Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer"

Transkript

1 Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer - et studie af Extreme Programming Speciale af: Rasmus Jørgensen Tim Priergaard Rasmussen Kristian Fischer Vejledere: Peter H. Carstensen Lars B. Pedersen IT-højskolen i København 1. november i -

2 Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer et studie af Extreme Programming Copyright 2002 R. Jørgensen, K. S. Fischer & T. P. Rasmussen IT University of Copenhagen Forside illustration - Planning Game for denne afhandling One many may hit the mark, another blunder; but heed not these distinctions. Only from the alliance of the one, working with and through the other, are great things born. Antoine de Saint-Exupery ii -

3 1 Abstract Through the past 30 years, numerous methods have been developed in the effort to cope with the increasing number of demands in the development of IT systems. Contemporary research has identified a need for developing new practices compared to the traditional waterfall approaches and heavy processed methods. These new practices and demands become particularly relevant when developing advanced web applications (AWAs). With the coming of The Agile Alliance, powerful and versatile methods have emerged into the world of software development. These agile processes emphasise on a number of key concepts: individuals and interactions over processes and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contact negotiation and responding to change over following a plan. Especially the agile method Extreme Programming (XP) appears to have attained considerable recognition. The current thesis examines XP s ability to stand up to the number of demands discussed in the literature and found through our empirical studies in three Danish IT-companies when developing advanced web applications (AWAs). Our findings suggest that XP - in many ways - meets the demands of AWA development today. We have, however, found that XP still needs some features before all demands discussed in the literature and found through empirical studies are met. These features are discussed and solutions are offered in a modified version of XP, which we name XP #. The features among others include a need for a more detailed recipe when the development team consists of qualifications not related to XP programming, e.g. web designers and user interface experts. The XP cookbook is short of a few recipes and consequently, the team is left to its own devices and experience. The thesis concludes that XP and agile methods in general are an improvement when developing AWAs compared to traditional waterfall approaches and heavy processed methods. - iii -

4 Indholdsfortegnelse 1 Abstract i 2 Forord 1 3 Indledning 2 4 Læsevejledning 6 5 Genstandsfelt 8 6 Definitioner og afgrænsning 31 7 Extreme Programming (XP) 39 8 Metode 48 9 Analyse XP # Konklusion Perspektivering Litteraturliste iv -

5 Detaljeret Indholdsfortegnelse 1 Abstract i 2 Forord 1 3 Indledning 2 4 Læsevejledning Hvad kendetegner generelt en indkøbstur? Hvad kendetegner vores indkøbstur? Afhandlingens opbygning 7 5 Genstandsfelt Webapplikationer Først-til-marked Flydende og foranderlige krav Udvikling af prototyper Hyppige udgivelser Paralleludvikling Fast arkitektur Tidlig kodning Kvalitetsforhandling Gode medarbejdere Opsummering Systemudvikling Systemudviklingsmetoder og -modeller Vandfaldsmodellen RAD Spiralmodellen RUP ASD XP Opsummering 30 6 Definitioner og afgrænsning Problemformulering Definition af nyetablerede systemudviklingsmetoder Valg af XP som case Definition af det rette valg Definition af udvikling Definition af avancerede webapplikationer WIS Web Information Systems IWA Interactive Web Applications AWA er Avancerede Webapplikationer Opsummering 38 7 Extreme Programming (XP) Programmering i XP Udviklerholdet i XP 40 - v -

6 7.3 Processer i XP Dogmer i XP Planning Game Hyppige releases, korte iterationer Metafor Enkelt design Refaktorering Parprogrammering Test Fælles kodeejerskab Løbende systemintegration timers arbejdsuge Kundetilstedeværelse Kodestandarder Fire værdier Procesoverblik 45 Opsummering 47 8 Metode Vidensproduktion Hermeneutik Forskningsdesign Empirisk dataindsamling Primær empiri Sekundær empiri Behandling af datagrundlaget Kvaliteten af forskningen Re liabilitet vurdering af projektets pålidelighed Validitet vurdering af projektets gyldighed Analyse Introduktion til analyse Datamatrix Empirisk identifikation af problemområder Test Kompetencediversitet Projekter vs. Standardsoftware Implementering af XP Kundetilstedeværelse Slutbrugere Estimater - Fixed Scope kontrakter vs. Flexible Scope kontrakter Resterende temaer Analyseopsummering Generelle betragtninger XP # Udvidelse af XP Interaktionsdogmet det trettende dogme Gyldigheden af XP # vi -

7 11 Konklusion Perspektivering Fremtidsperspektiver Refleksion Teoretisk vs. praktisk speciale Datagrundlag Interviewguides Forskningsdesign XP som arbejdsproces Planning Game Kunden er altid tilstede Korte iterationer, hyppige releases Metafor Enkelt design Parprogrammering Kode-kommunisme, fælles dokumentejerskab Kontinuerlig integration Kodestandard Automatiske tests Refaktorering timers arbejdsuge Opsumme ring Litteraturliste Primær litteratur Sekundær litteratur vii -

8

9 2 Forord Denne afhandling afspejler seks måneders specialearbejde på kandidatuddannelsen ved IThøjskolen i København under linien Tværfaglig IT Udvikling. Vores interesse for at beskæftige os med systemudviklingsteori og webapplikationer udspringer af to tidligere projekter omhandlende udarbejdelsen og programmeringen af større applikationer til Internettet. I disse forløb har vi dels erfaret at det er svært at formulere kravene, begrænse kravene og strukturere processen, og dels at det stress dette medfører er dybt problematisk under selve programmeringen, men også i forhold til de endelige produkter. Vi har derfor ønsket at lære og forstå de værktøjer man kan gøre brug af for at afhjælpe disse problemer, men samtidigt også gøre os klart om der er særlige hensyn at tage når der netop udvikles webapplikationer. Specialet udspringer altså af vores erfaringer, erkendelser og interesser opstået gennem vores uddannelsesforløb på IT-højskolen. Udgangspunktet er derfor ideelt i en betragtning af, at et speciale skal afspejle en syntese af ens videnskabelige formåen og samtidigt være nærværende og relevant for os som studerende og for det genstandsfelt, der er i søgelyset. Vi har ikke tidligere arbejdet indenfor så litteratur- og teoritungt et felt, og det har været en konstant udfordring at overskue de mange forskellige data og input. Vi ville dog aldrig være kommet så langt foruden følgende personer som vi ønsker at rette en stor tak til. Vores informanter: Ole Rasmussen og Thim Otskov på Intentia ecommerce, Morten Sørensen på Speakanet og Torben W. Graversen på Accentures sundhed.dk for beredvilligt at stille deres viden til rådighed. Vores vejledere: Peter H. Carstensen for at være god til vejlede os i at forstå den proces det er at udvikle en videnskabelig afhandling samt at hjælpe os videre med at tænke over forskningsdesign og struktur. Lars Bogetoft Pedersen for at gennemlæse og kommentere vores skriftlige fremstilling samt provokere til nye ideer og indgangsvinkler. God fornøjelse! Tim Priergaard Rasmussen, Kristian Suomala Fischer & Rasmus Jørgensen - 1 -

10 3 Indledning AFSNITTET GIVER ET OVERORDNET INDBLIK I SPECIALETS FOKUS OG BESKRIVER HVILKE MÅL, DER ØNSKES OPNÅET GENNEM SPECIALEARBEJDET. Software er en stadig voksende del af vores hverdag og dens betydning giver grobund for mange spekulationer omkring måden hvorpå softwaren skal udvikles (MacCormack 2001). Alene i Danmark har vi set talrige eksempler på softwareprojekter i millionklassen, der har været forsinkede, har overskredet budgettet eller ikke levet op til brugernes og kundernes forventninger. Tag for eksempel de meget omdiskuterede offentlige projekter Amanda, EASY og VUE, der alle overskred budgettet med mellem 10 og 100%, og overskred leveringstiderne med op til fire år. En arbejdsgruppe bestående af en række personer med særlig indsigt i problemstillingen (Teknologirådet 2001:1) blev i 2000 nedsat for at finde frem til hvorfor det var gået så galt for projekterne. En af deres konklusioner var bl.a. at der i mange tilfælde har været mangel på en metode for projektstyring (Teknologirådet 2001) 1. Ydermere påpeger forskellige forskere at omkring 60 procent af dagens softwareprojekter kører uden en etableret systemudviklingsmetode (Astels et al. 2002). Når virksomheder skal udvikle et softwaresystem, er det vigtigt at der er tænkt over hvilken systemudviklingsmetode der skal bruges til projektet, om den er relevant, og at denne metode bliver fulgt (Korsaa et al. 2001). Med softwareapplikationernes konstante videreudvikling er det hensigtsmæssigt at systemudviklingsmetoderne følger med i samme tempo (MacCormack 2001, Baskerville et al. 2001). Som effekt af dette er der siden den første metode kom frem for mere end 30 år siden, dukket et væld af systemudviklingsmetoder op - nogle mere succesfulde end andre (Korsaa et al. 2001). Formålet med systemudviklingsmetoder kan siges bl.a. at være at producere et kvalitetsmæssigt bedre produkt hurtigere (Korsaa et al. 2001). Under begrebet kvalitet gemmer sig en række parametre, f.eks. om systemet lever op til kundens forventninger eller om systemet lever op til kravspecifikationen m.v. som man må gøre sig klart når man begynder at udvikle systemer 2. Kravet om et hurtigt udviklet og kvalitetsmæssigt godt produkt har fået mange softwarevirksomheder til at begynde at udvikle Internetbaserede produkter på Internet Tid (eng: Internet Speed), hvilket vil sige at produkterne til Internettet udvikles ligeså hurtigt som Internettet udvikler sig (MacCormack 2001, Baskerville et al. 2001). Udviklingen af webapplikationer er således udsat for et konstant tidspres og til stadighed stigende kvalitetskrav fra rekvirenterne om at udnytte de nyeste teknologier 1 Eksemplerne er udelukkende offentlige projekter. Det hænger ikke nødvendigvis sammen med at de er mere fejlslagne end ikke-offentlige, men primært at de offentlige er mest dokumenterede. 2 I afsnit vil vi komme nærmere ind på kvalitetsbegrebet

11 (Carstensen et al. 2001, Baskerville et al. 2001). Således vil mange af de klassiske systemudviklingsmetoder ikke være tilstrækkelige i udviklingen af webapplikationer (Baskerville et al. 2001). Der er herigennem opstået et behov for nytænkning indenfor systemudvikling i virksomheder som udvikler webapplikationer. Dette behov er efterhånden blevet åbenlyst flere steder, og flere modeller og metoder, der mener at tilbyde varen i form af nyskabende systemudviklingsmetoder og redskaber, er efterhånden dukket op i et utal af varianter (f.eks. XP, ASD og RUP). Mange af disse metoder er dog så nye, at der endnu ikke foreligger tilstrækkeligt med empirisk materiale til at underbygge disse metoders effekt på det realiserede produkt (MacCormack 2001). Der er stor forskel på om man udvikler livskritiske 3 systemer til hospitaler eller systemer til internethandel. Livskritiske systemer må ikke indeholde fejl, mens det i andre systemer ikke nødvendigvis er livstruende, at der findes fejl. Når man derfor snakker om at systemudviklingsmetoder ikke er tilstrækkelige i udviklingen af softwareprodukter, er det vigtigt bl.a. at definere hvilken form for system man snakker om. I denne afhandling ønsker vi at tage udgangspunkt i applikationer til Internettet. I de seneste år har udviklingen af applikationer til Internettet bevæget sig fra at være simple samlinger af HTML-sider til større interaktive webapplikationer (Isakowitz et al. 1998). Med udviklingen af teknologier og anvendelsen af disse, bliver webapplikationer ikke blot applikationer der informerer, men avancerede systemer, hvor brugerne i højere grad har indflydelse på indholdet samt stiller krav til funktionalitet og design. Desuden er udviklingen af disse systemer blevet forretningskritiske, i den forstand at applikationerne ikke udelukkende udvikles til at effektivisere og teknologisere, men samtidigt implementeres for at varetage marketingselementer eksempelvis ved at formidle producentens varemærke. Dette har på det seneste skabt fokus indenfor feltet systemudvikling af webapplikationer. Hastigheden hvormed webapplikationer har udviklet sig og etableret sig i IT-industrien har som nævnt bevirket at systemudviklingsmetoderne indenfor dette område ikke i tilstrækkeligt grad er taget op til overvejelse og refleksion i de sammenhænge, hvor der udvikles avancerede systemer til Internettet. 3 Her mener vi at man kan dø som følge af en fejl i systemet. Systemer til Internethandel kan ligeledes være livskritiske, men udelukkende set i forhold til at virksomheden i værste fald må lukke

12 På baggrund af ovenstående finder vi det derfor spændende at undersøge: Hvorvidt nyetablerede systemudviklingsmetoder er det rette valg ved udvikling af avancerede webapplikationer (AWA er)? For at besvare denne meget overordnede problematik er det nødvendigt først at gøre sig klart hvad vi mener med begreberne nyetablerede systemudviklingsmetoder, det rette valg, udvikling og avancerede webapplikationer (AWA er). Vi vil i et særskilt afsnit (jf. 6 Definitioner og afgrænsning) uddybende argumentere for vores definition af disse begreber. Den skitserede problematik lægger op til en meget bred og omfattende undersøgelse, såfremt vi skulle undersøge alle de af os definerede nyetablerede systemudviklingsmetoder. Derfor vælger vi at fokusere på en specifik systemudviklingsmetode, Extreme Programming (XP). Vi vælger XP som systemudviklingsmetode, da den som metode bl.a. inddrager mange af de best practices, man ser i andre metoder, men som ikke før er blevet samlet og brugt i så ekstrem grad. Umiddelbart ser XP også mest lovende ud, når bl.a. udviklingshastigheden er en kritisk faktor. XP var desuden en af de første af nu mange systemudviklingsmetoder, der går under betegnelsen adrætte metoder (AgileAlliance 2002). Man har erkendt at kravene til et givent produkt ændrer sig løbende og der herigennem skabes et behov for være adræt/smidig, således at man hurtigt og let kan ændre i produktet så det opfylder nye krav og behov. Vi vil i et særskilt afsnit (jf Valg af XP som case) argumentere for vores valg af XP som case samt udforske XP (jf. 7 Extreme Programming) som metode udfra den omfattende litteratur. Udover at forholde os til litteraturen, vil vi undersøge om XP er det rette valg ved udviklingen af AWA er, ved at interviewe tre personer i to systemudviklingshuse, der udvikler AWA er ved hjælp af XP. De to huse benytter sig af XP på to forskellige grundlag, idet det ene udvikler standardprodukter (produktudvikling) mens det andet udvikler innovative produkter (projektudvikling). Derudover interviewer vi en person i en tredje virksomhed, der udvikler AWA er, men ikke bruger XP som metode. Vi sammenholder interviewene med hinanden og litteraturen, og igennem en omfattende analyse vil vi kommentere vores konklusioner og bidrage med nogle forslag til forbedring af XP. Vores konklusioner i forhold til XP sættes i kontekst med vores overordnede problemformulering og vi konkluderer om nyetablerede systemudviklingsmetoder er det rette valg ved udvikling af AWA er, velvidende at vi naturligvis kun kan give forsigtige bud på konklusioner, idet vi kun arbejder udfra en enkel metode, et begrænset antal undersøgelser samt litteraturen. Vi mener dog stadig at vi kan diskutere nogle tendenser for AWA-udvikling i forhold til etablerede og især nyetablerede systemudviklingsmetoder

13 Vi har valgt at udarbejde specialet ved hjælp af XP s principper, hvilket vi vil beskrive i perspektiveringen (jf. 12 Perspektivering). Dette afsnit vil ligeledes beskrive og diskutere vores læringsmål indgående samt vurdere hvad vi har gjort godt og hvad vi kunne have gjort bedre. Afhandlingen giver et godt indblik i problematikken omkring udviklingen af stadig mere avancerede webapplikationer i et hastigt voksende marked, hvor parametre som økonomi, tid og opfyldelse af behov har enorm betydning og fokus. Vores mål med specialet er at tilegne os viden indenfor et omfattende, men yderst interessant område, som vi alle tre finder inspirerende og herigennem give vores bidrag til forskningen på området. Desuden omfatter vores læringsmål at tilegne os viden og benytte denne i forhold til indsamlet empiri via interviews og danne konklusioner på denne baggrund, samt at kunne samarbejde med andre i pressede og stressede situationer i seks måneder og alligevel få et godt resultat ud af anstrengelserne

14 4 Læsevejledning AFSNITTET BESKRIVER AFHANDLINGENS OPBYGNING VED HJÆLP AF EN METAFOR. Som nævnt i indledningen har vi i den sidste periode af nærværende specialearbejde forsøgt at arbejde indenfor XP s principper. Det betyder at vi har tilpasset XP s 12 dogmer til den situation at skrive en afhandling som denne. Et af de 12 dogmer kaldes Metafor og indebærer at man i udviklingsprocessen kommunikerer om teknikker og opgaver udfra en abstrakt, men repræsentativ tanke. Vi har gennem arbejdet med denne afhandling arbejdet udfra metaforen Indkøbstur i et supermarked, og vi vil med følgende læsevejledning gennemgå de enkelte afsnits indhold udfra denne tanke. For at forstå metaforen må vi først beskrive, hvad der kendetegner en indkøbstur. 4.1 Hvad kendetegner generelt en indkøbstur? En typisk indkøbstur kan forløbe på to overordnede faconer. 1) Man kan have en indkøbsseddel med, gå ind i supermarkedet og købe de ting der står på denne. Måske vil man falde over varer der ikke står på indkøbslisten, måske ikke. Eller 2) man kan gå ind i supermarkedet med en helt overordnet ide om hvad man har lyst til og derefter lade sig inspirere af supermarkedets varesortiment. Derudover kan man principielt set sige at enhver indkøbstur i supermarkedet følger disse elementer: Man vælger en vogn eller en kurv. Man vælger de varer man har brug for. Man vælger måske også varer man ikke har brug for, men som ser interessante ud. Man fortryder måske enkelte varer og sætter dem på plads. Man går til kassen og betaler når man er færdig. Man kommer hjem og sorterer varerne. 4.2 Hvad kendetegner vores indkøbstur? Vi vælger en vogn vi vil gerne lære så meget som muligt. Vi vælger de varer vi ved vi har brug for systemudviklingsteori og -metoder. Vi lader os inspirere af varer der ser særligt interessante ud adrætte metoder og webapplikationer. Vi overvejer om vi har brug for og råd nok til alle varerne og sætter enkelte tilbage på hylden med andre ord vi afgrænser indholdet af undersøgelsen

15 Vi går til kassen og kommer materialet i indkøbsposer - vi reflekterer over vores metode og forskningsdesign. Vi tager hjem og sorterer varerne vi analyserer og undersøger sammenhænge i materialet. 4.3 Afhandlingens opbygning Vi har så vidt muligt forsøgt at afspejle denne afhandlings opbygning udfra ovenstående betragtning. Det betyder at: Afsnit 5 - Genstandsfeltet afspejler indkøbsvognen med et udvalg af webapplikationer og systemudviklingsteori og -metoder. Afsnittet behandler desuden de tilgange vi har fundet mest interessante at tage med til videre behandling. Afsnit 6 - Definitioner og afgrænsning afspejler varerne der sættes tilbage på hylderne ved de til- og fravalg vi har foretaget for at begrænse omfanget af undersøgelsen. Afsnit 7 - Extreme Programming afspejler en enkelt vare i indkøbsvognen for at give læseren indblik i den praksis systemudviklingsmetoden foreskriver. Afsnit 8 - Metode afspejler hvordan vi har tænkt os at vælge varerne, pakke dem, sortere og bearbejde dem. Det vil sige de metodiske overvejelser vi har gjort os i forbindelse med undersøgelsen, hvilket forskningsdesign vi er gået ud fra og hvilket datagrundlag vi har arbejdet med. Afsnit 9 - Analyse afspejler den måde hvorpå vi sorterer varerne - datamaterialet og ser en sammenhæng mellem dem. Derudover går vi et skridt videre end metaforen Indkøbstur i et supermarked foreskriver, idet vi også tilbereder og sorterer en del af de varer vi har hjembragt; Afsnit 10 XP # afspejler denne tilberedning ved at give nogle retningslinier og forslag til hvorledes XP kan tilpasses så den i større udstrækning imødekommer de problematikker vi afdækker. Afsnit 11 Konklusion afspejler den færdige menu ved at fremstille de væsentligste pointer og delkonklusioner i en samlet kontekst. Afsnit 12 Perspektivering afspejler vores egen vurdering af menuens sammensætning og smag ved at reflektere over det samlede specialearbejde

16 5 Genstandsfelt SKITSERER DE OVERORDNEDE PROBLEMATIKKER ADRESSERET I FORSKNINGEN PT. INDENFOR WEBAPPLIKATIONER OG SYSTEMUDVIKLINGSMETODER. Vi vil i dette afsnit beskrive genstandsfeltet og derved tegne landkortet 4 op for webapplikationer og systemudviklingsmetoder. Vi vil præcisere hvor vi selv befinder os på landkortet og derved gøre det klart hvilket udgangspunkt og hvilken forforståelse vi medtager i den videre undersøgelse. Vi starter med at se på webapplikationer som helhed og opridser de særlige vilkår, der eksisterer for disse og hvilke krav disse vilkår stiller til systemudviklingsmetoderne på et overordnet niveau. Dernæst vil vi se på begrebet systemudvikling samt systemudviklingsmetoder med udgangspunkt i overordnede modeller. 5.1 Webapplikationer Som nævnt i indledningen er der de seneste år sket en udvikling af applikationer til Internettet fra forholdsvis simple HTML-baserede sider til større interaktive webløsninger (Carstensen et al. 2001). Dette hænger naturligvis sammen med den teknologiske udvikling, men endnu vigtigere at webapplikationer bliver brugt til at tilfredsstille en række forretningskritiske elementer. Med udviklingen af teknologien og anvendelsen af disse systemer, går de traditionelle informationssystemer baseret på Internetteknologier fra at være formidlingsbaseret til at være avancerede systemer, hvor brugerne i højere grad har indflydelse på indholdet og den måde applikationen er opbygget. Udviklingen indenfor disse systemer er gået fra at være baseret på formidling til at varetage forretningskritiske elementer, hvilket blandt andet indbefatter marketingselementer, onlinehandel og business-to-business relationer (Earl et al. 2001, Carstensen et al. 2000, Baskerville et al. 2001). Dette har som nævnt i indledningen skabt et forskningsområde indenfor feltet systemudvikling af webapplikationer. Hastigheden hvormed teknologien udvikler sig kombineret med et stigende behov for at implementere applikationerne tilsvarende hurtigt (Internet Tid) har bevirket fokus på hvorledes systemudviklingsmetoder tager højde for ændrede vilkår for udviklingsprocessen. Forskningen på området er divergerende i deres betragtninger af webapplikationer som software, idet fokus blandt andet ligger på de interaktive relationer, de forretningsrelaterede 4 En metafor anvendt gennem afhandlingen (jf Metafor) - 8 -

17 relationer, de samarbejdsmedierende relationer m.fl. Vi har derfor fundet det relevant at afgrænse tilgangen ved at definere vores egen forståelse af applikationer til Internettet. Dette gør vi i et særskilt afsnit (jf AWA er Avancerede Webapplikationer). Dog er forskningen enig i at udviklingen af disse applikationer stiller nogle ændrede forudsætninger til systemudviklingsmetoderne når kravene til sådanne applikationer skal imødekommes. Gennem vores interview erfarede vi, at det er tydeligt at den udvikling der er sket inden for softwareudvikling inden for de sidste par år har medført at en række af de systemudviklingsmetoder, der før blev anvendt ikke er optimale for udviklingen af disse nye applikationer. (Carstensen et al. 2000:9). Udover den teknologiske udvikling, hastigheden af denne, Internettets stigende udbredelse og virksomhedernes forretningsmæssige argumenter for at anvende webløsninger til varetagelse af Intranet samt marketing og online-handel på Internettet, finder vi det dog vanskeligt præcist at identificere hvorfor der opstår nye krav til udviklingsprocessen. Hvorfor opstår disse særlige vilkår når der udvikles webapplikationer? Dette spørgsmål søger den eksisterende litteratur på området at tilgå, men pt. tager litteraturen afsæt i empiriske studier, hvor det i højere grad afdækkes hvordan der udvikles software til Internettet og i mindre grad hvorfor udviklingen ser sådan ud (Earl et al. 2001, Carstensen et al. 2000, Carstensen et al. 2001, Bødker et al. 2002, Baskerville et al. 2001, Isakowitz et al. 1998). Denne afhandling søger blandt andet at uddybe udgangspunktet for hvorfor disse vilkår opstår, samt at afdække i hvilken udstrækning de identificerede vilkår er relevante ved udvikling af større webapplikationer i forhold til nyere systemudviklingsmetoder. Vi finder det derfor interessant at tage udgangspunkt i de nuværende undersøgelser og gøre rede for hvilke vilkår vi finder, er relevante at medtage i det videre forskningsarbejde. Dette vil vi gøre i det følgende, hvor vi tager udgangspunkt i to artikler: Baskerville & Pries-Heje: emethodology: Towards a systems development methodology for e- business and e-commerce applications fra Georgia State University Earl & Khan: E-Commerce Is Changing the Face of IT fra MIT SLOAN Management Review De to artikler tager begge udgangspunkt i de ændrede vilkår for udviklingen af webapplikationer. Hvor Earl & Khan (2001) identificerer en ændret praksis, går Baskerville & Pries-Heje (2001) skridtet videre og opstiller en række krav til systemudviklingsmetoder for at imødekomme denne praksis. Vi finder at artiklerne på en række områder - 9 -

18 komplementerer hinanden på en måde der gør det relevant netop at fokusere på disse to kilder. Desuden giver artiklerne i en vis udstrækning argumenter for vilkårenes udgangspunkt. Argumenter vi finder interessante at efterprøve i dette specialearbejde. Vilkårene er: Først-til-marked Flydende og foranderlige krav Udvikling af prototyper Hyppige udgivelser Paralleludvikling Fast arkitektur Tidlig kodning Kvalitetsforhandling Gode medarbejdere Først-til-marked Med udviklingen indenfor Internetteknologier og et stigende behov fra virksomheders side til at tage aktivt del i kommunikationen på Internettet, bliver det vigtigt for webudviklingsvirksomheder at være først på markedet idet alternativet er ikke at komme på markedet overhovedet We prefer to be imperfect and be there, rather than be perfect and not there. (Earl et al. 2001).. Tiden fra koncept til udgivelse er blevet faktoren, der afgør om ITvirksomheden har succes på webområdet. Tidsfaktoren er ikke unik for udvikling af webapplikationer, men i undersøgelser af udviklingsprocessen er det synliggjort hvor centralt et element tiden er i de systemudviklingsmetoder, der er fremkommet indenfor de sidste par år (Baskerville et al. 2001) Flydende og foranderlige krav Vandfaldmodellerne eller rettere metoderne afledt af ideen om nøjagtigt at kunne beskrive detaljerede krav til applikationen og derefter programmere den tilsigtede applikation kommer til kort i mange webudviklingsprojekter 5. Problematikken hænger nøje sammen med Først-til-marked kravet. Når udviklingen går stærkt, efterspørgslen er stor og systemerne samtidigt er forretningskritiske, er det centralt som webudviklingshus at kunne tilpasse sig hurtigt og effektivt for at minimere omkostningerne. Dermed ikke sagt at virksomheden skal være teknologidrevet, men at visioner, ideer og dermed detaljer omkring design og planlægning af udviklingsforløbet ændrer sig mere konstant indenfor webteknologiområdet end for andre områder af software (Earl et al. 2001). 5 Vi vil i afsnit 5.3 uddybende beskrive vandfaldsmodeltankegangen

19 The requirements specification[...]has traditionally been the heart of systems methodology. However, Internet speed methodology accepts a starting point in which the goals, and consequently the specific strategies, are permitted to persist in near or full ambiguity. (Baskerville et al. 2001). Ovenstående beskriver dermed et stigende behov for at kunne tilpasse sig ændrede vilkår og at starte udviklingen på et mere usikkert grundlag. Det betyder ikke nødvendigvis at alt flyder indenfor udvikling af webapplikationer, men at webudviklingprocessens udgangspunkt er mere konceptuel end beskrevet i diverse dokumenter (Earl et al. 2001) Udvikling af prototyper Når kravene er flydende eller flertydige er det vigtigt at anvende redskaber eller teknikker til at visualisere og afklare kravene til at danne en fælles forståelse af en given funktionalitet i systemet. Her viser det sig at udvikling af delvist funktionelle prototyper kan hjælpe med til at visualisere den konceptuelle forståelse og begynde designfasen (Baskerville et al. 2001, Earl et al. 2001) Hyppige udgivelser De flydende krav bliver ikke udelukkende formuleret i den konceptuelle opstartsfase. Når man arbejder med at udvikle webapplikationer ændrer kravene sig løbende gennem udviklingsprocessen. Kunden bliver enten klogere og mere afklaret gennem processen. Webudviklingshusene kan dermed havne i en situation, hvor applikationen konstant ændres samtidigt med at kunden naturligvis ønsker et fremtidssikret produkt på den teknologiske side. Det bliver derfor i højere grad nødvendigt at frigive udgivelser hurtigere og at sørge for at disse frigivelser efterfølges af hyppige opdateringer (Earl et al. 2001). These maturing product cycles characterize major Internet software development in which competition demands significant product and feature changes every few months. (Baskerville et al. 2001). Udover den teknologiske udvikling og kundens ændrede krav gennem udviklingsprocessen skitseres der ligeledes et konkurrencemæssigt krav i udviklingsprocessen. Ved løbende at tilpasse sig kundens ændrede krav og forudsætningerne for disse i form af den teknologiske udvikling, kan man holde fast i markedsandelene og derved undgå en del af tidspresset under udviklingsprocessen Paralleludvikling Når udgivelsers tidscyklus skal være minimal, er det nødvendigt med sideløbende at varetage forskellige faser i udviklingsprocessen. Det vil sige at arbejdet skal organiseres på en måde hvor flere forskellige aktiviteter foregår samtidigt

20 The method [waterfall] is formal and logical; it provides a rigid structure and suggests review points for project planning and control. But in the e-it world, our respondents contended, it is too linear, doesn t appeal to creative designers, takes too long and can t cope with continuous ideas and change. (Earl et al. 2001:68). I praksis betyder det at det er nødvendigt at planlægge, redefinere og redesigne parallelt med at der programmeres, testes og refaktoreres. Det betyder at ændringer i funktionalitet eller design kan implementeres mere effektivt i efterfølgende versioner end det vil være tilfældet med en vandfaldstilgang, der ses som langsom og rigid (Baskerville et al. 2001) Fast arkitektur Med ovenstående krav til et parallelt udviklingsforløb in mente er det hensigtsmæssigt med et framework for at opdele arbejdet. Her identificerer både Earl et al. (2001) samt Baskerville et al. (2001) den traditionelle trelagsarkitektur. Denne består typisk af et databaselag, et forretningslogisklag og et brugergrænsefladelag. Dynamik Brugergrænseflade Usikkerhed Forretnings logik Transaktionslag Robusthed Datalagring & dataprocessering Stabilitet Figur 1. Opdeling af udviklingsprocessen kan følge arkitekturen for generelle IT-systemer. Figuren illustrerer at jo tættere man kommer de dynamiske elementer desto mere uklart bliver det, hvorledes man imødekommer kundernes/brugernes krav. Desuden illustrerer figuren at jo længere man bevæger sig mod fundamentet for systemet desto mere robust virker det. Dette fremkommer som et delresultat af at der er lag i systemet, der er nemmere at teste og vedligeholde foruden at der traditionelt set anvendes flere ressourcer på disse back-end dele (Earl et al. 2001). Man kan passende fordele arbejdsgangene efter ovenstående arkitektur, men skal holde sig for øje at det kræver et højt kommunikationsniveau, da alle dele er indbyrdes afhængige. Fordelingen af arbejdet på denne måde indbefatter derfor jævnlig revidering og planlægning af forløbet (Earl et al. 2001) Tidlig kodning Den korte tidsramme for at udvikle nye produkter eller versioner bevirker at man bliver nødt til at starte programmeringen tidligt i forløbet. Hvis man starter tidligt bliver det

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Gang 12. Kvalitet i større systemer Evt.: Ekstremprogrammering (XP) Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html projektopgaven i

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Gang 13. Adrætte processer Ekstremprogrammering (XP) Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html projektopgaven i OOM Projektvejledning

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com Januar 19, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Dynamisk Webdesign F2010

Dynamisk Webdesign F2010 Dynamisk Webdesign F2010 Præsentationer Læringsmål Emnet: teknologi, koncept, design og process Projekt Semesterplan Jeres underviser: Tess Gaston Cand.it, software udvikling (ITU) og ba. pædagogik (KU)

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Knas med udviklingsprojekterne? Iterativ udvikling kan være løsningen!

Knas med udviklingsprojekterne? Iterativ udvikling kan være løsningen! Knas med udviklingsprojekterne? terativ udvikling kan være løsningen! f Cap Gemini: Direktør Carsten Sennov, carsten.sennov@capgemini.dk Chefkonsulent Lennart Klamer, lennart.klamer@capgemini.dk Chefkonsulent

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Agil softwareudvikling i praksis. v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S

Agil softwareudvikling i praksis. v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S Agil softwareudvikling i praksis v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S Thomas Schou-Moldt, Lead Architect Ansat i Miracle A/S (siden 2008) Arbejder som arkitekt / tech lead / teknisk projektleder

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com 2. september, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching Verdens bedste konferencer

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Prototyper & interaktionsdesign. SAS Forum 2012

Prototyper & interaktionsdesign. SAS Forum 2012 Prototyper & interaktionsdesign SAS Forum 2012 Klaus Silberbauer Partner, Creative Director Think! Digital Tidl. UX Director / VP, Creuna Cand. IT. Strategy Tactics Operations Strategy Tactics Operations

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere