! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $"

Transkript

1

2

3 "" # " # $ "# %$$$&' & "## &%$"$ #&()"& % * # # %" " "# ' #"$ & ' $ $$""' $ % # +$&&$ ", $ &"$ "%)$&$ &&$"

4 -

5 #"" & '((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((() * $+,'-((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&&. /01((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&2 3,+,4+(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((* ',5 7,,+8+'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((*) 9 0, 5,$' (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.2 ) ''+7': (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.) ; $' 7+$/ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;& < /5/ 54' ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;. &= $4-4+5 >+00 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;< && 5,4$ 4+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<2 &*?$(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<< &. 4+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&=& &3 4 5',45 >+00 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&=..

6 /

7 & ' && # ## 124# % 12 %237886$.+## ' %1223# %" $9:;*8"" 5 %#% /6612<23 #<$#$"#"<$ 660 #%# $.12<#23' "&5 660< #"<$#%" =&> # <#" 4#"+# %$&$$ & =& - 22 > # $ #"%/ %##># > & 12># >23$ % #% & 4$"$4# >#>#"#$# ># > " #% & # ##$#4$4++ #44+ 0

8 $ #"% " +##3# 353' < > > : > 666 1> A"23 1$ 3B 3 & " + # ##' # > # & #&$ && #&$' + +#$+ >D>1222 >D>23" + " #$ % +$##"% #"$"+" "#"$#&$&' # ## %## %' $#4E4+ 4#&&+$ +$ >D>% #& %%" +$ % # >D> $ ""& && +$ "%2D% C>2&&?

9 &(& 4 "/ <( % #% $ # 12<23 #' < $ #$ "#"<$ 660)# ## "%$ D% C ' > :4#"( # # ' D% C>$ "( & F 4# #' $ " % $ # A( A % ) " % ' =&> F 4# # "56 660%' < % $ 4# 24#2 ' ' ># &(* " %" 8$5660( 0660 F6 #660( 5.##660 8$660( /660 H660( 5.#66? 9&(

10 "5 #5> &(. " " %D> $"&&D> $##&$, & ' " # #$ # %$ & ""' $#%# "$ 0-2 &2 " &$ " "% D% C > 1CCCI#>3$ & & 1CCC3$ #'% & J/#& &' 56

11 * *(& &$+ $%' +$ #%$ =&$%+$+ &#$ # $ + $#%%$' #+ &$ )I< " 5A" < :> 8 )I< $ "$& "$A% 55

12 *(* *(*(&?*==3B9 $ $ 66-66/$ $ $ ' $ #"$ > H & ' #$$' $ # " ' *(*(*7 # +# &$ # ) &:$# #%#%& E #" 2 & C % E#" " $ & & E%& ' $ #,022&& *(*(.," E & $ & " ' $#$"' #$66/$ -660 $1*3 5

13 *(. >D> # 9:;8" " " )# +$ >D>+"#' %$ $ $&&$+ " #' $%# + &%"$' # #&( )" & % * # #%"" "##' "$ & $' $$"' " F"$-660 >D> 4F"%$+ 5

14 5-

15 . C " # $ % % # &' ( ) $#" *.(& B # #66.&66.$' # $ $ &&$$# 66.##& "$#' &( A%,# # #,"66.66/#>>"" #( =' &( A%%/#0 =' &( ##5?.6 =' &( 8"/666 #/ =' &( 8".666 #.6 =' &( 8"5.666 ## =' &( 8"/666 ## G' &( 8"5.666 # 5/ =' &( 8"-666 # /6 =' &( A"%# 5.

16 ,# --.(* + / #% % 4 #%# $. <##%$#'& $#66.66/$$ 4 #% /# #<$#$"#"<)#' "%' 2D% C >2 # ## ' K2D% C>2##$' / 4 % $ 4# %$ $' " # CCC 9 # "$ ' &&#6 %$' #"8856.6$66 4# ## ##1&3## # % $ $ &$ % 5/

17 '$"$' #1%3%)$ " )=&>' # " # 4# '% +" "#" %" $ 9:;*8""" $" 4#$&5 660$<#56 F4##"56 660"% ' " <#" % #& =&>' F<#% " %"/ ""###"666666" 4##" /A % & # #% 660," ' ##%# ##%#=&> &4%#&"# &?L#% #%$ # #% &.6L## "##&' &&#%##' # F"886$.M 50

18 &$$#"& $ $ & $ &# " " ## &&' 660?2' #2 A" < " & #' & #> :&#$#>&$#$$ #### 0 &> $&" 7 K&#% F' " & +" " "#" # +&& & " & $, N ###" # $ " 5?

19 " " >%#&&' $> -22&&' >$" # % A" 866/66?505 A, 5 552A2#% &$$ " % 5"" "#" # 9 &" %' &> 9#& ' &.- 2A# 2

20 .(. """A,"####"' >66'66/ 8B%"" A" / 9& 6$6 6$6 6.-$5-5-0?$- #&1A,<3 '/$. '$ 66/ H# '/$. '$ 50?0$- 5" A># 7%, %"" D.66$6.66$6.$5.-6/$- 5..$ 5-6$0 '5-666$6 B B ' ' ' ' ' 55$/ 5 5 5? "%" A" / 9& 6$6 6$6 6.-$5-5-0?$- A## 6$6 6$6 5./$0 -..$ '$' '/$. '$ '-6$. '5/5$0 E54F B9G2 B.G. &(2**G* *.(*<=G9 & 6$6 6$6 6$5 /$5 # 6$6 6$6 6$6 "%( B9G2 B.G. &(2**G3 *.(*)9G< && 6$6 6$6 6$6 5666$6 &# 6$6 6$6 '-/6$6 '.$? "% B9G2 B.G. &(=9*G3 *3(=*3G& # 6$6 6$6 /0/$/?" B9G2 B.G. )93G< &)(*;)G3 66/ 6

21 5" A" /, 6$6 6$6 6$6 6$6 " =G= =G= =G= =G= = -/6$6 -/6$6 6$6 6$6 # 6$6 6$6 6$6 --$6 < 6$6 6$6 5$6 =& 6$6 6$6 6$ $6 ) -6$6-6$6 -$5 56.-$ " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 + A" " 66/.66$6.66$6.66$6.66$6 9"# '/$. 0..$ 506$0 " " 3<.G2 3<=G* &(*22G* %#% 6$6 6$6 )' % /$. $?$. 5-$? & 6$6 " 9G2 <G; <9<G< &&(&;2G) 7 " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 5

22

23 3 =4#$, #" " + " " %$ +$#" %" + & > #$ & $ $ $ #$ "$ $ #+' # #"$ )%$ &G>#' $#&#$&' $% 3(&(& A" # ' "$# $#%, "$ & 66. " & <##'&$> # 3(&(* + ##>">' &$#>&$ "# &&$&#$' $ # # & # #"#&&' $" " #' # N "$ "" $' $#"&

24 K&&# #8"" &>*##&$$&' #$&" #&### &' > N"#" "%K# 3(&(. 0 & &$#' &#&$#> ' &#&> $ &#&" $#&#$ ""#> $.-2A# 2 3(&(3 7 #$ " $ $ & " $ #& $+$& & % $ ' $"#$ & $"# #>$#$" O##"$' #&$>>"$ ">>$ " &"# 3(* "" 3(*(& +" " "#" # +&&$%#' "&$ -

25 ,##$& "&$ % $&"&$#' # " $## #"###$' ##%%"&$" # & ' # 3(*(*, ###" # " "#>## 3(*(. " " >%#&&' $>.

26 /

27 2 6 " #" 2(& / " #66.&66.' # $$&' &$$# 66.##& "$#' "$# ' && &&$.660,#' $%' #$#&%?>66/56 # 660$#..5%" # 8 <"?' >66/ 2(* &&&"# 2(*(& " #&( A%,# # # &"660" > (, $%#, " %#" 0

28 :## " #)$ &#.6L660&' 2(. " K % &$ > >' $ " : & & >$ % & # $. 2:' & 2 # ' #"%$">>&' $%" %$ &#' #"$# #$# #&# ( # % F" " ##> <#% 2(.(& 7A 9% ##%' >"#>>#>> # >$ "% ## >' #&%"> &&#?

29 2(.(* " > % #& % "$# $#% %>"$ # >( + $'# % =# 9"$# $#%, 8* 2(3 5"" "#" # &' 9 #&#"( 53 " A" # $ # F ' $"$#& #$' # 3 # B #" ' # # 9 #& &#&#&&$' A# % " & $ ##% %"&"" 2(2 + # % $

30 +%? "660$' "% +# % ## #"' #' >+ #">"' )#>> A%%#&' & 2(2(& 5A" A%"( 4 "G( (+)##0$5668"G,+?>66/ +56 &+D ++$ P:919D3,+ -.+ A% (:> $ $)F,"8A%+# F$8#==$8#=$D#)%)F' $%#"$,"$) 1666*66/3 NE### ( 0 #" (+=& +"'D

31 , + " 49D9: <> " > -.+ A% ( Q#$ 8 $+ $A1665'663$A+1665'663A%(F9+$ D166'663,'H# "4# /,+56 #660 2(2(* #""' (,'H# "4# G( % (+A.$6/6&,+56 #660 + &+ F"$, + " 166/'66/3$ # +166-'66/3$ # 66/3166/3$+ 166'66-3$,<D1665'663, -.+"F$", 66/$ " '66.3$ " ', '66/3$ " = '66/31#66/3166/3$" 166.'66/3 1# 66/3 1 66/38 <#&& " " = 6 $ # # A66/#" <#' 5

32 2(2(. " ",%"53' "&$3$ #$ $ #2A%222"$3&' %%&&' ##$%' # 2(2(3 " %<..52A%2&' P:$ # " $%' 2(2(3(& G ( &%$$&' &" 2(2(2 B A% =&J? '. ' A% & M ' + + % A%' &" A%&.660% A% #"$A% A%&&&' > " $A% A%&#,& " %#"$ A%"#&"

33 2(2(9 $" "5A" 66/ A% 88 6$ A%#"> $ #"> "' &"#% " " $ $ & " 2(2() ""-6666R88.$' $' &?5 #66? A%$ >$$& " 2(2(; A% & $#2 "%'#D>' *2$"#' # D>&( S % A%#D>""' & " # & &'" & " %"#$ '##& & & ' $"&#$#%' F&#$A%' #&$ A%

34 A% A% &' ##"A%%' A% ' >#$A% % - %" A% " $ # $ " # % A%& #' %&A%069%' #&%A%& A% $ %$"' %$# = A%##$' >$A%#A%' #&#&A%P:$ &&% # # $&P:& % &A%#&""$ "%& "' A% &$#' A%##&' >A% "A%' "$&# -

35 9 0 " 9(& $ # " $# ""$' %##>$' "#>&&# ##$&$' ##&$>$#'$' %> #" $ # #$" ## ' > 9(* 0#" &"" &' &""$&#' > &# " " #:"$ #$#" 9(., :# ### %>%&#K%&' >#&A&' ##&% $#&' %%$#>#'.

36 9(3 - "" ""##&&$' $## ' )# ### & &&& /

37 ) """A )(& 8 < #F ' &$#&"1A,<3#66 66/# I "*==.B*==9 A" / 9& 6$6 6$6 6.-$5-5-0?$- 66/ A## 6$6 6$6 5./$0 -..$ '$' '/$. '$ '-6$. '5/5$0 E54F B9G2 B.G. &(2**G* *.(*<=G9 & 6$6 6$6 6$5 /$5 # 6$6 6$6 6$6 "%( B9G2 B.G. &(2**G3 *.(*)9G< && 6$6 6$6 6$6 5666$6 &# 6$6 6$6 '-/6$6 '.$? "% B9G2 B.G. &(=9*G3 *3(=*3G& # 6$6 6$6 /0/$/?" B9G2 B.G. )93G< &)(*;)G3 #$#66.' #6666-####' # & / ? ?-/9&# #" ' $$> #' "$#66/$ &660 4#"# %' "#& & 0

38 #&# $' #8"$ $"& " &#-&% $%>#"& >$)$&&& #&# 9%#>""' +"#>" %"#&$& %#>"$ 4>#' &$&66.'/&' && 0/$00 0? ' # 66.'/$ "?

39 / " "" A" /, 6$6 6$6 6$6 6$6 " =G= =G= =G= =G= = -/6$6 -/6$6 6$6 6$6 # 6$6 6$6 6$6 --$6 < 6$6 6$6 5$6 =& 6$6 6$6 6$ $6 ) -6$6-6$6 -$5 56.-$ " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 " 2==G= 2==G= *(**2G& *2(3=9G3 + A" " 66/.66$6.66$6.66$6.66$6 9"# '/$. 0..$ 506$0 " " 3<.G2 3<=G* &(*22G* %#% 6$6 6$6 )' % /$. $?$. 5-$? & 6$6 " 9G2 <G; <9<G< &&(&;2G) 7 " 2==G= 2==G= *(**2G&

40 "; " & && 5 > 66/ )(&(& %,"66.66/""' #( A%%/#0 ##5?.6 8"/666 #/ 8".666 #.6 8"5.666 ## 8"/666 ## 8"5.666 # 5/ 8"-666 # /6 A"%#,# -- )(&(* B $## "' #$#>& <$&>$' &" #"" #&" 566L" )(&(. " " " #66/%&$' 8#> # & #&#>' )(* " ) " #' #+# %& -6

41 ) " $ $#& & + # ) 660 % &#"66/660 2 " 2 66? ) $ &#"#.L #+#' % $&#&$#" $ +#)##" # "%,, ( 2= 32 3=.2.= *2 *= &2 &= 2 B *==2 *==9 *==) *==; *==<

42 )(*(& %" $#&#' $&#>&' # % " & &$ " $ " >""% $ &%#&# & & & + + = &5 = & = & : & & A + ##%#" &% + ##%#" &% + #% $# = + ##%#" &% %%"/ # 8" A 8" % & + ##%#" &% 8" % & %%5/ 9#"" $ " " "& #>5.666 $>506>/66 660### #"88. )(*(* # # ' ) % #& ' ##$' %)$&#&$ #"$ -

43 )(*(. " ""B "A ( E#""%2 2####' #& #&$ %:##"#',#$# &#&$#&$ " E#"#"#' " % &$ ' &#"#"&$ #&% " $# ##& :#"#$ #& %$#$# E"$# ' #&$ "&& E $ " % "# #$#"#"&##," +##"$#%#&$ $&$#&#' #$# # #&&66/ $ " 2 2$ $ #%$' &$&& $-660 $ -

44 )(. I "A " )(.(& G# " "- #D=' F"#( ' )(.(*, $ D=' " )(.(. "" &J"$#$ ' $#%"# )(.(3 " #$"# ## )(.(2 '" # )(.(9 "5 #5> )(.() "" &. 660 % % " " %$#&' &&&66? )(.(; 5 " "( A?

45 )(.(< ) & / -66F" )(.(&= % 8 55??-6F )(.(&& >D> )(.(&* #" #)%&& )$"&' )(.(&. " 4> $&' )(.(&3 &)$ &$ $' )(.(&2,"" #>## )(.(&9, " " )(.(&) A%$<$P:$ #' )(.(&; & " &$ "$ &' $#%$ &"&#$ -.

46 )(3 #4##" $ #& 66-'6/5>66/## &$$%%C %#" $ $. &' # &## &##&$& %' $M' &## $ 4#"##& & " 4# " 4# 4#' ' 4# 8 )I< $66L 6666 % 6 6L $0/L, $66L $66L )(3(& 566L9#566L 9 # & & # $ $ # %,&$$' $# % &&# ' #$&' #=#& ##' # > & & ' & $&$#' % >'# -/

47 )(3(*, &# 5 > 66/ A"88 )& 8& 5>66/ 6 " " &&(&;2(9;& 9"# %#% " " ?6-.0. '-5?.. &3(**=()*= #" $'5>66/#" #> & & % $ %#% -5?.. " 66/ & & & )(3(. /A" &>$ %&##%660$ %#=&>' ##%#=&>&4%#' & " # &?L#%,"&+' 55 2A 2 & ' #%# ##,##%# & #" #%%' A &#% # % & % %#&# -0

48 &##%#& #%& > + # &#%#%' #" #%$#%' $##%&.6L ##"#' # & & & #% # ## )(3(3 #" A%$$" #' & ##$ #$ & ' )(3(2,%%' "$56L KA%% 56LA%&&& +6L67 886$. )(3(9 5A " A%%5 #660M' $' 8""$" $ ' J 0 8" " # & #%&&&' &&$&' "$' &#%# A%#" A%"%"56L' $ 22 -?

49 A%%&&&#%' % 4#%" &" )(3(; ""," & & -#" A%" #' % '% "' % D% C >, # '&$$' & $ A% "& 56L & $ # $ # #&. " ##' & & # # )(3(< +"A " &$# $$ &' $3' #". > % &#".>3&' $&.>K#56>566>&5 % & & $ &$&& A&"(& & $$&$ ' $ & # & &, % & & # $%&

50 )(2 # )(2(& "%" 4# $ ' 886$. )(2(* /A,"##%' ###%# =&>&4%#& "# &?L#% #%"552A' 2 )(2(. F"886$.M &$$#"& $ $ & $ & # # )(2(3 # &&&& )(2(2 K$ =&J- ' & " # " $8 55?$?-6F )(2(9 "% & " $ " )(2() +A %%& )(2(; #,&.6

51 &" $ # & ##& ###%4#$& # $ $ # #% $ & ## ' &&' %#,&&# %' &%$ # )(2(< "" " #&$& && < # & & " &$ " & " ' $#' =#$"&& A#"&&.5

52 )(9?*==9G*==2*==3 ABARIS EJENDOMME A/S Årsrapport 2006 (7. regnskabsår) H &.660 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Signesvej Slagelse - Telefon * - Telefax Homepage:

53 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 3 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december 2006 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10.

54 & 7 '" A% 5 # 5>66/A,E 9:: H = ' &$$ 5>66/# 5 #*5>66/ H &$50 #660 ( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 8 )I< 5A" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT <:>8 )I<.-

55 7 4 5 >+00 E A, E 9:: 5 #* 5 > 66/$$$$#"$ >H& '" ) # & $ #$ $# &$ #& $# % &#"' &"$& % :#%##E#" &$ &#"" ' $& "%$" &#$## & $# % =# $# &$$#' $&$#%' #$ $ #" ' &"#& $&# #," $ $ 5>66/$#"' 5 #*5>66/ $50 #660..

56 '" ""A A,E 9:: A. 6/6& <( F ' D='( ( F ( ( CCC U F" 5 #*5>66/ 8 )I< = A" 4 " 5.68"8 0 #" =& "4# = -566 " A%? " "" 9&.660./

57 5 Ledelsesberetning Beretning Virksomhedens væsentligste aktiviteter Selskabets formål er opkøb, udvikling, videresalg og administration af fast ejendom, grunde og byggeri og entreprenørvirksomhed samt hertil forbunden virksomhed. Herunder finansieringsvirksomhed. Selskabet har hovedsagelig være beskæftiget med byggeri og handel med fast ejendom samt finansierings-virksomhed.. Årets resultat anses for tilfredsstillende..0

58 / Årsregnskab 1. januar 31. december 2006 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for ABARIS EJENDOMME A/S for 2006 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkel regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden perioderapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden periodens udgang. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. Skat af årets resultat Årets skat anslås at udgøre ca. kr Beløbet er medtaget i periodens resultat..?

59 0 Balancen Grunde og igangværende projekter Er indregnet til anskaffelsessummen med tillæg af påløbne omkostninger, det er således kostprisen på balancetidspunktet. Debitorer Der vil formentlig i det kommende regnskabsår konstateres et tab på debitorer på ca. kr Der er ikke i balancen indregnet forventet tab. Pantebreve Beholdningen af pantebreve hidrører fra salget af projekter. Beholdningen er medtaget til nominel værdi. Gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til

60 Årsregnskab 1. januar 31. december 2006 Resultatopgørelse Note 2005 Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgsfremmende udgifter Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinære poster og skat Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

61 Årsregnskab 1. januar 31. december " 66.,4$ 5#" #& *(3*3(=&. = 4 "# 6 )(<*;(&.= <93 &3(===(=== = ' #" &(=23(*2; *(**3(&.2 " *2(3=9(3=& *(**2(=<<,4$'4 *2(3=9(3=& *(**2(=<< 7 $ " &3(**=()*= " %#% -5?.. 6 )"' % 5-?5??.56 " &&(&;2(9;& <9<(<32 7 $'4 *2(3=9(3=& *(**2(=<< 10 /5

62 Årsregnskab 1. januar 31. december 2006 Noter 5 7" 66/ 66. " 5/-. )"# 6 >?-/ - &(=9<(<*9 2(9). =% &*=(=== = " 9"' # #%, 5 #66/ % 6 6 '-5?.. '-5?.. 9"$ # 6 50? ?0-5 ".&(*==9 2==(=== &;(=3*(2)2 B3(.*&(;22 &3(**=()*= /

63 66/ 66. % 6 /5?- %?? / 56/. 9(;3<(==; ;;9(3.2 5 "A" 8 )I<$" #" "8 )I<5L /

64 5?*==2 H & 66/ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Signesvej Slagelse - Telefon * - Telefax Homepage: /-

65 7 '" 66.A, HE' &$$ 5 > 66. # 5 #*5>66. H &$5? 66/ ( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT :>+ 5A" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT E%>F +<8 :>+ /.

66 7 4 5 EA,5 #*5>66.$' & :##%' # % E #" &$ &#"" $ & "#"' $#"""%' &"$ #"$ # & $#"&##," $ $ 5>66.$#"' '5 #*5>66. $56 66/ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT '" //

67 ""A A, A. 6/6& <( D='( ( - F ( F" ( 5 #*5> :>+ 55$ -66 5A" E%>F 5-0.6)#% +<8, -?5" :>+ 55$ -66? A "" 66/5666 '" /0

68 5 8 $ $ $ ' #,$ $&$$$$##' $ & $ ##' F#,8< &&%' / " % #","#8# H#?&(6.&(*==2 H A, 66. ' A' " " >$%$"%' $& >$%$"#>' $& =""' =%$>$$' &$'&$>,&#"$ $#&#' $&' $ $#$' " " & & ""$&#" /?

69 &#"$"# #& " H$#%##$#"' $ " #$ $ "&$#' "$ % & #$ " $ "&# " ##> $# > 4# > & ' '&&& 4# $ # & " &##$ &$#$ #' 4##&$> &&$###"#N## " #, " G&&

70 ?&(6.&(*==2 "%" " 5./0-/ 6 '-? '.6 + './0 6 &(2**(*3= B.(*2= & 50 6 &(2**(.9) B.(*2= &# '-/ "% 56//0 '.6 # 6?" )93(<=3 B.(*2= " "" 4% 6 6 9"# '.6 )93(<=3 B.(*2= 0 06

71 ?&(6.&(*==2 5" #" = 6 -/6666 = 39=(=== 4 "# <93 = ' #" *(**3(&.2 3=(=== " *(**2(=<< 2==(===,4$'4 *(**2(=<< 2==(=== 7 " "# " " &(*22(&23 " )"' %?.56 " <9<(<32 <()2= 7 $'4 *(**2(=<< 2==(===? 05

72 ?&(6.&(*==2 5 "A" :>+$" #" < 0

73 5 $(*3*&&2&)?*==3 H & 66. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Signesvej Slagelse - Telefon * - Telefax Homepage: 0

74 '" A%66-A, H =&$ $$# " "#"( 9" '/.66 H# '.6 4 " B<()2= ( 4%& 9"& " 6 B<()2= H# $ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT :>+ 5A" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT E%>F +<8 :>+ 0-

75 EA,5 #*5> 66- :##%' # % E #" > " $& ' "#"$#"' " " % &"$#"$# &$#"&' ##," $ $ 5>66-$#"' '5 #*5>66- $5-66. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 0.

76 ""A " A, A. 6/6& <( D='( ( 5 #*5> H(. F #( F" :>+ 55$ -66 5A" E%>F 5-0.6)#% +<8, -?5" :>+ 55$ -66? A 0/

77 '" 8,<$"' &#"A#$ #&&)&-/6666#"' $#%&' # & A & > #&' $#"&' &$&> / " $ & % " " $##' &#$&' %" # > # $ & % " " #66.& 00

78 " H&A # & > &' &' &> " ", #" &, #" $ >$%$"%' $& 0?

79 "%"&(6.&(*== " = = ## = = '.6 '/.66 "% "" B.(*2= B9(2== & 6 6 # 6 6 "% B.(*2= B9(2== #$## 6 6 # 6 6?" B.(*2= B9(2== " " "" #% 6 6 9" '.6 '/.66 B.(*2= B9(2==

80 5"&(6.&(*== " = = $#" -/6666 -/6666 ' #" " 2==(=== 2==(===,4$'4 2==(=== 2==(=== 7 " "# '/.66 " " 3<=(*2= " : /.66 6 )"' %.6 " <()2= 9(2== 7 $'4 2==(=== 2==(=== 0?6

81 ; ",".-2A# 2"&' %$#&" ' " ## &#& $ & & $ " " ":"#)$ & $ # 660 #"',#>' #:"#' $)$ &$# #" +#&#&##% $%" #"?5

82 ?

83 < / " <(& / +%".660$A%##%%' " $&.660 A% $ " & J.$# % %# '% 4#" %7886$.' " " % $ # #% # # ' #, & % & "# % $ &$ =&> $F" M/5$+6$8'/6<# %886$.&& & 4 #4%#&=&> =##%&' ="55A #%# $. <##%$#'& $$ $ #66/660 &#6 %$#' "8856.6$66 %#88 "4#' &$"" $'' $'&?5 #66?$..05?

84 <(. 4, 4# & $ A.$ 6/6 & %4#' #<& %$4' #6660%' ## <(3 4 #% /# #<$#$"#"<)#' 56 "% ### K' "%##$ / <(2 " # CCC 9 # "$ ' &&#6 %$ #"8856.6$66 %$ $' % $ "$ # 1 % 3 % )$" )=&>' # " # 4# '% " $$A%' $#& >##$&' $ '?-

85 <(9 "" 4# ## % ##1&3#' # ## % $ &' $"(,%$' $## <() ' " <#" ' =&>$' "F<#% <(; +" "#" # %" $ 9:;'8""" $"4' #$ & 5 660$ < # F4##"56 "%:' " "% <(< A" 866/66?505 #%2A,2 <(&= + " "4# ( =$?66666 F66666 <%>66666 <(&& 7 #### % #' $ & $ #" > $'##$# ' $ 05?.

86 <(&* 4 """ <4###"#& $&#& % # =' 4#"""F' "4# <(&. 8", 4# $ " =&> 8###%"& =&> # $ =&>> #>>$## $"'#=&' "#&$#$' =&>"$$&' <(&3 / "0-528&#22#"5' >66/ $ =#566666%4#<#88.$ $&>885/-606 >880$? #"886$05$# # # 88 0$5?4 <' #4# <(&2 '" 4#"###' %$&' $,&&' #$ 0.0?/

87 <(&9 " " / -66F" <(&) " 8 " # % #$+&( #& H66.66/ &"'

88 ??

89 &= J&$+8>0 4 5 >+00 F"8# J*+0?' "$#$ $#%' "# J. ',54,4,74'.66666$66 # J3 ',54,4 &$%6$.$&& &,&,&" =&> %" $" &%$% # J2,74'+8I>'

90 : $ 8" "$ % % 5 # 660 ".666$66$ J0 8" ##%"# & #&&," J- &#%#%' #" A% % & & & #% %' J9'+ 0' & " -#" & $ A% "&$ 56L % " -#? ' % A'% ',#&$, ' &&$&' && %#"?"&%&' $&$ &$% #% &( 5

91 & A##&' - =%. = / # # $ &&&&& &$" " " $ # % " # "%#' $#&%' J)0IB & $ # $ ##&$."' #' & & # # F"6$.M J;5

92 %'. A%&&M&' A%&$"' & A%$&$ A% #"$%' A%&#,& " J<,4+ A%&"$&' &> F"$&" ""' $% J&=4 ' "% J&&$ + M" ' $& && J&* ',54,5? "5

93 &565660& &.660 (

94 @-

95 && 5 &&(&,"$% "$A' # "&#&#"& A $ & & $ # $#$#$ & A$&## ' #&"' %&$ $' &&(&(& 5 "" +$&$"' $$$ & $ # + $ ##$&#&$' /A #%? L " /3 && & "&??/ /3?L$#&&$#' -L =##%?L#%F' #% ??/ /3$ #% =##%5?$-?L#% 4%$ 6 L$$# & 5 $ #%, ' 5.L5

96 ,#& #%> &# $ $ $ "'",>&$& %$ # +?L /3&&&"&??/ /3$#' && # ??/6688-L < # $ $& "?L<> <' #$#%$ $ 6 L & & 660 $ &&(&(* ##% "" B #"&$#% > &$#$& #% 5 A,##% "' ##%?LF' $ & "$ & "%#%$' #%$

97 "#$' & #%#%$ " $ 6L$## $&#5.L5 #660%56L 5 "4$ $#%,#& #%> & " # #"&$>

98 @?

99 &* &*(& CCC>'> &*(* > K0+ )##0 5668"G CCC> &*(.? -66 <(.?.6-.

100 566

101 &. "( 22 $1D= $8 55?$?-6F % 2A%2 A% 2D% C>2 "% 22 ' % "% 2 2 $5>66.9:;* 8"" 22 2F 2 CCC 2)132 " 2)2 ) &$/$-66F" 2:2 :# 2:2 :# 2 #2 #4# 4# 2 %2 4# %7886$. ' 565

102 2+2 &&#$## ' 4# % 2+2 / D=' A.$ 6/6 & 2>#>2 V<2 #% CCC 2<2 8/66 5/-6- ) ' CCC 2<#2 # %#%$ $. 2<2 +$ + " /66 24#224#2 4#% $. 2=&132 =& $22 2=&>2 =&>$F" M/5$/6<# 2=&2 56

103 &3 4 " " " "# LLL( ((%" "" "( 5 " A 4#( #% %7886$. <#( <(,( A( #%#88.$' %7886$. #% /66$ ##$#$"#"' 9# CCC A /665/-6- ) " =&>F###"56 660$' % ( 866/66?505 " $ " 4#$ & F 4# # $"% 5 " A +"/660 # % E>>$ &' % )E&E ##) # % E%WWWWWWWW.163 5"A =+'"#13(WWWWWWWWWWWWWWW =+'13WWWWWWWWW D(WWWWWWWWWWWWWWW D+D=(WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW(WWWWWWWWWWWWWWWWWW (WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW (WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW +9%(WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW <$'I(WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 56

104 56-

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Distrikt 106 A ÅRSREGNSKAB. 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Godkendt på distriktsmødet den 25. april 2015. Dirigent. 1 af 8

Distrikt 106 A ÅRSREGNSKAB. 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Godkendt på distriktsmødet den 25. april 2015. Dirigent. 1 af 8 ÅRSREGNSKAB 1. juli 2013 til 30. juni 2014 Godkendt på distriktsmødet den 25. april 2015. Dirigent 1 af 8 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 3 Revisorpåtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Årsregnskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Crowdfunding Forening

Dansk Crowdfunding Forening Dansk Crowdfunding Forening CVR-nr: 35 36 60 32 Årsrapport for 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 3 BESTYRELSENS PÅTEGNING 4 RESULTATOPGØRELSE 5 BALANCE 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere