! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $"

Transkript

1

2

3 "" # " # $ "# %$$$&' & "## &%$"$ #&()"& % * # # %" " "# ' #"$ & ' $ $$""' $ % # +$&&$ ", $ &"$ "%)$&$ &&$"

4 -

5 #"" & '((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((() * $+,'-((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&&. /01((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&2 3,+,4+(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((* ',5 7,,+8+'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((*) 9 0, 5,$' (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.2 ) ''+7': (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.) ; $' 7+$/ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;& < /5/ 54' ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;. &= $4-4+5 >+00 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;< && 5,4$ 4+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<2 &*?$(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<< &. 4+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&=& &3 4 5',45 >+00 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&=..

6 /

7 & ' && # ## 124# % 12 %237886$.+## ' %1223# %" $9:;*8"" 5 %#% /6612<23 #<$#$"#"<$ 660 #%# $.12<#23' "&5 660< #"<$#%" =&> # <#" 4#"+# %$&$$ & =& - 22 > # $ #"%/ %##># > & 12># >23$ % #% & 4$"$4# >#>#"#$# ># > " #% & # ##$#4$4++ #44+ 0

8 $ #"% " +##3# 353' < > > : > 666 1> A"23 1$ 3B 3 & " + # ##' # > # & #&$ && #&$' + +#$+ >D>1222 >D>23" + " #$ % +$##"% #"$"+" "#"$#&$&' # ## %## %' $#4E4+ 4#&&+$ +$ >D>% #& %%" +$ % # >D> $ ""& && +$ "%2D% C>2&&?

9 &(& 4 "/ <( % #% $ # 12<23 #' < $ #$ "#"<$ 660)# ## "%$ D% C ' > :4#"( # # ' D% C>$ "( & F 4# #' $ " % $ # A( A % ) " % ' =&> F 4# # "56 660%' < % $ 4# 24#2 ' ' ># &(* " %" 8$5660( 0660 F6 #660( 5.##660 8$660( /660 H660( 5.#66? 9&(

10 "5 #5> &(. " " %D> $"&&D> $##&$, & ' " # #$ # %$ & ""' $#%# "$ 0-2 &2 " &$ " "% D% C > 1CCCI#>3$ & & 1CCC3$ #'% & J/#& &' 56

11 * *(& &$+ $%' +$ #%$ =&$%+$+ &#$ # $ + $#%%$' #+ &$ )I< " 5A" < :> 8 )I< $ "$& "$A% 55

12 *(* *(*(&?*==3B9 $ $ 66-66/$ $ $ ' $ #"$ > H & ' #$$' $ # " ' *(*(*7 # +# &$ # ) &:$# #%#%& E #" 2 & C % E#" " $ & & E%& ' $ #,022&& *(*(.," E & $ & " ' $#$"' #$66/$ -660 $1*3 5

13 *(. >D> # 9:;8" " " )# +$ >D>+"#' %$ $ $&&$+ " #' $%# + &%"$' # #&( )" & % * # #%"" "##' "$ & $' $$"' " F"$-660 >D> 4F"%$+ 5

14 5-

15 . C " # $ % % # &' ( ) $#" *.(& B # #66.&66.$' # $ $ &&$$# 66.##& "$#' &( A%,# # #,"66.66/#>>"" #( =' &( A%%/#0 =' &( ##5?.6 =' &( 8"/666 #/ =' &( 8".666 #.6 =' &( 8"5.666 ## =' &( 8"/666 ## G' &( 8"5.666 # 5/ =' &( 8"-666 # /6 =' &( A"%# 5.

16 ,# --.(* + / #% % 4 #%# $. <##%$#'& $#66.66/$$ 4 #% /# #<$#$"#"<)#' "%' 2D% C >2 # ## ' K2D% C>2##$' / 4 % $ 4# %$ $' " # CCC 9 # "$ ' &&#6 %$' #"8856.6$66 4# ## ##1&3## # % $ $ &$ % 5/

17 '$"$' #1%3%)$ " )=&>' # " # 4# '% +" "#" %" $ 9:;*8""" $" 4#$&5 660$<#56 F4##"56 660"% ' " <#" % #& =&>' F<#% " %"/ ""###"666666" 4##" /A % & # #% 660," ' ##%# ##%#=&> &4%#&"# &?L#% #%$ # #% &.6L## "##&' &&#%##' # F"886$.M 50

18 &$$#"& $ $ & $ &# " " ## &&' 660?2' #2 A" < " & #' & #> :&#$#>&$#$$ #### 0 &> $&" 7 K&#% F' " & +" " "#" # +&& & " & $, N ###" # $ " 5?

19 " " >%#&&' $> -22&&' >$" # % A" 866/66?505 A, 5 552A2#% &$$ " % 5"" "#" # 9 &" %' &> 9#& ' &.- 2A# 2

20 .(. """A,"####"' >66'66/ 8B%"" A" / 9& 6$6 6$6 6.-$5-5-0?$- #&1A,<3 '/$. '$ 66/ H# '/$. '$ 50?0$- 5" A># 7%, %"" D.66$6.66$6.$5.-6/$- 5..$ 5-6$0 '5-666$6 B B ' ' ' ' ' 55$/ 5 5 5? "%" A" / 9& 6$6 6$6 6.-$5-5-0?$- A## 6$6 6$6 5./$0 -..$ '$' '/$. '$ '-6$. '5/5$0 E54F B9G2 B.G. &(2**G* *.(*<=G9 & 6$6 6$6 6$5 /$5 # 6$6 6$6 6$6 "%( B9G2 B.G. &(2**G3 *.(*)9G< && 6$6 6$6 6$6 5666$6 &# 6$6 6$6 '-/6$6 '.$? "% B9G2 B.G. &(=9*G3 *3(=*3G& # 6$6 6$6 /0/$/?" B9G2 B.G. )93G< &)(*;)G3 66/ 6

21 5" A" /, 6$6 6$6 6$6 6$6 " =G= =G= =G= =G= = -/6$6 -/6$6 6$6 6$6 # 6$6 6$6 6$6 --$6 < 6$6 6$6 5$6 =& 6$6 6$6 6$ $6 ) -6$6-6$6 -$5 56.-$ " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 + A" " 66/.66$6.66$6.66$6.66$6 9"# '/$. 0..$ 506$0 " " 3<.G2 3<=G* &(*22G* %#% 6$6 6$6 )' % /$. $?$. 5-$? & 6$6 " 9G2 <G; <9<G< &&(&;2G) 7 " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 5

22

23 3 =4#$, #" " + " " %$ +$#" %" + & > #$ & $ $ $ #$ "$ $ #+' # #"$ )%$ &G>#' $#&#$&' $% 3(&(& A" # ' "$# $#%, "$ & 66. " & <##'&$> # 3(&(* + ##>">' &$#>&$ "# &&$&#$' $ # # & # #"#&&' $" " #' # N "$ "" $' $#"&

24 K&&# #8"" &>*##&$$&' #$&" #&### &' > N"#" "%K# 3(&(. 0 & &$#' &#&$#> ' &#&> $ &#&" $#&#$ ""#> $.-2A# 2 3(&(3 7 #$ " $ $ & " $ #& $+$& & % $ ' $"#$ & $"# #>$#$" O##"$' #&$>>"$ ">>$ " &"# 3(* "" 3(*(& +" " "#" # +&&$%#' "&$ -

25 ,##$& "&$ % $&"&$#' # " $## #"###$' ##%%"&$" # & ' # 3(*(*, ###" # " "#>## 3(*(. " " >%#&&' $>.

26 /

27 2 6 " #" 2(& / " #66.&66.' # $$&' &$$# 66.##& "$#' "$# ' && &&$.660,#' $%' #$#&%?>66/56 # 660$#..5%" # 8 <"?' >66/ 2(* &&&"# 2(*(& " #&( A%,# # # &"660" > (, $%#, " %#" 0

28 :## " #)$ &#.6L660&' 2(. " K % &$ > >' $ " : & & >$ % & # $. 2:' & 2 # ' #"%$">>&' $%" %$ &#' #"$# #$# #&# ( # % F" " ##> <#% 2(.(& 7A 9% ##%' >"#>>#>> # >$ "% ## >' #&%"> &&#?

29 2(.(* " > % #& % "$# $#% %>"$ # >( + $'# % =# 9"$# $#%, 8* 2(3 5"" "#" # &' 9 #&#"( 53 " A" # $ # F ' $"$#& #$' # 3 # B #" ' # # 9 #& &#&#&&$' A# % " & $ ##% %"&"" 2(2 + # % $

30 +%? "660$' "% +# % ## #"' #' >+ #">"' )#>> A%%#&' & 2(2(& 5A" A%"( 4 "G( (+)##0$5668"G,+?>66/ +56 &+D ++$ P:919D3,+ -.+ A% (:> $ $)F,"8A%+# F$8#==$8#=$D#)%)F' $%#"$,"$) 1666*66/3 NE### ( 0 #" (+=& +"'D

31 , + " 49D9: <> " > -.+ A% ( Q#$ 8 $+ $A1665'663$A+1665'663A%(F9+$ D166'663,'H# "4# /,+56 #660 2(2(* #""' (,'H# "4# G( % (+A.$6/6&,+56 #660 + &+ F"$, + " 166/'66/3$ # +166-'66/3$ # 66/3166/3$+ 166'66-3$,<D1665'663, -.+"F$", 66/$ " '66.3$ " ', '66/3$ " = '66/31#66/3166/3$" 166.'66/3 1# 66/3 1 66/38 <#&& " " = 6 $ # # A66/#" <#' 5

32 2(2(. " ",%"53' "&$3$ #$ $ #2A%222"$3&' %%&&' ##$%' # 2(2(3 " %<..52A%2&' P:$ # " $%' 2(2(3(& G ( &%$$&' &" 2(2(2 B A% =&J? '. ' A% & M ' + + % A%' &" A%&.660% A% #"$A% A%&&&' > " $A% A%&#,& " %#"$ A%"#&"

33 2(2(9 $" "5A" 66/ A% 88 6$ A%#"> $ #"> "' &"#% " " $ $ & " 2(2() ""-6666R88.$' $' &?5 #66? A%$ >$$& " 2(2(; A% & $#2 "%'#D>' *2$"#' # D>&( S % A%#D>""' & " # & &'" & " %"#$ '##& & & ' $"&#$#%' F&#$A%' #&$ A%

34 A% A% &' ##"A%%' A% ' >#$A% % - %" A% " $ # $ " # % A%& #' %&A%069%' #&%A%& A% $ %$"' %$# = A%##$' >$A%#A%' #&#&A%P:$ &&% # # $&P:& % &A%#&""$ "%& "' A% &$#' A%##&' >A% "A%' "$&# -

35 9 0 " 9(& $ # " $# ""$' %##>$' "#>&&# ##$&$' ##&$>$#'$' %> #" $ # #$" ## ' > 9(* 0#" &"" &' &""$&#' > &# " " #:"$ #$#" 9(., :# ### %>%&#K%&' >#&A&' ##&% $#&' %%$#>#'.

36 9(3 - "" ""##&&$' $## ' )# ### & &&& /

37 ) """A )(& 8 < #F ' &$#&"1A,<3#66 66/# I "*==.B*==9 A" / 9& 6$6 6$6 6.-$5-5-0?$- 66/ A## 6$6 6$6 5./$0 -..$ '$' '/$. '$ '-6$. '5/5$0 E54F B9G2 B.G. &(2**G* *.(*<=G9 & 6$6 6$6 6$5 /$5 # 6$6 6$6 6$6 "%( B9G2 B.G. &(2**G3 *.(*)9G< && 6$6 6$6 6$6 5666$6 &# 6$6 6$6 '-/6$6 '.$? "% B9G2 B.G. &(=9*G3 *3(=*3G& # 6$6 6$6 /0/$/?" B9G2 B.G. )93G< &)(*;)G3 #$#66.' #6666-####' # & / ? ?-/9&# #" ' $$> #' "$#66/$ &660 4#"# %' "#& & 0

38 #&# $' #8"$ $"& " &#-&% $%>#"& >$)$&&& #&# 9%#>""' +"#>" %"#&$& %#>"$ 4>#' &$&66.'/&' && 0/$00 0? ' # 66.'/$ "?

39 / " "" A" /, 6$6 6$6 6$6 6$6 " =G= =G= =G= =G= = -/6$6 -/6$6 6$6 6$6 # 6$6 6$6 6$6 --$6 < 6$6 6$6 5$6 =& 6$6 6$6 6$ $6 ) -6$6-6$6 -$5 56.-$ " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 + A" " 66/.66$6.66$6.66$6.66$6 9"# '/$. 0..$ 506$0 " " 3<.G2 3<=G* &(*22G* %#% 6$6 6$6 )' % /$. $?$. 5-$? & 6$6 " 9G2 <G; <9<G< &&(&;2G) 7 " 2==G= 2==G= *(**2G&

40 "; " & && 5 > 66/ )(&(& %,"66.66/""' #( A%%/#0 ##5?.6 8"/666 #/ 8".666 #.6 8"5.666 ## 8"/666 ## 8"5.666 # 5/ 8"-666 # /6 A"%#,# -- )(&(* B $## "' #$#>& <$&>$' &" #"" #&" 566L" )(&(. " " " #66/%&$' 8#> # & #&#>' )(* " ) " #' #+# %& -6

41 ) " $ $#& & + # ) 660 % &#"66/660 2 " 2 66? ) $ &#"#.L #+#' % $&#&$#" $ +#)##" # "%,, ( 2= 32 3=.2.= *2 *= &2 &= 2 B *==2 *==9 *==) *==; *==<

42 )(*(& %" $#&#' $&#>&' # % " & &$ " $ " >""% $ &%#&# & & & + + = &5 = & = & : & & A + ##%#" &% + ##%#" &% + #% $# = + ##%#" &% %%"/ # 8" A 8" % & + ##%#" &% 8" % & %%5/ 9#"" $ " " "& #>5.666 $>506>/66 660### #"88. )(*(* # # ' ) % #& ' ##$' %)$&#&$ #"$ -

43 )(*(. " ""B "A ( E#""%2 2####' #& #&$ %:##"#',#$# &#&$#&$ " E#"#"#' " % &$ ' &#"#"&$ #&% " $# ##& :#"#$ #& %$#$# E"$# ' #&$ "&& E $ " % "# #$#"#"&##," +##"$#%#&$ $&$#&#' #$# # #&&66/ $ " 2 2$ $ #%$' &$&& $-660 $ -

44 )(. I "A " )(.(& G# " "- #D=' F"#( ' )(.(*, $ D=' " )(.(. "" &J"$#$ ' $#%"# )(.(3 " #$"# ## )(.(2 '" # )(.(9 "5 #5> )(.() "" &. 660 % % " " %$#&' &&&66? )(.(; 5 " "( A?

45 )(.(< ) & / -66F" )(.(&= % 8 55??-6F )(.(&& >D> )(.(&* #" #)%&& )$"&' )(.(&. " 4> $&' )(.(&3 &)$ &$ $' )(.(&2,"" #>## )(.(&9, " " )(.(&) A%$<$P:$ #' )(.(&; & " &$ "$ &' $#%$ &"&#$ -.

46 )(3 #4##" $ #& 66-'6/5>66/## &$$%%C %#" $ $. &' # &## &##&$& %' $M' &## $ 4#"##& & " 4# " 4# 4#' ' 4# 8 )I< $66L 6666 % 6 6L $0/L, $66L $66L )(3(& 566L9#566L 9 # & & # $ $ # %,&$$' $# % &&# ' #$&' #=#& ##' # > & & ' & $&$#' % >'# -/

47 )(3(*, &# 5 > 66/ A"88 )& 8& 5>66/ 6 " " &&(&;2(9;& 9"# %#% " " ?6-.0. '-5?.. &3(**=()*= #" $'5>66/#" #> & & % $ %#% -5?.. " 66/ & & & )(3(. /A" &>$ %&##%660$ %#=&>' ##%#=&>&4%#' & " # &?L#%,"&+' 55 2A 2 & ' #%# ##,##%# & #" #%%' A &#% # % & % %#&# -0

48 &##%#& #%& > + # &#%#%' #" #%$#%' $##%&.6L ##"#' # & & & #% # ## )(3(3 #" A%$$" #' & ##$ #$ & ' )(3(2,%%' "$56L KA%% 56LA%&&& +6L67 886$. )(3(9 5A " A%%5 #660M' $' 8""$" $ ' J 0 8" " # & #%&&&' &&$&' "$' &#%# A%#" A%"%"56L' $ 22 -?

49 A%%&&&#%' % 4#%" &" )(3(; ""," & & -#" A%" #' % '% "' % D% C >, # '&$$' & $ A% "& 56L & $ # $ # #&. " ##' & & # # )(3(< +"A " &$# $$ &' $3' #". > % &#".>3&' $&.>K#56>566>&5 % & & $ &$&& A&"(& & $$&$ ' $ & # & &, % & & # $%&

50 )(2 # )(2(& "%" 4# $ ' 886$. )(2(* /A,"##%' ###%# =&>&4%#& "# &?L#% #%"552A' 2 )(2(. F"886$.M &$$#"& $ $ & $ & # # )(2(3 # &&&& )(2(2 K$ =&J- ' & " # " $8 55?$?-6F )(2(9 "% & " $ " )(2() +A %%& )(2(; #,&.6

51 &" $ # & ##& ###%4#$& # $ $ # #% $ & ## ' &&' %#,&&# %' &%$ # )(2(< "" " #&$& && < # & & " &$ " & " ' $#' =#$"&& A#"&&.5

52 )(9?*==9G*==2*==3 ABARIS EJENDOMME A/S Årsrapport 2006 (7. regnskabsår) H &.660 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Signesvej Slagelse - Telefon * - Telefax Homepage:

53 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 3 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december 2006 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10.

54 & 7 '" A% 5 # 5>66/A,E 9:: H = ' &$$ 5>66/# 5 #*5>66/ H &$50 #660 ( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 8 )I< 5A" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT <:>8 )I<.-

55 7 4 5 >+00 E A, E 9:: 5 #* 5 > 66/$$$$#"$ >H& '" ) # & $ #$ $# &$ #& $# % &#"' &"$& % :#%##E#" &$ &#"" ' $& "%$" &#$## & $# % =# $# &$$#' $&$#%' #$ $ #" ' &"#& $&# #," $ $ 5>66/$#"' 5 #*5>66/ $50 #660..

56 '" ""A A,E 9:: A. 6/6& <( F ' D='( ( F ( ( CCC U F" 5 #*5>66/ 8 )I< = A" 4 " 5.68"8 0 #" =& "4# = -566 " A%? " "" 9&.660./

57 5 Ledelsesberetning Beretning Virksomhedens væsentligste aktiviteter Selskabets formål er opkøb, udvikling, videresalg og administration af fast ejendom, grunde og byggeri og entreprenørvirksomhed samt hertil forbunden virksomhed. Herunder finansieringsvirksomhed. Selskabet har hovedsagelig være beskæftiget med byggeri og handel med fast ejendom samt finansierings-virksomhed.. Årets resultat anses for tilfredsstillende..0

58 / Årsregnskab 1. januar 31. december 2006 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for ABARIS EJENDOMME A/S for 2006 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkel regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden perioderapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden periodens udgang. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. Skat af årets resultat Årets skat anslås at udgøre ca. kr Beløbet er medtaget i periodens resultat..?

59 0 Balancen Grunde og igangværende projekter Er indregnet til anskaffelsessummen med tillæg af påløbne omkostninger, det er således kostprisen på balancetidspunktet. Debitorer Der vil formentlig i det kommende regnskabsår konstateres et tab på debitorer på ca. kr Der er ikke i balancen indregnet forventet tab. Pantebreve Beholdningen af pantebreve hidrører fra salget af projekter. Beholdningen er medtaget til nominel værdi. Gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til

60 Årsregnskab 1. januar 31. december 2006 Resultatopgørelse Note 2005 Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgsfremmende udgifter Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinære poster og skat Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

61 Årsregnskab 1. januar 31. december " 66.,4$ 5#" #& *(3*3(=&. = 4 "# 6 )(<*;(&.= <93 &3(===(=== = ' #" &(=23(*2; *(**3(&.2 " *2(3=9(3=& *(**2(=<<,4$'4 *2(3=9(3=& *(**2(=<< 7 $ " &3(**=()*= " %#% -5?.. 6 )"' % 5-?5??.56 " &&(&;2(9;& <9<(<32 7 $'4 *2(3=9(3=& *(**2(=<< 10 /5

62 Årsregnskab 1. januar 31. december 2006 Noter 5 7" 66/ 66. " 5/-. )"# 6 >?-/ - &(=9<(<*9 2(9). =% &*=(=== = " 9"' # #%, 5 #66/ % 6 6 '-5?.. '-5?.. 9"$ # 6 50? ?0-5 ".&(*==9 2==(=== &;(=3*(2)2 B3(.*&(;22 &3(**=()*= /

63 66/ 66. % 6 /5?- %?? / 56/. 9(;3<(==; ;;9(3.2 5 "A" 8 )I<$" #" "8 )I<5L /

64 5?*==2 H & 66/ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Signesvej Slagelse - Telefon * - Telefax Homepage: /-

65 7 '" 66.A, HE' &$$ 5 > 66. # 5 #*5>66. H &$5? 66/ ( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT :>+ 5A" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT E%>F +<8 :>+ /.

66 7 4 5 EA,5 #*5>66.$' & :##%' # % E #" &$ &#"" $ & "#"' $#"""%' &"$ #"$ # & $#"&##," $ $ 5>66.$#"' '5 #*5>66. $56 66/ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT '" //

67 ""A A, A. 6/6& <( D='( ( - F ( F" ( 5 #*5> :>+ 55$ -66 5A" E%>F 5-0.6)#% +<8, -?5" :>+ 55$ -66? A "" 66/5666 '" /0

68 5 8 $ $ $ ' #,$ $&$$$$##' $ & $ ##' F#,8< &&%' / " % #","#8# H#?&(6.&(*==2 H A, 66. ' A' " " >$%$"%' $& >$%$"#>' $& =""' =%$>$$' &$'&$>,&#"$ $#&#' $&' $ $#$' " " & & ""$&#" /?

69 &#"$"# #& " H$#%##$#"' $ " #$ $ "&$#' "$ % & #$ " $ "&# " ##> $# > 4# > & ' '&&& 4# $ # & " &##$ &$#$ #' 4##&$> &&$###"#N## " #, " G&&

70 ?&(6.&(*==2 "%" " 5./0-/ 6 '-? '.6 + './0 6 &(2**(*3= B.(*2= & 50 6 &(2**(.9) B.(*2= &# '-/ "% 56//0 '.6 # 6?" )93(<=3 B.(*2= " "" 4% 6 6 9"# '.6 )93(<=3 B.(*2= 0 06

71 ?&(6.&(*==2 5" #" = 6 -/6666 = 39=(=== 4 "# <93 = ' #" *(**3(&.2 3=(=== " *(**2(=<< 2==(===,4$'4 *(**2(=<< 2==(=== 7 " "# " " &(*22(&23 " )"' %?.56 " <9<(<32 <()2= 7 $'4 *(**2(=<< 2==(===? 05

72 ?&(6.&(*==2 5 "A" :>+$" #" < 0

73 5 $(*3*&&2&)?*==3 H & 66. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Signesvej Slagelse - Telefon * - Telefax Homepage: 0

74 '" A%66-A, H =&$ $$# " "#"( 9" '/.66 H# '.6 4 " B<()2= ( 4%& 9"& " 6 B<()2= H# $ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT :>+ 5A" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT E%>F +<8 :>+ 0-

75 EA,5 #*5> 66- :##%' # % E #" > " $& ' "#"$#"' " " % &"$#"$# &$#"&' ##," $ $ 5>66-$#"' '5 #*5>66- $5-66. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 0.

76 ""A " A, A. 6/6& <( D='( ( 5 #*5> H(. F #( F" :>+ 55$ -66 5A" E%>F 5-0.6)#% +<8, -?5" :>+ 55$ -66? A 0/

77 '" 8,<$"' &#"A#$ #&&)&-/6666#"' $#%&' # & A & > #&' $#"&' &$&> / " $ & % " " $##' &#$&' %" # > # $ & % " " #66.& 00

78 " H&A # & > &' &' &> " ", #" &, #" $ >$%$"%' $& 0?

79 "%"&(6.&(*== " = = ## = = '.6 '/.66 "% "" B.(*2= B9(2== & 6 6 # 6 6 "% B.(*2= B9(2== #$## 6 6 # 6 6?" B.(*2= B9(2== " " "" #% 6 6 9" '.6 '/.66 B.(*2= B9(2==

80 5"&(6.&(*== " = = $#" -/6666 -/6666 ' #" " 2==(=== 2==(===,4$'4 2==(=== 2==(=== 7 " "# '/.66 " " 3<=(*2= " : /.66 6 )"' %.6 " <()2= 9(2== 7 $'4 2==(=== 2==(=== 0?6

81 ; ",".-2A# 2"&' %$#&" ' " ## &#& $ & & $ " " ":"#)$ & $ # 660 #"',#>' #:"#' $)$ &$# #" +#&#&##% $%" #"?5

82 ?

83 < / " <(& / +%".660$A%##%%' " $&.660 A% $ " & J.$# % %# '% 4#" %7886$.' " " % $ # #% # # ' #, & % & "# % $ &$ =&> $F" M/5$+6$8'/6<# %886$.&& & 4 #4%#&=&> =##%&' ="55A #%# $. <##%$#'& $$ $ #66/660 &#6 %$#' "8856.6$66 %#88 "4#' &$"" $'' $'&?5 #66?$..05?

84 <(. 4, 4# & $ A.$ 6/6 & %4#' #<& %$4' #6660%' ## <(3 4 #% /# #<$#$"#"<)#' 56 "% ### K' "%##$ / <(2 " # CCC 9 # "$ ' &&#6 %$ #"8856.6$66 %$ $' % $ "$ # 1 % 3 % )$" )=&>' # " # 4# '% " $$A%' $#& >##$&' $ '?-

85 <(9 "" 4# ## % ##1&3#' # ## % $ &' $"(,%$' $## <() ' " <#" ' =&>$' "F<#% <(; +" "#" # %" $ 9:;'8""" $"4' #$ & 5 660$ < # F4##"56 "%:' " "% <(< A" 866/66?505 #%2A,2 <(&= + " "4# ( =$?66666 F66666 <%>66666 <(&& 7 #### % #' $ & $ #" > $'##$# ' $ 05?.

86 <(&* 4 """ <4###"#& $&#& % # =' 4#"""F' "4# <(&. 8", 4# $ " =&> 8###%"& =&> # $ =&>> #>>$## $"'#=&' "#&$#$' =&>"$$&' <(&3 / "0-528&#22#"5' >66/ $ =#566666%4#<#88.$ $&>885/-606 >880$? #"886$05$# # # 88 0$5?4 <' #4# <(&2 '" 4#"###' %$&' $,&&' #$ 0.0?/

87 <(&9 " " / -66F" <(&) " 8 " # % #$+&( #& H66.66/ &"'

88 ??

89 &= J&$+8>0 4 5 >+00 F"8# J*+0?' "$#$ $#%' "# J. ',54,4,74'.66666$66 # J3 ',54,4 &$%6$.$&& &,&,&" =&> %" $" &%$% # J2,74'+8I>'

90 : $ 8" "$ % % 5 # 660 ".666$66$ J0 8" ##%"# & #&&," J- &#%#%' #" A% % & & & #% %' J9'+ 0' & " -#" & $ A% "&$ 56L % " -#? ' % A'% ',#&$, ' &&$&' && %#"?"&%&' $&$ &$% #% &( 5

91 & A##&' - =%. = / # # $ &&&&& &$" " " $ # % " # "%#' $#&%' J)0IB & $ # $ ##&$."' #' & & # # F"6$.M J;5

92 %'. A%&&M&' A%&$"' & A%$&$ A% #"$%' A%&#,& " J<,4+ A%&"$&' &> F"$&" ""' $% J&=4 ' "% J&&$ + M" ' $& && J&* ',54,5? "5

93 &565660& &.660 (

94 @-

95 && 5 &&(&,"$% "$A' # "&#&#"& A $ & & $ # $#$#$ & A$&## ' #&"' %&$ $' &&(&(& 5 "" +$&$"' $$$ & $ # + $ ##$&#&$' /A #%? L " /3 && & "&??/ /3?L$#&&$#' -L =##%?L#%F' #% ??/ /3$ #% =##%5?$-?L#% 4%$ 6 L$$# & 5 $ #%, ' 5.L5

96 ,#& #%> &# $ $ $ "'",>&$& %$ # +?L /3&&&"&??/ /3$#' && # ??/6688-L < # $ $& "?L<> <' #$#%$ $ 6 L & & 660 $ &&(&(* ##% "" B #"&$#% > &$#$& #% 5 A,##% "' ##%?LF' $ & "$ & "%#%$' #%$

97 "#$' & #%#%$ " $ 6L$## $&#5.L5 #660%56L 5 "4$ $#%,#& #%> & " # #"&$>

98 @?

99 &* &*(& CCC>'> &*(* > K0+ )##0 5668"G CCC> &*(.? -66 <(.?.6-.

100 566

101 &. "( 22 $1D= $8 55?$?-6F % 2A%2 A% 2D% C>2 "% 22 ' % "% 2 2 $5>66.9:;* 8"" 22 2F 2 CCC 2)132 " 2)2 ) &$/$-66F" 2:2 :# 2:2 :# 2 #2 #4# 4# 2 %2 4# %7886$. ' 565

102 2+2 &&#$## ' 4# % 2+2 / D=' A.$ 6/6 & 2>#>2 V<2 #% CCC 2<2 8/66 5/-6- ) ' CCC 2<#2 # %#%$ $. 2<2 +$ + " /66 24#224#2 4#% $. 2=&132 =& $22 2=&>2 =&>$F" M/5$/6<# 2=&2 56

103 &3 4 " " " "# LLL( ((%" "" "( 5 " A 4#( #% %7886$. <#( <(,( A( #%#88.$' %7886$. #% /66$ ##$#$"#"' 9# CCC A /665/-6- ) " =&>F###"56 660$' % ( 866/66?505 " $ " 4#$ & F 4# # $"% 5 " A +"/660 # % E>>$ &' % )E&E ##) # % E%WWWWWWWW.163 5"A =+'"#13(WWWWWWWWWWWWWWW =+'13WWWWWWWWW D(WWWWWWWWWWWWWWW D+D=(WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW(WWWWWWWWWWWWWWWWWW (WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW (WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW +9%(WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW <$'I(WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 56

104 56-

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer CVR-nummer 32684955 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Påtegning og erklæring Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Foreningsberetning 5 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Erhvervsklubben for Mors-Thy Håndbold. Årsrapporten for 2015/16

Erhvervsklubben for Mors-Thy Håndbold. Årsrapporten for 2015/16 Rolstrupvej 55 7900 Nykøbing CVR-nr. 30 84 57 49 Årsrapporten for 2015/16 Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/08 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) CVR-nr. 29 32 17 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling Navn på klub GF Forsikringsklubben Pas På, klub 114 Valdemarshaab 1, 1. tv. 4600 Køge Telefon 56142487 E-mail pp@gfforsikring.dk Hjemmeside: gfpaspaa.dk CVR- nr. 33081766 Budget Resultatopgørelse 2016

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Årsrapport for Budget Resultatopgørelse 2015 Balancedato 31/ Regnskab Resultatopgørelse 2014 Balancedato 31/ (Regnskabsklasse A)

Årsrapport for Budget Resultatopgørelse 2015 Balancedato 31/ Regnskab Resultatopgørelse 2014 Balancedato 31/ (Regnskabsklasse A) Navn på klub GF Forsikringsklubben Pas På, klub 114 Valdemarshaab 1, 1. tv. 4600 Køge Telefon 56142487 E-mail pp@gfforsikring.dk Hjemmeside: gfpaspaa.dk CVR- nr. 33081766 Budget Resultatopgørelse 2015

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Avnbøl Tømrer og Snedkerforretning ApS Nygade Sønderborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Avnbøl Tømrer og Snedkerforretning ApS Nygade Sønderborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Nygade 3 6400 Sønderborg CVR-nummer: 30735307 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 1/3 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Nehm & K.E. Byg ApS ÅRSRAPPORT 2013

Nehm & K.E. Byg ApS ÅRSRAPPORT 2013 Nehm & K.E. Byg ApS Alkmaar Alle 27 2791 Dragør ÅRSRAPPORT 2013 CVR NR: 32784895 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2014 Dirigent Frej Revision, Statsautoriseret

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Distrikt 106 A ÅRSREGNSKAB. 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Godkendt på distriktsmødet den 25. april 2015. Dirigent. 1 af 8

Distrikt 106 A ÅRSREGNSKAB. 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Godkendt på distriktsmødet den 25. april 2015. Dirigent. 1 af 8 ÅRSREGNSKAB 1. juli 2013 til 30. juni 2014 Godkendt på distriktsmødet den 25. april 2015. Dirigent 1 af 8 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 3 Revisorpåtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere