Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport"

Transkript

1 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014

2 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014

3 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Indhold Forord 5 1 Baggrundsoplysninger 6 2 Formål med AT og faglige mål for AT 7 3 Organisering af AT på skolen 10 4 Erfaringer fra undervisningen i AT 16 5 Erfaringer som AT-vejleder 22 6 Erfaring som censor ved AT-eksamen 26 7 Elevernes udbytte af AT 30 8 Overordnet vurdering af AT 32

5 Forord Denne tabelrapport indeholder resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen Danmarks Evalueringsinstitut gennemførte blandt udtræk af censorerne ved eksamen i AT ved eksamen i Hovedformålet med evalueringen er at belyse og vurdere, i hvilket omfang intentionerne bag og formålet med AT realiseres, således som det er beskrevet i læreplanen. Spørgeskemaet er udsendt til en stikprøve på 970 ud af 1519 personer der fungerede som censorer i AT ved sommereksamen I alt 541 besvarede spørgeskemaet. 52 gav besked til EVA om at de ikke var censorer ved eksamen i AT. Svarprocenten for skemaet endte dermed på 59 %. Spørgeskemaet var åbent for besvarelser fra medio juni 2013 til medio august Tabelrapporten indeholder frekvenstabeller på samtlige lukkede spørgsmål i spørgeskemaet. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor respondenterne udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte kryds ved en eller flere markeringer. Det er vigtigt at være opmærksom på at tabellerne som hovedregel kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke, med mindre det er meningsforstyrrende at udelade dem. Der er valgt en stratificeret stikprøve for at en tilstrækkelig stor volumen af besvarelser på tværs af hovedområderne naturvidenskabelige fag, samfundsvidenskabelige fag og humanistiske fag, til at kunne lave sammenlignende analyser. Det betyder samtidigt at vi i analysen af spørgeskemadata arbejder med vægte som afhænger af det specifikke analyseniveau. En nærmere redegørelse for procedure vedr. vægtning og den anvendte metode iøvrigt findes som appendiks bagerst i evalueringsrapporten. Tabelrapport 5

6 1 Baggrundsoplysninger 1. Fagområde Naturfag Samfundsfag Humaniora Total Hvor længe har du været lærer på stx? Skriv antal år: 0-5 år år år eller længere Total Hvor mange undervisningsforløb i AT har du været involveret i som lærer med faget [fag] i løbet af de seneste tre skoleår (august juni 2013)? eller derover Total Har du været vejleder for elever på din egen skole ved dette års afsluttende prøve i AT enten i [fag] eller i et andet fag? Ja, jeg har været vejleder og eksaminator Ja, jeg har været vejleder, men ikke eksaminator 44 8 Nej Total Evaluering af almen studieforberedelse 6

7 2 Formål med AT og faglige mål for AT 5. Der er flere forskellige formål med AT. Hvad står for dig som de tre vigtigste formål med AT? Sæt tre markeringer At udfordre elevernes kreative og innovative evner i anvendelsen af faglig viden gennem fagligt samarbejde At udfordre elevernes kritiske sans i anvendelsen af faglig viden gennem fagligt samarbejde At styrke elevernes evne til på et bredt fagligt og metodisk grundlag og i et fremtidsorienteret perspektiv at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og deres egen udvikling At styrke elevernes evne til at sammenholde viden og metoder mellem fag At kvalificere elevernes valg af fag i gymnasiet At kvalificere elevernes valg af videregående uddannelse At udvikle elevernes almendannelse At styrke elevernes studiekompetencer Total Note: Det har været muligt at angive 3 svarmuligheder på spørgsmålet, hvorfor totalprocenten summerer til mere end Hvor let eller svært er det for dig som lærer at omsætte de faglige mål for AT i din undervisning, i forhold til at eleverne skal kunne tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder? Let Overvejende let Overvejende svært Svært 15 3 Total Evaluering af almen studieforberedelse 7

8 7. Hvor let eller svært er det for dig som lærer at omsætte de faglige mål for AT i din undervisning, i forhold til at eleverne skal kunne foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf? Let Overvejende let Overvejende svært Svært 24 5 Total Hvor let eller svært er det for dig som lærer at omsætte de faglige mål for AT i din undervisning, i forhold til at eleverne skal kunne perspektivere sagen? Let Overvejende let Overvejende svært Svært 15 3 Total Hvor let eller svært er det for dig som lærer at omsætte de faglige mål for AT i din undervisning, i forhold til at eleverne skal kunne vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag? Let Overvejende let Overvejende svært Svært 35 7 Total Note: Kun de lærer, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 har besvaret 10. Hvor let eller svært er det for dig som lærer at omsætte de faglige mål for AT i din undervisning, i forhold til at eleverne skal kunne demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag? Let 38 8 Overvejende let Overvejende svært Svært Total Evaluering af almen studieforberedelse 8

9 11. I hvilken grad vurderer du samlet set, at de faglige mål i AT understøtter formålet med AT? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 17 4 Total Evaluering af almen studieforberedelse 9

10 3 Organisering af AT på skolen 12. Er der på din skole udarbejdet en fælles progressionsplan eller tilsvarende for elevernes samlede AT som indeholder... emne/titel for de forskellige forløb? hvilke fag, der indgår i de forskellige forløb? hvilke elevprodukter, der indgår i de forskellige forløb? hvilke faglige mål, der indgår i de forskellige forløb? kompetencemål for eleverne ud over de faglige mål? Nej, der er ikke en fælles progressionsplan eller tilsvarende 17 4 Total Note: Det har været muligt at angive flere svarmuligheder på spørgsmålet, hvorfor totalprocenten summerer til mere end Hvem har primært defineret følgende element i AT: Emner for de enkelte ATforløb? Ledelsen 25 5 AT-styregruppe / -arbejdsgruppe Klasse- eller studieretningsteam Lærerne der underviser i det enkelte forløb Det varierer for forskellige klasser og forløb Ikke relevant 3 1 Total Hvem har primært defineret følgende element i AT: Hvilke fag der indgår i de enkelte AT-forløb? Ledelsen AT-styregruppe / -arbejdsgruppe Klasse- eller studieretningsteam Lærerne der underviser i det enkelte forløb 38 8 Det varierer for forskellige klasser og forløb Ikke relevant 3 1 Total Evaluering af almen studieforberedelse 10

11 15. Hvem har primært defineret følgende element i AT: Hvilke faglige mål der indgår i de enkelte AT-forløb? Ledelsen AT-styregruppe / -arbejdsgruppe Klasse- eller studieretningsteam 39 8 Lærerne der underviser i det enkelte forløb Det varierer for forskellige klasser og forløb 19 4 Ikke relevant 6 1 Total Hvem har primært defineret følgende element i AT: Hvordan det enkelte ATforløb indgår i den samlede progression? Ledelsen AT-styregruppe / -arbejdsgruppe Klasse- eller studieretningsteam 44 9 Lærerne der underviser i det enkelte forløb 17 4 Det varierer for forskellige klasser og forløb 10 2 Ikke relevant 11 2 Total Hvem har primært defineret følgende element i AT: Hvilke arbejdsformer der skal anvendes i de enkelte AT-forløb? Ledelsen 36 8 AT-styregruppe / -arbejdsgruppe Klasse- eller studieretningsteam Lærerne der underviser i det enkelte forløb Det varierer for forskellige klasser og forløb 34 7 Ikke relevant 4 1 Total Hvem har primært defineret følgende element i AT: Hvilke elevprodukter forløbene skal munde ud i? Ledelsen AT-styregruppe / -arbejdsgruppe Klasse- eller studieretningsteam 30 6 Lærerne der underviser i det enkelte forløb Det varierer for forskellige klasser og forløb 23 5 Ikke relevant 4 1 Total Evaluering af almen studieforberedelse 11

12 19. Hvem har primært defineret følgende element i AT: Evalueringsformer til evaluering af eleverne? Ledelsen AT-styregruppe / -arbejdsgruppe Klasse- eller studieretningsteam 39 8 Lærerne der underviser i det enkelte forløb Det varierer for forskellige klasser og forløb Ikke relevant 10 2 Total I hvilken grad har du som underviser i de enkelte AT-forløb indflydelse på følgende: Emne for det pågældende AT-forløb? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 27 6 Total I hvilken grad har du som underviser i de enkelte AT-forløb indflydelse på følgende: Hvilke fag der arbejder sammen i AT-forløbet? I høj grad 43 9 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total I hvilken grad har du som underviser i de enkelte AT-forløb indflydelse på følgende: Hvilke faglige mål der indgår i AT-forløbet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Evaluering af almen studieforberedelse 12

13 23. I hvilken grad har du som underviser i de enkelte AT-forløb indflydelse på følgende: Hvordan der sikres progression og sammenhæng i forhold til tidligere og kommende AT-forløb? I høj grad 40 9 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total I hvilken grad har du som underviser i de enkelte AT-forløb indflydelse på følgende: Hvilke arbejdsformer der skal anvendes i AT-forløbet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 29 6 Total I hvilken grad har du som underviser i de enkelte AT-forløb indflydelse på følgende: Hvilke elevprodukter forløbene skal munde ud i? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total I hvilken grad har du som underviser i de enkelte AT-forløb indflydelse på følgende: Evalueringsformer til evaluering af eleverne? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Evaluering af almen studieforberedelse 13

14 27. Hvordan oplever graden af styring i forhold til planlægning og gennemførsel af AT på din skole? Jeg oplever et behov for mindre styring 42 9 Jeg er tilfreds med graden af styring Jeg oplever et behov for mere styring 38 8 Total Hvor ens eller forskelligt ser den enkelte klasses forskellige AT-forløb ud på din skole, når det gælder hvilke faglige mål der indgår i forløbene? Ens Overvejende ens Overvejende forskelligt Forskelligt 28 6 Ved ikke Total Hvor ens eller forskelligt ser den enkelte klasses forskellige AT-forløb ud på din skole, når det gælder hvilke arbejdsformer der indgår i forløbene? Ens 43 9 Overvejende ens Overvejende forskelligt Forskelligt 44 9 Ved ikke Total Hvor ens eller forskelligt ser den enkelte klasses forskellige AT-forløb ud på din skole, når det gælder hvilke elevprodukter forløbene munder ud i? Ens Overvejende ens Overvejende forskelligt Forskelligt 31 6 Ved ikke 36 8 Total Evaluering af almen studieforberedelse 14

15 31. Hvordan vurderer du samlet set de rammer, der er for AT på din skole? Gode Overvejende gode Overvejende dårlige 35 7 Dårlige 6 1 Total Hvor klart eller uklart er det for dig, hvad der forventes af dig, når du indgår i et AT-forløb? Klart Overvejende klart Overvejende uklart 42 9 Uklart 6 1 Total Evaluering af almen studieforberedelse 15

16 4 Erfaringer fra undervisningen i AT 33. Hvor stor en del af de AT forløb, du har indgået i med faget [fag], har været på tværs af de tre hovedområder (naturvidenskabeligt, samfundsvidenskabeligt og humanistisk)? 0-25 % % % % Total I hvilken grad har du samarbejdet med andre lærere om nedenstående elementer i din AT-undervisning: Planlægningen af undervisningen? I høj grad I nogen grad I mindre grad 24 5 Slet ikke 1 0 Total I hvilken grad har du samarbejdet med andre lærere om nedenstående elementer i din AT-undervisning: Gennemførelsen af undervisningen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 12 3 Total Evaluering af almen studieforberedelse 16

17 36. I hvilken grad har du samarbejdet med andre lærere om nedenstående elementer i din AT-undervisning: Evaluering af eleverne? I høj grad I nogen grad I mindre grad 26 6 Slet ikke 7 1 Total Hvor let eller svært har det generelt været at få de AT-forløb, du har været involveret i, til at støtte de faglige mål i [fag]? Let Overvejende let Overvejende svært Svært 23 5 Total Hvor let eller svært, vurderer du, generelt det er for dit fag at indgå i sammenspil med naturvidenskabelige fag? Let Overvejende let Overvejende svært Svært Har jeg ikke erfaring med 24 5 Total Hvor let eller svært, vurderer du, generelt det er for dit fag at indgå i sammenspil med samfundsvidenskabelige fag? Let Overvejende let Overvejende svært 25 5 Svært 6 1 Har jeg ikke erfaring med 26 5 Total Evaluering af almen studieforberedelse 17

18 40. Hvor let eller svært, vurderer du, generelt det er for dit fag at indgå i sammenspil med sprogfag? Let Overvejende let Overvejende svært Svært 31 7 Har jeg ikke erfaring med Total Hvor let eller svært, vurderer du, generelt det er for dit fag at indgå i sammenspil med kunstneriske fag? Let Overvejende let Overvejende svært Svært 39 8 Har jeg ikke erfaring med Total Hvor let eller svært, vurderer du, generelt det er for dit fag at indgå i sammenspil med øvrige humanistiske fag? Let Overvejende let Overvejende svært 35 7 Svært 12 3 Har jeg ikke erfaring med 37 8 Total I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at skabe et godt samspil mellem fagene i dine AT-forløb: Store forskelle mellem fagenes faglige mål og metoder I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Evaluering af almen studieforberedelse 18

19 44. I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at skabe et godt samspil mellem fagene i dine AT-forløb: Egen og/eller kollegers manglende viden om faglige mål og metoder i andre fag I høj grad 42 9 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at skabe et godt samspil mellem fagene i dine AT-forløb: Manglende fælles forståelse mellem sig og dine kolleger af formål og mål i AT I høj grad 43 9 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at skabe et godt samspil mellem fagene i dine AT-forløb: Manglende tid I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 43 9 Total I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at skabe et godt samspil mellem fagene i dine AT-forløb: Manglende understøttelse af fagligt samspil på skoleniveau I høj grad 36 8 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Evaluering af almen studieforberedelse 19

20 48. I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at sikre progression i undervisningen i AT mellem de forskellige AT-forløb i den enkelte klasse? Eget og/eller kollegers manglende kendskab til formål og mål i AT I høj grad 25 5 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at sikre progression i undervisningen i AT mellem de forskellige AT-forløb i den enkelte klasse? Manglende videndeling mellem lærerne på tværs af en klasses forskellige AT-forløb I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at sikre progression i undervisningen i AT mellem de forskellige AT-forløb i den enkelte klasse? Utilstrækkelig brug af elevernes studierapporter i AT I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at sikre progression i undervisningen i AT mellem de forskellige AT-forløb i den enkelte klasse? Manglende progressionsplan på skoleniveau I høj grad 11 2 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Evaluering af almen studieforberedelse 20

21 52. Hvilke af følgende arbejdsformer har været anvendt i de AT-forløb, du har undervist i (udover det afsluttende prøveforløb med synopsis)? Tavleundervisning Gæsteforelæsninger Seminarer 16 3 Projektarbejde og projektrapporter Individuelt arbejde Gruppearbejde Udarbejdelse af synopsis Mundtlig fremlæggelse af synopsis Mundtlige fremlæggelser i øvrigt Ekskursioner Total Note: Det har været muligt at angive flere svarmuligheder på spørgsmålet, hvorfor totalprocenten summerer til mere end I hvilken grad har eleverne generelt haft indflydelse på hvilken sag, de ville arbejde med i de AT-forløb, du har undervist i? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Evaluering af almen studieforberedelse 21

22 5 Erfaringer som AT-vejleder 54. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Eleverne gjorde brug af vejledningen Enig Overvejende enig Overvejende uenig 25 9 Uenig 5 2 Ved ikke 6 2 Total Note: Kun de lærere, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 og som har fungeret som vejleleder ved den afsluttende AT i skoleåret 2012/2013 har besvaret 55. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Eleverne havde udbytte af vejledningen Enig Overvejende enig Overvejende uenig 13 5 Uenig 2 1 Ved ikke 6 2 Total Note: Kun de lærere, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 og som har fungeret som vejleleder ved den afsluttende AT i skoleåret 2012/2013 har besvaret 56. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg og den anden vejleder havde en fælles forståelse af, hvad der skulle være fokus i vejledningen Enig Overvejende enig Overvejende uenig 14 5 Uenig 3 1 Ved ikke 13 4 Total Note: Kun de lærere, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 og som har fungeret som vejleleder ved den afsluttende AT i skoleåret 2012/2013 har besvaret Evaluering af almen studieforberedelse 22

23 57. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg og den anden vejleder havde en fælles forståelse af, hvad der var kriterier for en god synopsis Enig Overvejende enig Overvejende uenig 17 6 Uenig 2 1 Ved ikke 15 5 Total Note: Kun de lærere, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 og som har fungeret som vejleleder ved den afsluttende AT i skoleåret 2012/2013 har besvaret 58. I hvilket omfang er dine vejledningssamtaler med eleverne foregået sammen med elevens anden vejleder? Alle samtaler er afholdt sammen med en anden vejleder De fleste samtaler er afholdt sammen med en anden vejleder Få samtaler er afholdt sammen med en anden vejleder Ingen samtaler er afholdt sammen med en anden vejleder 6 2 Total Note: Kun de lærere, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 og som har fungeret som vejleleder ved den afsluttende AT i skoleåret 2012/2013 har besvaret 59. Anvendte du det elektroniske ressourcerum fra Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) i din vejledning af elever ved dette års AT-prøve? Ja, jeg satte mig ind i det og hjalp eleverne med at bruge det Ja, jeg henviste til konkrete materialer fra ressourcerummet Ja, jeg brugte det som generel inspiration i min vejledning Nej, jeg brugte det ikke Total Note: Kun de lærere, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 og som har fungeret som vejleleder ved den afsluttende AT i skoleåret 2012/2013 har besvaret 60. I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at anvende det elektroniske ressourcerum fra MBU? Det er uoverskueligt I høj grad 20 8 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Note: Kun de lærere, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 og som har fungeret som vejleleder ved den afsluttende AT i skoleåret 2012/2013 har besvaret Evaluering af almen studieforberedelse 23

24 61. I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at anvende det elektroniske ressourcerum fra MBU? Det er ikke lige relevant for alle fag I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Note: Kun de lærere, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 og som har fungeret som vejleleder ved den afsluttende AT i skoleåret 2012/2013 har besvaret 62. I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at anvende det elektroniske ressourcerum fra MBU? Der er ikke nok referencer/kilder under den enkelte sag I høj grad 24 9 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Note: Kun de lærere, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 og som har fungeret som vejleleder ved den afsluttende AT i skoleåret 2012/2013 har besvaret 63. I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at anvende det elektroniske ressourcerum fra MBU? Eleverne manglede forudsætninger for at bruge det I høj grad 16 6 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Note: Kun de lærere, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 og som har fungeret som vejleleder ved den afsluttende AT i skoleåret 2012/2013 har besvaret 64. I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at anvende det elektroniske ressourcerum fra MBU? Det er tidskrævende I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Note: Kun de lærere, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 og som har fungeret som vejleleder ved den afsluttende AT i skoleåret 2012/2013 har besvaret Evaluering af almen studieforberedelse 24

25 65. I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at anvende det elektroniske ressourcerum fra MBU? Det opleves ikke elevrettet i sin udformning I høj grad 22 9 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Note: Kun de lærer, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 og som har fungeret som vejleleder ved den afsluttende AT i skoleåret 2012/2013 har besvaret 66. I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at anvende det elektroniske ressourcerum fra MBU? Der manglede introduktion af lærerne til ressourcerummet I høj grad 23 9 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Note: Kun de lærer, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 og som har fungeret som vejleleder ved den afsluttende AT i skoleåret 2012/2013 har besvaret 67. I hvilken grad har følgende været barrierer i forhold til at anvende det elektroniske ressourcerum fra MBU? Der manglede fokus på ressourcerummet på skoleniveau I høj grad 12 5 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Note: Kun de lærer, der har været involveret i AT-forløb som lærer i perioden august juni 2013 og som har fungeret som vejleleder ved den afsluttende AT i skoleåret 2012/2013 har besvaret Evaluering af almen studieforberedelse 25

26 6 Erfaring som censor ved ATeksamen 68. Vurderer du, at følgende forhold ved prøven gav gode eller dårlige muligheder for at vurderer elevernes opfyldelse af de faglige mål: Prøveformen med præsentation af elevens synopsis og en uddybende dialog? Gode Overvejende gode Overvejende dårlige Dårlige 11 2 Total Vurderer du, at følgende forhold ved prøven gav gode eller dårlige muligheder for at vurderer elevernes opfyldelse af de faglige mål: Det forhold at eleven selv vælger fag og sag? Gode Overvejende gode Overvejende dårlige 50 9 Dårlige 7 1 Total Vurderer du, at følgende forhold ved prøven gav gode eller dårlige muligheder for at vurderer elevernes opfyldelse af de faglige mål: Årets opgaveformulering inden for emnet Kampen for det gode liv? Gode Overvejende gode Overvejende dårlige Dårlige 16 3 Total Vurderer du, at følgende forhold ved prøven gav gode eller dårlige muligheder for at vurderer elevernes opfyldelse af de faglige mål: Det forhold at fagene kunne kombineres frit inden for hovedområderne? Gode Overvejende gode Overvejende dårlige 43 8 Dårlige 13 2 Total Evaluering af almen studieforberedelse 26

27 72. Vurderer du, at følgende forhold ved prøven gav gode eller dårlige muligheder for at vurderer elevernes opfyldelse af de faglige mål: Kravet om at der skulle indgå to forskellige metoder? Gode Overvejende gode Overvejende dårlige Dårlige 11 2 Total Vurderer du, at følgende forhold ved prøven gav gode eller dårlige muligheder for at vurderer elevernes opfyldelse af de faglige mål: Det forhold at fagene kan indgå på forskellige niveauer? Gode Overvejende gode Overvejende dårlige Dårlige 15 3 Total Hvordan fungerede synopsen som udgangspunkt for elevernes fremlæggelse til eksamen? Godt Overvejende godt Overvejende dårligt Dårligt 20 4 Total Hvordan vurderer du generelt kvaliteten af elevernes synopser? Høj kvalitet 11 2 Overvejende høj kvalitet Overvejende lav kvalitet Lav kvalitet Total Blev elevernes studierapporter anvendt under eksamen? Ja, systematisk Ja, nogle gange Ja, enkelte gange Nej, slet ikke Total Evaluering af almen studieforberedelse 27

28 77. Ved dette års AT-opgave kunne fagene kombineres frit inden for hovedområderne, men der var krav om anvendelse af to forskellige faglige metoder. I hvilken grad vurderer du, at dette gav eleverne mulighed for at skabe samspil mellem fagene? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 14 3 Total Har du været involveret i prøven i AT i 2012 med overskriften "Katastrofen - årsager og konsekvenser" enten som censor, eksaminator eller vejleder? Ja Nej Total Ved sidste års AT-opgave var der krav om anvendelse af fag fra forskellige hovedområder. I hvilken grad vurderer du, at dette gav eleverne mulighed for at skabe samspil mellem fagene? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 14 3 Total Note: Kun de censorer, der var involveret i prøven i AT i 2012 har besvaret 80. Hvor let eller svært var det at anvende hvert af de faglige mål som bedømmelseskriterium ved de AT-eksaminer, du har været censor ved i år? Eleverne skal kunne tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder Let Overvejende let Overvejende svært Svært 10 2 Total Hvor let eller svært var det at anvende hvert af de faglige mål som bedømmelseskriterium ved de AT-eksaminer, du har været censor ved i år? Eleverne skal kunne foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf Let Overvejende let Overvejende svært Svært 13 2 Total Evaluering af almen studieforberedelse 28

29 82. Hvor let eller svært var det at anvende hvert af de faglige mål som bedømmelseskriterium ved de AT-eksaminer, du har været censor ved i år? Eleverne skal kunne perspektivere sagen Let Overvejende let Overvejende svært Svært 19 4 Total Hvor let eller svært var det at anvende hvert af de faglige mål som bedømmelseskriterium ved de AT-eksaminer, du har været censor ved i år? Eleverne skal kunne vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag Let Overvejende let Overvejende svært Svært 30 6 Total Hvor let eller svært var det at anvende hvert af de faglige mål som bedømmelseskriterium ved de AT-eksaminer, du har været censor ved i år? Eleverne skal kunne demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag Let Overvejende let Overvejende svært Svært Total I hvilken grad var der generelt enighed mellem dig som censor og eksaminator om elevernes præstationer ved de AT-eksaminer, du har været censor ved i år? I høj grad I nogen grad I mindre grad 16 3 Slet ikke 2 0 Total Hvad skyldtes denne uenighed? At elevens præstation var forskellig set fra de to fag At vi havde forskellige forståelser af vurderingskriterierne 9 51 At vi havde forskellige forståelser af, på hvilket niveau eleverne skulle mestre de faglige mål 9 50 Andet, skriv hvad: 5 28 Total Note: Kun de censorer, der har svaret 'I mindre grad' eller 'Slet ikke' på spørgmål 85 har fået Note: Det har været muligt at angive flere svarmuligheder på spørgsmålet, hvorfor totalprocenten summerer til mere end 100 Evaluering af almen studieforberedelse 29

30 7 Elevernes udbytte af AT 87. I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 3 0 Total I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 2 0 Total I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne perspektivere sagen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 14 3 Total I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag? I høj grad 48 9 I nogen grad I mindre grad Slet ikke 31 6 Total Evaluering af almen studieforberedelse 30

31 91. I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag? I høj grad 25 5 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total I hvilken grad vurderer du, at undervisningen i AT ruster eleverne til videregående uddannelser? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total I hvilken grad vurderer du, at undervisningen i AT udvikler elevernes kreative og innovative evner? I høj grad 37 7 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total I hvilken grad vurderer du, at undervisningen i AT giver eleverne gode betingelser for at lære de forskellige fags viden og metoder at kende? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 33 6 Total Evaluering af almen studieforberedelse 31

32 8 Overordnet vurdering af AT 95. Hvad er samlet set din vurdering af almen studieforberedelse (AT) som idé, dvs. ideen om at afsætte en fast timeramme til fagligt samspil og flerfaglige forløb? Det er en god ide overvejende god ide overvejende dårlig ide dårlig ide Total Hvordan vurderer du samlet set at AT fungerer i praksis i sin nuværende udformning på din skole? Meget godt 44 9 Godt Overvejende godt Overvejende dårligt Dårligt 19 4 Meget dårligt 10 2 Total Hvor enig eller uenig er du i, at AT ressource- og tidsmæssigt er en god investering i forhold til det samlede udbytte? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Total Evaluering af almen studieforberedelse 32

33 98. Er du enig eller uenig i, at AT på din skole bidrager til at almendannelsen styrkes gennem samspil mellem fagene? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig 30 6 Total Er du enig eller uenig i, at AT på din skole bidrager til at naturvidenskab vægtes som en del af almendannelsen? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Total Er du enig eller uenig i, at AT på din skole bidrager til at sætte fokus på anvendelse af det lærte? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Total Er du enig eller uenig i, at AT på din skole bidrager til at eleverne gennem gymnasiet udvikler sig fra folkeskoleelever til studerende? Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Total Evaluering af almen studieforberedelse 33

34 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T F E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler.

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Tabelrapport. Understøttende undervisning

Tabelrapport. Understøttende undervisning Tabelrapport Understøttende undervisning Tabelrapport Undersøgelse af understøttende undervisning i folkeskolen 1.0 22.06.2016 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse

Evaluering af almen studieforberedelse Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk B på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport 2017 Virksomhedernes behov for basale færdigheder 2017 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på stx indeholder i tabelform

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

* 29. januar kl

* 29. januar kl 29. januar kl. 12.00 Alternativer ideer til forandring og fornyelse Opgave A (INNOVATIV) Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Kommunikation muligheder og begrænsninger Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af dansk A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af dansk a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Grænser Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til

Læs mere

AT for 3 årgange 2014-15.

AT for 3 årgange 2014-15. AT for 3 årgange 2014-15. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Introduktion til AT Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter Titel: Mad og mennesker uge 39 for Klassens lærergruppe introducerer AT med fokus på

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Tilføj hjælpelinjer: Innovation i AT

Tilføj hjælpelinjer: Innovation i AT Innovation i AT Tårnby Gymnasium 21. januar 2014 Kresten Cæsar Torp Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1 Innovation i AT Hvordan afvikles eksamen? Efter retningslinierne

Læs mere

Fælles principper for AT på FG

Fælles principper for AT på FG 1 AT på FG 2012-13 2. Introduktion 3. Formål og ansvarsfordeling 4. Fag og forløb 5. Synopsis 7. Studierapport 8. Talepapiret og den afsluttende prøve 9. Bedømmelseskriterier 2 Fælles principper for AT

Læs mere

Almen studieforberedelse og studieområdet. Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser

Almen studieforberedelse og studieområdet. Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser Almen studieforberedelse og studieområdet Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser Kort om EVA s undersøgelse EVA er i gang med et treårigt projekt der undersøger hvordan syv gymnasieskoler,

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g - 2018 Til sommereksamen i 3.g - 2018 skal du op i AT (almen studieforberedelse). Det er en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i din afleverede synopsis (er

Læs mere

1g - Progressionsplan for AT

1g - Progressionsplan for AT 1g - Progressionsplan for AT AT1: Politisk kommunikation (samfundsfag og dansk) De første to forløb alternerer imellem uge 41 og 46, således at halvdelen af 1g-klasserne har AT1, den anden halvdel har

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Køreplan AT-Årsprøve 2018

Køreplan AT-Årsprøve 2018 Køreplan AT-Årsprøve 2018 Kære elev i 2g. AT-Årsprøve er en forsmag pa næste a rs AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig a rsprøve i AT. Pa de næste sider fa r du den nødvendige

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2016-17 Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk på hhx indeholder i tabelform

Læs mere

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler Tabelrapport INDHOLD Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler 1 Indledning 4 2 Frie grundskoler

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af dansk A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af dansk a på hhx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport praktiklærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Innovation, AT. og de klassiske fag. 04/03/15 Fagkonsulent Jens Refslund Poulsen Side 1

Innovation, AT. og de klassiske fag. 04/03/15 Fagkonsulent Jens Refslund Poulsen Side 1 Innovation, AT og de klassiske fag Side 1 DISPOSITION Innovationspolitik Innovation i stx i AT og i fagene Innovationsforståelse Humaniora og innovation: 1) Udfordringerne Humaniora og innovation: 2) Mulighederne

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Innovation i AT. AT-konference Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1

Innovation i AT. AT-konference Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1 Innovation i AT AT-konference Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1 Program for dagen 10.00 Velkomst v. Benedicte Kieler, Undervisningsministeriet

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

AT for 3 årgange

AT for 3 årgange AT for 3 årgange 2013-14. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter med Titel: Kampen for det gode liv uge 39 fokus på integration. Placering: I uge 38 vælges fag og i uge

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne

Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne 2015 Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Innovation i AT. Evalueringskonference Fredericia Gymnasium 18. april 2013

Innovation i AT. Evalueringskonference Fredericia Gymnasium 18. april 2013 Innovation i AT Evalueringskonference Fredericia Gymnasium 18. april 2013 Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1 Program for dagen 10.15 Eksempler

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

AT-eksamen Information til alle 3g-elever

AT-eksamen Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2018 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG

Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG Siden sommeren 2010 har alle 1. g'ere afviklet en del af deres elevtid på skolen. Fra 2011 gælder det også 2. g'erne, og fra skoleåret 2012-2013 har alle skolens

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

AT eksamen 2014 Elevvejledning

AT eksamen 2014 Elevvejledning AT eksamen 2014 Elevvejledning INDHOLD: Plan for AT-eksamen 2014 s. 2 Opgaveformuleringen s. 6 Synopsis s. 8 Talepapiret s. 9 Materialer, teorier og metoder s. 10 Bedømmelseskriterier s. 12 LB, januar

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning,

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. Tabelrapport

Pædagogisk tilsyn. Tabelrapport Pædagogisk tilsyn Tabelrapport Pædagogisk tilsyn Tabelrapport Pædagogisk tilsyn 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

Læs mere

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts Velkommen FIP Teknikfag 23-03-2017 FIP Teknikfag marts 2017 1 Dagens program 10.00 10.30 Intro til dagen 10.30 11.30 Produktudvikling i grundforløbet 11.30 12.15 Tekniklærerforeningen 12.15 13.15 Frokost

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Grænser. Overordnede problemstillinger

Grænser. Overordnede problemstillinger Grænser Overordnede problemstillinger Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske, og de kan være mentale. De kan være begrænsende

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere