! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $"

Transkript

1

2

3 "" # " # $ "# %$$$&' & "## &%$"$ #&()"& % * # # %" " "# ' #"$ & ' $ $$""' $ % # +$&&$ ", $ &"$ "%)$&$ &&$"

4 -

5 #"" & '((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((() * $+,'-((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&&. /01((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&2 3,+,4+(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((* ',5 7,,+8+'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((*) 9 0, 5,$' (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.2 ) ''+7': (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.) ; $' 7+$/ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;& < /5/ 54' ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;. &= $4-4+5 >+00 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;< && 5,4$ 4+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<2 &*?$(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<< &. 4+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&=& &3 4 5',45 >+00 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&=..

6 /

7 & ' && # ## 124# % 12 %237886$.+## ' %1223# %" $9:;*8"" 5 %#% /6612<23 #<$#$"#"<$ 660 #%# $.12<#23' "&5 660< #"<$#%" =&> # <#" 4#"+# %$&$$ & =& - 22 > # $ #"%/ %##># > & 12># >23$ % #% & 4$"$4# >#>#"#$# ># > " #% & # ##$#4$4++ #44+ 0

8 $ #"% " +##3# 353' < > > : > 666 1> A"23 1$ 3B 3 & " + # ##' # > # & #&$ && #&$' + +#$+ >D>1222 >D>23" + " #$ % +$##"% #"$"+" "#"$#&$&' # ## %## %' $#4E4+ 4#&&+$ +$ >D>% #& %%" +$ % # >D> $ ""& && +$ "%2D% C>2&&?

9 &(& 4 "/ <( % #% $ # 12<23 #' < $ #$ "#"<$ 660)# ## "%$ D% C ' > :4#"( # # ' D% C>$ "( & F 4# #' $ " % $ # A( A % ) " % ' =&> F 4# # "56 660%' < % $ 4# 24#2 ' ' ># &(* " %" 8$5660( 0660 F6 #660( 5.##660 8$660( /660 H660( 5.#66? 9&(

10 "5 #5> &(. " " %D> $"&&D> $##&$, & ' " # #$ # %$ & ""' $#%# "$ 0-2 &2 " &$ " "% D% C > 1CCCI#>3$ & & 1CCC3$ #'% & J/#& &' 56

11 * *(& &$+ $%' +$ #%$ =&$%+$+ &#$ # $ + $#%%$' #+ &$ )I< " 5A" < :> 8 )I< $ "$& "$A% 55

12 *(* *(*(&?*==3B9 $ $ 66-66/$ $ $ ' $ #"$ > H & ' #$$' $ # " ' *(*(*7 # +# &$ # ) &:$# #%#%& E #" 2 & C % E#" " $ & & E%& ' $ #,022&& *(*(.," E & $ & " ' $#$"' #$66/$ -660 $1*3 5

13 *(. >D> # 9:;8" " " )# +$ >D>+"#' %$ $ $&&$+ " #' $%# + &%"$' # #&( )" & % * # #%"" "##' "$ & $' $$"' " F"$-660 >D> 4F"%$+ 5

14 5-

15 . C " # $ % % # &' ( ) $#" *.(& B # #66.&66.$' # $ $ &&$$# 66.##& "$#' &( A%,# # #,"66.66/#>>"" #( =' &( A%%/#0 =' &( ##5?.6 =' &( 8"/666 #/ =' &( 8".666 #.6 =' &( 8"5.666 ## =' &( 8"/666 ## G' &( 8"5.666 # 5/ =' &( 8"-666 # /6 =' &( A"%# 5.

16 ,# --.(* + / #% % 4 #%# $. <##%$#'& $#66.66/$$ 4 #% /# #<$#$"#"<)#' "%' 2D% C >2 # ## ' K2D% C>2##$' / 4 % $ 4# %$ $' " # CCC 9 # "$ ' &&#6 %$' #"8856.6$66 4# ## ##1&3## # % $ $ &$ % 5/

17 '$"$' #1%3%)$ " )=&>' # " # 4# '% +" "#" %" $ 9:;*8""" $" 4#$&5 660$<#56 F4##"56 660"% ' " <#" % #& =&>' F<#% " %"/ ""###"666666" 4##" /A % & # #% 660," ' ##%# ##%#=&> &4%#&"# &?L#% #%$ # #% &.6L## "##&' &&#%##' # F"886$.M 50

18 &$$#"& $ $ & $ &# " " ## &&' 660?2' #2 A" < " & #' & #> :&#$#>&$#$$ #### 0 &> $&" 7 K&#% F' " & +" " "#" # +&& & " & $, N ###" # $ " 5?

19 " " >%#&&' $> -22&&' >$" # % A" 866/66?505 A, 5 552A2#% &$$ " % 5"" "#" # 9 &" %' &> 9#& ' &.- 2A# 2

20 .(. """A,"####"' >66'66/ 8B%"" A" / 9& 6$6 6$6 6.-$5-5-0?$- #&1A,<3 '/$. '$ 66/ H# '/$. '$ 50?0$- 5" A># 7%, %"" D.66$6.66$6.$5.-6/$- 5..$ 5-6$0 '5-666$6 B B ' ' ' ' ' 55$/ 5 5 5? "%" A" / 9& 6$6 6$6 6.-$5-5-0?$- A## 6$6 6$6 5./$0 -..$ '$' '/$. '$ '-6$. '5/5$0 E54F B9G2 B.G. &(2**G* *.(*<=G9 & 6$6 6$6 6$5 /$5 # 6$6 6$6 6$6 "%( B9G2 B.G. &(2**G3 *.(*)9G< && 6$6 6$6 6$6 5666$6 &# 6$6 6$6 '-/6$6 '.$? "% B9G2 B.G. &(=9*G3 *3(=*3G& # 6$6 6$6 /0/$/?" B9G2 B.G. )93G< &)(*;)G3 66/ 6

21 5" A" /, 6$6 6$6 6$6 6$6 " =G= =G= =G= =G= = -/6$6 -/6$6 6$6 6$6 # 6$6 6$6 6$6 --$6 < 6$6 6$6 5$6 =& 6$6 6$6 6$ $6 ) -6$6-6$6 -$5 56.-$ " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 + A" " 66/.66$6.66$6.66$6.66$6 9"# '/$. 0..$ 506$0 " " 3<.G2 3<=G* &(*22G* %#% 6$6 6$6 )' % /$. $?$. 5-$? & 6$6 " 9G2 <G; <9<G< &&(&;2G) 7 " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 5

22

23 3 =4#$, #" " + " " %$ +$#" %" + & > #$ & $ $ $ #$ "$ $ #+' # #"$ )%$ &G>#' $#&#$&' $% 3(&(& A" # ' "$# $#%, "$ & 66. " & <##'&$> # 3(&(* + ##>">' &$#>&$ "# &&$&#$' $ # # & # #"#&&' $" " #' # N "$ "" $' $#"&

24 K&&# #8"" &>*##&$$&' #$&" #&### &' > N"#" "%K# 3(&(. 0 & &$#' &#&$#> ' &#&> $ &#&" $#&#$ ""#> $.-2A# 2 3(&(3 7 #$ " $ $ & " $ #& $+$& & % $ ' $"#$ & $"# #>$#$" O##"$' #&$>>"$ ">>$ " &"# 3(* "" 3(*(& +" " "#" # +&&$%#' "&$ -

25 ,##$& "&$ % $&"&$#' # " $## #"###$' ##%%"&$" # & ' # 3(*(*, ###" # " "#>## 3(*(. " " >%#&&' $>.

26 /

27 2 6 " #" 2(& / " #66.&66.' # $$&' &$$# 66.##& "$#' "$# ' && &&$.660,#' $%' #$#&%?>66/56 # 660$#..5%" # 8 <"?' >66/ 2(* &&&"# 2(*(& " #&( A%,# # # &"660" > (, $%#, " %#" 0

28 :## " #)$ &#.6L660&' 2(. " K % &$ > >' $ " : & & >$ % & # $. 2:' & 2 # ' #"%$">>&' $%" %$ &#' #"$# #$# #&# ( # % F" " ##> <#% 2(.(& 7A 9% ##%' >"#>>#>> # >$ "% ## >' #&%"> &&#?

29 2(.(* " > % #& % "$# $#% %>"$ # >( + $'# % =# 9"$# $#%, 8* 2(3 5"" "#" # &' 9 #&#"( 53 " A" # $ # F ' $"$#& #$' # 3 # B #" ' # # 9 #& &#&#&&$' A# % " & $ ##% %"&"" 2(2 + # % $

30 +%? "660$' "% +# % ## #"' #' >+ #">"' )#>> A%%#&' & 2(2(& 5A" A%"( 4 "G( (+)##0$5668"G,+?>66/ +56 &+D ++$ P:919D3,+ -.+ A% (:> $ $)F,"8A%+# F$8#==$8#=$D#)%)F' $%#"$,"$) 1666*66/3 NE### ( 0 #" (+=& +"'D

31 , + " 49D9: <> " > -.+ A% ( Q#$ 8 $+ $A1665'663$A+1665'663A%(F9+$ D166'663,'H# "4# /,+56 #660 2(2(* #""' (,'H# "4# G( % (+A.$6/6&,+56 #660 + &+ F"$, + " 166/'66/3$ # +166-'66/3$ # 66/3166/3$+ 166'66-3$,<D1665'663, -.+"F$", 66/$ " '66.3$ " ', '66/3$ " = '66/31#66/3166/3$" 166.'66/3 1# 66/3 1 66/38 <#&& " " = 6 $ # # A66/#" <#' 5

32 2(2(. " ",%"53' "&$3$ #$ $ #2A%222"$3&' %%&&' ##$%' # 2(2(3 " %<..52A%2&' P:$ # " $%' 2(2(3(& G ( &%$$&' &" 2(2(2 B A% =&J? '. ' A% & M ' + + % A%' &" A%&.660% A% #"$A% A%&&&' > " $A% A%&#,& " %#"$ A%"#&"

33 2(2(9 $" "5A" 66/ A% 88 6$ A%#"> $ #"> "' &"#% " " $ $ & " 2(2() ""-6666R88.$' $' &?5 #66? A%$ >$$& " 2(2(; A% & $#2 "%'#D>' *2$"#' # D>&( S % A%#D>""' & " # & &'" & " %"#$ '##& & & ' $"&#$#%' F&#$A%' #&$ A%

34 A% A% &' ##"A%%' A% ' >#$A% % - %" A% " $ # $ " # % A%& #' %&A%069%' #&%A%& A% $ %$"' %$# = A%##$' >$A%#A%' #&#&A%P:$ &&% # # $&P:& % &A%#&""$ "%& "' A% &$#' A%##&' >A% "A%' "$&# -

35 9 0 " 9(& $ # " $# ""$' %##>$' "#>&&# ##$&$' ##&$>$#'$' %> #" $ # #$" ## ' > 9(* 0#" &"" &' &""$&#' > &# " " #:"$ #$#" 9(., :# ### %>%&#K%&' >#&A&' ##&% $#&' %%$#>#'.

36 9(3 - "" ""##&&$' $## ' )# ### & &&& /

37 ) """A )(& 8 < #F ' &$#&"1A,<3#66 66/# I "*==.B*==9 A" / 9& 6$6 6$6 6.-$5-5-0?$- 66/ A## 6$6 6$6 5./$0 -..$ '$' '/$. '$ '-6$. '5/5$0 E54F B9G2 B.G. &(2**G* *.(*<=G9 & 6$6 6$6 6$5 /$5 # 6$6 6$6 6$6 "%( B9G2 B.G. &(2**G3 *.(*)9G< && 6$6 6$6 6$6 5666$6 &# 6$6 6$6 '-/6$6 '.$? "% B9G2 B.G. &(=9*G3 *3(=*3G& # 6$6 6$6 /0/$/?" B9G2 B.G. )93G< &)(*;)G3 #$#66.' #6666-####' # & / ? ?-/9&# #" ' $$> #' "$#66/$ &660 4#"# %' "#& & 0

38 #&# $' #8"$ $"& " &#-&% $%>#"& >$)$&&& #&# 9%#>""' +"#>" %"#&$& %#>"$ 4>#' &$&66.'/&' && 0/$00 0? ' # 66.'/$ "?

39 / " "" A" /, 6$6 6$6 6$6 6$6 " =G= =G= =G= =G= = -/6$6 -/6$6 6$6 6$6 # 6$6 6$6 6$6 --$6 < 6$6 6$6 5$6 =& 6$6 6$6 6$ $6 ) -6$6-6$6 -$5 56.-$ " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 + A" " 66/.66$6.66$6.66$6.66$6 9"# '/$. 0..$ 506$0 " " 3<.G2 3<=G* &(*22G* %#% 6$6 6$6 )' % /$. $?$. 5-$? & 6$6 " 9G2 <G; <9<G< &&(&;2G) 7 " 2==G= 2==G= *(**2G&

40 "; " & && 5 > 66/ )(&(& %,"66.66/""' #( A%%/#0 ##5?.6 8"/666 #/ 8".666 #.6 8"5.666 ## 8"/666 ## 8"5.666 # 5/ 8"-666 # /6 A"%#,# -- )(&(* B $## "' #$#>& <$&>$' &" #"" #&" 566L" )(&(. " " " #66/%&$' 8#> # & #&#>' )(* " ) " #' #+# %& -6

41 ) " $ $#& & + # ) 660 % &#"66/660 2 " 2 66? ) $ &#"#.L #+#' % $&#&$#" $ +#)##" # "%,, ( 2= 32 3=.2.= *2 *= &2 &= 2 B *==2 *==9 *==) *==; *==<

42 )(*(& %" $#&#' $&#>&' # % " & &$ " $ " >""% $ &%#&# & & & + + = &5 = & = & : & & A + ##%#" &% + ##%#" &% + #% $# = + ##%#" &% %%"/ # 8" A 8" % & + ##%#" &% 8" % & %%5/ 9#"" $ " " "& #>5.666 $>506>/66 660### #"88. )(*(* # # ' ) % #& ' ##$' %)$&#&$ #"$ -

43 )(*(. " ""B "A ( E#""%2 2####' #& #&$ %:##"#',#$# &#&$#&$ " E#"#"#' " % &$ ' &#"#"&$ #&% " $# ##& :#"#$ #& %$#$# E"$# ' #&$ "&& E $ " % "# #$#"#"&##," +##"$#%#&$ $&$#&#' #$# # #&&66/ $ " 2 2$ $ #%$' &$&& $-660 $ -

44 )(. I "A " )(.(& G# " "- #D=' F"#( ' )(.(*, $ D=' " )(.(. "" &J"$#$ ' $#%"# )(.(3 " #$"# ## )(.(2 '" # )(.(9 "5 #5> )(.() "" &. 660 % % " " %$#&' &&&66? )(.(; 5 " "( A?

45 )(.(< ) & / -66F" )(.(&= % 8 55??-6F )(.(&& >D> )(.(&* #" #)%&& )$"&' )(.(&. " 4> $&' )(.(&3 &)$ &$ $' )(.(&2,"" #>## )(.(&9, " " )(.(&) A%$<$P:$ #' )(.(&; & " &$ "$ &' $#%$ &"&#$ -.

46 )(3 #4##" $ #& 66-'6/5>66/## &$$%%C %#" $ $. &' # &## &##&$& %' $M' &## $ 4#"##& & " 4# " 4# 4#' ' 4# 8 )I< $66L 6666 % 6 6L $0/L, $66L $66L )(3(& 566L9#566L 9 # & & # $ $ # %,&$$' $# % &&# ' #$&' #=#& ##' # > & & ' & $&$#' % >'# -/

47 )(3(*, &# 5 > 66/ A"88 )& 8& 5>66/ 6 " " &&(&;2(9;& 9"# %#% " " ?6-.0. '-5?.. &3(**=()*= #" $'5>66/#" #> & & % $ %#% -5?.. " 66/ & & & )(3(. /A" &>$ %&##%660$ %#=&>' ##%#=&>&4%#' & " # &?L#%,"&+' 55 2A 2 & ' #%# ##,##%# & #" #%%' A &#% # % & % %#&# -0

48 &##%#& #%& > + # &#%#%' #" #%$#%' $##%&.6L ##"#' # & & & #% # ## )(3(3 #" A%$$" #' & ##$ #$ & ' )(3(2,%%' "$56L KA%% 56LA%&&& +6L67 886$. )(3(9 5A " A%%5 #660M' $' 8""$" $ ' J 0 8" " # & #%&&&' &&$&' "$' &#%# A%#" A%"%"56L' $ 22 -?

49 A%%&&&#%' % 4#%" &" )(3(; ""," & & -#" A%" #' % '% "' % D% C >, # '&$$' & $ A% "& 56L & $ # $ # #&. " ##' & & # # )(3(< +"A " &$# $$ &' $3' #". > % &#".>3&' $&.>K#56>566>&5 % & & $ &$&& A&"(& & $$&$ ' $ & # & &, % & & # $%&

50 )(2 # )(2(& "%" 4# $ ' 886$. )(2(* /A,"##%' ###%# =&>&4%#& "# &?L#% #%"552A' 2 )(2(. F"886$.M &$$#"& $ $ & $ & # # )(2(3 # &&&& )(2(2 K$ =&J- ' & " # " $8 55?$?-6F )(2(9 "% & " $ " )(2() +A %%& )(2(; #,&.6

51 &" $ # & ##& ###%4#$& # $ $ # #% $ & ## ' &&' %#,&&# %' &%$ # )(2(< "" " #&$& && < # & & " &$ " & " ' $#' =#$"&& A#"&&.5

52 )(9?*==9G*==2*==3 ABARIS EJENDOMME A/S Årsrapport 2006 (7. regnskabsår) H &.660 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Signesvej Slagelse - Telefon * - Telefax Homepage:

53 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 3 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december 2006 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10.

54 & 7 '" A% 5 # 5>66/A,E 9:: H = ' &$$ 5>66/# 5 #*5>66/ H &$50 #660 ( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 8 )I< 5A" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT <:>8 )I<.-

55 7 4 5 >+00 E A, E 9:: 5 #* 5 > 66/$$$$#"$ >H& '" ) # & $ #$ $# &$ #& $# % &#"' &"$& % :#%##E#" &$ &#"" ' $& "%$" &#$## & $# % =# $# &$$#' $&$#%' #$ $ #" ' &"#& $&# #," $ $ 5>66/$#"' 5 #*5>66/ $50 #660..

56 '" ""A A,E 9:: A. 6/6& <( F ' D='( ( F ( ( CCC U F" 5 #*5>66/ 8 )I< = A" 4 " 5.68"8 0 #" =& "4# = -566 " A%? " "" 9&.660./

57 5 Ledelsesberetning Beretning Virksomhedens væsentligste aktiviteter Selskabets formål er opkøb, udvikling, videresalg og administration af fast ejendom, grunde og byggeri og entreprenørvirksomhed samt hertil forbunden virksomhed. Herunder finansieringsvirksomhed. Selskabet har hovedsagelig være beskæftiget med byggeri og handel med fast ejendom samt finansierings-virksomhed.. Årets resultat anses for tilfredsstillende..0

58 / Årsregnskab 1. januar 31. december 2006 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for ABARIS EJENDOMME A/S for 2006 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkel regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden perioderapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden periodens udgang. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. Skat af årets resultat Årets skat anslås at udgøre ca. kr Beløbet er medtaget i periodens resultat..?

59 0 Balancen Grunde og igangværende projekter Er indregnet til anskaffelsessummen med tillæg af påløbne omkostninger, det er således kostprisen på balancetidspunktet. Debitorer Der vil formentlig i det kommende regnskabsår konstateres et tab på debitorer på ca. kr Der er ikke i balancen indregnet forventet tab. Pantebreve Beholdningen af pantebreve hidrører fra salget af projekter. Beholdningen er medtaget til nominel værdi. Gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til

60 Årsregnskab 1. januar 31. december 2006 Resultatopgørelse Note 2005 Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgsfremmende udgifter Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinære poster og skat Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

61 Årsregnskab 1. januar 31. december " 66.,4$ 5#" #& *(3*3(=&. = 4 "# 6 )(<*;(&.= <93 &3(===(=== = ' #" &(=23(*2; *(**3(&.2 " *2(3=9(3=& *(**2(=<<,4$'4 *2(3=9(3=& *(**2(=<< 7 $ " &3(**=()*= " %#% -5?.. 6 )"' % 5-?5??.56 " &&(&;2(9;& <9<(<32 7 $'4 *2(3=9(3=& *(**2(=<< 10 /5

62 Årsregnskab 1. januar 31. december 2006 Noter 5 7" 66/ 66. " 5/-. )"# 6 >?-/ - &(=9<(<*9 2(9). =% &*=(=== = " 9"' # #%, 5 #66/ % 6 6 '-5?.. '-5?.. 9"$ # 6 50? ?0-5 ".&(*==9 2==(=== &;(=3*(2)2 B3(.*&(;22 &3(**=()*= /

63 66/ 66. % 6 /5?- %?? / 56/. 9(;3<(==; ;;9(3.2 5 "A" 8 )I<$" #" "8 )I<5L /

64 5?*==2 H & 66/ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Signesvej Slagelse - Telefon * - Telefax Homepage: /-

65 7 '" 66.A, HE' &$$ 5 > 66. # 5 #*5>66. H &$5? 66/ ( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT :>+ 5A" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT E%>F +<8 :>+ /.

66 7 4 5 EA,5 #*5>66.$' & :##%' # % E #" &$ &#"" $ & "#"' $#"""%' &"$ #"$ # & $#"&##," $ $ 5>66.$#"' '5 #*5>66. $56 66/ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT '" //

67 ""A A, A. 6/6& <( D='( ( - F ( F" ( 5 #*5> :>+ 55$ -66 5A" E%>F 5-0.6)#% +<8, -?5" :>+ 55$ -66? A "" 66/5666 '" /0

68 5 8 $ $ $ ' #,$ $&$$$$##' $ & $ ##' F#,8< &&%' / " % #","#8# H#?&(6.&(*==2 H A, 66. ' A' " " >$%$"%' $& >$%$"#>' $& =""' =%$>$$' &$'&$>,&#"$ $#&#' $&' $ $#$' " " & & ""$&#" /?

69 &#"$"# #& " H$#%##$#"' $ " #$ $ "&$#' "$ % & #$ " $ "&# " ##> $# > 4# > & ' '&&& 4# $ # & " &##$ &$#$ #' 4##&$> &&$###"#N## " #, " G&&

70 ?&(6.&(*==2 "%" " 5./0-/ 6 '-? '.6 + './0 6 &(2**(*3= B.(*2= & 50 6 &(2**(.9) B.(*2= &# '-/ "% 56//0 '.6 # 6?" )93(<=3 B.(*2= " "" 4% 6 6 9"# '.6 )93(<=3 B.(*2= 0 06

71 ?&(6.&(*==2 5" #" = 6 -/6666 = 39=(=== 4 "# <93 = ' #" *(**3(&.2 3=(=== " *(**2(=<< 2==(===,4$'4 *(**2(=<< 2==(=== 7 " "# " " &(*22(&23 " )"' %?.56 " <9<(<32 <()2= 7 $'4 *(**2(=<< 2==(===? 05

72 ?&(6.&(*==2 5 "A" :>+$" #" < 0

73 5 $(*3*&&2&)?*==3 H & 66. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Signesvej Slagelse - Telefon * - Telefax Homepage: 0

74 '" A%66-A, H =&$ $$# " "#"( 9" '/.66 H# '.6 4 " B<()2= ( 4%& 9"& " 6 B<()2= H# $ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT :>+ 5A" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT E%>F +<8 :>+ 0-

75 EA,5 #*5> 66- :##%' # % E #" > " $& ' "#"$#"' " " % &"$#"$# &$#"&' ##," $ $ 5>66-$#"' '5 #*5>66- $5-66. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 0.

76 ""A " A, A. 6/6& <( D='( ( 5 #*5> H(. F #( F" :>+ 55$ -66 5A" E%>F 5-0.6)#% +<8, -?5" :>+ 55$ -66? A 0/

77 '" 8,<$"' &#"A#$ #&&)&-/6666#"' $#%&' # & A & > #&' $#"&' &$&> / " $ & % " " $##' &#$&' %" # > # $ & % " " #66.& 00

78 " H&A # & > &' &' &> " ", #" &, #" $ >$%$"%' $& 0?

79 "%"&(6.&(*== " = = ## = = '.6 '/.66 "% "" B.(*2= B9(2== & 6 6 # 6 6 "% B.(*2= B9(2== #$## 6 6 # 6 6?" B.(*2= B9(2== " " "" #% 6 6 9" '.6 '/.66 B.(*2= B9(2==

80 5"&(6.&(*== " = = $#" -/6666 -/6666 ' #" " 2==(=== 2==(===,4$'4 2==(=== 2==(=== 7 " "# '/.66 " " 3<=(*2= " : /.66 6 )"' %.6 " <()2= 9(2== 7 $'4 2==(=== 2==(=== 0?6

81 ; ",".-2A# 2"&' %$#&" ' " ## &#& $ & & $ " " ":"#)$ & $ # 660 #"',#>' #:"#' $)$ &$# #" +#&#&##% $%" #"?5

82 ?

83 < / " <(& / +%".660$A%##%%' " $&.660 A% $ " & J.$# % %# '% 4#" %7886$.' " " % $ # #% # # ' #, & % & "# % $ &$ =&> $F" M/5$+6$8'/6<# %886$.&& & 4 #4%#&=&> =##%&' ="55A #%# $. <##%$#'& $$ $ #66/660 &#6 %$#' "8856.6$66 %#88 "4#' &$"" $'' $'&?5 #66?$..05?

84 <(. 4, 4# & $ A.$ 6/6 & %4#' #<& %$4' #6660%' ## <(3 4 #% /# #<$#$"#"<)#' 56 "% ### K' "%##$ / <(2 " # CCC 9 # "$ ' &&#6 %$ #"8856.6$66 %$ $' % $ "$ # 1 % 3 % )$" )=&>' # " # 4# '% " $$A%' $#& >##$&' $ '?-

85 <(9 "" 4# ## % ##1&3#' # ## % $ &' $"(,%$' $## <() ' " <#" ' =&>$' "F<#% <(; +" "#" # %" $ 9:;'8""" $"4' #$ & 5 660$ < # F4##"56 "%:' " "% <(< A" 866/66?505 #%2A,2 <(&= + " "4# ( =$?66666 F66666 <%>66666 <(&& 7 #### % #' $ & $ #" > $'##$# ' $ 05?.

86 <(&* 4 """ <4###"#& $&#& % # =' 4#"""F' "4# <(&. 8", 4# $ " =&> 8###%"& =&> # $ =&>> #>>$## $"'#=&' "#&$#$' =&>"$$&' <(&3 / "0-528&#22#"5' >66/ $ =#566666%4#<#88.$ $&>885/-606 >880$? #"886$05$# # # 88 0$5?4 <' #4# <(&2 '" 4#"###' %$&' $,&&' #$ 0.0?/

87 <(&9 " " / -66F" <(&) " 8 " # % #$+&( #& H66.66/ &"'

88 ??

89 &= J&$+8>0 4 5 >+00 F"8# J*+0?' "$#$ $#%' "# J. ',54,4,74'.66666$66 # J3 ',54,4 &$%6$.$&& &,&,&" =&> %" $" &%$% # J2,74'+8I>'

90 : $ 8" "$ % % 5 # 660 ".666$66$ J0 8" ##%"# & #&&," J- &#%#%' #" A% % & & & #% %' J9'+ 0' & " -#" & $ A% "&$ 56L % " -#? ' % A'% ',#&$, ' &&$&' && %#"?"&%&' $&$ &$% #% &( 5

91 & A##&' - =%. = / # # $ &&&&& &$" " " $ # % " # "%#' $#&%' J)0IB & $ # $ ##&$."' #' & & # # F"6$.M J;5

92 %'. A%&&M&' A%&$"' & A%$&$ A% #"$%' A%&#,& " J<,4+ A%&"$&' &> F"$&" ""' $% J&=4 ' "% J&&$ + M" ' $& && J&* ',54,5? "5

93 &565660& &.660 (

94 @-

95 && 5 &&(&,"$% "$A' # "&#&#"& A $ & & $ # $#$#$ & A$&## ' #&"' %&$ $' &&(&(& 5 "" +$&$"' $$$ & $ # + $ ##$&#&$' /A #%? L " /3 && & "&??/ /3?L$#&&$#' -L =##%?L#%F' #% ??/ /3$ #% =##%5?$-?L#% 4%$ 6 L$$# & 5 $ #%, ' 5.L5

96 ,#& #%> &# $ $ $ "'",>&$& %$ # +?L /3&&&"&??/ /3$#' && # ??/6688-L < # $ $& "?L<> <' #$#%$ $ 6 L & & 660 $ &&(&(* ##% "" B #"&$#% > &$#$& #% 5 A,##% "' ##%?LF' $ & "$ & "%#%$' #%$

97 "#$' & #%#%$ " $ 6L$## $&#5.L5 #660%56L 5 "4$ $#%,#& #%> & " # #"&$>

98 @?

99 &* &*(& CCC>'> &*(* > K0+ )##0 5668"G CCC> &*(.? -66 <(.?.6-.

100 566

101 &. "( 22 $1D= $8 55?$?-6F % 2A%2 A% 2D% C>2 "% 22 ' % "% 2 2 $5>66.9:;* 8"" 22 2F 2 CCC 2)132 " 2)2 ) &$/$-66F" 2:2 :# 2:2 :# 2 #2 #4# 4# 2 %2 4# %7886$. ' 565

102 2+2 &&#$## ' 4# % 2+2 / D=' A.$ 6/6 & 2>#>2 V<2 #% CCC 2<2 8/66 5/-6- ) ' CCC 2<#2 # %#%$ $. 2<2 +$ + " /66 24#224#2 4#% $. 2=&132 =& $22 2=&>2 =&>$F" M/5$/6<# 2=&2 56

103 &3 4 " " " "# LLL( ((%" "" "( 5 " A 4#( #% %7886$. <#( <(,( A( #%#88.$' %7886$. #% /66$ ##$#$"#"' 9# CCC A /665/-6- ) " =&>F###"56 660$' % ( 866/66?505 " $ " 4#$ & F 4# # $"% 5 " A +"/660 # % E>>$ &' % )E&E ##) # % E%WWWWWWWW.163 5"A =+'"#13(WWWWWWWWWWWWWWW =+'13WWWWWWWWW D(WWWWWWWWWWWWWWW D+D=(WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW(WWWWWWWWWWWWWWWWWW (WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW (WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW +9%(WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW <$'I(WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 56

104 56-

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere