FØLGEFORSKNINGSPROGRAM - GYMNASIEREFORMEN 3. DELRAPPORT PRÆSENTATION SIP JANUAR 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØLGEFORSKNINGSPROGRAM - GYMNASIEREFORMEN 3. DELRAPPORT PRÆSENTATION SIP JANUAR 2019"

Transkript

1 FØLGEFORSKNINGSPROGRAM - GYMNASIEREFORMEN 3. DELRAPPORT PRÆSENTATION SIP JANUAR 2019

2 DET KOMMER VI IND PÅ Rammer og evalueringsdesign for følgeforskningen til gymnasiereformen Overordnede fund fra delrapport 3 med fokus på grundforløbet Uddybende pointer om grundforløbets tilrettelæggelse og elevernes valg af studieretning

3 FORMÅL MED FØLGEFORSKNINGSPROGRAMMET 1 At følge implementeringen af reformen hvordan arbejder skolerne med reformens forskellige elementer, hvilke udfordringer er der, hvilke muligheder er der? 2 At følge reformens delresultater fx hvorvidt reformens initiativer bidrager til at styrke fagligheden i gymnasiet, hvorvidt de nye grundforløb bidrager til at give eleverne en bedre start på gymnasiet etc. 3 At følge reformens endelige resultater fx hvilken betydning reformen har for elevernes faglige resultater, elevernes overgang til videreuddannelse etc.

4 EVALUERINGSTILGANG EN VIRKNINGSEVALUERING Gymnasiereformen Reformens væsentligste elementer Styrket faglighed Bedre og kortere grundforløb Fokuserede studieretninger Moderne HF Målrettet indgang Efteruddannelse De retningsgivende mål Udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan Opnå bedre elevtrivsel Styrke kvaliteten af de gymnasiale uddannelser ift. de videregående uddannelser og øge andelen af studenter, der tager en videregående uddannelse Implementering på den enkelte skole og i sektoren som helhed Faktiske elevresultater og eleveffekter Faglige resultater Elevtrivsel Overgang til videregående uddannelse Hovedspørgsmål 1: Implementeringsgrad Hvordan arbejder skolerne med reformens væsentligste elementer og retningsgivende mål? I hvilken grad er reformens væsentligste elementer implementeret? Hvilken fremdrift i implementeringen kan spores år for år og i perioden samlet set? Hovedspørgsmål 2: Målopnåelse Hvilke resultater er opnået? Hvilken betydning har reformens elementer for de opnåede resultater?

5 RAPPORTER OG INSPIRATIONSMATERIALE Rapport Offentliggørelse Baselinerapport med fokus på status før reformimplementering Første statusopsamling om status på skolernes implementeringsarbejde Statusrapport et år efter reformens ikrafttræden med fokus på erfaringer fra grundforløbet. Ultimo 2018 Inspirationsmateriale om tilrettelæggelse af grundforløbet på de treårige uddannelser. Primo 2019 Statusrapport to år efter reformens ikrafttræden med fokus på hf. Ultimo 2019 Inspirationsmateriale om hf. Primo 2020 Statusrapport tre år efter reformens ikrafttræden med fokus på styrket faglighed. Ultimo 2020 Inspirationsmateriale om styrket faglighed. Primo 2021 Endelig evalueringsrapport med vurderinger af reformens resultater og status fire år efter reformens ikrafttræden. Ultimo 2021

6 DATAGRUNDLAG FOR TREDJE DELRAPPORT: SURVEYS Elever (47%) (13%) (23%) (17%) Lærere 660 (43%) 230 (15%) 305 (20%) 332 (22%) Ledere 98 (46%) 32 (15%) 38 (18%) 62 (29%) 6

7 DATAGRUNDLAG FOR TREDJE DELRAPPORT: KVALITATIVE FORLØBSSTUDIER OG TEMASPECIFIKKE CASEBESØG Det kvalitative studie er tilrettelagt i to dele: 1. Et forløbsstudie, hvor otte gymnasieskoler (forløbsskoler) følges igennem hele evalueringsperioden 2. Tematisk orienterede studier med supplerende besøg på fire gymnasieskoler (fokusskoler), der udvælges på årlig basis fra 2018.

8 FORMÅL MED GRUNDFORLØBET - PÅ DE TREÅRIGE GYMNASIALE UDDANNELSER Formålet med grundforløbet er, at eleverne bliver fagligt afklarede før deres valg af studieretning i slutningen af grundforløbet. Det betyder, at grundforløbet skal tilrettelægges, så eleverne udfordres fagligt og møder gymnasiets arbejdsmetoder og de faglige krav, som stilles i gymnasiet og i de enkelte studieretninger. Kortere grundforløb fra seks til tre måneder Eleverne skal ikke længere forhåndsangive hvilken studieretning, de ønsker, men skal først vælge sidst i grundforløbet Eleverne skal til en matematikscreening og en evalueringssamtale Karaktererne af de to grundforløbsprøver skal fremgå af elevernes eksamensbevis Der er en politisk intention om, at det nye grundforløb skal give eleverne en bedre start på gymnasiet bl.a. ved at de får bedre forudsætninger for at træffe et afklaret valg af studieretning.

9 OVERORDNEDE POINTER FRA 3. DELRAPPORT Grundforløbet opleves som kompakt der skal nås meget på knap 2 ½ måned. Over halvdelen af eleverne tilkendegiver, at grundforløbet i mindre grad eller slet ikke har haft betydning for deres valg af studieretning dog angiver færre elever, at grundforløbet slet ikke har haft betydning for valget end før reformen (fra procent). En vigtig nuance, at grundforløbet giver eleverne indblik i arbejdsformerne i gymnasiet. Overgangen fra grundforløbsklasse til studieretningsklasse er svær for eleverne både socialt og fagligt. Omtrent hver tredje elev svarer, at de har skiftet mening om valg af studieretning i løbet af grundforløbet. Året før reformen trådte i kraft gjaldt det samme for ca. hver sjette elev.

10 FORSKELLIGE TILGANGE TIL TILRETTELÆGGELSE AF GRUNDFORLØBET To overordnede tilgange: Afklarende aktiviteter integreret i den almindelige undervisning eller mange afklarende aktiviteter uden for den almindelige undervisning. Det handler om, hvordan skolerne vurderer deres elevgruppe, hvilken uddannelsestype, skolestørrelse og hvor mange studieretninger, skolen udbyder. Tilgang 1 Afklarende aktiviteter integreret i den almindelige undervisning Udbyder få studieretninger, der ligner hinanden og giver adgang til samme type videregående uddannelse Opfatter elevgruppe som forholdsvis afklaret før den starter Tilgang 2 Mange afklarende aktiviteter uden for den almindelige undervisning Udbyder forholdsvis mange og forskellig studieretninger Opfatter elevgruppe som forholdsvis uafklaret før den starter

11 HVORDAN ARBEJDER GYMNASIERNE MED AT KVALIFICERE ELEVERNES VALG AF STUDIERETNING? På hvilke af følgende måder har I arbejdet med at kvalificere elevernes valg af studieretning gennem grundforløbet? Ved en mundligt præsentation fra undervisere på skolen Eleverne har prøvet at arbejde med udvalgte fag fra forskellige studieretninger, med henblik på at understøtte deres valg Gennem skriftlige materialer (vejledninger og beskrivelser) 87% 82% 88% 84% 88% 90% 79% 74% 72% 81% 95% 99% Ved uddybende samtale mellem elev og lærer om indholdet i de forskellige studieretninger 82% 81% 80% 92% Gennem visuelle materialer (oversigtsplakat, spil m.v.) 31% 50% 53% 55% Ved en mundtlig præsentation/introduktion fra andre end undervisere på skolen (elever, arbejsgivere, undervisere fra de videregående 43% 42% 50% 50% Andet 9% 10% 14% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% total hhx htx stx Note: Andele summer ikke til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds. Spørgsmålet er stillet til alle ledere på de treårige gymnasiale uddannelser. Total: n 155, hhx: n 38, htx: n 32, stx: n 96

12 UDDANNELSESVALG ER EN PROCES Interesser, drømme, identitet UPV Adgangskrav Valg af ungdomsuddannelse Interesser, drømme, identitet, tilhør Opstart på ungdomsuddannelse Afprøvning af valgt ungdomsuddannelse Valg af studieretning/ uddannelse Interesser, drømme, identitet, tilhør Afprøvning af valgt studieretning/ uddannelse/praktik Valg af videregående uddannelse/branche/ erhverv Grundskole Opstart på grundforløbet i gymnasiet/på eud Opstart i studieretningsklasse i gymnasiet 12

13 ELEVERNES BEVÆGGRUNDE FOR VALG AF STUDIERETNING Hvad var det vigtigste for dig, da du valgte studieretning? At studieretningens fag interesserede mig 90% 89% 90% 91% 0% 0% 1% 2% At studieretningen ville give mig mulighed for at komme ind på den/de videregående 34% 41% 42% 55% -2% -6% 1% 1% At studieretningen holder mine muligheder åbne med hensyn til videregående uddannelser 48% 45% 48% 50% -3% -9% -1% 0% At jeg regnede med, at jeg kunne få gode karakterer på studieretningen 19% 15% 12% 23% -1% 2% 2% 2% At studieretningen blev udbudt på et en skole tæt på hvor jeg boede 8% 8% 9% 8% -7% -7% -4% -8% At mine venner valgte samme studieretning 7% 11% 7% 4% 2% 5% 3% 1% Andet (skriv hvad) 2% 4% 3% 2% 0% -1% -1% 0% At en eller flere af mine lærere eller en vejleder anbefalede mig at vælge studieretningen 3% 4% 3% 3% 1% 2% 1% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -20% -10% 0% 10% 20% total hhx htx stx Note: Andele summer ikke til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds. Spørgsmålet er stillet til 1.g-elever på de treårige gymnasiale uddannelser. Mørkerøde og -grønne ændringer henviser til signifikante forskelle (p 0,05) siden baseline.

14 POINTER IFT. FORSKELLIGE ELEVTYPERS VALG AF STUDIERETNING En del elever skifter mening om, hvilken studieretning de ønsker undervejs i grundforløbet. Andre sætter pris på at blive bekræftet i deres valg, mens der også er en gruppe, som er så sikre på deres valg, at de kun finder lidt mening i de afklarende aktiviteter på grundforløbet. Jeg tror bare, at jeg synes fagligheden i studieretningen er spændende. Og så tænkte jeg måske også på, hvor mine spidskompetencer lå. Jeg skulle måske ikke have matematik på a-niveau, men noget jeg var god til. Elev Jeg havde besluttet mig inden, jeg startede på gymnasiet. Men der kunne jeg ikke vælge. Så da jeg prøvede fagene, var det noget helt andet Elev Jeg vidste fra starten af, hvilken studieretning jeg ville have og blev bekræftet i, at det ikke skulle være andet end samfundsfag. Jeg har altid haft en idé om, hvad jeg vil og det var ikke noget med naturvidenskabelige fag Elev

15 ET PAR NUANCER IFT. VALGET AF STUDIERETNING En mindre gruppe lægger mest vægt på sociale relationer (7 procent). Elevinterviewene viser dog, at det sociale kan have en indirekte påvirkning. Sociale relationer kan fx have en betydning for, hvilke af de studieretninger den enkelte elev interesserer sig for, vedkommende ender med at vælge. Jeg var til noget information, som var spild af tid. Det var under niveau. Jeg fik ikke noget ud af at være der. Og så sagde mig og nogle gutter så, at vi tager 1.1 mat/fys. Elev Sociale relationer spiller en væsentlig rolle, hvis eleverne skifter studieretning.

16 FORSKELLIGE ELEVER HAR FORSKELLIGE AFKLARINGSBEHOV Elevernes faglige udgangspunkt har betydning for deres oplevelse af grundforløbet Elever, der har et højt karakterniveau fra grundskolen, oplever i højere grad end elever med et lavere karakterniveau, at grundforløbets faglige indhold bidrager til deres afklaring af studieretningsvalget. Elevernes overblik over studieretningerne før start på gymnasiet har betydning for deres oplevelse af grundforløbet Elever som har dårligt overblik over studieretningerne og deres indhold før start på gymnasiet, oplever, at de får mindre afklaring ud af grundforløbets faglige indhold end de øvrige elever. Elever med et lavt fagligt niveau fra grundskolen oplever evalueringssamtale og matematikscreening som mere afklarende, end elever med et højere fagligt niveau. Elever med et lavt fagligt niveau orienterer sig i lavere grad efter videregående uddannelse i deres valg af studieretning, end elever med et højere fagligt niveau.

17 EKSEMPEL PÅ DIFFERENTIERING AF AFKLARENDE AKTIVITETER 4 orienteringer om studieretninger 2 lektioner Forældremøde med præsentation af studieretninger. Deltagelse af vejledere og faglærere. Studiestart på grundforløbet Valg af studieretning Forberedende aktivitet: Studievejleder besøger klasserne Orienteringer om forskelle på (a, b og c) niveauer i centrale fag 2-4 lektioner Obligatorisk orienteringsdag om de sproglige studieretninger

18 HVEM DELTAGER I EVALUERINGSSAMTALEN? Vejleder 56% 65% 69% 89% Lærere, der har undervist 53% 50% 53% 54% Total Kontaktlærer 29% 40% 58% 72% hhx htx Andre 13% 17% 26% 25% stx Forældre 12% 8% 11% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Note: Andele summer ikke til 100 pct., da det har været muligt at sætte flere kryds. Spørgsmålet er stillet til alle ledere på de treårige gymnasiale uddannelser. Total: n 155, hhx: n 38, htx: n 32, stx: n 96.

19 POINTER OM EVALUERINGSSAMTALEN Evalueringssamtalerne er i høj grad en trivselssamtale Både kvantitative og kvalitative data peger på, at det har stor positiv betydning for elevernes afklaringsproces, når både en lærer og en vejleder deltager i evalueringssamtalen. Samtalerne har forskellig længde og indeholder forskellige temaer fra skole til skole. Mange lærere oplever, de mangler kompetencer såvel som tid til at gennemføre evalueringssamtalerne. Eleverne har begrænset udbytte af evalueringssamtalerne stx eleverne har lavest udbytte. Jo lavere grundskolekarakterer jo mere oplever eleverne, at samtalen fungerer som et redskab til afklaring Jeg havde 107 elever og det med at skrive kommentarer til alle og så også læse bagefter det er ikke optimalt. Lærer, hhx Jeg synes ikke man var klædt godt nok på, fordi det var nye studieretninger. Så var der måske nogen, der promoverede sin egen studieretning. Vi er ikke klædt på til det. Det var forkert at det var lærere, der skulle holde samtalerne. Lærer, hhx

20 OPSUMMERENDE POINTER OM VALGET AF STUDIERETNING Eleverne fremhæver at præsentation af studieretninger og mødet med fagene i gymnasiet er med til at afklare deres valg. Konkrete erfaringer med gymnasiets fag og afprøvning af studieretninger er med til at understøtte elevernes afklaring. Gennemførelse af afklarende aktiviteter som fx evalueringssamtalen medfører en ny rolle for lærerne, som en del lærere ikke oplever at være klædt på til. Forskellige elevgrupper har forskellige behov for afklarende aktiviteter på alle tre uddannelsestyper. Valg af studieretning på htx og hhx har ikke samme betydning som på stx. På htx og hhx er der færre forskelle på de videre uddannelsesmuligheder ved de forskellige studieretninger end på stx. Elevgruppen på de tre uddannelser er desuden forskellig.

21 OVERGANGEN FRA GRUNDFORLØBSKLASSE TIL STUDIERETNING ER SVÆR BÅDE FAGLIGT OG SOCIALT En stor andel af eleverne (38%) oplever omfanget af sociale introaktiviteter som utilstrækkeligt Overvejelser om skift knytter sig ofte til det sociale I mange studieretningsklasser bliver stemningen bedre efter nogle måneder Lærerskiftet kan gøre det svært at skabe faglig sammenhæng C-niveau fag, der afsluttes efter 1. g, udgør en særlig udfordring

22 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FRA FØLGEFORSKNINGEN Til UVM I hvilket omfang bidrager styringsdokumenter som eksempelvis læreplaner og vejledninger til skolernes oplevelse af kompakthed, og er der behov for justeringer i den forbindelse? Til skolerne Hvordan kan de afklarende aktiviteter på grundforløbet give eleverne mulighed for at få indblik i: faglig interesse, videreuddannelsesmuligheder og undervisningen på de enkelte studieretninger? Herunder, hvordan de flerfaglige forløb tilrettelægges, så de giver en introduktion til fagene og undervisningen i studieretninger. Hvordan sikres det at lærerne har kompetencer og samarbejdsformer til at gennemføre afklarende aktiviteter og udvikle fælles undervisningsmaterialer og forløb

23 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER TIL DEN VIDERE FØLGEFORSKNING Hvordan og i hvilket omfang bidrager grundforløbet til at afklare elevernes valg, og hvordan bidrager de forskellige aktiviteter til dette? Hvordan håndterer skolerne den forskellighed, der er i elevgrupperne, både i relation til elevernes faglige niveau og deres grad af viden om og forudgående afklaring af studieretningsvalget? Kan skolernes tilrettelæggelse dæmme op for oplevelsen af kompakthed i grundforløbet, eller udgør indholdet i det nye grundforløb samlet set en barriere for at skolerne kan indfri reformens intentioner? Kan overgangen fra grundforløb til studieretning fremadrettet understøttes bedre og hvad betyder det for antallet af studieretningsskift og frafald i opstarten på studieretningerne? Hvad ligger til grund for elevernes valg af studieretning herunder, hvad ligger bag elevernes gennemgående fravalg af sprogfag. Hvordan påvirker matematikscreeningen og grundforløbsprøver elevernes tilgang til læring?

24 SUMMEØVELSE - DISKUSSION Treårige uddannelser Er der noget, der har overrasket dig ved de pointer, der er lagt frem? Har det nogen betydning for jeres egen skoles praksis? Hf Kan nogle af pointerne overføres til elevernes valg af fagpakke? Hvilken betydning kan det have for tilrettelæggelsen af de afklarende aktiviteter på 1. og 2. semester? Er der nogle andre vigtige opmærksomhedspunkter ift. hf-elevernes afklaringsproces?

HVORDAN EVALUERER MAN EN REFORM? WORKSHOP PÅ LEDELSESTRÆF I DANSKE GYMNASIER, 2. MARTS 2018

HVORDAN EVALUERER MAN EN REFORM? WORKSHOP PÅ LEDELSESTRÆF I DANSKE GYMNASIER, 2. MARTS 2018 HVORDAN EVALUERER MAN EN REFORM? WORKSHOP PÅ LEDELSESTRÆF I DANSKE GYMNASIER, 2. MARTS 2018 REFORMEVALUERING HVAD ER FORMÅLET Målopfyldelse nås målet? Implementering processen på skolen Læring og vidensudvikling.

Læs mere

Grundforløb i de gymnasiale uddannelser. Inspiration til stx, hhx og htx

Grundforløb i de gymnasiale uddannelser. Inspiration til stx, hhx og htx Grundforløb i de gymnasiale uddannelser Inspiration til stx, hhx og htx Indhold 3 Introduktion 5 8 RESULTATER FRA FØLGEFORSKNINGEN Sådan oplever eleverne grundforløbets afklarende elementer 9 Inspiration

Læs mere

Til. Undervisningsministeriet. Dokumenttype. Rapport. Dato. Oktober 2018 GYMNASIEREFORMEN FØLGEFORSKNINGSPROGRAM 3. DELRAPPORT

Til. Undervisningsministeriet. Dokumenttype. Rapport. Dato. Oktober 2018 GYMNASIEREFORMEN FØLGEFORSKNINGSPROGRAM 3. DELRAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2018 GYMNASIEREFORMEN FØLGEFORSKNINGSPROGRAM 3. DELRAPPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE SUMMARY 1 1.1 Det nye grundforløb på de treårige gymnasiale

Læs mere

Implementering af gymnasiereformen for bestyrelser

Implementering af gymnasiereformen for bestyrelser DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER Implementering af gymnasiereformen for bestyrelser 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for reformen

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Til. Undervisningsministeriet. Dokumenttype. Rapport. Dato. November 2017 GYMNASIEREFORMEN FØLGEFORSKNINGSPROGRAM 1. DELRAPPORT

Til. Undervisningsministeriet. Dokumenttype. Rapport. Dato. November 2017 GYMNASIEREFORMEN FØLGEFORSKNINGSPROGRAM 1. DELRAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2017 GYMNASIEREFORMEN FØLGEFORSKNINGSPROGRAM 1. DELRAPPORT GYMNASIEREFORMEN 1. DELRAPPORT Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S

Læs mere

Årligt antal der ved optag ikke opfylder krav Stx Hf Stx Hf 8% 4%

Årligt antal der ved optag ikke opfylder krav Stx Hf Stx Hf 8% 4% Karakterkrav på i dansk og matematik på 4 for stx og 2 for hf Procentdel der ved optag ikke opfylder krav Årligt antal der ved optag ikke opfylder krav Stx Hf Stx Hf 8% 4% 2 566 370 1 2 2 Dette er en vurdering

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM. Velkommen til et spændende grundforløb

RØDKILDE GYMNASIUM. Velkommen til et spændende grundforløb Velkommen til et spændende grundforløb GRUNDFORLØBET PÅ RØDKILDE En pakke med udfordringer Sociale og faglige aktiviteter Obligatoriske evalueringssamtaler Undervisning i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag,

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Indsigt om gymnasiale uddannelser

Indsigt om gymnasiale uddannelser DI Den 27. oktober 2014 rada Indsigt om gymnasiale uddannelser 1. Indledning Regeringen har bebudet et udspil, der skal øge den faglige kvalitet i de gymnasiale uddannelser. Dette udspil skal også forholde

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Optagelseskravene stx, htx, hhx

Optagelseskravene stx, htx, hhx Kadencen Loven forventes godkendt i januar Indholdsmæssigt træder reformen i kraft for kommende ansøgere (2017) Optagelseskravene træder i kraft fra 2019 Optagelseskravene stx, htx, hhx Uddannelsesparat

Læs mere

Almen studieforberedelse og studieområdet. Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser

Almen studieforberedelse og studieområdet. Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser Almen studieforberedelse og studieområdet Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser Kort om EVA s undersøgelse EVA er i gang med et treårigt projekt der undersøger hvordan syv gymnasieskoler,

Læs mere

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux.

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Regeringen har indgået aftale med: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Evaluering af grundforløb 2018

Evaluering af grundforløb 2018 Evaluering af grundforløb 18 Formål: Indhold: Respondenter: Anonymitet: Kære alle på 1. årgang. I er - som I måske ved - jo anden årgang på en ny reform og et nyt grundforløb, og derfor er det vigtigt

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Effekten af kommunale 10.-klassetilbud placeret i tilknytning til en folkeskole for skoleårene 2008/ /13. EVA 2016

Effekten af kommunale 10.-klassetilbud placeret i tilknytning til en folkeskole for skoleårene 2008/ /13. EVA 2016 Notat vedr. 10. klasse 10. klasse er et ekstra skoleår, hvis en elev har brug for at blive bedre i nogle fag eller er usikker på sit valg af ungdomsuddannelse. Der findes flere varianter af 10. klasse

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Gymnasiereformen. Følgeforskningsprogram. 2. delrapport

Gymnasiereformen. Følgeforskningsprogram. 2. delrapport Følgeforskningsprogram 2. delrapport INDHOLD Gymnasiereformen Følgeforskningsprogram 2. delrapport 1 Resumé 5 2 Indledning 8 2.1 Baggrund 8 2.2 Følgeforskningens hovedspørgsmål 9 2.3 Implementeringsstudiets

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Hvad er de unge behov? Det brede ungeperspektiv i den kommunale ungeindsats

Hvad er de unge behov? Det brede ungeperspektiv i den kommunale ungeindsats Hvad er de unge behov? Det brede ungeperspektiv i den kommunale ungeindsats Anne Sophie Madsen, chefkonsulent, Kolding 27. november 2018 Ung: Det der med, at man skal beslutte, hvad man skal resten af

Læs mere

Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1.

Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1. Side 1 af 5 Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1. Resumé Karaktergennemsnittet på studenternes eksamensbevis var i 2017 i gennemsnit på 7,1 på tværs af de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Undersøgelse af grundforløbet på de treårige gymnasieuddannelser

Undersøgelse af grundforløbet på de treårige gymnasieuddannelser Undersøgelse af grundforløbet på de treårige gymnasieuddannelser Rapporten indeholder svar fra 536 gymnasielærere ud af 1900 adspurgte. Undersøgelsen har hermed en svarprocent på ca. 30. Respondenterne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder

Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder Processuelt arbejde med uddannelsesparathed (herunder klassekonference i 7. kl. med fokus på mulige ikke uddannelsesparate elever) Forberedelse og

Læs mere

Uddannelsesvalget set fra de unges perspektiv

Uddannelsesvalget set fra de unges perspektiv Uddannelsesvalget set fra de unges perspektiv Camilla Hutters, områdechef for ungdomsuddannelse, 21. marts 2018 Valg af ungdomsuddannelse hvad er på spil? Uddannelsesvalget som et afgørende og svært valg,

Læs mere

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling har nu fremsat lovforslag om de gymnasiale uddannelser med forventet vedtagelse ultimo december 2016.

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

BILAG: Høringssvar fra udbydere af den 2-årige stx Aalborg d. 12. september 2016 Høringssvar vedrørende udkast til Lov om de gymnasiale uddannelser fra Foreningen af studenterkursusrektorer. 1) Optagelse

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

RADAR for HANSENBERG Tekniske Gymnasium

RADAR for HANSENBERG Tekniske Gymnasium RADAR for HANSENBERG Tekniske Gymnasium 2018 2021 Overordnet beskrivelse af opgaven Denne RADAR er udarbejdet for HBTGYM, på baggrund af RADAR 2015-18. RADARen for gymnasiets udvikling udarbejdes og implementeres

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Fremtidens kommunale 10. klasse

Fremtidens kommunale 10. klasse 2019-05-23 Fremtidens kommunale 10. klasse forslag fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers (DEG) interesse for 10. klasse bunder i et ønske om, at de unge vælger ungdomsuddannelse

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2016

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2016 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2018

Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2018 Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2018 Kilder: Undervisningsministeriets datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk), gymnasiets studieadministrative system Lectio, Studievalg Nord samt gymnasiets årsregnskaber

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Evaluering af studiekompetence efter andet gennemløb af stx, hhx og htx efter gymnasiereformen Afdelingen for gymnasiale uddannelser i Undervisningsministeriet har bedt Danmarks

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

De merkantile uddannelser

De merkantile uddannelser De merkantile uddannelser Reformens betydning for de merkantile uddannelser v./anne Mette Christiansen, Uddannelsesnævnet Med reformen har de merkantile uddannelser blandt andet fået et væsentligt ændret

Læs mere

Konference om rammeforsøg 13. september 2013

Konference om rammeforsøg 13. september 2013 Konference om rammeforsøg 13. september 2013 Hvordan kan rammeforsøgene bidrage til øget kvalitet? Annegrete Larsen kontorchef, Kontor for Gymnasiale Uddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Vesthimmerlands Gymnasium og HF Svarprocent: 97% (474 besvarelser ud af 489 mulige) Elevtrivsel 1 Vesthimmerlands Gymnasium og HF Landsgennemsnit

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 16 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 17 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 73 84 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Forsøget har fået navnet Hel Intro

Forsøget har fået navnet Hel Intro I forbindelse med forsøgsprojektet Nye veje i vejledning og fastholdelse udbyder UU-Djursland nu for 2. år i træk i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Grenaa et anderledes introduktionsforløb for 8.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 16 For de gymnasiale uddannelser Roskilde Tekniske Gymnasium Svarprocent: 7% (334 besvarelser ud af 477 mulige) Elevtrivsel 1 Roskilde Tekniske Gymnasium Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Styrkede gymnasiale uddannelser

Styrkede gymnasiale uddannelser Styrkede gymnasiale uddannelser Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Benedicte Kieler Side 1

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Elever og virksomheders perspektiver på merkantile eux-elevers overgang til hovedforløbet. Marie Seliger, Danmarks Evalueringsinstitut

Elever og virksomheders perspektiver på merkantile eux-elevers overgang til hovedforløbet. Marie Seliger, Danmarks Evalueringsinstitut Elever og virksomheders perspektiver på merkantile eux-elevers overgang til hovedforløbet Marie Seliger, Danmarks Evalueringsinstitut Baggrund for undersøgelserne Tog uddannelsen for at få studiekompetencen?

Læs mere

10. klasse Dragør Kommune. [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17

10. klasse Dragør Kommune. [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17 10. klasse 2018-19 Dragør Kommune [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Projektbeskrivelse Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Traditionelt er lærergerningen på et gymnasium blevet opfattet som et privat forhold. Gymnasielæreren har været fagligt ansvarlig for sin egen

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR I 7. KLASSE LÆRTE I OM: uddannelsessystemet med fokus på EUD og EUX www.ug.dk I DAG SKAL I lære mere om parathedsvurdering og uddannelsessystemet afgive et foreløbigt

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted 1 Ud af skolen 2019 Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted Det er her, du vælger, hvilke uddannelser du ønsker samt en prioriteret rækkefølge. Denne side fortæller generelt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2017-2018 29.09.2017 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGES VEJLEDNINGSINDSATS

BRUG FOR ALLE UNGES VEJLEDNINGSINDSATS BRUG FOR ALLE UNGES VEJLEDNINGSINDSATS Foreløbige erfaringer fra vejledningsindsatser rettet mod ikkeuddannelsesparate unge (i udskolingen) Mette Pless, mep@learning.aau.dk 1 Brug for alle unge (BFAU)

Læs mere

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Den Digitale Erhvervsskole løfter udfordringer og imødekommer uddannelsespolitiske målsætninger ved at integrere it-værktøjer i undervisningspraksis på de erhvervsrettede

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 16 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 63% (347 besvarelser ud af 547 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 77 77 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 77 79 77 [+2]

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM November 2018 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder 2017 bekendtgørelsens krav om fastlæggelse og anvendelse af et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne Dagens program 1. Brush up 2. Oplæg om muligheder efter 9. klasse 3. Appetitvækker film om EUD og GYM 4. Informationssøgning 5. Uddannelsesvalg dialogkort 6. Afrunding Study Aalborg Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Workshop om prøver og eksamen

Workshop om prøver og eksamen Workshop om prøver og eksamen Danske Gymnasier - Ledelsestræf 2018-2.marts 2018 Søren Vagner, undervisningskonsulent, Kontor for Prøver, Eksamen og Test (STUK) Steffen Møllegaard Iversen, enhedsleder,

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

Resultatlønskontrakt

Resultatlønskontrakt Resultatlønskontrakt 2017 2018 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i et brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens leder. Rektor forhandler efterfølgende

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2019

Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2019 Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2019 Kilder: Undervisningsministeriets datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk), gymnasiets studieadministrative system Lectio, Studievalg Nord samt gymnasiets årsregnskaber.

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser

Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Indsæt note og

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Vesthimmerlands Gymnasium og HF Svarprocent: 98% (494 besvarelser ud af 53 mulige) Elevtrivsel 1 Vesthimmerlands Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit

Læs mere

Implementering af gymnasiereformen

Implementering af gymnasiereformen Implementering af gymnasiereformen Birte Iversen Kontorchef Gymnasie- og Tilsynskontoret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Side 1 Særlige fokuspunkter Skoleudvikling i praksis (SIP) Retningsgivende

Læs mere