Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114."

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 164 Offentligt (Vi skifter navn til Danske Handicaporganisationer 1/1 2008) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Hvidovre, den 1. juni 2007 Sag 07/504 Dok. 2872/07 /KP Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114. Som DSI tidligere har bemærket til Lovforslag nr. 217 om omlægning af bilbeskatningen, mener DSI, at man kan gribe analysearbejdet an på to møder. Enten ved at arbejde med en helt ny borgervenlig og ubureaukratisk model for tildeling af støtte eller ved endnu engang at justere og lappe på de eksisterende regler. DSI foretrækker det første. DSI uddyber her dels med tanker om en ny model, dels med en beskrivelse af nogle af de mange uhensigtsmæssige problemstillinger, DSI mener, de eksisterende regler rummer. I det følgende refererer DSI til en arbejdsgruppe, som socialministeriet nedsatte i herefter benævnt arbejdsgruppen. Dens opgave var at gennemgå den sociale lovgivnings regler om støtte til køb af bil og vurdere behovet for at forny og modernisere de nugældende regler. Arbejdsgruppen havde repræsentanter fra amter, kommuner, socialministeriet, trafikministeriet, ankestyrelsen, DSI og Danmarks Automobilforhandler Forening. Som tidligere nævnt mener DSI, det er relevant at inddrage elementer fra denne rapport i det kommende analysearbejde. Ny model for tildeling af støtte til køb af bil Grundlæggende mener DSI, der er alt for meget unødigt bureaukrati og formynderi forbundet med forvaltningen af reglerne om støtte til køb af bil. Sammenlignet med anden handicapkompensation og set i lyset af den offentlige økonomi i bilsager, er der tale om en marginal ydelse. I alt kr. over 6 år som tilskud fra det offentlige pr. person til en samlet målgruppe på omkring personer med handicap. Herudover ydes der et rentefrit lån på kr., som tilbagebetales over de 6 år. Kommer man over en vis indtægtsgrænse er det mere, man tilbagebetaler. Set med DSI s øjne, er der udviklet et utroligt stort bureaukrati med lånedokumenter mv. for noget økonomisk yderst marginalt. Sagsbehandlingen varer gennemsnitligt 9 måneder. Hertil kommer ofte ventetid på afprøvning mv. på 3 8 måneder. Det er helt urimeligt.

2 Selv ved udskiftning af bil tredje, fjerde eller ottende gang, skal den enkelte på trods af uændrede forhold oftest trækkes gennem langsommelige og omstændige sagsgange. DSI mener, der er hårdt brug for at udvikle en helt ny form for støtte, der på den ene side øger den enkeltes frihed og indflydelse på valg af bil, og på den anden side er ubureaukratisk og betydeligt mindre belastende for sagsbehandlere mv. Det er ikke DSI s umiddelbare holdning, at målgruppen for støtte i væsentlig grad skal ændres. Arbejdsgruppen overvejede flere forskellige alternative løsningsmodeller: en merudgiftsydelsesmodel, en forbrugsgodemodel, en registreringsafgiftsmodel og en særligt personligt hjælpemiddel model. Desværre er der ikke blevet fulgt op på denne del af rapportens forslag om et udviklingsarbejde på området. Men der kan være andre modeller. Det lægger DSI sig ikke fast på. For DSI er det afgørende, at den enkelte får langt større frihed og indflydelse på valg af bil. I den forbindelse er det også vigtigt, at den enkelte selv kan vælge, hvornår bilen skal udskiftes, eksempelvis hvis der kommer nye modeller på gaden. Hvorfor skal man indskrænkes i muligheden for at udskifte bil, fordi man har en funktionsnedsættelse? Samtidig skal det sikres, at sagsbehandlingen gøres hurtig, smidig og ubureaukratisk. Det er alt for besværligt at være borger med funktionsnedsættelse, når der er behov for at søge støtte til køb af bil. Den enkelte er meget afhængig af bilen. En ny model skal selvklart ikke rumme nedenstående uhensigtsmæssige problemstillinger. Problemstillinger i den nuværende støtte til køb af bil Komplicerede regler De gældende regler er særdeles komplicerede for alle parter og baseres i høj grad på praksisafgørelser fra Den Sociale Ankestyrelse og skuffecirkulærer. Betingelser for støtten DSI mener, sondringen mellem behov for kørsel til arbejde, uddannelse og trivsel i betingelserne for at opnå støtte er uhensigtsmæssige. Der bør i stedet for lægges vægt på det samlede kørselsbehov i forhold til ansøgers samlede livssituation. Udmåling af støtten Der var i arbejdsgruppen enighed om, at beløbsgrænsen for støtten skal forhøjes, så det bliver lettere for den enkelte at erhverve sig en driftssikker bil inden for den bevilgede låneramme. Denne tiltrængte forbedring er der endnu ikke blevet fulgt op på. Problemet er, at det udbetalte støtte på kr. i mange tilfælde langt fra rækker til at købe den bil, der 2

3 fungerer bedst for den enkelte, set i lyset af funktionsnedsættelsen og bilens forventede levetid med høj driftssikkerhed. Støtten udmåles efter bekendtgørelsen til den billigst egnede bil. Det er problematisk, fordi billigst egnet står som et selvstændigt kriterium uden nødvendig uddybning. Bestemmelsen fordrer endvidere unødig og dyr sagsbehandling. Som arbejdsgruppen påpegede, er der behov for at se på forskellige faktorer, når man skal vurdere, hvad der er den billigst egnede bil for ansøgeren - eksempelvis hvilke adgangsforhold ansøgeren har til sin bopæl, herunder garagens/carportens størrelse, indgang (bredde/højde) til ansøgerens baggård osv. Endvidere mener DSI, at der i en helhedsvurdering også skal indgå forhold som bilens driftssikkerhed, bilens driftsøkonomi og bilens sikkerhed. Den nuværende formulering fører derudover til, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en udredning af, hvorvidt der kan findes en bil, der er billigere end kr., hvorefter tilskuddet udgør denne bils pris. Det er omstændigt og unødigt bureaukratisk. Når en person opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, bør støtten udbetales, så den enkelte herefter selv kan vælge en bilmodel. I langt de fleste tilfælde supplerer den enkelte person støtten med egne midler, for selv at kunne vælge en bil, der modsvarer behovet. Udskiftning af bilen efter behov Der kan tidligst foretages udskiftning af bil efter 6 år med mindre, der er tale om en mandagsbil, bilen er totalskadet eller ikke længere er egnet på grund af ændringer i den enkeltes funktionsevne. Det er alt for stive og ufleksible regler. DSI mener, der kan være andre gode grunde til at ønske udskiftning på et tidligere tidspunkt, jf. det frie valg og fx hensynet til et stort kørselsbehov. Derfor bør reglerne gøres mere fleksible. Med hensyn til den særlige indretning, kan det være rimeligt at fastholde en tidsbegrænsning af, hvor ofte den kan ydes, men det er langt fra alle biler købt med støtte, der er særligt indrettede. Derfor er det ikke nødvendigt med en generel udskiftningsperiode på 6 år. Frit valg af bil I dag er der begrænsninger på, hvilke biltyper, den enkelte kan vælge imellem. Ca personer med funktionsnedsættelse bevilges store kassebiler, som betegnes minibusser. Forudsætningen for, at en bus kan blive fritaget for afgift er, at der bl.a. skal kunne monteres 10 sæder. Det betyder, at det kun er ganske bestemte biler, der ydes støtte til, og at flere personer end nødvendigt kører rundt i alt for store biler. Men ud over at mange kan klare sig med mindre typer og mere energivenlige biler, begrænser det også deres frie valg af bil. De biler, hvortil der ydes afgiftsfritagelse, er fx Ducato eller Transit. Det er en helt urimelig situation. 3

4 Den tilbagebetalingspligtige del skal gøres indkomstuafhængig Den tidligere omtalte arbejdsgruppe var enige om, at den tilbagebetalingspligtige del af lånet skal gøres indkomst-/indtægtsuafhængigt. Efter DSI s opfattelse er det helt indlysende, fordi princippet i dansk handicappolitik om handicapkompensation er indkomstuafhængig. Behovet for særlig indretning DSI mener, det er i strid med kompensationsprincippet, at behovet for særligt udstyr (hjælpemidler), som bilen er forsynet med fra fabrikken, indregnes i bilens pris og dermed i det rente- og afdragsfrie lån. Det er naturligvis fornuftigt at benytte sig af, at en bil er forsynet med særligt udstyr, da det samlet set er både mere hensigtsmæssigt og økonomisk rentabelt. Men konsekvensen af den måde reglerne er skruet sammen på er, at der indføres egenbetaling i forhold til særlig handicapbetinget indretning, at lånerammen, som i forvejen er under pres, sættes yderligere under pres, og at det skaber yderligere urimeligheder i forhold til salgsprovenuets betydning ved udskiftning. Da nettoprovenuet først skal fratrækkes i det supplerende lån, og det særlige udstyr er indregnet heri, kommer man ud af et salg med et mindre provenu. Her skal vi i øvrigt minde om, at provenuet ofte opstår som følge af, at ansøgeren selv har medfinansieret bilen. Salgsprovenuets betydning ved udskiftning DSI mener, at reglerne om salgsprovenuet ved udskiftning er både urimelige og bureaukratiske. Ikke mindst i betragtning af, at mange selv bidrager til bilens finansiering. DSI mener derfor, det ganske enkelt bør være sådan, at et provenu, der er genereret via egenbetaling, fx ved køb af dyrere egnet bil, tilfalder ansøgeren til egen disposition. Når et barn med handicap er anbragt Reglerne indebærer, at mange familier fratages retten til bilen, hvis barnet anbringes på institution. Begrundelsen for denne indskrænkning er, at kørselsbehovet skønnes dækket via barnets institution. DSI finder det helt urimeligt. Når familien fratages den særligt indrettede bil, har de ingen mulighed for at transportere deres barn i forbindelse med besøg i hjemmet, udflugter, deltagelse i forskellige aktiviteter, besøge familie rundt i landet mv. Selvom barnet er anbragt, er det yderst vigtigt, at det fortsat kan være en del af familien, og at familien kan foretage sig noget sammen med barnet også uden for hjemmet. Procedurer ved reparation af særlig indretning I dag skal der søges og gives bevilling til reparation, før den foretages. Ellers kan den enkelte risikere ikke at få dækning for udgiften, uanset om reparationen berettiger hertil. Det er alt for bureaukratisk og besværligt for den enkelte, der er afhængig af at kunne få bilen repareret hurtigt. Afhængigheden af bilen er stor. Derfor er der ikke tid til at vente på om- 4

5 stændig sagsbehandling, inden der gives grønt lys for, at bilen kan sendes til reparation. DSI mener, det er nødvendigt at give plads til, at reparation kan iværksættes og at man efterfølgende vurderer udgiften. Med venlig hilsen Stig Langvad formand Enslydende brev er sendt til: Socialministeriet, att.: Anders Lynge Madsen Økonomi- og Erhvervsministeriet, att.: Jens Bødtcher-Hansen Folketingets Socialudvalg 5

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Holbæk kommune, hjælpemiddelsafdelingen Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf: 72363636 Fax: 72360001 E-mail: sikkerpost@holb.dk Web: www.holbaek.dk Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet Åben Dagsorden til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 27. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 10, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap

Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap April 2007 Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap April 2007 Forord For mennesker med handicap er det, ligesom for alle andre,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv.

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Att.: Karin Laursen 15. december 2014 Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Selveje Danmark har

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere