Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg."

Transkript

1 TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: Fax: CVR: Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. Det aftales hermed at Bornholms Brandvæsen (kaldet Bornholms Brandvæsen i nedenstående) Fabriksvej Rønne CVR-nummer Alarmnetadresse Backupcentral findes ikke fremover modtager alarmer relateret til brandsikringsanlæg hos Brandfarlige kunde (kaldet kunden i nedenstående) Brandvejen Rønne Telefonnummer: CVR-nummer: Alarmnetadresse: x-xx-xx-xxxx J.nr.: Ø54-xxxx Side 1 af 10

2 Indhold: Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Om anlægget, installationen og aftalen Kapitel 3 Central, betjeningsudstyr og nøglerør Kapitel 4 Opstart af anlægget Kapitel 5 Handling ved alarmer og øvrige drift Kapitel 6 Økonomi, gebyrer og betaling Kapitel 7 Ændring af informationer Kapitel 8 Opsigelse, ophævelse og ændring af aftale Kapitel 9 Særlige vilkår 1 Anlægget er lovkrævet: NEJ KAPITEL 1 INDLEDNING 2 Anlægget er tildelt følgende anlægsnummer af Bornholms Brandvæsen BXXX 3 Aftalen træder i kraft den 1. januar Typen af anlæg er defineret i kontraktens 7. 5 De samlede bestemmelser i denne aftales 1 til 54 er gældende og kan kun være undtaget såfremt det udtrykkeligt er aftalt og angivet som nævnt i 54. KAPITEL 2 OM ANLÆGGET, INSTALLATIONEN OG AFTALEN 6 Anlægstyper skal udføres i overensstemmelse med relevante retningslinjer, forskrifter og vejledninger fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI). Bornholms Brandvæsen kan godkende at anlæg udføres efter anden godkendt standard, der tilgodeser sikkerhedsniveauet i samme omfang, som den relevante retningslinje, forskrift eller vejledning fra DBI. 7 Bornholms Brandvæsen modtager alarmer fra kundens anlæg af typen: Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg), DBI nummer 232 Der anvendes i denne tekst kun begrebet anlægget, selvom der på kundens adresse som angivet i denne paragraf kan være installeret mere end en type anlæg. Side 2 af 10

3 8 Anlægget og forbindelser til teleselskabets monopolskillepunkt skal installeres og vedligeholdes af en af DBI godkendt installatør og med brug af godkendte komponenter og systemer 9 Anlægsinstallatør er (kaldet installatør i nedenstående) Telefonnummer: CVR-nummer: 10 Anlægget skal inspiceres af et akkrediteret inspektionsselskab i henhold til DBI nummer om sammenkobling og DS/EN Teleselskabernes vilkår og betingelser for tilslutning til Det offentlige alarmnet skal overholdes. Dette er udelukkende et forhold mellem kunden og teleselskabet. Udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse af teleforbindelsen er Bornholms Brandvæsen uvedkommende, ligesom det i tilfælde af ophør af nærværende aftale er kundens eget ansvar at opsige aftaler med teleselskab. 12 Forbindelsen fra anlægget og til ATU-en skal være indbygget i og energiforsynet fra centraludstyret. Den skal være udført i overensstemmelse med krav i respektive vejledninger fra DBI, herunder krav til nødstrømsforsyning, driftssikkerhed og fejlmelding. 13 Bornholms Brandvæsen kræver afsendelse som følger: Brandalarm på ATU-kanal 1 Sabotagealarm på nøglerør på ATU-kanal 2 Fejlalarm på ATU-kanal Der er aftalt følgende særlige forhold vedrørende alarmafsendelse: INGEN 15 Der er aftalt følgende tidsforsinkelse på henholdsvis: Side 3 af 10

4 Intern varsling 60 sekunder (maksimalt 120 sekunder). Afsendelse af alarm til brandvæsnet 0 sekunder (maksimalt 180 sekunder). Der må ikke ske forsinkelse af manuelle brandtryk eller andre enheder som ifølge den relevante retningslinje, forskrift eller vejledning fra DBI ikke må forsinkes. 16 Bornholms Brandvæsen kan lade kontraktligt forpligtiget firma overtage hele eller dele af de opgaver, som Bornholms Brandvæsen løser efter denne aftale uden ekstra omkostninger for kunden. KAPITEL 3 CENTRAL, BETJENINGSUDSTYR OG NØGLERØR 17 Centralen skal være af en type der er godkendt efter den relevante retningslinje, forskrift eller vejledning fra DBI for anlægstypen og ved nyetablering med en udbygningskapacitet på detektorer (brandtryk, termodetektorer, iondetektorer og lignende) på mindst 20 %. Såfremt centralen understøtter det, skal der direkte af displayet fremgå navn på det rum, som en brandalarm er udløst i. Sammenkobling af anlæg og herunder overførsel af styringssignaler til andre anlæg, eksempelvis stop af ventilationsanlæg eller aktivering af brandventilation skal udføres i overensstemmelse med gældende DBI retningslinje om sammenkobling. Det skal af anlægsdokumentationen fremgå hvilke anlæg der er sammenkoblet. 18 Placeringen af centraludstyr og betjeningspanel skal godkendes af Bornholms Brandvæsen før etablering. Såfremt centraludstyr og betjeningspanel ikke er placeret i umiddelbar nærhed af hoveddøren, kræves der ved hoveddøren opsat en skematisk oversigt over adgangsvejen og skiltning med "BRAND- CENTRAL / SPRINKLERCENTRAL" samt henvisningsskilte i nødvendigt omfang. 19 Der skal ved anlæggets betjeningsudstyr opsættes en kortfattet instruktion til brug for kundens personales betjening af anlægget og en anden klart adskilt kortfattet instruktion til brug for Bornholms Brandvæsens betjening af anlægget, herunder oplysninger om døgnbemandet kontaktnummer til installatør. Endvidere skal der være den dokumentation, driftsjournal, reserveudstyr mm. som kræves i henhold til den forskrift anlægget er godkendt efter. 20 Side 4 af 10

5 Der skal ved hoveddøren til anlæggets betjeningsudstyr i en højde mellem 120 og 170 cm over terræn opsættes nøglerør indeholdende hovednøgle til kundens lokaliteter. Placering, blitzblink mm. skal være i overensstemmelse med krav i respektive vejledninger fra DBI, men den endelige placering skal godkendes af Bornholms Brandvæsen inden etablering. 21 Nøglerør skal være af en type der både har plads til nøgler og nøglekort og skal fortrinsvis monteres boret ind i væg af mursten eller lignende materiale. Såfremt bygningens materialer i nærheden af hoveddøren til anlæggets betjeningsudstyr nødvendiggør det, kan der i stedet for nøglerør monteres udvendig nøgleboks. Der skal i den forbindelse foretages en vurdering af om placeringen og anvendelsen giver en tilstrækkelig sikkerhed for nøgleboksen. Der skelnes i øvrigt ikke mellem krav til henholdsvis nøglerør og nøgleboks og ordet nøglerør refererer derfor til begge typer. 22 Bornholms Brandvæsen kræver, at nøglerør forsynes med brandvæsnets nøglesystem, markeres med rund rød/hvid skive der bruges til at indikere brandmateriel og udføres med elektronisk sabotagealarm og alarmafgivelse til Bornholms Brandvæsen. Såfremt kunden ligeledes ønsker at vagtfirma af hensyn til indbrudssikring modtager sabotagealarm på nøglerør kan dette accepteres ved en relæløsning eller tilsvarende, så der afsendes to simultane alarmer. 23 Der udføres overvågning af nøglerør fra kundens vagtfirma NEJ 24 Bornholms Brandvæsens normale leverandør af låse og nøgler skal anvendes for så vidt angår opgaver, der relaterer til brandvæsnets nøglesystem som angivet i Udgifter til montagearbejde inkl. materialer, elektronisk sabotagealarm mm. afholdes af kunden og er Bornholms Brandvæsen uvedkommende. KAPITEL 4 OPSTART AF ANLÆGGET 26 Senest 1 uge inden anlægget ønskes idriftsat, skal installatør rette henvendelse til Bornholms Brandvæsen for at få oprettet anlægget i vagtcentralen, start af poll, aftale kontrol af overførsel af alarmer og udlevering af kundens hovednøgle til Bornholms Brandvæsen. Side 5 af 10

6 27 Bornholms Brandvæsen accepterer først endelig idriftsættelse med respons fra Bornholms Brandvæsens side, når der foreligger en anmærkningsfri inspektionsrapport i overensstemmelse med bestemmelserne i Start af poll og opkobling mod Bornholms Brandvæsens vagtcentral kan accepteres før endelig idriftsættelse, såfremt installatøren af afprøvningshensyn eller andre tekniske årsager ønsker at træffe aftale om det. Poll og opkobling efter denne bestemmelse medfører ikke afsendelse af udrykning fra Bornholms Brandvæsen eller anden reaktion initieret af Bornholms Brandvæsen og må ikke betragtes som at kundens anlæg er overvåget. KAPITEL 5 HANDLING VED ALARMER OG ØVRIG DRIFT 29 Efter endelig idriftsættelse afsender Bornholms Brandvæsen udrykning til modtagne brandalarmer fra anlægget i henhold til Bornholms Regionskommunes risikobaserede dimensionering og serviceprofil som vedtaget af kommunalbestyrelsen. Den til enhver tid gældende udgave kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Bornholms Brandvæsen. Er der udarbejdet særlig mødeplan for det enkelte anlæg, i henhold til andre bestemmelser eller aftaler, afsendes udrykning i overensstemmelse med mødeplanen. 30 Efter endelig idriftsættelse foretager Bornholms Brandvæsen telefonisk opkald til nedenstående telefonnumre i tilfælde af fejlalarm fra anlægget. Opkald foretages på alle tider af døgnet og snarest muligt efter fejlalarmens modtagelse. Anlægsejer er forpligtiget til at sikre Bornholms Brandvæsen til stadighed har opdaterede kontaktoplysninger og at der svares på et af de tre opgivne numre , teknisk serviceleder , virksomhedsleder , vagtfirma 31 Kunden er forpligtiget til at holde anlægget i forskriftsmæssig stand og i drift til enhver tid, herunder foretage krævede egenkontroller, sikre installatørens service og inspektion i henhold til 13. Alle fejl der konstateres skal rettes hurtigst muligt og inden for de frister der gives. Side 6 af 10

7 32 Bornholms Brandvæsen foretager en gang om året eftersyn og vedligeholdelse af nøglerør, den i røret lagte nøgle og kontrol af kontakttelefonnumre som en del af den årlige tilslutningsafgift. Såfremt der konstateres fejl på nøglerør mm. skal anlægsejer for egen regning få det udbedret. Denne service fra Bornholms Brandvæsen fritager ikke anlægsejer for pligten til at sikre rigtigheden af kontaktoplysninger, nøgler mm. når der er ændringer eller opdateringer, ligesom det ikke erstatter eftersyn fra installatør og akkrediteringsfirma i overensstemmelse med forskrifterne. 33 Kunden skal mindst en gang om året kontrollere overførsel af alarmer til Bornholms Brandvæsen. Afprøvning af overførsel af alarmer må kun ske med forudgående aftale. 34 Arbejde på eller ved anlægget der kan medføre utilsigtet alarmering må kun finde sted, når kunden har sikret at anlægget er frakoblet. Der må ikke frakobles mere end nødvendigt for det pågældende arbejdes udførelse. 35 Frakoblinger af hele eller dele af anlægget må kun ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den respektive vejledning fra DBI og kun under skærpet hensyntagen til sikkerheden i tilfælde af brand. Frakoblingen skal afsluttes så hurtigt som muligt og altid ved ophør af arbejde på eller ved anlægget, selvom der skal fortsættes ved en senere lejlighed. 36 Såfremt kunden ønsker det af hensyn til arbejde på anlægget eller lignende, har Bornholms Brandvæsen inden for daglig arbejdstid mulighed for at frakoble anlægget på vagtcentralen, således at alarmeringer af brandvæsnet ikke finder sted. Ligeledes kan det ved akutte opståede problemer med anlægget ske i øvrige timer af døgnet. Frakobling efter den bestemmelse medfører, at der ikke er overvågning af kundens anlæg og Bornholms Brandvæsen afsender ikke udrykninger i tilfælde af alarm. 37 Frakobling af anlægget i længere perioder, eksempelvis som følge af fejl på hele eller dele af anlægget, må kun ske efter aftale med Bornholms Brandvæsen. Der skal ved længere frakoblinger ske en sikkerhedsmæssig vurdering af frakoblingens betydning og hvilke tiltag der kan iværksættes for at opnå et Side 7 af 10

8 tilsvarende sikkerhedsniveau, som hvis anlægget var i drift. Længere perioder er defineret som mere end tre dage. 38 Frakobling af anlægget efter 33 til 37 kan kun ske efter anmodning fra kunden, installatøren eller inspektionsfirma. Kunden er ansvarlig for frakoblinger ikke strider mod forsikringsvilkår eller andre særlige aftaler, hvor tredjemand forventer anlægget er i konstant drift. KAPITEL 6 ØKONOMI, GEBYRER OG BETALING 39 Det er aftalt, at regninger sendes til en anden adresse end kundens installationsadresse, NEJ 40 Tilslutningsafgiften udgør 1000 kr. eksklusiv moms i 2010 priser og reguleres en gang om året med den sats, der besluttes af kommunalbestyrelsen. Tilslutningsafgiften dækker blandt andet udgifter til brandvæsnets programmering af vagtcentral, kontrol af alarmoverførsler mm. 41 Den årlige afgift udgør kr. eksklusiv moms i 2010 priser og reguleres en gang om året med den sats der besluttes af kommunalbestyrelsen. I året for aftalens ikrafttrædelse betales en forholdsmæssigt årlig afgift svarende til antallet af hele måneder anlægget er aktivt i forhold til alarmafgivelse til Bornholms Brandvæsen. 42 Regninger udsendes til betaling i første kvartal med Bornholms Regionskommunes normale betalingsfrister. 43 Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige anlæg opkræves betaling i overensstemmelse med reglerne fastsat i "Bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykninger til blinde alarmer", BEK nr af 7. december 2009 med efterfølgende ændringer. For frivillige anlæg opkræver Bornholms Brandvæsen ligeledes betaling for udrykning til blinde alarmer. Retningslinjerne for opkrævning og beløbet fastsættes efter det til enhver tid gældende for lovpligtige anlæg. 44 Omkostninger forbundet med kundens retablering af alarmer fra anlægget, herunder reparationer af skader forvoldt som følge af brandvæsnets adgang til lokaler er Bornholms Brandvæsen uvedkommende. Brandvæsnet tilstræber at skaffe sig adgang til lokaler så lempeligt som muligt. Side 8 af 10

9 Ligeledes er udgifter til udkald fra eventuelt vagtselskab som følge af brandvæsnets brug af nøglerør eller adgang til kundens adresse Bornholms Brandvæsen uvedkommende. KAPITEL 7 ÆNDRING AF INFORMATIONER 45 Kunden er forpligtiget til at give Bornholms Brandvæsen oplysninger ved ændringer af installatør, kontaktnumre og betalingsadresse. Oplysninger skal gives skriftligt på til Bornholms Brandvæsen og med angivelse af anlægsnummer nævnt i 2. Oplysninger om ændringer af informationer skal gives med mindst syv dages varsel. 46 Bornholms Brandvæsen informerer kunden om eventuelle ændringer i kontaktinformationer med længst muligt varsel, dog som udgangspunkt ikke under en måned KAPITEL 8 OPSIGELSE, OPHÆVELSE OG ÆNDRING AF AFTALE 47 Lovpligtige anlæg som angivet i 1 kan fra kundens side kun opsiges, såfremt den funktion i bygningen der har medført kravet samtidig nedlægges. Opsigelsen skal ske med et varsel på en måned til udgangen af et kalenderår. Bornholms Brandvæsen vil i forbindelse med en nedlæggelse af et lovpligtigt anlæg underrette Bornholms Regionskommunes bygningsafdeling om at aftalen er ophørt. 48 Frivillige anlæg kan fra kundens side opsiges med et varsel på en måned til udgangen af et kalenderår. 49 Retablering af bygninger efter nøglerør mm. er udelukkende et anliggende for kunden. Bornholms Brandvæsen afleverer snarest efter udløbet af aftalen hovednøglen retur mod kvittering fra kunden. Skuffedelen i nøglerøret hvortil brandvæsnets nøgle passer beholdes af Bornholms Brandvæsen eller returneres til kunden efter en omkodning til valgfri nøgle betalt af kunden. 50 Ændringer til denne aftale der ikke vedrører 9, 23, 30 og 39 (informationsparagraffer) kan ske med et varsel på mindst tre måneder fra Bornholms Brandvæsens side. Enhver ændring til denne aftale skal være skriftlig. Side 9 af 10

10 51 Bornholms Brandvæsen kan ophæve aftalen, såfremt kunden i væsentlig grad misligholder aftalen. Det kan eksempelvis være at tilslutte ikke godkendt udstyr og forbindelser, undlader at få udført eftersyn af installatør og inspektionsfirma som angivet i den relevante forskrift fra DBI eller benytter udstyret på en sådan måde at det skaber forstyrrelser i driften af Bornholms Brandvæsens vagtcentral. 52 Ophævelse af aftalen sker efter Bornholms Brandvæsens forudgående skriftlige varsel til kunden med påbud om udbedring af den (de) væsentlige misligholdelse(r). Påbuddet vil ligeledes indeholde en frist for udbedring og såfremt det ikke overholdes, vil aftalen ophæves umiddelbart herefter. 53 Ophæves aftale vedrørende lovpligtigt anlæg fra Bornholms Brandvæsens side, nedlægges samtidig forbud mod anvendelse af kundens lokaliteter omfattet af anlægget og Bornholms Regionskommunes bygningsafdeling underrettes om forbuddet. Ophævelsen medfører ikke tilbagebetaling af betalt årlig afgift. KAPITEL 9 SÆRLIGE VILKÅR 54 Der er aftalt følgende særlige vilkår: NEJ. Der er udarbejdet to eksemplarer af aftalen, hvoraf kunden kan beholde det ene. Bornholms Brandvæsens eksemplar af aftalen opbevares elektronisk i sag nummer Ø54-xxxx. Bornholms Brandvæsen: Dato og underskrift: 1. januar 2013 Kunden : Dato og underskrift: Side 10 af 10

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER Revideret 10. februar 2015 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011

Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011 Side 1 af 4 Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011 1. ALMINDELIGE BETINGELSER 1.1. Disse almindelige betingelser gælder for samtlige aftaler indgået med Dansikring Direct A/S om leje, leasing

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere