Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark"

Transkript

1 Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Socialministeriet har reserveret en ramme til forsøg Området Side 4 Projektet gennemføres i et blandet boligområde med godt 750 boliger Problemer og muligheder Side 5 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 10 Side 12 Skelagergårdene en bebyggelse med udlejningsvanskeligheder Beboersammensætning Renoveringsbehov Skelagergårdene vurdering af styrker, svagheder og muligheder Områdefornyelsen skal bidrage til at gøre området attraktivt Målsætninger og vision Forsøgstema: Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Proces og organisation Side 15 Side 15 Side 17 Side 20 Side 23 Side 27 Side 29 Der skal være sammenhæng mellem og koordinering af kommunale og private initiativer Der er etableret et partnerskab De lokale ressourcer skal inddrages Temauge på Sofiendal Skolen Der er afholdt en visionkonference Opfølgning på konferencen Organiseringen er en stor udfordring Handling, tid og økonomi Side 32 Side 33 Side 34 Side 35 Bilag: Overordnet tids- og handlingsplan Tidsplan for Børne- og Ungdomspark/Børn og Unge som bygherrer Økonomi Budget for områdefornyelsen Samarbejdsaftale 2

3 Indledning Socialministeriet har reserveret en ramme til forsøg Socialministeriet meddelte den 10. december 2004 en reservation på 12,0 mio. kr. i samlet udgiftsramme til et områdebyfornyelsesforsøg i Skelager-området. Af reservationen fremgår det, - at Aalborg Byråd skal træffe en beslutning om områdefornyelsesforsøg, jf. byfornyelseslovens 97, på grundlag af et byfornyelsesprogram for Skelager-området og ansøge Socialministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen inden for den meddelte reservation. Ansøgningen om tilsagnet skal inden den 1. oktober 2005 indsendes til Socialministeriet og vedlægges kopi af den trufne forsøgsbeslutning og byfornyelsesprogrammet. Styrelsens godkendelse af programmet/tillægget kan ved rettidig indsendelse forventes at foreligge senest den 1. december Udarbejdelse af programmet er forestået af en koordinationsgruppe bestående af: Keld Christensen, Aalborg Kommune, Byfornyelse og Støttet Byggeri Anders Ravnemose, Aalborg Kommune, Byfornyelse og Støttet Byggeri Karen Luise Winther Høgsbro, Aalborg Kommune, Park og Natur Ethel Hansen, Børne- og familiechef, Socialforvaltningen Vagn Christiansen, Netværkskoordinator, Socialforvaltningen Karen Sander Nielsen, Netværkskoordinator, Socialforvaltningen Gytte Gade, Ældre- og handicapforvaltningen Lars Brøndberg, direktør, Hasseris Boligselskab Bjarne Hansen, Aalborg Kommune, SSP Erik Brinkman Kristensen, Aalborg Kommune, Skole og Kultur Sven Buch, Kuben Byfornyelse Danmark 3

4 Området Projektet gennemføres i et blandet boligområde med godt 750 boliger Skelager-området er beliggende i den sydvestlige del af Aalborg. Området består af een større almen etagebebyggelse Skelagergårdene samt 5 almene tæt-lav bebyggelser, en privat andelsboligforening, et lokalcenter samt et offentligt grønt område. Oversigt over de almene boligafdelinger i Skelager-området. Boligorganisation Afd. betegnelse Boligtype Antal boliger Ibrugtagning A Hasseris Boligselskab 6- Skelagergårdene Etage B Hasseris Boligselskab 7- Hasseris Vænge Tæt-lav C Hasseris Boligselskab Sælsager Tæt-lav D Hasseris Boligselskab Sælsager (plejeboliger) Tæt-lav E Boligselskabet af 1951 Follingsvej Tæt-lav 96 F Privat andelsboligforening Sælsager Tæt-lav 16 G Nørresundby Boligselskab 51 - Bygaden Tæt-lav ej Hasserisv Hasseris Gumnasium Sorthøj G Skelagersti en B Skelagervej A Skalborg Skelagergårdene D Sæl stien sager F C Fol lings stien Follingsvej E Bygaden Aalborg Tekniske skole Sofiendalsvej 4

5 Problemer og muligheder Næsten alle boligerne i området er almene, men der er store forskelle på de forskellige afdelinger. Generelt er det etageboligområdet Skelagergårdene, der har de karakteristika, som kendetegner udsatte boligområder. De tæt-lave bebyggelser er generelt velfungerende, men de lever deres eget liv i forhold til etageboligerne. Også i fysisk henseende er der store forskelle. De tæt-lave boligområder er fra 80 erne og fremtræder generelt i god og tidssvarende stand. Skelagergårdene en bebyggelse med udlejningsvanskeligheder I de senere år er der konstateret en faldende søgning til boligerne i Skelagergårdene. Den faldende søgning betyder nu, at der er begyndende udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Det vurderes, at mange på boligselskabets venteliste på forhånd frasorterer en bolig i Skelagergårdene også uden at undersøge boligkvaliteten nærmere. Det tyder på, at afdelingen har et imageproblem. Det har desværre ikke været muligt at trække tal ud fra boligselskabets system, som kan vise den eksakte søgning efter boliger i afdelingen. Det er dog vurderingen, at søgningen har været faldende indenfor de seneste år, hvilket har bevirket, at det har været meget svært at få udlejet stort set alle boligtyper dog med undtagelse af 2-værelses lejligheder. Det nuværende antal ansøgere, som er skrevet op til afdelingens boliger udgør 101 fordelt på 1-6 værelses lejligheder næsten halvdelen af ansøgerne ønsker 2-værelses lejligheder. De resterende fordeler sig, som følger: 7 ansøgere til 1-værelses lejligheder 23 ansøgere til 3-værelses lejligheder 10 ansøgere til 4-værelses lejligheder 9 ansøgere til 5-værelses lejligheder 4 ansøgere til 6-værelses lejligheder. Hovedparten af ansøgerne ønsker tilsyneladende ikke bolig, når de bliver tilbudt en sådan, idet stort set alle ansøgere har fået tilbudt den ønskede bolig flere gange uden at bekræfte tilbuddet. Derfor må udlejningssituationen karakteriseres som meget vanskelig. 5

6 Ledige boliger 1. juli oktober januar april juli oktober januar Kilde: Hasseris Boligselskab Fraflytningsprocent 1998 Ca. 17% 1999 Ca. 17% 2000 Ca. 25% 2001 Ca. 23% 2002 Ca. 28% 2003 Ca. 30% 2004 Ca. 24% Kilde: Hasseris Boligselskab 6

7 Beboersammensætning Nøgletal for 2004 og Skelagergårdene Kommunen som helhed Antal beboere Antal beboere under 18 år (29%) (32%) (20%) Antal beboere år (10%) (9%) (11%) Antal beboere år (53%) (51%) (56%) Antal beboere over 66 år 68 (8 %) 71 (8%) (13%) Andel indvandrere og efterkommere alle aldersgrupper 173 (19%) 255 (28%) (7%) - fra Europa, Nordamerika fra Asien samt statsløse fra øvrige udland Andel af indvandrere og efterkommere under 18 år 77 (28%) 128 (44%) (10%) Andel af indvandrere og efterkommere over 17 år 96 (15%) 127 (20%) (7%) Antal børn med enlige forsørgere 143 (52%) 139 (48%) (20%) Antal børn med 2 forsørgere 128 (47%) 147 (51%) (80%) Antal husstande med 1 person 227 (51%) 239 (53%) (42%) Antal husstande enlige med børn 74 (17%) 79 (17%) (6%) Andel af voksne på 68% 68% 50% overførelsesindkomster (midlertidige og varige) Kilde: Kørsler fra Danmarks Statistik Ud fra de statistiske oplysninger tegner der sig et billede af en afdeling, hvor der på den ene side bor relativt mange børnefamilier mange af dem med indvandrerbaggrund og på den anden side mange husstande med 1 person af hovedsagelig dansk baggrund. Der er relativt få ældre beboere. Der er mange beboere, som er afhængige af overførselsindkomster. Udviklingen fra 2004 til 2005 tegner et billede af flere beboere med indvandrerbaggrund. Rapporter fra Skole- og Kulturforvaltningen, Socialforvaltningen samt Politiets Børn og Unge Gruppe indikerer, at der blandt bebyggelsens 7

8 børn og unge er mange tilfælde af omsorgssvigt. Desuden kan det konstateres, at der en del voksne beboere med misbrugsproblemer i de mange små 1-værelses lejligheder i bebyggelsen. Renoveringsbehov Skelagergårdene står overfor en større renovering. Boligselskabet har ladet udføre en teknisk gennemgang, der viser bl.a.: - at boligblokkenes ydre konstruktioner (betonelementer, træbeklædninger, vinduer, yderdøre og tage) er i dårlig stand grundet generel nedslidning og ælde og bør udskiftes - at de indvendige konstruktioner generelt er rimelig stand - at bygningerne har behov for bedre isolering mod kulde og træk - at installationerne generelt er nedslidte og - at belægninger på stier og opholdsarealer er nedslidte. Generelt har boligerne en god kvalitet. De mange små 1-værelses boliger må betragtes som utidssvarende. Det væsentligste problem er dog tilgængeligheden, som på grund af terrænspring i bebyggelsens i gårdanlæg og manglende elevatorer i opgangene er en væsentlig mangel set med nutidens øjne. 8

9 Det er værd at fremhæve, at Skelagergårdene trods befolkningsdata, der normalt indikerer ghetto, af beboerne generelt opfattes som en god afdeling at bo i. Området er ikke problemfrit, men der er indikationer for, at en indsats her og nu vil kunne forebygge en fortsat negativ spiral, mens en laden stå til efter alt at dømme let kan føre til en udvikling, som det er set i andre udsatte boligområder med den konsekvens, at der skal foretages senere genopretning med anvendelse af langt større ressourcer. Skelagergårdene vurdering af styrker, svagheder og muligheder Afdelingens styrker vurderes at være: - god beliggenhed i en attraktiv bydel - gode velindrettede boliger med altaner til 2 sider - familieboliger på op til 125 m² - gode faciliteter for alle aldersgrupper - velfungerende fælleshus Afdelingens svagheder vurderes at være: - de kedelige facader med betonflader, der er slidte og misfarvede af tidens tand - en relativ stor bebyggelsestæthed, hvor det indre af karréerne er noget mørke og med nedslidte gårdanlæg - at bebyggelsen virker lukket udadtil i forhold til nabobebyggelser og landskab - de relativt mange små boliger og - relativ høj husleje og et begyndende lejetab. Afdelingens muligheder vurderes at være: - en øget rekruttering af seniorer fra Hasseris-området (forbedret tilgængelighed elevatorer) - et image som et godt område for børnefamilier - at en facaderenovering vil kunne styrke den arkitektoniske fremtræden - kvaliteten af de indre gårdrum kan øges - at man kunne opbygge forskellige boligmiljøer med hver sin identitet i de 6 gårde - at kunne styrke sammenhæng mellem bebyggelsen og landskabet mod syd og - at kunne styrke sammenhængen til nabobebyggelserne. Trusselbilledet for afdelingen vurderes at bestå i, at den forestående og omfattende renovering af bebyggelsen ikke i tilstrækkelig grad afhjælper udlejningsvanskelighederne. Denne trussel imødegås bedst ved en helhedsorienteret indsats på flere fronter. 9

10 Områdefornyelsen skal bidrage til at gøre området attraktivt Den samlede indsats i området har til formål at styrke områdets konkurrenceevne på Aalborgs boligmarked, herunder at forbedre områdets image. Målet forfølges gennem en samlet og koordineret indsats, som også omfatter en massiv indsats under de ordninger, som Landsbyggefonden indgår i. Gennem renovering af bygninger, boliger og friarealer gøres områdets boligafdelinger mere attraktive, uden at det bliver dyrere at bo i lejlighederne. Som sidegevinst øges beboernes engagement og følelse af ejerskab noget, som bl.a. afspejles i det beboerdemokratiske arbejde. Som supplement til denne indsats, der overvejende er af fysisk karakter, pågår en lang række boligsociale initiativer med Aalborg Kommune som primus motor, men med boligorganisationerne som medaktører. Målet med denne indsats er at reducere/forebygge sociale problemer og fremme tryghed og trivsel i området. Byfornyelsesforsøgsprojektet skal supplere disse initiativer gennem målrettet indsats mod de børn og unge, som p.t. vokser op i området. De er i høj grad med til at tegne billedet af området her og nu. Samtidig vil de være de kommende beboere i området eller vil tage springet til andre boligområder, helt afhængig af, hvordan deres job- og familiesituation og personlige præferencer udvikler sig og dermed tegner de området på længere sigt. Målsætninger og vision Den særlige byfornyelsesindsats skal bygge såvel på en række konkrete indsatser og en overordnet og samlende vision for områdets fremtid. Et foreløbig bud på målsætninger: - at styrke områdets arkitektoniske og grønne kvaliteter - at styrke den funktionelle og sociale forbindelse mellem Skelagergårdene og nabobebyggelserne - at der opbygges et organisatorisk samarbejde mellem kommunen og boligselskabet med henblik på styrke de sociale netværk og støtte de svagere beboere, - at hele processen bliver dynamisk og synlig i hele bydelen og Aalborg og - at der skabes en samlet vision for området og Skelagergårdene, som kan markedsføres overfor boligsøgende såvel familier som par og enlige. 10

11 Et bud på en vision kunne være følgende: Skelagergårdene skal være kendt som et af de bedste boligmiljøer for familier med børn og unge i Aalborg Der er gode, store og velindrettede boliger for familier med børn. Der er mange muligheder for leg og aktivitet for børn og unge. Der er ikke langt til hverken by eller land. Der er et godt socialt netværk bestående både af børnefamilier, seniorer og ældre, som skaber tryghed. Der er en sikker skolevej. Der er gode institutioner tæt på. Der er gode indkøbsmuligheder tæt på. Der er gode skoler i området. Der er mange fritidsmuligheder. Der tales positivt om området i hele Aalborg. Foreløbigt bud på en arkitektonisk vision for Skelagergårdene Arkitektfirmaet Kjær og Richter 11

12 Forsøgstema: Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Som understregning af den overordnede vision for Skelager-området anlægges syd for bebyggelsen Skelager Børne- og Ungdomspark, som områdets børn og unge selv planlægger og er bygherrer for. Arealet er i kommuneplanen udlagt til rekreativt område og ejes af Aalborg Kommune. En lille del af arealet bruges til kolonihaver for områdets beboere mens resten ligger som natur- eller landbrugsområde. Det store åbne areal syd for Skelagergårdene Forsøget skal bidrage til at skabe nye demokratiske erfaringer blandt unge i Skelager-området. De demokratiske erfaringer skal bygges op på en bygherre-rolle, hvor børnene og de unge får en udstrakt grad af indflydelse, men også konfronteres med det ansvar, som følger med rollen. Bygherre-rollen indebærer en række overvejelser og beslutninger om økonomi (både anlæg og drift), rettigheder, naboforhold, miljø, æstetik o.s.v. At skulle forholde sig ansvarligt til alle disse forhold vil være en læringsproces, hvor de unge både med dansk og indvandrerbaggrund får en praktisk indsigt i, hvordan det danske samfund er opbygget med rettigheder og pligter. 12

13 Forsøgets mål kan udtrykkes således: - At skabe en park, som børn og unge i området får lejlighed til selv at tage ansvaret for. Efter parken er anlagt, skal den være ramme for unges aktiviteter efter de behov de finder er mest påtrængende. Selvorganiseringen skal fortsætte her - At sikre at en bred del af børn og unge i området får grundige demokratiske erfaringer gennem konkret ansvar for etableringen af parken og efterfølgende drift. Ét af forbillederne: Valbyparkens naturlegeplads Metoden: Rammerne for de unges bygherrerolle aftales nøje mellem de unge og de voksnes demokratiske og administrative organer (bestyrelser og forvaltninger). Der opstilles et sæt meget enkle og klare grundregler for arbejdet. Enkle regler omkring styring og ansvar opstilles svarende til almindelige regler omkring juridisk og økonomisk ansvar. Rammer for en demokratisk organisation etableres. I projektperioden ansættes der i området en projektmedarbejder til at organisere rammerne for og støtte op om børn og unges bygherrerolle. 13

14 Et andet forbillede - Himmel Høj - en naturlegeplads på Vestamager Foreløbige overvejelser over principperne for en overordnet disposition på børne- og ungdomsparken Torben Schönherr Landskab 14

15 Proces og organisation Der skal være sammenhæng mellem og koordinering af kommunale og private initiativer Områdefornyelsesprojektet er ét af flere private og kommunale initiativer, som pågår i området, alle med sigte på at give det samlede boligområde et blivende løft. Kerneindsatsen består i gennemførelse af en helhedsplan for den største almene boligafdeling Skelagergårdene. Gennem en kombineret fysisk og boligsocial indsats søges afdelingens konkurrenceevne på Aalborgs boligmarked styrket. Ansvaret for koordineringen af de kommunale og private initiativer er beskrevet i en partnerskabsaftale (benævnt: samarbejdsaftale) indgået mellem flere af kommunens magistratsafdelinger samt Hasseris Boligselskab. Der er etableret et partnerskab Parterne bag samarbejdsaftalenaftalen er: Hasseris Boligselskab Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Aalborg Kommune, Skole- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen Aalborg Kommune, Teknisk forvaltning Fire forvaltninger i Aalborg Kommune og Hasseris Boligselskab har indgået en samarbejdssaftale. Parterne har indgået en aftale om et fremtidigt samarbejde omkring gennemførelsen af et kvarterløft i Skelagerområdet med særligt fokus på boligafdelingen Skelagergårdene. Målet med aftalen er at skabe et forpligtigende samarbejde omkring planlægningen af og gennemførelsen af de mange aktiviteter, der er iværksat, eller som skal iværksættes de kommende år. Et samarbejde som sikrer, at alle interesserede parter fra den enkelte beboer, over afdelingsbestyrelsen, boligorganisationen, de kommunale interesser og erhvervslivet inddrages. Dette samarbejde skal sikre, at de ønsker, ideer og muligheder, de enkelte parter har i projektet, koordineres og udvikles til et projekt til gavn for alle parter. Det er målet at skabe øget personlig indflydelse på egne levevilkår bredt set og øget deltagelse i foreninger og interessefællesskaber. 15

16 Kvarterløftet bygger på følgende 3 indsatser: 1. Renovering af Skelagergårdene støttet af Landsbyggefonden og Aalborg Kommune 2. Etablering af børne- og ungdomspark støttet af Socialministeriet 3. Styrkelse af den sociale bæredygtighed i kvarteret. Det samlede løft af området bygger på 3 hovedindsatser. For at nå målet etableres en paraplyorganisation, der kan varetage kvarterets interesser, garantere beboernes indflydelse og øvrige parters fælles indflydelse med henblik på at sikre fortsat fremdrift i udviklingen af kvarteret med borgerne i centrum. Partnerskabets kommissorium er: At samarbejde omkring kvarterløftet At samarbejde omkring den boligsociale indsats At søge konsensus mellem de forskellige interesser i kvarteret. Parternes beslutning om at indgå i aftalen opfattes som udtryk for deres vilje til - sammen med de øvrige partnere - at opfylde målet med samarbejdet. 16

17 Gennem konkrete aftaler forpligtiger parterne sig til at indgå i en række projekter. Erfaringerne fra det hidtidige arbejde i afdelingerne, i afdelingsbestyrelsen og andre udviklingsprojekter skal inddrages i det kommende samarbejde. Der indgås løbende konkrete aftaler omkring de projekter og aktiviteter, hvor parterne finder det relevant at indgå formelle aftaleforhold. Parterne forpligter sig til: At arbejde for gennemførelsen af den fælles vision. At deltage i møderne. At inddrage beboere, kommunale parter, erhvervsdrivende og andre samarbejdspartnere. Samarbejdsaftalen gælder foreløbigt i en periode på 4 år, dvs. til udløbet af Aftalen vurderes af parterne på et fællesmøde, når halvdelen af perioden er gået, eller hvis der viser sig behov for væsentlige ændringer. Det forventes, at parterne så vidt som muligt træffer beslutninger ved fælles konsensus. Da parterne er juridisk uafhængige, kan der ikke træffes beslutninger, der binder en part til at gennemføre aktiviteter og projekter, de ikke kan stå inde for. Hvis der opstår konflikter i samarbejdet behandles disse i styregruppen, med henblik på at opnå enighed. Da samarbejdet bygger på en aftale mellem juridisk selvstændige parter, må eventuelle konflikter i sidste ende fremlægges for parternes respektive kompetente beslutningsorganer. De lokale ressourcer skal inddrages De lokale ressourcer kan inddeles i 2 hovedgrupper: Målgruppen og støttegruppen. Målgruppen for parkprojektet er områdets børn og unge, mens støttegruppen er de organisationer i området, som qua deres kontakt med børn og unge kan være garant for og understøtte børn og unges rolle som bygherrer. 17

18 1) Målgruppen Målgruppen udgøres af 2 undergrupper: Børn og unge fra Skelagergårdene - Gruppen udgøres i alt af knapt 300 børn og unge under 18 år. Målgruppen Børn og unge fra Skelagergårdene Børn og unge fra den øvrige bydel Børn og unge fra bydelen i øvrigt. - Denne gruppe er stor men mere udefinerlig, men vigtig for at knytte Skelagergårdene sammen med den øvrige bydel. Følgende centrale udfordringer og pointer vurderes som væsentlige: - 80% af alle børn og unge har mange aktiviteter (idræt, hobbies, job m.v.) i fritiden. - 20% har typisk mere tid, men kan være svære at få fat i. - De 20% er en vigtig målgruppe, men der skal tænkes i anderledes baner med hensyn til de demokratiske processer. - Det er vigtigt, at de unge forstår de langsigtede perspektiver i processen, men på den anden side skal de kunne opleve hurtige resultater for at de fastholder interessen. - Der kan f.eks. dannes forskellige interessegrupper med udgangspunkt i f.eks. temaer, køn, aldersgrupper eller tilhørsforhold (bolig, skole, klub m.v.). 2) Støttegruppen Støttegruppen udgøres af en række forskellige aktører, som kan opdeles i tre undergrupper: 2.1 Offentlige virksomheder og institutionelle aktører 2.2 Frivillige organisationer 2.3 Private erhvervsvirksomheder 2.1 Offentlige virksomheder og institutionelle aktører Undergruppe 2.1 udgøres bl.a. af kommune, politi og boligorganisationer. De er alle repræsenteret i partnerskabet. De har veldefinerede funktioner og forpligtelser i forhold til målgrupperne og til området i det hele taget. Aalborg Kommune har således ansvaret for en lang række lovregulerede ydelser, såsom børneinstitutioner, skoler, ungdomsskoler, sociale ydelser osv., politiet har ansvaret for opretholdelse af lov og orden, mens boligorganisationerne har ansvaret for at administrere boligtilbud. Støttegruppen 2.1 Offentlig virksomheder og institutionelle aktører 2.2 Frivillige organisationer 2.3 Private erhvervsvirksomheder 18

19 Undergruppe 2.1 er den eneste gruppe, som er forpligtet til at varetage funktioner i forhold til målgruppen. De kan i princippet fungere uafhængigt af andre aktører, men de vil i høj grad kunne styrke deres egen indsats i et samarbejde, både indbyrdes og sammen med andre. Undergruppe 2.1 indgår i eller samarbejder via en koordinationsgruppe, der har ansvaret for koordinationen af den boligsociale indsats i området. Foruden forvaltningerne er de væsentlige aktører bl.a.: - Sofiendal Skolen samt de øvrige skoler i bydelen - Fritidscentrene Sofiendal og Vesterkæret - Ungdomsskolen - Børnehaven Pilehaven - Det Sociale Jægerkorps. 2.2 Frivillige organisationer Undergruppe 2.2 udgøres bl.a. af områdets afdelingsbestyrelser og foreninger. Sammen med andre organisationer, baseret på frivillig indsats, har de som deres formål at yde indsats i forhold til målgruppen. Også undergruppe 2.2 kan i princippet fungere uafhængigt af andre aktører, men de vil i høj grad kunne styrke deres egen indsats i et samarbejde, både indbyrdes og sammen med andre. Foruden afdelingsbestyrelserne skal særligt nævnes: - Den Lange Klub for børn under 12 år i Skelagergårdene, der drives af frivillige med støtte fra boligafdelingen. - Seniorklubben i Skelagergårdene - Børne og Ungdomskorpsenes Samvirke i Aalborg - Idrætsorganisationerne i området. 2.3 Private erhvervsvirksomheder Undergruppe 2.3 er ikke repræsenteret fra projektets start, men det er målet, at de skal inddrages. For private virksomheder er indsats i forhold til målgruppen hverken en forpligtelse eller eksistensberettigelse, men det kan være en fordel både indadtil og udadtil at udvise socialt engagement, ligesom der kan være fordele i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. I modsætning til de to andre undergrupper kan virksomhederne næppe fungere i forhold til målgruppen uafhængigt af de andre grupper. På den anden side kan virksomhederne på væsentlig vis bidrage til at kvalificere den samlede indsats, dels ved at åbne 19

20 muligheder, som de andre aktører ikke kan tilbyde, dels ved at sætte nye standarder for samarbejde og projektstyring, baseret på forretningsmæssige hensyn. Enkeltpersoner, der indgår frivilligt i støtte til projektet, er overvejende organiseret i gruppe 2.1, men der kan være en glidende overgang mellem det at fungere som repræsentant for grupperne 2.2 eller 2.3 og det at optræde som personligt engageret individ i forhold til projektet. Temauge på Sofiendal Skolen Overfor målgruppen er der planlagt en temauge på Sofiendal Skolen til afholdelse fra den 29. august 2005 til den 2. september Alle klasser på skolen deltager i temaugen. Temaugens forløb: De udvalgte klasser arbejder efter eget valg med parkprojektet (de større børn såvel teoretisk som kreativt, de mindre mest kreativt). Landskabsarkitekterne besøger forskellige klasser i løbet af ugen, sidder på sidelinjen i forskellige grupper og hører om børnenes ideer og forslag. Ved ugens afslutning har lærerne samlet børnenes ideer på plancher, modeller, små rapporter el. lign., som afleveres til landskabsarkitekterne. 20

21 Opfølgning på temaugen: Der nedsættes et børneråd fra Sofiendalskolen bestående primært bestå af børn fra Skelagergårdene. Børnerådet udvælger den 8. september 2005 de bedste ideer fra skolens temauge ud fra landskabsarkitekternes udvælgelseskriterier. Landskabsarkitekterne rådgiver børnene i deres valg, som rådgivere til bygherren, så børnene skal tage stilling til flere parametre før de vælger. Den 23. september 2005, kl Reception på Sofiendalskolen, hvor de udvalgte ideer vises sammen med landskabsarkitekternes foreløbige rammeplan for parken. Udstillingen fortsætter i uge 39. De frasorterede ideer udstilles som samlede affotograferinger på plancher. Børnerådet præsenterer de udvalgte ideer for politikere og deltagerne fra Visionskonferencen i Skelagergårdene. P.g.a. pladsmangel åbnes dørene først senere for forældre og andre interesserede. Næste side: Koncept for temaugen på Sofiendal Skolen udarbejdet af Torben Schönherr 21

22 22

23 Der er afholdt en visionkonference Konferencen blev afholdt den 26. maj 2005 i Skelagergårdenes Fælleshus. På konferencen deltog ca. 80 nøglepersoner fra forvaltninger, boligorganisationer, skoler, institutioner, foreninger m.v. med tilknytning til området (støttegruppen). Konferencens formål var at skabe en bred interesse og engagement blandt de parter, som til hverdag har kontakt med beboerne og arbejder i området. Deltagerkredsen udgør desuden de personer, som i den videre proces udgør en vigtig støtte i den brede inddragelse af beboere og især børn og unge fra området. Nederst på siden er sammenfattet en række udsagn, som kom frem på konferencens visionsfase: 1. FJERN BLOKKE - ÅBENHED MOD FÆLLESSKAB 2. ATTRAKTIVE, INDIVIDUELLE GÅRD- OG BOLIGMILJØER 3. LEVENDE FÆLLESHUS/VÆRESTED 4. STOP FOR TILGANG FOR SVAGE FAMILIER I SAMARBEJDE MED KOMMUNEN 5. RYET I VORES AFDELING SKAL VENDES TIL DET POSITIVE 6. PENTHOUSELEJLIGHED I HVER ANDEN OPGANG 7. TAGTERASSER 8. BOTRÆNINGSLEJLIGHEDER 9. OMRÅDET BLIVER SÅ ATTRAKTIVT AT ANDRE GRUPPER I OMRÅDET BRUGER DET 10. SKELAGERGÅRDENE RENOVERES 11. GÅRDENE KAN VÆRE UENS 12. SMUKT BYGGERI PÅ SKØN PLET 13. JÆVNE BYGNINGERNE BYG NYT 14. BYGNINGER VELEGNEDE FOR BØRN/UNGE/ÆLDRE 15. GÅRDHAVER TIL RÆKKEHUSENE 16. ÅBNE GÅRDENE OP/ TRE LÆNGEDE 17. PENTHOUSE-LEJLIGHEDER(-EJE) 18. FÆRRE 1-VÆRELSES LEJLIGHEDER 19. LEJLIGHEDER/UNGDOMSBOLIGER TIL UNGE FRA OMRÅDET (OPGANGSFÆLLESSKABER) 20. STUDERENDE 21. HÆVD PÅ UNGDOMSBOLIG 22. FORSKELLIGE TYPER BOLIGER TIL FORSKELLIGE PERSONER 23. OPGANGSFÆLLESSKAB FOR PSYKISK SYGE M. FÆLLESLEJLIGHED MEDIEVÆRKSTED/INTERNETCAFÉ 23

24 I realiseringsfasen blev udsagnene tematiseret og konkretiseret. Politisk opbakning - Alle tiltag kræver politisk opbakning ikke bare i dag, men også i fremtiden Information - Fyldig information til beboere vedr. renovering Koordinatorer - Behov for koordinatorer - Ansættelse af netværksarbejder (fysisk/socialt/støtte fællesskab, etablere og vedligeholde netværk) - Social vicevært - Social miljøarbejder - Social medarbejder som igangsætter for frivillige - Social vicevært/netværksarbejder - Tovholder - Voksen Kontaktperson - BH og DUS-personale i området - Råd beboer/gård/børn - Mænd som ressource til unge. Fælleshus/Aktivitetshus/Trivselshus/Ressourcehus: - Ressourcehus med fastansatte og frivillige - Fælleshus - Aktivitetshus m. professionelle ansatte (ildsjæle) 24

25 - Mødregruppe i fælleshuset - Trivselshus/café - Tilgængelighed for beboere/fællesaktiviteter (Ældre- og Handicap). Tiltag for udvalgte grupper: - Målrettet indsats på børne- og familieområdet og beskæftigelsesområdet mod de familier der har størst behov - Rådgiverbase/sundhedspleje i Skelagergårdene. Udvidet samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen/Distriktspsykiatrien/ Socialpsykiatrien - Lave et sted for børn- og unge, hvor varme og omsorg er i højsædet (ikke for pænt Stedet ) - Serviceenhed hjælp til beboere, brug fra det offentlige, konfliktforebyggelse, SSP for voksne (Per og Gitte flytter ud træffetid). Lejligheder/bebyggelse - Færre 1-værelses lejligheder - Øget tilgængelighed til lejligheder - Forskellige boliger - Arbejde med boligers åbne indtryk - Prøvelejlighed - Penthouse/ejerlejlighed - Haver, flere rum i grønt areal 25

26 Område/B&U-park - Koncertplads amfiteater visdomshjørne Bibliotek - Invitere de unge til visionskonferencen/oprettelse af børneråd - Børn og Unge medbestemmelse/medansvar - Hvordan får vi alle børn involveret, også de børn som ikke går på Sofiendalskolen - Vigtigt med det rigtige navn til park - Mødesteder for børn og ældre, møde på tværs af generationer - Multibane, sø/springvand - Børnehave kan bidrage til fodboldturneringer/olympiade/store legedag/skovuge - Skov og gode opholdsmuligheder - Belysning i park - Aktivitetshus i B&U parken - Motionsstier - Bålplads - B&U parken for alle - Minilandbrug - Vand, stier, natur - Skøjtebane - Naturlegeplads - Pavilloner Aktiviteter - Økonomiske midler til fritidsaktiviteter - Sommerfest m. basar og loppemarked - Områdeavis/hjemmeside - Årligt fællesarrangement - Familie- fællesaktiviteter - Fælles madlavning - Kvindeaktiviteter Beskæftigelse - Socialt ansvar arbejdsgivere/licitation byggeri koordinator - Aktivere de ressourcer der ER i området Frivillighed - Ressourcebank - Afdelingsbestyrelser samarbejder om sportsarrangementer o.l. - Rådighedspulje til frivilligt arbejde Samarbejde - FC Sofiendal og Den Lange Klub samarbejder 26

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Socialministeriets konference Liv i boligområderne Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Odenses vision for almene boliger Visionen: Odense skal være landskendt for attraktive

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Indhold 1. BAGGRUND FOR INDSATSEN...2 2. BESKRIVELSE AF INDSATSEN... 3 2.1 OVERORDNET METODIK... 3 2.2 LOKALER, PLACERING OG INDHOLD... 5 2.3 DEN DAGLIGE BEMANDING

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 13. januar 2005 BR 7/05 Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret! " ##$" %$ $" %$&&'( '#%%#'(#'#

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Helhedsplan - afdeling 12 # 1 Dagsorden 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Orientering om renovering af bebyggelsen. 4. Ideèr og forslag fra beboerne.

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

Velkommen til. orienteringsmøde torsdag den 26. februar Trivsel og fornyelse i

Velkommen til. orienteringsmøde torsdag den 26. februar Trivsel og fornyelse i Velkommen til orienteringsmøde torsdag den 26. februar 2009 19.00 Velkomst v. Kuben Processen frem til sommer 2009 Udsendelse af foldere og øvrigt informationsmateriale Processen fra sommer til december

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj.

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. (sendt til LBF april 2009) Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. Formålet med dette notat er at indfri Landsbyggefondens forudsætninger om en mere fyldestgørende

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > boligselskabet midt/vest FAKTA Boligselskabet MidtVest blev stiftet 1. januar 1999 og er et selvejende alment boligselskab. Selskabet bygger, administrerer

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 9. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2011-63833 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Københavns Kommune DAB mrk. 1810.12 Center for Bydesign LFJ/mr Njalsgade 13 Direkte tlf. 77 32 02 59 1505 København V. Dato 5. oktober 2007 Projektansøgning

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere