NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer"

Transkript

1 NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/ Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen i 2010 ved henvendelse til udvalgte kommuner samlet en række gode råd, som måske kan medvirke til at nedbringe antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæg i andre kommuner. En blind alarm defineres som: En alarm der afgives utilsigtet eller i god tro, uden at der er brand eller overhængende fare for brand, eller hvor der ikke er sket nogen anden skade, som kræver eller kunne have krævet redningsberedskabets indsats. Det er især de blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg, som har været i fokus. Ifølge Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 (RSB 2009) udgjorde blinde alarmer fra ABA-anlæg i 2009 ca ud af samlet ca blinde alarmer. De blinde alarmer fra ABA-anlæg udgjorde således i 2009 mere end en fjerdedel af det kommunale redningsberedskabs samlede antal udrykninger (ca ). Det fremgår af RSB 2009, at der gennem årene (fra 2001 til 2009) har været en jævn stigning i antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæg. Der har imidlertid i samme periode været en kraftig stigning i antallet af automatiske brandsikringsanlæg og dermed antallet af branddetektorer tilknyttet disse anlæg. En oversigt over antallet af blinde alarmer pr branddetektorer viser således en faldende tendens i perioden. Det største fald var i perioden 2001 til 2005, mens niveauet for de seneste fire år har været relativt stabilt. Det skal hertil bemærkes, at tallene er behæftet med en vis usikkerhed, bl.a. fordi der ikke foreligger oplysninger om det eksakte antal brandsikringsanlæg eller branddetektorer. Styrelsen modtager således estimerede tal for det antal anlæg eller branddetektorer, der hvert år etableres, samt et skøn over det samlede antal anlæg og detektorer i landet. Der foreligger ikke tal for, hvor mange anlæg der nedlægges hvert år. For at finde frem til konkrete lokale tiltag for at nedbringe antallet af blinde alarmer har styrelsen valgt at udarbejde en statistik for de enkelte kommuner for årene efter kommunalreformens gennemførelse (2007). Det vurderes, at det for en række sammenlægningskommuner kan være svært at sammenligne statistikker for tiden før og efter kommunalreformen. Statistikken for årene , som er udarbejdet på baggrund af oplysninger i ODIN og gengivet i bilag 1, viser, at antallet af blinde alarmer angiveligt er faldet i syv kommuner.

2 Disse er i bilaget markeret med grønt. Beredskabsstyrelsen har spurgt disse kommuner, om det er muligt at give en forklaring på den observerede nedgang i antallet af blinde alarmer, herunder om nedgangen skyldes konkrete tiltag fra redningsberedskabets side. De detaljerede svar fra seks af de syv adspurgte kommuner er gengivet i bilag 2. Århus Brandvæsen har oplyst, at der ikke har været en nedgang i antallet af blinde alarmer, men at den observerede nedgang i tabellen antageligt skyldes en ændring i definitionen af blind alarm ved Århus Brandvæsen. Beredskabsstyrelsen har endvidere haft kontakt med Aalborg Kommune, som allerede i slutningen af 1990 erne tog initiativ til at indføre nogle procedurer i forbindelse med udrykninger til blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg. I det følgende gengives udpluk af den beskrivelse fra Beredskabscenter Aalborg, som blev bragt i Brandvæsen nr. 8, oktober Ved indførelsen af de funktionsbaserede brandkrav voksede antallet af aktive anlæg som erstatning for passive brandværnsforanstaltninger. Dette medførte en større stigning i antallet af blinde alarmer. I slutningen af 1990 erne påbegyndte Beredskabscenter Aalborg derfor en aktiv indsats for at nedbringe antallet af udrykninger til blinde alarmer. Der blev stillet uddybende krav til, hvordan de aktive anlæg skulle udføres for bl.a. af den vej at nedbringe antallet af blinde alarmer. På samme tid blev der i lovgivningen stillet større krav til kvaliteten og udførelsen af anlæggene. Arbejdet blev organiseret i Forebyggende afdeling, som dermed fik ansvaret for håndteringen af de aktive anlæg, og bygger på et statistisk materiale, som gennem årene er opbygget af Udrykningsafdelingen. Indsatslederen har ved hver udrykning til ABA-anlæg fulgt op på hændelsen og drøftet med den anlægsansvarlige, som tilkaldes ved alarm, uanset tid og hændelse. Endvidere udfylder indsatslederen et skema, som afleveres til den brandsynsansvarlige, som efterfølgende følger op på, om der foretages tiltag til imødegåelse af blinde alarmer fra anlægget. Dette har dog været ressourcekrævende, og det er besluttet at indstille denne funktion, idet det vurderes, at der er opnået det, som er muligt ved denne fremgangsmåde. Sammenfatning: Gode råd Af beskrivelsen fra Aalborg Kommune og svarene fra de seks andre kommuner fremgår det, at såvel forhold omkring personlig adfærd som forhold omkring de tekniske installationer, herunder alarmanlæggets udformning og tekniske standard, har en indflydelse på antallet af blinde alarmer. Beredskabsstyrelsen finder derfor, at der helt overordnet kan formuleres tre overskrifter for de konkrete tiltag, som kan medvirke til at nedbringe antallet af blinde alarmer: 1. Design af anlæg 2. Procedurer for aktivering af anlæg 3. Adfærdspåvirkende dialog 2/12

3 Ad 1 Tekniske forbedringer af eksisterende alarmanlæg eller dele heraf vil i en række tilfælde kunne reducere antallet af blinde alarmer, hvor f.eks. udskiftning af ældre detektorer med nye intelligente detektorer dvs. detektorer som kan skelne mellem forskellige typer røg kan være en mulighed. Dette kan dog være udgiftskrævende for virksomheden og vil formentlig i nogle tilfælde kræve omfattende ændringer. En enklere teknisk forbedring og i nogle tilfælde mere nærliggende mulighed er at flytte detektorer, som giver mange alarmer, til mere hensigtsmæssige placeringer i forhold til arbejdsgange på virksomheden (se bl.a. eksemplerne fra Jammerbugt Kommune). Ved flytning af detektorer skal man dog være opmærksom på ikke at komme i konflikt med eventuelle installationsforskrifter. Ad 2 Tekniske foranstaltninger som alarmbehandling kan være en anden løsning. F.eks. kan udløsningen af en alarm fra et automatisk brandsikringsanlæg gøres afhængig af aktiveringen af flere detektorer, dvs. at der først overføres signal til brandvæsenet, når to eller flere detektorer er aktiveret. Der kan også lægges en tidsforsinkelse ind i systemet, således at alarmoverførslen til brandvæsenet først sker efter en nærmere defineret tid. Inden for denne tid har personalet mulighed for at undersøge, om aktivering af en detektor skyldes en reel brand eller en utilsigtet hændelse. I begge de nævnte tilfælde skal det dog nøje vurderes, om det er forsvarligt at indføre en forsinket tilkaldelse af brandvæsenet. Ad 3 Endelig virker dialog med anlægsejerne som et brugbart middel til at nedbringe antallet af de blinde alarmer. Ved en dialog mellem brandvæsenet og anlægsejeren kan institutionens eller virksomhedens ansatte (eventuelt i form af en egentlig kursusaktivitet, se eksemplet fra Varde Kommune) bibringes en forståelse for alarmanlæggets virkemåde, herunder hvad der kan forårsage utilsigtet aktivering af anlægget. Relevante medarbejdere kan f.eks. motiveres til i dagligdagen at være opmærksom på et automatisk brandsikringsanlæg ved at deltage i de regelmæssige afprøvninger af alarmanlægget. Et andet opmærksomhedspunkt er at sikre, at håndværkeres arbejde udføres på en sådan måde, at alarmanlægget ikke aktiveres på grund af dette arbejde. I det tilfælde skal der naturligvis fastlægges procedurer for situationer, hvor arbejdet rent faktisk er årsag til en brand, og alarmanlægget eventuelt er frakoblet i forbindelse med det arbejde, der udføres. Ved etablering af nye anlæg kan et tidligt samarbejde mellem installatør, anlægsejer, fremtidige brugere og redningsberedskabet medvirke til valg af den bedst egnede løsning i den konkrete situation inden for de gældende regler for anlægget. Det drejer sig om valg af detektortyper, placering af detektorer, afhængighed, tidsforsinkelse mv. Hvis anlægsejeren på den måde inddrages i valget af de rette tekniske løsninger, kan dette i sig selv give en bedre følelse af ansvar for anlægget. Det skal bemærkes, at sikkerhedsniveauet ikke må sænkes i bestræbelserne på at nedbringe antallet af blinde alarmer. 3/12

4 Det videre forløb Ved udvælgelsen af de 7 kommuner lagde Beredskabsstyrelsen alene de absolutte tal for den enkelte kommune til grund for udvælgelsen. Horsens Kommune har i sin besvarelse anført, at en mere korrekt opgørelsesmåde for de blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg ville være at angive antallet af blinde alarmer i forhold til antallet af brandsikringsanlæg. Beredskabsstyrelsen er enig i denne anskuelse, men styrelsen er som nævnt ikke i besiddelse af sikre oplysninger om antallet af anlæg i de enkelte kommuner. I forbindelse med udarbejdelsen af statistik vedr. blinde alarmer på baggrund af registreringerne i ODIN bl.a. til brug for denne undersøgelse kan det endvidere konstateres, at det kunne være ønskeligt med en videreudvikling af ODIN, således at der kunne registreres mere detaljerede oplysninger om de blinde alarmer i ODIN. 4/12

5 Bilag 1 Antallet af blinde alarmer i alt og fra ABA-anlæg fordelt på kommuner Kommune I alt Heraf ABA I alt Heraf ABA I alt Heraf ABA Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Esbjerg Kommune Fanø Kommune Favrskov Kommune Faxe Kommune Fredensborg Kommune Fredericia Kommune Frederiksberg Kommune Frederikshavn Kommune Frederikssund Kommune Furesø Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Greve Kommune Gribskov Kommune Guldborgsund Kommune Haderslev Kommune Halsnæs Kommune Hedensted Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune Herning Kommune Hillerød Kommune Hjørring Kommune Holbæk Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Hørsholm Kommune /12

6 Kommune I alt Heraf ABA I alt Heraf ABA I alt Heraf ABA Ikast-Brande Kommune Ishøj Kommune Jammerbugt Kommune Kalundborg Kommune Kerteminde Kommune Kolding Kommune Københavns Kommune Køge Kommune Langeland Kommune Lejre Kommune Lemvig Kommune Lolland Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Middelfart Kommune Morsø Kommune Norddjurs Kommune Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Næstved Kommune Odder Kommune Odense Kommune Odsherred Kommune Randers Kommune Rebild Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune Stevns Kommune Struer Kommune Svendborg Kommune Syddjurs Kommune Sønderborg Kommune Thisted Kommune Tønder Kommune /12

7 Kommune I alt Heraf ABA I alt Heraf ABA I alt Heraf ABA Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Vordingborg Kommune Ærø Kommune 2 1 Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Århus Kommune Hovedtotal /12

8 Bilag 2 Kommunernes besvarelser Lemvig Kommune Reduktion af blinde ABA-alarmer i Lemvig Kommune Efter anmodning fra døgnbemandede institutioner, f.eks. plejehjem og specialinstitutioner hvor der tidligere var uforholdsmæssige mange udrykninger til blinde alarmer, har vi i hvert enkelt tilfælde vurderet og tilladt en forsinkelse på ekstra 3 minutter på ABA-anlæggene, således at personalet kan nå at konstatere, om der er tale om en reel alarm eller ej. Samtidig har personalet fået instruktion i betjening af alarmskabene. Dette forhold har nedbragt de blinde ABA-alarmer væsentligt og samtidig givet en større brugervenlighed på de døgnbemandede institutioner. Det skal bemærkes, at øvrige ABA-kunder ikke er omfattet af denne tilladelse. Bornholms regionskommune Igennem de senere år, har vi til vores tilfredshed kunnet konstatere et fald i de blinde alarmer på Bornholm. Vi har internt evalueret dette og er overbeviste om, at faldet i høj grad skyldes følgende 2 faktorer: I forbindelse med modtagelse/kørsel til blinde alarmer, har vi konsekvent haft en uformel snak med anlægsejeren. Vi har drøftet anlæggets alder og tekniske stand samt forebyggelse generelt. Oftest er samtalen foregået pr. telefon, men i andre tilfælde ved et besøg på virksomheden/institutionen. Det er vores opfattelse, at der de senere år på den baggrund er lagt fornuftige ressourcer i en optimering af ABA-anlæggene helt fra centralskab til de enkelte meldere. Hertil har vi kunnet konstatere en bedre forståelse for anlæggenes virke, som har betydet, at der i langt højere grad end tidligere er opmærksomhed omkring, at få anlægget koblet ud under håndværkerbesøg m.v. En motivationsfaktor er helt klart også, at der ved blinde alarmer konsekvent bliver fremsendt en faktura fra brandvæsenet. Vi har haft en del henvendelser fra anlægsejere på denne baggrund og i sammenhæng med ovennævnte, har det betydet, at der er meget mere positiv opmærksomhed og forståelse omkring anlæggenes virke. Varde Kommune Reduktion af antal blinde alarmer i 2009 i forhold til 2007, skyldes formentlig den intensive kursusvirksomhed i elementær brandbekæmpelse m.m., som beredskabsafdelingen har kørt over for institutioner, skoler og lignende, hvor der også er blevet undervist i ABA-anlæggets funktioner, virkemåde, ligesom betjening af ABA-centralen er blevet indøvet. Beredskabsafdelingen har de sidste 2 år i samarbejde med RMG-gruppen med stor tilslutning afholdt lokale brugerkurser for anlægsejere/-brugere og driftsansvarlige personer. 8/12

9 Endvidere har Beredskabsafdelingen fulgt op på de blinde alarmer, undersøgt årsagen og drøftet forholdet med institutionen eller virksomheden for at modvirke evt. nye blinde alarmer. I enkelte tilfælde hvorfra der er kommet mange blinde alarmer, har beredskabsafdelingen afholdt møde med institutionen/virksomheden og evt. installationsfirmaet for at finde en løsning på de blinde alarmer. Problemerne har her været installationsmæssigt, adfærdsmæssigt og brugermæssigt af lokalet. Jammerbugt Kommune Allerede ved udarbejdelse af den første plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Jammerbugt Kommune blev der sat fokus på de mange blinde alarmer, som udgjorde ca. 18 % af de samlede antal udrykninger i den 5 års periode, , som er en del af grundlaget for risikoidentifikationen. Derfor var det også naturligt at vælge de mange blinde alarmer som et af fokuspunkterne, som indgik i oplægget til fremtidig forebyggelseskapacitet. Det blev fastsat og vedtaget, at disse blinde alarmer skulle nedbringes med min. 5 % om året. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med kommunesammenlægningen var et krav om rationaliseringsgevinster og besparelser i beredskabet på min 5 %. Hvordan greb vi så i forvaltningen denne opgave an? Vi gennemgik samtlige udrykningsrapporter igen og tog kontakt til de berørte virksomheder mv., hvilket skete for de flestes vedkommende i forbindelse med de lovpligtige brandsyn. Vi tog først kontakt til de virksomheder, som havde flest blinde alarmer. Vi fik en god dialog med de fleste virksomheder, hvor også de berørte alarmfirmaer nogle gange deltog. I forbindelse med disse møder blev der aftalt flere tekniske ændringer, som ville medføre færre blinde alarmer. Af eksempler kan nævnes at der i beboerkøkkenet på et plejehjem var placeret en røgdetektor over en ovn, hvorved denne flere gange blev aktiveret, når ovnen blev åbnet. Et andet eksempel er en levnedsmiddelvirksomhed, hvor der netop sad en røgdetektor på et sted, hvor der jævnligt kunne ske en mindre røgudvikling. Ved en ændret placering af denne og en mindre ændring af ventilationen mv. blev antallet reduceret væsentligt. På andre lokaliteter har vi ligeledes ved dialog og oplysning fået nedbragt antallet af blinde alarmer. Vi har ikke på noget tidspunkt gået på kompromis med sikkerhedsniveauet. Resultatet er opnået udelukkende ved dialog, idet der ikke er sendt én eneste regning for blinde alarmer. Generet har forebyggelse i Jammerbugt kommune en høj prioritet og en målbar succes hermed, er et mindre antal udrykninger, samt mindre ulykker og risici ved forekommende brande og ulykker. 9/12

10 Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune har ikke foretaget sig noget specielt for at nedbringe antallet af blinde alarmer. (Beredskabschef Peter Søe er dog efterfølgende i Lolland-Falsters Folketidende citeret for, at det er med tilfredshed, at han kan konstatere, at antallet af blinde alarmer er faldet drastisk. Han forklarer faldet bl.a. med følgende: - Beredskabet har gjort mere ud af at have en dialog med de institutioner og virksomheder, hvor alarmen lyder, uden at der er brand. Han har således endnu ikke skrevet en regning ud til de ansvarlige for en fejlalarm i de godt otte år, han har været beredskabschef. - ABA-anlæg bliver bedre og bedre. Moderne anlæg kan skelne mellem røg fra madlavning, cigaretrøg og brand, så der, hvor der er installeret nye anlæg, er der som regel færre alarmer.) Horsens Kommune Indledningsvist skal bemærkes, at vi finder måden statistikken er udført på, som værende ikke ubetinget retvisende. Statistikken er således udført alene på baggrund af antallet af udkald, uden hensyntagen til antallet af brandsikringsanlæg og/eller antal overvågede kvadratmeter. Efter vores opfattelse vil en opgørelse af blinde alarmer pr. anlæg give et mere retvisende billede. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at de seneste års ændringer i Bygningsreglementet og Tekniske Forskrifter har tilført et ikke ubetydeligt antal nye anlæg. Vi har således i perioden oprettet 40 nye anlæg, hvilket skal holdes op mod et totalt antal anlæg på 84 ved udgangen af Dags dato modtager Horsens Brand og Redning alarmer fra 131 anlæg. Hertil skal lægges 10 anlæg (gl. Brædstrup Kommune), som modtages af Falcks vagtcentral. Fordelingen af blinde alarmer pr. anlæg i årene vil se således ud: 2007: 214/( ) = 2, : 186/( ) = 1, : 174/( ) = 1,30 Det er almindelig kendt at antallet af alarmer er, om ikke ligefrem proportionalt med antallet af anlæg, så dog afhængigt af dette forhold. Hertil skal desuden bemærkes, at nye anlæg erfaringsvist giver anledning til flere alarmer, end indkørte anlæg, der er finjusteret til bygningens brug og anvendelse. Ovenstående tal indikerer således en større procentvis reduktion i antallet af blinde alarmer, end den medsendte statistik angiver. For så vidt angår konkrete tiltag for at nedsætte og/eller helt undgå blinde alarmer, har vi i den betragtede periode ikke iværksat sådanne. Nedsættelsen må derfor søges forklaret i de eksisterende procedurer omkring tilslutning af nye anlæg samt opfølgning på blinde alarmer. Der skal i det efterfølgende kort redegøres for disse procedurer: Tilslutning/opkobling af nye anlæg eller anlægsudvidelser: 10/12

11 Anlæggene søges i tæt dialog med først bygherre og senere installatører udført med en så stor robusthed som overhovedet mulig. Dette sker under skyldig hensyntagen til anlæggets formål, herunder hensynet til en så tidlig alarmering som mulig. Det overvejes herunder, om retningslinjernes muligheder for alarmbehandling (fler-detektor afhængighed, tidsundertrykkelse mv.) kan finde anvendelse. Dette er primært aktuelt på hoteller og plejeinstitutioner, forudsat at bemandingen med instrueret personale kan anses for værende tilstrækkelig stor. For så vidt angår alarmtryk har vi i flere år ikke accepteret disse placeret offentligt tilgængeligt i forsamlingslokaler (butikscentre, biografer mv.). Alarmtrykkene placeres i stedet eksempelvis inde i slangevindeskabe, i personaleafsnit osv., hvorved de ikke er direkte synlige for personer med "ond" hensigt. Opkobling af anlæg er generelt betinget af, at betingelser for tilslutning af brandsikringsanlæg (standard blanket udarbejdet af FKB og DBI i samarbejde) er opfyldt. Det betyder bl.a., at der ved opkoblingstidspunktet skal foreligge en anmærkningsfri inspektionsrapport. Opfølgning: Der sker i forbindelse med modtagelse af inspektionsrapporter en løbende opfølgning på anlæggets drift og status. Anlægsejere kontaktes således, såfremt der i rapporterne kan konstateres graverende fejl og mangler, som kræver hurtig handling i relation til anlægsdrift og -sikkerhed. Mindre væsentlige fejl samt anlægsdriften generelt medtages normalt som et punkt på de lovpligtige brandsyn, idet langt hovedparten af vore anlæg er installeret i DFeller TF-bygninger. Desuden vil den enkelte sagsbehandler kunne kontakte anlægsejer mhp. at følge op på specifikke blinde alarmer, i relation til at søge disse undgået fremadrettet. En sådan kontakt vil kunne munde ud i en tilpasning af anlægget, eksempelvis ved udskiftning af detektortype til en mere driftssikker/robust type. Ofte kan alarmerne dog henføres til driften, idet der ikke er sket (tilstrækkelig) tilpasning af anlægget. Dette gælder specielt i forhold til unormale arbejdsprocesser, herunder håndværkere i bygningen. I disse situationer indskærper vi overfor de driftsansvarlige, at det er dem, der har ansvaret for at tilpasse anlægget inden arbejdet påbegyndes. Alarmer: Ved alarm på anlægget er det fast procedure at mindst ISL kører frem til stedet, selvom anlægsejer måtte have ringet forinden og oplyst, at der er tale om en blind alarm. I tvivlstilfælde, eller hvor tilbagemeldingen fra anlægsejer er lidt svævende, fortsættes til stedet med den samlede udrykning (kørsel 1). Fremme på stedet afsøges det udløste område, herunder for om muligt at finde synlige eller mulige årsager til alarmen. Såfremt årsagen ikke umiddelbart kan findes, anbefales anlægsejer at tilkalde service og udkoble den pågældende detektor indtil installatørens ankomst. Sidstnævnte alene i de situationer hvor det vurderes forsvarligt. Under hele seancen tilstræber ISL at vejlede anlægsejer i forhold til de ovenfor nævnte punkter. Slutteligt skal det for god ordens skyld bemærkes, at vi har flere anlæg, hvor antallet af blinde alarmer er reduceret med 5, og for ét anlægs vedkommende med 18, i perioden Disse reduktioner kan primært forklares med indkøring samt tilpasning af anlæggene. Igangværende proces: 11/12

12 Vi har kendskab til, at ikke alle anlægsejere afprøver anlæggene som foreskrevet i tilslutningsaftalen (AVS ugentligt og ABA månedligt). Derfor har vi påbegyndt en registrering af disse aktiviteter på de enkelte anlæg. Det er så tanken, at de anlægsejere, som konsekvent ikke overholder aftalen, vil skulle kontaktes. Formålet med en afprøvning er primært at kontrollere alarmoverføringen, men det er også vores opfattelse, at den enkelte anlægsejer bliver mere fortrolig med betjening af anlægget i forbindelse med afprøvning. Herved kan vi eksempelvis håbe på, at de så også i højere grad vil være opmærksomme på at tilpasse anlægget til den konkrete drift. Registreringsarbejdet er som nævnt påbegyndt, men vi har endnu ikke nået at følge op på tallene. 12/12

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere