Referat af møde i Direktørforum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Direktørforum"

Transkript

1 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel Referat af møde i Direktørforum Tid og sted: D. 19. november kl Mødelokale 3.90 på Rådhuset, 8000 Aarhus C Udsendt til: Medlemmer af Direktørforum: Chef for Sundhed og Trivsel May-Britt Kullberg, Aarhus Kommune, Børn og Unge Driftschef Anna Marie Mikkelsen, Aarhus Kommune, Sociale forhold og Beskæftigelse (beskæftigelsesforvaltningen) Direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen, Aarhus Kommune, Børn og Unge Socialchef Lotte Henriksen, Aarhus Kommune, Sociale forhold og Beskæftigelse Direktør Erik Kaastrup-Hansen, Aarhus Kommune, Sociale forhold og Beskæftigelse Sundhed og omsorgschef Kirstine Markvorsen, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg Dato Ref. Camilla Hauge Larsen Tel Sagsnr Side 1 Psykiatridirektør Gert Pilegaard, Region Midtjylland Praktiserende læge Jakob Ravn Praktiserende læge Anna Visby Lunde Praktiserende læge Lene Frisk Programchef for Lighed i Sundhed Anette Schouv Kjeldsen, Aarhus Universitetshospital Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus Universitetshospital Fælles sekretariat: Sundhedschef Otto Ohrt, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Chefkonsulent Hanne Linnemann, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fuldmægtig Camilla Hauge Larsen, Plan og afdelingssupport, Aarhus Universitetshospital Afbud: Oversygeplejerske Marie Rosbjerg, Aarhus Universitetshospital, Børn og Unge Socialchef Magrethe Vogt Thuesen, Samsø Kommune Vicedirektør Rikke Skou, Region Midtjylland Mødeleder: Inge Pia

2 DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden, orientering fra Inge Pia om Maries udtræden af Direktørforum samt evt. om håndtering af den nye sundhedsreform i klyngen, hvis reformen er udmeldt på tidspunktet for mødets afholdelse (kl ) Direktørforum godkender dagsordenen REFERAT Marie Rosbjerg har fratrådt sin stilling som oversygeplejerske for Børn og Unge og udtræder derfor af Direktørforum. Hendes rolle som AUH's medformand for Styregruppen for Børn, Unge og Familien overtages i første omgang af Anette Schouv Kjeldsen. Det betyder også, at Maries plads i Direktørforum ikke foreløbigt erstattes af en ny repræsentant fra AUH. Forslaget til den nye sundhedsreform er endnu ikke præsenteret. Vi forventer at vide meget mere frem til vores næste møde d. 18. februar 2019, hvor vi derfor kan sætte reformen på dagsordenen. 2. Temadrøftelse: Lænderygsmerter ved Anette (kl ) Direktørforum beslutter, at Voksenstyregruppen skal komme med konkrete forslag til, hvordan vi i Aarhus-klyngen arbejder bedre sammen om borgere med kroniske lænderygsmerter. Det vurderes primært at være de psykosociale aspekter, der skal tages hånd om, før lænderyg problematikken kan blive bedre. Voksenstyregruppens forslag skal understøtte: a) smidige borgerforløb, der tager hånd om de evt. andre udfordringer, borgeren har, b) at borgere, der skal i behandling, skal kunne starte behandlingsforløb uden ventetid, c) at borgerne understøttes i hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, d) fokus på vigtigheden af bevægelse i dagligdagen, e) tværsektorielt samarbejde Temadrøftelsen vil blive indledt af programchef Anette Schouv Kjeldsen, Aarhus Universitetshospital. Baggrund Direktørforum har besluttet, at der i efteråret 2018 skal afholdes en temadrøftelse om lænderygsmerter. Direktørforum har lagt vægt på, at temadrøftelsen sker ud fra sygefraværsvinklen, herunder hvad vi i Aarhus-klyngen kan gøre for at fremme borgere med lænderygsmerters tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse. Som led i programmet Ulighed i sundhed på Aarhus Universitetshospital, har der i slutningen af august 2018 været afholdt en tværsektoriel workshop med overskriften Ulighed i sundhed på lænderyg området. I workshoppen deltog specialister fra Aarhus Kommune (Sociale forhold og Beskæftigelse samt Side 2

3 Sundhed og Omsorg), Almen praksis, Defactum, Region Midtjylland samt relevante lægelige specialer på Aarhus Universitetshospital. Inputs og anbefalinger fra workshoppen indgår i oplægget til denne temadrøftelse. Highlights fra den tværsektorielle workshop Ulighed i sundhed på lænderyg området : I Region Midtjylland er der udarbejdet et evidensbaseret forløbsprogram for lænderygsmerter. Det eksisterende forløbsprogram skal senest med udgangen af 2018 revideres/opdateres. Forløbsprogrammet er ikke fuldt implementeret; heller ikke i Aarhus-klyngen. Forløbsprogrammet og vores nuværende måde at varetage opgaverne på, tager ikke hånd om de svageste grupper; herunder de borgere, hvor lænderygsmerter kun er en af de mange udfordringer, borgeren kan have. Med andre ord, forløbsprogrammet retter sig mod de 80% af borgerne, der kan gå glat gennem forløbsprogrammet - men vi får ikke fat i de sidste 20%. På tværs af sektorerne er vi fortsat tilbøjelige til at arbejde silo-opdelt og tage hånd om enkelte dele af opgaven fremfor at rykke tættere sammen og tage hånd om borgerens samlede situation/udfordringer fysisk, psykisk og socialt. Der henvises ca patienter til Aarhus Universitetshospital om året med lænderygsmerter. Heraf skal kun patienter opereres. Der laves MR-scanninger på alle henviste patienter. Der skal være mere fokus på de sundhedsprofessionelles kommunikation til patienterne. Man skal som borger fortsat bevæge sig også selvom man har 1-2 discus prolaps. Fokus skal være på bevægelse frem for træning, som mange borgere forbinder med noget uoverskueligt, der er svært at komme afsted til. Borgere med lænderygsmerter var ikke inviteret med til workshoppen. Det kunne være en god idé at afholde en ny workshop og invitere borgere med længerevarende og komplekse lænderygsmerter til at komme med bud på løsningsmodeller. Der er ønske om at afprøve nye samarbejdsformer, hvor fokus er tidlig, forebyggende indsats. Alternativet kan være, at mange borgere med kroniske lænderygsmerter fastholdes i syge-rollen og bliver ved med at cykle rundt i de forskellige tilbud. Det er ikke værdigt for borgeren og er samfundsøkonomisk ikke hensigtsmæssigt. Der er ønske om at kunne henvise sårbare borgere til det tværfaglige rygteam i Aarhus Kommune med henblik på hjælp og motivation til at få mere bevægelse ind i hverdagen. REFERAT: Der er tale om en patientgruppe, som vi har store samlede udgifter til, både relateret til behandlingen af smerterne og til sygefravær som følge af smerterne. Blandt andet derfor er der også mange initiativer i gang på området: Aarhus Kommune har lavet en investeringsmodel Defactum har et forskningsprogram I Region Midtjylland er der nedsat en arbejdsgruppe under Sundhedsstyregruppen, som har til opgave at revidere forløbsprogrammet Side 3

4 Vi skal derfor være opmærksomme på, at der koordineres, så initiativerne kan ses i forlængelse af hinanden og ikke oveni hinanden. Voksenstyregruppen bedes derfor samle op på, hvilke initiativer, der er i gang på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Både på workshoppen og i Direktørforum blev det bemærket, at forløbsprogrammet ikke forholder sig til den delmængde af patientgruppen, som i tillæg til lænderygsmerterne også lider af fra angst, stress eller depression og/eller har et misbrug. Derfor er det ikke altid så meningsfuldt at følge programmet i praksis. Det kunne derfor have gavn af at blive revideret, så det inkluderede flere perspektiver, blandt andet psykiatriske og socialfaglige. De praktiserende læger vil gerne rådgive om på hvilket tidspunkt i forløbet, patienterne bør gribes, hvis de fx er multimorbide og lænderygsmerterne kun udgør en lille del af deres samlede udfordringer. Vi skal derfor helst kunne tilbyde en tidlig intervention indenfor den første uge efter, at de henvender sig til deres praktiserende læge. Beskæftigelsesforvaltningen bør også tænkes ind som bidragyder. Voksenstyregruppen må gerne undersøge, om der kan gøres noget for den delmængde af patienterne, som har andre problemer end lænderygsmerterne og som ikke kan betale for fysioterapi og derfor vælger det fra. Kunne de fx tilbydes et kort, men gratis, forløb i kommunalt regi, hvorefter de kunne henvises til fysioterapi, ud fra en forventning om, at de så i højere grad vil være villige til at prioritere at betale for det, hvis de først har mærket de mulige gevinster af træningen. På workshoppen blev det også nævnt, at forløbsprogrammet skal lægge vægt på bevægelse i stedet for træning, fordi opgaven så vil forekomme mere overskuelig for patienterne. De privatpraktiserende kiropraktorer deltog ikke i workshoppen, men bør også tænkesind i Voksenstyregruppens arbejde. Det blev på den baggrund aftalt, at Voksenstyregruppen udarbejder konkrete forslag til arbejdsgruppen i regi af Sundhedsstyregruppen, som der kan tages udgangspunkt i, når forløbsprogrammet revideres. Målet skal være, at forløbsprogrammet skal fungere bedre i praksis, så det ikke ender med at hver klynge udvikler sin egen model på det her område. Der skal opstilles konkrete mål for indsatsen, så vi kan monitorere effekterne af den. Indstillingspunkterne blev ellers godkendt med ovenstående bemærkninger. Voksenstyregruppen skal give Direktørforum en tilbagemelding, for eksempel på mødet d. 8. april Psykiatriens Hus Aarhus og betydningen heraf for det tværsektorielle samarbejde om borgere med psykiatriske lidelser (kl ) Direktørforum drøfter de forventede effekter af etableringen af Psykiatriens Hus Aarhus Kort præsentation af Psykiatriens Hus Aarhus ved Lotte med fokus på betydningen for tværsektorielle patientforløb. Region Midtjylland og Aarhus Kommune har taget initiativ til etablering af Psykiatriens Hus Aarhus. Visionen er at etablere Psykiatriens Hus i Aarhus med fremtidssikrede kommunale og regionale psykiatritilbud af høj kvalitet. Indsatserne skal give en forenklet og hurtigere adgang til behandling og støtte, understøtte behandling og koordination af sociale, beskæftigelsesmæssige og psykiske problemer, understøtte sammenhængende og Side 4

5 helhedsorienterede forløb, medvirke til at skabe større lighed i sundhed og skabe størst mulig effekt af de samlede ressourcer på tværs af sektorer for borgerne. Indsatserne skal understøtte borgers recovery-proces, sikre at borgerne kan få de bedste muligheder for at være hovedaktør i eget liv og samtidig understøtte, at borgerne kan få så selvstændig en tilværelse som muligt. Et væsentligt mål er at udvikle og afprøve indsatser i mellemrummet. Psykiatriens Hus i Aarhus etableres i bygninger på Marselisborgcentret i Aarhus. Dette giver mulighed for synergieffekt med kommende flerlægepraksis på matriklen. Samtidig vil aktørerne i Psykiatriens Hus forpligte sig på MarselisborgCentrets charter, hvilket giver faglige perspektiver for udvikling af det nære sundhedsvæsen. Blandt andet forpligter aktørerne sig til at bidrage til national og international udvikling af rehabiliteringsområdet, herunder rehabilitering på det psykiatriske område. Psykiatriens Hus i Aarhus er under planlægning med forventet start d. 1. februar Huset bliver placeret på MarselisborgCentret i bygning 12 og 13 den nuværende hudklinik. Ombygningen planlægges at gå i gang primo september Der er ansat en fælles ledelse af Psykiatriens Hus i Aarhus bestående af 1 regional og 1 kommunal leder. REFERAT Bygning 12 og 13 på MarselisborgCentret restaureres og lokalerne i parterren udlejes og kan inddrages, hvis vi får brug for flere kvm. Vi åbner overnatningspladserne pr. 1. februar og den resterende del af bygningen forventes færdig til d. 1. marts. Derefter er Psykiatriens Hus i fuld drift. Formålet med huset er at forebygge indlæggelser ved at arbejde med borgernes recoveryproces, så de bliver i stand til at leve så selvstændigt som muligt, blandt andet ved at fastholde dem i uddannelse/arbejdsmarked. Der ansættes derfor også peers, hvilket betyder borgere med egen erfaring udi psykiatrisk sygdom og målet er at kunne lave flere brugerstyrede indsatser. Vi håber også, at SIND og lignende foreninger på sigt kan blive en del af huset, så det bliver så aktivt som muligt. Vi afsøger mulighederne for at etablere en åben rådgivning i huset. Det skal ses som et supplement til de eksisterende tilbud og ikke som en erstatning for nogle af dem. Det er endnu uafklaret, hvordan vi kan monitorere effekterne af huset (hvor ville borgerne have været, hvis ikke Psykiatriens Hus var der?) og det vil også blive en udfordring at dele data mellem den regionale psykiatri og den kommunale socialforvaltning. Der bliver 16 overnatningspladser - 8 til henholdsvis kommunen og regionen. De kan benyttes af nogenlunde den samme målgruppe, men der vil være en længere varighed på regionernes pladser, dog fælles bemanding. Der er ikke tale om senge, man kan blive indlagt i og der er derfor heller ikke ansat læger, men sygeplejersker. De praktiserende læger efterspurgte visitationskriterierne, som de gerne vil have i god tid før huset åbner, så de ved, hvad de som praktiserende læger kan bruge huset til. De borgere, der kan anvende de 16 overnatningspladser, skal være visiterede i forvejen til et ambulant team, som følger dem. Hvis de ambulante team så er på besøg hos en borger og borgerens tilstand er forværret uden dog at være dårlig nok til en indlæggelse i psykiatrien, vil de kunne tilbydes en overnatningsplads. Men hvis de er så dårlige, at der er behov for lægefagligt personale og en indlæggelse, er Psykiatriens Hus ikke det rette. De praktiserende læger spurgte også til, hvem der har det lægefaglige ansvar, mens en borger Side 5

6 er i Psykiatriens Hus. Det svarer til det ansvar lægerne står med i dag, når de skal skønne om en borger har brug for at blive indlagt eller ej i den sammenhæng svarer overnatningspladserne til, hvis lægen havde vurderet, at patienten ikke skulle indlægges. Det blev aftalt, at lægerne modtager en beskrivelse af målgruppen, visitationskriterierne og af hvem der har behandlingsansvaret, når de opholder sig på overnatningspladserne så hurtigt som muligt inden huset åbner. MBU vil gerne inddrages, når huset er modent til at kunne omfatte tilbud målrettet unge, fx ift. fastholdelse i uddannelse. Region Midtjylland og Aarhus Kommune (MSO og MSB) har modtaget penge fra puljen vedr. lægehuse og sundhedshuse til etablering af flerlægeklinik i Marselisborg Centret, Psykiatriens Hus og Sundhedshus Vest, men fik kun halvdelen af de beløb, der blev ansøgt om. Planlægningen af etablering af flerlægepraksis er igangsat. Første led i processen er ombygning af eksisterende bygning på Marselisborg Centret. På opfordring fra de praktiserende læger blev det aftalt, at de modtager ansøgningen til puljen til etablering af læge-og sundhedshuse samt svaret på ansøgningen fra ministeriet og en status fra MSO/MSB på, hvor langt de er i processen med at etablere en almen praksis på stedet. Det blev yderligere aftalt, at vi følger op på Psykiatriens Hus på et senere møde i Direktørforum. 4. Orientering om nedbringelse af anvendelse af tvang, herunder særligt fokus på forebyggelse af tvangsindlæggelser (kl ) Direktørforum tager orienteringen til efterretning og får mulighed for at stille opklarende spørgsmål Mundtlig orientering ved Gert Pilegaard. I 2014 blev et enigt folketing enige om, at tvangen skulle nedbringes med 50 % frem mod På den baggrund har den enkelte region udarbejdet en partnerskabsaftale med ministeriet og således også Region Midtjylland. Partnerskabsaftalen indebærer høj ledelsesinvolvering med iværksættelse af mange tvangsforebyggende tiltag. Region Midtjylland har udfordringer i forhold til at nedbringe tvangen herunder at nå de fastsatte årlige delmål. En af udfordringerne bunder i, at tvangen i somatikken har været stigende hen over de senere år. På den baggrund har direktionen besluttet, at samarbejdet i somatikken og psykiatrien om fælles patienter skal intensiveres på såvel afdelingsledelsesniveau som hospitalsledelsesniveau. Konkret mødes de to ledelseslag hver måned fra akutafdelingen og psykiatrien til drøftelse af konkrete patientcases og strategier. Denne indsats har allerede, efter få måneder, bibragt et positivt resultat, men der er stadig et stykke vej at gå. Der er gennemført en audit for de patienter, hvor der blev anvendt bælte i akutafdelingerne i Formålet var at afdække årsager til bæltefikseringer samt bidrage med anbefalinger til forebyggelse. Side 6

7 Auditten viste bl.a. at 47 % af patienterne, som blev bæltefikseret, kom fra et bosted. Konklusionen var at såvel behandlingspsykiatrien som bostederne spiller en stor rolle ift. forebyggelse (resultaterne fra auditten er vedlagt som bilag). I september 2018 udkom regeringen med en samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025 " Vi løfter i fællesskab." Handlingsplanen er et tværfagligt udspil, som vil opprioritere den indsats, der ligger før og efter behandling i psykiatrien. Regeringens handlingsplan er flerstrenget og rettes til såvel regioner, kommuner, almen praksis og politiet (handlingsplanen er vedlagt som bilag). Med tanke på at forebygge tvangsforanstaltninger skal følgende eksempler på anbefalinger til kommunerne fremhæves: Flere gribes med tidligere og let tilgængelig indsats Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser i civilsamfundet Lokal forankring af EN AF OS mhp. afstigmatisering Udbredelse af" peer to peer" projekter Udvikle tilbud til psykisk sårbare unge Styrkelse af Headspace, et anonymt gratis rådgivningstilbud til børn og unge Øge viden om mental sundhed/mistrivsel hos børn og unge Kompetencecenter målrettet børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser Mere psykologbehandling til behandling af angst og depression hos unge Kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien styrkes til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder Strategisk omlægning og udvikling af indsatsen i socialpsykiatrien Videns- og kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien Sikre kvaliteten på socialpsykiatriens største ydelsesområder Bedre sammenhæng i borgernes indsatser Side 7

8 Bedre overgang fra udskrivelse i psykiatrien til socialpsykiatrien og bedre inddragelse af pårørende. Bilag: Bilag 1: Resultater fra auditten Bilag 2: Psykiatriplanen "Vi løfter i fællesskab" REFERAT: Auditten viser, at brugen af tvang starter udenfor psykiatrien, fx i botilbud og andre sociale tilbud samt at 1/4 del af den tvang, der anvendes i psykiatrien, ydes i de somatiske afdelinger. Det er oftest selvskadende unge kvinder (både under og over 18 år), som der anvendes tvang overfor, og de kommer ofte fra et socialpsykiatrisk botilbud, som drives af kommunerne og det private. Der er derfor brug for at psykiatrien går i dialog med MSB om det her emne. Det drejer sig ikke om mange patienter, men de går til gengæld igen. Erfaring viser, at vi vil kunne forebygge tvangen bedst muligt ved at lægge individuelle planer for, hvordan vi vil håndtere hver enkelt på baggrund af de data, vi har nu. Vi skal dog være opmærksomme på, at ikke alle de her kvinder har Aarhus som bopælskommune. Ellers lykkes vi i psykiatrien generelt med at nedbringe tvang i psykiatrien ved hjælp af værktøjer til konfliktnedtrapning og en tydeligere skelnen mellem om det er sundhedsloven eller psykiatriloven, vi henholder os til. 5. Unge på kanten fremme af mental sundhed hos unge (kl ) Direktørforum drøfter mulige andre veje at gå med projektet Kort mundtlig orientering ved Otto. Under Direktørforum er der nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at udvikle et tilbud, der skal kunne hjælpe psykisk sårbare unge med livsmestring. Formålet er at de unge udvikler egentlig psykisk sygdom. Der blev lagt vægt på at opgaven skulle løses ved hjælp af inddragelse af de unge selv og frivillige og der har derfor været tæt dialog med Frivillighovedstaden, Borgerdesign samt Center for Innovation i Aarhus. Arbejdsgruppen har udarbejdet en ansøgning til Bikubenfonden, men den er desværre ikke blevet imødekommet. Spørgsmålet er nu, hvad næste skridt er? Bilag: Ansøgning til Bikubenfonden om "Unge på kanten fremme af mental sundhed hos unge" REFERAT Direktørforum sagde god for, at arbejdsgruppen kan gå videre med at ansøge om midler fra Trygfonden, som har en særlig indsats for at fremme mental sundhed. Ansøgningsfristen er i marts I den nye ansøgning inkluderes også Studenterhuset, men der vil fortsat være fokus på at afprøve frivillighed som beskyttende faktor ift. at kunne fastholde de unge i uddannelse. Side 8

9 Repræsentanter fra civilsamfundet har været med til at udvikle den oprindelige idé. Direktørforum opfordrer til at også Ungdommens Røde Kors eller lignende tænkes med i ansøgningen, så de kan stå som medansøger, lige som SOSU og VIA uddannelserne også gør det. Det må gerne fremgå endnu tydeligere af ansøgningen, hvordan de unge tænkes inddraget, hvis vi får midlerne. Der må også gerne være lidt mere fokus på, hvordan vi måler effekterne af indsatsen. 6. Studietur for Direktørforum (kl ) Direktørforum giver en tilbagemelding på, om der er interesse for at komme på fælles studietur Direktørforum, i så fald, byder ind med flere forslag til destinationer/emner Kort orientering om mulige emner/destinationer ved Hosea og Inge Pia. Forretningsudvalget foreslår, at der planlægges en studietur for Direktørforum i foråret Formålet er at få inspiration til at optimere det tværsektorielle samarbejde og sikre sammenhængende patientforløb, som kan danne et fælles grundlag for klyngens videre arbejde. Det foreslås, at turen varer tre hele dage, dvs. to overnatninger. Medlemmerne af Direktørforum skal være indstillet på at ville prioritere det i deres kalendere, hvis det skal kunne lade sig gøre. Hvis Direktørforum bakker op om forslaget, vil sekretariatet herefter sørge for, at indkalde til turen, så tiden kan blive reserveret i kalenderen. REFERAT: Der vil i så fald skulle sammensættes et program, som er relevant for alle parter. En mulig destination kunne være Jönköping i Sverige, hvor de har mange års erfaring med at arbejde med triple aim, forbedringsmodellen og patientdeltagelse, hvilket er skridtet videre end patientinvolvering, som AUH arbejder på. I en af de seneste versioner af podcasten "Sundhedsvisioner" kan man høre Göran Henriks fortælle om Jönköpings arbejde med at forbedre sundhedsvæsenet. En anden mulighed kunne være Kings Health Partners i London, hvor civilsamfundet, uddannelsesinstitutioner og sundhedsvæsenet slår sig sammen om at udvikle indsatser til forskellige patientgrupper ved hjælp af patientinddragelse. Svendborg blev også foreslået som et bud på en 1-dages studietur. Svendborg Kommune har meget fokus på fællesskab, idræt og bevægelse. Der blev talt om, at turen højst må vare to fulde dage, men også den model var der delt opbakning til. MSB lader opbakningen komme an på programmet og de praktiserende læger har ikke mulighed for at tage af sted i så lang tid heller ikke af hensyn til deres Side 9

10 klinikpartnere. Det blev på den baggrund aftalt, at Forretningsudvalget skal komme med et konkret bud på en destination, hvis indhold kan vare minimum 1 dag (hvis de praktiserende læger skal kunne deltage) og maksimum 2 dage. 7. Konsekvenser af Aarhus Kommunes budgetforlig for 2019 (kl ) Direktørforum tager orienteringen til efterretning samt drøfter eventuelle implikationer for det tværsektorielle samarbejde MSO orienterer med særlig fokus på de spareplaner, der får mere direkte betydning for det tværsektorielle samarbejde. Efterfølgende mulighed for fælles drøftelse af konsekvenserne, hvis det vurderes nødvendigt. REFERAT: Der er til Sundhed og Omsorg afsat 7 mio. kr. til at styrke sektorovergangene, men det er endnu ikke konkretiseret hvordan om pengene skal ud i lokaleområderne, gå til borgerkonsulenterne på hospitalet eller fungere som en forlængelse af AKUT teamet. Det blev aftalt, at vi behandler det på næste møde i Direktørforum. Der blev herudover givet midler til en investeringsmodel for KRAM faktorerne (rygning og alkohol), lænderygsmerter og diabetes. Initiativerne herfra behandles i Voksen-og Børnestyregruppen. 8. Konsekvenser af Region Midtjyllands budgetforlig for 2019 (kl ) Direktørforum tager orienteringen til efterretning samt drøfter eventuelle implikationer for det tværsektorielle samarbejde AUH orienterer med særlig fokus på de spareplaner, der får mere direkte betydning for det tværsektorielle samarbejde. Efterfølgende mulighed for fælles drøftelse af konsekvenserne, hvis det vurderes nødvendigt. REFERAT: Orientering fra somatikken: Den regionale spareplan omfatter flytninger af opgaver mellem hospitalerne, hvor funktioner og specialer samles, gennemgang af den ambulante aktivitet ift. om det er de rigtige patienter, der kommer til ambulante kontroller og ligeledes hvad angår de akutte forløb. Dertil kommer digitaliseringsbesparelser, som går ud på at systematisere administrative processer og i højere grad implementere teknologisk understøttelse af opgaveløsningen. Med hensyn til medicinområdet, så skal det efterses om vi bruger den medicin, som Medicinrådet anbefaler og om vi kommer til at undersøge/behandle patienter, hvis sundhedstilstand ikke profiterer tilstrækkeligt heraf. Orientering fra psykiatrien: Psykiatrien er i den helt særlige situation, at området ikke er blevet pålagt en spareplan men i stedet er blevet tilført 50 mio. kr. til psykiatrien i hele Region Midtjylland. Men det er forligspartierne, der kommer til at bestemme, hvad pengene kan bruges på. Derudover tilføres Side 10

11 psykiatrien nogle penge som følge af psykiatriplanen, hvis den vedtages, men det er uklart hvor mange. Der vil formentlig komme fokus på at øge den ambulante aktivitet og på at styrke samarbejdet om den nære psykiatri, dvs. samarbejdet mellem de alment praktiserende læger, den regionale psykiatri, kommunerne og SIND. 9. Skriftlige orienteringer Direktørforum tager orienteringerne til efterretning Orientering om: Regionen har modtaget satspuljemidler til projektet "Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne-og ungdomspsykiatrien i kommunerne i Region Midtjylland". Vi har modtaget i alt 49,2 mio. kr. til 3 delprojekter. Region Midtjylland, Aarhus, Favrskov, Ikast-Brande, Odder, Samsø, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Ringkøbing-Skjern, Herning, Viborg, Norddjurs, Lemvig og Struer Kommune er inkluderet i projektet. Til praktiserende læger og afdelinger på AUH: Livsstilscenter Brædstrup, som er en del af Regionshospitalet Horsens, har siden efteråret 2015 tilbudt intensive genoptræningsforløb. Det drejer sig altså om patienter, hvis forløb har været kompliceret, og hvor vanlige tilbud om specialiseret og almen genoptræning ikke har været tilstrækkeligt. Alle praktiserende læger i Region Midtjylland har løbende modtaget skriftlig information om tilbuddet, men der er fortsat en del, der ikke er opmærksomme på muligheden og derfor henviser til andre tilbud udenfor regionen, som fx Montebello i Spanien. De afdelinger på AUH, som tilbuddet er relevant for, vil også modtage informationen. I kan læse mere om tilbuddet på: Bilag: Satspuljeprojekt vedrørende "Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne-og ungdomspsykiatrien i kommunerne i Region Midtjylland" REFERAT Ingen bemærkninger. 10. Eventuelt/opsamling på indgåede aftaler/årshjul for emner til dagsordenen til kommende møder i Direktørforum (kl ) Til orientering er møderne for 2019 planlagt: D. 18/ kl D. 8/ kl D. 4/ kl D. 30/ kl D. 13/ kl Bilag: Årshjul 2018 for behandling af emner i Forretningsudvalget og Direktørforum Side 11

12 REFERAT Medlemmerne af Aarhusklyngen vil snart modtage programmet for Udviklingsdagen d. 30. november inklusive en vejledning til parkering mv. Psykiatrien står midt i flytningen til Palle Juul-Jensens Boulevard i Skejby, så hvis noget opleves anderledes end det plejer, skyldes det nok, at der er travlt og at nye rutiner skal falde på plads. Der etableres fælles akutmodtagelse på AUH fra torsdag d. 22. november. Gert går på pension fra begyndelsen af det nye år. Han takkede for det gode samarbejde i Direktørforum. Det nye medlem af Direktørforum for psykiatrien bliver Tine Epler. Side 12

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 19.

Læs mere

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen Side 1 af 8 Baggrund Aarhus-klyngen har siden midten af 2015 haft en struktur med Direktørforum og 3 styregrupper; henholdsvis Styregruppen for børn, unge

Læs mere

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Direktørforum Direktørforum er fortsat Aarhusklyngens strategiske ledelsesforum. Direktørforum har som primær opgave at sikre den strategiske ledelse/styring af hele

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Forretningsudvalget (Direktørforum) 21. juni 2017 08.30-10.30 Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2 Side 1 af 5 Mødedeltagere:

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 6.

Læs mere

Direktørforum i Aarhus-klyngen

Direktørforum i Aarhus-klyngen Direktørforum i Aarhus-klyngen Referat fra møde d. Side 1 af 5 Afbud: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH Praktiserende læge Jette Kolding SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Direktørforum

Referat af møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Direktørforum Tid og sted: D. 29. januar kl. 15.15-17.15

Læs mere

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Dette baggrundsnotat om samarbejdet

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMAS Koordineret med: Sagsnr.: 1609792

Læs mere

Psykiatriens Hus i Aarhus. Samarbejdsaftale

Psykiatriens Hus i Aarhus. Samarbejdsaftale Psykiatriens Hus i Aarhus Samarbejdsaftale Opdateret 12-06-2018 Samarbejdsaftale om Psykiatriens Hus i Aarhus 1. Samarbejdsaftalens parter Region Midtjylland Skottenborg 26, 8800 Viborg og Aarhus Kommune

Læs mere

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal)

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Deltagere: REFERAT Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl. 15.00-17.00 Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital (AFBUD)

Læs mere

Referat af mødet i Direktørforum d. 25. juni kl

Referat af mødet i Direktørforum d. 25. juni kl Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af mødet i Direktørforum d. 25. juni kl. 15-17 Udsendt til: Medlemmer

Læs mere

Psykiatri- og Socialudvalget

Psykiatri- og Socialudvalget Psykiatri- og Socialudvalget 20. NOVEMBER 2018: Oplæg ved Charlotte R. Josefsen og Torben Kyed Larsen Regeringens psykiatriplan det aktuelle politiske og faglige grundlag for psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 v. Christine Kousholt, Sundhedschef, Århus Kommune Formand for Sund By Netværket i DK KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen Sekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Region Midtjylland Sundhed Sundhedsaftalen sundhed.sundhedsaftalen@rm.dk Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Aarhus Kommune er overordnet tilfreds

Læs mere

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20. november 2018 Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 0. Indledning I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Der er tilsvarende behov for fokus på udfordringerne med ældre med udadreagernede adfærd, hvilket ikke er med i psykiatriplanen.

Der er tilsvarende behov for fokus på udfordringerne med ældre med udadreagernede adfærd, hvilket ikke er med i psykiatriplanen. Ringkøbing-Skjern Kommune Social- og Sundhedsudvalget 22. februar 2017 2. Høring af Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-17-004674 Sagsfremstilling Indledningsvist udtrykker Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Referat til møde i Koordinationsgruppen

Referat til møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat til møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 21.08.2013, kl. 10.30-12.30 Bygning 4, Mødelokale

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Analyser af psykiatrien

Analyser af psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Analyser af psykiatrien I henhold til konstitueringsaftalen for regionsrådet i Region Midtjylland for

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Psykiatriens Hus i Aarhus. Visionsoplæg

Psykiatriens Hus i Aarhus. Visionsoplæg Psykiatriens Hus i Aarhus Visionsoplæg Opdateret 9-07-2018 Psykiatriens Hus i Aarhus Formålet med dette notat er at beskrive visionerne for Psykiatriens Hus samt skitsere de ydelser og fokusområder, der

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Referat fra møde i Direktørforum

Referat fra møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 8949 4444 auh@rm.dk www.auh.dk Referat fra møde i Direktørforum Tid og sted: Den 13. september 2013, kl. 12.30-14.30, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU REGION: Midt DATO: 30.06.2017 LØBENR.: (udfyldes af regionen) STAMOPLYSNINGER ANSØGERS NAVN, MAIL,TLF mm. Styregruppen for Sundhedsstrategisk

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner 9. oktober 2017 Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner Baggrund Alle borgere har ret til udredning og behandling

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien

Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien Uddrag af lovgrundlaget Ligesom i somatikken sker indlæggelse,

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6102 Direkte 24798168 Mail cch@regionh.dk Dato: 6. august 2015 Driftsmålsstyring Genindlæggelser Akutte

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner:

Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner: Notat Danske Fysioterapeuter Folketingsvalget 2019 Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner: 1. Direkte adgang til fysioterapi 2. Målrettet og superviseret fysisk træning

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Patient- og pårørendeinddragelse er vigtigt, når der tales om udvikling af sundhedsvæsenet. Vi ved nemlig, at inddragelse af patienter

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Patientinddragelsesudvalget den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Jens Erik Madsen, Ralph Jørgensen, Ghita Tougaard, Lillian

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Kongres &

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Kongres & Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 24.08.2016 kl. 13.00-15.00 Aalborg Kongres & Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Nyt Aalborg Universitetshospital 2 3 Afrapportering

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan Til medlemmerne af Implementeringsgruppen Sundheds-IT og Digitale arbejdsgange Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien

Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Carsten Johansen Centerchef, Aalborg Kommune Carsten Møller

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Forslagsstiller Ændringsforslag Foreslået handling Administrationens bemærkninger 1. Jorun Bech (A) Side 19, 2. punkt om Sociale klausuler, 2.

Forslagsstiller Ændringsforslag Foreslået handling Administrationens bemærkninger 1. Jorun Bech (A) Side 19, 2. punkt om Sociale klausuler, 2. Ændringsforslag til Regionsrådets strategi 2018-2021 (version af 9. april 2018) Forslagsstiller Ændringsforslag Foreslået handling Administrationens bemærkninger 1. Jorun Bech (A) Side 19, 2. punkt om

Læs mere

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter :

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter : Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D. 31.5.2016 Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker v/sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen Aarhus Kommune 1 Overskrifter : Kort præsentation

Læs mere

Sundhedscenter Haderslev

Sundhedscenter Haderslev Sundhedscenter Haderslev Planen fra kl. 14.00 14.45 Kl. 14.00-14.15 Kl. 14.15-14.25 Kl. 14.25-14.40 Kl. 14.40 14.45 Rundvisning Præsentation Spørgsmål i grupper Opsamling Tankerne bag samarbejdet om Sundhedscenter

Læs mere

Temadrøftelse - Sundhedsaftalen Det Administrative Kontaktforum Vejle, den 21. marts 2018

Temadrøftelse - Sundhedsaftalen Det Administrative Kontaktforum Vejle, den 21. marts 2018 Temadrøftelse - Sundhedsaftalen 2019-2022 Det Administrative Kontaktforum Vejle, den 21. marts 2018 Disposition Status på arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018 Vejledning og bekendtgørelse for Sundhedsaftalen

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts 2013./.

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

KKR mål for sundhed

KKR mål for sundhed KKR mål for sundhed 2017-18 Sagsnr. 17/6415 Resumé Kommunerne i Region Hovedstaden har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at

Læs mere

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet.

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Søren Liner Christensen, direktør, Herning Kommune Møde i Sundhedsstyregruppen 27. marts 2019 Opgaven Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Fælles afrapportering af arbejdet i Samarbejdsforum om patienter/borgere med psykisk sygdom

Fælles afrapportering af arbejdet i Samarbejdsforum om patienter/borgere med psykisk sygdom 25. april 2017 Fælles afrapportering af arbejdet i Samarbejdsforum om patienter/borgere med psykisk sygdom 1. Indledning Dette notat indeholder Københavns Kommunes, Roskilde kommune, Region Hovedstadens

Læs mere

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Satspuljeopslag: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Ansøgningsfrist den 18. maj 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 er der

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Social ulighed i sundhed Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Alle skal have let og lige adgang til

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen

Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen Danske Ældreråds Konference om Det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen Seminaroplæg ved sundheds-

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Fælles temamøde om det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Frederiksberg Rådhus den 8. april 2019

Fælles temamøde om det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Frederiksberg Rådhus den 8. april 2019 Fælles temamøde om det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Frederiksberg Rådhus den 8. april 2019 Program Kl. 14.00 14.05 Kl. 14.05 14.10 Kl. 14.10 15.20 Kl. 15.20 15.25 Kl. 15.25 15.30 Velkomst og

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Kontorchef Steen Vestergaard-Madsen, Region Midtjylland 14. Januar 2011 Hotel Nyborg Strand www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen. På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os..

8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen. På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os.. 8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os.. Temaer og baggrund 1. Patienter og pårørende 2. Ulighed i sundhed 3. Sammenhæng og forebyggelse

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri 8. juni 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende læger (PLO Midt) Region Midtjylland

Læs mere

Den politiske rammesætning for sundheds- og hospitalsplan

Den politiske rammesætning for sundheds- og hospitalsplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Den politiske rammesætning for sundheds- og hospitalsplan Regionsrådet i Region

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Primærsektorkonferencen, d. 1. november 2017 Udfordringer og næste skridt i forhold til at skabe et stærkt nært og sammenhængende Katrine Ring, kontorchef, Ældreområdet

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH 16. september 2016 /LOUMOE Referat fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere