2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point)"

Transkript

1 2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) Opgave 15 Standardens tolkninger (2 point) Nævn kort de værktøjer, som kan anvendes for at tolke standarden og at kunne læse mellem linierne? Af eksempler kan nævnes: - DS/EN ISO 9000 Kvalitetsstyringssystemer. Grundprincipper og ordliste - DS/EN ISO 9004 Kvalitetsstyringssystemer. Vejledning ved præstationsforbedringer - Tolkningsnotater, vejledninger, certificeringsbestemmelser mv. fra certificeringsorganer - Faglitteratur, videofilm, DFK konferencer og Erfa- grupper på omådet Opgave 16 Grundlæggende principper (2 point) Nævn stikordsvis de grundlæggende principper for tilblivelsen af ISO 9001 i den nuværende udgave. Standarden ISO 9001 angiver flg. otte grundlæggende kvalitetsstyringsprincipper, som kan anvendes af topledelsen til at styre virksomheden mod præstationsforbedringer: - Kundefokus - Lederskab - Involvering af medarbejdere - Procesorientering - Systemorienteret ledelse - Løbende forbedring - Faktuel beslutningstagning - Gensidigt fordelagtige leverandørrelationer Opgave 17 Udeladelser (2 point) Beskriv kort om udeladelser af standardkrav er tilladt og i givet fald nævn de betingelser, som er givet. Det er tilladt at reducere i standardens 7, som omfatter: - De kunderelaterede processer, som f.eks. salg og markedsføring - Udvikling og konstruktion herunder projektering og rådgivning - Indkøb og andre logistikfunktioner

2 - Produktion og udførelse af tjenesteydelser - Styring af overvågnings- og måleudstyr - Det er dog vigtigt at se på, hvad der reelt foregår og forlanges af kunder og myndigheder. Der skal angives en begrundelse for de ønskede udeladelser. Opgave 18 Strukturen af standarden (2 point) Nævn de fem hovedområder, som standardens krav i ISO 9001 er bygget op omkring. De nævnte hovedområder er: - Kvalitetsstyringssystemet i 4 - Ledelsens ansvar i 5 - Styring af ressourcer i 6 - Produktfremstillingen i 7 - Måling, analyse og forbedring i 8 Opgave 19 Generelle krav (2 point) Beskriv kort det generelle krav til og formål med kvalitetsstyringssystemet efter ISO En virksomhed som anvender ISO 9001 skal etablere, dokumentere og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der løbende skal forbedres. Opgave 20 Elementer under de generelle krav (5 point) Beskriv kort hvad der forstås ved: - Ledelsesproces - Hovedproces - Støtteproces Og forklar kort begreberne: - Leverandør/leverance - Underleverandør/underleverance - Outsourcing Ledelsesproces: En række aktiviteter, som ledelsesmæssigt skal hjælpe hovedprocessen til at nå målet, f.eks. en virksomheds idégrundlag og målsætning, politikker, kvalitetsstyringssystemet, strategi og organisation.

3 Hovedproces: Støtteproces: Leverandør/leverance: Virksomhedens kerne- eller hovedområde. Typisk de aktiviteter, hvor værdiforøgelsen ligger, f.eks. salg og fremstilling i en produktionsvirksomhed eller salg og levering i en handelsvirksomhed. Ofte er der tale om kun én eller to hovedprocesser, da der skal forefindes nøgletal for hver hovedproces. En underbyggende aktivitet, som skal medvirke til at hovedprocessen når det ønskede mål. Eksempelvis er der typisk tale om administration, IT, planlægning, lager, indkøb, ressourcer og udvikling/konstruktion. Egentlig en virksomhed eller person, som tilvejebringer et produkt eller ydelse (underleverance) for en modtager. Anvendes i ISO Underleverandør/: Principielt det samme som en leverandør eller leverance. I de tidligere underleverancer udgaver af ISO 9001 blev underleverandør/underleverance mere anvendt som begreb. Outsourcing: Opgave 21 En uddelegering af aktiviteter i en virksomhed, f.eks. logistik, design, transport og vedligeholdelse. Typisk er der tale om et tilhørende administrationsansvar i forbindelse med outsourcingen, som ikke tilsvarende findes for en leverandør/underleverandør. Standarden kræver, at en outsourcing foregår på en styret måde. Kravene hentes fra de fire hovedkapitler i ISO 9001 herunder krav fra kap. 7.4, Indkøb. Dokumentationskrav (2 point) Forklar med egne ord, hvad der egentlig er krav til af dokumentation i ISO Der kan evt. tages udgangspunkt i den tidligere standard ISO 9001:1994. I standarden ISO 9001:1994 skulle man dokumentere tilstedeværelsen af et kvalitetsstyringssystem gennem hensigter (procedurer) og kendsgerninger (de udfyldte checklister eller records). I den nye ISO 9001 (2000 og 2008 udgaven) skal man dokumentere tilstedeværelsen af kvalitetsstyringssystemet gennem kendsgerninger, (checklister eller records) samt minimum seks procedurer, som omfatter: - Afvigelser - Korrigerende handlinger - Forebyggende handlinger

4 - Registreringer vedr. kvalitet - Dokumentstyring - Intern audit Hertil kommer så opfyldelsen af standardens øvrige krav, men dette kan ske gennem registreringer (records) på samme måde som f.eks. kravet i miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemerne efter ISO og OHSAS Yderligere detailler kan ses i vejledningen til standarden (ISO/TC 176/SC2/N525R). Opgave 22 Dokumentstyring (2 point) Nævn et eksempel på et kvalitetsstyringssystem, hvor det strengt taget ikke er nødvendigt med en rutine for dokumentstyring. Ved et fuldt implementeret elektronisk kvalitetsstyringssystem, vil dokumentstyringen ideelt set være overflødig, da man egentlig kun har brug for en udskrivning i ny og næ. Og her vil der være tale om en udskriftsdato. Det gyldige dokument vil altid være skærmbilledet. De gamle udgaver af dokumenterne vil stadig skulle bevares, men her anvender man i forvejen sikkerheds back- up en. Opgave 23 Registreringer (2 point) Hvis man som kunde ønsker indsigt i sin leverandørs kvalitetsstyringssystem, hvad kan man så med fordel stille krav om ved en kontraktindgåelse? At man har adgang til registreringer vedr. kvalitet af ens egne forhold. Dette vil give adgang til virksomhedens fulde kvalitetsstyringssystem eller adgangsnøglen til virksomhedens centralnervesystem. Har man denne passus med, så kan man med lidt øvelse i realiteten få indsigt i hele kvalitetstrekanten. Og omvendt, hvis man som virksomhed ikke ønsker at udstille sit kvalitetsstyringssystem alt for meget. Hvad skal man så sørge for at undgå ved en kontraktindgåelse? At kunden får adgang til registreringer vedr. kvalitet. Opgave 24 Ledelsens forpligtelse (5 point) I ISO 9001 anvendes begrebet topledelsen. Hvad forståes der ved dette? Topledelsen er den øverste ledelse, i Danmark ofte benævnt direktionen med den adm. direktør, evt. kan der være yderligere en eller to personer mere i direktionen. Topledelsen skal bevise sin deltagelse i både udvikling, implementering og en løbende forbedring af effektiviteten af sit kvalitetsstyringssystem gennem minimum fem aktiviteter eller indsatsområder. Nævn disse kort. - Kommunikere det vigtige i at overholde kunde- og myndighedskrav - Etablere en kvalitetspolitik

5 - Sikre sig, at kvalitetsmål etableres - Gennemføre ledelsens evaluering - Sikre sig, at der rådes over de nødvendige ressourcer til kvalitetsstyringssystemet og virksomhedens processer Opgave 25 Kundefokus (2 point) Forklar kort sammenhængen mellem kundekrav, kundefokus og kundetilfredshed samt topledelsen. En kunde stiller med nogle krav og forventninger, som virksomheden skal afklare og være fortrolige med. Den øverste ledelse kan herefter vælge at uddelegere til ledelsens repræsentant, at vedkommende dels skal henlede de ansattes opmærksom på evt. specielle kundekrav og dels drage omsorg for, at kundetilfredsheden bliver undersøgt, analyseret og højnet. Opgave 26 Kvalitetspolitikken (2 point) Hvilke krav stilles der til en virksomheds kvalitetspolitik? Tre krav skal være opfyldt for en kvalitetspolitik: - Kvalitetspolitikken skal være egnet og kendt - Kvalitetspolitikken skal forpligtige til stadige forbedringer - Kvalitetspolitikken skal danne rammen for kvalitetsmålene Opgave 27 Kvalitetsmål (5 point) Der er i grundbogen for handelsvirksomheden Maskin Import/Eksport givet en defineret kvalitetspolitik. Opstil på denne baggrund mindst fem eksempler på relevante kvalitetsmål, så standardens krav opfyldes. I praksis kunne flg. løsning være aktuel i forbindelse med relevante kvalitetsmål: - Maskin Import/Eksport skal på sit definerede forretningsområde opnå en markedsandel på min. 20 % for nye maskiner og min. 10 % på brugte maskiner inden år Maskin Import/Eksport vil hvert år foretage en markedsanalyse for at fastholde og højne kundetilfredsheden. I de lige år analyseres der for nye maskiner og i de ulige år analyseres der for de brugte maskiner. Der anvendes de samme analyseværktøjer indeholdende værdier for 1) personsikkerhed, 2) driftspålidelighed, 3) levetid og 4) ombytningspris. - Maskin Import/Eksport vil hvert år tilbyde sine ansatte medarbejdere, forhandlere og kunder at deltage i kurser og fællesarrangementer

6 omhandlende flg. emner: 1) Vedligeholdelse & Driftspålidelighed. 2) Sikker betjening & Anvendelse samt 3) Optimal udnyttelse & Forbedringer. - Maskin Import/Eksport vil arbejde for at forbedre sit kvalitetsstyringssystem og sine rutiner ved systematisk at reducere sine fejl, fejlomkostninger og reklamationer fra 1,5 % til 1,2 % af virksomhedens samlede omsætning inden udløbet af Maskin Import/Eksport vil forbedre sin kommunikation internt såvel som eksternt gennem opbygningen en forbedret hjemmeside og internet, gennem udsendelsen af kvartalsvise nyhedsbreve til forhandlere og kunder samt gennem etableringen af en forbedret kundeservice inden år Opgave 28 Planlægning (10 point) Som kvalitetsansvarlig for Maskin Import/Eksport kan du da i nedenstående eksempler påregne at få en udsættelse af det halvårlige audit den 16. juni fra det certificerende organ. Den oprindelige dato for audit har været aftalt siden 14. februar, men der er bare dukket noget uventet op iflg. virksomhedens ledelse. Sæt kryds i tabellen for det mest sandsynlige Ja eller Nej. Nr. Hændelse Ja Nej Bemærkninger 1 Virksomheden skal sammenlægges med et andet X Kunne være planlagt mindre agentur 2 Organisationen skal ændres, så man får en fladere X Kunne være planlagt struktur 3 Et nyt EDB system til ordre- og lagerhåndtering skal X Kunne være planlagt indkøres 4 En ny admistrationsbygning og nye lagerfaciliteter skal X Kunne være planlagt tages i brug 5 En omfattende brand har hærget hele lageret i X weekendens løb 6 Den adm. direktør havde glemt sin sølvbryllupsdag X Kunne være planlagt 7 Den kvalitetsansvarlige er i nattens løb blevet indlagt X akut på sygehuset 8 Salgsdirektøren vil fredes 2 uger før og 1 uge efter X Kunne være planlagt sommerferien 9 Lagerforvalteren er på et lederkursus, som han har X Kunne være planlagt ventet på længe 10 Den kvalitetsansvarlige må gå på barsel før tid, dvs allerede fra den 1. juni X Kunne være planlagt Opgave 29 Ansvar og beføjelser (3 point) Beskriv kort ansvar og beføjelser for lagerforvalteren, dvs. den ansvarlige for lageret i virksomheden Maskin Import/Eksport.

7 Stillings- og funktionsbeskrivelse for lagerforvalter i Maskin Import/Eksport A/S Lagerforvalteren, som refererer til den logistikansvarlige, er ansvarlig for planlægning, gennemførelse og opfølgning af alle aktiviteter, som knytter sig til lageret såvel ind- som udvendigt, herunder: - Transport, emballering, opbevaring og forsendelse af maskiner, varer og materialer. - Gennemføre indgangs- og udgangskontrol (slutkontrol) samt årlig lagergennemgang. - Bidrage til lageroptimering gennem en tilrettelagt og styret proces i samarbejde med nærmeste linieleder herunder budgetlægning og opfølgning samt fastsættelse af årlige kvalitetsmål. - Sikre opretholdelsen af lovpligtige og forsvarlige miljø- og sikkerhedsmæssige forhold. - Ansættelse, ledelse, medarbejderudvikling og afvikling af ansatte lagermedarbejdere. Lagerforvalteren har - for at kunne gennemføre de pålagte opgaver - beføjelser til at råde over de nødvendige ressourcer og modtage den fornødne hjælp hos nærmeste linieleder, herunder: - Arbejdsledelse for pt. tre heltidsansatte lagermedarbejdere og to deltidsansatte efter behov. - Rådighed over fornødent teknisk udstyr, som f.eks. trucks, gaffelløftere, varevogn, pallereoler og andet teknisk udstyr. - Budgetansvar herunder beføjelser til at fastsætte aktiviteter for fastholdelse og udvikling af egne og medarbejderes kompetence. - Gennemførelse af årlige medarbejdersamtaler med nærmeste linieleder og egne medarbejdere. Opgave 30 Ledelsens repræsentant (5 point) Ledelsens repræsentant kan være 1) Internt ansat, 2) Eksternt ansat, 3) Adm. direktør og 4) En gruppe af personer i f.eks. en kvalitetskomité. 1. Forklar hvilke principielle krav der stilles til ledelsens repræsentant, for at ISO 9001, er opfyldt. 2. Hvis kvalitetschefen eller kvalitetskoordinatoren ikke er en internt ansat person, hvad kan der så være tale om, og hvad er da de principielle krav? Ledelsens repræsentant skal være udpeget af den øverste ledelse i virksomheden, dvs. i princippet af direktionen eller den adm. direktør og så selv være medlem af ledergruppen, som i praksis er niveauet under direktionen. Hvis kvalitetschefen eller kvalitetskoordinatoren ikke er ansat i virksomheden, er der typisk tale om en konsulent, som f.eks. kommer på delebasis i virksomheden. En kontrakt med funktions- og ansvarsbeskrivelse samt krav til kvalifikationer vil normalt være tilgængelig for bl.a. det certificerende organ, men det kan ikke påregnes, at den eksterne person også kan være ledelsens repræsentant. Her må den administrerende direktør eller en anden funktionsansvarlig træde til. I praksis kunne en besvarelse også formuleres som f.eks.:

8 Intern ansat: Ekstern ansat: Skal være udpeget af den øverste ledelse og selv være medlem af ledergruppen. Uafhængighedsprincippet er gældende ved intern audit. En intern ansat som ledelsens repræsentant er det mest almindelige. En ekstern ansat som ledelsens repræsentant er normalt ikke muligt og kan ikke umiddelbart påregnes at blive accepteret af et certificerende organ pga. den eksterne persons manglende indsigt og tilstedeværelse i forbindelse med den daglige drift. Enkelte konsulenter markedsfører sig i denne rolle, men i praksis er det mere som ekstern hjælper i forbindelse med intern audit etc. Skulle man undtagelsesvis acceptere en ekstern ansat person som ledelsesrepræsentant, så kunne man stille nogle krav: 1. Aftalen skal være signeret af den øverste ledelse 2. Ansvar og beføjelser skal være defineret 3. Ledelsesrepræsentanten skal være medlem af ledergruppen og referere direkte til administrerende direktør 4. Ledelsesrepræsentanten skal have sin daglige gang i virksomheden og være tilgængelig efter behov Adm. direktør: Kvalitetskomité: En ofte benyttet løsning i mindre virksomheder, hvor niveauerne er få og kommandovejene enkle. En internt ansat person kan udmærket være kvalitetskoordinator og intern auditor, hvorimod selve adgangen til ledermøderne, som ledelsens repræsentant måske ikke er ønsket. En gruppe af personer, som er ledelsens repræsentant. Modellen er set enkelte gange i Danmark, dog mest i større virksomheder. Normalt vil det certificerende organ stille nogle vilkår: - Der skal være tale om internt ansat personale - Funktion, område og ansvar skal beskrives - Komitéen skal være udpeget af den øverste ledelse - Komitéens medlemmer skal selv være en del af ledergruppen Opgave 31 Intern kommunikation (5 point) Lav en procedure, rutine eller registrering for intern kommunikation i Maskin Import/Eksport ( 5.5.3), så standardens krav er opfyldt. En rutine kunne f.eks. se ud som skitseret nedenfor:

9 Rutine for intern kommunikation Denne rutine er gældende for alle ledere og ansatte i Maskin Import/Eksport A/S i forbindelse med intern kommunikation. Virksomheden prioriterer den interne kommunikation højt og anser kommunikationen for en væsentlig forudsætning for godt udført arbejde og som et grundlag for et dynamisk og inspirerende samarbejde alle ansatte imellem. Der er fastlagt flg. overordnede principper: 1. Alle virksomhedens ansatte skal aktivt medvirke til at fremme den interne kommunikation ud fra de informationer, som de har, de behøver eller de skal meddele andre. 2. Alle informationer, meddelelser, beskeder etc. som anses for væsentlige eller som andre er afhængige af for at udfylde deres specielle funktion, skal kommunikeres ud hurtigst muligt. 3. Det påhviler den enkelte linieleder at kommunikere med de enkelte ansatte på det niveau og i den form, som er mest hensigtsmæssig i den pågældende situation. Det påhviler således også den enkelte ansatte, at aktivt medvirke til at forbedre og anvende kommunikationen til gavn for selskabet, dets kunder og den enkelte ansatte. Der anvendes forskellige interne kommunikationsmidler. Disse er fastlagt til, men ikke begrænset af: a) Virksomhedens strategiplaner samt operationelle handlingsplaner. b) Referater fra ugentlige ledermøder og afdelingsmøder. c) Interne afdelings- og koordineringsmøder. d) Referater fra Sikkerheds- og Samarbejdsudvalgsmøder. e) Referater fra ledelsens evaluering og interne audits. f) Månedlige opslag med bl.a. Salgstal, Omsætning, Q-mål, Sygefravær, Ulykkesstatistik etc. g) Det interne Maskin - Nyt hvert kvartal. h) Den daglige anvendelse af Intranet mv. I virksomhedens kvalitetsstyringssystem er der fastlagt krav til dokumentationsomfanget og arkiveringstiden af registreringerne. Opgave 32 Ledelsens evaluering (5 point) Udarbejd en procedure, rutine eller registrering knyttet til ledelsens evaluering i Maskin Import/Eksport, så standardens krav i 5.6 så vidt mulig er opfyldt. Mulighederne er mange. Rutine for ledelsens evaluering Denne rutine beskriver fremgangsmåde og krav til ledelsens evaluering, som skal afholdes efter behov, dog min. én gang årligt normalt i forbindelse med årsskiftet. Formålet med ledelsens evaluering er at vurdere kvalitetsstyringssystemets effektivitet og egnethed samt at igangsætte og udnytte de muligheder, ændringer og forbedringer, som ledelsessystemet giver anledning til herunder de mere konkrete kvalitetsmål og handlingsplaner for den valgte kvalitetspolitik. I ledelsens evaluering, er det kvalitetschefen (ledelsens repræsentant), som principielt gennemgår sin beretning om rigets tilstand kvalitetsmæssigt set for virksomhedens adm. direktør og ledergruppen. Og det er så adm. direktør, som i praksis sammen med ledergruppen, konkluderer på beretningen, ændringer og forslag. Et referat fra ledelsens evaluering skal som minimum indeholde følgende forhold: 1. Evt. forhold fra sidste ledelses evaluering 2. Kort resumé af kunde- og markedstilbagemeldinger 3. Kort resumé af interne og eksterne audits. 4. Status for afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger 5. Status for reklamationer og klager 6. Forhold omkring produkter, processer og systemer herunder forslag til forbedringer på disse områder 7. Ændringer i organisationen eller markedet, som ville kunne påvirke kvalitetsstyringssystemet 8. Stillingtagen til ressourcer i organisationen 9. Klar konklusion til brug for den næste periode

10 Opgave 33 Ressourcer (10 point) Beskriv kort de krav, som standarden i 6.2 stiller til de menneskelige ressourcer. Angiv herefter det krævede kvalifikationsniveau for lagerforvalteren i Maskin Import/Eksport evt. som et supplement i stillings- og funktionsbeskrivelsen, der i opgave 29 har været beskrevet. Lagerforvalteren i Maskin Import/Eksport gennemfører et skræddersyet tre dages kursus i lageroptimering, nu og i fremtiden sammen med de øvrige lagermedarbejdere. Forklar og dokumentér feed- back- sløjfen for lagerforvalteren og anfør, hvor registreringen bliver dokumenteret. Medarbejdere, som har indflydelse på produktkvaliteten, skal være uddannet og trænet til det job, som de bestrider eller er sat til at lede. Der skal derfor gøres følgende: - Fastsætte krævet kvalifikationsniveau for medarbejdere eller grupper af disse - Sørge for uddannelse og træning efter behov - Vurdere effektiviteten af disse uddannelses- og træningsaktiviteter, så krævet niveau opnås - Opretholde relevante registreringer af uddannelses- og træningsaktiviteter - Sikre bevidstheden om hver enkelt medarbejders rolle i organisationen og den enkeltes bidrag til at opnå de fastsatte kvalitetsmål Det krævede kvalifikationsniveau for lagerforvalteren er angivet i skemaet. Stillings- og funktionsbeskrivelse for lagerforvalter i Maskin Import/Eksport A/S Lagerforvalteren, som refererer til den logistikansvarlige, er ansvarlig for Lagerforvalteren har - for at kunne gennemføre de pålagte opgaver - beføjelser til at Krævet kvalifikationsniveau: Håndværksmæssig baggrund suppleret med mellemteknisk uddannelse eller VF- eksamen alternativt udlært på området lager, ekspedition eller handel. Min. fem års praktisk erfaring fra ledelse af mindre eller mellemstort lager med ledelsesansvar. Et godt kendskab til EDB, lager- og logistikforhold, dansk, engelsk og gerne lidt tysk er påkrævet. Stort kørekort og truckførercertifikat kræves og gerne krancertifikat til 10 tons kran ligesom kendskab til arbejdsmarkedsforhold og gode samarbejdsrelationer er nødvendige.

11 I det viste uddrag fra konklusionsskemaet i en medarbejder- udviklings- samtale (MUS) er effekten af de gennemførte kurser og træninger angivet for lagerforvalteren. Uddrag - konklusionsskema for lagerforvalters MUS Effekten af kurser, træning mv. Tre - dages kursus i Lageroptimering, nu og i fremtiden i november 2008 er en god forudsætning for den fælles forståelse af de mål og planer, som skal gennemarbejdes i det nye år. Der savnes hos os selv en mere klar stillingtagen til mål og midler f.eks. gennem en lagerpolitik på området. Kursuskompendium burde være tilsendt på forhånd ellers OK. Den ønskede kompetence er opnået. ½ dags kursus i elementær brandslukning gennemført for alle på lageret i januar 2008 har været godt med en blanding af teori og små praktiske øvelser. Andre kunne også have glæde af kurset f.eks. værkstedsfolkene. Den ønskede kompetence er opnået. Opgave 34 Infrastruktur (10 point) Standardens krav til infrastruktur i 6.3 dækker over, at virksomheden skal fastlægge, anskaffe sig og vedligeholde den infrastruktur, der er nødvendig for at opnå den overensstemmelse, som kræves af virksomhedens produkter og ydelser. Anfør min. tre grupper af eksempler på nødvendig infrastruktur. Angiv herefter eksempler på infrastruktur for Cykelfabrikken Speed A/S og lav en liste over infrastruktur for banken New Invest. En løsning på de tre spørgsmål kunne f.eks. være, at infrastrukturen omfatter de tre grupper: - De nødvendige bygninger, lokaler, omgrænsende pladsforhold og det tilknyttede udstyr - Det anvendte procesudstyr, materialer, maskinparken og de nødvendige programmer - Serviceydelser i relation hertil, f.eks. transport og kommunikation

12 I skemaet er vist eksempler på infrastruktur fra produktionsvirksomheden Speed A/S: Cykelfabrikken Speed A/S, oversigt over infrastruktur Værk sted Værk sted Værk sted Værk sted Værk sted Værk sted Lager Anlæg, system, maskine etc. Udsugningsan læg m/alarm CO2 anlæg Slibemaskine Drejebænk Transportabe l dykpumpe Stiger/ håndværktøj 2 lastvogne (Volvo + Scania) Placerin g Fabr. Ansv. Int. syn Ext. syn Hyppigh ed Bem. Diverse JpS Ja Maskin Årligt Rutiner Volvo/ Scania KuK - Volvo/ Scania km. Service Lager Truck Lager Lindé KuK - Lindé ½ årligt Service Lager Kompressor Lager AIR A/S KuK - AIR A/S ½ årligt Service Lager 10 tons kran Lager Lift A/S KuK - Lift A/S ½ årligt Service Lager Løftegrej Lager Lift A/S KuK - Lift A/S Årligt Service Lager Porte Lager Port AS KuK - Port AS Årligt Service Maler afd. Maler afd. Mek. afd. Mek. afd. Mek. afd. Mek. afd. Afdeling Værksted Air JpS Ja Årlig Filterskift Værksted Migatronic JpS Migatronic ½ årligt Service Værksted AEG JpS Ja Årligt Rutine Værksted Fix ApS JpS - Fix ApS 14 dage Service Kælder Flygt JpS Ja Årligt Rutiner Værksted Lager Maleanlæg med filtre og alarm Spildevandsanlæg Afkortersav NIPU XLS Svejseanlæg Kantbukker Maler afd. Maler afd. Maskin afd. Maskin afd. Maskin afd. Maskin afd. Glans AB HG - Glans AB Årligt Service Enviro as HG - Enviro ½ årligt Vilkår Steel Cut SP Steel Cut ½ årligt Service Trade SP - Service Ugentlig Service t Migatronic SP - Migatronic ½ årligt Service Eisen GmbH Værksteds ansvarlig skal opdatere denne oversigt efter behov dog min. hvert år. SP Eisen ApS Årligt Service En tilsvarende oversigt over infrastruktur for en servicevirksomhed, som her vist for banken New Invest, vil principielt være næsten det samme som for en produktionsvirksomhed:

13 Afdeling Anlæg / udstyr Placering Fabrikat Ansvarlig Syn Periode Bemærkning EDB- afdeling EDB server EDB rum IT A/S HJO Ja Årligt UPS en EDB- afdeling EDB back up It safe F. Jäger HJO Nej Daglig IT policy Administration Kopi + printer Kontorer IT A/S HJO Ja Behov Service + fax Bygningsmester Tyverialarm EDB rum Theft as HJO Ja Årlig daglig anlæg Bygningsmester Brandalarm EDB rum Fire A/S JeA Ja Årlig SiO, daglig Bygningsmester Brandsyn, slukkere Generelt Survey JeA Ja Årlig SiO Transport afdelingen Transport afdelingen Varevogn Mobile alarmanlæg Garageanlæ g VW HiK Ja km Service - Model Safe HiK Ja ½ årlig Farve/røg/lyd Opgave 35 Arbejdsforhold (3 point) Arbejdsforhold efter standardens krav i 6.4 er relateret til produktkvaliteten. Angiv på denne baggrund eksempler på arbejdsforhold, som kunne være aktuelle for cykelfabrikken Speed A/S. Temperatur: Fugt: Relateret til opbevaring og lagring af råvarer, mellemfabrikata og færdigvarer samt temperatur regulering i forbindelse med galvaniske bade, svejsning og overfladebehandling. Relateret til opbevaring og lagring af råvarer, mellemfabrikata og færdigvarer samt overfladebehandling herunder affedtning. Støv: Relateret specielt til overfladebehandling og emballering af færdigvarer. Kemi: Affald: Opgave 36 Manglende rengøring af eksempelvis kemiske bade, så materialeegenskaber svækkes eller specifikationer vanskeligt opnås. Manglende rengøring f.eks. i forbindelse med arbejder med polyurethan- og epoxyprodukter, så produkter og materialer forurenes. Planlægning (2 point)

14 I standardens 7.1 stilles der krav om, at der skal finde en planlægning sted af produktfremstillingen. Angiv kortfattet eksempler på denne planlægning (- sregistrering) for cykelfabrikken Speed under produktion af en ny cykelmodel Teenager. I praksis kunne en løsning med en optegnet kvalitetsaktivitetsplan som her være aktuel. Kvalitetsaktivitetsplan for Teenager 15/1 20/2 15/4 7/5 25/6 1/8 25/8 10/10 1/12 Projektmøde Grundspec. Granskning Verifikation Validering Prototype Tests O serie Serie prod. Markedsbehov Markedsføringsmateriale Forhandlerpræsentation Q plan Intern projekt audit Intern audit i prod. Opgave 37 Kundens produktkrav (2 point) Angiv minimum fire forskellige typer af krav til den nye cykelmodel Teenager, som cykelfabrikken Speed skal huske på, for at kunne opfylde standardens krav i Kundens krav til produktet, herunder målgruppens forventninger bl.a. til levering op til forårets konfirmationer - Krav til f.eks. koncepter eller cykel- serier med tilbehør/ekstraudstyr - Tekniske krav inkl. regelgrundlag fra de forskellige nationale markeder - Egenskabte krav, f.eks. af hensyn til produktion og emballering/forsendelse Opgave 38 Gennemgang af kundens krav (3 point) Foretag en forenklet kapabilitetsundersøgelse, dvs. opstil de kriterier, som skal undersøges nærmere inden ordreafgivelsen kan foretages af den påtænkte Teenager cykelmodel fra Speed A/S. En forenklet undersøgelse kunne standardiseres til et par få relevante spørgsmål: Sign./dato: Mask iner: Kapabilitetsundersøgelse af Teenager 1. Er der tilstrækkelig lagerkapacitet til forespørgslen? 2. Alternativt kan produktionen fremstille til tiden? 3. Er der taget højde for modelvariationer, farver og udstyr/tilbehør? Checkes af ordreplanlægger gennem Salg ved forespørgsel > 10 cykler i samme model/farve. 1. OK, 15 cykler 2. Kap. pt. 175 cykler 3. OK

15 Mate rialer: Menn e- sker: Meto der: 1. Er alle nødvendige materialer i huset eller til rådighed? 2. Er væsentlige underleverandører sikret? 3. Er der taget højde for modelvariationer, farver og udstyr/tilbehør? 1. Er alle nødvendige ressourcer på plads eller til rådighed? 2. Er væsentlige underleverandørers ressourcer sikret? 3. Er der taget højde for modelvariationer, farver og udstyr/tilbehør? 1. Svarer de udbudte cykler til det i brochurer og datablade lovede? 2. Er der reageret på fejl/mangler og evt. reklamationer? 3. Passer de udbudte cykler med udstyr/tilbehør til markedets efterspørgsel herunder modeskift? 1. OK pt. overskud 2. OK, alle aftaler sign. 3. OK 1. OK, fuld kvalificeret bemanding 2. Ja 3. OK 1. OK, ikke oversolgt 2. Ja, systemmæssigt 3. OK, god timing Opgave 39 Kommunikation med kunden (3 point) Beskriv kort hvilke forpligtigelser omkring kommunikation cykelfabrikken har overfor kunderne set i relation til cykelmodellen Teenager. Cykelfabrikken skal eksempelvis for Teenager sørge for: - Produktinformation i form af datablade, brochurer og netoplysninger - Forespørgsler og ordrestyring af Teenager - Løbende kundeorientering, kundetilbagemeldinger og reklamationer Opgave 40 Udvikling og konstruktion (45 point) I praksis kunne flg. løsninger være aktuelle: Standardens krav til udvikling og konstruktion indeholder syv forhold, som man skal forholde sig til. Nævn disse syv forhold - Planlægning af udvikling og konstruktion - Input til udvikling og konstruktion - Output fra udvikling og konstruktion - Udviklings- og konstruktionsgranskning - Verifikation af udvikling og konstruktion - Validering af udvikling og konstruktion - Styring af udviklings- og konstruktionsændringer Den nye cykelmodel Teenager skal udvikles og konstrueres. Lav en forenklet plan for dette forløb, så standardens krav i 7.3 på området tilgodeses. I eksemplet vist som en checkliste med standardens krav indlagt. Checklisten udfyldes efterhånden som arbejdet gennemføres.

16 Eksempel: Checkliste for udvikling/konstruktion til Teenager Fase Tidsramme Aktivitet Specifikation Måling Ansvar 1. Planlægning 2. januar Ved udv. projekt laves plan for gennemførelse 1. Tidsplan 2. Ressourcer 3. Økonomi Projektplan i sagsmappe Udv. chef 2. Grundspec. 3. Granskning 5. Validering 6. Projektresumé 20. februar Grundspec. Laves inkl. beregning af tid og økonomi. 15. april og 1. august 7. maj og 25. august 25. juni og 10. oktober 1. august og 1. december Vurdering af resultat i egen udviklingsgruppe Vurdering af input og output Vurdering af om produktet er egnet til sit formål og processerne er klare Projektstyring med ressourcer, tidsplan og budget 1. Funktionskrav 2. Lovkrav 3. Erfaringer 4. Andet 1. Kan resultat opfylde krav? 2. Er der problemer og hvordan løses de? 1. Alt. beregning 2. Samme konstruktion som før 3. Prøvning 4. Ny gennemgang 1. Field test 2. F.A.T. 3. Typetest 4. Markedsvurdering 1. Resultat 2. Tid 3. Økonomi 4. Produktionsstart Godkendt grundspecifikation i sagsmappe Gransningsrapport foreligger i sagsmappe Verifikations rapport med bilag i sagsmappe 4. Verifikation Valideringsrapport med bilag i sagsmappe Projekt godkendelse Udv. chef med støtte fra interne/eksterne parter Udv. chef med hjælp fra interne/eksterne parter Udv. chef med hjælp fra interne/eksterne parter Udv. chef med Salg Udv. chef med Salg, Logistik, og Prod. Angiv eksempler for den nye cykelmodel Teenager, som danner grundlag for konstruktionen. Grundlaget for udvikling og konstruktion er opfyldt, når flg. fire principielle elementer er med: - Funktions- og præstationskrav til Teenager med udstyr og tilbehør

17 - Reguleringer og legale bestemmelser for Teenager med udstyr og tilbehør - Krav overført fra tidligere tilsvarende konstruktion - Andre krav væsentlige for udvikling og konstruktion Nævn enkelte eksempler på resultater, som kommer ud af udviklings- og konstruktionsforløbet af den nye cykelmodel. Det skal være muligt at verificere resultaterne op imod grundlaget for udvikling og konstruktion før en frigivelse af Teenager kan komme på tale. Kravene er her: - Output skal opfylde krave til udvikling og konstruktion - Output skal give tilstrækkelig information til indkøb, produktion og lager mv. - Output skal knytte sig til acceptkriterierne for Teenager. - Output skal specificere de egenskaber, som er væsentlige for et sikkert og rigtigt brug af Teenager Hvilke metoder kan man traditionelt anvende ved en systematisk gennemgang af de grundlæggende indfaldsvinkler og de dertil hørende resultater. Hvor er denne aktivitet beskrevet i ISO 9001? En verifikation, som beskrevet i standardens 7.3.5, har som formål at sikre, at resultatet af udvikling og konstruktion opfylder de stillede og ønskede krav i grundlaget. Der anvendes her typisk fire forskellige modeller, som dog ikke må betragtes som en begrænsning: - Alternative beregninger - Sammenlignelig konstruktion - Prøvninger - Fornyet gennemgang Efter standardens krav i 7.3 skal der foretages design review eller konstruktions granskning inden den nye cykelmodel Teenager sættes i produktion. Hvem vil det være naturligt at involvere i cykelfabrikken Speed for at opfylde standardens krav og intentioner? Er der krav om uafhængighed på området her? En granskning kan foretages i egen udviklingsgruppe, idet der ikke med dagens standard er krav til uafhængighed. Andre interne og eksterne partnere kan evt. inddrages f.eks. fra Produktion og Salg eller ekstern designer evt. testinstitution. Konkret er granskningen her todelt, idet der først finder en projektgranskning sted og herefter en prototype fremstilling, som anvendes som grundlag for den afsluttende granskning. Hvordan kunne en validering af konstruktionen af Teenager foregå i praksis? En validering inden produktionen starter op for alvor kunne udføres todelt gennem dels en projektgennemgang sammen med Salg, som repræsentant for markedet og dels en 0-serie produktion, hvor Produktionen specielt skal vurdere og identificere evt. problemer. Af andre metoder kunne anvendes Field Test, F.A.T., S.A.T., Typetest og Markedsvurdering af et brugerpanel.

18 Er der krav om dokumentstyring vedr. ændringer i udviklings- og konstruktionsforløbet? Ja, det er et krav, at ændringer og modifikationer skal være identificeret, dokumenteret og befinde sig under styrede forhold. Beskriv kort hvad der forstås ved: - Verifikation - Design review - Validering En verifikation er en bekræftelse på, at udviklings- og konstruktionsresultatet opfylder de stillede og ønskede krav i grundlaget for Teenager. En verifikation giver det rigtige resultat. Et design review eller en granskning er en vurdering af virksomhedens evne til at opfylde kvalitetskravene til Teenager og at identificere eventuelle problemer og foreslå rettelser hertil. En validering er en bekræftelse af, at kravene til det tiltænkte formål og anvendelsesområde er opfyldt. Eller sagt på en anden måde: Cyklen Teenager er vurderet anvendelig til sit formål og kan bruges i praksis. Opgave 41 Indkøbsinformation (5 point) Angiv mindst fem forskellige væsentlige leverandører og deres produktområder til cykelfabrikken Speed. - Alu-Werke GmbH Aluminium profiler - Profil Leverandøren A/S Profiler, rør mv. til stel i metaller/kunststof - Gear Manufacturing Ltd. Gear, transmissions elementer etc. - Coating AB Maling og malingssystemer - Maskin Montagen ApS Montagearbejder Opgave 42 Godkendelse af væsentlige leverandører (5 point) Nævn mindst ti forskellige acceptkriterier for godkendelse af væsentlige leverandører set i forhold til cykelfabrikken Speed. I praksis kunne flg. løsning være aktuel: - Minimum tre års god erfaring - Ledende/anerkendt leverandør på området - God overensstemmelse mellem pris/kvalitet - Type- eller produktgodkendelse (certifikat) - Fremsendt vareprøve, som er godkendt - ISO 9001 certificeret kvalitetsstyringssystem

19 - Identificerbart/dokumenteret kvalitetsstyringssystem - Godkendt på baggrund af audit - Geografisk nærhed - Koncern sammenhæng Opgave 43 Overvågning af væsentlige leverandører (5 point) Beskriv kort hvem fra spørgsmål 41 og hvad fra spørgsmål 42 der skal overvåges for at opfylde standardens krav og intentioner på området. En overvågning kunne f.eks. opstilles som i skemaet: Årlig overvågning Udført dec Alu- Werke GmbH Profil Leverandøren A/S Gear Manufacturing Ltd. Coating AB Maskin Montagen ApS Min. 3 års god X X X erfaring Anerkendt X X X X leverandør Pris/kvalitet OK X X Type- X /produktgodk. Godkendt X X vareprøve ISO 9001 X X certificeret Dokumenteret Q- X X system Godkendt efter X X audit Geografisk nærhed X X Koncern sammenhæng X Opgave 44 Styring af produktion og service (3 point) Nævn med egne ord de elementer, som er omfattet af standardens krav til styring af produktion og servicetilvejebringelse fra For at kunne styre en produktion eller en serviceydelse, skal flg. forhold være klarlagt: - Information om produktegenskaber og produktkrav - Nødvendige rutiner og instruktioner for arbejdets gennemførelse - Nødvendige maskiner og udstyr - Udstyr og hjælpeforanstaltninger til overvågning og måling - Gennemførelsen af nødvendige overvågninger og målinger - Frigivelse og levering af produkter samt nødvendige aktiviteter herefter Opgave 45 Validering af processer (2 point)

20 Beskriv kort gennem et eksempel hvad der menes med validering af produktionsprocesserne på cykelfabrikken Speed. Et eksempel på en proces, hvor en validering er nødvendig, er f.eks. lakeringen af cyklerne eller svejsningen af forgaflerne. Det er ikke umiddelbart muligt at foretage en løbende overvågning, mens processen foregår. Først når lakken er tør og hærdet og forgaflen er færdigsvejst, kan man måle på resultatet. Har man til gengæld fuld kontrol over lakken og dens egenskaber, temperaturen og tiden samt den øvrige teknologi ved våd- eller pulverlakering, så vil f.eks. krav til lagtykkelse og vedhæftning normalt være opfyldt. Og det samme gør sig gældende med svejsningen automatisk eller manuel - hvor elektrodevalg, strømstyrke, tiden og personkvalifikationer er afgørende for den opnåede svejsnings styrke. Rutiner for lakering og svejsning skal være beskrevet og resultaterne undervejs skal være registreret. Og kommer der senere reklamationer mv. eksempelvis ved en serieproduktion, så skal der med mellemrum foretages periodevis valideringer. Opgave 46 Identifikation og sporbarhed (3 point) Forefindes der en identifikation og sporbarhed på produkterne fra cykelfabrikken Speed, og hvad bruges denne til i praksis efter, at produktet har forladt virksomheden? Cykler og tilbehør, som er solgt af Speed skal kunne identificeres og spores. Formålet er at kunne forbedre eksisterende produkter, foretage en reklamationsbehandling og at kunne tilbagetrække fejlbehæftede cykler og komponenter, hvis dette skulle blive aktuelt. Hertil kommer så lovgivningskravet om garantiforpligtigelser og mange brugeres ønsker om forsikringsdækning, hvor en entydig identifikation og sporbarhed, er et nyttigt værktøj ved f.eks. tyveri. Opgave 47 Kunders ejendom (2 point) Giv eksempler på kundens ejendom i bankforretningen New Invest og cykelfabrikken Speed. Som eksempler på kundens ejendom kan nævnes: - Speed : Tegninger, typegodkendte låse, værktøjer og logoer. - New Invest : Indeståender, slutsedler, værdipapirer og depotindhold. Opgave 48 Bevarelse af produkter (4 point) Giv eksempler på produkter, hel eller halvfabrikata, som er omfattet af standardens krav i fra cykelfabrikken Speed og bankforretningen New Invest. En mulig løsning kunne være:

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285 Kvalitetshåndbog nr. 1... 6 Forord... 6 Introduktion... 7 MÅLSÆTNING... 8 Idegrundlag... 8 Kvalitetsmål... 8 Kvalitetsmålsætning... 8 Personale (uddannelse og træning)... 9 Organisation... 9 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Management review 03/09-2013

Management review 03/09-2013 Management review 03/09-2013 Management Review Ledelsens Gennemgang Ledelsens Evaluering Ledelsens Granskning Har den øverste ledelse nogen ansvar vedrørende GMP? Svar: Ja! Topledelse har det endelige

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG. Revision 4

KVALITETSHÅNDBOG. Revision 4 KVALITETSHÅNDBOG Revision 4 1 Indhold Indledning... 6 Kontrolplan 1: kvalitetspolitik, kvalitetsopbygning, kommunikation, drift og IT... 7 Kvalitetspolitik... 7 Mål... 7 Systemopbygning og styring af dokumenter...

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere