Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen (O) Michael Vejlstrup (I) Benny Hammer (C) Ulf Harbo (Ø) Diana Skøtt Larsen (O) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Fællesmøde mellem Syddjurs Kommunes erhvervs- og beskæftigelsesudvalg og Norddjurs Kommunes erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg Budgetopfølgning pr. ultimo december 2018 for erhvervs- og Model for årligt møde med erhvervslivet, organisationer mv Gensidig orientering Erhvervs- og s arbejdsplan for Bilagsoversigt...13 Norddjurs Kommune

3 1. Fællesmøde mellem Syddjurs Kommunes erhvervs- og beskæftigelsesudvalg og Norddjurs Kommunes erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg G01 19/5 Åben sag Sagsgang EAU Sagsfremstilling Syddjurs Kommunes erhvervs- og beskæftigelsesudvalg (EB) og Norddjurs Kommunes erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg (EAU) afholder det årlige fællesmøde 23. januar 2019 kl i Den Gamle Stald på Gl. Estrup. Forud for mødet afholdes partnerskabsmøde med deltagelse af indbudte partnere og særskilt dagsorden. Dagsordenspunkter: 1. De kommende erhvervs- og beskæftigelsespolitikker i Syd- og Norddjurs kommuner. Herunder drøftelse af det nye erhvervsfremmesystem og kommunernes rolle Syddjurs Kommune orienterer om status på ny erhvervs- og beskæftigelsespolitik og organisationsændringer Norddjurs Kommune orienterer om status på ny erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, organisationsændringer og udmøntning af besparelser 2. Samarbejdet mellem Syddjurs og Norddjurs på beskæftigelses- og erhvervsområdet. Herunder samarbejde med arbejdsmarkedets parter om arbejdskraft og virksomheder gensidig orientering og dialog om indsats i forhold til overførselsindkomster 1

4 3. Samarbejdet om den kommunale ungeindsats i Syd- og Norddjurs kommuner. Herunder fremtidige samarbejdsmuligheder 4. Det fremtidige erhvervsmæssige turismesamarbejde samt videndeling og planer for det videre arbejde med erhvervsfremme, heriblandt lokal erhvervsservice Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at ovenstående punkter drøftes. Beslutning i Erhvervs- og den Drøftet. 2

5 2. Budgetopfølgning pr. ultimo december 2018 for erhvervs- og Ø00 18/43 Åben sag Sagsgang EAU Sagsfremstilling Erhvervs- og samlet oversigt Korr. Opr. budge t budget ekskl. driftsoverførsle Forbru g Forvent et regnska b Afvi gels e* Budget 2018 (mio. kr.) r Drift - Forsørgelsesydelser 486,9 519,8 518,1 523,5 36,6 Drift Arbejdsmarkedsområdet øvrige udgifter 32,5 32,0 23,9 21,5-11,0 Drift erhvervs- og arbejdsmarkedspulje 1,3 1,3 0,6 0,6-0,7 Drift - erhvervsområdet 5,4 5,4 5,0 5,0-0,4 Drift i alt 526,1 558,5 547,6 550,6 24,5 *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervs- og - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt* 80% 20% Forventet forbrug af overførsler** Arbejdsmarkedsområdet 0,9 0,7 0,2** 0,6 3

6 Erhvervsområdet 2,6 1,6 1,0*** 0,2 *Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. **0,5 mio. kr. af overførslen vedrører betalinger fra Syddjurs Kommune til UU Djursland, og er derfor undtaget clearings/koordineringsprincippet. ***Under erhvervsområdet er der overført 100 % af overførslerne til projekter med ekstern finansiering, hvorfor denne post er større end 20 % af overførslen. Overordnet konklusion Drift På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug, ekskl. overførsler, på 550,6 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på 24,5 mio. kr. på erhvervs- og s område i 2018 i forhold til oprindeligt budget. Det forventede forbrug af overførsler er på 0,8 mio. kr., hvilket bringer det samlede merforbrug op på 25,3 mio. kr. Merforbruget på arbejdsmarkedsområdet vedrører primært udgifter til forsørgelse, da særligt A-dagpenge, førtidspension og fleksjob bliver dyrere end oprindeligt budgetteret. De 24,5 mio. kr. i merforbrug ekskl. overførsler er således sammensat af et merforbrug på forsørgelse på 36,6 mio. kr., mens mindreforbruget på øvrige områder er på 12,1 mio. kr. Der blev tidligere på året givet en tillægsbevilling på 35 mio. kr. til dækning af merforbruget i forbindelse med genberegning af budgettet. Det var allerede dengang forventet, at merforbruget på blandt andet førtidspension og fleksjob ville blive højere end 35 mio. kr., men at der samtidig ville være mindreforbrug på andre poster, således at det samlede merforbrug ikke ville overstige 35 mio. kr. netto. Overholdelse af udvalgets serviceramme Erhvervs- og s andel af servicerammen udgør 10,6 mio. kr., og det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge 0,5 mio. kr. over servicerammen. I henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på 4

7 overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme. Varslings / opmærksomhedspunkter I arbejdsmarkedsafdelingens driftsudgifter for 2018 indgår en merindtægt på 5,0 mio. kr. fra resultattilskud på integrationsområdet. Mulighederne for at hjemtage resultattilskud pga. beskæftigelse og uddannelse vil være reduceret i 2019, og derfor kan det ikke forventes, at indtægten fra resultattilskud vil være lige så stor i 2019 som i Som beskrevet i sag af 24. oktober 2018 vil der ske en opbremsning af brug af beskæftigelsesfremmende indsatser i 2019 pga. afskaffelsen af refusion på driftsudgifter. En aktiv beskæftigelsesindsats er med til at reducere varigheden af ledighedsforløbet, og hvis ledigheden stiger, er der en risiko for, at nogle ledige vil skulle vente i længere tid, før de kan modtage en aktiv indsats. Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo december 2018 godkendes. Bilag: 1 Åben EAU budgetopfølgning BILAG 9170/19 2 Åben Grafer /19 3 Åben EAU-puljen pdf 9383/19 4 Åben EAU-puljen 2018.pdf 9381/19 Beslutning i Erhvervs- og den Godkendt. 5

8 3. Model for årligt møde med erhvervslivet, organisationer mv G01 18/19 Åben sag Sagsgang EAU Sagsfremstilling Erhvervs- og besluttede på møde 28. november 2018 proces og tidsplan for en samlet erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik. Jf. beslutningen skal der som del af processen afholdes et årsmøde, hvor erhvervslivet og organisationerne på området har mulighed for at drøfte ønsker til en samlet erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik. De nuværende erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikker fastholdes som strategier, så der fortsat holdes fast i de mål og fokuspunkter, der tidligere er vedtaget for de to områder. På mødet bliver der mulighed for at fremsætte forslag til konkrete fælles handlemuligheder og forpligtende samarbejder, der sikrer gensidig sammenhæng og nedbryder eventuelle siloer, så de to områder gensidigt styrker hinanden. Mødet forventes afholdt i marts Rammer, vilkår og mål på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet er allerede beskrevet i de følgende tre dokumenter, som er politisk godkendt: Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune juni 2017 Fremtidens produktionskommune Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi på arbejdsmarkedsområdet 2017 Forvaltningen foreslår, at disse tre dokumenter også fremover skal udgøre fundamentet for arbejdet på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, dog således at de nuværende to politikker ændres til to-årige strategier og justeres i overensstemmelse hermed. Virksomhedsstrategien på arbejdsmarkedsområdet indarbejdes samtidig i arbejdsmarkedspolitikken og ophæves derefter. På årsmødet vil der være mulighed for at komme med input til justeringer. 6

9 Forvaltningen foreslår således, at der med udgangspunkt i de nuværende politikker og strategier laves en kortfattet, sammenhængende erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik; et eksempel på en sådan overordnet politik er vedlagt. På det årlige møde med erhvervslivet og organisationerne arbejdes med følgende punkter: Ønsker til en samlet og overordnet erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik drøftes. Input til justeringer af de nuværende erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikker så de fremover har form af tidsbegrænsede politisk godkendte strategidokumenter. Nedenstående temaer fra de eksisterende erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikker konkretiseres og suppleres gennem en innovativ proces, hvor deltagerne i en samskabelsesproces vælger de mest relevante ideer at arbejde videre med. Alle ideer samles sammen i et fælles idekatalog, som erhvervs- og behandler på udvalgsmøde i maj Indenfor erhvervspolitikken er det: Styrker: produktion, fødevarer, turisme og bygge- og anlæg. Potentialer: gaming og handel. For arbejdsmarkedspolitikken er det: Fremme jobskabelsen i virksomhederne. Understøtte varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Flest mulige borgere på arbejdsmarkedet. Understøtte at arbejdsstyrkens kompetencer matcher virksomhedernes behov. Medvirke til at de unge i kommunen får uddannelse og job. Skabe rum til borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet. Udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere. Der vil være behov for at tilpasse en række mål i arbejdsmarkedspolitikken med opmærksomhed på, at virksomhedsstrategien er koordineret med erhvervspolitikken, så den fremmer rekruttering indenfor de 4 styrkeområder og dermed understøtter erhvervsudviklingen. 7

10 Årsmødet afholdes hos Viden Djurs, Grenaa. Økonomiske konsekvenser Der er afsat 0,050 mio. kr. fra erhvervs- og s pulje til afholdelse af årsmøde i Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. det drøftes, om den kommende erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik skal være en kortfattet, sammenhængende erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik som vedlagte eksempel på en overordnet politik. 2. den overordnede politik tager udgangspunkt i de eksisterende godkendte politikker og strategier på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet 3. nuværende erhvervspolitik og arbejdsmarkedspolitik ændres til 2-årige strategier. 4. forslag til punkter på årsmødet godkendes. Bilag: 1 Åben Eksempel på overordnet erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik 7707/19 Beslutning i Erhvervs- og den 1. Drøftet Erhvervs- og ønsker ift. den overordnede politik, at Norddjurs Kommunes Vision indarbejdes, herunder Norddjurs som en central del af det østjyske arbejdsmarked. det blandt andet indgår, at vi skal understøtte et bredt udbud af ungdoms-, gymnasielle- og erhvervsuddannelser - og styrke mulighederne for håndværks- og produktionsuddannelser og mellemlange videreuddannelser. 2. Godkendt 3. Godkendt 4. Godkendt. Årsmødet afholdes i foråret Forvaltningen finder forslag til dato. 8

11 4. Gensidig orientering G01 19/4 Åben sag Sagsgang EAU Sagsfremstilling På erhvervs- og s møde vil der være mulighed for orientering fra udvalgsformanden udvalgsmedlemmer forvaltningen o Status på ansøgninger til Poul Due Jensens Fond o Status på Norddjurs Kommune Erhverv 4. kvartal 2018 Links til statistik: STAR Danmarks Statistik Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Jobindsats Eventuelle spørgsmål til materialet kan stilles på mødet. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Status på projekter med Poul Due Jensens fond 6851/19 2 Åben Status på Norddjurs Kommune Erhverv 4. kvt /19 9

12 Beslutning i Erhvervs- og den Kommunaldirektør Christian Bertelsen orienterede: I perioden fra erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørens fratrædelse til en ny administrativ organisering er faldet på plads, vil der være følgende administrative bemanding i forhold til betjening af erhvervs- og : Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgs kontaktperson og indgang til forvaltningen - arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøder deltagelse af kommunaldirektør Christian Bertelsen, sekretariatschef Rikke Thind, arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen og efter behov øvrige afdelingschefer, hvis de har ansvaret for sager på dagsordenen Formøder til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøder - deltagelse af kommunaldirektør Christian Bertelsen, sekretariatschef Rikke Thind og arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen Norddjurs Beskæftigelsesrådsmøder - deltagelse af kommunaldirektør Christian Bertelsen, sekretariatschef Rikke Thind, arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen og efter behov øvrige afdelingschefer, hvis de har ansvaret for sager på dagsordenen. Udvalgsformand Else Søjmark orienterede om punkter fra seneste Rådsmøde i RAR Østjylland. Orienteringen taget til efterretning. 10

13 5. Erhvervs- og s arbejdsplan for G01 19/1 Åben sag Sagsgang EAU Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for erhvervs- og for Arbejdsplanen vil blive ajourført i løbet af året. Eventuelle bemærkninger til arbejdsplanen drøftes. Mødeoversigt for erhvervs- og er ligeledes vedlagt til orientering. Økonomiudvalget godkendte på møde 15. januar 2019 tidsplan og procedure for budget Såfremt denne også godkendes af kommunalbestyrelsen på møde 22. januar 2019, betyder det, at erhvervs- og skal afholde et ekstra udvalgsmøde i uge 32. Forvaltningen foreslår, at mødet afholdes 7. august 2019 kl Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. ekstra udvalgsmøde afholdes 7. august 2019 kl erhvervs- og s arbejdsplan for 2019 godkendes. Bilag: 1 Åben Erhvervs- og s arbejdsplan januarmøde 9173/19 2 Åben Mødeoversigt for erhvervs- og /19 januarmøde 11

14 Beslutning i Erhvervs- og den Jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 22. januar 2019, skal udvalget drøfte, om der skal iværksættes yderligere budgetanalyser på eget område. Udvalget besluttede at sende eventuelle forslag til forvaltningen senest tirsdag den 29. januar Godkendt Jf. tidsplan for budgetprocessen , der blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. januar 2019, skal fagudvalgene endvidere behandle eventuelle spareforslag på eget område i uge 34. Forvaltningen indkalder derfor til et ekstra udvalgsmøde i uge Godkendt. 12

15 Bilagsoversigt 2. Budgetopfølgning pr. ultimo december 2018 for erhvervs- og 1. EAU budgetopfølgning BILAG (9170/19) 2. Grafer (9378/19) 3. EAU-puljen pdf (9383/19) 4. EAU-puljen 2018.pdf (9381/19) 3. Model for årligt møde med erhvervslivet, organisationer mv. 1. Eksempel på overordnet erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik (7707/19) 4. Gensidig orientering 1. Status på projekter med Poul Due Jensens fond (6851/19) 2. Status på Norddjurs Kommune Erhverv 4. kvt 2018 (7155/19) 5. Erhvervs- og s arbejdsplan for Erhvervs- og s arbejdsplan januarmøde (9173/19) 2. Mødeoversigt for erhvervs- og januarmøde (9172/19) 13

16 Underskriftsside Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen (O) Michael Vejlstrup (I) Benny Hammer (C) Ulf Harbo (Ø) 14

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A)

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Tirsdag den 12. juni Start kl.: 8:00. Slut kl.: 10:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Tirsdag den 12. juni Start kl.: 8:00. Slut kl.: 10:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. juni 2018 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 14. november 2018 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Fredag den 6. april 2018 Start kl.: 11:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Virksomhedsbesøg på Kystvejens Konferencecenter Mødet fortsættes på Østerbrogade 67E Dato: Mandag den 20. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 224, rådhuset Dato: Torsdag den 23. marts 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 20. juni 2018 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet starter med dialogmøde med handicaprådet i Rådssalen kl. 15.00 og fortsætter med det ordinære udvalgsmøde i Mødelokale 3, rådhuset kl. 16.00 Dato: Onsdag den 23. maj 2018

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen. Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Dialogmøde med Handicaprådet kl. 14-15 i Rådssalen. Derefter arbejdsmarkedsudvalgsmøde kl. 15-17.30 i mødelokale 3 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Start

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 20. september 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Dato: Tirsdag den 25. september 2018 Start kl.: 15:00 Slut

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 10:15 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kulturhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 27. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 26. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørens kontor, Rådhuset Dato: Torsdag den 26. januar 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:20 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen

Læs mere

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådsalen Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Børne- og ungdomsudvalget:

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 7. november 2018 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Miljø- og kulturdirektørens kontor Dato: Onsdag den 11. oktober 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 25. oktober 2018 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø)

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 14. december 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 16. januar 2019 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 9. januar 2019 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 16. august 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-01-2018-16-01-2018 16.01.2018 kl. 13:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Musa Kekec (A) - Deltog Per Mortensen (A) - Deltog

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 31. maj 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Mads

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 4. juli 208 Start kl.: 0:00 Slut kl.: 2:00 Medlemmer: Fraværende: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 17. august 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund

Læs mere

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december Meldahls Rådhus Byrådssalen. Mødetidspunkt: Kl.

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december Meldahls Rådhus Byrådssalen. Mødetidspunkt: Kl. Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december 2018 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Anette Hyre-Jensen (A) Bente

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 15. august 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:25 Medlemmer: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 30. maj 2011 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 30. maj 2011 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 157 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 158 ORIENTERING FRA FORMANDEN...

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Mødelokale 3 på rådhuset i Grenaa. Dato : 11. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 17:00 Medlemmer John Saaby Jensen (A), formand

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Djurs Mad I/S DAGSORDEN

Djurs Mad I/S DAGSORDEN Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 15. marts 2018 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 14:40 Medlemmer: Else Søjmark (Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget)

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 10. oktober 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Referat. fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Referat. fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget Referat åben / lukket Mødedato 08. december 2010 Mødetidspunkt 14.00 Mødelokale 188 (Fællesmøde med Udvalget for Erhverv og Turisme) Bemærkninger Mødet sluttede

Læs mere

Dialogmøde mellem Norddjurs Beskæftigelsesråd og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Dialogmøde mellem Norddjurs Beskæftigelsesråd og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Dialogmøde mellem Norddjurs Beskæftigelsesråd og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 24. oktober 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:00

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl i Mødelokale F 5, Frederikssund Rådhus. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl i Mødelokale F 5, Frederikssund Rådhus. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 5, Frederikssund Rådhus Mødet slut kl. 11.10 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland

Læs mere

Erhvervsudvalget DAGSORDEN

Erhvervsudvalget DAGSORDEN Erhvervsudvalget DAGSORDEN Sted: Bønnerup Havn Dato: Onsdag den 8. februar 2017 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Hans Erik Husum (V) John Saaby Jensen (A)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet starter med dialogmøde med handicaprådet i Rådssalen kl. 15.00 og fortsætter med det ordinære udvalgsmøde i Mødelokale 3, rådhuset kl.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 30. maj Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Winnie Sørensen, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet startede med virksomhedsbesøg kl. 15.00 hos Kvickly Østerbrogade 55 8500 Grenaa Mødet fortsatte kl. 16.00 i mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 17. august 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (UP)

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Lallemand, Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. juni 2018 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt

Læs mere

I/S BESLUTNINGSREFERAT

I/S BESLUTNINGSREFERAT Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Torsdag den 16. juni 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. september 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskabsorientering - opgjort 27.01.09 vedr. 08 13 2. Kontrakt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kulturhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 27. oktober 2016 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (UP)

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Page 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 5. maj 2008 15:00 Colosseum, Parallelvej 27, 1. sal ved kantinen Eventuelle afbud skal ske til Susan Christensen,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 093. Formanden orienterer 154 094. Orientering fra administrationen 155 095. Budget 2011-2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL

Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Torsdag den 28. juni 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Fraværende: Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie Joan

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 22. december 2016 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet starter kl. 14 med virksomhedsbesøg på: Gl. Estrup Gartneri Randersvej 7 8963 Auning Mødet fortsætter kl. 15 i: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum

Læs mere