Typer af problemorienteret projektarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typer af problemorienteret projektarbejde"

Transkript

1 Typer af problemorienteret projektarbejde 14/12/ Typer af problemorienteret projektarbejde af Anette Kolmos Indholdsfortegnelse: Problemorientering Opgaveprojektet, diciplinprojektet og problemprojektet Indlæringsmål og typer af problemorienteret projektarbejde Projektkompetence og typer af problemorienteret projektarbejde Resumé Litteraturliste Problemorientering. Projektarbejde er problemorienteret, og problemorientering er en del af definitionen på, hvad et projekt er. Men hvad er problemorientering? Holten-Andersen m.fl. (1983) mener, at problemet er udgangpunktet for projektet. Det er dog visse krav, som stilles til problemet, for at det er relevant i et uddannelsesprojekt. Det skal være deltagerrelevant og lægge op til en egentlig erkendelsesproces, under hvilken deltagernes erfaringer sættes i relief. Det skal samtidig også være relevant for uddannelsens målsætninger. Denne forståelse af problemorientering er meget lig med de tidlige pædagogiske ideer, som dannede baggrund for projekt-pædagogikken på AUC og RUC i 70'erne. Der har siden 70'erne været diskussioner af disse krav til problemorientering, bl.a. at der kan ligge en modsætning mellem relevansen for deltager og relevansen for uddannelsen. Specielt indenfor de teknisknaturvidenskablige uddannelser har der været rejst diskussioner om deltagerrelevansen (Kolmos 1989) som et af kriterierne i valget af problemstilling, fordi det kan være svært at have direkte erfaringer med tekniske eller naturvidenskabelige fænomener. Højgård Jensen og Mogens Niss (1984) mener ikke, at det er muligt at lave en erfaringsbaseret og deltagerstyret undervisning indenfor naturvidenskab på grund af to forhold: dels at naturvidenskabens empirigrundlag er naturen i modsætning til samfundsvidenskaben, hvis grundlag er samfundet. Dels at de lange kundskabslinjer er indbygget i naturvidenskaben, hvilket skaber en nødvendighed for at indlære naturvidenskaben efter en vis erkendelseslogik. Jeg mener ikke, at disse betænkeligheder kun gælder naturvidenskaben, men at der er også indenfor andre fagområder eksisterer en hvis logik, som må indgå som struktur for læreprocesserne. Men det var kun indenfor naturvidenskab og teknik at disse betragtninger blev anvendt som argument for, at projektarbejdet måtte antage nogle andre fagdidaktiske former. I dag er det dog ikke kun indenfor teknik og naturvidenskab, at det i oprindelig forstand problemorienterede projektarbejde antager andre former. Jan B. Olsen (1993.a) konstaterer på grundlag af Side 1 af 7

2 Typer af problemorienteret projektarbejde 14/12/ en undersøgelse af projektarbejde på psykologistudiet, at problemorienteringen tilsyneladende kun kan tolkes som et spørgsmål om, at problemet bør være styrende i projektarbejdet. Men i hvilken grad problemet er styrende for projektet er forskelligt fra projektrapport til projektrapport, og i praksis er det langtfra det ideal, at problemet må bero på en undren over nogle samfundsmæssige og teknologiske modsætninger (Algreen-Ussing og Fruensgård 1990). Denne sidste tolkning af det problemorienterede arbejde kræver brede rammer, hvorunder problemstillinger skal findes, og det kan skabe uklarhed i relation til undervisnings- og indlæringsmålene. Netop spørgsmålet om styring af det problemorienterede projektarbejde i relation til indlærings- og undervisningsmål er en af de centrale betænkeligheder ved mange ingeniørinstitutioner, som overvejer at gøre brug af projektarbejde som pædagogisk model. Ved AUC's ingeniøruddannelser praktiseres projektarbejde i halvdelen af de studerendes studietid, så spørgsmålet er hvilken type problemorientering, der her er tale om? I denne artikel vil jeg beskrive tre typer af problemorienteret projektarbejde på grundlag af den praksis, som vi har på ingeniøruddannelserne på AUC. Typologien bygger på umiddelbar strukturering af erfaring og har ikke et empirisk videnskabeligt grundlag. De tre typer af problemorienteret projektarbejde har jeg valgt at kalde for opgave-projektet, disciplin-projektet og problem-projektet. Endvidere vil jeg lægge op til en diskussion af indlæringsmålene og erhvervelse af projektkompetence i relation til disse tre typer af problemorienteret projektarbejde. Opgaveprojektet, disciplinprojektet og problemprojektet. Grundlæggende for alt projektarbejde er, at der er et problem, der skal behandles gennem anvendelse af en række discipliner eller faglige metoder. Men der er stor forskel på, hvad der er bestemmende for valget af problemstilling og de faglige metoder. Er det eks. problemet, som bestemmer valget af faglige metoder - eller er det omvendt bestemte krav til fagligheden, som lægger rammen for valget af problemet? Er problemet valgt på forhånd, således at der overhovedet ikke er noget valg af problem? Set med studenterøjne handler det om selve opstartsfasen af projektet. Set med vejlederøjne handler det om graden af vejlederplanlægning og -styring af de studerendes indlæring. Hvis vi kaster et blik på ingeniør- og cand.scient.-uddannelserne ved AUC, er der tale om vidt forskellige måder at håndtere problemorientering på ved de enkelte overbygningsuddannelser og på de enkelte semestre. Men jeg mener, at der grundlæggende er tre idealtyper: opgave-projektet, disciplin-projektet og problem-projektet. Opgaveprojektet er karakteriseret ved en meget høj grad af planlægning og styring fra vejlederside (undervisningsmålene), hvor der nærmest er tale om en større opgaveløsning. Både problemet og de faglige metoder er valgt på forhånd, og for de studerende drejer det sig at lave projektet udfra de overordnede retningslinjer, som er angivet. Billedligt kan det sammenlignes med, at fodboldbanen er klart markeret, spillereglerne for fodboldspillet er rimeligt klart formuleret, og endelig er bolden givet op. Det handler nu om at løbe ind og spille spillet med det mål at lære reglerne. Eksempel på et sådant opgaveprojekt kan være et PO-projekt (pilotprojekt på den teknisknaturvidenskabelige basisuddannelse), hvor de studerende får til opgave at analysere og formulere hvilke arbejdsmiljøproblemer, der eksisterer i bryggeribranchen, samt skitsere mulige løsninger. Det formulerede problem er altså at undersøge, hvorvidt der er problemer. På forhånd har vejlederne indsamlet materiale om bryggeribranchen (bøger, artikler, video, o.s.v.), som forefindes hos storgruppesekretæren, samt har lavet et mindre kompendium, som hver enkelt gruppe modtager. Målet for dette projekt er at indøve projektarbejdsmetodik specielt med henblik på at analysere og formulere problemer. Der er intet krav om litteratursøgning, men målet er, at de studerende får en første fornemmelse af, hvad det vil sige at anvende Side 2 af 7

3 Typer af problemorienteret projektarbejde 14/12/ metoder i problemanalysen. Dette eksempel viser, at en større opgaveformulering ikke nødvendigvis betyder, at problemet for projektet er formuleret, men at opgaven lyder på at formulere en problemformulering for projektet. temabeskrivelserne. Disciplinprojektet er også karakteriseret ved en rimelig høj grad af styring fra vejlederside (studiekravene), men på en helt anden måde, idet kun disciplinerne og de faglige metoder er valgt på forhånd. Derimod er det op til grupperne selv at finde og definere problemstillingene indenfor rammerne af de beskrevne discpliner. Disse faglige rammer er beskrevet i Billedligt kan denne type sammenlignes med at fodboldbanen er angivet, der er ligeledes angivet nogle overordnede retningslinjer for spillet, men bolden er ikke givet op - den må gruppen selv ind og finde og få spillet sat i gang. Eksempel på dette kan være elektronik linjens 3. sem. på ingeniøruddannelsen, som har analog elektronik som tema. Målet for semestret er, at de studerende lærer grundlæggende analog elektronik, hvor specifikt lyd behandles som et analogt system. De studerende har frie rammer for at vælge en problemstilling, men det typiske projekt vil være at lave en Hifi-forstærker. Men selv om der er visse friheder til at vælge problemet, som udgangpunkt for projektet, antager problemanalysen sjældent noget stort omfang. Problemprojektet er derimod ikke på samme måde forhåndsplanlagt af vejlederne. Problemstillingen styrer valget af discipliner og faglige metoder og problemstillingen rejses indenfor et problemorienteret tema. Dvs. at indenfor det samme tema, eks. arbejdsmiljø, kan grupper rent fagligt komme til at arbejde med vidt forskellige discipliner og faglige metoder. I relation til fodboldspillet, handler det nu om at de studerende har bolden, men mangler spilleregler og mangler at markere banen. En stor del af arbejdet bliver derfor at få markeret banen og få defineret spillereglerne førend spillet kan gå igang. Eksempel på dette kan være kan være en gruppe, som vil undersøge langdistancepiloters arbejdsmiljøsituation. De har ingen ide om, hvad løsningen måtte være, førend de har analyseret og Side 3 af 7

4 Typer af problemorienteret projektarbejde 14/12/ afgrænset deres problemstilling. Efter en længere problemanalyse dokumenterer gruppen, at ulykkesfrekvensen og det psykiske pres hos piloten er størst i startog landingssituationer, og at det specielt føles som et problem at overskue instrumentparnelet ved en eventuelt manuel landing. Herefter vælger gruppen at arbejde med menneskemaskin interaktion, og konstruerer et head-up-display, som figurativt indeholder de funktioner, som er nødvendige i en start- og landingssituation. Teknisk fagligt kommer gruppen her til at arbejde med bl.a. programmering. Ovenstående er idealmodeller, og i de konkrete projektforløb kan der være tale om et mix af flere typer. Det kan eks. være svært at skelne mellem opgave- og disciplinprojektet, hvor forskellen reelt består i graden af frihed for de studerende til at vælge problemstilling i projektarbejdet. Ligeledes kan det i tilfælde være svært at skelne mellem disciplin- og problemprojektet afhængigt af, hvor snævre eller brede de teknisk-faglige krav til projektet er formuleret. I praksis kan der være tale om brede teknisk-faglige krav, som ikke nødvendigvis alle behøver at være indfriet i projektarbejdet, og derfor kan det give rum til at arbejde udfra et friere valgt problem. Alle tre typer er udtryk for problemorientering i den forstand, at problemet kan styre projektet, men der kan ligge store forskelle i forståelsen af, hvad et problem er. Men - vigtigst i denne sammenhæng - de tre typer af problemorienteret projektarbejde har forskellige indlærings- og kompetencemål i de enkelte uddannelser. Indlæringsmål og typer af problemorienteret projektarbejde Generelt set er studieprogression på ingeniør- og cand.scient.-uddannelserne på AUC således, at opgaveprojektet eksisterer i eksempelvis PO-perioden (pilotperiode på teknisk-naturvidenskabelige basisuddannelse), problemprojektet eksisterer i P1 og P2 (resten af den teknisk-naturvidenskabelige basisuddannelse), disciplinprojektet eksisterer på semester, mens problemprojektet som projekttype igen vender tilbage i de sene semestre. Denne progression hænger sammen med vidt forskellige faglige målsætninger, hvor målene for det 1. studieår bl.a. er, at opnå kendskab til væsentlige teknisknaturvidenskabelige teorier, metoder og teknikker, opnå evne til at analysere tværfaglige problemkomplekser og at lære projekt- og gruppearbejdsformen at kende. Målene på de senere semestre er af mere snæver faglig karakter. Jan B. Olsen (1993.b) diskuterer i artiklen: "Indlæringsmål og faglig dybde", indlæringsmålene udfra Blooms taksonomi: viden, forståelse, anvendelse, analyse, syntese og kritisk evaluering. Disse indlæringsmål diskuteres videre i den anden artikel af Jan B. Olsen (1993.c): "Kreativitet, indlæring og elevforudsætninger i problemorienteret projektarbejde", som er i dette kompendium. I denne artikel kobles indlæringsmålene med Koestlers begreb om kreativitet, og det er Jan B. Olsens tese, at bearbejdsningsgraden i et projekt, dvs. viden, forståelse, anvendelse, analyse, syntese og kritisk evaluering har sammenhæng med kreativiteten. Jo større bearbejdningsgrad, jo større muligheder er der for, at projektet er kreativt. Kreativiteten bliver således koblet med graden af de studerendes Side 4 af 7

5 Typer af problemorienteret projektarbejde 14/12/ selvstændighed og evne til at arbejde problemorienteret, forstået som evnen til at arbejde udfra en kvalificeret undren, der leder over i en mere videnskabelig søgeproces. Det interessante spørgsmål i denne sammenhæng er, hvorvidt der er en sammenhæng mellem selvstændigheden, kreativiteten og indlæringsmålene og de tre typer af problemorienteret projektarbejde? Hvis jeg følger Jan B. Olsens tankegang eksisterer der en klar sammenhæng. Opgaveprojektet vil - i kraft af det formulerede udgangspunkt og de definerede metodiske rammer - ikke bringe de studerende ind i en selvstændig kreativ proces. Men det vil være en konstruktiv projekttype til at nå indlæringsmål som viden, forståelse og eventuel anvendelse. Disciplinprojektet vil heller ikke bringe de studerende ind i en selvstændig kreativ proces, fordi der er faste rammer for valg af de faglige metoder. Men disciplinprojektet vil ligeledes være en konstruktiv metode til at nå indlæringsmål som viden, forståelse, anvendelse og eventuel analyse. Den selvstændige kreative proces kan kun praktiseres i problemprojektet, hvor de faglige målsætninger tillader de studerende at gå ind i en reel undren over et fænomen og tillader en reel søgeproces. En sådan søgeproces kan føre mange steder hen, og derfor må der være en frihed i valget af metoder i problemanalysen og valget af løsningsmetoder. Problemprojektet kræver, at de studerende kan håndtere viden, forståelse, anvendelse og eventuel analyse. Ellers klarer de ikke de metodiske krav eller besidder den metodebevidsthed (Algreen-Ussing 1993.a og b.), som er nødvendig i at kunne planlægge og styre sin egen søge- og erkendelsesproces. Samtidig rummer problemprojektet muligheden for at kunne lære syntese og kritisk evaluering. Hvis ovenstående betragtninger har en gyldighed, så virker den studieprogression, som praktiseres på det teknisk-naturvidenskabelige område, umiddelbart som ulogisk, fordi vi her starter ud med problemprojektet i det første år, og anvender denne projekttype til at indlære viden, forståelse, anvendelse og analyse. Omvendt kan der argumenteres for, at med de målsætninger som den teknisknaturvidenskabelige basisuddannelse har, er det pædagogiske og didaktiske princip, at de studerende gennem problemprojektet i det første år tilegner sig et overblik over de metoder, som er nødvendige for at nå indlæringsmål som analyse og eventuel vurdering. De opnår ikke nødvendigvis en faglig dybde på de enkelte niveauer, men de opnår en begyndende metodebevidsthed førend de går dybere ned i mere specifikke faglige områder. Ved at se på AUC's samlede uddannelsesstruktur og studieprogression er der derfor tale om et deduktivt pædagogisk princip. Ligeledes må det konkluderes, at der ligger et dilemma mellem det at kunne styre projekterne gennem snævre faglige temabeskrivelser, der kun tillader opgave- og disciplinprojekter, og så spørgsmålet om at nå de mere avancerede indlæringsmål. Projektkompetence og typer af problemorienteret projektarbejde Ligeledes knytter der sig forskellige muligheder for at udvikle en projektkompetence til de tre typer af problemorienteret projektarbejde. Det er en udbredt opfattelse at AUC-kandidater igennem uddannelsen tilegner sig en projektkompetence. Projektkompetencen kan delvist karakteriseres som projektstyring og - ledelse, og er en af de vigtigste kvalifikationer for AUC's kandidater til at indgå i organisationer og organisatoriske ændringer. Projektkompetencen bliver ligeledes anvendt som argument på mange ingeniørinstitutioner, som argument for at indføre projektarbejde. Projektkompetencen indeholder bl.a.: evne til at formulere af mål og delmål, evne til at starte og afslutte et projekt Side 5 af 7

6 Typer af problemorienteret projektarbejde 14/12/ evne til at planlægge og organisere arbejdet evne til at skrive rapporter kendskab til metoder til analyse af forskellige typer problemstillinger kendskab til forskellige typer problemløsningsmetoder Igen vil jeg anvende selvstændighed og type af problemorientering i projektet, som kategorier i en graduering af mulighederne for at opnå en projektkompetence. Det må være målet for uddannelsen, at kandidaterne opnår en selvstændig projektkompetence, og tesen bag følgende graduering er, at det er gennem det selvstændige projektarbejde, at de studerende opnår de bedste rammer for at tilegne sig en selvstændig projektkompetence. Således levner opgaveprojektet ikke rammer for de selvstændige valg i projektprocessen. I og med at problem og disciplin er fastlagt på forhånd, kender de studerende rammerne for projektet, og der ligger ingen selvstændige formuleringer af mål og delmål, ingen selvstændig opstart og afslutning af projektet, intet selvstændig valg af metoder i hverken problemanalyse eller problemløsning. Der er ligeledes heller ingen selvstændig organisering og planlægning af arbejdet, idet det planlægges og organiseres inden for nogle faste rammer. Til gengæld vil jeg mene, at der ligger en vis selvstændighed i formidlingen af projektet, dvs. rapportskrivning. Disciplinprojektet giver mere plads til udviklingen af en selvstændig projektkompetence, hvad angår formulering af mål og delmål, opstart og afslutning af et projekt, planlægning og organisering af arbejdet, samt et vist kendskab til metoder i problemanalysen. Men disciplinprojektet levner ingen muligheder for selvstændige valg af problemløsningsmetoder. Igen mener jeg at der dog ligger en selvstændighed i formidlingen, dvs. rapportskrivning. Problemprojektet rummer derimod muligheder for udviklingen af selvstændighed i relation til alle dimensioner af projektkompetencen. I problemprojektet skal der tages valg igennem hele projektprocessen, fra at vide hvordan et projekt startes op på bar bund, til at vælge metoder til problemanalyse og problemløsning, til at formulere mål og delmål for projektprocessen og ikke mindst planlægning og organisering af arbejdet. Selvfølgelig ligger der også i problemprojektet mulighed for selvstændighed i rapportskrivningen. Hvis ovenstående betragtninger har en gyldighed, skærper det diskussionen om det problemorienterede arbejde og opnåelse af projektkompetence gennem uddannelsen. Projektkompetencen er et vigtigt aspekt ved projektarbejdsformen, idet projektarbejdet ikke kun er et spørgsmål om at organisere læreprocesser, men også er en kvalifikation i sig selv. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at de forskellige typer af problemorienteret projektarbejde giver forskellige muligheder for at udvikle projektkomptetencen, og at der også i denne sammenhæng er et dilemma mellem at kunne styre undervisningsmålene gennem opgave- og disciplinprojektet på den ene side og på den anden side skaber rammerne for udviklingen af projektkompetencen. Resumé. I denne artikel præsenteres tre idealtyper af problemorienteret projektarbejde, som det praktiseres ved det teknisk-naturvidenskabelige fakultet: opgaveprojektet, disciplinprojektet og problemprojektet. Idealtyperne er defineret udfra graden af frihed til selv at vælge problemstilling, metoder i problemanalyse og løsningsmetoder. De tre idealtyper sættes i artiklen i relation til dels indlæringsmålene: viden, forståelse, anvendelse, analyse, vurdering og kritisk evaluering og dels mulighederne for udvikle en selvstændig projektkompetence. Det er artiklens konklusioner, at der er dilemmaer mellem det at styre Side 6 af 7

7 Typer af problemorienteret projektarbejde 14/12/ undervisningsmålene gennem snævre fagligt formulerede temarammer, hvorunder det kun er muligt at praktisere opgave- og disciplinprojekter, og på den anden side at skabe muligheder for at nå indlæringsmål som syntese og kritisk evaluering, samt udvikle en selvstændig projektkompetence. Litteraturliste. Helle Algreen-Ussing: Metode i projektarbejde, Naturvidenskab og modeller, AUC, 1993.a. Helle Algreen-Ussing: Metodebevidsthed, i Erik Laursen, red: Kompendium til adjunkt-kursus, (foreløbig titel), i dette kompendium, under publisering, 1993.b. Helle Algreen-Ussing og Niels Fruensgård: Metode i projektarbejde, Aalborg Universitetsforlag, Carl Holten-Andersen, Karsten Schnack og Bjarne Wahlgren: Invitation til projektarbejde, Gyldendals pædagogiske bibliotek, Jens Højgård Jensen og Mogens Niss: Nogle artikler om matematik, fysik og almendannelse, Tekster fra IMFUFA, RUC, tekst nr. 84, Anette Kolmos: Ingeniørdidaktiske spørgsmål og udviklingstendenser, Institut for samfundsudvikling og planlægning. Skriftserie nr. 33, AUC, Anette Kolmos: Model of Project Work in Engineering Education - A Tool for Planning of Educational Aims and Competences, Contributions, Sefi Seminar: Project-organized curricula in engineering education, Kbh., maj, 1993.b. Jan B. Olsen: Kreativ voksenindlæring, Ph.D.-afhandling, Aalborg Universitetsforlag, 1993.a. Jan B. Olsen: Indlæringsmål og faglig dybde, i Erik Laursen, red: Kompendium til adjunkt-kursus, (foreløbig titel), i dette kompendium, under publisering, 1993.b. Jan B. Olsen: Kreativitet, indlæring og elevforudsætninger i problemorienteret projektarbejde, i Erik Laursen, red: Kompendium til adjunkt-kursus, (foreløbig titel), i dette kompendium, under publisering, 1993.c. Side 7 af 7

8 Hej Steffen (og Søren), Jeg har forhørt mig om PMS systemer hos div. Surveyor er der har været på kontoret de sidste par dage, og deres besked er samstemmende, at der ikke er nogen formkrav til Planed Maintenance Systems, dvs. at de kan være i papir eller elektronisk, (dog har der tidligere været nogle krav til elektroniske PMS systemer, og det er måske stadig nogle klassekrav hos andre selskaber). Jeg har vedhæftet IACS Recommendation 74, til orientering. Med venlig hilsen / Regards Jens Nielsen Senior Surveyor, MMS Auditor Copenhagen MMS E M T Lloyd s Register EMEA. Strandvejen 104A, 2., DK-2900 Hellerup Visit Working together for a safer world Lloyd s Register and variants of it are trading names of Lloyd s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. Lloyd s Register EMEA (Reg. no R) is an Industrial and Provident Society registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK. A member of the Lloyd s Register group.

9 From: Bang, Soeren Sent: 09 December :56 To: Nielsen, Jens Subject: FW: Skoleskibet Danmark - Steffen Bang Hej Jens Alle først mange tak din hjælp Prøv at se nedestående mail og hjælp den unge mand med et svar mange tak Med venlig Hilsen / Best regards Søren H. Bang HESQ Lead Assessor LRQA Denmark LRQA Danmark Strandvejen 104 A, 2800 Hellerup, Danmark T F +46 (0) M E W " Lloyd's Register EMEA is an Industrial and Provident Society and an Exempt Charity registered in England and Wales with registered number R and is a member of the Lloyd's Register Group. Registered Office: 71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS, United Kingdom "

10 From: Steffen Bang Sent: 9. december :43 To: Bang, Soeren Subject: Skoleskibet Danmark - Steffen Bang Hej Far, Sendte tidligere understående til søfartsstyrelsen efter jeg havde haft en telefonisk kontakt med dem. Jeg ved ikke om du evt. kan sætte nogle ord på min forespørgelse. Mangler faktisk noget konkret dokumentation på min påstand. Jeg ved ikke hvor hurtig tilbagemeldingen fra søfartsstyrelsen vil være derfor sende jeg det også til dig, for evt. at være på forkant, hvis de ikke kan være mig behjælpelig. Men jeg melder tilbage når jeg ved noget mere. Vi snakkes ved.. Steffen Mail til søfartsstyrelsen: Skoleskibet Danmark Gældende regler iht. Meddelelse B og klassifikationsselskaberne. - Konkret, hvilke lovmæssige krav stilles til formen af dokumentationen der af skibet skal kunne fremvises? Uddybende: Hvis et klassifikationsselskab til et Annual Survey ønsker at se dokumentation for gældende vedligehold og eftersyn, hvilke krav stilles der til formen af fremviste dokumentation. Ex. Skal det være et EDB baseret vedligeholdelsesprogram som er ført ajour eller kan et ajour ført analog mappesystem også være gældende som dokumentation? Undertegnede tager udgangspunkt i IACS har publiceret krav omkring planlagt vedligeholdelsessystemer om bord skibe samt yderligere regulering fra ISM kapitel 5, sektion 10. Er der evt. andre forskrifter jeg burde have indsigt i? Summa summarum hvor kan ønskede dokumentation forefindes ang. hvilke krav der stilles til formen af et planlagt vedligeholdelses system. (ex. EDB baseret, gældende krav Analog baseret, gældende krav). Alt dette skal så gerne være i kontekst til Skoleskibet Danmark, som er klasset af DNV. Vil være yderst taknemmelig for en hurtig forvaltning og tilbagemelding. På forhånd tak. Mvh. Steffen Bang Herningvej 1. 3.sal L Aarhus C. Tlf Mail.

11 I Rules for Classification and Construction Ship Technology 4 Rigging Technology 4 Guidelines for Maintenance and Inspection of Tall Ship Rigs Edition 2013

12 Rules I Ship Technology Part 4 Rigging Technology Chapter 4 Guidelines for Maintenance and Inspection of Tall Ship Rigs Section 3 Maintenance Section 3 Maintenance A Scope B Maintenance Schedule A Scope The following guidelines provide general information about the maintenance procedures and the maintenance intervals for sailing rigs of traditional sailing vessels. The provided guidelines are not exhaustive; they are to be considered as a tool of information and are not mandatory. Nevertheless Germanischer Lloyd highly recommends the usage of the guidelines for establishing an individual maintenance program on board. With thoroughly performed maintenance lifetime of sailing rigs can be prolonged. A.1 Standing rigging maintenance Wire ropes used for standing or running rigging applications, are often made from stainless or galvanised steel. These wire ropes are protected by different means, either to prevent premature aging (corrosion) or to prevent sails from suffering chafing. Typically, galvanised steel wire rope is internally and externally greased in delivery condition. Additionally, tarring wire ropes down can make their surface smooth and less prone to chafe on them. Wire ropes can be served for further protection, or even wormed, parcelled and served, often in proximity to end fittings. In order to maintain a certain level of protection, each of those protective methods should be renewed in appropriate intervals. Fully packed protections should be unwrapped by spot check and renewed whenever there is suspicion of water ingress and thus the possibility of hidden corrosion. A.2 Steel component maintenance Moving steel components like chains, shackles, bottle screws, etc. should be coated with appropriate anti-corrosive agent, e.g. a paint conditioner and a penetrating rust inhibitor. A.3 Wooden part maintenance All timber shall be protected by several coats of suitable protective paint, and by means of impregnation with a proven wood preservative, against fungi and insect infestation. Impregnation is the preferred method for interior surfaces of components which are exposed to water or weather (e.g. spars, blocks) and which have received a coat of paint impervious to vapour pressure. In the sense of a constructive protection, any moisture shall have the possibility to drain from wooden parts thus enabling them to dry. B Maintenance Schedule B.1 General It is obvious that maintenance and inspection cannot be totally separated and thus overlap and influence each other. Maintenance routines can also be used for a quick visual inspection. On the other hand, results of inspections can make maintenance necessary. Therefore the following list is to be understood as a suggestion of a combined inspection and maintenance schedule. Control and maintenance works should be carried out at certain intervals which depend on the usage rate of the vessel and the ambient conditions the vessel is operating in. Once maintenance works are identified during a routine control, they should be performed instantly or be planned for the near future. Edition 2013 Germanischer Lloyd Page 3 1

13 Rules I Ship Technology Part 4 Rigging Technology Chapter 4 Guidelines for Maintenance and Inspection of Tall Ship Rigs Section 3 Maintenance B.2 Typical schedule B.2.1 Every sailing day Control of sails, ropes and shackles by eyesight on wear, chafe and damages. Control of hydraulic winches on leakage and wear. B.2.2 Every week Control of sail seams on wear and damage. Control of ropes and splices on wear and damage. Control of shackles on mousings and damage. Control of blocks on cracks and wear. B.2.3 Every month to third month Grease each grease point at the goosenecks, steel blocks, truss arms/ sliders and tub parrals. Grease the jarwis-winches. Clean the threads of the bottle screws from salt and apply grease when not protected with marlin and sailcloth. Oil the pinrails and the fiferails. Control the fittings of standing and running rigging at the masts (and mast-tops) on wear and cracks. Control the fittings of standing and running rigging on deck on wear and cracks. Control the tension of the standing rigging. Conserve leather with appropriate weather protection on all edges of the sails and at the shrouds. Conserve serving on wire ropes before drying out using appropriate agent. Conserve bare steel wire ropes using an appropriate agent. Control all footropes, the security net at the bowsprit and all ratlines. Conserve steel chains using appropriate oil Clean and grease the blocks. B.2.4 Every third to sixth month Conserve galvanised wire ropes using an appropriate agent by demand B.2.5 Every half year Grease and/or tar down all bare, served or parcelled standing rigging and running rigging wire ropes made from galvanised steel which are initially greased and/or tarred, using appropriate protective grease/tar. B.2.6 Every 1 year Consider re-coating of wooden parts depending on their condition. B.2.7 Every 5 years Disassemble topgallant masts, yards, booms and gaffs including associated rigging, Re-coat spars and refit or replace rigging if necessary. B.2.8 Every 10/15 years All-inclusive refit as per Section 2. Possibly replace standing and running rigging as per Section 2. Edition 2013 Germanischer Lloyd Page 3 2

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Maritime Labor Convention - MLC 2006 Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Jens Nielsen Master Mariner, Senior Surveyor, MMS Auditor, ILO Inspector Copenhagen Marine Management Services

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Mads Hovgaard, Enheden for Uddannelsesudvikling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. DUN Konference

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Metode i projektarbejdet problemorientering og gruppearbejde

Metode i projektarbejdet problemorientering og gruppearbejde Metode i projektarbejdet problemorientering og gruppearbejde ISBN 87-7307-424-1 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998 2000, 2002 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag Udgivet af Aalborg Universitetsforlag

Læs mere

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører???

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? 1 Hvorfor??? Reparations- & vedligeholdsomkostninger meget væsentlig økonomisk del i et skibs samlede finansielle levetidsbillede

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere