D Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder"

Transkript

1 D Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

2 Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i sommerhusområdet...3 Indsamling af affald (1.3)... 3 Batterier og småt elektronikskrot (1.4)...4 Krav ved indsamling af dagrenovation i sække og beholdere(1.4.2)...4 Små indsamlingskøretøjer i sommerhusområderne (2.1)...4 Generelle indsamlingskrav (3.2)...6 Indsamlingstidspunkter (3.3)...7 Håndtering af problemer/fejl ved indsamling af affald. Meddelelsessedler (3.8)...7 Manglende afhentning (3.9)...8 Beskrivelse af registreringssystem til renovationsbiler (4.1.1)...8 Samarbejde mellem udbyder og entreprenør (4.2)...11 Kontraktstart i kommunen (4.3)...11 Bodssystem (4.7)...12 PERSONALE (6)

3 Forord Dette notat er blevet udfærdiget på opfordring fra grundejerforeningerne i sommerhusområderne i RKSK. Notatet fortæller om økonomi, AT-forhold og lidt om aftalerne med renovatøren. Indsamlingen af dagrenovation var i EU- udbud i foråret 2012 og den billigste var Meldgaard Miljø A/S. Kontrakten løber fra 1. september 2012 til 31. august 2016 med mulighed forlængelse på op til 3 år. (Option). Det henvises til Regulativ for husholdningsaffald af 19. juni 2012 på Ringkøbing-Skjern kommune s hjemmeside Der er på nuværende tidspunkt mandskab fra ESØ der kører rundt og monterer stregkoder og Chips på stativer og containere. Årsagen til denne montage fremgår af nedenstående. Økonomi Tømningstaksten for år 2013 er uændret for dagrenovation. AT forhold RKSK kører på nuværende tidspunkt og kontrollere AT-forhold i sommerhusområderne.. Beskrivelse af indsamlingen i sommerhusområdet. Indsamling af affald (1.3) Sommerhuse har som udgangspunkt ugetømning, fra 1. maj til 31. oktober. I perioden fra 1. november til 31. marts tømmes ca. hver 14. dag. (38 tømninger). Alle sommerhuse kan tilsluttes ugetømning (52 tømninger). Brugerne opsamler dagrenovationen i sække, samt 2- og 4-hjuls beholdere på den enkelte ejendom. De fyldte eller delvist fyldte sække og beholdere skal Entreprenøren afhente på ejendommens standplads, og efter tømning sættes sækken i stativet og beholderne bringes tilbage til standplads. Bebyggelser, herunder sommerhusområder, som selv ønsker at varetage den interne indsamling af dagrenovation på ejendommen/i området, kan blive fritaget for afhentning af dagrenovation og kan tilmeldes bringeordning. Indsamling af dagrenovation fra disse ejendomme/områder varetages af anden aktør. 3

4 Batterier og småt elektronikskrot (1.4) Batterier/småt elektronikskrot kan af borgerne afleveres i max 4 l klar plastpose, anbragt på låget af affaldsbeholder/stativ. Entreprenøren skal medtage pose med batterier og småt elektronikskrot til indsamlingskøretøjet, hvor batterier og småt elektronikskrot tages ud af posen og anbringes i en kasse e.l. Hvis der findes fejlsorterede emner i posen (f.eks. spraydåser, tomme kemikalieflasker), skal posen efterlades på den tømte beholder på standpladsen, og der afleveres en meddelelsesseddel med oplysning om, at indsamlingsordningen kun omfatter batterier og småt elektronikskrot. Krav ved indsamling af dagrenovation i sække og beholdere(1.4.2). Indsamling af dagrenovation i sække skal foregå ved, at Entreprenøren udskifter sækken i stativet. Entreprenøren skal således medbringe én ny sæk, der isættes stativet i fuldt udfoldet stand. I tilfælde, hvor den fyldte sæk pga. vanskelige adgangsforhold og lignende, er taget ud af stativet og placeret på et sted mellem renovationsbilen og stativet, skal der fortsat sættes ny sæk i stativet. Trapper og lignende regnes ikke for en hindring for at bære en ny sæk frem til stativet og isætte denne. Er en sæk overfyldt og kan den af den grund ikke medtages af Entreprenøren uden spild eller uden overtrædelse af gældende arbejdsmiljøforskrifter afleverer Entreprenøren en ekstra sæk med henblik på grundejers fordeling af affaldet i de to sække. Sækken isættes, så den let kan fyldes op til opfyldningsstregen. Sækken skal være udfoldet og trykket skal vende frem mod brugeren. Hvis sækken er tom, skal den ikke medtages, og der skal ikke lægges en ny sæk under låget. Såfremt der mangler en sæk i et stativ, skal Entreprenøren påsætte en ny, selvom der ikke medtages en sæk. Der må ikke foretages omhældning af dagrenovation. Sække og beholdere med dagrenovation skal afhentes/tømmes af samme renovationsbil på samme rute. I forbindelse med havari på indsamlingskøretøjet, skal der indsættes reservebil i løbet af 1 time, så indsamlingen derved ikke bliver generet. Små indsamlingskøretøjer i sommerhusområderne (2.1) I sommerhusområdet i gl. Holmsland- Gl. Ringkøbing kommune er der indsamling af dagrenovation i minibiler. 4

5 Minibiler er en bil, der ikke vejer over 8 tons total. Bilen skal opfylde samme krav som de almindelige biler. Bilerne bliver leveret ca. 1. januar Der bliver leveret 4 biler til området. Eksempel på en lille bil. 5

6 Eksempel på en lille bil. Generelle indsamlingskrav (3.2) Hvis der på adgangsvejen er passage gennem døre, havelåger eller lignende, skal disse lukkes og evt. låses igen efter tømning. Ved afhentning, transport og tømning skal sækkestativer og beholdere behandles hensynsfuldt, således at der ikke opstår skader og unødig slitage. Entreprenørens indsamlingsudstyr (liftsystem m.m.) skal kunne håndtere det opsamlingsmateriel, som er nævnt i dette udbud, uden at det beskadiges. Det er Entreprenørens ansvar, at låg i låg beholdere er låst før tømning, og at lågboltene ikke er faldet ud af hængslerne. Er lågboltene bortkomne eller beskadigede, monterer Entreprenøren nye lågbolte i forbindelse med tømningen. Entreprenøren skal også sikre, at lågbolte i beholdere med enkelt låg ikke er faldet ud, og om nødvendig montere nye som ved låg i låg. 6

7 Indsamling af affald skal foretages således, at det er til mindst mulig gene for brugerne. Dette indebærer, at arbejdet ikke må medføre unødig lugt, støj eller anden forurening af omgivelserne, og at indsamlingen skal ske, uden at brugernes og Ringkøbing-Skjern Kommunes ejendom beskadiges. Såfremt der under indsamling, transport eller aflevering sker spild, er Entreprenøren ansvarlig for straks at fjerne dette. I forbindelse med tømning betyder dette, at hvis sækken går itu under/ved tømning, skal Entreprenøren samle affaldet op. Hvis Entreprenøren har løsnet sækken i stativet, skal sækken medtages. Indsamlingstidspunkter (3.3) Indsamlingen af affald skal normalt foregå mandag til fredag i tidsrummet fra kl til kl Herudover kan udbyder i særlige tilfælde bestemme, at udvalgte veje skal tømmes på et fastsat tidspunkt. (Der er ikke på nuværende tidspunkt sådanne krav). Arbejdet skal i kontraktperioden løbende tilrettelægges, så det er til mindst mulig gene for trafikken. I særlige tilfælde, f.eks. hvis der opstår vanskeligheder under indsamlingen, eller hvis indsamlingen pga. vejrlig udskydes, kan indsamlingen efter udbyders forudgående, skriftlige godkendelse fortsættes efter kl Der må ikke indsamles affald lørdage og søndage bortset fra glemte tømninger. På helligdage, som falder på ugedagene mandag til fredag, skal der indsamles. De 2 eneste dage, hvor der ikke indsamles er: 1. juledag (25. december) og nytårsdag (1. januar). Entreprenøren skal sikre tømning den følgende arbejdsdag. Håndtering af problemer/fejl ved indsamling af affald. Meddelelsessedler (3.8). Såfremt der konstateres gentagne overfyldninger af renovationssækken/beholderen ved en ejendom, påhviler det Entreprenøren at indberette dette til udbyder. Udbyder retter herefter henvendelse til den pågældende grundejer. Entreprenøren er ikke forpligtiget til at medtage/tømme følgende: Sække, der er overfyldt i en sådan grad, at de ikke kan tages ud af stativet uden spild eller fjernelse af affald fra sække. I sådanne tilfælde afleverer Entreprenøren en erstatningssæk til grundejer. Sække, der er revnet i en sådan grad, at de ikke kan tages ud af stativet uden spild eller fjernelse af affald fra sækken/stativet. Revner sækken under håndteringen, skal Entreprenøren sørge for rengøring og fjernelse af affaldet. Beholdere, der er overfyldt i en sådan grad, at de ikke kan håndteres uden spild eller fjernelse af affald fra beholderen. 7

8 Beholder/stativ til dagrenovation, samt poser med batterier og småt elektronikskrot, hvor indholdet er indlysende fejlsorteret. Affald, som ikke er omfattet af den pågældende indsamlingsordning. I ovennævnte tilfælde samt hvis der lejlighedsvis ikke er tilvejebragt adgangsforhold, som muliggør afhentning af affald, skal Entreprenøren aflevere udfyldt meddelelsesseddel til brugeren, dokumentere forholdet ved foto samt melde hændelsen og vedlægge foto til udbyder. Ved ejendomme med sækkestativ, der ikke har fået tømt dagrenovation og som har fået en meddelelsesseddel, skal der afleveres en ekstra tom sæk ved sækkestativ eller eventuelt i postkassen. Entreprenøren skal være rede til at medtage også denne sæk ved næste ordinære afhentning uden ekstrabetaling. Ved ejendomme med beholdere til dagrenovation, der ikke har fået tømt dagrenovation, og som har fået en meddelelsesseddel, skal der ikke afleveres en ekstra tom sæk. Ejendommen forventes selv at anskaffe en egnet affaldssæk i plast eller papir. Entreprenøren skal være rede til at medtage også denne sæk ved næste ordinære afhentning uden ekstrabetaling. Manglende afhentning (3.9) Hvis affaldet ikke er medtaget og der ikke er afleveret en meddelelsesseddel, betragtes hændelsen som en forglemmelse fra Entreprenørens side. Forglemmelser og andre klager over indsamlingen skal altid udbedres hurtigst muligt. Henvendelser vedrørende forglemmelser og andre klager, som er Entreprenøren i hænde inden kl , udbedres samme dag inden arbejdsophør. Henvendelse om forglemmelser og andre klager, som er Entreprenøren i hænde efter kl på arbejdsdag, udbedres senest kl den følgende arbejdsdag. Det skal pointeres, at manglende afhentning på grund af forglemmelse altid skal afhentes efter ovenstående regler, også selvom Entreprenøren måske ikke foretager indsamling i området den pågældende dag. Beskrivelse af registreringssystem til renovationsbiler (4.1.1) Generelt Udbyder ønsker at sikre, at alle beholdere og affaldssække bliver tømt efter de planlagte ruter. Det er derfor et krav, at alle tømninger bliver registreret af entreprenøren. Hvis en beholder ikke bliver tømt, skal entreprenøren registrere årsagen til, at beholderen ikke er blevet tømt, og meddele dette til udbyder. Entreprenøren skal desuden aflevere en meddelelsesseddel til husstanden/sommerhus. Til brug for registrering og afvigelser af tømning er alle beholdere monteret med en RFID-tag (read-only tag) til identifikation af beholderens adresse. Udbyder stiller krav om, at entreprenøren skal have et registreringssystem på kontoret samt på renovationsbilerne, og at systemet kan læse beholderens RFIDtag s. 8

9 Renovationsbilerne skal være i online forbindelse med kontoret. Desuden skal hver bil være udstyret med en kameratelefon, som entreprenøren kan anvende til dokumentation for eventuelle afvigelser, meddelelser og lignende. Data skal sendes løbende, og udbyder forventer at data normalt sendes for hver 2 til 5 minutter. Systemet skal som minimum kunne håndtere følgende: Tømningsdata skal indeholde dato, tid, rute, bil, chauffør, beholder nr., beholder tag nr., adresseoplysninger, GPS position, tømt eller ikke, eventuelle meddelelser samt oplysninger om, hvilke tag-læsere der har registreret tømningerne. Til brug for ruteplanlægning skal der kunne dannes ruter manuelt, og det skal være muligt at generere ruter efter de kørte ruter. Det skal være muligt at vise ruter på kort. Når ruterne er fastlagt skal tømmeordningerne (hold nr. eller bil nr. samt tømningsdag) kunne eksporteres til udbyder. Der skal kunne genereres diverse rapporter til brug for entreprenørens egen opfølgning af bl.a. afvigelser og meddelelser samt til kontrol af, at tømningerne sker i henhold til de planlagte ruter og tømningsdage. Krav til udstyr på renovationsbilerne Bilerne skal desuden være udstyret med kameratelefon. Systemet skal som minimum bestå af og kunne håndtere følgende: Alle biler skal være udstyret med 2 taglæsere på bilens lift, så hver tømning automatisk registreres. Alle RFID-tag er placeret i normeret hul i beholderens kamkant. Der skal være computer i bilerne for modtagelse af ruter og indsendelse af data til kontorsystemet. Bilernes computere skal være i online forbindelse med kontorsystemet via GPS. Ruter til bilen skal overføres automatisk ved logning på bilens computer, og det skal være muligt at se den valgte rute på kort via GPS eller lignende. Afvigelses- og meddelelseskoder skal automatisk overføres til bilen fra kontorsystemet. Der skal kunne indtastes afvigelses- og meddelelseskoder, som f.eks. beholder beskadiget, beholder overfyldt, adgangsvej spærret osv. Det skal være muligt at indtaste afvigelser og meddelelser på en computer monteret udvendigt på bilen. For hver tømning skal spandens GPS position lagres og sendes med som del af registreringen til kontorsystemet. GPS positionen for hver spand skal være en del af ruteinformationen, således at der kan anvendes navigation i bilens computer ud fra dagligt opdateret data. Alle biler skal være udstyret med kameratelefon (med blitz), så der kan sendes billeder ind til kontorsystemet. Kameratelefonen i bilerne skal være minimum 2 MegaPixel. Data flyder ind til udbyders system via snitflade med angivelse af beholderens nummer som entydig identifikation af beholderens adresse. Hvis renovationsbilen kører forbi (eller glemmer) en planlagt tømning på ruten, skal systemet give personalet en advarsel om, at en beholder ikke er blevet tømt. Denne advarsel skal gives, når der er tømt et bestemt antal beholdere efter den planlagte tømning. Antallet af beholdere der må tømmes, inden der gives en advarsel, skal opsættes i bilens computer. 9

10 Når en rute afsluttes, skal systemet give en advarsel for alle ikke tømte beholdere på ruten. Personalet skal indtaste en meddelelseskode på samtlige ikke tømte beholdere. Alle sække stativer vil i takt med indførelse af tags bliver forsynet med stregkodelabels med oplysninger om vejnavn og hus nr. Stregkoden bruges efter samme principper som tags, men skal læses med en håndscanner. Data fra håndscanneren skal sendes efter samme princip som tags. Udbyder forventer at alle RFID-tags/labels er monteret senest 1.april Ovenstående vedrørende aflæsning af tags mv., er først gældende i forhold til indsamling fra en bestemt ejendom fra det tidspunkt, hvor der er monteret RFID-tag/labels på den affaldsbeholder, som anvendes på ejendommen. Den viste label bliver monteret på alle containere og sækkestativer. På sækkestativerne bliver labelen monteret på låget. (De labels der er monteret før den 1. august 2012 bliver udskiftet) Stregkoden bruger skraldemanden og et evt. tilsyn. Det viste nr er unikt for den konkrette container/sæk. 10

11 QR-koden kan bruges af borger. Koden kan fortælle noget om sidste tømningsdag og næste tømningsdag, sorteringsvejledninger m.m.. Det der findes på siden er kun til test, men koden gælder kun for den specifikke container/sæk. RFID-tags monteres kun på containere. (En lille elektroniks enhed) Samarbejde mellem udbyder og entreprenør (4.2) Samarbejdet mellem Entreprenøren og udbyder skal bygge på et godt, konstruktivt og tillidsfuldt forhold. Fra Entreprenørens kontor skal der være kontakt til samtlige køretøjer, der forestår indsamlingen for den pågældende Entreprenør i kommunen. Hvis entreprenøren har begået alvorlige fejl, eller der er væsentlige mangler ved indsamlingen, som ikke kan vente med at blive rettet til næstfølgende hverdag, skal entreprenøren kunne rette fejlen/manglen indenfor 2 timer. Nærværende opgave omfatter desuden et løbende samarbejde med udbyder om vurdering og evt. forbedring/optimering af eksisterende ordninger/forhold. Kontraktparterne er forpligtet til loyalt at informere hinanden om alle forhold, som kan have indflydelse på opfyldelse af kontrakten mellem Entreprenøren og udbyder. Herudover skal Entreprenøren eller dennes repræsentant evt. tage på besigtigelse sammen med udbyder i tilfælde af uoverensstemmelser eller misforhold mellem bruger og renovationsmedarbejder ansat hos Entreprenøren. Kontraktstart i kommunen (4.3) Udbyder forventer, at Entreprenøren allerede ved afgivelse af tilbud har sat sig ind i de lokale forhold, der har betydning for løsning af opgaven, herunder hvilke krav modtageanlæggene stiller ved aflevering af affaldet. Udbyder ønsker, at Entreprenøren kommer godt fra start med opgaverne, og vil derfor betragte de første 2 måneder af kontraktperioden som indkøringsperiode. Udbyder forventer, at Entreprenøren i indkøringsperioden anstrenger sig ekstraordinært med at få alle forhold omkring arbejdets udførelse på plads. Ovenstående betyder, at nedenstående bestemmelser vedrørende bod ikke er gældende i indkøringsperioden. De øvrige misligholdelsesbeføjelser angivet nedenfor (samt dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser) vil være fuldt ud gældende også i indkøringsperioden. 11

12 Bodssystem (4.7) De bodsgivende fejl angivet nedenfor kan modregnes med den angivne bod for hvert enkelt tilfælde, hvor fejlen er registreret i den foregående driftsrapport-og faktureringsperiode. Bodssystemet består af en liste over en lang række overtrædelser/fejl/mangler. Én adresse betragtes som én husstand. Herunder et udpluk af bod typer 1. Ikke underrettet udbyder skriftligt om manglende tømninger inden kl den næstfølgende hverdag (bilnedbrud etc.) 2. Forglemmelser, indgået hos Entreprenøren hhv. før/efter kl , som ikke hentes rettidigt hhv. samme dag/efterfølgende hverdag/lørdag. 3. Udført indsamling uden for tilladte køretid, uden udbyders godkendelse. 4. Dagrenovationssæk ikke monteret korrekt i stativ. 5. Ikke afleveret beholdere korrekt ved standplads/skel. 6. Efterladt affald, som er spildt ved Entreprenørens håndtering. 7. Medtaget affald, som ikke er tilmeldt ordningen. 8. Manglende orientering til borger samt udbyder om ændring af tømmedag. Ingen af de anførte bodspunkter udelukker anvendelsen af de øvrige bodspunkter. PERSONALE (6) Nærværende afsnit beskriver krav til Entreprenørens personale. Såfremt andet ikke specifikt fremgår, er kravene til Entreprenøren gældende for hele Entreprisen. Entreprenøren skal anvende fagligt kvalificeret personale. Det påhviler Entreprenøren at instruere/oplære sit personale således, at dette er bekendt med arbejdets omfang og de betingelser, hvorunder dette skal udføres i henhold til kontraktgrundlaget. Entreprenøren og hans mandskab optræder, som udbyders repræsentant over for brugerne ved indsamlingen. Entreprenøren og hans mandskab skal vejlede om afhentnings- og adgangsforhold ved henvendelse fra brugerne. Entreprenøren er ansvarlig for, at ansatte hos Entreprenøren altid udviser høflig og korrekt opførsel over for brugerne og alle andre under udøvelsen af arbejdet. Entreprenørens ansatte skal fremtræde i pænt, ensartet arbejdstøj, der lever op til AT s vejledninger. 12

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune AFLD I/S Uldjydevej 2 DK-7400 Herning telefon +45 97 37 33 77 e-mail afld@afld.dk www.afld.dk CVR-nr. 13 81 47 08 Dato 23. maj 2017 sagsnr. 17050003 reference /lama Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr.

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr. Sweco Danmark A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk Til tilbudsgiverne CVR-nr. 48233511 Vores reference: 31.3030.16 Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation

Læs mere

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm.

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Kontrakten gælder for en 1-årig periode Hvad er årsagen til at perioden er så kort? Den korte kontraktperiode

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. juni 2017 Sagsbehandler Susanne Snedker Poulsen Telefon direkte 76 16 33 12 E-mail supo@esbjergkommune.dk Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Spørgemøde tirsdag

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD 11-2017 RINGSTED KOMMUNE SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD SVARBLAD NR. 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 11-2017

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

Reno Djurs I/S "Informationshæfte til skraldemænd"

Reno Djurs I/S Informationshæfte til skraldemænd Bilag 4 Reno Djurs I/S "Informationshæfte til skraldemænd" http://projects.cowiportal.com/ps/a065028/documents/03 Project documents/baggrundsdata/eu-udbud - Forside til bilag 4-240415.docx Det skal du

Læs mere

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Svar på spørgsmål Til tilbudsgivere Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Indledning På vegne af Rebild Kommune udsendes hermed udbyders svar

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 15 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Hvad menes med et lavt brændstofforbrug? Kommunen bedes definere hvilket brændstofforbrug, der skal dokumenteres.

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 11-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Bilag 5 - Udkast til kontrakt Kontraktens parter Parterne er: Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herefter kaldet kommunen. Der kan med bindende

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2 OKTOBER 2017 RINGSTED KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Tilbud 2 2 Tilbudsliste

Læs mere

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5)

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) 1 Århus Kommunale Værker Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) Udbudsmateriale (offentligt EU-udbud) Januar 2005 2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 4 1.1 Udbyder 4 1.2 Baggrund 4

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

svarer til god økonomi, stor miljøfordel, godt serviceniveau og godt arbejdsmiljø.

svarer til god økonomi, stor miljøfordel, godt serviceniveau og godt arbejdsmiljø. 1 INDLEDNING Side 1 2 ANALYSEN På baggrund af temadagen med kommunalbestyrelsen den 15. november d.å. har Grontmij Carl Bro (GMCB) udarbejdet nedenstående analyse af udvalgte scenarier for dagrenovationsordningen.

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SPØRGSMÅL OG SVAR PROJEKTNR.

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation Januar 2012 Projektnr P-74435 Dokumentnr 052 Version 04 Udgivelsesdato 10 januar 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt BHSL KBRA KBRA 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 4 2 Opsamlingsudstyr 5 21 2-hjulede

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017

Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017 Punkt 6. Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017 2016-009596 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: 13-12- 2007 De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af betaling for renovation vedrørende Deres sommerhus. Tilsynets udtalelse Tilsynet

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Denne vejledning beskriver de krav der skal opfyldes når en forening ønsker at etablere nedgravede affaldssystemer.

Denne vejledning beskriver de krav der skal opfyldes når en forening ønsker at etablere nedgravede affaldssystemer. Vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger i Frederikssund Kommune Ikke godkendt forslag Affaldskontoret oktober 2011 Indledning Med virkning fra årsskiftet 2011/12 har byrådet besuttet at

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

Vigtigt nyt om dit affald

Vigtigt nyt om dit affald Vigtigt nyt om dit affald fra 1. maj 2013 1 Mest miljø for pengene Slagelse Kommune prioriterer miljøet og klima indsatsen højt. Når vi planlægger, hvordan vi håndterer affaldet, overvejer vi altid, hvordan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-83.664

Klagenævnet for Udbud 96-83.664 Klagenævnet for Udbud 96-83.664 (Carsten Haubek, Jens Fejø og Henrik Pinholt) 16. oktober 1996 K E N D E L S E Danske Vognmænd (selv) mod Stevns Kommune (advokat Jesper Lett) Den 10. maj 1996 udbød indklagede,

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Undertegnede tilbyder at indsamle og transportere affald for Fanø Kommune på det i Udbudsbetingelser, Kravspecifikation og Udkast til kontrakt angivne

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) Natrenovation i Qasigiannguit by

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) Natrenovation i Qasigiannguit by QAASUITSUP KOMMUNIA Forvaltning for Anlæg & Miljø Postboks 113-3951 Qasigiannguit Tlf.: (+299) 94 78 00 - Fax:(+299) 91 13 77 Web: www.qaasuitsup.gl SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) for Natrenovation i Qasigiannguit

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse 1 Tilbud Delområde Nord 2 1.1 Tilbudsliste Nord R1 R3 3 2 Tilbud Delområde Syd 6 2.1 Tilbudsliste

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ S M GIV DIT AFFALD NYT LIV I D D E T R I G T U D I G T DU FÅR SNART EN NY GENBRUGSCONTAINER Hvis du har din egen papircontainer

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre

2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre 2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre Affaldsteamet Rebild Kommune 03-09-2015 Indhold 1. Baggrund for vinterplan...2 2 Overordnet ansvarsfordeling...2

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred Kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Ydelsesbeskrivelse Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og orientering 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Orientering 3 2 Generelle krav og forhold

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

2054. EU-udbud Indsamling af affald Svar på stillede spørgsmål nr. 3

2054. EU-udbud Indsamling af affald Svar på stillede spørgsmål nr. 3 Til tilbudsgiverne Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 DK - 6400 Sønderborg Tel. 8843 5300 Fax. 8843 5301 info@sonfor.dk www.sonfor.dk Dato Vores ref. 2. august 2017 Behs 2054. EU-udbud Indsamling af affald

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsbeskrivelse Udover udbudsmaterialet, tilbudslisten og Herlev Kommunes

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune.

Indsamling af affald i Sorø Kommune. Indsamling af affald i Sorø Kommune. RETTELSESBLAD 1 22.08.2017 Affald Plus har modtaget nedenstående spørgsmål. På baggrund af spørgsmålene skal følgende præciseres: Afsnit Spørgsmål Svar Udbudsbetingelser

Læs mere

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø April 2010 Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet TØNDER AFFALD A/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RETTELSESBREV - SPØRGSMÅL OG SVAR INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Indsamling og transport af dagrenovation, papir, glas og metal i Lolland og Guldborgsund

Indsamling og transport af dagrenovation, papir, glas og metal i Lolland og Guldborgsund Nykøbing Falster, rev. 1, februar 2017 J.nr. 07.01.05G-0019 Indsamling og transport af dagrenovation, papir, glas og metal i Lolland og Guldborgsund Kommuner Generel Ydelsesbeskrivelse og Særlige betingelser

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER YDELSESBESKRIVELSE BILAG 5.1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Offentligt udbud Udbyder: Fredensborg Affald

Læs mere

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Præcisering af definition: Punkterne er inddelt efter relevans Ændret beskrivelsen af SØNDERBORG FORSYNING Specificeret forskellen på container

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 18. december

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Evaluering af implementeringen af affaldssystemet og den indledende drift.

Evaluering af implementeringen af affaldssystemet og den indledende drift. Ny affaldssystem til beboere i enfamilieboliger 2013. Evaluering af implementeringen af affaldssystemet og den indledende drift. Indledning I løbet af 2010 og 2011 har Klima- og Miljøudvalget, på en række

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Meldgaard Miljø A/S 2017

Meldgaard Miljø A/S 2017 Indsamlingsopgaver i DK helt naturligt! Meldgaard Miljø A/S 2017 Hjørring restaffald Ålborg restaffald Rebild genbrug Djursland restaffald og genbrug Favrskov restaffald Viborg Restaffald Herning restaffald

Læs mere

AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Kirsten arbejder som miljøkoordinator for en stor dansk industrivirksomhed. Hendes arbejde består i at sikre, at hele virksomheden lever

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere