Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd"

Transkript

1 Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 3 på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring Møde slut: 15:15 Fraværende: Jesper F. Clausen, Hans Rønnau og Mette L. Pedersen 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Godkendelse af dagsorden 3 2 Valg af formand og næstformand 4 3 Videreførelse af 5 4 Orientering fra Udvalgsformand Allan Busk 7 5 Planlægning af årshjul 8 6 Uddannelsesparathedsvurdering 9 7 Status på Projekt Uddannelsesambassadør 11 8 Evaluering af effekterne af investeringspuljen 15 9 Gensidig orientering 20 2

3 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forvaltningen indstiller: at dagsordenen godkendes. Beslutning Godkendt. Jesper F. Clausen, Hans Rønnau og Mette L. Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen. 3

4 2 Valg af formand og næstformand Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Konstituerende møde med valg af formand og næstformand. Sagsfremstilling Det følger af 3 i forretningsordenen for det Lokale Arbejdsmarkedsråd, at rådet på det konstituterende møde skal vælge en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Valget foretages ved flertalsvalg. Valget gælder for en 2-årig periode. Valget ledes af det ældste medlem af rådet. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at Det lokale Arbejdsmarkedsråd vælger en formand og en næstformand. Beslutning LAR valgte Jesper F. Clausen som formand og Morten K. Mikkelsen som næstformand. Jesper F. Clausen, Hans Rønnau og Mette L. Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen. 4

5 3 Videreførelse af Sagsnr: A Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsresume Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget har truffet beslutning om en videreførelse af (LAR) i perioden Sagsfremstilling I forbindelse med Beskæftigelsesreformen blev de lokale og regionale beskæftigelsesråd nedlagt, og der blev pr. 1. janaur 2015 nedsat otte nye regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Sammensætningen af det nye LAR efter 17, stk. 4 i Styrelsesloven er følgende: En frivillig fra flygtninge- og integrationsarbejdet En repræsentant fra A-kassen To repræsentanter fra LO En repræsentant fra FTF To repræsentanter fra Erhvervsudviklingsrådet En repræsentant fra Danske Handicaporganisationer En repræsentant fra de praktiserende læger En repræsentant fra Kommunalbestyrelsen - formand for Arbejdsmarkedsudvalget To åbne pladser til lokale foreninger og andre interessenter efter indstilling fra de øvrige medlemmer af LAR. De enkelte kommuner fik med beskæftigelsesreformen samtidig metodefrihed til selv at beslutte, hvordan der opretholdes dialog med relevante aktører om den lokale/kommunale beskæftigelsespolitik. Herunder hvordan der skulle kommunikeres med Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. I Rebild Kommune blev det besluttet at etablere et lokalt arbejdsmarkedsråd, hvor opgaverne er en rådgivende/koordinerende funktion i forhold til Arbejdsmarkedsudvalget og jobcentret. De primære opgaver bliver: - at være bindeled og sikre samarbejdet med relevante parter indenfor beskæftigelsesområdet - at kvalificere det lokalpolitiske beslutningsgrundlag - input og sparringspartner for Arbejdsmarkedsudvalget og forvaltningen - at understøtte fokus på fastholdelse, rekruttering og udviklingsmuligheder for borgerne Funktionsperioden for LAR følger den kommunale valgperiode. Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at videreføre Det lokale Arbejdsmarkedsråd i valgperioden Allan Busk blev valgt som Arbejdsmarkedsudvalgets repræsentant i LAR. Arbejdsmarkedsudvalget har ligeså besluttet, at Peter Thomsen fortsat tilbydes en af de åbne pladser og dermed kan fortsætte efter nedlæggelsen af VEU. Der er planlagt følgende møderække i LAR for 2018: 5

6 23. maj september november 2018 Møderne varer ca. 2 timer september 2018 afholdes et fælles seminar mellem Arbejdsmarkedsudvalget, LAR og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice. Tidligere har seminaret været afholdt først på året, men der er truffet beslutning om at flytte seminaret til september med det formål at styrke LAR's inddragelse i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for Bilag: Kommissorium og forretningsorden for LAR. Økonomi Udgifterne til forplejning samt seminar kan afholdes for uforbrugte midler fra tidligere år. Udgifter hertil udgjorde i 2017 ca kr. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at : tager orienteringen til efterretning Beslutning Orientering taget til efterretning. Jesper F. Clausen, Hans Rønnau og Mette L. Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Kommissorium LAR Forretningsorden LAR 6

7 4 Orientering fra Udvalgsformand Allan Busk Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Formand for Arbejdsmarkedsudvalget giver rådet en orientering om de første møder i det nye Arbejdsmarkedsudvalg. Sagsfremstilling Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Allan Busk giver rådet en orientering om de første møder i det nye Arbejdsmarkedsudvalg. Der er indtil videre afholdt to møder. I Arbejdsmarkedsudvalget er 4 ud af 5 medlemmer nye i udvalget. Udvalget får i løbet af de første 6 måneder en introduktion til området. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at rådet tager orienteringen til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning. Jesper F. Clausen, Hans Rønnau og Mette L. Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen. 7

8 5 Planlægning af årshjul Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Det Lokale Arbejdsmakedesråd Der er udabejdet forlag til årshul for Det lokale Arbejdsmarkedsråd. forvaltningen indstiller, at rådet drøfter forslaget. Sagsfremstilling Det lokale Arbejdsmarkedsråd behandlede på møde den 22. november 2017 kommende mødeaktiviteter i Rådet. I den forbindelse besluttede rådet, at planlægning af et årshjul, skulle behandles på næstkommende rådsmøde. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet forslag til årshjul. Årshjullets indhold er udarbejdet under hensyn til rådets vedtagne møderække og årshjulet som Arbejdsmarkedsudvalget vedtog 9. januar Forvaltningen indstiller, at rådet drøfter forslag til årsplanen. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at rådet drøfter forslag til årsplanen Beslutning Godkendt. Jesper F. Clausen, Hans Rønnau og Mette L. Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Årshjul LAR 8

9 6 Uddannelsesparathedsvurdering Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Hvert år skal grundskolerne og UU vurdere eleverne på 8. klassetrin i forhold til uddannelsesparathed. UU har på den baggrund udarbejdet en rapport med resultatet af den årlige uddannelsesparathedsvurdering. Resultatet af vurderingerne viser, at der i forhold til foregående år, er sket en stigning i antallet af unge, der på 8. klassetrin, vurderes ikkeuddannelsesparat. I år er 14 unge vurderet ikke-uddannelsesparate, alene fordi de har valgt gymnasial uddannelse som uddannelsesønske. En uddannelsesretning hvor de ikke opfylder karakterkravene for nuværende. Forvaltningen indstiller, at Det lokale Arbejdsmarkedsråd drøfter problemstillingen. Sagsfremstilling Pr. 15. januar 2018 er alle elever på 8. klassetrin i Rebild Kommune blevet vurderet i forhold til uddannelsesparathed. Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikkeuddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse. Tre kriterier indgår i vurderingen: Vurdering af elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. 9 Faglige forudsætninger I 8. klasse vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4,0. Karakterkravet er dog 5,0 for elever, der vil søge en 3-årig gymnasial uddannelse. Personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed. Sociale forudsætninger er delt ind i tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance. Samlet set har Rebild Kommune 372 elever på 8. klassetrin. Opgørelsen viser, at 28 % af eleverne i normalklasserne er vurderet ikke-uddannelsesparate. Dette er en stigning i forhold til de to foregående år, hvor henholdsvis 19 % og 20 % blev vurderet ikkeuddannelsesparate. En del af stigningen kan skyldes, at der er ændret på de faglige krav, for at blive erklæret uddannelsesparat i forhold til de gymnasiale uddannelser. Vurderingen af elevens uddannelsesparathed sker på baggrund af elevens uddannelsesønsker. Det betyder, at en elev der eksempelvis ønsker at komme på gymnasiet, og har karakteren 4 i gennemsnit, vurderes ikke-uddannelsesparat.

10 Af de 28 %, svarende til 100 elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate er 30 %, svarende til 30 elever, vurderet ikke-uddannelsesparate, alene pga. af deres faglige standpunkt i forbindelse med vurderingen på 8. klassetrin. Dette er en fordobling i forhold til sidste år. 14 af disse elever har et gennemsnit på over 4, men under 5. Det betyder, at hvis de ændrer uddannelsesønske fra en gymnasial uddannelse til en HF eller EUD, ville de være vurderet som uddannelsesparate. De resterende 70 %, svarende til 70 elever, er vurderet ikke-uddannelsesparate på baggrund af de sociale og personlige kompetencer. I special- og modtageklasserne er ingen af de 20 unge vurderet uddannelsesparat. For yderligere henvises til bilag, hvor der ligeledes ses en opgørelse på tværs af skolerne. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen indstiller: at Det lokale Arbejdsmarkedsråd drøfter uddannelsesparathedsvurderingen, særligt i forhold til problemstillingen med at en del unge i 8. klasse indgiver ønske om gymnasial uddannelse frem for erhvervsuddannelse på trods af de ikke opfylder adgangskravene på nuværende tidspunkt. Beslutning Rådet foreslog at sætte fokus på den gode historie omkring erhvervsuddannelserne og at udnytte den åbne skole til at skabe opmærksomhed og information. Jesper F. Clausen, Hans Rønnau og Mette L. Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Uddannelsesparathedsvurderingen januar

11 7 Status på Projekt Uddannelsesambassadør Sagsnr: G Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsresume Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Projekt Uddannelsesambassadør er et 2-årigt puljefinansieret projekt, der forløber i perioden Formålet med projektet er at øge antallet af etablerede uddannelsesforløb under puljen til uddannelsesløft. Uddannelsesløft er et af de nyere redskaber, der blev indført i forbindelse med beskræftigelsesreformen i 2015, for at øge kompetenceniveauet blandt ledige og dermed give virksomhederne bedre muligheder for at få kvalificeret arbejdskraft. Forvaltningen giver en status på projektet og kommer med en anbefaling i forhold til muligheden for at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft i form af flere faglærte. Sagsfremstilling Baggrund Med beskæftigelsesreformen blev der afsat en pulje til et uddannelsesløft af ledige dagpengemodtagere over 30 år, som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse. Det har imidlertid vist sig vanskeligt for kommunerne, at anvende ordningen, som har mange formelle krav, der skal opfyldes. Med trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er målgruppen for puljen til uddannelsesløft blevet udvidet, og ordningen er blevet mere attraktiv for ledige. Forbedringerne af ordningen skal ses i lyset af, at der fra oktober 2015 til september 2016 kun blev påbegyndt ca. 360 uddannelsesløft på landsplan. Til sammenligning blev det med beskæftigelsesreformen beregningsteknisk forudsat, at puljen fuldt indfaset ville medføre, at ca ledige årligt vil påbegynde en erhvervsuddannelse under puljen. For at understøtte uddannelsesløftet blev der givet tilskud til, at et antal jobcentre kunne ansætte eller frikøbe en dedikeret uddannelsesambassadør i to år. Rebild Kommune fik som det eneste nordjyske jobcenter andel i dette tilskud. Ansøgningen til puljen er vedlagt som bilag og uddyber kerneelementerne i projektet, som er: 11 At sprede viden om uddannelsesløftet i jobcentret At rådgive, vejlede og motivere ledige i målgruppen for uddannelsesløftet At være sparringspartner og rådgiver for jobcentrets ledelse og At etablere og vedligeholde samarbejde med VEU-centre, uddannelsesinstitutioner og a-kasser omkring uddannelsesløftet Kort om redskabet uddannelsesløft Uddannelsesløft er målrettet ufaglærte eller ledige med forældet erhvervsuddannelse over 30 år, som er på dagpenge og som med løftet kan blive faglærte. 4/5 dele af uddannelsen skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden. Det betyder, at det optimale forløb består af meritplaner, hvor den ledige har tilpas meget erfaring fra et faglært område, der kan tælle som merit på faglært niveau.

12 Måltal for projektet Jobcentret valgte at opstille nogle meget ambitiøse måltal i forbindelse med ansøgningen. Målene blev sat til 20 påbegyndte forløb i 2017 og 25 påbegyndte forløb i Målene har vist sig vanskelige at realisere i praksis. I 2017 blev der etableret 6 forløb - primært i det sidste halvår af Pr. medio februar 2018 er der etableret yderligere 4 forløb. De store optagelsesperioder er august og januar, hvor langt de fleste forløb starter på uddannelsesinstitutionerne. Det betyder, at nogle uddannelsesplaner kan være længe undervejs. Der er afsøgt forskellige muligheder for at indfri måltallene, bl.a. har der været fokus på realkompetencevurderinger (RKV). RKV'erne betragtes som første skridt i en afklaring hos både borger og jobcenter og er nøglen til at afklare den lediges kompentecer, såvel som at afdække uddannelsesmulighederne. En RKV er en kompenceafklaring lavet af en uddannelsesinstitution og følges af en uddannelsesplan. Denne uddannelsesplan har en gyldighed på 6 år. I praksis betyder det, at når der er lavet en RKV og borger fravælger uddannelse, kan denne genoptages til drøftelse på enten fremtidig arbejdsplads eller ved gentilmelding i jobcenteret. Der er i projektperioden lavet 26 RKV'er. Nået i 2017 Fokus på udbredelse af viden i jobcentret og til målgruppen Der er foretaget screening af samtlige sager i forbindelse med projektstart og efterfølgende løbende. Der pågår kvalificering af screeningsmodellen. Fokus på samarbejde med a-kasser. Projektet er blevet drøftet på a-kassemøde i Aalborg samt i. Uddannelsesambassadør kan bruges som kontaktperson for a-kasserne og har holdt oplæg i Teknisk Landsforbund. Fokus på samarbejde med uddannelsesinstitutionerne: Tradium, Tech College, SOSU Nord og AMU Nordjylland. Der har været afholdt møder vedr. nedenstående oplevede barrierer og muligheden for mere sammenhængende meritforløb, herunder i enkeltsager. Fokus på samarbejde med øvrige jobcentre: Det er tilbudt, at uddannelsesambassadøren udbreder viden om screeningsmodellen og metodeudvikling i projektet. Vesthimmerland og Aalborg har takket ja til et møde. Der afventes tilbagemelding fra Mariagerfjord. Fokus på netværk med øvrige uddannelsesambassadører med henblik på at kvalificere indsatsen. Supplerende har uddannelsesambassadøren indgået i udviklingen af et pilotprojekt, som øger adgangen til industrioperatør-uddannelsen. Der er udviklet et 13-ugers forløb, som kvalificerer den ledige til optagelse på uddannelsen, alternativt til arbejde. Oplevede barrierer for at opnå måltal De ledige går i arbejde: I den periode projektet har været igang, har der været stor efterspørgsel på arbejdskraft. Periodisk opleves at ledige får lavet RKV og umiddelbart efter får job og dermed ikke påbegynder et uddannelsesløft. Forsørgelsesgrundlaget: Størstedelen af uddannelserne berettiger til 80 % af dagpengesatsen og mulighed for at låne resten op til dagpengesatsen. På nogle få udvalgte områder, kan uddannelsen tages med 100 % dagpengesats. Det er erfaringen, at en del ledige er i en økonomisk situation, hvor det ikke kan lade sig gøre at være på dagpenge eller 80 % dagpenge i en længere periode, som uddannelsesløftet ofte vil kræve. Ventetider: Jobcentret oplever indimellem, at ventetiden på at få lavet RKV har været uhensigstmæssig lang på nogle skoler. Derfor har uddannelsesambassadøren 12

13 haft fokus på dette i sit samarbejde, og der er forsøgt at indgå aftaler med udvalgte skoler om frister på ventetid. Det er afgørende for borgers motivation, at få lavet denne afgørende afklaring tidligt og gerne umiddelbart efter første uddannelsesrettede samtale. Meritpotentialet: Bruttomålgruppen, som er ufaglærte eller ledige med forældet erhvevsuddannelse, er af rimelig størrelse. Men når uddannelsesambassadøren screener for relevant erhvervserfaring ift. en specifik uddannelsesretning, har dette givet en langt mindre gruppe end forventet. Dertil kommer også en gruppe af ledige, som ikke har erfaring, der er af en sådan karakter, at det kan give merit på erhvervsuddannelsesniveau. Disse ledige kan der arbejdes med over længere tid, ved at de eksempelvis starter med at få bevilget kortere kompentencegivende kurser og dertil får mere erhvevserfaring og på sigt kan der bygges op til erhvervsuddanneslsesniveau - enten ved at gå i voksenlære eller ved at få uddannelsesløft på et senere tidspunkt, når der er opnået tilstrækkelig erhvervserfaring. Uddannelsesplanlægningen: Uddannelsesinstitutionernes planlægning harmonerer ikke altid med den lediges behov for et sammenhængende og hurtigt uddannelsesløft. Nogle skoler er fleksible ift. åbne værksteder. Andre ikke. Det betyder, at en uddannelsesplan for en ledig i nogle tilfælde tager uhensigtsmæssigt lang tid. Jobcentret er opmærksom på behovet for et tæt samarbejde med omkringliggende jobcentre ift. koordineret uddannelsesplanlægning. Næste fase Målet er fortsat at modvirke de oplevede barrierer. I den næste periode vil der derfor blive arbejdet med følgende i projektet: Udbygge og formalisere samarbejdet med omkringliggende jobcentre med særligt fokus på opkvalificeringsindsatsen på tværs af kommuner Implementering af screeningsværktøj Implementering af gruppesamtaler (frikommuneforsøget) Anbefalinger Forvaltningen har drøftet, hvordan målet om flere faglærte kan indfries. Hvis ønsket er i højere grad at opnå resultater i form af flere faglærte og flere i retning af erhvervsuddannelser, hvor der er størst behov for arbejdskraft kan projektet suppleres med følgende initiativer: Investering i grundforløb for følgende grupper: ledige mellem 25 og 29 år der ikke er omfattet af målgruppen til uddannelsesløft ledige der ikke har tilstrækkelige kompetencer til at få merit, således at faglært niveau kan opnåes indenfor 4/5 del af dagpengeperioden Ledige der har en videregåedne uddannelse som ikke er omfattet af målgruppen, hvis kompetencer ikke er efterspurgt på arbejdsmarkedet Fortsætte investering i kortere kompetencegivende forløb for ufaglærte og ledige med forældet uddannelse, som supplement til den regionale uddannelsespulje. 13

14 Økonomi For 2018 er der tilsagn om tilskud på ,- kr. til dækning af udgifter til køb af erhvervsuddannelser bevilget som uddannelsesløft. Puljen dækker 80 % af udgifterne til køb af uddannelse. Et grundforløb koster ca ,- kr, men kan dog variere meget i pris. Indstilling Forvaltningen indstiller, at : drøfter orienteringen, herunder kommer med en udtalelse vedrørende forvaltningens anbefaling forud for sagens behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Beslutning Peter Thomsen orienterede om, at AMU sammen med Jobcenter Aalborg har et forløb vedr. uddannelses- og jobafklaring. Rådet bakker op om indsatsen for opkvalificering også blandt beskæftigede og om nødvendigt til et brancheskift. Rådet bakker ligeså op om forvaltningens forslag om investering i grundforløb til de nævnte grupper. Jesper F. Clausen, Hans Rønnau og Mette L. Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Ansøgningsskema Uddannelsesambassadør 14

15 8 Evaluering af effekterne af investeringspuljen Sagsnr: G Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget Sagsresume Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget Som en del af Byrådets budgetaftale for 2016 blev det besluttet at oprette en investeringspulje på 1,5 mio kr. årligt i perioden under Arbejdsmarkedsudvalget. Investeringen forventedes at give en besparelse stigende fra 0,5 mio. kr i 2016 til 2,5 mio kr. i Det blev i den forbindelse besluttet, at indsatsen skal evalueres årligt. I det følgende gøres status på effekterne af investeringspuljen i Sagsfremstilling Baggrund Rammen for hjemtagelse af statsrefusion for driftsudgifterne på beskæftigelsesområdet blev reduceret fra Således har investeringspuljen ikke udvidet budgettet til indsatser på området. I stedet har puljen givet mulighed for i nogen grad at opretholde aktivitetsniveauet fra 2015 og muliggjort en fortsat prioritering af en række indsatser. I 2017 var forventningen, at investeringen på 1,5 mio. ville blive modsvaret af en besparelse på 1,5 mio. kr. på forsørgelse. På baggrund af Økonomivurdering 3 kan det konkluderes, at der samlet set er sket en endnu større reduktion i udgifter til forsørgelse i 2017 ift. budgettet - selvfølgelig også godt hjulpet på vej af højkonjunkturen. Midlerne fra investeringspuljen har bl.a. bidraget til at sikre en målrettet indsats for kontanthjælpsmodtagerne. Aktiveringsgrad Ændringerne i refusionsreglerne fra 2016 har på landsplan medført et svagt fald i aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere siden starten af 2016 og frem. På samme måde faldt aktiveringsniveauet i Rebild Kommune i løbet af Men da antallet af kontanthjælpsmodtagere begyndte at stige i starten af 2017 stod det klart, at der var behov for at styrke indsatsen på området. For at vende denne udvikling, blev midlerne fra investeringspuljen målrettet indsatsen for kontanthjælpsmodtagere, hvilket kan ses i udviklingen i aktiveringsgraden i løbet af

16 Samtidig var omfanget af tilbuddene til målgruppen markant større i Rebild end landsgennemsnittet. Således var det ugentlige timetal i aktivering 50 % højere i Rebild i 4. kvartal 2017, hvilket ses i tabellen nedenfor. Der er evidens for, at den virksomhedsrettede indsats (praktikker og løntilskud) har de bedste jobeffekter på kontanthjælpsområdet. Disse indsatser er derfor prioriteret. Men det 16

17 er også prioriteret at investere i vejlednings- og opkvalificeringsforløb for de borgere, som har problemer udover ledighed. Formålet med disse forløb er individuelle, men sigter alle mod at hjælpe målgruppen tilbage på arbejdsmarkedet. Ofte via delmål, der gør den enkelte klar til at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet. Udvikling i antal Det lykkedes at vende udviklingen i løbet af foråret 2017 og antal kontanthjælpsmodtagere var i slutningen af 2017 nedbragt til et niveau, der var lidt højere end samme periode 2016, men lavere end i Udover udviklingen i antal personer i målgruppen, kan resultaterne af indsatsen med fordel også vurderes med udgangspunkt i målgruppens tilknytning til arbejdsmarkedet. For det første er der fra 2015 til 2017 sket en markant stigning i andelen af kontanthjælpsmodtagere, som er jobparate og dermed klar til at tage et job. Mens ca. hver fjerde var jobparat i 2015, var andelen steget til ca. hver 3. i 2016 og fra midten af 2017, var der tale om knap hver anden kontanthjælpsmodtager, som var klar til at tage et job. Hver gang der gennemføres en lovpligtig opfølgningssamtale med målgruppen, skal der foretages en vurdering af, om borgeren er jobparat eller aktivitetsparat. Andel med ordinære løntimer Derudover er der sket en stigning i antal kontanthjælpsmodtagere, som har timer i ordinær beskæftigelse og dermed en direkte tilknytning til arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtagerne har med indførelsen af 225-timers reglen samt kontanthjælpsloftet i 2016 haft øget incitament til at opnå ordinære timer, for at undgå en reduktion i offentlige ydelser. I seneste byrådsperiode investerede Arbejdsmarkedsudvalget i en særlig jobformidler, som skulle medvirke til at hindre, at målgruppen blev ramt af kontanthjælpsloftet. I juli 2016 var Rebild Kommunes andel af kontanthjælpsmodtagere med ordinære løntimer (6,6 17

18 %) på niveau med resten af landet (5,9 %), mens niveauet i juli 2017 (16,1 %) var mere end dobbelt så højt som landsgennemsnittet (7,5 %). Perspektivering Udviklingen på området kan ikke alene ses som et resultat af investeringen, eftersom eksterne faktorer såsom efterspørgslen på arbejdskraft i høj grad også har betydning for kontanthjælpsmodtagernes mulighed for at opnå hel eller delvis beskæftigelse. Dog er det en afgørende forudsætning for at målgruppen kan profitere af konjunkturerne/efterspørgslen, at kontanthjælpsmodtagerne både står til rådighed for arbejdsmarkedet og samtidig er klædt på til at søge og varetage ordinære job. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at indsatsen og investeringerne på området netop bidrager positivt til, at en større andel af kontanthjælpsmodtagere træder helt eller delvist ind på arbejdsmarkedet i 2018 og frem. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter status og tager orienteringen til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget, 6. februar 2018, pkt. 16: Taget til efterretning Udvalget ønsker at drøfte investeringspulje og beparelser i overslagsårene ved budgetlægningen. Peter Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen. 18

19 Økonomi Besparelsen er indregnet i budget 2018 og overslagsår. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at LAR tager orienteringen til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Jesper F. Clausen, Hans Rønnau og Mette L. Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen. 19

20 9 Gensidig orientering Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Rådets medlemmer giver hinanden en gensidig orientering. Sagsfremstilling Fast punkt på dagsorden, hvor rådets medlemmer giver hinanden en gensidig orientering om relevante forhold. Jobcentret orienterer om ugens tal (bilag vedlagt) Jobcentret orienterer om samarbejdsaftale med 3F og Metal Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at rådet giver hinanden en gensidig orientering om relevante forhold. Beslutning Der blev givet en orientering om organisatoriske ændringer i Rebild Kommune. Jesper F. Clausen, Hans Rønnau og Mette L. Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Ugens tal

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring Fraværende: Hans Rønnau, Jesper F. Clausen og Katharina Hauge Antonsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 10 Godkendelse af dagsorden 3 11 Input til indledende

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse af dagsorden 3 26 Beskæftigelsesplan 2018 - Kommentering 4 27

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Referat Mødelokale K8, Kælderen, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 17.20 Fraværende: Henrik Christensen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Godkendelse af

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring Møde slut: 15:45 Fraværende: Allan Busk, Kim Jacobsen, Morten Kamstrup og Karen Eriksen. 1

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Skabelon for statusrapport

Skabelon for statusrapport Skabelon for statusrapport Projekter, der modtager tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, skal i løbet af projektperioden sende statusrapporter til styrelsen indenfor de frister, der

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring Møde slut: 15:30 Fraværende: Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg

Læs mere

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje Ansøgningsskema for Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje 17.46.43.10 Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen Ansøger Kommune Jobcenter Randers

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:20 Fraværende: Morten Kamstrup Mikkelsen, Peter Thomsen, Katharina Hauge Antonsen og Kurt Alling Nielsen

Læs mere

Pulje til uddannelsesambassadører

Pulje til uddannelsesambassadører Ansøgningsskema for Pulje til uddannelsesambassadører Finanslovskonto 17.46.41.75 Projektets navn: Projekt fra ufaglært til faglært Ansøger Kommune: Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon,

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 11. november 2010 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 11. november 2010 1. Fællesmøde

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Restauranten på Erhvervsskolerne, Østre Boulevard 10, Aars Møde slut: - Fraværende: Susanne Nielsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 12 Godkendelse

Læs mere

Referat. Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB)

Referat. Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) Referat Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) Ekstraordinært Udvalgsmøde EB Onsdag den 12. december 2018 Kl. 15:00 Kaløvig Center Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Niels

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer

De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer LO s arbejdsmarkeds- uddannelses- og erhvervspolitiske konference 2014 Morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Reformers fokus på

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 16.00, Bautahøj, Jægerspris Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Pulje til uddannelsesambassadører

Pulje til uddannelsesambassadører Ansøgningsskema for Pulje til uddannelsesambassadører Finanslovskonto 17.46.41.75 Projektets navn: Uddannelsesambassadør Ansøger Kommune: Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail)

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler Mere information på www.oim.dk Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den relevante kommune, region eller statslige

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning januar 2011- Foreløbigt regnskab 2010 - Arbejdsmarked

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Strategi- og handleplan 2018

Strategi- og handleplan 2018 Strategi- og handleplan 2018 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn For Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn den højeste prioritet.

Læs mere

Notat. Modtager(e): Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Status på Uddannelsesindsatsen for årige nyledige

Notat. Modtager(e): Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Status på Uddannelsesindsatsen for årige nyledige Notat Modtager(e): Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Status på Uddannelsesindsatsen for 30-39 årige nyledige Kommunalbestyrelsen i Albertslund besluttede med budget 2016, at Jobcentret skulle øge fokus

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Sagsnr. 14-1229 Vores ref. MBS/DHA/lgy Den 1.juli 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft i 2015, havde som sine to hovedspor et øget antal af samtaler mellem de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019 Rådhuset, Mødelokale Harhoff Dagsorden: 1. Drøftelse af, herunder blandt andet: o Den aktuelle beskæftigelsessituation o Ministermål 2020 o Baggrund for o Input

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Opsamling på introduktionsprogram for AMU, 1. halvår 2018

Opsamling på introduktionsprogram for AMU, 1. halvår 2018 Opsamling på introduktionsprogram for AMU, 1. halvår 2018 ORGANISERING I REBILD OG HELT OVERORDNET OM OPGAVEN UNDER AMU Rammer på beskæftigelsesområdet Over 30.000 siders lovgivning og 77 ændringer de

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:10 Fraværende: Jesper F. Clausen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 20 Godkendelse af dagsorden 3

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitik Udkast

Arbejdsmarkedspolitik Udkast Arbejdsmarkedspolitik Udkast 2018-2021 1 Indledning Formålet med arbejdsmarkedspolitikken er, at sætte en tydelig politisk retning for de næste fire år. Inden for arbejdsmarkedsområdet arbejder vi med

Læs mere

Projektplan for projekt uddannelsesambassadør - Jobcenter Kolding. 1. Baggrund for deltagelse i projekt uddannelsesambassadør... 2

Projektplan for projekt uddannelsesambassadør - Jobcenter Kolding. 1. Baggrund for deltagelse i projekt uddannelsesambassadør... 2 Projektplan for projekt uddannelsesambassadør - Jobcenter Kolding 31. maj 2017 Indhold 1. Baggrund for deltagelse i projekt uddannelsesambassadør... 2 2. Formålet med projektplanen for projekt uddannelsesambassadør...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016 N O T A T 22. december J.nr. 16/336 Beskæftigelsesreformen Status november APOL/TMB Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Den sammenhængende Ungeindsats i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019

Den sammenhængende Ungeindsats i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019 Den sammenhængende Ungeindsats i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019 Nedenfor beskrives kort baggrund, formål, målgruppe, nye indsatser og organisering af den sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-11-2017

Læs mere

Arbejdsmarkedsstrategi

Arbejdsmarkedsstrategi Arbejdsmarkedsstrategi 2010-13 Arbejdsmarkedsstrategi 2010 13 Formålet med arbejdsmarkedsstrategien er at, anvise vejene til at nå målene i arbejdsmarkedspolitikken i praksis. Strategien skal sikre at

Læs mere

Forum for Rekruttering og beskæftigelse

Forum for Rekruttering og beskæftigelse Borger & Arbejdsmarked Jobcenter Referat Forum for Rekruttering og beskæftigelse Fredag den 20.02.2015 kl. 11:00-13:00 i Mødelokale A (3.etage), Jobcenter Esbjerg Exnersgade 33, 6700 Esbjerg Tilstede:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med Aktivitet intention Indhold Målrettet Afsender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:05 Fraværende: Hans Rønnau, Kim Jacobsen og Katharina Antonsen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side

Læs mere

Mål for Budget Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Mål for Budget Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Mål for Budget 2015 Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Mål Årsmål i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Praktikker & løntilskud

Praktikker & løntilskud Praktikker & løntilskud Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: En forudsætning for at få flere ledige i job er, at Odense Kommune skal indgå og sikre et forpligtende samarbejde med virksomhederne.

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 16 Godkendelse af dagsorden 3 17 Beskæftigelsesplan 2018: Tidsplan og mål

Læs mere

Varde Kommunes aktiveringsstrategi.

Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Baggrund og formål. Den nye refusionsreform som træder i kraft 1. januar 2016, samt det fælles fokus på varighed, der har været gennem de seneste 4 reformer på diverse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. december Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Netværk om beskæftigelsesreformen

Netværk om beskæftigelsesreformen Netværk om beskæftigelsesreformen 1. November 2016 i Aalborg Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Trepartsaftalen Forebyggelse af rekrutteringsudfordringen Flere praktikpladser Voksen- og efteruddannelse Voksen-

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen

Reform af beskæftigelsesindsatsen Reform af beskæftigelsesindsatsen Målgruppe: A-dagpengemodtagere Af Luise Riishede Intentioner og målsætninger Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel og tidlig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Uddannelsesindsats i Københavns Kommune. Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Uddannelsesindsats i Københavns Kommune. Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Uddannelsesindsats i Københavns Kommune Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fokusområde 2 Arbejdskraft til virksomhederne Oplæggets indhold Formål med indsatsen

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:15 Tilstede: Søren B Heisel,

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere