Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark"

Transkript

1 Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Socialministeriet har reserveret en ramme til forsøg Området Side 4 Projektet gennemføres i et blandet boligområde med godt 750 boliger Problemer og muligheder Side 5 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 10 Side 12 Skelagergårdene en bebyggelse med udlejningsvanskeligheder Beboersammensætning Renoveringsbehov Skelagergårdene vurdering af styrker, svagheder og muligheder Områdefornyelsen skal bidrage til at gøre området attraktivt Målsætninger og vision Forsøgstema: Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Proces og organisation Side 15 Side 15 Side 17 Side 20 Side 23 Side 27 Side 29 Der skal være sammenhæng mellem og koordinering af kommunale og private initiativer Der er etableret et partnerskab De lokale ressourcer skal inddrages Temauge på Sofiendal Skolen Der er afholdt en visionkonference Opfølgning på konferencen Organiseringen er en stor udfordring Handling, tid og økonomi Side 32 Side 33 Side 34 Side 35 Bilag: Overordnet tids- og handlingsplan Tidsplan for Børne- og Ungdomspark/Børn og Unge som bygherrer Økonomi Budget for områdefornyelsen Samarbejdsaftale 2

3 Indledning Socialministeriet har reserveret en ramme til forsøg Socialministeriet meddelte den 10. december 2004 en reservation på 12,0 mio. kr. i samlet udgiftsramme til et områdebyfornyelsesforsøg i Skelager-området. Af reservationen fremgår det, - at Aalborg Byråd skal træffe en beslutning om områdefornyelsesforsøg, jf. byfornyelseslovens 97, på grundlag af et byfornyelsesprogram for Skelager-området og ansøge Socialministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen inden for den meddelte reservation. Ansøgningen om tilsagnet skal inden den 1. oktober 2005 indsendes til Socialministeriet og vedlægges kopi af den trufne forsøgsbeslutning og byfornyelsesprogrammet. Styrelsens godkendelse af programmet/tillægget kan ved rettidig indsendelse forventes at foreligge senest den 1. december Udarbejdelse af programmet er forestået af en koordinationsgruppe bestående af: Keld Christensen, Aalborg Kommune, Byfornyelse og Støttet Byggeri Anders Ravnemose, Aalborg Kommune, Byfornyelse og Støttet Byggeri Karen Luise Winther Høgsbro, Aalborg Kommune, Park og Natur Ethel Hansen, Børne- og familiechef, Socialforvaltningen Vagn Christiansen, Netværkskoordinator, Socialforvaltningen Karen Sander Nielsen, Netværkskoordinator, Socialforvaltningen Gytte Gade, Ældre- og handicapforvaltningen Lars Brøndberg, direktør, Hasseris Boligselskab Bjarne Hansen, Aalborg Kommune, SSP Erik Brinkman Kristensen, Aalborg Kommune, Skole og Kultur Sven Buch, Kuben Byfornyelse Danmark 3

4 Området Projektet gennemføres i et blandet boligområde med godt 750 boliger Skelager-området er beliggende i den sydvestlige del af Aalborg. Området består af een større almen etagebebyggelse Skelagergårdene samt 5 almene tæt-lav bebyggelser, en privat andelsboligforening, et lokalcenter samt et offentligt grønt område. Oversigt over de almene boligafdelinger i Skelager-området. Boligorganisation Afd. betegnelse Boligtype Antal boliger Ibrugtagning A Hasseris Boligselskab 6- Skelagergårdene Etage B Hasseris Boligselskab 7- Hasseris Vænge Tæt-lav C Hasseris Boligselskab Sælsager Tæt-lav D Hasseris Boligselskab Sælsager (plejeboliger) Tæt-lav E Boligselskabet af 1951 Follingsvej Tæt-lav 96 F Privat andelsboligforening Sælsager Tæt-lav 16 G Nørresundby Boligselskab 51 - Bygaden Tæt-lav ej Hasserisv Hasseris Gumnasium Sorthøj G Skelagersti en B Skelagervej A Skalborg Skelagergårdene D Sæl stien sager F C Fol lings stien Follingsvej E Bygaden Aalborg Tekniske skole Sofiendalsvej 4

5 Problemer og muligheder Næsten alle boligerne i området er almene, men der er store forskelle på de forskellige afdelinger. Generelt er det etageboligområdet Skelagergårdene, der har de karakteristika, som kendetegner udsatte boligområder. De tæt-lave bebyggelser er generelt velfungerende, men de lever deres eget liv i forhold til etageboligerne. Også i fysisk henseende er der store forskelle. De tæt-lave boligområder er fra 80 erne og fremtræder generelt i god og tidssvarende stand. Skelagergårdene en bebyggelse med udlejningsvanskeligheder I de senere år er der konstateret en faldende søgning til boligerne i Skelagergårdene. Den faldende søgning betyder nu, at der er begyndende udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Det vurderes, at mange på boligselskabets venteliste på forhånd frasorterer en bolig i Skelagergårdene også uden at undersøge boligkvaliteten nærmere. Det tyder på, at afdelingen har et imageproblem. Det har desværre ikke været muligt at trække tal ud fra boligselskabets system, som kan vise den eksakte søgning efter boliger i afdelingen. Det er dog vurderingen, at søgningen har været faldende indenfor de seneste år, hvilket har bevirket, at det har været meget svært at få udlejet stort set alle boligtyper dog med undtagelse af 2-værelses lejligheder. Det nuværende antal ansøgere, som er skrevet op til afdelingens boliger udgør 101 fordelt på 1-6 værelses lejligheder næsten halvdelen af ansøgerne ønsker 2-værelses lejligheder. De resterende fordeler sig, som følger: 7 ansøgere til 1-værelses lejligheder 23 ansøgere til 3-værelses lejligheder 10 ansøgere til 4-værelses lejligheder 9 ansøgere til 5-værelses lejligheder 4 ansøgere til 6-værelses lejligheder. Hovedparten af ansøgerne ønsker tilsyneladende ikke bolig, når de bliver tilbudt en sådan, idet stort set alle ansøgere har fået tilbudt den ønskede bolig flere gange uden at bekræfte tilbuddet. Derfor må udlejningssituationen karakteriseres som meget vanskelig. 5

6 Ledige boliger 1. juli oktober januar april juli oktober januar Kilde: Hasseris Boligselskab Fraflytningsprocent 1998 Ca. 17% 1999 Ca. 17% 2000 Ca. 25% 2001 Ca. 23% 2002 Ca. 28% 2003 Ca. 30% 2004 Ca. 24% Kilde: Hasseris Boligselskab 6

7 Beboersammensætning Nøgletal for 2004 og Skelagergårdene Kommunen som helhed Antal beboere Antal beboere under 18 år (29%) (32%) (20%) Antal beboere år (10%) (9%) (11%) Antal beboere år (53%) (51%) (56%) Antal beboere over 66 år 68 (8 %) 71 (8%) (13%) Andel indvandrere og efterkommere alle aldersgrupper 173 (19%) 255 (28%) (7%) - fra Europa, Nordamerika fra Asien samt statsløse fra øvrige udland Andel af indvandrere og efterkommere under 18 år 77 (28%) 128 (44%) (10%) Andel af indvandrere og efterkommere over 17 år 96 (15%) 127 (20%) (7%) Antal børn med enlige forsørgere 143 (52%) 139 (48%) (20%) Antal børn med 2 forsørgere 128 (47%) 147 (51%) (80%) Antal husstande med 1 person 227 (51%) 239 (53%) (42%) Antal husstande enlige med børn 74 (17%) 79 (17%) (6%) Andel af voksne på 68% 68% 50% overførelsesindkomster (midlertidige og varige) Kilde: Kørsler fra Danmarks Statistik Ud fra de statistiske oplysninger tegner der sig et billede af en afdeling, hvor der på den ene side bor relativt mange børnefamilier mange af dem med indvandrerbaggrund og på den anden side mange husstande med 1 person af hovedsagelig dansk baggrund. Der er relativt få ældre beboere. Der er mange beboere, som er afhængige af overførselsindkomster. Udviklingen fra 2004 til 2005 tegner et billede af flere beboere med indvandrerbaggrund. Rapporter fra Skole- og Kulturforvaltningen, Socialforvaltningen samt Politiets Børn og Unge Gruppe indikerer, at der blandt bebyggelsens 7

8 børn og unge er mange tilfælde af omsorgssvigt. Desuden kan det konstateres, at der en del voksne beboere med misbrugsproblemer i de mange små 1-værelses lejligheder i bebyggelsen. Renoveringsbehov Skelagergårdene står overfor en større renovering. Boligselskabet har ladet udføre en teknisk gennemgang, der viser bl.a.: - at boligblokkenes ydre konstruktioner (betonelementer, træbeklædninger, vinduer, yderdøre og tage) er i dårlig stand grundet generel nedslidning og ælde og bør udskiftes - at de indvendige konstruktioner generelt er rimelig stand - at bygningerne har behov for bedre isolering mod kulde og træk - at installationerne generelt er nedslidte og - at belægninger på stier og opholdsarealer er nedslidte. Generelt har boligerne en god kvalitet. De mange små 1-værelses boliger må betragtes som utidssvarende. Det væsentligste problem er dog tilgængeligheden, som på grund af terrænspring i bebyggelsens i gårdanlæg og manglende elevatorer i opgangene er en væsentlig mangel set med nutidens øjne. 8

9 Det er værd at fremhæve, at Skelagergårdene trods befolkningsdata, der normalt indikerer ghetto, af beboerne generelt opfattes som en god afdeling at bo i. Området er ikke problemfrit, men der er indikationer for, at en indsats her og nu vil kunne forebygge en fortsat negativ spiral, mens en laden stå til efter alt at dømme let kan føre til en udvikling, som det er set i andre udsatte boligområder med den konsekvens, at der skal foretages senere genopretning med anvendelse af langt større ressourcer. Skelagergårdene vurdering af styrker, svagheder og muligheder Afdelingens styrker vurderes at være: - god beliggenhed i en attraktiv bydel - gode velindrettede boliger med altaner til 2 sider - familieboliger på op til 125 m² - gode faciliteter for alle aldersgrupper - velfungerende fælleshus Afdelingens svagheder vurderes at være: - de kedelige facader med betonflader, der er slidte og misfarvede af tidens tand - en relativ stor bebyggelsestæthed, hvor det indre af karréerne er noget mørke og med nedslidte gårdanlæg - at bebyggelsen virker lukket udadtil i forhold til nabobebyggelser og landskab - de relativt mange små boliger og - relativ høj husleje og et begyndende lejetab. Afdelingens muligheder vurderes at være: - en øget rekruttering af seniorer fra Hasseris-området (forbedret tilgængelighed elevatorer) - et image som et godt område for børnefamilier - at en facaderenovering vil kunne styrke den arkitektoniske fremtræden - kvaliteten af de indre gårdrum kan øges - at man kunne opbygge forskellige boligmiljøer med hver sin identitet i de 6 gårde - at kunne styrke sammenhæng mellem bebyggelsen og landskabet mod syd og - at kunne styrke sammenhængen til nabobebyggelserne. Trusselbilledet for afdelingen vurderes at bestå i, at den forestående og omfattende renovering af bebyggelsen ikke i tilstrækkelig grad afhjælper udlejningsvanskelighederne. Denne trussel imødegås bedst ved en helhedsorienteret indsats på flere fronter. 9

10 Områdefornyelsen skal bidrage til at gøre området attraktivt Den samlede indsats i området har til formål at styrke områdets konkurrenceevne på Aalborgs boligmarked, herunder at forbedre områdets image. Målet forfølges gennem en samlet og koordineret indsats, som også omfatter en massiv indsats under de ordninger, som Landsbyggefonden indgår i. Gennem renovering af bygninger, boliger og friarealer gøres områdets boligafdelinger mere attraktive, uden at det bliver dyrere at bo i lejlighederne. Som sidegevinst øges beboernes engagement og følelse af ejerskab noget, som bl.a. afspejles i det beboerdemokratiske arbejde. Som supplement til denne indsats, der overvejende er af fysisk karakter, pågår en lang række boligsociale initiativer med Aalborg Kommune som primus motor, men med boligorganisationerne som medaktører. Målet med denne indsats er at reducere/forebygge sociale problemer og fremme tryghed og trivsel i området. Byfornyelsesforsøgsprojektet skal supplere disse initiativer gennem målrettet indsats mod de børn og unge, som p.t. vokser op i området. De er i høj grad med til at tegne billedet af området her og nu. Samtidig vil de være de kommende beboere i området eller vil tage springet til andre boligområder, helt afhængig af, hvordan deres job- og familiesituation og personlige præferencer udvikler sig og dermed tegner de området på længere sigt. Målsætninger og vision Den særlige byfornyelsesindsats skal bygge såvel på en række konkrete indsatser og en overordnet og samlende vision for områdets fremtid. Et foreløbig bud på målsætninger: - at styrke områdets arkitektoniske og grønne kvaliteter - at styrke den funktionelle og sociale forbindelse mellem Skelagergårdene og nabobebyggelserne - at der opbygges et organisatorisk samarbejde mellem kommunen og boligselskabet med henblik på styrke de sociale netværk og støtte de svagere beboere, - at hele processen bliver dynamisk og synlig i hele bydelen og Aalborg og - at der skabes en samlet vision for området og Skelagergårdene, som kan markedsføres overfor boligsøgende såvel familier som par og enlige. 10

11 Et bud på en vision kunne være følgende: Skelagergårdene skal være kendt som et af de bedste boligmiljøer for familier med børn og unge i Aalborg Der er gode, store og velindrettede boliger for familier med børn. Der er mange muligheder for leg og aktivitet for børn og unge. Der er ikke langt til hverken by eller land. Der er et godt socialt netværk bestående både af børnefamilier, seniorer og ældre, som skaber tryghed. Der er en sikker skolevej. Der er gode institutioner tæt på. Der er gode indkøbsmuligheder tæt på. Der er gode skoler i området. Der er mange fritidsmuligheder. Der tales positivt om området i hele Aalborg. Foreløbigt bud på en arkitektonisk vision for Skelagergårdene Arkitektfirmaet Kjær og Richter 11

12 Forsøgstema: Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Som understregning af den overordnede vision for Skelager-området anlægges syd for bebyggelsen Skelager Børne- og Ungdomspark, som områdets børn og unge selv planlægger og er bygherrer for. Arealet er i kommuneplanen udlagt til rekreativt område og ejes af Aalborg Kommune. En lille del af arealet bruges til kolonihaver for områdets beboere mens resten ligger som natur- eller landbrugsområde. Det store åbne areal syd for Skelagergårdene Forsøget skal bidrage til at skabe nye demokratiske erfaringer blandt unge i Skelager-området. De demokratiske erfaringer skal bygges op på en bygherre-rolle, hvor børnene og de unge får en udstrakt grad af indflydelse, men også konfronteres med det ansvar, som følger med rollen. Bygherre-rollen indebærer en række overvejelser og beslutninger om økonomi (både anlæg og drift), rettigheder, naboforhold, miljø, æstetik o.s.v. At skulle forholde sig ansvarligt til alle disse forhold vil være en læringsproces, hvor de unge både med dansk og indvandrerbaggrund får en praktisk indsigt i, hvordan det danske samfund er opbygget med rettigheder og pligter. 12

13 Forsøgets mål kan udtrykkes således: - At skabe en park, som børn og unge i området får lejlighed til selv at tage ansvaret for. Efter parken er anlagt, skal den være ramme for unges aktiviteter efter de behov de finder er mest påtrængende. Selvorganiseringen skal fortsætte her - At sikre at en bred del af børn og unge i området får grundige demokratiske erfaringer gennem konkret ansvar for etableringen af parken og efterfølgende drift. Ét af forbillederne: Valbyparkens naturlegeplads Metoden: Rammerne for de unges bygherrerolle aftales nøje mellem de unge og de voksnes demokratiske og administrative organer (bestyrelser og forvaltninger). Der opstilles et sæt meget enkle og klare grundregler for arbejdet. Enkle regler omkring styring og ansvar opstilles svarende til almindelige regler omkring juridisk og økonomisk ansvar. Rammer for en demokratisk organisation etableres. I projektperioden ansættes der i området en projektmedarbejder til at organisere rammerne for og støtte op om børn og unges bygherrerolle. 13

14 Et andet forbillede - Himmel Høj - en naturlegeplads på Vestamager Foreløbige overvejelser over principperne for en overordnet disposition på børne- og ungdomsparken Torben Schönherr Landskab 14

15 Proces og organisation Der skal være sammenhæng mellem og koordinering af kommunale og private initiativer Områdefornyelsesprojektet er ét af flere private og kommunale initiativer, som pågår i området, alle med sigte på at give det samlede boligområde et blivende løft. Kerneindsatsen består i gennemførelse af en helhedsplan for den største almene boligafdeling Skelagergårdene. Gennem en kombineret fysisk og boligsocial indsats søges afdelingens konkurrenceevne på Aalborgs boligmarked styrket. Ansvaret for koordineringen af de kommunale og private initiativer er beskrevet i en partnerskabsaftale (benævnt: samarbejdsaftale) indgået mellem flere af kommunens magistratsafdelinger samt Hasseris Boligselskab. Der er etableret et partnerskab Parterne bag samarbejdsaftalenaftalen er: Hasseris Boligselskab Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Aalborg Kommune, Skole- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen Aalborg Kommune, Teknisk forvaltning Fire forvaltninger i Aalborg Kommune og Hasseris Boligselskab har indgået en samarbejdssaftale. Parterne har indgået en aftale om et fremtidigt samarbejde omkring gennemførelsen af et kvarterløft i Skelagerområdet med særligt fokus på boligafdelingen Skelagergårdene. Målet med aftalen er at skabe et forpligtigende samarbejde omkring planlægningen af og gennemførelsen af de mange aktiviteter, der er iværksat, eller som skal iværksættes de kommende år. Et samarbejde som sikrer, at alle interesserede parter fra den enkelte beboer, over afdelingsbestyrelsen, boligorganisationen, de kommunale interesser og erhvervslivet inddrages. Dette samarbejde skal sikre, at de ønsker, ideer og muligheder, de enkelte parter har i projektet, koordineres og udvikles til et projekt til gavn for alle parter. Det er målet at skabe øget personlig indflydelse på egne levevilkår bredt set og øget deltagelse i foreninger og interessefællesskaber. 15

16 Kvarterløftet bygger på følgende 3 indsatser: 1. Renovering af Skelagergårdene støttet af Landsbyggefonden og Aalborg Kommune 2. Etablering af børne- og ungdomspark støttet af Socialministeriet 3. Styrkelse af den sociale bæredygtighed i kvarteret. Det samlede løft af området bygger på 3 hovedindsatser. For at nå målet etableres en paraplyorganisation, der kan varetage kvarterets interesser, garantere beboernes indflydelse og øvrige parters fælles indflydelse med henblik på at sikre fortsat fremdrift i udviklingen af kvarteret med borgerne i centrum. Partnerskabets kommissorium er: At samarbejde omkring kvarterløftet At samarbejde omkring den boligsociale indsats At søge konsensus mellem de forskellige interesser i kvarteret. Parternes beslutning om at indgå i aftalen opfattes som udtryk for deres vilje til - sammen med de øvrige partnere - at opfylde målet med samarbejdet. 16

17 Gennem konkrete aftaler forpligtiger parterne sig til at indgå i en række projekter. Erfaringerne fra det hidtidige arbejde i afdelingerne, i afdelingsbestyrelsen og andre udviklingsprojekter skal inddrages i det kommende samarbejde. Der indgås løbende konkrete aftaler omkring de projekter og aktiviteter, hvor parterne finder det relevant at indgå formelle aftaleforhold. Parterne forpligter sig til: At arbejde for gennemførelsen af den fælles vision. At deltage i møderne. At inddrage beboere, kommunale parter, erhvervsdrivende og andre samarbejdspartnere. Samarbejdsaftalen gælder foreløbigt i en periode på 4 år, dvs. til udløbet af Aftalen vurderes af parterne på et fællesmøde, når halvdelen af perioden er gået, eller hvis der viser sig behov for væsentlige ændringer. Det forventes, at parterne så vidt som muligt træffer beslutninger ved fælles konsensus. Da parterne er juridisk uafhængige, kan der ikke træffes beslutninger, der binder en part til at gennemføre aktiviteter og projekter, de ikke kan stå inde for. Hvis der opstår konflikter i samarbejdet behandles disse i styregruppen, med henblik på at opnå enighed. Da samarbejdet bygger på en aftale mellem juridisk selvstændige parter, må eventuelle konflikter i sidste ende fremlægges for parternes respektive kompetente beslutningsorganer. De lokale ressourcer skal inddrages De lokale ressourcer kan inddeles i 2 hovedgrupper: Målgruppen og støttegruppen. Målgruppen for parkprojektet er områdets børn og unge, mens støttegruppen er de organisationer i området, som qua deres kontakt med børn og unge kan være garant for og understøtte børn og unges rolle som bygherrer. 17

18 1) Målgruppen Målgruppen udgøres af 2 undergrupper: Børn og unge fra Skelagergårdene - Gruppen udgøres i alt af knapt 300 børn og unge under 18 år. Målgruppen Børn og unge fra Skelagergårdene Børn og unge fra den øvrige bydel Børn og unge fra bydelen i øvrigt. - Denne gruppe er stor men mere udefinerlig, men vigtig for at knytte Skelagergårdene sammen med den øvrige bydel. Følgende centrale udfordringer og pointer vurderes som væsentlige: - 80% af alle børn og unge har mange aktiviteter (idræt, hobbies, job m.v.) i fritiden. - 20% har typisk mere tid, men kan være svære at få fat i. - De 20% er en vigtig målgruppe, men der skal tænkes i anderledes baner med hensyn til de demokratiske processer. - Det er vigtigt, at de unge forstår de langsigtede perspektiver i processen, men på den anden side skal de kunne opleve hurtige resultater for at de fastholder interessen. - Der kan f.eks. dannes forskellige interessegrupper med udgangspunkt i f.eks. temaer, køn, aldersgrupper eller tilhørsforhold (bolig, skole, klub m.v.). 2) Støttegruppen Støttegruppen udgøres af en række forskellige aktører, som kan opdeles i tre undergrupper: 2.1 Offentlige virksomheder og institutionelle aktører 2.2 Frivillige organisationer 2.3 Private erhvervsvirksomheder 2.1 Offentlige virksomheder og institutionelle aktører Undergruppe 2.1 udgøres bl.a. af kommune, politi og boligorganisationer. De er alle repræsenteret i partnerskabet. De har veldefinerede funktioner og forpligtelser i forhold til målgrupperne og til området i det hele taget. Aalborg Kommune har således ansvaret for en lang række lovregulerede ydelser, såsom børneinstitutioner, skoler, ungdomsskoler, sociale ydelser osv., politiet har ansvaret for opretholdelse af lov og orden, mens boligorganisationerne har ansvaret for at administrere boligtilbud. Støttegruppen 2.1 Offentlig virksomheder og institutionelle aktører 2.2 Frivillige organisationer 2.3 Private erhvervsvirksomheder 18

19 Undergruppe 2.1 er den eneste gruppe, som er forpligtet til at varetage funktioner i forhold til målgruppen. De kan i princippet fungere uafhængigt af andre aktører, men de vil i høj grad kunne styrke deres egen indsats i et samarbejde, både indbyrdes og sammen med andre. Undergruppe 2.1 indgår i eller samarbejder via en koordinationsgruppe, der har ansvaret for koordinationen af den boligsociale indsats i området. Foruden forvaltningerne er de væsentlige aktører bl.a.: - Sofiendal Skolen samt de øvrige skoler i bydelen - Fritidscentrene Sofiendal og Vesterkæret - Ungdomsskolen - Børnehaven Pilehaven - Det Sociale Jægerkorps. 2.2 Frivillige organisationer Undergruppe 2.2 udgøres bl.a. af områdets afdelingsbestyrelser og foreninger. Sammen med andre organisationer, baseret på frivillig indsats, har de som deres formål at yde indsats i forhold til målgruppen. Også undergruppe 2.2 kan i princippet fungere uafhængigt af andre aktører, men de vil i høj grad kunne styrke deres egen indsats i et samarbejde, både indbyrdes og sammen med andre. Foruden afdelingsbestyrelserne skal særligt nævnes: - Den Lange Klub for børn under 12 år i Skelagergårdene, der drives af frivillige med støtte fra boligafdelingen. - Seniorklubben i Skelagergårdene - Børne og Ungdomskorpsenes Samvirke i Aalborg - Idrætsorganisationerne i området. 2.3 Private erhvervsvirksomheder Undergruppe 2.3 er ikke repræsenteret fra projektets start, men det er målet, at de skal inddrages. For private virksomheder er indsats i forhold til målgruppen hverken en forpligtelse eller eksistensberettigelse, men det kan være en fordel både indadtil og udadtil at udvise socialt engagement, ligesom der kan være fordele i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. I modsætning til de to andre undergrupper kan virksomhederne næppe fungere i forhold til målgruppen uafhængigt af de andre grupper. På den anden side kan virksomhederne på væsentlig vis bidrage til at kvalificere den samlede indsats, dels ved at åbne 19

20 muligheder, som de andre aktører ikke kan tilbyde, dels ved at sætte nye standarder for samarbejde og projektstyring, baseret på forretningsmæssige hensyn. Enkeltpersoner, der indgår frivilligt i støtte til projektet, er overvejende organiseret i gruppe 2.1, men der kan være en glidende overgang mellem det at fungere som repræsentant for grupperne 2.2 eller 2.3 og det at optræde som personligt engageret individ i forhold til projektet. Temauge på Sofiendal Skolen Overfor målgruppen er der planlagt en temauge på Sofiendal Skolen til afholdelse fra den 29. august 2005 til den 2. september Alle klasser på skolen deltager i temaugen. Temaugens forløb: De udvalgte klasser arbejder efter eget valg med parkprojektet (de større børn såvel teoretisk som kreativt, de mindre mest kreativt). Landskabsarkitekterne besøger forskellige klasser i løbet af ugen, sidder på sidelinjen i forskellige grupper og hører om børnenes ideer og forslag. Ved ugens afslutning har lærerne samlet børnenes ideer på plancher, modeller, små rapporter el. lign., som afleveres til landskabsarkitekterne. 20

21 Opfølgning på temaugen: Der nedsættes et børneråd fra Sofiendalskolen bestående primært bestå af børn fra Skelagergårdene. Børnerådet udvælger den 8. september 2005 de bedste ideer fra skolens temauge ud fra landskabsarkitekternes udvælgelseskriterier. Landskabsarkitekterne rådgiver børnene i deres valg, som rådgivere til bygherren, så børnene skal tage stilling til flere parametre før de vælger. Den 23. september 2005, kl Reception på Sofiendalskolen, hvor de udvalgte ideer vises sammen med landskabsarkitekternes foreløbige rammeplan for parken. Udstillingen fortsætter i uge 39. De frasorterede ideer udstilles som samlede affotograferinger på plancher. Børnerådet præsenterer de udvalgte ideer for politikere og deltagerne fra Visionskonferencen i Skelagergårdene. P.g.a. pladsmangel åbnes dørene først senere for forældre og andre interesserede. Næste side: Koncept for temaugen på Sofiendal Skolen udarbejdet af Torben Schönherr 21

22 22

23 Der er afholdt en visionkonference Konferencen blev afholdt den 26. maj 2005 i Skelagergårdenes Fælleshus. På konferencen deltog ca. 80 nøglepersoner fra forvaltninger, boligorganisationer, skoler, institutioner, foreninger m.v. med tilknytning til området (støttegruppen). Konferencens formål var at skabe en bred interesse og engagement blandt de parter, som til hverdag har kontakt med beboerne og arbejder i området. Deltagerkredsen udgør desuden de personer, som i den videre proces udgør en vigtig støtte i den brede inddragelse af beboere og især børn og unge fra området. Nederst på siden er sammenfattet en række udsagn, som kom frem på konferencens visionsfase: 1. FJERN BLOKKE - ÅBENHED MOD FÆLLESSKAB 2. ATTRAKTIVE, INDIVIDUELLE GÅRD- OG BOLIGMILJØER 3. LEVENDE FÆLLESHUS/VÆRESTED 4. STOP FOR TILGANG FOR SVAGE FAMILIER I SAMARBEJDE MED KOMMUNEN 5. RYET I VORES AFDELING SKAL VENDES TIL DET POSITIVE 6. PENTHOUSELEJLIGHED I HVER ANDEN OPGANG 7. TAGTERASSER 8. BOTRÆNINGSLEJLIGHEDER 9. OMRÅDET BLIVER SÅ ATTRAKTIVT AT ANDRE GRUPPER I OMRÅDET BRUGER DET 10. SKELAGERGÅRDENE RENOVERES 11. GÅRDENE KAN VÆRE UENS 12. SMUKT BYGGERI PÅ SKØN PLET 13. JÆVNE BYGNINGERNE BYG NYT 14. BYGNINGER VELEGNEDE FOR BØRN/UNGE/ÆLDRE 15. GÅRDHAVER TIL RÆKKEHUSENE 16. ÅBNE GÅRDENE OP/ TRE LÆNGEDE 17. PENTHOUSE-LEJLIGHEDER(-EJE) 18. FÆRRE 1-VÆRELSES LEJLIGHEDER 19. LEJLIGHEDER/UNGDOMSBOLIGER TIL UNGE FRA OMRÅDET (OPGANGSFÆLLESSKABER) 20. STUDERENDE 21. HÆVD PÅ UNGDOMSBOLIG 22. FORSKELLIGE TYPER BOLIGER TIL FORSKELLIGE PERSONER 23. OPGANGSFÆLLESSKAB FOR PSYKISK SYGE M. FÆLLESLEJLIGHED MEDIEVÆRKSTED/INTERNETCAFÉ 23

24 I realiseringsfasen blev udsagnene tematiseret og konkretiseret. Politisk opbakning - Alle tiltag kræver politisk opbakning ikke bare i dag, men også i fremtiden Information - Fyldig information til beboere vedr. renovering Koordinatorer - Behov for koordinatorer - Ansættelse af netværksarbejder (fysisk/socialt/støtte fællesskab, etablere og vedligeholde netværk) - Social vicevært - Social miljøarbejder - Social medarbejder som igangsætter for frivillige - Social vicevært/netværksarbejder - Tovholder - Voksen Kontaktperson - BH og DUS-personale i området - Råd beboer/gård/børn - Mænd som ressource til unge. Fælleshus/Aktivitetshus/Trivselshus/Ressourcehus: - Ressourcehus med fastansatte og frivillige - Fælleshus - Aktivitetshus m. professionelle ansatte (ildsjæle) 24

25 - Mødregruppe i fælleshuset - Trivselshus/café - Tilgængelighed for beboere/fællesaktiviteter (Ældre- og Handicap). Tiltag for udvalgte grupper: - Målrettet indsats på børne- og familieområdet og beskæftigelsesområdet mod de familier der har størst behov - Rådgiverbase/sundhedspleje i Skelagergårdene. Udvidet samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen/Distriktspsykiatrien/ Socialpsykiatrien - Lave et sted for børn- og unge, hvor varme og omsorg er i højsædet (ikke for pænt Stedet ) - Serviceenhed hjælp til beboere, brug fra det offentlige, konfliktforebyggelse, SSP for voksne (Per og Gitte flytter ud træffetid). Lejligheder/bebyggelse - Færre 1-værelses lejligheder - Øget tilgængelighed til lejligheder - Forskellige boliger - Arbejde med boligers åbne indtryk - Prøvelejlighed - Penthouse/ejerlejlighed - Haver, flere rum i grønt areal 25

26 Område/B&U-park - Koncertplads amfiteater visdomshjørne Bibliotek - Invitere de unge til visionskonferencen/oprettelse af børneråd - Børn og Unge medbestemmelse/medansvar - Hvordan får vi alle børn involveret, også de børn som ikke går på Sofiendalskolen - Vigtigt med det rigtige navn til park - Mødesteder for børn og ældre, møde på tværs af generationer - Multibane, sø/springvand - Børnehave kan bidrage til fodboldturneringer/olympiade/store legedag/skovuge - Skov og gode opholdsmuligheder - Belysning i park - Aktivitetshus i B&U parken - Motionsstier - Bålplads - B&U parken for alle - Minilandbrug - Vand, stier, natur - Skøjtebane - Naturlegeplads - Pavilloner Aktiviteter - Økonomiske midler til fritidsaktiviteter - Sommerfest m. basar og loppemarked - Områdeavis/hjemmeside - Årligt fællesarrangement - Familie- fællesaktiviteter - Fælles madlavning - Kvindeaktiviteter Beskæftigelse - Socialt ansvar arbejdsgivere/licitation byggeri koordinator - Aktivere de ressourcer der ER i området Frivillighed - Ressourcebank - Afdelingsbestyrelser samarbejder om sportsarrangementer o.l. - Rådighedspulje til frivilligt arbejde Samarbejde - FC Sofiendal og Den Lange Klub samarbejder 26

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Helhedsplan - afdeling 12 # 1 Dagsorden 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Orientering om renovering af bebyggelsen. 4. Ideèr og forslag fra beboerne.

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Boligsocialnet. Himmerland Boligforening 14. marts 2013

Boligsocialnet. Himmerland Boligforening 14. marts 2013 Boligsocialnet Himmerland Boligforening 14. marts 2013 Nøgletal Ca. 6100 boliger i 52 afdelinger Organisationsbestyrelse med 9 medlemmer Repræsentantskab med 119 medlemmer Afdelingsbestyrelser med 225

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

Branding og markedsføring af almene boliger

Branding og markedsføring af almene boliger Vejle den 6. april 2011 Branding og markedsføring af almene boliger Almene sektor i den offentlige debat Grå beton Kedelige byggerier Tæt byggeri Kriminalitet og vold Etniske uroligheder Sociale ghettoer

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Boligselskabet AKB Lyngby. IDEASAps - en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser

Boligselskabet AKB Lyngby. IDEASAps - en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser Helhedsplanen Det helhedsorienterede byfornyelsesområde omfatter s 4 afdelinger i Fortunbyen, 4 kommunalt ejede boligblokke og et butikscenter. I området er der omkring 850 boliger med ca. 1.400 beboere.

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere