan også udvikles indenfor det skabende område, f.eks. billedkunst og medier. Betragter vi sådanne uddannelser må de anskues som nye udviklingsmuligheder for brugeren i forhold til særlig, personlig kommunikation mere end som arbejdstilbud. Det baserer vi på den almindelige vurdering af de beskedne indtjeningsmuligheder der findes i almindelighed indenfor nogle af kulturens områder. Men det overordnede sigte med tilbudet om funktionsuddannelser er klart erhversrettede uddannelser. En udredning af læringsmuligheder og evt. kompenserende foranstaltninger vil være meget varierende fra bruger til bruger. Det betyder at der stilles skarpt på en række punkter som det kan være aktuelt at inddrage, men som i forhold til den enkelte brugers situation og muligheder nøje må vægtes. [ Afklaring Introduktion PAS, Pædagogisk Analyse System ] De har det fælles, at de har ét udgangspunkt i den beskæftigelse og oplæring som værkstederne kan tilbyde evt. i samarbejde med en virksomhed ( praktikplads ). Dvs. tilbudene som vi beskriver dem her overvejende er værkstedsbaserede, håndværksmæssige og tilsvarende. Funktionsuddannelse skal dog ikke begrænses til disse områder. 15

12 Vejleder i Funktionsuddannelser

13 Vejleder i funktionsuddannelse Produktions- og indtjeningskrav til værkstederne kan i nogen grad have skygget for opmærksomheden på menneskelig udvikling. Med fokus på uddannelse og ændret økonomisk fordeling til fordel for den pædagogiske indsats ændres medarbejdernes vejledningspraksis. Der frigøres tid til at varetage uddannelsesopgaven, der skal ses som en udvidelse og en naturlig forlængelse af samarbejdet med brugeren i handleplansperspektiv. Produktions- og indtjeningskrav består fortsat men med prioritering af uddannelsesopgaverne bliver der behov for en kritisk vurdering af den eksisterende produktion med en tilpasning til relevante uddannelsesmuligheder. Kravene til samarbejde og netværksdannelse med virksomheder, institutioner, sociale boenheder og andre øges. Heri finder vi baggrunden for den toårige efteruddannelse af alle medarbejdere ved Lollands to Sociale Virksomheder som er gennemført i perioden til Efteruddannelse Efteruddannelsen er beskrevet som et projekt og er støttet af EU's Socialfond, Mål 3 Programmet. Videnscenter for Specialpædagogik og Storstrøms Amt har i samarbejde med de Sociale Virksomheder Saxenhøj og Lolland udformet efteruddannelsen. Videnscenter for Specialpædagogik stiller lærerkræfter til rådighed. Vejlederuddannelsens hovedtræk er taget med i håndbogen som mulig inspiration for andre Sociale Virksomheder der ønsker at kvalificere pædagogisk vejledning. Efteruddannelse for alle medarbejdere og ledelse ved de Sociale Virksomheder deltagere. Enkelte medarbejdere fra Næstved Sociale Virksomhed og Kofoedsminde har været inviteret ind i efteruddannelsen. Forløbet Projektforløb i seks faser, indledt med et introduktionsforløb og afrundet med forankringsindsats. Fælles tilrettelagte temadage i hver af projektets faser. Undervisning udlagt i bestemte teams eller værkstedsgrupper. Der blev etableret 9-10 sådanne teams. Det enkelte team og den enkelte medarbejders arbejde i en vejledningspraksis med funktionsuddannelser er blevet prioriteret. [ Vejleder Netværk ] Projektstyring Projektstyring, rapportering til EU's Socialfond, samt arbejdsgruppe og diverse ad hoch grupper har været andre forpligtigelser. Særligt deltagernes engagement i arbejdsgruppe og ad hoch grupper har yderligere givet gode bidrag til at kvalificere vejledningen. Samarbejde Samarbejdet med brugerne i henholdsvis Brugerråd og Brugermøder har givet vigtige pejlinger med hensyn til brugernes ønsker og holdninger til funktionsuddannelser: Undervisning på fælles temadage i hver af projektets faser Undervisning i bestemte teams eller værkstedsgrupper Supervision og coaching i funktionsuddannelses praksis Model for samarbejdet mellem bruger, vejleder, sagsbehandling og den pædagogiske indsats Efteruddannelse som projekt aktørerne på banen 19

14 Koblingen mellem de Sociale Virksomheders pædagogiske og arbejdsmæssige indsats og Videnscentrets basis i kompenserende voksenspecialpædagogik har været særlig betydningsfuld på områder som: afklaring af kompetencer bidrag i læringsforløbet fagdidaktisk tilrettelæggelse evaluering opfølgning samarbejdsformer/relationer mellem bruger og vejleder. Projektets faser Uddannelsens røde tråd kan beskrives gennem arbejdsoverskrifterne i projektets faser. På den følgende side bringes fasernes indhold i stikord. Der er tale om elementer fra temadage, teamundervisning og coaching. De begreber der omtales i overskriftsform indgår i Håndbogen som opslagsord. 20

15 Efteruddannelsesprojekt Vejlederuddannelse i funktionsuddannelse Introduktion FASE I FASE II FASE III De Sociale Virksomheder Saxenhøj og Lolland Arbejde specialpædagogik Samtale og vejledning Uddannelse og læring - Efteruddannelse som projekt (metoder) - Projektets røde tråd - Deltagernes forventninger - Undervisnings- og arbejdsformer - Præsentation af specialpædagogik og ViSP - Arbejdsbegreb, arbejde i sociologisk belysning - Arbejdsmarked Arbejde og praksisformer - Specialpædagogikkens område. Videnscenteret, ViSP Kompenserende specialundervisning for voksne - Vejledningsbegrebet - Vejledning og uddannelse - Praksisformer - Dialog, kommunikation og samarbejde - Pædagogisk afklaring - Uddannelse til alle - Funktionsuddannelse - Uddannelse - udvikling - Ny mesterlære - Situeret læring - Vejledning og læring - Læring i praksis FASE IV FASE V FASE VI Forankring Erfaringsbearbejdning System- og livsverden Vejleder i praksis Brobygning - Handleplan og uddannelse - Fagligt-, social pædagogisk-, og specialpædagogisk indsats - Ressourcer og kompetencer - Afklaring pædagogisk afsæt for uddannelse - Samspil. Uddannelse og sociale relationer - Beskæftigelse og det sociale liv - Håndbog - Model-forløb i praksis - Funktionsuddannelser som modelforløb - Vejledning, coaching udarbejdelse af konkrete forløb. - Samarbejde med brugerne Sociale Virksomheder Videnscenter for Specialpædagogik Netværk Faglige- og tværfaglige Implementering og innovation 17 21

16 Funktionsuddannelser i praksis 23

17 Funktionsuddannelser i praksis Uddannelsesaftale Udarbejdelse af en uddannelsesaftale om funktionsuddannelse bygger på et tæt samarbejde mellem bruger og vejleder. Uddannelsesaftalen skal afspejle brugerens ønsker og de aktuelle muligheder for succesfuld gennemførelse. Det sidste indebærer også en åben, professionel afvejning mellem eventuelle barrierer og muligheder. Rammerne for uddannelsesaftalen findes på de følgende sider. Kommentarer til skemaet findes derefter. Kvalificering Et uddannelsesforløb kvalificerer med hensyn til færdigheder og viden, men tilegnelse og udvikling giver også et skub til personlig udvikling. Det er både ressourcekrævende og ressourcegivende for både brugeren og vejlederen. Forarbejde Det er især i det spændingsfelt, at vejledningen udfordres. Sociale og helbredsmæssige forhold og netværk, erfaringer og læringspotentiale får betydning for uddannelsesforløbet og det arbejdsmæssige sigte. En nødvendig introduktion (afprøvning) og afklaring, d.v.s. afdækning af læringsmuligheder og evt. kompenserende specialpædagogisk indsats er sammen med en socialfaglig afklaring tilgang til uddannelse. Funktionsuddannelser er individuelt tilrettelagte uddannelser. Det betyder store forskelle med hensyn til vægtningen i introduktion og afklaring. var iværksat på de Sociale Virksomheder før vejlederuddannelsen. Skemaet: Erhvervsplan (Uddannelsesplan) bruges overvejende af vejlederne på Åvænget (Den Sociale Virksomhed Lolland) [ Erhversplan ] Fremgangmåden knyttes tæt til uddannelsesplanen og inkluderer også personligt afklarende elementer. En pædagogisk afklaring og introducerende forløb må være meget imødekommende overfor brugerens ret til almindelige relationer i et uddannelsesforløb. Eller sagt på en anden måde: det er en almen rettighed at tage en uddannelse og selvom brugeren kan have store læringsvanskeligheder og andre store problemer må vejledningen i størst muligt omfang forsøge at kompensere herfor, så uddannelsen bliver så almindelig som muligt Modelforløb Deltagerne i efteruddannelsen har i forbindelse med modelforløbene udviklet en standard der kan støtte struktureringen i uddannelsesplanlægningen. Skemaet bringes og kommenteres nedenfor, men det er værd at nævne at uddannelsesaftalen skal ses som et værktøj for både bruger og vejleder. Erfaringsdannelse med funktionsuddannelser 25

18 FUNKTIONSUDDANNELSE Den Sociale Virksomhed Saxenhøj Navn Uddannelse Uddannelsessted Social koordinator Uddannelsens varighed Vejleder(e) Sagsbehandler Uddannelsesaftale Uddannelsens mål Dokumentation side 1 Uddannelsens faglige indhold Faglige indhold - Faglige delelementer Har prøvet Kan udføre med støtte Kan udføre selvstændigt Har rutine i side 2 26

19 Praktik Kursusperioder Praktiksted Praktikperiode Praktikvejleder Praktikkens indhold Vurdering (Skema) Kurser Andet side 3 Arbejdsprocesser og arbejdsbelastning Beskrivelse af arbejdsprocesser Arbejdsbelastninger Fysiske rammer 27

20 Arbejdsformer (samarbejde) Andet side 4 Uddannelses evaluering Møde - Dato Deltagere Indhold - kort beskrivelse Aftaler - justeringer o.a side 5 28

21 Uddannelsesskemaet Funktionsuddannelsesskemaet sigte er uddannelsesbeskrivelsen. Den nødvendige faglige- og pædagogiske afklaring, der går forud for uddannelse beskrives ikke her. Til støtte for det arbejde har vi udarbejdet en oversigt. Det samme gælder for rammerne omkring evaluering. Foruden kommentarer til skemaet har vi valgt at bringe et eksempel på en gennemført funktionsuddannelse, der er udarbejdet sammen med medarbejdernes i efteruddannelsen. Skema side 1: Uddannelsens mål Aftaler om opgave- og ansvarsfordeling samt planlægning af bl.a. procesevaluering er erfaringsmæssigt vigtigt at have på plads inden forløbet iværksættes. Det samme gælder når samarbejdspartnere indgår i forløbet. Det kunne være den kommunale sagsbehandler, praktikinstitution eller virksomhed, uddannelsesrelevante kurser af ekstern art, f.eks. EUC. Men også evt. understøttende forløb ved Videnscenter for Specialpædagogik og andre. Beskrivelsen af uddannelsens mål forpligtiger både værksted, vejleder og elev. Som indgang til en uddannelse er der her tale om en central drøftelse og afklaring mellem bruger og vejleder. Løbende evalueringer, vurdering fra praktiksted, evt. skole/kursusbeviser og den afsluttende evaluering er dokumentationsgrundlaget i uddannelsesbeviset. Skema side 2: Det faglige indhold Opstilling af uddannelsens faglige elementer og bestemmelsen af den indbyrdes sammenhæng (helhed og del) indeholder både faglige overvejelser og en pædagogisk vurdering og selvsagt også drøftelse og enighed med eleven. Uddannelsesaftalen er elevens kontrakt. Den tjener også det formål at eleven nøje kan følge og vurdere egen indsats og vejledningens anvendelighed. De fire felter: har prøvet kan udføre med støtte kan udføre selvstændigt har rutine i har pædagogisk sigte. De er tænkt som ramme for den faglige samtale mellem elev og vejleder. Skema side 3: Arbejdspraktik Funktionsuddannelsesskemaet er udviklet til uddannelsesforløb, der primært gennemføres på de Sociale Virksomheds værksteder. Praktik kan gennemføres på flere måder: som punktpraktik eller som en længere periode. Det er fortsat vejlederen, der i samarbejde med praktikvirksomheden har ansvar for uddannelsen. Det samme gælder med kurser mm. som indgår i uddannelsen. Der kan være tale om at vejleder følger eleven i et kursusforløb. Uddannelsesforløb, hvor hovedvægten af uddannelsen er placeret på en virksomhed institution er også en mulighed. Se Erhvervsplan. Skema side 4: Arbejdsprocesser Den kommunale sagsbehandling kan efterspørge en beskrivelse af arbejdsprocesser og arbejdsbelastninger. Beskrivelser der også har det vigtige formål, at eleven bedre bliver i stand til at reflektere over egen uddannelse. Sikkerhed på arbejdspladsen som en Bruger Arbejdsplads Vurdering, APV kan indgå i uddannelsen. [ Arbejds Plads Vurdering, APV] Skema side 5: Evaluering I bestræbelserne på at samle de væsentligste uddannelsesrelevante oplysninger i et enkelt dokument anføres her aftaler og beslutninger som de kommer frem i løbet af uddannelsen. Brugeren deltager i udformningen af teksten. Der kan blive et behov for under vejs at justere i uddannelsen. Det er vigtigt at der er synlighed omkring sådanne ændringer (mål, arbejdsformer, uddannelseslængde oa.) 29

22 Eksempler på uddannelsesforløb For at illustrere brugen af funktionsuddannelsesskemaet følger her eksempler på uddannelser. Det første eksempel er fra værkstedet Besøgsgården, Saxenhøjs økologiske landbrug. Den viste uddannelse er omfattende og inddrager både dyrehold og jordbrug. Vi har i samarbejde med brugeren valgt at give uddannelsen navnet: landbrugsmedhælp i dyrehold og jordbrug. Det andet eksempel er fra REVA-værkstedet, Saxenhøj og beskriver en uddannelse som kørsels- og lagermedhjælper. Fra den Sociale Virksomhed Lollands smedeværksted har vi et eksempel på en funktionsuddannet: smedemedhjælper. Eksemplerne er hentet ud af igangværende uddannelsesforløb og er derfor ikke alle afsluttede. Brugerne har venligst givet tilladelse til at vi benytter deres uddannelsesaftaler i Håndbogen. Efter eksemplerne giver brugerne deres bud på hvordan de ser på uddannelserne. FUNKTIONSUDDANNELSE Den Sociale Virksomhed Saxenhøj Navn NN Uddannelse Landbrugsmedhælp i dyrehold og jordbrug Uddannelsessted Besøgsgården Saxenhøj Uddannelsens varighed Vejleder Jørgen Wandrup Socialfaglig koordinator Yvonne Mathiesen Uddannelsens mål Landbrugsmedhælp i dyrehold og jordbrug kvalificerer til pasning af og tilsyn med dyrehold: frilandsgrise, kreaturer, heste og fårehold samt til deltagelse i jordbearbejdning /planteavl. Uddannelsesstedet er økologisk drevet landbrug. Uddannelsesaftale I uddannelsen indgår et introduktionsforløb, der aftales mellem vejleder og elev med hensyn til indhold og varighed. Introduktionsforløbet skal sikre kendskab til arbejdsområder og arbejdsgange. Introduktionen skal derudover afklare at uddannelsen tilrettelægges udfra elevens forudsætninger Uddannelsens varighed skal sikre, at eleven kvalificerer sig i forhold til årstidsbestemt arbejde. Uddannelsestilbudet er etableret i et samarbejde mellem socialrådgiver Keld Madsen, socialfaglig koordinator Yvonne Mathiesen, elevens hjemkommune, Stubbekøbing kommune og Besøgs-gården. Behov for eventuelle justeringer i den opstillede plan sker udfra omtalte afklaring i et samarbejde mellem vejleder og elev. Uddannelsens opbygning Uddannelsen er en opkvalificering til landbrugsmedhjælp i dyrehold og jordbrug. Uddannelsen indeholder oplæring, praktik og kurser. Omfanget af praktik aftales mellem vejleder og elev. Uddannelsens kurser: svinets pasning, planteavl og kødkvæg gennemføres ved Agrocentret i Øster Toreby. Hvert kursus er på 30 timer. Eventuelt behov for støtte til gennemførelse af kurserne vurderes af vejleder og elev. Dokumentation Uddannelsesaftale Som ovenfor samt Yvonne Mathiesens skrivelse af Uddannelsens indhold/vurdering Jf. de følgende sider Der er aftalt en løbende evaluering 1 gang hver måned mellem elev og vejleder. Vejlederen kan desuden inddrage Besøgsgårdens medarbejdere i evalueringen. Da uddannelsen gennemføres i samme periode som medarbejdernes efteruddannelse (vejleder i funktionsuddannelse ) indgår John Bertelsen, Videnscenter for Specialpædagogik med supervision i coachingen. Sluterklæring: Socialfaglig koordinator, vejleder og elev. Uddannelsesbevis Der udstedes uddannelsesbevis udfra nedenstående indholdsbeskrivelse og vurdering. Praktik og vurdering heraf påføres beviset. Uddannelsens kurser påføres beviset. 30

23 Faglige indhold Har prøvet Kan udføre Kan udføre m. støtte Pasning af ponyer/heste (1) Har rutine i Pasning af og udmugning hos ponyer/heste Trække ponyer/heste til og fra fold Fodring af ponyer og heste Vanding Strigle og ordne hove Ordne seletøj Tilse og give besked Foderstatus vand Sygdomme o.lign. Øvrige arbejdsopgaver Deltage ved handicapridning Deltage ved hestevognskørsel Pasning af kreaturer (2) Fordring og strøning hos kreaturer Udmugning af dybstrøelsesstald Tilsyn med kreaturer og hegn Tilsyn ved kælvning Deltage i klipning af kreaturer Deltage ved øremærkning Deltage ved klovbeskæring Tilse og give besked Foderstatus vand Sygdomme o.lign. Pasning af frilandsgrise (3) Pasning og tilsyn af svinehold Tilse svinene,især smågrisene Tilsyn med hytter og hegn Fodring, sørge for det daglige arbejde hermed Vand til dyrene mudderbad Sørge for rent halm i hytterne 31

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere