Typer af problemorienteret projektarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typer af problemorienteret projektarbejde"

Transkript

1 Typer af problemorienteret projektarbejde 14/12/ Typer af problemorienteret projektarbejde af Anette Kolmos Indholdsfortegnelse: Problemorientering Opgaveprojektet, diciplinprojektet og problemprojektet Indlæringsmål og typer af problemorienteret projektarbejde Projektkompetence og typer af problemorienteret projektarbejde Resumé Litteraturliste Problemorientering. Projektarbejde er problemorienteret, og problemorientering er en del af definitionen på, hvad et projekt er. Men hvad er problemorientering? Holten-Andersen m.fl. (1983) mener, at problemet er udgangpunktet for projektet. Det er dog visse krav, som stilles til problemet, for at det er relevant i et uddannelsesprojekt. Det skal være deltagerrelevant og lægge op til en egentlig erkendelsesproces, under hvilken deltagernes erfaringer sættes i relief. Det skal samtidig også være relevant for uddannelsens målsætninger. Denne forståelse af problemorientering er meget lig med de tidlige pædagogiske ideer, som dannede baggrund for projekt-pædagogikken på AUC og RUC i 70'erne. Der har siden 70'erne været diskussioner af disse krav til problemorientering, bl.a. at der kan ligge en modsætning mellem relevansen for deltager og relevansen for uddannelsen. Specielt indenfor de teknisknaturvidenskablige uddannelser har der været rejst diskussioner om deltagerrelevansen (Kolmos 1989) som et af kriterierne i valget af problemstilling, fordi det kan være svært at have direkte erfaringer med tekniske eller naturvidenskabelige fænomener. Højgård Jensen og Mogens Niss (1984) mener ikke, at det er muligt at lave en erfaringsbaseret og deltagerstyret undervisning indenfor naturvidenskab på grund af to forhold: dels at naturvidenskabens empirigrundlag er naturen i modsætning til samfundsvidenskaben, hvis grundlag er samfundet. Dels at de lange kundskabslinjer er indbygget i naturvidenskaben, hvilket skaber en nødvendighed for at indlære naturvidenskaben efter en vis erkendelseslogik. Jeg mener ikke, at disse betænkeligheder kun gælder naturvidenskaben, men at der er også indenfor andre fagområder eksisterer en hvis logik, som må indgå som struktur for læreprocesserne. Men det var kun indenfor naturvidenskab og teknik at disse betragtninger blev anvendt som argument for, at projektarbejdet måtte antage nogle andre fagdidaktiske former. I dag er det dog ikke kun indenfor teknik og naturvidenskab, at det i oprindelig forstand problemorienterede projektarbejde antager andre former. Jan B. Olsen (1993.a) konstaterer på grundlag af Side 1 af 7

2 Typer af problemorienteret projektarbejde 14/12/ en undersøgelse af projektarbejde på psykologistudiet, at problemorienteringen tilsyneladende kun kan tolkes som et spørgsmål om, at problemet bør være styrende i projektarbejdet. Men i hvilken grad problemet er styrende for projektet er forskelligt fra projektrapport til projektrapport, og i praksis er det langtfra det ideal, at problemet må bero på en undren over nogle samfundsmæssige og teknologiske modsætninger (Algreen-Ussing og Fruensgård 1990). Denne sidste tolkning af det problemorienterede arbejde kræver brede rammer, hvorunder problemstillinger skal findes, og det kan skabe uklarhed i relation til undervisnings- og indlæringsmålene. Netop spørgsmålet om styring af det problemorienterede projektarbejde i relation til indlærings- og undervisningsmål er en af de centrale betænkeligheder ved mange ingeniørinstitutioner, som overvejer at gøre brug af projektarbejde som pædagogisk model. Ved AUC's ingeniøruddannelser praktiseres projektarbejde i halvdelen af de studerendes studietid, så spørgsmålet er hvilken type problemorientering, der her er tale om? I denne artikel vil jeg beskrive tre typer af problemorienteret projektarbejde på grundlag af den praksis, som vi har på ingeniøruddannelserne på AUC. Typologien bygger på umiddelbar strukturering af erfaring og har ikke et empirisk videnskabeligt grundlag. De tre typer af problemorienteret projektarbejde har jeg valgt at kalde for opgave-projektet, disciplin-projektet og problem-projektet. Endvidere vil jeg lægge op til en diskussion af indlæringsmålene og erhvervelse af projektkompetence i relation til disse tre typer af problemorienteret projektarbejde. Opgaveprojektet, disciplinprojektet og problemprojektet. Grundlæggende for alt projektarbejde er, at der er et problem, der skal behandles gennem anvendelse af en række discipliner eller faglige metoder. Men der er stor forskel på, hvad der er bestemmende for valget af problemstilling og de faglige metoder. Er det eks. problemet, som bestemmer valget af faglige metoder - eller er det omvendt bestemte krav til fagligheden, som lægger rammen for valget af problemet? Er problemet valgt på forhånd, således at der overhovedet ikke er noget valg af problem? Set med studenterøjne handler det om selve opstartsfasen af projektet. Set med vejlederøjne handler det om graden af vejlederplanlægning og -styring af de studerendes indlæring. Hvis vi kaster et blik på ingeniør- og cand.scient.-uddannelserne ved AUC, er der tale om vidt forskellige måder at håndtere problemorientering på ved de enkelte overbygningsuddannelser og på de enkelte semestre. Men jeg mener, at der grundlæggende er tre idealtyper: opgave-projektet, disciplin-projektet og problem-projektet. Opgaveprojektet er karakteriseret ved en meget høj grad af planlægning og styring fra vejlederside (undervisningsmålene), hvor der nærmest er tale om en større opgaveløsning. Både problemet og de faglige metoder er valgt på forhånd, og for de studerende drejer det sig at lave projektet udfra de overordnede retningslinjer, som er angivet. Billedligt kan det sammenlignes med, at fodboldbanen er klart markeret, spillereglerne for fodboldspillet er rimeligt klart formuleret, og endelig er bolden givet op. Det handler nu om at løbe ind og spille spillet med det mål at lære reglerne. Eksempel på et sådant opgaveprojekt kan være et PO-projekt (pilotprojekt på den teknisknaturvidenskabelige basisuddannelse), hvor de studerende får til opgave at analysere og formulere hvilke arbejdsmiljøproblemer, der eksisterer i bryggeribranchen, samt skitsere mulige løsninger. Det formulerede problem er altså at undersøge, hvorvidt der er problemer. På forhånd har vejlederne indsamlet materiale om bryggeribranchen (bøger, artikler, video, o.s.v.), som forefindes hos storgruppesekretæren, samt har lavet et mindre kompendium, som hver enkelt gruppe modtager. Målet for dette projekt er at indøve projektarbejdsmetodik specielt med henblik på at analysere og formulere problemer. Der er intet krav om litteratursøgning, men målet er, at de studerende får en første fornemmelse af, hvad det vil sige at anvende Side 2 af 7

3 Typer af problemorienteret projektarbejde 14/12/ metoder i problemanalysen. Dette eksempel viser, at en større opgaveformulering ikke nødvendigvis betyder, at problemet for projektet er formuleret, men at opgaven lyder på at formulere en problemformulering for projektet. temabeskrivelserne. Disciplinprojektet er også karakteriseret ved en rimelig høj grad af styring fra vejlederside (studiekravene), men på en helt anden måde, idet kun disciplinerne og de faglige metoder er valgt på forhånd. Derimod er det op til grupperne selv at finde og definere problemstillingene indenfor rammerne af de beskrevne discpliner. Disse faglige rammer er beskrevet i Billedligt kan denne type sammenlignes med at fodboldbanen er angivet, der er ligeledes angivet nogle overordnede retningslinjer for spillet, men bolden er ikke givet op - den må gruppen selv ind og finde og få spillet sat i gang. Eksempel på dette kan være elektronik linjens 3. sem. på ingeniøruddannelsen, som har analog elektronik som tema. Målet for semestret er, at de studerende lærer grundlæggende analog elektronik, hvor specifikt lyd behandles som et analogt system. De studerende har frie rammer for at vælge en problemstilling, men det typiske projekt vil være at lave en Hifi-forstærker. Men selv om der er visse friheder til at vælge problemet, som udgangpunkt for projektet, antager problemanalysen sjældent noget stort omfang. Problemprojektet er derimod ikke på samme måde forhåndsplanlagt af vejlederne. Problemstillingen styrer valget af discipliner og faglige metoder og problemstillingen rejses indenfor et problemorienteret tema. Dvs. at indenfor det samme tema, eks. arbejdsmiljø, kan grupper rent fagligt komme til at arbejde med vidt forskellige discipliner og faglige metoder. I relation til fodboldspillet, handler det nu om at de studerende har bolden, men mangler spilleregler og mangler at markere banen. En stor del af arbejdet bliver derfor at få markeret banen og få defineret spillereglerne førend spillet kan gå igang. Eksempel på dette kan være kan være en gruppe, som vil undersøge langdistancepiloters arbejdsmiljøsituation. De har ingen ide om, hvad løsningen måtte være, førend de har analyseret og Side 3 af 7

4 Typer af problemorienteret projektarbejde 14/12/ afgrænset deres problemstilling. Efter en længere problemanalyse dokumenterer gruppen, at ulykkesfrekvensen og det psykiske pres hos piloten er størst i startog landingssituationer, og at det specielt føles som et problem at overskue instrumentparnelet ved en eventuelt manuel landing. Herefter vælger gruppen at arbejde med menneskemaskin interaktion, og konstruerer et head-up-display, som figurativt indeholder de funktioner, som er nødvendige i en start- og landingssituation. Teknisk fagligt kommer gruppen her til at arbejde med bl.a. programmering. Ovenstående er idealmodeller, og i de konkrete projektforløb kan der være tale om et mix af flere typer. Det kan eks. være svært at skelne mellem opgave- og disciplinprojektet, hvor forskellen reelt består i graden af frihed for de studerende til at vælge problemstilling i projektarbejdet. Ligeledes kan det i tilfælde være svært at skelne mellem disciplin- og problemprojektet afhængigt af, hvor snævre eller brede de teknisk-faglige krav til projektet er formuleret. I praksis kan der være tale om brede teknisk-faglige krav, som ikke nødvendigvis alle behøver at være indfriet i projektarbejdet, og derfor kan det give rum til at arbejde udfra et friere valgt problem. Alle tre typer er udtryk for problemorientering i den forstand, at problemet kan styre projektet, men der kan ligge store forskelle i forståelsen af, hvad et problem er. Men - vigtigst i denne sammenhæng - de tre typer af problemorienteret projektarbejde har forskellige indlærings- og kompetencemål i de enkelte uddannelser. Indlæringsmål og typer af problemorienteret projektarbejde Generelt set er studieprogression på ingeniør- og cand.scient.-uddannelserne på AUC således, at opgaveprojektet eksisterer i eksempelvis PO-perioden (pilotperiode på teknisk-naturvidenskabelige basisuddannelse), problemprojektet eksisterer i P1 og P2 (resten af den teknisk-naturvidenskabelige basisuddannelse), disciplinprojektet eksisterer på semester, mens problemprojektet som projekttype igen vender tilbage i de sene semestre. Denne progression hænger sammen med vidt forskellige faglige målsætninger, hvor målene for det 1. studieår bl.a. er, at opnå kendskab til væsentlige teknisknaturvidenskabelige teorier, metoder og teknikker, opnå evne til at analysere tværfaglige problemkomplekser og at lære projekt- og gruppearbejdsformen at kende. Målene på de senere semestre er af mere snæver faglig karakter. Jan B. Olsen (1993.b) diskuterer i artiklen: "Indlæringsmål og faglig dybde", indlæringsmålene udfra Blooms taksonomi: viden, forståelse, anvendelse, analyse, syntese og kritisk evaluering. Disse indlæringsmål diskuteres videre i den anden artikel af Jan B. Olsen (1993.c): "Kreativitet, indlæring og elevforudsætninger i problemorienteret projektarbejde", som er i dette kompendium. I denne artikel kobles indlæringsmålene med Koestlers begreb om kreativitet, og det er Jan B. Olsens tese, at bearbejdsningsgraden i et projekt, dvs. viden, forståelse, anvendelse, analyse, syntese og kritisk evaluering har sammenhæng med kreativiteten. Jo større bearbejdningsgrad, jo større muligheder er der for, at projektet er kreativt. Kreativiteten bliver således koblet med graden af de studerendes Side 4 af 7

5 Typer af problemorienteret projektarbejde 14/12/ selvstændighed og evne til at arbejde problemorienteret, forstået som evnen til at arbejde udfra en kvalificeret undren, der leder over i en mere videnskabelig søgeproces. Det interessante spørgsmål i denne sammenhæng er, hvorvidt der er en sammenhæng mellem selvstændigheden, kreativiteten og indlæringsmålene og de tre typer af problemorienteret projektarbejde? Hvis jeg følger Jan B. Olsens tankegang eksisterer der en klar sammenhæng. Opgaveprojektet vil - i kraft af det formulerede udgangspunkt og de definerede metodiske rammer - ikke bringe de studerende ind i en selvstændig kreativ proces. Men det vil være en konstruktiv projekttype til at nå indlæringsmål som viden, forståelse og eventuel anvendelse. Disciplinprojektet vil heller ikke bringe de studerende ind i en selvstændig kreativ proces, fordi der er faste rammer for valg af de faglige metoder. Men disciplinprojektet vil ligeledes være en konstruktiv metode til at nå indlæringsmål som viden, forståelse, anvendelse og eventuel analyse. Den selvstændige kreative proces kan kun praktiseres i problemprojektet, hvor de faglige målsætninger tillader de studerende at gå ind i en reel undren over et fænomen og tillader en reel søgeproces. En sådan søgeproces kan føre mange steder hen, og derfor må der være en frihed i valget af metoder i problemanalysen og valget af løsningsmetoder. Problemprojektet kræver, at de studerende kan håndtere viden, forståelse, anvendelse og eventuel analyse. Ellers klarer de ikke de metodiske krav eller besidder den metodebevidsthed (Algreen-Ussing 1993.a og b.), som er nødvendig i at kunne planlægge og styre sin egen søge- og erkendelsesproces. Samtidig rummer problemprojektet muligheden for at kunne lære syntese og kritisk evaluering. Hvis ovenstående betragtninger har en gyldighed, så virker den studieprogression, som praktiseres på det teknisk-naturvidenskabelige område, umiddelbart som ulogisk, fordi vi her starter ud med problemprojektet i det første år, og anvender denne projekttype til at indlære viden, forståelse, anvendelse og analyse. Omvendt kan der argumenteres for, at med de målsætninger som den teknisknaturvidenskabelige basisuddannelse har, er det pædagogiske og didaktiske princip, at de studerende gennem problemprojektet i det første år tilegner sig et overblik over de metoder, som er nødvendige for at nå indlæringsmål som analyse og eventuel vurdering. De opnår ikke nødvendigvis en faglig dybde på de enkelte niveauer, men de opnår en begyndende metodebevidsthed førend de går dybere ned i mere specifikke faglige områder. Ved at se på AUC's samlede uddannelsesstruktur og studieprogression er der derfor tale om et deduktivt pædagogisk princip. Ligeledes må det konkluderes, at der ligger et dilemma mellem det at kunne styre projekterne gennem snævre faglige temabeskrivelser, der kun tillader opgave- og disciplinprojekter, og så spørgsmålet om at nå de mere avancerede indlæringsmål. Projektkompetence og typer af problemorienteret projektarbejde Ligeledes knytter der sig forskellige muligheder for at udvikle en projektkompetence til de tre typer af problemorienteret projektarbejde. Det er en udbredt opfattelse at AUC-kandidater igennem uddannelsen tilegner sig en projektkompetence. Projektkompetencen kan delvist karakteriseres som projektstyring og - ledelse, og er en af de vigtigste kvalifikationer for AUC's kandidater til at indgå i organisationer og organisatoriske ændringer. Projektkompetencen bliver ligeledes anvendt som argument på mange ingeniørinstitutioner, som argument for at indføre projektarbejde. Projektkompetencen indeholder bl.a.: evne til at formulere af mål og delmål, evne til at starte og afslutte et projekt Side 5 af 7

6 Typer af problemorienteret projektarbejde 14/12/ evne til at planlægge og organisere arbejdet evne til at skrive rapporter kendskab til metoder til analyse af forskellige typer problemstillinger kendskab til forskellige typer problemløsningsmetoder Igen vil jeg anvende selvstændighed og type af problemorientering i projektet, som kategorier i en graduering af mulighederne for at opnå en projektkompetence. Det må være målet for uddannelsen, at kandidaterne opnår en selvstændig projektkompetence, og tesen bag følgende graduering er, at det er gennem det selvstændige projektarbejde, at de studerende opnår de bedste rammer for at tilegne sig en selvstændig projektkompetence. Således levner opgaveprojektet ikke rammer for de selvstændige valg i projektprocessen. I og med at problem og disciplin er fastlagt på forhånd, kender de studerende rammerne for projektet, og der ligger ingen selvstændige formuleringer af mål og delmål, ingen selvstændig opstart og afslutning af projektet, intet selvstændig valg af metoder i hverken problemanalyse eller problemløsning. Der er ligeledes heller ingen selvstændig organisering og planlægning af arbejdet, idet det planlægges og organiseres inden for nogle faste rammer. Til gengæld vil jeg mene, at der ligger en vis selvstændighed i formidlingen af projektet, dvs. rapportskrivning. Disciplinprojektet giver mere plads til udviklingen af en selvstændig projektkompetence, hvad angår formulering af mål og delmål, opstart og afslutning af et projekt, planlægning og organisering af arbejdet, samt et vist kendskab til metoder i problemanalysen. Men disciplinprojektet levner ingen muligheder for selvstændige valg af problemløsningsmetoder. Igen mener jeg at der dog ligger en selvstændighed i formidlingen, dvs. rapportskrivning. Problemprojektet rummer derimod muligheder for udviklingen af selvstændighed i relation til alle dimensioner af projektkompetencen. I problemprojektet skal der tages valg igennem hele projektprocessen, fra at vide hvordan et projekt startes op på bar bund, til at vælge metoder til problemanalyse og problemløsning, til at formulere mål og delmål for projektprocessen og ikke mindst planlægning og organisering af arbejdet. Selvfølgelig ligger der også i problemprojektet mulighed for selvstændighed i rapportskrivningen. Hvis ovenstående betragtninger har en gyldighed, skærper det diskussionen om det problemorienterede arbejde og opnåelse af projektkompetence gennem uddannelsen. Projektkompetencen er et vigtigt aspekt ved projektarbejdsformen, idet projektarbejdet ikke kun er et spørgsmål om at organisere læreprocesser, men også er en kvalifikation i sig selv. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at de forskellige typer af problemorienteret projektarbejde giver forskellige muligheder for at udvikle projektkomptetencen, og at der også i denne sammenhæng er et dilemma mellem at kunne styre undervisningsmålene gennem opgave- og disciplinprojektet på den ene side og på den anden side skaber rammerne for udviklingen af projektkompetencen. Resumé. I denne artikel præsenteres tre idealtyper af problemorienteret projektarbejde, som det praktiseres ved det teknisk-naturvidenskabelige fakultet: opgaveprojektet, disciplinprojektet og problemprojektet. Idealtyperne er defineret udfra graden af frihed til selv at vælge problemstilling, metoder i problemanalyse og løsningsmetoder. De tre idealtyper sættes i artiklen i relation til dels indlæringsmålene: viden, forståelse, anvendelse, analyse, vurdering og kritisk evaluering og dels mulighederne for udvikle en selvstændig projektkompetence. Det er artiklens konklusioner, at der er dilemmaer mellem det at styre Side 6 af 7

7 Typer af problemorienteret projektarbejde 14/12/ undervisningsmålene gennem snævre fagligt formulerede temarammer, hvorunder det kun er muligt at praktisere opgave- og disciplinprojekter, og på den anden side at skabe muligheder for at nå indlæringsmål som syntese og kritisk evaluering, samt udvikle en selvstændig projektkompetence. Litteraturliste. Helle Algreen-Ussing: Metode i projektarbejde, Naturvidenskab og modeller, AUC, 1993.a. Helle Algreen-Ussing: Metodebevidsthed, i Erik Laursen, red: Kompendium til adjunkt-kursus, (foreløbig titel), i dette kompendium, under publisering, 1993.b. Helle Algreen-Ussing og Niels Fruensgård: Metode i projektarbejde, Aalborg Universitetsforlag, Carl Holten-Andersen, Karsten Schnack og Bjarne Wahlgren: Invitation til projektarbejde, Gyldendals pædagogiske bibliotek, Jens Højgård Jensen og Mogens Niss: Nogle artikler om matematik, fysik og almendannelse, Tekster fra IMFUFA, RUC, tekst nr. 84, Anette Kolmos: Ingeniørdidaktiske spørgsmål og udviklingstendenser, Institut for samfundsudvikling og planlægning. Skriftserie nr. 33, AUC, Anette Kolmos: Model of Project Work in Engineering Education - A Tool for Planning of Educational Aims and Competences, Contributions, Sefi Seminar: Project-organized curricula in engineering education, Kbh., maj, 1993.b. Jan B. Olsen: Kreativ voksenindlæring, Ph.D.-afhandling, Aalborg Universitetsforlag, 1993.a. Jan B. Olsen: Indlæringsmål og faglig dybde, i Erik Laursen, red: Kompendium til adjunkt-kursus, (foreløbig titel), i dette kompendium, under publisering, 1993.b. Jan B. Olsen: Kreativitet, indlæring og elevforudsætninger i problemorienteret projektarbejde, i Erik Laursen, red: Kompendium til adjunkt-kursus, (foreløbig titel), i dette kompendium, under publisering, 1993.c. Side 7 af 7

8 Hej Steffen (og Søren), Jeg har forhørt mig om PMS systemer hos div. Surveyor er der har været på kontoret de sidste par dage, og deres besked er samstemmende, at der ikke er nogen formkrav til Planed Maintenance Systems, dvs. at de kan være i papir eller elektronisk, (dog har der tidligere været nogle krav til elektroniske PMS systemer, og det er måske stadig nogle klassekrav hos andre selskaber). Jeg har vedhæftet IACS Recommendation 74, til orientering. Med venlig hilsen / Regards Jens Nielsen Senior Surveyor, MMS Auditor Copenhagen MMS E M T Lloyd s Register EMEA. Strandvejen 104A, 2., DK-2900 Hellerup Visit Working together for a safer world Lloyd s Register and variants of it are trading names of Lloyd s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. Lloyd s Register EMEA (Reg. no R) is an Industrial and Provident Society registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK. A member of the Lloyd s Register group.

9 From: Bang, Soeren Sent: 09 December :56 To: Nielsen, Jens Subject: FW: Skoleskibet Danmark - Steffen Bang Hej Jens Alle først mange tak din hjælp Prøv at se nedestående mail og hjælp den unge mand med et svar mange tak Med venlig Hilsen / Best regards Søren H. Bang HESQ Lead Assessor LRQA Denmark LRQA Danmark Strandvejen 104 A, 2800 Hellerup, Danmark T F +46 (0) M E W " Lloyd's Register EMEA is an Industrial and Provident Society and an Exempt Charity registered in England and Wales with registered number R and is a member of the Lloyd's Register Group. Registered Office: 71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS, United Kingdom "

10 From: Steffen Bang Sent: 9. december :43 To: Bang, Soeren Subject: Skoleskibet Danmark - Steffen Bang Hej Far, Sendte tidligere understående til søfartsstyrelsen efter jeg havde haft en telefonisk kontakt med dem. Jeg ved ikke om du evt. kan sætte nogle ord på min forespørgelse. Mangler faktisk noget konkret dokumentation på min påstand. Jeg ved ikke hvor hurtig tilbagemeldingen fra søfartsstyrelsen vil være derfor sende jeg det også til dig, for evt. at være på forkant, hvis de ikke kan være mig behjælpelig. Men jeg melder tilbage når jeg ved noget mere. Vi snakkes ved.. Steffen Mail til søfartsstyrelsen: Skoleskibet Danmark Gældende regler iht. Meddelelse B og klassifikationsselskaberne. - Konkret, hvilke lovmæssige krav stilles til formen af dokumentationen der af skibet skal kunne fremvises? Uddybende: Hvis et klassifikationsselskab til et Annual Survey ønsker at se dokumentation for gældende vedligehold og eftersyn, hvilke krav stilles der til formen af fremviste dokumentation. Ex. Skal det være et EDB baseret vedligeholdelsesprogram som er ført ajour eller kan et ajour ført analog mappesystem også være gældende som dokumentation? Undertegnede tager udgangspunkt i IACS har publiceret krav omkring planlagt vedligeholdelsessystemer om bord skibe samt yderligere regulering fra ISM kapitel 5, sektion 10. Er der evt. andre forskrifter jeg burde have indsigt i? Summa summarum hvor kan ønskede dokumentation forefindes ang. hvilke krav der stilles til formen af et planlagt vedligeholdelses system. (ex. EDB baseret, gældende krav Analog baseret, gældende krav). Alt dette skal så gerne være i kontekst til Skoleskibet Danmark, som er klasset af DNV. Vil være yderst taknemmelig for en hurtig forvaltning og tilbagemelding. På forhånd tak. Mvh. Steffen Bang Herningvej 1. 3.sal L Aarhus C. Tlf Mail.

11 I Rules for Classification and Construction Ship Technology 4 Rigging Technology 4 Guidelines for Maintenance and Inspection of Tall Ship Rigs Edition 2013

12 Rules I Ship Technology Part 4 Rigging Technology Chapter 4 Guidelines for Maintenance and Inspection of Tall Ship Rigs Section 3 Maintenance Section 3 Maintenance A Scope B Maintenance Schedule A Scope The following guidelines provide general information about the maintenance procedures and the maintenance intervals for sailing rigs of traditional sailing vessels. The provided guidelines are not exhaustive; they are to be considered as a tool of information and are not mandatory. Nevertheless Germanischer Lloyd highly recommends the usage of the guidelines for establishing an individual maintenance program on board. With thoroughly performed maintenance lifetime of sailing rigs can be prolonged. A.1 Standing rigging maintenance Wire ropes used for standing or running rigging applications, are often made from stainless or galvanised steel. These wire ropes are protected by different means, either to prevent premature aging (corrosion) or to prevent sails from suffering chafing. Typically, galvanised steel wire rope is internally and externally greased in delivery condition. Additionally, tarring wire ropes down can make their surface smooth and less prone to chafe on them. Wire ropes can be served for further protection, or even wormed, parcelled and served, often in proximity to end fittings. In order to maintain a certain level of protection, each of those protective methods should be renewed in appropriate intervals. Fully packed protections should be unwrapped by spot check and renewed whenever there is suspicion of water ingress and thus the possibility of hidden corrosion. A.2 Steel component maintenance Moving steel components like chains, shackles, bottle screws, etc. should be coated with appropriate anti-corrosive agent, e.g. a paint conditioner and a penetrating rust inhibitor. A.3 Wooden part maintenance All timber shall be protected by several coats of suitable protective paint, and by means of impregnation with a proven wood preservative, against fungi and insect infestation. Impregnation is the preferred method for interior surfaces of components which are exposed to water or weather (e.g. spars, blocks) and which have received a coat of paint impervious to vapour pressure. In the sense of a constructive protection, any moisture shall have the possibility to drain from wooden parts thus enabling them to dry. B Maintenance Schedule B.1 General It is obvious that maintenance and inspection cannot be totally separated and thus overlap and influence each other. Maintenance routines can also be used for a quick visual inspection. On the other hand, results of inspections can make maintenance necessary. Therefore the following list is to be understood as a suggestion of a combined inspection and maintenance schedule. Control and maintenance works should be carried out at certain intervals which depend on the usage rate of the vessel and the ambient conditions the vessel is operating in. Once maintenance works are identified during a routine control, they should be performed instantly or be planned for the near future. Edition 2013 Germanischer Lloyd Page 3 1

13 Rules I Ship Technology Part 4 Rigging Technology Chapter 4 Guidelines for Maintenance and Inspection of Tall Ship Rigs Section 3 Maintenance B.2 Typical schedule B.2.1 Every sailing day Control of sails, ropes and shackles by eyesight on wear, chafe and damages. Control of hydraulic winches on leakage and wear. B.2.2 Every week Control of sail seams on wear and damage. Control of ropes and splices on wear and damage. Control of shackles on mousings and damage. Control of blocks on cracks and wear. B.2.3 Every month to third month Grease each grease point at the goosenecks, steel blocks, truss arms/ sliders and tub parrals. Grease the jarwis-winches. Clean the threads of the bottle screws from salt and apply grease when not protected with marlin and sailcloth. Oil the pinrails and the fiferails. Control the fittings of standing and running rigging at the masts (and mast-tops) on wear and cracks. Control the fittings of standing and running rigging on deck on wear and cracks. Control the tension of the standing rigging. Conserve leather with appropriate weather protection on all edges of the sails and at the shrouds. Conserve serving on wire ropes before drying out using appropriate agent. Conserve bare steel wire ropes using an appropriate agent. Control all footropes, the security net at the bowsprit and all ratlines. Conserve steel chains using appropriate oil Clean and grease the blocks. B.2.4 Every third to sixth month Conserve galvanised wire ropes using an appropriate agent by demand B.2.5 Every half year Grease and/or tar down all bare, served or parcelled standing rigging and running rigging wire ropes made from galvanised steel which are initially greased and/or tarred, using appropriate protective grease/tar. B.2.6 Every 1 year Consider re-coating of wooden parts depending on their condition. B.2.7 Every 5 years Disassemble topgallant masts, yards, booms and gaffs including associated rigging, Re-coat spars and refit or replace rigging if necessary. B.2.8 Every 10/15 years All-inclusive refit as per Section 2. Possibly replace standing and running rigging as per Section 2. Edition 2013 Germanischer Lloyd Page 3 2

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hvad skal vi med faget teknologi? Lars Bo Henriksen Professor, PhD Institut for Planlægning Aalborg Universitet

Hvad skal vi med faget teknologi? Lars Bo Henriksen Professor, PhD Institut for Planlægning Aalborg Universitet Hvad skal vi med faget teknologi? Lars Bo Henriksen Professor, PhD Institut for Planlægning Aalborg Universitet Hvad skal vi med faget teknologi? 1. Engineering 2.Ingeniør uddannelse på AAU 3.Teknologifaget

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning.

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. 1 Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. Introduktion Projektarbejde er en arbejdsform eller arbejdsmetode. Arbejdet forgår i dette tilfælde i grupper, ud fra en formuleret problemstilling

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Agenda Om PBL-modellen Principper Modellen i praksis Udvikling af et PBL-projekt Tre eksempler

Læs mere

Sammenhængen mellem problemorienterede projekters tekniske og kontekstuelle faglighed (Søren Hansen)

Sammenhængen mellem problemorienterede projekters tekniske og kontekstuelle faglighed (Søren Hansen) Sammenhængen mellem problemorienterede projekters tekniske og kontekstuelle faglighed (Søren Hansen) Først en lille historie om en cykel og en død kat Der var engang en mand der havde et arbejde. Manden

Læs mere

Samarbejde, Læring og Projektstyring - SLP

Samarbejde, Læring og Projektstyring - SLP Samarbejde, Læring og Projektstyring - SLP Hvilke forventninger har du til dette kursus? (Summemøde) Brug 2-3 minutter på at hilse på din side m/k og fortæl kort hinanden om jeres forventninger til dette

Læs mere

Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Kursusplan. Introduktion til problemorienteret projektarbejde

Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Kursusplan. Introduktion til problemorienteret projektarbejde Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Formål: Kursets formål er at støtte de studerende i at opfylde studieordningens mål for projektarbejdets faglighed gennem opøvning af en reflekterende og eksperimenterende

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Problemorientering, Læring og Vejledning. Opstilling af SLP-mål for P1. Problemorientering, Læring og Vejledning. En lille historie.

Problemorientering, Læring og Vejledning. Opstilling af SLP-mål for P1. Problemorientering, Læring og Vejledning. En lille historie. Problemorientering, Læring og Vejledning Mål: At få startet P1 godt op ved at bygge ovenpå erfaringerne fra P0 omkring samarbejde, læring og projektstyring. opstilling af mål udarbejdelse af samarbejdsaftaler

Læs mere

Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Kursusplan. Introduktion til problemorienteret projektarbejde

Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Kursusplan. Introduktion til problemorienteret projektarbejde Samarbejde, læring og projektstyring (SLP) Formål: Kursets formål er at støtte de studerende i at opfylde målene for projektarbejdets faglighed. Mål: At gøre den studerende i stand til at gennemføre en

Læs mere

Koniske forbindelser med 6 % (Luer) studs for sprøjter, kanyler og andet særligt medicinsk udstyr Låsbare forbindelser

Koniske forbindelser med 6 % (Luer) studs for sprøjter, kanyler og andet særligt medicinsk udstyr Låsbare forbindelser Dansk standard DS/ISO 594-2 1. udgave 1992-01-21 Koniske forbindelser med 6 % (Luer) studs for sprøjter, kanyler og andet særligt medicinsk udstyr Låsbare forbindelser Conical fittings with a 6% (Luer)

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Problemorientering, Læring og Vejledning. Problemorientering, Læring og Vejledning

Problemorientering, Læring og Vejledning. Problemorientering, Læring og Vejledning Problemorientering, Læring og Vejledning Mål: At få startet P1 godt op ved at bygge ovenpå erfaringerne fra P0 omkring samarbejde, læring og projektstyring. opstilling af mål udarbejdelse af samarbejdsaftaler

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Maritime Labor Convention - MLC 2006 Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Jens Nielsen Master Mariner, Senior Surveyor, MMS Auditor, ILO Inspector Copenhagen Marine Management Services

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ

Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ matematik og matematik-økonomi studierne 1. basissemester Esben Høg 4. november 013 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Esben Høg Noter til kursusgang

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere