2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point)"

Transkript

1 2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) Opgave 15 Standardens tolkninger (2 point) Nævn kort de værktøjer, som kan anvendes for at tolke standarden og at kunne læse mellem linierne? Af eksempler kan nævnes: - DS/EN ISO 9000 Kvalitetsstyringssystemer. Grundprincipper og ordliste - DS/EN ISO 9004 Kvalitetsstyringssystemer. Vejledning ved præstationsforbedringer - Tolkningsnotater, vejledninger, certificeringsbestemmelser mv. fra certificeringsorganer - Faglitteratur, videofilm, DFK konferencer og Erfa- grupper på omådet Opgave 16 Grundlæggende principper (2 point) Nævn stikordsvis de grundlæggende principper for tilblivelsen af ISO 9001 i den nuværende udgave. Standarden ISO 9001 angiver flg. otte grundlæggende kvalitetsstyringsprincipper, som kan anvendes af topledelsen til at styre virksomheden mod præstationsforbedringer: - Kundefokus - Lederskab - Involvering af medarbejdere - Procesorientering - Systemorienteret ledelse - Løbende forbedring - Faktuel beslutningstagning - Gensidigt fordelagtige leverandørrelationer Opgave 17 Udeladelser (2 point) Beskriv kort om udeladelser af standardkrav er tilladt og i givet fald nævn de betingelser, som er givet. Det er tilladt at reducere i standardens 7, som omfatter: - De kunderelaterede processer, som f.eks. salg og markedsføring - Udvikling og konstruktion herunder projektering og rådgivning - Indkøb og andre logistikfunktioner

2 - Produktion og udførelse af tjenesteydelser - Styring af overvågnings- og måleudstyr - Det er dog vigtigt at se på, hvad der reelt foregår og forlanges af kunder og myndigheder. Der skal angives en begrundelse for de ønskede udeladelser. Opgave 18 Strukturen af standarden (2 point) Nævn de fem hovedområder, som standardens krav i ISO 9001 er bygget op omkring. De nævnte hovedområder er: - Kvalitetsstyringssystemet i 4 - Ledelsens ansvar i 5 - Styring af ressourcer i 6 - Produktfremstillingen i 7 - Måling, analyse og forbedring i 8 Opgave 19 Generelle krav (2 point) Beskriv kort det generelle krav til og formål med kvalitetsstyringssystemet efter ISO En virksomhed som anvender ISO 9001 skal etablere, dokumentere og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der løbende skal forbedres. Opgave 20 Elementer under de generelle krav (5 point) Beskriv kort hvad der forstås ved: - Ledelsesproces - Hovedproces - Støtteproces Og forklar kort begreberne: - Leverandør/leverance - Underleverandør/underleverance - Outsourcing Ledelsesproces: En række aktiviteter, som ledelsesmæssigt skal hjælpe hovedprocessen til at nå målet, f.eks. en virksomheds idégrundlag og målsætning, politikker, kvalitetsstyringssystemet, strategi og organisation.

3 Hovedproces: Støtteproces: Leverandør/leverance: Virksomhedens kerne- eller hovedområde. Typisk de aktiviteter, hvor værdiforøgelsen ligger, f.eks. salg og fremstilling i en produktionsvirksomhed eller salg og levering i en handelsvirksomhed. Ofte er der tale om kun én eller to hovedprocesser, da der skal forefindes nøgletal for hver hovedproces. En underbyggende aktivitet, som skal medvirke til at hovedprocessen når det ønskede mål. Eksempelvis er der typisk tale om administration, IT, planlægning, lager, indkøb, ressourcer og udvikling/konstruktion. Egentlig en virksomhed eller person, som tilvejebringer et produkt eller ydelse (underleverance) for en modtager. Anvendes i ISO Underleverandør/: Principielt det samme som en leverandør eller leverance. I de tidligere underleverancer udgaver af ISO 9001 blev underleverandør/underleverance mere anvendt som begreb. Outsourcing: Opgave 21 En uddelegering af aktiviteter i en virksomhed, f.eks. logistik, design, transport og vedligeholdelse. Typisk er der tale om et tilhørende administrationsansvar i forbindelse med outsourcingen, som ikke tilsvarende findes for en leverandør/underleverandør. Standarden kræver, at en outsourcing foregår på en styret måde. Kravene hentes fra de fire hovedkapitler i ISO 9001 herunder krav fra kap. 7.4, Indkøb. Dokumentationskrav (2 point) Forklar med egne ord, hvad der egentlig er krav til af dokumentation i ISO Der kan evt. tages udgangspunkt i den tidligere standard ISO 9001:1994. I standarden ISO 9001:1994 skulle man dokumentere tilstedeværelsen af et kvalitetsstyringssystem gennem hensigter (procedurer) og kendsgerninger (de udfyldte checklister eller records). I den nye ISO 9001 (2000 og 2008 udgaven) skal man dokumentere tilstedeværelsen af kvalitetsstyringssystemet gennem kendsgerninger, (checklister eller records) samt minimum seks procedurer, som omfatter: - Afvigelser - Korrigerende handlinger - Forebyggende handlinger

4 - Registreringer vedr. kvalitet - Dokumentstyring - Intern audit Hertil kommer så opfyldelsen af standardens øvrige krav, men dette kan ske gennem registreringer (records) på samme måde som f.eks. kravet i miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemerne efter ISO og OHSAS Yderligere detailler kan ses i vejledningen til standarden (ISO/TC 176/SC2/N525R). Opgave 22 Dokumentstyring (2 point) Nævn et eksempel på et kvalitetsstyringssystem, hvor det strengt taget ikke er nødvendigt med en rutine for dokumentstyring. Ved et fuldt implementeret elektronisk kvalitetsstyringssystem, vil dokumentstyringen ideelt set være overflødig, da man egentlig kun har brug for en udskrivning i ny og næ. Og her vil der være tale om en udskriftsdato. Det gyldige dokument vil altid være skærmbilledet. De gamle udgaver af dokumenterne vil stadig skulle bevares, men her anvender man i forvejen sikkerheds back- up en. Opgave 23 Registreringer (2 point) Hvis man som kunde ønsker indsigt i sin leverandørs kvalitetsstyringssystem, hvad kan man så med fordel stille krav om ved en kontraktindgåelse? At man har adgang til registreringer vedr. kvalitet af ens egne forhold. Dette vil give adgang til virksomhedens fulde kvalitetsstyringssystem eller adgangsnøglen til virksomhedens centralnervesystem. Har man denne passus med, så kan man med lidt øvelse i realiteten få indsigt i hele kvalitetstrekanten. Og omvendt, hvis man som virksomhed ikke ønsker at udstille sit kvalitetsstyringssystem alt for meget. Hvad skal man så sørge for at undgå ved en kontraktindgåelse? At kunden får adgang til registreringer vedr. kvalitet. Opgave 24 Ledelsens forpligtelse (5 point) I ISO 9001 anvendes begrebet topledelsen. Hvad forståes der ved dette? Topledelsen er den øverste ledelse, i Danmark ofte benævnt direktionen med den adm. direktør, evt. kan der være yderligere en eller to personer mere i direktionen. Topledelsen skal bevise sin deltagelse i både udvikling, implementering og en løbende forbedring af effektiviteten af sit kvalitetsstyringssystem gennem minimum fem aktiviteter eller indsatsområder. Nævn disse kort. - Kommunikere det vigtige i at overholde kunde- og myndighedskrav - Etablere en kvalitetspolitik

5 - Sikre sig, at kvalitetsmål etableres - Gennemføre ledelsens evaluering - Sikre sig, at der rådes over de nødvendige ressourcer til kvalitetsstyringssystemet og virksomhedens processer Opgave 25 Kundefokus (2 point) Forklar kort sammenhængen mellem kundekrav, kundefokus og kundetilfredshed samt topledelsen. En kunde stiller med nogle krav og forventninger, som virksomheden skal afklare og være fortrolige med. Den øverste ledelse kan herefter vælge at uddelegere til ledelsens repræsentant, at vedkommende dels skal henlede de ansattes opmærksom på evt. specielle kundekrav og dels drage omsorg for, at kundetilfredsheden bliver undersøgt, analyseret og højnet. Opgave 26 Kvalitetspolitikken (2 point) Hvilke krav stilles der til en virksomheds kvalitetspolitik? Tre krav skal være opfyldt for en kvalitetspolitik: - Kvalitetspolitikken skal være egnet og kendt - Kvalitetspolitikken skal forpligtige til stadige forbedringer - Kvalitetspolitikken skal danne rammen for kvalitetsmålene Opgave 27 Kvalitetsmål (5 point) Der er i grundbogen for handelsvirksomheden Maskin Import/Eksport givet en defineret kvalitetspolitik. Opstil på denne baggrund mindst fem eksempler på relevante kvalitetsmål, så standardens krav opfyldes. I praksis kunne flg. løsning være aktuel i forbindelse med relevante kvalitetsmål: - Maskin Import/Eksport skal på sit definerede forretningsområde opnå en markedsandel på min. 20 % for nye maskiner og min. 10 % på brugte maskiner inden år Maskin Import/Eksport vil hvert år foretage en markedsanalyse for at fastholde og højne kundetilfredsheden. I de lige år analyseres der for nye maskiner og i de ulige år analyseres der for de brugte maskiner. Der anvendes de samme analyseværktøjer indeholdende værdier for 1) personsikkerhed, 2) driftspålidelighed, 3) levetid og 4) ombytningspris. - Maskin Import/Eksport vil hvert år tilbyde sine ansatte medarbejdere, forhandlere og kunder at deltage i kurser og fællesarrangementer

6 omhandlende flg. emner: 1) Vedligeholdelse & Driftspålidelighed. 2) Sikker betjening & Anvendelse samt 3) Optimal udnyttelse & Forbedringer. - Maskin Import/Eksport vil arbejde for at forbedre sit kvalitetsstyringssystem og sine rutiner ved systematisk at reducere sine fejl, fejlomkostninger og reklamationer fra 1,5 % til 1,2 % af virksomhedens samlede omsætning inden udløbet af Maskin Import/Eksport vil forbedre sin kommunikation internt såvel som eksternt gennem opbygningen en forbedret hjemmeside og internet, gennem udsendelsen af kvartalsvise nyhedsbreve til forhandlere og kunder samt gennem etableringen af en forbedret kundeservice inden år Opgave 28 Planlægning (10 point) Som kvalitetsansvarlig for Maskin Import/Eksport kan du da i nedenstående eksempler påregne at få en udsættelse af det halvårlige audit den 16. juni fra det certificerende organ. Den oprindelige dato for audit har været aftalt siden 14. februar, men der er bare dukket noget uventet op iflg. virksomhedens ledelse. Sæt kryds i tabellen for det mest sandsynlige Ja eller Nej. Nr. Hændelse Ja Nej Bemærkninger 1 Virksomheden skal sammenlægges med et andet X Kunne være planlagt mindre agentur 2 Organisationen skal ændres, så man får en fladere X Kunne være planlagt struktur 3 Et nyt EDB system til ordre- og lagerhåndtering skal X Kunne være planlagt indkøres 4 En ny admistrationsbygning og nye lagerfaciliteter skal X Kunne være planlagt tages i brug 5 En omfattende brand har hærget hele lageret i X weekendens løb 6 Den adm. direktør havde glemt sin sølvbryllupsdag X Kunne være planlagt 7 Den kvalitetsansvarlige er i nattens løb blevet indlagt X akut på sygehuset 8 Salgsdirektøren vil fredes 2 uger før og 1 uge efter X Kunne være planlagt sommerferien 9 Lagerforvalteren er på et lederkursus, som han har X Kunne være planlagt ventet på længe 10 Den kvalitetsansvarlige må gå på barsel før tid, dvs allerede fra den 1. juni X Kunne være planlagt Opgave 29 Ansvar og beføjelser (3 point) Beskriv kort ansvar og beføjelser for lagerforvalteren, dvs. den ansvarlige for lageret i virksomheden Maskin Import/Eksport.

7 Stillings- og funktionsbeskrivelse for lagerforvalter i Maskin Import/Eksport A/S Lagerforvalteren, som refererer til den logistikansvarlige, er ansvarlig for planlægning, gennemførelse og opfølgning af alle aktiviteter, som knytter sig til lageret såvel ind- som udvendigt, herunder: - Transport, emballering, opbevaring og forsendelse af maskiner, varer og materialer. - Gennemføre indgangs- og udgangskontrol (slutkontrol) samt årlig lagergennemgang. - Bidrage til lageroptimering gennem en tilrettelagt og styret proces i samarbejde med nærmeste linieleder herunder budgetlægning og opfølgning samt fastsættelse af årlige kvalitetsmål. - Sikre opretholdelsen af lovpligtige og forsvarlige miljø- og sikkerhedsmæssige forhold. - Ansættelse, ledelse, medarbejderudvikling og afvikling af ansatte lagermedarbejdere. Lagerforvalteren har - for at kunne gennemføre de pålagte opgaver - beføjelser til at råde over de nødvendige ressourcer og modtage den fornødne hjælp hos nærmeste linieleder, herunder: - Arbejdsledelse for pt. tre heltidsansatte lagermedarbejdere og to deltidsansatte efter behov. - Rådighed over fornødent teknisk udstyr, som f.eks. trucks, gaffelløftere, varevogn, pallereoler og andet teknisk udstyr. - Budgetansvar herunder beføjelser til at fastsætte aktiviteter for fastholdelse og udvikling af egne og medarbejderes kompetence. - Gennemførelse af årlige medarbejdersamtaler med nærmeste linieleder og egne medarbejdere. Opgave 30 Ledelsens repræsentant (5 point) Ledelsens repræsentant kan være 1) Internt ansat, 2) Eksternt ansat, 3) Adm. direktør og 4) En gruppe af personer i f.eks. en kvalitetskomité. 1. Forklar hvilke principielle krav der stilles til ledelsens repræsentant, for at ISO 9001, er opfyldt. 2. Hvis kvalitetschefen eller kvalitetskoordinatoren ikke er en internt ansat person, hvad kan der så være tale om, og hvad er da de principielle krav? Ledelsens repræsentant skal være udpeget af den øverste ledelse i virksomheden, dvs. i princippet af direktionen eller den adm. direktør og så selv være medlem af ledergruppen, som i praksis er niveauet under direktionen. Hvis kvalitetschefen eller kvalitetskoordinatoren ikke er ansat i virksomheden, er der typisk tale om en konsulent, som f.eks. kommer på delebasis i virksomheden. En kontrakt med funktions- og ansvarsbeskrivelse samt krav til kvalifikationer vil normalt være tilgængelig for bl.a. det certificerende organ, men det kan ikke påregnes, at den eksterne person også kan være ledelsens repræsentant. Her må den administrerende direktør eller en anden funktionsansvarlig træde til. I praksis kunne en besvarelse også formuleres som f.eks.:

8 Intern ansat: Ekstern ansat: Skal være udpeget af den øverste ledelse og selv være medlem af ledergruppen. Uafhængighedsprincippet er gældende ved intern audit. En intern ansat som ledelsens repræsentant er det mest almindelige. En ekstern ansat som ledelsens repræsentant er normalt ikke muligt og kan ikke umiddelbart påregnes at blive accepteret af et certificerende organ pga. den eksterne persons manglende indsigt og tilstedeværelse i forbindelse med den daglige drift. Enkelte konsulenter markedsfører sig i denne rolle, men i praksis er det mere som ekstern hjælper i forbindelse med intern audit etc. Skulle man undtagelsesvis acceptere en ekstern ansat person som ledelsesrepræsentant, så kunne man stille nogle krav: 1. Aftalen skal være signeret af den øverste ledelse 2. Ansvar og beføjelser skal være defineret 3. Ledelsesrepræsentanten skal være medlem af ledergruppen og referere direkte til administrerende direktør 4. Ledelsesrepræsentanten skal have sin daglige gang i virksomheden og være tilgængelig efter behov Adm. direktør: Kvalitetskomité: En ofte benyttet løsning i mindre virksomheder, hvor niveauerne er få og kommandovejene enkle. En internt ansat person kan udmærket være kvalitetskoordinator og intern auditor, hvorimod selve adgangen til ledermøderne, som ledelsens repræsentant måske ikke er ønsket. En gruppe af personer, som er ledelsens repræsentant. Modellen er set enkelte gange i Danmark, dog mest i større virksomheder. Normalt vil det certificerende organ stille nogle vilkår: - Der skal være tale om internt ansat personale - Funktion, område og ansvar skal beskrives - Komitéen skal være udpeget af den øverste ledelse - Komitéens medlemmer skal selv være en del af ledergruppen Opgave 31 Intern kommunikation (5 point) Lav en procedure, rutine eller registrering for intern kommunikation i Maskin Import/Eksport ( 5.5.3), så standardens krav er opfyldt. En rutine kunne f.eks. se ud som skitseret nedenfor:

9 Rutine for intern kommunikation Denne rutine er gældende for alle ledere og ansatte i Maskin Import/Eksport A/S i forbindelse med intern kommunikation. Virksomheden prioriterer den interne kommunikation højt og anser kommunikationen for en væsentlig forudsætning for godt udført arbejde og som et grundlag for et dynamisk og inspirerende samarbejde alle ansatte imellem. Der er fastlagt flg. overordnede principper: 1. Alle virksomhedens ansatte skal aktivt medvirke til at fremme den interne kommunikation ud fra de informationer, som de har, de behøver eller de skal meddele andre. 2. Alle informationer, meddelelser, beskeder etc. som anses for væsentlige eller som andre er afhængige af for at udfylde deres specielle funktion, skal kommunikeres ud hurtigst muligt. 3. Det påhviler den enkelte linieleder at kommunikere med de enkelte ansatte på det niveau og i den form, som er mest hensigtsmæssig i den pågældende situation. Det påhviler således også den enkelte ansatte, at aktivt medvirke til at forbedre og anvende kommunikationen til gavn for selskabet, dets kunder og den enkelte ansatte. Der anvendes forskellige interne kommunikationsmidler. Disse er fastlagt til, men ikke begrænset af: a) Virksomhedens strategiplaner samt operationelle handlingsplaner. b) Referater fra ugentlige ledermøder og afdelingsmøder. c) Interne afdelings- og koordineringsmøder. d) Referater fra Sikkerheds- og Samarbejdsudvalgsmøder. e) Referater fra ledelsens evaluering og interne audits. f) Månedlige opslag med bl.a. Salgstal, Omsætning, Q-mål, Sygefravær, Ulykkesstatistik etc. g) Det interne Maskin - Nyt hvert kvartal. h) Den daglige anvendelse af Intranet mv. I virksomhedens kvalitetsstyringssystem er der fastlagt krav til dokumentationsomfanget og arkiveringstiden af registreringerne. Opgave 32 Ledelsens evaluering (5 point) Udarbejd en procedure, rutine eller registrering knyttet til ledelsens evaluering i Maskin Import/Eksport, så standardens krav i 5.6 så vidt mulig er opfyldt. Mulighederne er mange. Rutine for ledelsens evaluering Denne rutine beskriver fremgangsmåde og krav til ledelsens evaluering, som skal afholdes efter behov, dog min. én gang årligt normalt i forbindelse med årsskiftet. Formålet med ledelsens evaluering er at vurdere kvalitetsstyringssystemets effektivitet og egnethed samt at igangsætte og udnytte de muligheder, ændringer og forbedringer, som ledelsessystemet giver anledning til herunder de mere konkrete kvalitetsmål og handlingsplaner for den valgte kvalitetspolitik. I ledelsens evaluering, er det kvalitetschefen (ledelsens repræsentant), som principielt gennemgår sin beretning om rigets tilstand kvalitetsmæssigt set for virksomhedens adm. direktør og ledergruppen. Og det er så adm. direktør, som i praksis sammen med ledergruppen, konkluderer på beretningen, ændringer og forslag. Et referat fra ledelsens evaluering skal som minimum indeholde følgende forhold: 1. Evt. forhold fra sidste ledelses evaluering 2. Kort resumé af kunde- og markedstilbagemeldinger 3. Kort resumé af interne og eksterne audits. 4. Status for afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger 5. Status for reklamationer og klager 6. Forhold omkring produkter, processer og systemer herunder forslag til forbedringer på disse områder 7. Ændringer i organisationen eller markedet, som ville kunne påvirke kvalitetsstyringssystemet 8. Stillingtagen til ressourcer i organisationen 9. Klar konklusion til brug for den næste periode

10 Opgave 33 Ressourcer (10 point) Beskriv kort de krav, som standarden i 6.2 stiller til de menneskelige ressourcer. Angiv herefter det krævede kvalifikationsniveau for lagerforvalteren i Maskin Import/Eksport evt. som et supplement i stillings- og funktionsbeskrivelsen, der i opgave 29 har været beskrevet. Lagerforvalteren i Maskin Import/Eksport gennemfører et skræddersyet tre dages kursus i lageroptimering, nu og i fremtiden sammen med de øvrige lagermedarbejdere. Forklar og dokumentér feed- back- sløjfen for lagerforvalteren og anfør, hvor registreringen bliver dokumenteret. Medarbejdere, som har indflydelse på produktkvaliteten, skal være uddannet og trænet til det job, som de bestrider eller er sat til at lede. Der skal derfor gøres følgende: - Fastsætte krævet kvalifikationsniveau for medarbejdere eller grupper af disse - Sørge for uddannelse og træning efter behov - Vurdere effektiviteten af disse uddannelses- og træningsaktiviteter, så krævet niveau opnås - Opretholde relevante registreringer af uddannelses- og træningsaktiviteter - Sikre bevidstheden om hver enkelt medarbejders rolle i organisationen og den enkeltes bidrag til at opnå de fastsatte kvalitetsmål Det krævede kvalifikationsniveau for lagerforvalteren er angivet i skemaet. Stillings- og funktionsbeskrivelse for lagerforvalter i Maskin Import/Eksport A/S Lagerforvalteren, som refererer til den logistikansvarlige, er ansvarlig for Lagerforvalteren har - for at kunne gennemføre de pålagte opgaver - beføjelser til at Krævet kvalifikationsniveau: Håndværksmæssig baggrund suppleret med mellemteknisk uddannelse eller VF- eksamen alternativt udlært på området lager, ekspedition eller handel. Min. fem års praktisk erfaring fra ledelse af mindre eller mellemstort lager med ledelsesansvar. Et godt kendskab til EDB, lager- og logistikforhold, dansk, engelsk og gerne lidt tysk er påkrævet. Stort kørekort og truckførercertifikat kræves og gerne krancertifikat til 10 tons kran ligesom kendskab til arbejdsmarkedsforhold og gode samarbejdsrelationer er nødvendige.

11 I det viste uddrag fra konklusionsskemaet i en medarbejder- udviklings- samtale (MUS) er effekten af de gennemførte kurser og træninger angivet for lagerforvalteren. Uddrag - konklusionsskema for lagerforvalters MUS Effekten af kurser, træning mv. Tre - dages kursus i Lageroptimering, nu og i fremtiden i november 2008 er en god forudsætning for den fælles forståelse af de mål og planer, som skal gennemarbejdes i det nye år. Der savnes hos os selv en mere klar stillingtagen til mål og midler f.eks. gennem en lagerpolitik på området. Kursuskompendium burde være tilsendt på forhånd ellers OK. Den ønskede kompetence er opnået. ½ dags kursus i elementær brandslukning gennemført for alle på lageret i januar 2008 har været godt med en blanding af teori og små praktiske øvelser. Andre kunne også have glæde af kurset f.eks. værkstedsfolkene. Den ønskede kompetence er opnået. Opgave 34 Infrastruktur (10 point) Standardens krav til infrastruktur i 6.3 dækker over, at virksomheden skal fastlægge, anskaffe sig og vedligeholde den infrastruktur, der er nødvendig for at opnå den overensstemmelse, som kræves af virksomhedens produkter og ydelser. Anfør min. tre grupper af eksempler på nødvendig infrastruktur. Angiv herefter eksempler på infrastruktur for Cykelfabrikken Speed A/S og lav en liste over infrastruktur for banken New Invest. En løsning på de tre spørgsmål kunne f.eks. være, at infrastrukturen omfatter de tre grupper: - De nødvendige bygninger, lokaler, omgrænsende pladsforhold og det tilknyttede udstyr - Det anvendte procesudstyr, materialer, maskinparken og de nødvendige programmer - Serviceydelser i relation hertil, f.eks. transport og kommunikation

12 I skemaet er vist eksempler på infrastruktur fra produktionsvirksomheden Speed A/S: Cykelfabrikken Speed A/S, oversigt over infrastruktur Værk sted Værk sted Værk sted Værk sted Værk sted Værk sted Lager Anlæg, system, maskine etc. Udsugningsan læg m/alarm CO2 anlæg Slibemaskine Drejebænk Transportabe l dykpumpe Stiger/ håndværktøj 2 lastvogne (Volvo + Scania) Placerin g Fabr. Ansv. Int. syn Ext. syn Hyppigh ed Bem. Diverse JpS Ja Maskin Årligt Rutiner Volvo/ Scania KuK - Volvo/ Scania km. Service Lager Truck Lager Lindé KuK - Lindé ½ årligt Service Lager Kompressor Lager AIR A/S KuK - AIR A/S ½ årligt Service Lager 10 tons kran Lager Lift A/S KuK - Lift A/S ½ årligt Service Lager Løftegrej Lager Lift A/S KuK - Lift A/S Årligt Service Lager Porte Lager Port AS KuK - Port AS Årligt Service Maler afd. Maler afd. Mek. afd. Mek. afd. Mek. afd. Mek. afd. Afdeling Værksted Air JpS Ja Årlig Filterskift Værksted Migatronic JpS Migatronic ½ årligt Service Værksted AEG JpS Ja Årligt Rutine Værksted Fix ApS JpS - Fix ApS 14 dage Service Kælder Flygt JpS Ja Årligt Rutiner Værksted Lager Maleanlæg med filtre og alarm Spildevandsanlæg Afkortersav NIPU XLS Svejseanlæg Kantbukker Maler afd. Maler afd. Maskin afd. Maskin afd. Maskin afd. Maskin afd. Glans AB HG - Glans AB Årligt Service Enviro as HG - Enviro ½ årligt Vilkår Steel Cut SP Steel Cut ½ årligt Service Trade SP - Service Ugentlig Service t Migatronic SP - Migatronic ½ årligt Service Eisen GmbH Værksteds ansvarlig skal opdatere denne oversigt efter behov dog min. hvert år. SP Eisen ApS Årligt Service En tilsvarende oversigt over infrastruktur for en servicevirksomhed, som her vist for banken New Invest, vil principielt være næsten det samme som for en produktionsvirksomhed:

13 Afdeling Anlæg / udstyr Placering Fabrikat Ansvarlig Syn Periode Bemærkning EDB- afdeling EDB server EDB rum IT A/S HJO Ja Årligt UPS en EDB- afdeling EDB back up It safe F. Jäger HJO Nej Daglig IT policy Administration Kopi + printer Kontorer IT A/S HJO Ja Behov Service + fax Bygningsmester Tyverialarm EDB rum Theft as HJO Ja Årlig daglig anlæg Bygningsmester Brandalarm EDB rum Fire A/S JeA Ja Årlig SiO, daglig Bygningsmester Brandsyn, slukkere Generelt Survey JeA Ja Årlig SiO Transport afdelingen Transport afdelingen Varevogn Mobile alarmanlæg Garageanlæ g VW HiK Ja km Service - Model Safe HiK Ja ½ årlig Farve/røg/lyd Opgave 35 Arbejdsforhold (3 point) Arbejdsforhold efter standardens krav i 6.4 er relateret til produktkvaliteten. Angiv på denne baggrund eksempler på arbejdsforhold, som kunne være aktuelle for cykelfabrikken Speed A/S. Temperatur: Fugt: Relateret til opbevaring og lagring af råvarer, mellemfabrikata og færdigvarer samt temperatur regulering i forbindelse med galvaniske bade, svejsning og overfladebehandling. Relateret til opbevaring og lagring af råvarer, mellemfabrikata og færdigvarer samt overfladebehandling herunder affedtning. Støv: Relateret specielt til overfladebehandling og emballering af færdigvarer. Kemi: Affald: Opgave 36 Manglende rengøring af eksempelvis kemiske bade, så materialeegenskaber svækkes eller specifikationer vanskeligt opnås. Manglende rengøring f.eks. i forbindelse med arbejder med polyurethan- og epoxyprodukter, så produkter og materialer forurenes. Planlægning (2 point)

14 I standardens 7.1 stilles der krav om, at der skal finde en planlægning sted af produktfremstillingen. Angiv kortfattet eksempler på denne planlægning (- sregistrering) for cykelfabrikken Speed under produktion af en ny cykelmodel Teenager. I praksis kunne en løsning med en optegnet kvalitetsaktivitetsplan som her være aktuel. Kvalitetsaktivitetsplan for Teenager 15/1 20/2 15/4 7/5 25/6 1/8 25/8 10/10 1/12 Projektmøde Grundspec. Granskning Verifikation Validering Prototype Tests O serie Serie prod. Markedsbehov Markedsføringsmateriale Forhandlerpræsentation Q plan Intern projekt audit Intern audit i prod. Opgave 37 Kundens produktkrav (2 point) Angiv minimum fire forskellige typer af krav til den nye cykelmodel Teenager, som cykelfabrikken Speed skal huske på, for at kunne opfylde standardens krav i Kundens krav til produktet, herunder målgruppens forventninger bl.a. til levering op til forårets konfirmationer - Krav til f.eks. koncepter eller cykel- serier med tilbehør/ekstraudstyr - Tekniske krav inkl. regelgrundlag fra de forskellige nationale markeder - Egenskabte krav, f.eks. af hensyn til produktion og emballering/forsendelse Opgave 38 Gennemgang af kundens krav (3 point) Foretag en forenklet kapabilitetsundersøgelse, dvs. opstil de kriterier, som skal undersøges nærmere inden ordreafgivelsen kan foretages af den påtænkte Teenager cykelmodel fra Speed A/S. En forenklet undersøgelse kunne standardiseres til et par få relevante spørgsmål: Sign./dato: Mask iner: Kapabilitetsundersøgelse af Teenager 1. Er der tilstrækkelig lagerkapacitet til forespørgslen? 2. Alternativt kan produktionen fremstille til tiden? 3. Er der taget højde for modelvariationer, farver og udstyr/tilbehør? Checkes af ordreplanlægger gennem Salg ved forespørgsel > 10 cykler i samme model/farve. 1. OK, 15 cykler 2. Kap. pt. 175 cykler 3. OK

15 Mate rialer: Menn e- sker: Meto der: 1. Er alle nødvendige materialer i huset eller til rådighed? 2. Er væsentlige underleverandører sikret? 3. Er der taget højde for modelvariationer, farver og udstyr/tilbehør? 1. Er alle nødvendige ressourcer på plads eller til rådighed? 2. Er væsentlige underleverandørers ressourcer sikret? 3. Er der taget højde for modelvariationer, farver og udstyr/tilbehør? 1. Svarer de udbudte cykler til det i brochurer og datablade lovede? 2. Er der reageret på fejl/mangler og evt. reklamationer? 3. Passer de udbudte cykler med udstyr/tilbehør til markedets efterspørgsel herunder modeskift? 1. OK pt. overskud 2. OK, alle aftaler sign. 3. OK 1. OK, fuld kvalificeret bemanding 2. Ja 3. OK 1. OK, ikke oversolgt 2. Ja, systemmæssigt 3. OK, god timing Opgave 39 Kommunikation med kunden (3 point) Beskriv kort hvilke forpligtigelser omkring kommunikation cykelfabrikken har overfor kunderne set i relation til cykelmodellen Teenager. Cykelfabrikken skal eksempelvis for Teenager sørge for: - Produktinformation i form af datablade, brochurer og netoplysninger - Forespørgsler og ordrestyring af Teenager - Løbende kundeorientering, kundetilbagemeldinger og reklamationer Opgave 40 Udvikling og konstruktion (45 point) I praksis kunne flg. løsninger være aktuelle: Standardens krav til udvikling og konstruktion indeholder syv forhold, som man skal forholde sig til. Nævn disse syv forhold - Planlægning af udvikling og konstruktion - Input til udvikling og konstruktion - Output fra udvikling og konstruktion - Udviklings- og konstruktionsgranskning - Verifikation af udvikling og konstruktion - Validering af udvikling og konstruktion - Styring af udviklings- og konstruktionsændringer Den nye cykelmodel Teenager skal udvikles og konstrueres. Lav en forenklet plan for dette forløb, så standardens krav i 7.3 på området tilgodeses. I eksemplet vist som en checkliste med standardens krav indlagt. Checklisten udfyldes efterhånden som arbejdet gennemføres.

16 Eksempel: Checkliste for udvikling/konstruktion til Teenager Fase Tidsramme Aktivitet Specifikation Måling Ansvar 1. Planlægning 2. januar Ved udv. projekt laves plan for gennemførelse 1. Tidsplan 2. Ressourcer 3. Økonomi Projektplan i sagsmappe Udv. chef 2. Grundspec. 3. Granskning 5. Validering 6. Projektresumé 20. februar Grundspec. Laves inkl. beregning af tid og økonomi. 15. april og 1. august 7. maj og 25. august 25. juni og 10. oktober 1. august og 1. december Vurdering af resultat i egen udviklingsgruppe Vurdering af input og output Vurdering af om produktet er egnet til sit formål og processerne er klare Projektstyring med ressourcer, tidsplan og budget 1. Funktionskrav 2. Lovkrav 3. Erfaringer 4. Andet 1. Kan resultat opfylde krav? 2. Er der problemer og hvordan løses de? 1. Alt. beregning 2. Samme konstruktion som før 3. Prøvning 4. Ny gennemgang 1. Field test 2. F.A.T. 3. Typetest 4. Markedsvurdering 1. Resultat 2. Tid 3. Økonomi 4. Produktionsstart Godkendt grundspecifikation i sagsmappe Gransningsrapport foreligger i sagsmappe Verifikations rapport med bilag i sagsmappe 4. Verifikation Valideringsrapport med bilag i sagsmappe Projekt godkendelse Udv. chef med støtte fra interne/eksterne parter Udv. chef med hjælp fra interne/eksterne parter Udv. chef med hjælp fra interne/eksterne parter Udv. chef med Salg Udv. chef med Salg, Logistik, og Prod. Angiv eksempler for den nye cykelmodel Teenager, som danner grundlag for konstruktionen. Grundlaget for udvikling og konstruktion er opfyldt, når flg. fire principielle elementer er med: - Funktions- og præstationskrav til Teenager med udstyr og tilbehør

17 - Reguleringer og legale bestemmelser for Teenager med udstyr og tilbehør - Krav overført fra tidligere tilsvarende konstruktion - Andre krav væsentlige for udvikling og konstruktion Nævn enkelte eksempler på resultater, som kommer ud af udviklings- og konstruktionsforløbet af den nye cykelmodel. Det skal være muligt at verificere resultaterne op imod grundlaget for udvikling og konstruktion før en frigivelse af Teenager kan komme på tale. Kravene er her: - Output skal opfylde krave til udvikling og konstruktion - Output skal give tilstrækkelig information til indkøb, produktion og lager mv. - Output skal knytte sig til acceptkriterierne for Teenager. - Output skal specificere de egenskaber, som er væsentlige for et sikkert og rigtigt brug af Teenager Hvilke metoder kan man traditionelt anvende ved en systematisk gennemgang af de grundlæggende indfaldsvinkler og de dertil hørende resultater. Hvor er denne aktivitet beskrevet i ISO 9001? En verifikation, som beskrevet i standardens 7.3.5, har som formål at sikre, at resultatet af udvikling og konstruktion opfylder de stillede og ønskede krav i grundlaget. Der anvendes her typisk fire forskellige modeller, som dog ikke må betragtes som en begrænsning: - Alternative beregninger - Sammenlignelig konstruktion - Prøvninger - Fornyet gennemgang Efter standardens krav i 7.3 skal der foretages design review eller konstruktions granskning inden den nye cykelmodel Teenager sættes i produktion. Hvem vil det være naturligt at involvere i cykelfabrikken Speed for at opfylde standardens krav og intentioner? Er der krav om uafhængighed på området her? En granskning kan foretages i egen udviklingsgruppe, idet der ikke med dagens standard er krav til uafhængighed. Andre interne og eksterne partnere kan evt. inddrages f.eks. fra Produktion og Salg eller ekstern designer evt. testinstitution. Konkret er granskningen her todelt, idet der først finder en projektgranskning sted og herefter en prototype fremstilling, som anvendes som grundlag for den afsluttende granskning. Hvordan kunne en validering af konstruktionen af Teenager foregå i praksis? En validering inden produktionen starter op for alvor kunne udføres todelt gennem dels en projektgennemgang sammen med Salg, som repræsentant for markedet og dels en 0-serie produktion, hvor Produktionen specielt skal vurdere og identificere evt. problemer. Af andre metoder kunne anvendes Field Test, F.A.T., S.A.T., Typetest og Markedsvurdering af et brugerpanel.

18 Er der krav om dokumentstyring vedr. ændringer i udviklings- og konstruktionsforløbet? Ja, det er et krav, at ændringer og modifikationer skal være identificeret, dokumenteret og befinde sig under styrede forhold. Beskriv kort hvad der forstås ved: - Verifikation - Design review - Validering En verifikation er en bekræftelse på, at udviklings- og konstruktionsresultatet opfylder de stillede og ønskede krav i grundlaget for Teenager. En verifikation giver det rigtige resultat. Et design review eller en granskning er en vurdering af virksomhedens evne til at opfylde kvalitetskravene til Teenager og at identificere eventuelle problemer og foreslå rettelser hertil. En validering er en bekræftelse af, at kravene til det tiltænkte formål og anvendelsesområde er opfyldt. Eller sagt på en anden måde: Cyklen Teenager er vurderet anvendelig til sit formål og kan bruges i praksis. Opgave 41 Indkøbsinformation (5 point) Angiv mindst fem forskellige væsentlige leverandører og deres produktområder til cykelfabrikken Speed. - Alu-Werke GmbH Aluminium profiler - Profil Leverandøren A/S Profiler, rør mv. til stel i metaller/kunststof - Gear Manufacturing Ltd. Gear, transmissions elementer etc. - Coating AB Maling og malingssystemer - Maskin Montagen ApS Montagearbejder Opgave 42 Godkendelse af væsentlige leverandører (5 point) Nævn mindst ti forskellige acceptkriterier for godkendelse af væsentlige leverandører set i forhold til cykelfabrikken Speed. I praksis kunne flg. løsning være aktuel: - Minimum tre års god erfaring - Ledende/anerkendt leverandør på området - God overensstemmelse mellem pris/kvalitet - Type- eller produktgodkendelse (certifikat) - Fremsendt vareprøve, som er godkendt - ISO 9001 certificeret kvalitetsstyringssystem

19 - Identificerbart/dokumenteret kvalitetsstyringssystem - Godkendt på baggrund af audit - Geografisk nærhed - Koncern sammenhæng Opgave 43 Overvågning af væsentlige leverandører (5 point) Beskriv kort hvem fra spørgsmål 41 og hvad fra spørgsmål 42 der skal overvåges for at opfylde standardens krav og intentioner på området. En overvågning kunne f.eks. opstilles som i skemaet: Årlig overvågning Udført dec Alu- Werke GmbH Profil Leverandøren A/S Gear Manufacturing Ltd. Coating AB Maskin Montagen ApS Min. 3 års god X X X erfaring Anerkendt X X X X leverandør Pris/kvalitet OK X X Type- X /produktgodk. Godkendt X X vareprøve ISO 9001 X X certificeret Dokumenteret Q- X X system Godkendt efter X X audit Geografisk nærhed X X Koncern sammenhæng X Opgave 44 Styring af produktion og service (3 point) Nævn med egne ord de elementer, som er omfattet af standardens krav til styring af produktion og servicetilvejebringelse fra For at kunne styre en produktion eller en serviceydelse, skal flg. forhold være klarlagt: - Information om produktegenskaber og produktkrav - Nødvendige rutiner og instruktioner for arbejdets gennemførelse - Nødvendige maskiner og udstyr - Udstyr og hjælpeforanstaltninger til overvågning og måling - Gennemførelsen af nødvendige overvågninger og målinger - Frigivelse og levering af produkter samt nødvendige aktiviteter herefter Opgave 45 Validering af processer (2 point)

20 Beskriv kort gennem et eksempel hvad der menes med validering af produktionsprocesserne på cykelfabrikken Speed. Et eksempel på en proces, hvor en validering er nødvendig, er f.eks. lakeringen af cyklerne eller svejsningen af forgaflerne. Det er ikke umiddelbart muligt at foretage en løbende overvågning, mens processen foregår. Først når lakken er tør og hærdet og forgaflen er færdigsvejst, kan man måle på resultatet. Har man til gengæld fuld kontrol over lakken og dens egenskaber, temperaturen og tiden samt den øvrige teknologi ved våd- eller pulverlakering, så vil f.eks. krav til lagtykkelse og vedhæftning normalt være opfyldt. Og det samme gør sig gældende med svejsningen automatisk eller manuel - hvor elektrodevalg, strømstyrke, tiden og personkvalifikationer er afgørende for den opnåede svejsnings styrke. Rutiner for lakering og svejsning skal være beskrevet og resultaterne undervejs skal være registreret. Og kommer der senere reklamationer mv. eksempelvis ved en serieproduktion, så skal der med mellemrum foretages periodevis valideringer. Opgave 46 Identifikation og sporbarhed (3 point) Forefindes der en identifikation og sporbarhed på produkterne fra cykelfabrikken Speed, og hvad bruges denne til i praksis efter, at produktet har forladt virksomheden? Cykler og tilbehør, som er solgt af Speed skal kunne identificeres og spores. Formålet er at kunne forbedre eksisterende produkter, foretage en reklamationsbehandling og at kunne tilbagetrække fejlbehæftede cykler og komponenter, hvis dette skulle blive aktuelt. Hertil kommer så lovgivningskravet om garantiforpligtigelser og mange brugeres ønsker om forsikringsdækning, hvor en entydig identifikation og sporbarhed, er et nyttigt værktøj ved f.eks. tyveri. Opgave 47 Kunders ejendom (2 point) Giv eksempler på kundens ejendom i bankforretningen New Invest og cykelfabrikken Speed. Som eksempler på kundens ejendom kan nævnes: - Speed : Tegninger, typegodkendte låse, værktøjer og logoer. - New Invest : Indeståender, slutsedler, værdipapirer og depotindhold. Opgave 48 Bevarelse af produkter (4 point) Giv eksempler på produkter, hel eller halvfabrikata, som er omfattet af standardens krav i fra cykelfabrikken Speed og bankforretningen New Invest. En mulig løsning kunne være:

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

6. Økonomien, juraen og anvendelsen af ISO 9001 (max. 40 point)

6. Økonomien, juraen og anvendelsen af ISO 9001 (max. 40 point) 6. Økonomien, juraen og anvendelsen af ISO 9001 (max. 40 point) Opgave 92 Kvalitetsomkostninger (4 point) Giv en kort beskrivelse af flg. begreber og deres indbyrdes forhold: - Forebyggende omkostninger

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

3. Kvalitetsledelse i praksis (max. 95 point)

3. Kvalitetsledelse i praksis (max. 95 point) 3. Kvalitetsledelse i praksis (max. 95 point) Opgave 61 Kvalitetsstyringssystemets krumtap (15 point) Hvilke dele af ISO 9001 på Cykelfabrikken Speed er mest væsentligt, dvs. udgør krumtappen i systemet?

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

1. Kvalitetsledelse før, nu og fremover (max. 45 point)

1. Kvalitetsledelse før, nu og fremover (max. 45 point) 1. Kvalitetsledelse før, nu og fremover (max. 45 point) Opgave 1 En tidslinie (3 point) Angiv på stikordsform eller på en tidslinie hvordan kvalitetsbegrebet har udviklet sig gennem det seneste halve århundrede.

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog

Kvalitets- og miljøhåndbog Kvalitets- og miljøhåndbog Denne håndbog er en autentisk håndbog fra en dansk produktionsvirksomhed anno 2008.03.07 Kun navne er skjulte. Godk.: Dato: 07-03-08 Side 1 af 21 H Forord Denne kvalitets- og

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer Webshoppen Side 1 af 8 ISO-standarder (side 1) Procedurer/instruktioner (side 1) Blanketter/kvalitet (side 4) LEAN-tavler (side 5) LEAN-blanketter (side 7) Fagbøger (side 8) www.lasseahm.dk Produktoversigt

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

Kvalitetsledelse. før, nu og fremover

Kvalitetsledelse. før, nu og fremover Kvalitetsledelse før, nu og fremover Definitioner Kvalitetsledelse Kvalitetssikring Kvalitetsstyring Kvalitetskontrol Standardernes udvikling 1950 2010 1950 erne: Typisk inspektion i produktionen, militære

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

IADK FÄllesmÅde 2. december 2014. Velkommen. Grupperne SJ-1 & SJ-2 17:51 1

IADK FÄllesmÅde 2. december 2014. Velkommen. Grupperne SJ-1 & SJ-2 17:51 1 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 2. december 2014 17:51 1 17:51 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 17:51 3 17:51 4 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 2 den enkeltes spidskompetencer. 17:51

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V Vejledning til kvalitetshåndbog

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Management review 03/09-2013

Management review 03/09-2013 Management review 03/09-2013 Management Review Ledelsens Gennemgang Ledelsens Evaluering Ledelsens Granskning Har den øverste ledelse nogen ansvar vedrørende GMP? Svar: Ja! Topledelse har det endelige

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IK Installationskvalificering

IK Installationskvalificering DI-version 2014-06-23 IK Installationskvalificering for Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - IK - Installationskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Kvalitets- og Miljøhåndbog

Kvalitets- og Miljøhåndbog Kvalitets- og Miljøhåndbog Oprettet af: QA Aug 2012 Afsnit Side 1 Forord 1.1 Firmaprofil. 3 1.2 Produkter 3 1.3 Service. 3 1.4 Kvalitetsstyring. 4 1.5 Miljøstyring 4 1.6 Arbejdsmiljø. 4 2 Kvalitetspolitik

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere