Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter"

Transkript

1 Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

2 Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Maria Vilsgaard Murphy 2014 Center for Boligsocial Udvikling Center for Boligsocial Udvikling Sdealmagerporten 2A 2650 Hvidovre Tlf: november 2014 Forsidefotos: Kristian Brasen for CFBU Udgivelsen kan frit hentes på CFBU s udgivelser kan frit citeres med tydelig kildegengivelse er en selvejende institution under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Centrets overordnede formål er at undersøge effekten af sociale indsatser i udsatte boligområder, at indsamle erfaringer fra nationale og internationale boligsociale indsatser og at yde kvalificeret rådgivning og processtøtte til centrale aktører indenfor det boligsociale område.

3 INDHOLD Forkortelser og betegnelser Resumé 5 Introduktion 8 Kort om center for boligsocial udvikling Undersøgelsens baggrund og formål Metode og fremgangsmåde Undersøgelsens resultater 11 CFBU's brugerprofil CFBU s produkter og funktioner samt anvendelsen heraf Brugernes motiver for at anvende CFBU Centerets image Brugerne efterspørger Centerets udfordringer Konklusioner 27 Anbefalinger Bilag 1: Interviewoversigt 31 Bilag 2: Eksempel på henvisning til CFBU rapport i ansøgning 33 Bilag 3: De boligsociale idealtyper

4 FORKORTELSER OG BETEGNELSER CFBU: Center for Boligsocial Udvikling LBF: Landsbyggefonden MBBL: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Målgruppe: Betegnelsen målgruppe bruges om CFBU s politisk definerede målgruppe, som inkluderer ministerier, kommuner, almene boligorganisationer, boligsociale helhedsplaner og andre, som igangsætter eller driver boligsociale indsatser. Derudover er LBF og MBBL, som er CFBU s ejere, en særlig målgruppe, som CFBU skal rådgive. Brugere: Centeret har imidlertid flere brugere end den politisk tilsigtede målgruppe (f.eks. frivillige, organisationer, politi m.m.), og derfor bruges betegnelsen brugere om samtlige aktører, der drager nytte af CFBU s produkter og aktiviteter. Interessenter: Interessenter bruges her overordnet set om alle de aktører, der har en interesse i centerets virke. De behøver for så vidt hverken være brugere eller den tilsigtede målgruppe. Produkter eller funktioner: Alle CFBU s fysiske outputs som rapporter og pamfletter samt ikke-fysiske outputs som rådgivning, konferencer, sparring m.m

5 RESUMÉ CFBU s brugere identificerer produktion af viden som centerets hovedbeskæftigelse. Denne viden må nødvendigvis formidles på forskellig vis for at nå centerets brede gruppe af brugere, som her opdeles i idealtyperne: Ildsjælen, Den passive, Strategen og Den erfarne. CFBU når ud til en bred vifte af brugere. I løbet af de seks år centeret har eksisteret, er centeret tydeligvis blevet en vigtig kilde til viden i hvert fald for den del af målgruppen, der arbejder direkte med boligsociale indsatser også kaldet praktikerne. Når man som udefrakommende initierer en undersøgelse i eller af det boligsociale arbejdsfelt i Danmark, bliver det hurtigt tydeligt, at det er et meget kompliceret felt. Pga. diversiteten og en inkonsekvent arbejdsdeling og organisering i det boligsociale felt landet over, er der i nærværende brugerundersøgelse blevet udarbejdet en brugerprofil baseret på idealtyper frem for en organisatorisk opdeling og definition. CFBU s brugere; idealtyperne Den erfarne: Har arbejdet med det boligsociale længe. Ofte ansat i stort fællessekretariat, stor kommune eller stor helhedsplan. Har ikke brug for CFBU personligt, da han har været med længere og derfor mener at vide mere end CFBU. CFBU s produkter Overordnet set er der stor tilfredshed med centerets produkter og funktioner. Produktion af viden identificeres af brugerne som centerets hovedaktivitet. Rapporterne vurderes som nødvendige, selvom mange ikke får læst hele rapporter. Derfor mener de fleste brugere også, at der er brug for et lettere tilgængeligt formidlingsformat. Ildsjælen: Arbejder praktisk med boligsociale opgaver. Denne bruger har fokus på lokale vilkår og på individet i sit udsatte boligområde. Den passive: Er typisk ansat af kommunen. Han har muligvis ikke selv valgt at arbejde i udsatte boligområder, men kan være ansat som kommunens tilskud til en helhedsplan, og han ved ikke meget om boligsocialt arbejde. Han har derfor ikke kendskab til CFBU, som omvendt heller ikke kender ham. Pamfletterne høster i denne forbindelse mange roser, og det er herigennem flere stifter bekendtskab med CFBU s undersøgelser og anbefalinger. Anbefalingerne findes af flere brugere lidt virkelighedsfjerne, da de somme tider bygger på en helt anden kontekst end deres egen. Anbefalingerne kan derfor være svære at overføre til deres lokale kontekst, men de bruges til at hente inspiration til egne projekter. Strategen: Er ofte mellemleder eller leder i en boligorganisation eller en kommune. Han har stor viden om den boligsociale politik og et enormt netværk. Han er gerne på fornavn med alle CF- BU s medarbejdere. De fleste brugere er meget optimistiske og entusiastiske mht. centerets rådgivning og sparring. Flere vil gerne udforske denne funktion, men har været i tvivl om hvordan. Nogle har været nervøse for at rådføre sig med centeret, da - 5 -

6 Udvidet brugerundersøgelse RESUMÉ de frygter, at det vil blive betragtet som om, at det pågældende projekt har problemer. Dette problem hænger uløseligt sammen med, at flere brugere er i tvivl om, hvordan CFBU er knyttet til LBF, og om CFBU f.eks. har autoritet til at lukke en indsats. Det efterspørges, at centerets medarbejdere kommer mere ud. Egentlig er det ikke så vigtigt, hvor vidt det er i forbindelse med at holde oplæg, men det afspejler en idé om, at centerets medarbejdere er nogen, der sidder i et elfenbenstårn, og brugerne efterspørger mere dialog og sparring med centeret. Ikke desto mindre vurderer brugerne, at centeret har gode forudsætninger for at udvikle konkrete værktøjer, der kan lette især praktikeres (som f.eks. helhedsplanernes projektlederes) arbejde. Det Boligsociale Danmarkskort og Logbøgerne er gode eksempler herpå. CFBU s produkter bruges til: At holde sig opdateret mht. boligsociale indsatser og aktiviteter. I forbindelse med at holde sig opdateret har nogle brugere også en idé om, at man kan holde sig ajour med hvilke typer aktiviteter, der gives bevillinger til af LBF. Denne idé afspejler igen forvirringen omkring, hvordan CFBU er knyttet til LBF. Desuden bruges CFBU s rapporter m.m. som en forsikring om, at man er på rette vej med sine indsatser. Hvis man kan se, at de samme aktiviteter kører i andre projekter, og at CFBU samtidig vurderer, at indsatsen virker efter hensigten, styrker det troen på det arbejde, man laver. Én af de meste konkrete former for brug er, at brugerne henviser til rapporterne i forbindelse med ansøgninger om bl.a. bevillinger. I sidste ende er denne brug med til at kvalificerende det boligsociale arbejde, da der henvises til metoder og indsatser, som CFBU vurderer, har en positiv effekt i de udsatte boligområder. Sidst, men ikke mindst, nævner flere brugere, at de henter inspiration fra CFBU s materiale. Lige præcis hvordan det kommer til udtryk i brugernes arbejde og ultimativt i de udsatte områder, har brugerne sværere ved at svare på. Det betyder dog generelt, at de ikke følger rapporternes anvisninger minutiøst, men at de plukker dele ud, der giver mening i deres kontekst. Denne brug er ifølge mange brugere måske det tætteste, man kan komme på at anvende best practice i en boligsocial kontekst. CFBU s image og fremtidige udfordringer CFBU anerkendes af brugerne som en vigtig kilde til viden og som en helt central aktør, hvad angår viden om boligsociale indsatser. Centerets resultater ses af mange brugere som sande i sådan en grad, at man kan henvise til centerets resultater som evidens på, at én metode er mere rigtig end en anden. Der er dog en underliggende tendens til, at flere brugere snakker om centerets evalueringer som en form for blåstempling af projekter, hvilket kan tænkes at have noget at gøre med den gennemgående forvirring, mht. om CFBU er en godkendende myndighed under LBF. De fleste af centerets udfordringer bunder i misforståelser og tvivlsspørgsmål mht. centerets rolle. Især er der forvirring omkring snitfladerne mellem CFBU og LBF, samt tvivl om hvilke roller og funktioner de to hver især udgør. Der er flere ting, der har fodret denne forvirring gennem tiden. Bl.a. de intensive rådgivningsforløb, som tidligere blev udbudt af CFBU, men som helhedsplanerne blev henvist til gennem LBF samt målopfyldelsesskemaerne, som i sin første udgave blev udarbejdet af CFBU på foranledning af LBF, og som blev udfyldt af helhedsplanerne til LBF, mens rådgivning om udfyldelsen blev varetaget af CFBU. Mange brugere ser herudover centeret som en statisk aktør. De efterlyser en mere samskabende tilgang til produktion af viden, og de efterlyser mere dialog og sparring med centerets medarbejdere. Det vil fremtidigt være en udfordring for centeret at give brugerne et indtryk af at være en dynamisk aktør, der kan indgå i sparringsrelationer med brugerne, og samtidig at skulle være et videncenter, der formår at hæve sig - 6 -

7 Udvidet brugerundersøgelse RESUMÉ over den enkelte projektleders hverdag for at producere viden, der er relevant i andre sammenhænge. Centerets største udfordringer identificeres i rapporten som: 1. At indbyrdes definere sin egen rolle mht. hvor meget, CFBU bør være en observerende hhv. medskabende aktør. 2. At skabe større berøringsflade med brugerne. 3. At arbejde med en mere modtagerorienteret formidling. 4. At arbejde på generelt at definere sin rolle (ikke mindst i forhold til LBF) overfor brugerne, og her tænkes især overfor de kommunalt ansatte, som her i rapporten identificeres som den del af målgruppen, der er mest forvirrede omkring centerets rolle og anvendelsesmuligheder

8 INTRODUKTION Formålet med brugerundersøgelse er at give CFBU s medarbejdere en dybere forståelse af centerets brugere, brugen af centeret samt brugernes behov for viden. Fokus ligger på brugernes oplevelse af centeret, og målet er at svare på, hvorvidt CFBU er med til at kvalificere det boligsociale arbejde. KORT OM CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) blev etableret i 2008 for en fireårig periode. Centeret er en selvejende institution under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), som via satspuljemidler og sammen med Landsbyggefonden (LBF) finansierer centeret. CFBU er et landsdækkende videncenter for ministerier, kommuner, almene boligorganisationer, helhedsplaner og andre, som igangsætter eller driver boligsociale indsatser. Centerets hovedformål er at kvalificere det boligsociale arbejde i de udsatte boligområder. Centerets arbejde består i at indsamle viden om og måle effekten af indsatser og herudfra rådgive beslutningstagere og praktikere om virkningsfulde indsatser. I 2012 blev CFBU forlænget med fire år og har dermed nu fungeret som boligsocialt videncenter i seks år. Der udarbejdes hvert år en resultatkontrakt mellem centeret og MBBL, hvor CFBU s undersøgelser mv. fastlægges. Bestyrelsen består af en formand og syv medlemmer, og deres rolle er at sikre, at centeret følger de politisk givne retningslinjer. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL I de første år havde CFBU hovedsageligt fokus på udvikling af undersøgelsesdesigns og formidlingsprodukter samt indsamling af viden om igangsatte boligsociale aktiviteter, herunder dokumentation af aktiviteternes resultater. Efterhånden har centeret akkumuleret og produceret en omfangsrig mængde viden om boligsocialt arbejde, og den viden er navnlig blevet formidlet videre til brugerne igennem videnskabelige rapporter 1. CFBU har internt gennemført bagudrettede brugerundersøgelser og surveys siden 2010 for at vurdere, hvorvidt deres hidtidige undersøgelser har været brugbare for målgruppen. COWI har desuden udført en ekstern undersøgelse af centeret i 2012 bl.a. med det formål at evaluere centerets målopfyldelse i forhold til formål og opgaver. Denne undersøgelse konstaterer, at det er i samtlige tidligere brugerundersøgelser blevet bekræftet at CFBU's målgruppe mener, at centerets arbejde er relevant, og at der er behov for centeret, (Evaluering af Center for Boligsocial Udvikling, COWI 2012, s. IV). CFBU s eksistensberettigelse er således blevet bekræftet flere gange, og nærværende undersøgelse vil derfor ikke beskæftige sig med centerets overordnede relevans. Derimod har CFBU bestilt denne brugerundersøgelse som et led i en fremadrettet strategi om en mere eksternt betinget udvikling af undersøgelser og produkter. Formålet med denne brugerundersøgelse er således for centerets medarbejdere at blive skarpere på sine brugere og brugen af centeret. Helt specifikt er det endvidere et ønske at blive klogere på den gruppe af brugere, der er ansat i kommunerne til at stå for den boligsociale indsats. Denne undersøgelse vil derfor ikke tage udgangspunkt i centerets målopfyldelse, men i stedet vil der blive foretaget en udredelse af centerets virksomhed set fra brugernes synspunkt. Analysen her i rapporten giver altså udtryk for brugernes syn på CFBU og er ikke nødvendigvis en gen

9 Udvidet brugerundersøgelse INTRODUKTION givelse af, hvordan tingene virkeligt hænger sammen. Afslutningsvist er det desuden et mål med den endelige rapport at synliggøre CFBU s relevans og anvendelighed for diverse interessenter. METODE OG FREMGANGSMÅDE For at imødekomme ovenstående ønsker vil der blive udarbejdet en brugerprofil og foretaget en udredning af centerets produkter og brugen heraf samt brugernes motiver for at anvende centeret. Undersøgelsen fokuserer på centerets brugere, deres opfattelse af CFBU og CFBU s rolle, centerets undersøgelsers relevans for lige netop deres arbejde samt CFBU s udfordringer mht. brugerne. Fokus er altså på brugernes oplevelse af CFBU, og undersøgelsens metode er kvalitative interviews med udvalgte brugere. Det skal nævnes her, at betegnelsen bruger i denne undersøgelse bruges om den bredere gruppe af centerets brugere, som inkluderer aktører, der ikke nødvendigvis er direkte ansat til at varetage boligsociale opgaver. Undersøgelsens objekt er altså ikke blot centerets politisk tilsigtede målgruppe 2. I COWI's brugerundersøgelse fra 2012 er CFBU's brugere delt op i to kategorier: beslutningstagerne og praktikerne. Beslutningstagerne defineres som direktører og chefer på højt niveau, mens praktikerne dækker over en gruppe, som beskæftiger sig med boligsociale indsatser i udsatte boligområder eller arbejder tæt på målgrupper, der bor i udsatte boligområder. Denne kategorisering er imidlertid meget overordnet, da det ikke er COWI-undersøgelsens sigte at lave en dybdegående analyse af CFBU s brugere. For at få en bredere forståelse for hvem CFBU s brugere er, og hvad de har behov for, er der i nærværende undersøgelse blevet taget udgangspunkt i disse to kategorier. Der er herudfra, og på baggrund af 31 interviews med centerets brugere, blevet udarbejdet en brugerprofil baseret på en idealtypologi, der har til formål at tjene som et værktøj for centerets medarbejdere. Herefter udredes centerets produkter og funktioner, samt hvordan de bruges, for efterfølgende at analysere brugernes motiver for at anvende CFBU. Desuden er interviewene blevet analyseret med hen- blik på at sige noget om centerets image blandt brugerne, og til sidst diskuteres brugernes efterspørgsler og centerets fremtidige udfordringer, hvor bl.a. CFBU s rolle i forhold til kommunerne vil blive diskuteret. Undersøgelsens resultater samles afslutningsvist i konklusionen med henblik på at svare på, hvorvidt CFBU er med til at styrke det boligsociale arbejde i Danmark. Undersøgelsens hovedspørgsmål er således: Er CFBU med til at kvalificere det boligsociale arbejde i Danmark? Opfylder centeret målgruppens/brugernes behov for viden? For at besvare hovedspørgsmålene i konklusionen er undersøgelsen baseret på en række underspørgsmål: Hvem er centerets typiske brugere? Hvad er brugernes motiver for at bruge centeret, hvordan bruges centerets produkter og med hvilke resultater? Hvordan ser brugerne CFBU s rolle, tilgængelighed og anvendelighed? De forskellige metoder, der er brugt til indsamling af data beskrives herunder: Desk studie For at få et nuanceret indblik i CFBU s arbejde og eksistensgrundlag er der indledningsvist foretaget online research af det boligsociale felt i Danmark. Endvidere er centerets resultatkontrakter, udgivelser og tidligere brugerundersøgelser blevet gennemgået med det formål at lave en indledende kortlægning af centerets aktiviteter, produkter og brugere. Ud fra denne kortlægning er der endvidere udarbejdet interviewguides for at identificere brugernes motiver for at anvende centerets produkter

10 Udvidet brugerundersøgelse INTRODUKTION Feltstudie Hovedparten af undersøgelsen er foregået i og fra CFBU s lokaler. Det har givet mulighed for at observere og deltage i den daglige gang på centeret, og centerets medarbejdere er løbende blevet inddraget i undersøgelsens foreløbige resultater. Dette har været en fordel mht. at udpege centerets brugere, validering af resultater og justering af undersøgelsens design i takt med en konstant voksende forståelse for centerets arbejde og det boligsociale felt generelt. Struktureret brainstorm/fokusgruppeinterview CFBU s medarbejdere er blevet involveret i design af undersøgelsen fra starten. Bl.a. er tre medarbejdere (Rasmus Bjørn, Nikolaj Avlund og Mette Fabricius) blevet præsenteret for de første tanker mht. undersøgelsens fokus og derefter bedt om at brainstorme. En struktureret brainstorm har flere og mere specifikke spørgsmål end et fokusgruppeinterview og egner sig godt til projekter, hvor der er mere fokus på indholdet af diskussionen, end på hvordan interaktionen udfolder sig blandt deltagerne. Centerets medarbejdere er efterfølgende løbende blevet brugt i uformelle fokusgrupper og til strukturerede brainstorms. Interviews Der er i alt foretaget 31 interviews af centerets brugere 3. For en oversigt over interviewpersoner, se bilag interviews er foretaget over telefonen og tre interviews er mere dybdegående og foretaget hos de interviewede. Alle interviews er semi-strukturerede og foretaget efter en for-udarbejdet interviewguide, der er blevet tilpasset det enkelte interview. Og hvad har det betydet i dit arbejde? (nævn evt. to-tre motiver f.eks. hvis du skulle forklare for en ny medarbejder, hvad centeret kan bruges til) Hvordan vurderer du centerets produkter? Rapporter, pamfletter mm. - Er du tilfreds med indhold og form? - Akademisk vs. praktisk? Hvordan ser du CFBU s rolle? Forslag til hvad der ville fungere bedre for dig? Formidlingsform, indhold, metode. Nogle problematikker, indsatsområder, metoder du savner afdækket af centeret? Har du uddybende kommentarer eller forslag til nogle, der kunne være interessante at snakke med? Den første interviewliste er udarbejdet på baggrund af samtaler med CFBU s leder og medarbejdere og med udgangspunkt i tidligere brugerundersøgelsers interviewlister samt CFBU s nyhedsbrevs distributionsliste. I interviewene er der, som eksemplet ovenfor viser, blevet spurgt om forslag til andre brugere, og således er der løbende blevet tilføjet interviewpersoner til listen. Denne adgangsmåde har givet et indblik i centerets netværk og berøringsflade med brugerne. Eventuelle mangler på listen kan således inddrages i analysen. Eksempel på interviewguide til telefoninterview: Fortæl lidt om din rolle i forbindelse med det boligsociale og i den forbindelse: Hvad bruger du centeret til? Har centeret haft konkret indflydelse på dit arbejde? -Konkrete tiltag, forandringer rent praktisk eller i din tilgang til dit arbejde. Hvordan? 1. Centeret har mange andre produkter, som vil blive gennemgået under Centerets produkter. 2. Se udredning af begreber ovenfor under Forkortelser og betegnelser. 3. Der er desuden foretaget ét planlagt interview af tre af centerets medarbejdere som belyst ovenfor, samt utallige uformelle interviews og samtaler med centerets leder og andre medarbejdere

11 UNDERSØGELSENS RESULTATER CFBU arbejder løbende på at formidle viden i forskellige formater. Ud over de fysiske produkter, arbejdes der med rådgivning, og der foregår en konstant sparring mellem brugerne og centerets medarbejdere samt leder. Undersøgelsen peger på, at brugerne efterspørger endnu mere sparring og mindre envejskommunikation CFBU's BRUGERPROFIL Relevans Det boligsociale felt er kompliceret, og det inkluderer mange interessenter fra forskellige brancher. Det boligsociale arbejde er desuden genstand for bl.a. lokale og regionale betingelser. CFBU s brugergruppe består således af mange forskellige aktører fra kommuner, boligorganisationer, politi og diverse råd, centre, foreninger m.fl., der alle arbejder ud fra forskellige forudsætninger. Da centerets formål er at producere viden til og rådgive disse med det endelige mål at kvalificere det boligsociale arbejde, er det vigtigt, at centerets medarbejdere har et velfunderet kendskab til de forskellige modtagere og deres motiver for at bruge centeret. Herved kan både undersøgelsernes design samt formidling bedre målrettes brugerne. Praktikere og beslutningstagere I COWI s undersøgelse fra 2012 hedder det, at ledende beslutningstagere er mere kritiske overfor centerets prioriteter og kvaliteten i indsatserne, (Evaluering af Center for Boligsocial Udvikling, COWI 2012, s. IV). Det tyder på, at beslutningstagerne ikke ser CFBU som deres videncenter. Flere interviewpersoner på mellemlederniveau, specielt i kommunerne, sætter da også spørgsmålstegn ved, om de virkelig er centerets målgruppe, men dette kan også hænge sammen med, at de ofte har andre arbejdsopgaver end blot arbejdet med det boligsociale. Derfor ses CFBU ofte som praktikernes videncenter, og beslutningstagerne læser hovedsageligt rapporterne for at holde sig opdateret mht., hvad der foregår i helhedsplanerne, og så de kan videredistribuere rapporterne til dem, der arbejder i projekterne, altså til praktikerne. Idealtyper CFBU s brugere er som sagt en meget sammensat gruppe og frem for at gruppere brugerne efter stillingsbetegnelser og arbejdsfelt, er det her blevet vurderet, at det er mere givtigt at tale om idealtyper, der kan gå på tværs af brugernes arbejdsområde. Idealtyperne er opstillet på baggrund af undersøgelsens interviewdata og har til formål at give en overordnet forståelse for hvilke former for aktører, der findes i CFBU s brugergruppe. Idéen er, at de endvidere kan fungere som et metodemæssigt hjælpemiddel for CFBU s medarbejdere til at diskutere modtagere mere målrettet allerede i opstartsfasen af undersøgelsesdesignet. Det er således intentionen med denne del af udredelsen at identificere nogle typiske og sædvanlige karaktertræk og egenskaber iblandt CF- BU s forskellige brugere. Som det er med idealtyper, er karaktertrækkene i nogle tilfælde stærkt overdrevne, og det er vigtigt at påpege, at disse typer ofte ikke findes i deres rene form. Her følger en kort beskrivelse af idealtyperne Ildsjælen, Den Passive, Strategen og Den Erfarne. For mere detaljeret beskrivelse se bilag

12 Udvidet brugerundersøgelse UNDERSØGELSENS RESULTATER Ildsjælen Ildsjælen er ofte praktiker, som arbejder ude i felten i et udsat boligområde. Han er på fornavn med de fleste af beboerne, og han ser det boligsociale arbejde som sit kald. Han har mange kontakter indenfor feltet, og derfor vil flere af CFBU s medarbejdere også kende ham. Fokus er på den lokale indsats og på beboerniveau. Han mener, at hvis han kan hjælpe én på rette vej, så er det en succes. Ildsjælen føler sig gældende i den boligsociale kontekst. Han mener og tror, at han kan gøre en forskel på lokalt plan. Han er ikke interesseret i det store perspektiv som sådan. Selvfølgelig interesserer han sig for politiske tiltag osv., men mest fordi det kan have indflydelse på lige præcis hans udsatte boligområde. Han har stor viden om praktisk boligsocialt arbejde (indsatser, aktiviteter osv.) og rummer meget tavs viden også. Han laver meget research selv, f.eks. når han skal opstarte en ny aktivitet. Det er oftest her han kommer i kontakt med CFBU, da han bruger centeret som en informationsbank, over hvor i landet han kan finde helhedsplaner, der har samme form for aktivitet. Han har ikke tid til at læse alt, og CFBU s rapporter er ofte ikke helt overførbare og praksisnære nok. Selvfølgelig kan man bruge anbefalinger og best practice, når bare metoderne bliver overført af folk, der har et godt kendskab til den lokale kontekst, men han vil hellere selv bygge den helt rette indsats op. Desuden vil han hellere hente viden fra virkelige mennesker i andre helhedsplaner. Den passive Den passive er ofte kommunalt ansat f.eks. som bidrag til en helhedsplan i form af medarbejdertimer. For ham er det bare et arbejde, som hans arbejdsgiver har sat ham til. Han føler sig umotiveret og alene om opgaven, og han har hverken nok tid eller midler til at udrette noget. Hans tanker om boligsocialt arbejde er, at måske kan man hjælpe en enkelt i ny og næ, men generelt er det en håbløs situation. og fordi han mener, at hans situation/kontekst er helt atypisk, kan han ikke bruge anbefalinger og best practice. Han tilegner sig den viden han bliver bedt om. Hvis en projektleder beder ham om at læse en rapport om f.eks. relationsarbejde, læser han den, men han laver ingen research på eget initiativ. Han ved intet om CFBU, hvem de er, eller hvad han kan bruge centeret til, og omvendt kender CFBU heller ikke ham. Hermed kan det selvfølgelig være en udfordring for CFBU at nå den passive. Denne udfordring vil blive diskuteret yderligere sidst i rapporten. Strategen Strategen kan f.eks. have en mellemlederstilling i en boligorganisation eller kommune. Han kan også være politiker. Han ser det boligsociale arbejde som et politisk spil og synes, det er fedt! Han har fokus på image og positiv eksponering, og han ser optimering af processer og det overordnede resultat som vigtigere end individet i de udsatte boligområder. Hvis man kan forbedre statistikkerne omkring kriminalitet i et bestemt boligområde, betyder det ikke så meget, om tallene er forbedret, fordi de kriminelle sidder i fængsel, er flyttet derfra eller virkelig er blevet hjulpet ud af kriminaliteten. Han mener, at problemerne i de udsatte boligområder kan afhjælpes, hvis blot man finder ud af, hvad der virker. Hvis det virker i ét udsat boligområde, virker det også i et andet med samme problemer! Strategen har stor tiltro til sig selv og knap så meget til de boligsociale medarbejdere I felten han synes til tider, det er svært at få øje på resultaterne. Han har stor viden om det boligsociale felt især netværksmæssigt, (hvis han er politiker har han knap så meget viden). Han kender alle, og CFBU s medarbejdere kender ham godt. Han vil have effektmålinger, virkningsevalueringer osv. fra CFBU, og han følger den politiske debat meget nært. Derfor læser han især rapporter, der kan have indflydelse herpå. Den passive har ikke meget viden om boligsocialt arbejde. Han har kendskab til sin egen kontekst og den er håbløs. Den viden, han har brug for, skal derfor være meget kontekstnær og praksisorienteret, Den erfarne Den erfarne sidder ofte i en stor helhedsplan, sekretariat, kommune eller region. Han har mange års erfaring og er ikke tilfreds med udviklingen indenfor

13 Udvidet brugerundersøgelse UNDERSØGELSENS RESULTATER det boligsociale felt. Indblandinger, som skemaer osv. ovenfra, forstyrrer arbejdet, og han har slet ikke behov for den slags, da han har været med til at opfinde feltet fra bunden. Han ved, hvordan det skal gøres og gør derfor, som han plejer. Han er slet ikke opsøgende, da han mener at vide alt om boligsocialt arbejde i Danmark. Andre aktører på feltet inkl. CFBU kan tværtimod lære af ham. Han har været i feltet længere, end CFBU har eksisteret, og derfor mener han ikke, at han kan lære af CFBU, men han hjælper gerne med at videredistribuere rapporter m.m. til de, der har mere brug for det. Han kan dog være interesseret i at høre om nye tiltag, der kan påvirke hans arbejde. CFBU S PRODUKTER OG FUNKTIONER SAMT ANVENDELSEN HERAF Center for Boligsocial Udvikling har mange forskellige outputs, her kaldet produkter eller funktioner. Ikke alle produkterne er fysiske, og flere af dem er ikke nævnt i resultatkontrakten, da de er en form for sideprodukter ved centerets foretagende. Her kan bl.a. nævnes, at centeret kan være med til at sætte den boligsociale dagsorden, gøre opmærksom på et emne, en problematik m.m., de kan påvirke holdninger og levere grundlag for argumentation, de kan udbrede erfaringer til et bredere publikum end ellers, og deres undersøgelser kan inspirere boligsociale aktører i deres daglige arbejde. Al anvendelse af centeret er altså med andre ord ikke direkte og instrumentel, og alle centerets anvendelsesmuligheder har ikke nødvendigvis været formuleret i resultatkontrakten eller forventet ved centerets oprettelse. Produktion og formidling af viden CFBU er ifølge deres brugere først og fremmest et videncenter. Hovedproduktet er altså viden. Det har hele tiden været CFBU s mål at opsamle viden om boligsociale indsatser med henblik på at kunne evaluere disse, men denne produktion af viden har selvsagt mange flere anvendelsesmuligheder, som centeret også udforsker og som ikke udelukkende efterspørges i boligsociale sammenhænge. Bl.a. kan den videnpulje, som centerets medarbejdere besidder, bruges i diverse følgegrupper 4 og til oplysning i medierne 5. Desuden kan videnopsamling og -deling selvsagt munde ud i forskelligartede produkter, hvilket centeret løbende eksperimenterer med, efterhånden som videnpuljen ekspanderes. Rapporter Centerets viden bliver fortrinsvist publiceret i form af rapporter. De fleste af brugerne er enige om, at CF- BU s rapporter generelt er solide og videnskabeligt velfunderede: Det fungerer helt vildt godt for mig. På en måde er det det tætteste, vi kommer i det boligsociale på noget evidens. Det er solidt funderet. Projektleder, helhedsplan Det er selvfølgelig en generalisering, da de fleste brugere fortæller, at de selvfølgelig ikke får læst samtlige rapporter fra ende til anden. Ofte har de intentioner om at læse dem, men de har for travlt: Hver gang der kommer en ny rapport, printer jeg den ud og skriver læse, og så ligger den der en måneds tid, og så kan det godt være, at jeg får bladret den igennem. Specialkonsulent, boligorganisation Mange fortæller, at de læser en rapport, hvis den kommer ud på et tidspunkt, hvor vedkommende beskæftiger sig med det emne rapporten omhandler: Ofte er det fordi man rammer heldigt ned, når f.eks. helhedsplanerne skal laves, hvor der ligesom er noget momentum og noget fokus på det. Hvis det bare kommer ind af døren på et tilfældigt tidspunkt, hvor der er alle mulige andre ting, der fylder, så tror jeg ikke de får set på det. Konsulent, KL Så ofte kan det altså være et tilfælde, at en rapport fanger en brugers opmærksomhed. Flere brugere nævner da også, at de går ind på centerets hjemmeside og søger efter rapporter omhandlende en speci

14 Udvidet brugerundersøgelse UNDERSØGELSENS RESULTATER fik aktivitet, når de skal igangsætte en sådan aktivitet. Det er hovedsageligt projektledere på helhedsplaner, der bruger sidstnævnte tilgangsmåde. Nogle af de kommunalt ansatte interviewpersoner bruger samme tilgang. De er dog alle ansat i store kommuner, og det betyder altså, at de store kommuner har øje for CFBU og finder rapporterne brugbare. Noget tyder på, at de små kommuner er mindre opmærksomme på CFBU, og det kan der være flere årsager til. Disse vil blive belyst under afsnittet om centerets udfordringer. Der er ingen af interviewpersonerne, der udtrykker utilfredshed med rapporternes fordeling mellem akademisk, teoretisk indhold og praksisnære udredninger. Alle adspurgte mener, at forholdet er fornuftigt. Jeg synes, de (rapporterne, red.) er rimeligt let tilgængelige, og de er også forholdsvis overskuelige. Jeg synes, de er relativt praksisnære, og det er jo det, vi har brug for på en eller anden måde, og det er fint nok, at der også er en teoretisk fundering bagved, men jeg synes, det er meget altså, det der med, at der er nogle guidelines og nogle værktøjer, man kan ligesom tage ud fra rapporterne, det synes jeg er brugbart....bruger CFBU s materialer i en overordnet diskussion om legitimitet og effektmåling i forhold til pressen, det politiske niveau i kommunen og bestyrelsen. Sekretariatsleder, helhedsplan Mere konkret henvises forskellige aktører, der arbejder i udsatte boligområder, til rapporterne på forskellig vis, med det formål at opkvalificere arbejdet i udsatte boligområder. Politiarbejdet i udsatte boligområder er et eksempel herpå: Vi har et idékatalog, som vi sender ud til politikredse i særligt udsatte boligområder og til inspiration, når de skal starte indsatser op. Så er der f.eks. henvisninger til det sidste nye, I har lavet. Interviewperson fra politiet Desuden henvises der til rapporterne af diverse boligsociale medarbejdere som evidens i forbindelse med bevillinger og ansøgning om f.eks. udvidelse af en specifik aktivitet eller indsats 6. Mere herom under Brugernes motiver for at anvende CFBU. Sekretariatsleder, helhedsplan Det skal dog nævnes, at nogle brugere mener, at nogle af rapporterne kan være for lange og teoretiske for bl.a. kommunalt ansatte med en ikke-akademisk baggrund, og som er ansat på timebasis. De samme brugere mener dog ikke, at der skal laves om på rapporternes format, men påpeger blot, at det er vigtigt, at resultaterne også bliver præsenteret i et lettere tilgængeligt format. Af brugerne nævnes der især to anvendelsesmuligheder af rapporterne, nemlig henvisning og inspiration. Bl.a. bliver der refereret og henvist til rapporterne i medier samt i andre videnskabelige rapporter. F.eks. nævner en interviewperson, at han: Pamfletter Pamfletterne er centerets rapporter formidlet i et lettere tilgængeligt format, og de høster mange roser blandt brugerne. Der er generelt en holdning om, at de fleste ikke har tid til at læse lange rapporter, og derfor er pamfletten et meget passende format til at skabe interesse. Derefter kan man læse rapporten, hvis man har behov for uddybende viden, men ofte nævnes det, at f.eks. kommunalt ansatte ikke har tid til at læse rapporterne, da deres arbejde med det boligsociale ofte kun er en brøkdel af deres samlede arbejde:

15 Udvidet brugerundersøgelse UNDERSØGELSENS RESULTATER I har nogle rigtige fine formidlingsformater, fordi I kommunikerer noget lidt længere engang i mellem, og samtidig har I også de her pamfletter, som egner sig sindssygt godt til vores målgruppe i kommunerne, som ikke gider at læse lange rapporter, men som meget kort får ridset er par hovedpointer op, og så kan de få den uddybende rapport på et link, og det syntes jeg fungerer helt fantastisk godt. Udviklingschef, boligselskab Det er ikke nødvendigvis pamfletformatet, der er det helt rigtige, men det er det faktum, at centerets undersøgelser også formidles i et kortere og mere tilgængeligt format, der specifikt bliver rost. Fællessekretariater bruger bl.a. pamfletterne til at skabe interesse for det boligsociale arbejde: De er gode til at skabe synlighed i forhold til CFBU og måske også til at fortælle noget om, hvordan det ser ud ude i boligområderne, men når det er på så overordnet et plan, er det mest den der umiddelbare interesseskabelse, vi bruger dem til. Vi bruger dem til at skabe nysgerrighed. Konsulent, fællessekretariat Nogle pamfletter bruges desuden til et bredere publikum. Det gælder f.eks. pamfletten om brandkadetter, som deles ud af brandvæsenet i forbindelse med oplæg og seminarer som en slags reklame for og til oplysning om netop denne type indsats. Bl.a. deles de ud til danske såvel som norske beredskabschefer og til danske kommuner, der overvejer at starte et brandkadet-projekt op i et udsat boligområde. På den måde når pamfletten af omveje ud til den tilsigtede målgruppe. Endvidere opfordres der forud for oplægget/seminaret til at deltagerne læser rapporten om brandkadetter. CFBU s evaluering af brandkadetter ses i denne sammenhæng som yderst indflydelsesrig, da den beviser, at det er et projekt, der tages alvorligt samt bekræfter at projektet har en positiv effekt. Rådgivning Rådgivning er en mindre del af centerets funktion. Ifølge hjemmesiden tilbyder CFBU rådgivning til boligsociale medarbejdere, boligsociale konsulenter i almene boligorganisationer, ansatte i boligsociale fællessekretariater samt kommunalt ansatte, der arbejder med boligsociale indsatser. Rådgivningen kan bl.a. dreje sig om projektstyring, samarbejde, forankring, dokumentation og boligsociale aktiviteter, men der er bl.a. tvivl blandt brugerne om hvilke kriterier, man skal opfylde for at få rådgivning. Flere interviewpersoner spørger således, om et projekt skal have alvorlige problemer for at modtage rådgivning, eller om man bare kan ringe uopfordret, og mange ved slet ikke, at centeret har en rådgivende funktion. Tidligere kunne en helhedsplan kun modtage rådgivning igennem henvisning fra LBF, hvorimod man nu også selv kan henvende sig og efterspørge rådgivning. CFBU har dog en øvre grænse for hvor mange rådgivningsforløb af længere varighed, de kan tilbyde om året. De, der har modtaget intensiv rådgivning via henvisning fra LBF, virker til at være lidt i tvivl om, hvad der gjorde, at netop de fik rådgivningen. Alligevel er de ikke i tvivl om, at de har fået noget ud af rådgivningsforløbet: blandt andet hjalp hun (medarbejder fra CFBU, red.) med at få opstillet de her milepæle, der gav mig en ide om, hvad jeg skulle stile efter. Vi fik lavet denne her skabelon til selvevaluering, og det var også meget værd, den har vi skullet sidde med hvert år efterfølgende. Så det var rigtig fint, at hun kunne hjælpe med at få den sat på plads, med de mål vil skulle forfølge. Projektleder om rådgivningsforløb til nyopstartet helhedsplan I dette tilfælde herskede der også tvivl om, hvorvidt rådgivningen var kommet i stand af overvågningsmæssige årsager og således for Landsbyggefondens skyld, eller om det var for at give helhedsplanen nogle grundlæggende værktøjer med det formål at give indsatsen de bedste vilkår fra starten

16 Udvidet brugerundersøgelse UNDERSØGELSENS RESULTATER Centerets rådgivende rolle har ændret sig løbende, og det har både været forvirrende for de, der har modtaget rådgivning, men også for de, der gerne vil udnytte denne funktion, men som er i tvivl om hvordan, og hvad funktionen indebærer. Det nævnes i COWI s undersøgelse, at det ikke er entydigt klart, hvad der forstås ved rådgivning hhv. sparring hhv. processtøtte, (Evaluering af Center for Boligsocial Udvikling, COWI 2012, s. 15), og det må siges stadig at være tilfældet. Sparring CFBU bruger ordet sparring om en del af centerets rådgivningsfunktion, men som nævnt ovenfor er det ikke tydeligt, hvad der adskiller de to begreber. Her bruges termen sparring om en bred gruppe funktioner og produkter. Begrebet dækker bl.a. over det, som centerets medarbejdere kalder rådgivningshenvendelser 7, men det er egentlig en meget bredere funktion, der også inkluderer den løbende kontakt en specifik CFBU medarbejder har med f.eks. en bestemt projektleder på en bestemt helhedsplan: Men så har I også en anden funktion, som jeg bruger, og det er den mere netværksbaserede. Jeg tror, at Birgitte (centerleder CFBU, red.) vil kunne fortælle, at hun nogle gange har mig i røret, for så spørger jeg, hvis jeg skal have noget viden, hvem skal jeg så have fat i. Det behøver ikke, at være viden, der ligger som rapporter, det kan også bare være nogen, som har nogle års erfaring med en bestemt problematik, som jeg kan se, at vi står med i en eller anden by. ( ) Jeg er rigtig glad for det, og jeg gør det bare, måske fordi jeg er lidt flabet, men jeg har haft rigtig god gavn af det. Udviklingschef, boligselskab Blandt CFBU s medarbejdere og brugere findes der mange af disse individuelle og mere eller mindre uformelle relationer, hvilket i denne undersøgelse særligt kom til udtryk under tilblivelsen af interviewlisten, hvor det blev tydeligt, at centerets forskellige medarbejdere har forskellige kontakter, og ofte er det et tilfælde, hvordan lige præcis den medarbejder-bruger-relation er opstået. Nogle gange er det fordi brugeren indledende har kontaktet medarbejderen ang. en rapport, som han/hun står som kontaktperson på, og nogle gange er det fordi medarbejderen har evalueret brugerens projekt. En bruger kan selvfølgelig godt have flere sådanne sparringsrelationer med flere af centerets medarbejdere. Denne sparringsfunktion bliver selvsagt mere og mere udbredt eftersom centerets netværk udvides, og kendskabet til CFBU får dybere rødder i det boligsociale arbejdsfelt. Samtidig er det en funktion, der har mange underfunktioner- og produkter, som kan være svære at få øje på, især for centerets egne medarbejdere, der ofte betragter disse små rådgivningshenvendelser m.m. som en form for bivirkning ved centerets foretagende. Der foregår også en mindre ping-pong-mæssig kontakt mellem centerets medarbejdere og brugere. Efterhånden rummer centeret så meget viden om konkrete boligsociale indsatser, at boligsociale aktører er begyndt at bruge CFBU som oplysningscenter. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at flere boligsociale medarbejdere henvender sig til centeret, når de gerne vil vide, hvor i landet man f.eks. har en specifik aktivitet kørende. Herefter tager brugeren oftest selv kontakt til de kontakter, de får fra centeret for at få en uddybende forklaring på, hvordan aktiviteten fungerer, om der er bestemte problematikker, man skal tage hensyn til osv. De fleste har altså allerede bestemt sig for hvilken type aktivitet, der skal søsættes, og de ved allerede hvilken viden, de mener at have brug for, før de kontakter centeret. CFBU bliver på denne måde til en slags mellemmand og ikke en central sparringsaktør. Omvendt henter de samme aktører gerne inspiration til hvilken type aktivitet, der kan passe i deres kontekst gennem CFBU s udgivelser, men det er meget tydeligt, at brugerne ser CFBU som et sted, man henter viden og knap så meget som et sted, man kan få sparring. Hvis CFBU skal have endnu større indflydelse på kvalificeringen af det boligsociale arbejde, kunne det være en mulighed at arbejde på at få en mere aktiv rolle i forløbet. Med deres indgående kendskab til, hvad det kræver for en specifik aktivitet at lykkes, kunne CFBU s medarbejderes viden eventuelt bringes i spil i en mere sparringsmæssig rådgivende rolle med henblik på at tilpasse diverse aktiviteter til de lokale kontekster

17 Udvidet brugerundersøgelse UNDERSØGELSENS RESULTATER Jeg kan sagtens forestille mig, når vi skal i gang med en ny boligsocial helhedsplan på et tidspunkt, så gør vi aktiv brug af centeret på en anden måde end sidst, hvor det primært var, at vi selv kørte forløbet op til at kunne definere, hvad det er for nogle mål og milepæle. Der tror jeg, at det ville være godt, at starte omvendt, hvor man har en samlet ledelse på tværs af kommuner og så få centeret ind meget tidligere i forløbet og komme med sine inputs og viden. Vi har sandet tit, at det kan godt være, vi kan få inspiration andre steder fra, men alle helhedsplaner er organiseret forskelligt i forskellige kommuner. Derfor har jeg tit måtte sande, at det man gør ét sted, det kan vi bare ikke et andet sted, fordi der er nogle strukturelle udfordringer, altså bare helt konkret. Alene i (bynavn), der kan vi gøre noget i ét boligområde, fordi der kan vi bruge beboerhuset, som vi ikke kan gøre i et andet område, fordi der må vi ikke bruge beboerhuset. Udviklingschef, boligselskab Leder, fællessekretariat For, at det kan lykkes, skal brugerne have en klarere fornemmelse af, at man kan have en tovejskommunikation med centerets medarbejdere og ikke blot trække viden én vej ud af centeret. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at de fleste interviewpersoner, særligt praktikerne, var meget entusiastiske omkring muligheden for sparring og mange fortalte, at de slet ikke vidste, at centeret kunne bruges på denne måde: I tilbyder rådgivning og sparring, men det har jeg ikke været opmærksom på. Det kunne godt være noget, vi kunne have glæde og gavn af. Boligsocial koordinator, helhedsplan Det skal dog på ingen måde tolkes som, at centerets anbefalinger og videndeling om specifikke indsatser ikke har en konkret indflydelse på det boligsociale arbejde. Når CFBU beskriver positive effekter af en specifik indsats, skabes der positiv opmærksomhed omkring netop denne type indsats, som ifølge nogle af interviewpersonerne bevirker, at flere af denne type indsatser igangsættes rundt omkring i landet. Et eksempel herpå er netop Brandkadetter, som i projektets oprindelige form var en kommunal indsats, men som ifølge en interviewperson har fået mere og mere bevågenhed fra boligselskaberne: Vi kan mærke en tilgang af boligselskaber, der går ind i de her projekter som projektejer. Ikke overraskende er det de brugere, der løbende har kontakt til centeret, der har det største kendskab til centerets produkter og funktioner, og sparringsfunktionen styrkes af, at centerets enkelte medarbejdere og ikke mindst centerets leder, kommer ud i felten og møder de boligsociale aktører. Mere herom under Brugerne efterspørger. Anbefalinger og best practice Interviewpersonerne bruger oftest CFBU s anbefalinger som inspiration i deres daglige arbejde. Mange påpeger, at omstændighederne i ét udsat boligområde ofte ikke kan sammenlignes med et andet, og derfor mener de ikke, at konkrete anbefalinger om best practice kan bruges direkte i deres arbejde: Beredskabsinspektør, Brandvæsenet Hjemmeside og nyhedsbrev I denne undersøgelse er der blevet spurgt ind til en gammel udgave af hjemmesiden 8, og der vil derfor ikke blive foretaget en dybdegående analyse heraf. Generelt var der en meget positiv feedback mht. den gamle hjemmeside, som bliver betragtet som overskuelig og lettilgængelig. Samtlige interviewpersoner, der modtager nyhedsbrevet, er meget tilfredse med formen. Det bliver udsendt ca. hver tredje måned, og mens nogle mener, det er nok, ønsker andre at modtage det oftere. Én interviewperson foreslår f.eks. at centeret løbende sender nyhedsbrevet ud, når der foreligger nogle

18 Udvidet brugerundersøgelse UNDERSØGELSENS RESULTATER foreløbige resultater fra evalueringerne. På den måde vil nyhederne være helt friske, når de kommer ud, og nyhedsbrevet kan fungere som en appetitvækker for kommende udgivelser. Nogle brugere mener, at nyhedsbrevet bør indeholde al den essentielle viden og information, centeret har at byde på, og derfor går de ikke selv så aktivt og opsøgende til værks: Jeg synes, det fungerer fint med nyhedsbrevene, og det betyder nok også, at jeg går ikke selv aktivt ind på hjemmesiden altså jeg forventer et eller andet sted også, at det, der er vigtigt at få med, det kommer i nyhedsbrevene, når man får et nyhedsbrev. Sekretariatsleder, helhedsplan For andre brugere fungerer nyhedsbrevet på den måde, at de bliver mindet om CFBU s eksistens og derfor, i forbindelse med modtagelsen af nyhedsbrevet, går de selv aktivt ind og søger på, om der er andet nyt fra centeret, og om der ligger nogle udgivelser omhandlende et eller andet emne, de arbejder med: jeg kunne også lige undersøge, hvad de har liggende om hvad jeg nu lige sidder og roder med. Beboerkonsulent på helhedsplan ved modtagelse af CFBU s nyhedsbrev Oplæg (konferencer, fyraftensmøder, workshops) CFBU holder oplæg i forskellige sammenhænge, og det betragtes af brugerne som meget positivt, når centeret kommer ud. Det er en formidlingsmetode, som flere brugere gerne så mere af fra centerets side. På den anden side bekræfter de samme brugere også, at indholdet i oplæggene er af stor betydning: Man kan godt have den der med, at det skal være rigtig godt, før man bruger tid på det. Så skal man også føle, at man får noget nyt, og tit føler man, at man får noget at vide, som man godt vidste i forvejen. Boligsocial koordinator, helhedsplan Desuden er det vigtigt at oplæggene forholder sig til tilhørernes virkelighed: Jeg synes til tider, at oplæggene er ude af kontekst. Eksempelvis kan jeg nævne et oplæg om boligsocial monitorering, hvor man godt i lidt højere grad kunne have forholdt sig til den virkelighed, vi sad i. Der blev blot konstateret, at det er en udfordring, og det er begrænset hvor meget, vi egentlig kan gøre, hvilket jo er et nedslående budskab i stedet for at tage fat i, hvad kan vi egentlig gøre, og hvordan bør udfordringerne håndteres. Konsulent, kommune Det kan altså være en svær balancegang for centeret at komme nok ud og samtidig sørge for, at indholdet i oplæggene fremstår som nyt for brugerne og relevant for lige præcis deres arbejde. Værktøjer (logbøger, Det Boligsociale Danmarkskort m.m.) CFBU, og specielt de værktøjer centeret producerer, kan være med til at mainstreame det ellers meget komplicerede og lokalt afhængige boligsociale arbejde: og så synes jeg også, at den der ensretning, nu ved jeg godt, at det ikke er ensretning, fordi man hele tiden bliver klogere, og så laver man om på konceptet, men det der med, at man ikke hver især skal opfinde den dybe tallerken, men ligesom har et koncept, man kan holde sig til, det synes jeg også er rigtig godt. Direktør, boligselskab

19 Udvidet brugerundersøgelse UNDERSØGELSENS RESULTATER Flere brugere fortæller således, at de længe har efterspurgt retningsgivende værktøjer, metoder og fremgangsmåder, hvilket CFBU, som eneste landsdækkende boligsociale videnscenter, bedst har forudsætninger for at producere. Danmarkskortet blev af flere brugere fremhævet som et meget brugbart værktøj. F.eks. bruger medarbejdere i helhedsplaner det til at få et hurtigt overblik over helhedsplaner, læse andre helhedsplaner, og til at hente kontaktoplysninger på andre helhedsplaner. På den måde er kortet netværksskabende, og det ses som en stor hjælp i en travl arbejdsdag. Politiet bruger det også bl.a. til at hente befolkningstal i udsatte boligområder med det formål at beregne kriminalitetskurver. Et par gange er det dog blevet nævnt, at kortet ikke altid er opdateret: Danmarkskortet er ikke helt ajourført, så det er svært at bruge, og det er med til at underbygge idéen om, at CFBU ikke helt ved, hvad der foregår i helhedsplanerne. Specialkonsulent, boligorganisation En kollega skulle hente nogle tal omkring sub-områder og områder, hvor der var en boligsocial indsats. Han skulle bruge nogle helt overordnede tal om hvor mange, der bor i de her områder, og der kan jeg da huske, at han fik nogle forkerte tal. Han ringede og dobbelttjekkede med boligforeningen, og der fik han i hvert fald nogle helt andre tal. Interviewperson fra politiet Der er blevet taget godt imod logbøgerne. Flere brugere siger, at det er et længe efterspurgt værktøj, og især på de små helhedsplaner er det meget tidsbesparende ikke at skulle opfinde den dybe tallerken igen, som flere nævner. Logbøgerne bruges til at få overblik over egne projekter, men forhåbningen er også, at de kan bruges som dokumentation i egen organisation: Jeg satte mig sammen med mine projektledere og sagde, hvad siger I til, at vi giver det et forsøg med, at vi bruger dem (logbøgerne, red.) her i alle vores projekter, og så prøver vi at se, om vi kan sætte nogle af de samme indikatorer op, fordi så kan vi måske sige noget på tværs, og så kan vi måske melde tilbage til vores organisation om noget af det. Men det er et stort værktøj synes jeg. Boligsocial koordinator, boligorganisation Der efterspørges flere sådanne redskaber, som kan gøre hverdagen nemmere, og som kan spare praktikerne for dyrebar dokumentationstid, som de mener, er bedre brugt ude blandt beboerne. BRUGERNES MOTIVER FOR AT ANVENDE CFBU I interviewene blev brugerne stillet spørgsmålet: Hvad har brugen af CFBU betydet i dit arbejde? Nævn gerne to-tre motiver f.eks. hvis du skulle forklare for en ny medarbejder, hvad centeret kan bruges til. Formålet er, at komme bagom den konkrete brug af centerets produkter og få en fornemmelse for, hvad brugen betyder i den enkeltes arbejde. Opdatering Et af de oftest nævnte motiver for at bruge CFBU er, at man kan holde sig opdateret i en travl hverdag, hvor mange ifølge egne udsagn, ikke selv har tid til at lave research. CFBU s landsdækkende research af boligsociale aktiviteter og indsatser betyder, at boligsociale aktører løbende kan få ny viden og information om boligsocialt arbejde. Det nævnes også flere gange, at man kan holde sig opdateret mht. andres erfaringer på feltet:

20 Udvidet brugerundersøgelse UNDERSØGELSENS RESULTATER jeg skal selv til at starte et mentorforløb op, så der er det rigtig fint, at der er nogen, der har samlet noget erfaring rundt omkring fra simpelthen for at blive skarpere på sit eget projekt. Jeg skulle bruge lang tid, hvis jeg skulle rundt og prøve at finde ud af hvilke projekter, der arbejder med mentorskab og kontakte dem Så man kan bruge det til at få nogle fif på en eller anden måde og noget faglighed på det, man laver. Sekretariatsleder, helhedsplan Desuden nævner brugere, der ikke er centerets umiddelbare målgruppe, samme motiv. De bruger centerets udgivelser til at få en forståelse for og opdateringer på det boligsociale felt, og centeret ses som en mediator, der kan lette kommunikationen og facilitere samarbejdet mellem de forskellige aktører: I giver også os en god indgangsvinkel til det boligsociale felt. Det er også sådan med alle de her projekter, der bliver sat i gang, at der er boligsociale projekter, politiets projekter, så er der kommunens projekter. Der er ingen, der taler sammen, og dermed har de måske også forskellige mål. ( ) De tre skal simpelthen til at samarbejde noget mere, og i politikredsene skal vi et spadestik dybere og forstå, hvad det er, der sker. Interviewperson fra politiet Dette motiv kan både ses som værende positivt for CFBU, da det tyder på, at brugerne mener, at centeret har fingeren på pulsen, hvad angår boligsociale indsatser. Brugerne ser centeret som en aktør, der på videnskabelig vis producerer en sandhed, der bør følges. På den anden side kan det også tolkes som en sideeffekt ved brugernes forvirring mht. CFBU s og LBF s snitflader. I nogle tilfælde lyder det som om, at brugerne ser centerets anbefalinger som en blåstempling af en type indsatser. Ergo, hvis CFBU siger god for den type indsatser, betyder det nok, at LBF og andre giver bevillinger til den type indsatser. Intern kvalitetssikring Mange brugere nævner også, at de ofte har oplevet, at centerets udgivelser kan fungere som en slags kvalitetssikring. Det gælder både for den enkelte boligsociale medarbejder eller projektleder, men også internt i f.eks. helhedsplaner eller i boligorganisationer. Flere af undersøgelsens interviewpersoner nævner således, at de bruger centerets evalueringer til at af- eller bekræfte, hvorvidt de er på rette vej med deres egne indsatser. man får nogle erfaringer fra andre steder, som man kan tage med i sit eget arbejde, og man kan også tjekke af i forhold til jamen altså, det vi gør, det er egentlig også det, der lykkes andre steder, så det er nok ikke helt galt, den vej vi går. Sekretariatsleder, helhedsplan Opdatering af blåstemplede projekttyper I tråd med at holde sig opdateret er det desuden blevet påpeget, at CFBU s evalueringer af nogle ses som en blåstempling af indsatser. Centeret bruges således også til at holde sig ajour mht. boligsociale indsatser og aktiviteter, der regnes for at være godkendte. Du kan også bruge det som en indikator på hvilke indsatsområder, der er oppe i tiden. Altså når CFBU kommer med en rapport på et eller andet, så ved man, at så er det fordi, noget er i kridthuset. Specialkonsulent, boligorganisation

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

integrationsviden viden der virker Vejledning til vidensindsamling

integrationsviden viden der virker Vejledning til vidensindsamling integrationsviden viden der virker Vejledning til vidensindsamling 1 Indhold Indhold... 2 Viden der virker... 3 Indholdstyper... 3 Viden... 3 Værktøjer... 4 Erfaringer... 4 Udvælgelseskriterier... 4 Relevans...

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE De boligsociale

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Det boligsociale arbejde før og nu. Der var engang. hvor der ikke blev snakket om boligsocialt arbejde

Det boligsociale arbejde før og nu. Der var engang. hvor der ikke blev snakket om boligsocialt arbejde Det boligsociale arbejde før og nu Der var engang hvor der ikke blev snakket om boligsocialt arbejde Og det var noget værre noget fordi som vi fandt ud af i 1980 erne så kan sociale problemer ikke alene

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Virksomhedsøkonomer i LRØ Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-Personprofil

Virksomhedsøkonomer i LRØ Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-Personprofil Virksomhedsøkonomer i LRØ Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-Personprofil Evalueret af Jette Nissen & Margrit Honoré Videncentret for Landbrug Konklusion Jeg tænker jo altid

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost.

Læs mere

Bilag 7: Meningskondensering af interview med pædagogisk konsulent

Bilag 7: Meningskondensering af interview med pædagogisk konsulent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vi havde forud for interviewet med den pædagogiske konsulent udformet ti spørgsmål.

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Statusevaluering Fællesskaber for Alle

Statusevaluering Fællesskaber for Alle Emne: Til: Kopi: til: BILAG Statusevaluering Fællesskaber for Alle Den 4. september 2013 Statusevaluering Fællesskaber for Alle Introduktion Nedenstående er en statusevaluering over hovedaktiviteterne

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indledning og formål Denne vejledning henvender sig til dig, der skal gennemføre jeres årlige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Samskabende udviklingsarbejde

Samskabende udviklingsarbejde Samskabende 6 Samskabende I denne fase begynder det sam skabende arbejde på de enkelte udvik lings platforme. Co-creation initiativet skifter gear. Arbejdsgruppens arbejde er fuldført og ankerpersonens

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesdelen

Vejledning til bedømmelsesdelen Vejledning til bedømmelsesdelen Denne vejledning fungerer som et hjælpeværktøj til, hvordan du udfærdiger en bedømmelse og afholder en bedømmelsessamtale i FOKUS. Personelbedømmelsens formål FOKUS bedømmelsen

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015

Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015 Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015 Velkommen, formål med dagen og præsentation

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Halvdagsseminar om inddragelse

Halvdagsseminar om inddragelse Halvdagsseminar om inddragelse Dagens program 12.00-12.30 Velkomst 12.30-13.45 Præsentation og drøftelse af den metodiske tilgang til boligsocialt arbejde i Horsens 13.45-14.00 Pause 14.00-15.45 Workshop

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Artiklen tager afsæt i et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, hvordan børn og de fagprofessionelle omkring dem oplever mulighed

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere