Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk"

Transkript

1 Bachelorprojekt Titel: AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Navn og studienr. Dennis Dunai Christiansen, Lars Jensen, Simon Dietz Fuglsang, Vejleder: Philip Max Cossen Uddannelsesretning: Maskinmester Eksamenstermin: Afleveringsdato: 02/ Hold/klasse BM9 Antal tegn rapport: Max antal tilladte tegn: Projektnr. 3 Kvittering for modtagelse: Dato Modtagerens underskrift 1) Aftale om offentliggørelse af bachelorprojektet mellem SIMAC og undertegnede. Aftalens omfang Denne aftale fastlægger, hvad SIMAC gennem sit bibliotek må offentliggøre, og de vilkår dette sker under. Aftalen overfører ingen ophavsret. Den/de afleverende har ansvaret for, at den elektroniske udgave er i overensstemmelse med papirudgaven. Samtykke til offentliggørelse og oplysning om fortrolighedserklæring: Nedennævnte studerende giver hermed samtykke til at hele bachelorprojektet, der er indleveret til bedømmelse ved eksamen, må gøres offentligt tilgængeligt som følger: Må bachelorprojektet stå til gennemsyn i biblioteket? Må projektet publiceres elektronisk på Info2all? Er fortrolighedserklæring vedlagt? (Ja) (Nej) (Ja) (Nej) (Ja) (Nej) Mangler afkrydsning i de to øverste svarmuligheder, gælder Ja. Projektet er ikke til udlån, men står til gennemsyn i biblioteket under den normale copyright-regulering. Forfatteren/samtlige forfattere har altid ret til at frigive projektet, eller give navngivne enkeltpersoner læseadgang. Tidspunkt for offentliggørelse og opsigelse af aftale Hverken papirudgave eller elektronisk udgave vil blive tilgængelige før semesterets afslutning. 2) Tro og love-erklæring Det erklæres herved på tro og love, at undertegnede personligt, enten selvstændigt eller ved gruppebesvarelse, har udformet dette bachelorprojekt. Alle citater i teksten er markeret som sådanne, og bachelorprojektet eller væsentlige dele af det har ikke tidligere været fremlagt i anden bedømmelsessammenhæng. Studienr., underskrift(er) og dato: (Hvis projektet har flere forfattere, skal alle forfattere underskrive.)

2 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Abstract2 Title :AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Authors :DennisDunaiChristiansen, :SimonDietzFuglsang, :LarsJensen, Date :January22012 School :SvendborgInternationalMaritimeAcademy(SIMAC) ThisprojectdealswiththesubjectAlarmManagementatOdenseKraftvarmeværk(ODV)whichisa combinedheatandpowerplant. ThemainhypothesisisthatODVsuffersfromlargealarmloadsduringplantupsetsandtrips.Currently, ODVhasnoAlarmPhilosophyandAlarmManagementisappliedtoalimitedextent. TheEEMUA191guidelineandtheISA18.2standardonalarmmanagementareusedasreferencesto best practices. Theobjectiveofthisprojectistodeterminethemostimportantpartsofafuturealarmphilosophytailored toodvscurrentpracticesandperformancelevel.inthiswayitisconcludedtowhatextendodvcanderive advantagefromsuchaphilosophy. ODVscurrentperformancelevelisdeterminedbyquantitativeoperatorquestionnaires,quantitativealarm logprocessing,quantitativeusefulnessquestionnaires,andgeneralobservations.furthermore,a qualitativeoperatorinterviewhasbeenperformedinordertocontributetothehypothesis.thealarmlog processingisusedtodeterminethreekeyperformanceindicators(kpis). AccordingtotheEEMUA191,theKPIscategorizesthealarmsystematODVasperformancelevel3 stable althoughthe qualitativetermsfromtheperspectiveofthecontrolroomoperator categorizesthealarm systemaspartlylevel1 overloaded andpartlyaslevel2 reactive.accordingtothiscategorization,odv canderivegreatadvantagesfromafuturealarmphilosophy. ItisrecommendedthatthefollowingsubjectsaregivenspecialattentioninODVsfutureAlarmPhilosophy: AlarmInterface PriorityDistribution AnalysisTools AlarmHandlingMethods AlarmDetermination DocumentationandRationalization 2

3 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Forord2 Projekteterudarbejdetiforbindelsemedfærdiggørelseafuddannelsenprofessionsbachelorimaritimog maskintekniskledelseogdrift(maskinmester),hvorfordetteikkeerenuddybendelærebog,menderimod etprojekt,derbearbejderspecifikkeemnerialarmmanagement. VivilgerneretteenstortaktilpersonaletpåOdenseKraftvarmeværk,foratbydeosvelkommenogforat tagevoresindledendehenvendelseyderstseriøst.derskalisærlydeenstortaktilthomasovensog operatørerne,derharudgjortenvigtigrolleitilvejebringelsenafmateriale,videnogerfaringermed alarmsystemet. Desudenskalderlydeentaktilfølgendeandrekontaktpersoner,derharværetbehjælpeligei tilvejebringelsenafinformationogerfaringer: MedarbejderehosABBOdense,særligttilBoSundahl MortenF.Sørensen,Amagerværket,blok1 KimRisager,DongEnergy 2 3

4 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Læsevejledning2 Detteprojekthenvendersigtilledere,teknikere,systemansvarligesamtandre,derarbejdermedSROb anlægogharetønskeomatopnåkendskabtilbegrebetalarmmanagement. Såledesforventesdet,atlæserenharetvistkendskabtilkontrolsystemer. Deranvendesfodnotersomreferencertilbilag,hjemmesiderogbøger. Vedrelevantekrydshenvisninger,fremgårdetpågældendeafsnitsnummerentenvha.fodnoteellerdirekte iteksten.derhenvisesdirektetilfigurbogtabelnumreiteksten. Deranvendesindholdsfortegnelse,bilagsoversigtsamtfigurbogtabeloversigt.Desudenindeholder projektetenterminologi,derkananvendestilbegrebsdannelse. Bilageneindeholderrelevantesupplementerogbaggrundsstoftilhovedteksten. Projekteteropdeltitrehovedelementer: 1. Teoriafsnit,derhartilformålatpræsenterebegrebetAlarmManagementgenerelt,således grundlagetfordenviderelæsningdannes 2. Analyseafsnit,deromhandleranalyseafudførteundersøgelsermedhenblikpåbl.a.atfastlægge ODV s performancelevel 3. Afsnitmedforbedringsforslagmedudgangspunktialarmsystemets performancelevel samt analyse 4

5 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Indholdsfortegnelse2 1.# Abstract#...#2# 2.# Forord#...#3# 3.# Læsevejledning#...#4# 4.# Indholdsfortegnelse#...#5# 5.# Bilagsoversigt#...#7# 6.# FigurB#og#tabeloversigt#...#8# 7.# Terminologi#...#9# 8.# Indledning#...#10# 8.1.# Problemstilling#...#11# 8.2.# Problemformulering#...#12# 8.3.# Afgrænsning#...#12# 8.4.# Metode#...#13# # Anvendt#metode#...#13# # SpørgeskemaB#og#brugbarhedsundersøgelse#...#15# # Interview#...#16# # Empiri,#kilder#og#kildekritik#...#17# 9.# Introduktion#til#Alarm#Management#...#19# 9.1.# Baggrund#...#19# # Standarder#og# bestbpractices #...#20# # Myndigheder#og#lovgivning#...#21# 9.2.# Elementerne#i#Alarm#Management#...#22# # Behovet#for#Alarm#Management?#...#24# # Alarmfilosofi#...#25# # Definition#og#kriterier#for#en#alarm#og#et#alarmsystem#...#26# # Analyse,#Performance#og#Benchmarking#...#27# # Dokumentation#og#rationalisering#...#28# # Management#of#Change#(MOC)#...#30# # Implementering#...#31# 10.# Empirisk#analyse#...#32# 10.1.# Behandling#af#historiske#data#...#32# # Key#Performance#Indicators#...#32# 10.2.# Undersøgelser#...#37# # Spørgeskemaundersøgelse#...#37# 5

6 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk # Brugbarhedsundersøgelsen#...#41# 10.3.# Performance#Levels#...#46# 11.# Odense#kraftvarmeværks#fremtidige#Alarmfilosofi#...#50# 11.1.# Intro#til#alarmfilosofi#...#50# 11.2.# Alarmudvælgelse#...#50# 11.3.# Analyseværktøjer#...#52# 11.4.# Prioritetsfastlæggelse#...#53# # Kriterier#...#53# # ODV s#prioriteter#...#55# # Litteraturens#anbefalinger#...#56# 11.5.# Alarminterface#...#57# 11.6.# Alarmhåndteringsmetoder#...#59# # Forstyrrende#alarmer#...#60# # Henlagte#alarmer#...#61# # Skjulte#alarmer#...#62# # Alarmfiltrering#...#63# 11.7.# Dokumentation#og#rationalisering#...#64# 12.# Konklusion#...#65# 13.# Perspektivering#...#68# 14.# Kildefortegnelse#...#69# 14.1.# Publikationer#...#69# 14.2.# Internet#...#73# 14.3.# Kontaktpersoner#...#76# 6

7 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Bilagsoversigt2 Bilag#1# #Forberedelse#til#spørgeskema#...#78# Bilag#2# #Spørgeskemaundersøgelse#...#79# Bilag#3# #Interviewguide#til#Torben#Bjerregaard#...#80# Bilag#4# #Brugbarhedsundersøgelse#...#81# Bilag#5# #ODV#alarmliste#...#82# Bilag#6# #ISA#18.2#Alarm#Management#Livscyklus#...#83# Bilag#7#B#Alarm#Management#på#dansk#boreplatform# #Et#praktisk#eksempel#...#84# Bilag#8# #Udtagning#af#data#fra#PGIM#...#85# Bilag#9# #Analysedokument#(Excel)#...#86# Bilag#10# #EEMUA#191#Performance#Levels#...#87# Bilag#11# #Indledningsvis#møde#med#ODV,#d.# #...#88# Bilag#12# #EEMUA#191##ISA#18.2#Metrics#...#89# Bilag#13# #ABB,#PGIM#Eventmanager#User#Manual#...#90# Bilag#14# Alarmfilosofi,#Amagerværket,#blok1#...#91# Bilag#15# #ODV#Manualer#...#92# Bilag#16# #Spørgeskemaresultater#og#kommentarer#...#93# Bilag#17# #Dong#Energy#Alarm#Management#Powerpoint#...#94# Bilag#18# #Korrespondance#med#Kim#Risager,#Dong#Energy#...#95# Bilag#19# #Korrespondance#med#Bo#Sundahl,#ABB#...#96# Bilag#20#B#Korrespondance#med#Thomas#Ovens,#ODV,#Fynsværket#...#97# Bilag#21#B#Korrespondance#med#Morten#F#Sørensen,#Amagerværket,#blok1#...#98# Bilag#22#B#Korrespondance#med#Lars#B.#Poulsen,#ABB#...#99# Bilag#23#B#Korrespondance#med#Torben#Bjerregaard,#ODV,#Fynsværket#...#100# Bilag#24# #Interview#med#Torben#Bjerregaard#...#101# Bilag#25# #Alarm#Management#foredrag,#ABB#...#102# Bilag#26# #Dampproduktion#over#tre#mdr.#...#103# 2 7

8 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk FigurC2og2tabeloversigt2 Figur1bStigendeantalkonfigureredealarmer(HabibiogHollifield,2011,s.13)...20# Figur2 AlarmManagementLifecycleStages(ANSI/ISAb18.2b2009,s.22)...23# Figur3bResultatafbrugbarhedsundersøgelse(Bilag9:(brugbarhedsundersøgelse))...42# Figur4bResultatafHSEbrugbarhedsundersøgelse(Bransby,M.L.ogJenkinsonJ,1998,s.179)...43# Figur5b"Badactors"...44# Figur6bPerformancelevels(EEMUA191,2007,s.39)...46# Figur7b"Possiblerulesforalarmpriority"(EEMUA191,2007,s.20)...53# Figur8 ODV salarmprioriteter(bilag15:( operatørmanual,s.28; administratorguide,s.22))...55# Figur9bEksempelpåODV salarmliste...57# Figur10bAlamerfrakoblet(Bilag15:(OperatørManual,s.19))...62# Tabel1bKarakteristikaforengodalarm...26# Tabel2 Målsætningsrater,KPI...28# Tabel3 NøgletalberegnetforODV(Bilag9:(Analyse))...33# Tabel4bUdregnetKPI,3mdrperiode...35# Tabel5 ODV sfordelingafkonfigureredealarmer...55# 2 2 8

9 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Terminologi2 ANSI: AmericanNationalStandardsInstitute ASMConsortium: AbnormalSituationManagementConsortium.ErendelafHoneywell International Badactors: Hyppigstforekommendealarmerovertid Bestpractices: EEMUA sogisa sanbefalingerbyggetpåerfaringer DCS: DistributedControlSystem Diagnostikalarm: 2 Dødbånd: Alarmeraffødtaffejlpåudstyr Nårdødbåndanvendespåétalarmsignal,aktiveresogdeaktiveresdenved forskelligeniveauer EEMUA: TheEngineeringEquipmentandMaterialsUsers Association HMI: HumanMachineInterface:Brugerfladeietkontrolsystem HSE: HealthSafetyExecutive(myndighed) Inhibitering: Atskjulealarmerialarmsystemet ISA: InternationalSocietyofAutomation KPI: KeyPerformanceIndicators Logik: OSHA: PGIM: Teknikderanvendestillogiskathåndterealarmere OccupationalSafetyHealthAdministration(myndighed) PowerGenerationInformationManager SAP: Bl.a.etvedligeholdssystem Shelving: Funktiontilhenlæggelseafalarmer SRO: Styring,ReguleringogOvervågning.Etelektronisksystemtilstyring,regulering ogovervågningafetautomatiskanlæg,eks.kraftvarmeværk,produktion,skib m.m. TAG/KKSnr. Trip: Enunikidentificeringafsignaler Utilsigtetnedlukning Upset: Enstørreforstyrrelseiprocessenderkanresultereienhøjalarmrate 2 9

10 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Indledning2 DetteprojektomhandlerAlarmManagement(AM)påOdenseKraftvarmeværk(ODV).ODVeren selvstændigdelaffynsværket,somejesafvattenfalla/s.odveretaffaldsfyretkraftvarmeværk,derdels levererfjernvarmetilfjernvarmefynogdelselektricitettilelbnettet. 1 AMomhandlerkortfortaltmetodertilatforbedreelleropretholdealarmsystemetsanvendelighedfor brugeren.dakontrolrumsoperatørensprimærerolleeratvaretagedriftenogoptimererprocesser,vilami enlangrækketilfældemedførebådeøkonomiske,miljøbogsikkerhedsrelateredegevinster. GrundlagetiAMeralarmfilosofien(AF),derbeskriversamtligeforholdvedr.kontrolsystemets alarmhåndtering.denerselvedesignbeskrivelsenogdermedfundamentetforarbejdetmed alarmsystemet.iaf endefineresf.eks.begrebetalarm,derkunnesesåledesud: Enmetodetilatindikere, atenhændelsekræveroperatørensaktivehandling. HidtilharODVudelukkendebeskæftigetsigmedenlilledelafemnetAM,ibestræbelsernepåatnedbringe entidligeremegethøjalarmrate,deropstodsomfølgeafnytkontrolsystemi2006.odv smålsætninger, atnedbringealarmratentil17alarmerpertime. FremadrettetønskerODVatforbedrealarmsystemetyderligeresåledes,atoperatørerneopleverbedre understøttelseidriftenafanlægget.deterimidlertidikkeklarlagt,præcisthvilkefordeleodvkandrageaf dette.nårsvaghederianlæggetsnuværendetilstandikkekendesogfordelenesomfangvedatinvesterei AMhellerikkekendes,erinvesteringensværatretfærdiggøre.Derforerdetopgavensfokusatklarlægge, påhvilkeområderodvvildragenytteaf,atarbejdevideream. 2 1 Web16 10

11 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Problemstilling2 Denindledendehypotesebeståraf,atenrækkeaktuelleforholdpåODVmedvirkertiletdårligere alarmsystemendeemuaogisaanbefaler. DettekanmåskerelaterestilODV sbegrænsedearbejdemedam. Udenlandskeulykkesrapporterkonkluderer,atmanglendefunktionalitetialarmsystemerharværet medskyldigeialvorligehændelser.afdissekannævnes: Texacoraffinaderiet,MilfordHaven,UK(søndagd.24juli1994): Anlæggeteksploderedeogderudbrødbrand,26tilskadekomneogmaterielskadeforover 48millioner samttabafproduktion. HSE shavarirapportkunnekonkluderefølgendemedhenblikpåalarmsystemet: 2 Dervarformangealarmerogprioriteringenafdissevarfordårlig. Skærmeneikontrolrummethjalpikkeoperatørenmedatforståhvadderskete. Ikraftafutilstrækkeligttræningvarpersonaletikkeistandtilathåndterestressendeog længerevarendenedbrud. 11minutterføreksplosionenmåttetooperatøreridentificere,acceptereoghandlepå275alarmer(25 alarmerprminut).vigtigealarmerblevoverset,hvilketbidrogtilskadernesomfang.ulykkensketeen søndag,hvorderikkevarsletsåmegetpersonalepåarbejde.de26lettetilskadekomnebefandtsigi nærhedenafeksplosionenpå heldige steder,somikkeblevramtsåhårdtafeksplosionen. 3 BPraffinaderi,TexasCity,USA(23.marts2005), Følgendekonkluderes: 4 Alarmsystemetadvaredeikkeoperatørenkorrekt. 15menneskerdøde,170sårede OSHAudstedtebødepå$20,7millioner,heraf$2,17milliontilalarmsystemdelen. Ovenståendehændelsererskrækscenarierfradenvirkeligeverden,mensamtidigtfremstillerde vigtighedenafetgodtalarmsystem!derforerkravtilalarmsystemerlovmæssigtfastsatiudlandet(uk USA),hvilketimidlertidigtikkeertilfældetiDanmark. 2 Web5 3 HSE,1997,s.1b2 4 Rothenberg,2007,s.30 11

12 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk DenindledendehypotesepegerpåatODV salarmsystemerutilstrækkeligtogmedførerenrække konsekvenser.konsekvensernevedulykkerpåodv saffaldsanlægvilsandsynligvisikkehavedetsamme omfangsomulykkerneovenover,menulykkermedbådeøkonomiske,miljømæssigeog sikkerhedsrelateredekonsekvenserkanforekomme Problemformulering2 PåbagrundafundersøgelseroganalyserforetagetpåFynsværketundersøgesihvilken udstrækning,odensekraftvarmeværks(odv)alarmsystemkandragenytteafenalarmfilosofi, herunder: o o HvordaneralarmsystemetsydeevneiforholdtilanbefalingerfraAlarmManagement guidelinesogbstandarder? HvadskalODV spotentiellealarmfilosofiindeholdeforatimødekommesinnuværende situation? 8.3. Afgrænsning2 MedhenblikpåanvendelseafguidelinesogstandarderbenyttesudelukkendeEEMUA1912nd edition2007ogansi/isa Vedrørendealarmfilosofienbehandlesudelukkendeenkeltdeleudfravurderingafderesrelevans forodvsamteemua sanbefalingerudfraodv spågældende performancelevel. Tilfastsættelseafalarmsystemetsydeevneerderanvendt: o o o o KPI erberegnetfrahistoriskedata Generelleobservationer Spørgeskemaundersøgelse Brugbarhedsundersøgelse 2 12

13 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Metode2 Formåletmedatpræsentererdevalgtemetoderer,atlæserenletterekanvurdereempiriogkonklusioner udfraetvidenskabsteoretiskperspektiv.detvilblivebeskrevet,hvadderkanhaveindflydelsepå validitetenogreliabilitetensamthvilkeforanstaltningerderergjortforatøgedisse Anvendt2metode2 AMkansomhelhedletsammenlignesmedpositivistiskfilosofisktankegang. AMerbl.a.etværktøj,derbestårafanbefalingerog bestpractices tilatguideoginformereomvejen,til atoptimereretalarmsystem.disse bestpractices somnavnetantyder,byggerpåerfaringstaludviklet gennemempirioglogisktankegang, 5 hvilketergrundsteneneipositivismen. 6 Ipositivistismebeskæftigermansigmedtokildertilerkendelse:Empirioglogik.Dissekanhverisær anvendestil,atdragekonklusionergennemhenholdsvisinduktiveogdeduktivemetoder. 7 Beggemetoderkanværesvage,hvisdebrugeshverforsig 8 ogderforkandergøresbrugafbåde induktionerogdeduktioner,tilatskabeendeligekonklusioner. 9 Derforerdergjortbrugafdenhypotetiskbdeduktivemtodeidetteprojekt,hvorderbådeanvendesempiri oglogikogdervedforenesføromtaltemetoder.empirienerskabtgennemobservationerogiagttagelser fradeninduktivemetodeogdererudvikletpræmisserpåbaggrundafopstilledehypoteser.derersluttet enlogiskdeduktionmellemhypoteseogpræmisogdereftererdettestet,omhypotesenstemmeroverens meddefaktuelleforhold.resultatetafsidstnævnte,entenfalsificererellerverificererhypotesen. 10 Da deduktionenvilværelogiskgyldigmellemhypoteseogpræmis,afhængerdenendeligekonklusions rigtighed,afhypotesensgyldighedsamtafinduktionenspålidelighed.dadetifølgepositivistiskfilosofier umuligt100procentatverificererenhypotese,kandenendeligededuktionimidlertid kun kaldesforen provisorisksandhed. 11 Deteregentligtikkenormaltatanvendekvalitativemetoderienpositivistiskvidenskabeligundersøgelse, 12 meninterviewmedpersonelvilidettetilfældeværeoplagtsomendelafhypotesedannelsen,selvomdet kvalitativeforskningsinterviewikkeervidenskabeligthypotesetestende. 13 Ethermeneutiskkvalitativt interviewmindskernemligrisikoenfor,ateneventuelforforståelseskaberfalskehypoteser EEMUA191,2007,s.5b6 6 Thurén,2008,s19 7 Thurén,2008,s25 8 Thurén,2008,s27 9 Thurén,2008,s33 10 Thurén,2008,s33 11 Thurén,2008,s BrinkmannogKvale,2009,s BrinkmannogKvale,2009,s Thurén,2008,s.67 13

14 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Hypotese2222 Hypotesenbestårafpåstandenom,atfølgendepunktererenrealitetpåODVogmedvirkertiletdårligere alarmsystemendeemuaogisaanbefaler: ODVharstorealarmratervedfejlogtripspåanlægget Derervednormaldriftengenerelthøjerealarmrateendanbefalet Dereralarmerisystemet,derikkekrævernogenformforhandingfraoperatøren Prioritetsfordelingenerikkefuldtudanderkendtogforståetblandtoperatørerne Alarmbeskederneermangelfulde Dererståendealarmerpåalarmlistenogdererikkeermulighedforathenlæggedem(shelving) Oversetealarmerforekommerbdetteharhaftøkonomiskekonsekvenser,somfølgeafhavarierpå anlægget DennehypoteseerudvikletpåbaggrundafobservationerpåODVogetindledningsvistmødemed: Afdelingschef:PeterGraversen SROansvarlig:ThomasOvens Procesingeniør:MetteOlsen samtetkvalitativtinterviewmedoperatørtorbenbjerregaard. ReferatetafdetindledningsvisemødesamtinterviewmedTorbenBjerregaardkansespåhenholdsvisbilag 11og24. Præmisserneerudvikletgennemenempiriskinduktivundersøgelsebeståendeafgenerelleobservationer, analyseafhistoriskedatasamtenspørgeskemabogbrugbarhedsundersøgelse.deendeligekonklusionerpå undersøgelserneerdeduktivelogiskeslutninger,derdannerrammernefordevalgteanbefalingertilden potentielleaf. 2 14

15 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk SpørgeskemaC2og2brugbarhedsundersøgelse2 Foratanvendelsenafdenhypotetiskbdeduktivemetodebådeervalidogreliabel,måpræmisserneogså væredet.dererderforgjortbrugaftoundersøgelser: 1. Spørgeskemaundersøgelsenbillustrererprimærtoperatørernessubjektiveholdningertil alarmsystemet. 2. Brugbarhedsundersøgelsenbillustrereranvendelighedenafalarmerneisystemetobjektivt. UndersøgelserneertidligereanvendttilbenchmarkingafandrealarmsystemeriEnglandogeroversattil dansk.argumentetforanvendelsenafundersøgelserneerbeskrevetiafsnit10.2. Defølgendeunderafsnitbeskriverovervejelseroghandlingerderergjort/udførtiforbindelsemed undersøgelserne.disseforholdanvendesiafsnit8.4.4medhenblikpågyldighedogpålidelighed Forprøve22 Indenspørgeskemaetogbrugbarhedsundersøgelsenblevpræsenteretforoperatørerikontrolrummetpå ODV,blevdeforelagtThomasOvensogMetteOlsenmedhenblikpå,atretteeventuellefejloversatte fagudtrykoguklarheder.desudenvarformåletattilføjeeksemplerfraodvtildeleafspørgeskemaetforat gøredetmereaktuelt.derblevlavetrettelser,dergjordespørgeskemaetmereforståeligtfor operatørerne.sebilag1forreferatafmøde Introduktion2 Tilspørgebogbrugbarhedsskemaeterderlavetintroduktionssideromhandlende: Voresbaggrund Formåletmedspørgeskemaetellerbrugbarhedsundersøgelsen Vejledningianvendelse(kunbrugbarhedsskema) Returneringafudfyldteskemaer(kunspørgeskema) Startbogsluttidspunkt Kontaktoplysningervedtvivlstilfælde(kunspørgeskema) Vedundersøgelsernesstartblevspørgeskemaogbrugbarhedsundersøgelsekortintroduceretforenmindre delafdriftspersonaletpåodv.præsentationenindeholdteforklaringeromkringformåletmed spørgeskemaetogbrugbarhedsundersøgelsen,samtengenerelpræsentationafprojektarbejdetpå Fynsværket.ThomasOvenspåtogsigansvaretfo,ratpræsenterespørgeskemaernefordeøvrige operatørerpåodv,samtmotiverertilbesvarelse. Formåletmeddenpersonligepræsentationogintroduktionssiderneer,atøgerespondenternesforståelse afspørgeskemaetogopnåenpotentieltstørremotivationforatdeltageibesvarelsen.pådennemåde mindskesénafulempernevedpostspørgeskemaerne,netopatderikkedirekteermulighedforatmotivere 15

16 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk respondenterne. 15 Tilgengælderderingenintervieweffektietpostspørgeskema,somdetellersertilfældetmedpersonligt interview. Enandenfordelvedpostspørgeskemaerer,atdetkanlavesanonymt,såoperatørenikkeføler sigforpligtettilatsvarenogetbestemt Anonymitet2 Foratsikrerespondenternesanonymitet,blevderopsaténbesvarelseskasseikontrolrummet.Selvom stemningenomkringspørgeskemaernevarafslappet,blevidéenomatopsættebesvarelseskassen fastholdt Målgruppe2 RespondenterneudgøroperatørerpåODV.Indenforsvartidenharialt14personerfraODVhaftmulighed foratbesvarespørgeskemaet. 17 Ialtbesvarede9operatørerspørgeskemaet,hvilketsvarertiletfrafaldpå 36%.OperatørernefraODVansesforatværeyderstrepræsentativeforundersøgelsen,dadetildaglig arbejdermeddetpågældendealarmsystem.svarprocentenpåbrugbarhedsundersøgelsenerirrelevant,da derikkeernogetloftoverhvormangeskemaeroperatørernemåudfylde.brugbarhedsundersøgelsen beskrivesnærmereiafsnit Interview2 InterviewmedTorbenBjerregaarderanvendtindledningsvisiforbindelsemedhypotesedannelsen. Dermedskabesentrianguleringmeddekvantitativedatasåledesdenindledendehypotesegøresmere pålidelig. 18 Etkvalitativtinterviewspålidelighedafhængerdogafdeninterviewendepersonsfærdigheder Ledende spørgsmålmedførerenstorforringelseafkvalitetenafetinterview. 21 Derforerinterviewetsrolleiden endeligekonklusionminimal,damanglendeerfaringkanhavehaftstorbetydningforintervieweffekten. Daderkunerudførtétinterviewmedénoperatør,erdensemibstruktureredeinterviewformvalgt.Dette skyldesatintervieweterbrugtindledningsvishvorkendskabettilodv salarmsystemvaryderstbegrænset. Fordelenvedinterviewformenkanvære,atderkomfokuspåaspekter,somikkevarpåtænktaf intervieweren. Forudfordetsemibstruktureredeinterviewlaveseninterviewguidemedemnerog/ellerspørgsmålder skaberenvisformforkronologiiinterviewet. 22 Denanvendteinterviewguidekansespåbilag3. 15 BoolsenogLindermann,2008,s BoolsenogLindermann,2008,s Bilag20 18 Harboe,2011,s Harboe,2011,s Thurén,2008,s Thurén,2008,s

17 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Dererdesudenudførttelefoninterviewsmedtrekraftværkerforatundersøgeomfangetafarbejdetmed AMandrestederiDanmark.Telefonintervieweneblevligeledesudførtsomsemibstruktureredeinterviews, medfastlagteemner. Alleudtalelser,holdningerogcitatererblevetverificeretafdepågældendeinterviewedepersoner,inden deerblevetanvendtiprojektet,hvilketsikrerstørreenvaliditet Empiri,2kilder2og2kildekritik2 EmpirientildenunivariatedataanalyseertilegnetgennemfriadgangtilODV salarmlogningssystem.forat sikredeanvendtedatasgyldighed,gavthomasovensvejledningikorrektdataudvælgelse. DertagesforbeholdforfejlideudregnedenøgletaldererudførtiExcel,dadeopstillededatamatricerer forstoretil,atdekankvalitetstestes.reliabilitetenafanalysenafhængerderforaffremgangsmåden.på bilag8kandersesenbeskrivelseafhvordandatafraodverudtaget,samthvilkefunktionerderer anvendtiexcel. Spørgebogbrugbarhedsskemaerneeroversatfraengelsktildansksåledes,atessensenispørgsmåleneer identiske.dogtagesderforbeholdforfejl,idetdeoprindeligespørgsmålkanværefejlfortolkedeeller formuleretuhensigtsmæssigtpådansk. Svartidenforspørgeskemaetervurderettilca.15min.Selvomstørstepartenafspørgsmåleneerlukkede, tagerdetalligeveltidattagestilling derforkanderdragestvivlom,hvorvelovervejetoggrundigtden enkelterespondentharbesvaretspørgsmålene.endvidereerspørgeskemaerneudfyldtindenfornormal arbejdstid,hvilketbetyder,atrespondenternekanhaveværetdelvistfokuseretpåderesarbejde. Udfyldningenkandesudenværesketefterentravlvagt,hvorkoncentrationsniveauetikkeharværet optimalt. Validitetenafundersøgelserneafhængerafomoperatørerneharforståetspørgsmålogsvarkategorier korrektogtagetundersøgelsernealvorligt.foratøgevaliditeten,erundersøgelserne,somtidligerenævnt, blevetvurderetafthomasovenssamtmetteolsenogdererudarbejdetenintroduktiontilhver undersøgelse.oversættelsentildanskharhøjstsandsynligtøgetforståelsenafskemaernefor operatørerne. Reliabilitetenafspørgeskemaundersøgelsenafhængerafrespondenternesrepræsentativitetsamt kvantitetenafbesvarelser. Forbrugbarhedsundersøgelsenerdetkvantitetenogforskelighedenafdeperioderdeerudfyldtunder,der erbestemmendeforreliabiliteten.foratøgereliabilitetenogdervedreproducerbarheden,erderforetaget enmundtligpræsentationafundersøgelserneforoperatørernesamtenskriftligopfordringtilsamtlige operatører.detteharmuligvisværetmedtilatsikredenlillefrafaldsprocentpå 22 Web15 17

18 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk spørgeskemaundersøgelsen.foratøgekvantitetenafbrugbarhedsundersøgelsen,hardennekørtiden dobbelteperiodeafspørgeskemaundersøgelsen. Afdeanvendteskriftligemedier,erpublikationerneEEMUA191ogISA18.2demestanvendtekildersom referencetil bestpractices.eemuaogisaerbeggenonprofitorganisationerogpublikationernebygger påfortolkningerafenlangrækkeprimærkilder.hseogasmconsortiumernogleafdeorganisationer,der hardeltagetsomprimærkilderiudviklingenafguidelineneemua191ogstandardenisa18.2. Publikationerneogorganisationerneeruddybetiafsnit Primærkilderneskonklusionerersøgtoganvendesistedetfor,sekundærfortolkningerneiEEMUA191og ISA18.2. Kilderneansesforatværeyderstrelevanteidet,deomfangsrigtomhandlerprojektetsproblemstillinger.På grundafderesyderstobjektivesynspunkteransesdefor,atværegyldigeiforholdtildetteprojekt. 23 Udoverdeføromtalteprimærbogsekundærkilderanvendesfagbøger,derbl.a.erskrevetpåbaggrundaf føromtaltepublikationer.bøgerneuddyber,verificererellerkritisererteoriernedererbeskrevetieemua 191ogISA18.2.Debeskriverflereafemnernelangtmereidybdenogretterderesvidenmodflere praktiskeeksempler.detteermedtilatgørebøgernemeresubjektive. Forfatterne(Hollifield,HabibiogRothenberg)tilfagbøgerne,harpådeneneellerandenmådedirekte tilknytningtilamkonsulentvirksomheder Forfatternekanderforhaveeninteresseiatøgefokuspå AM,hvilketnedsætterlitteraturenstroværdighed.Trodsdettemådereserhvervserfaringermedføreen storpraktiskvidenomemnet,hvilketpublikationernemåskeikkebesidder. 23 Ankersborg,2007,s HabibiogHollifield,2011,s. iii 25 Rothenberg,2007,s. vii 18

19 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Introduktion2til2Alarm2Management2 Foratkunnebesvareproblemformuleringenogikkemindst,atkunnesandsynliggøredenindledende hypotese,erengenerelbeskrivelseafamennødvendighedforudforundersøgelseroganalyser.dette skyldesatemnetikkeersærligtudbredtidkogkunfåharderforentilstrækkeligviden,tilatkunne forholdesigtilprojektetsanalyser,forslagogkonklusioner. DetteafsnitomhandlersåledesbaggrundenforAM,samtengenerelbeskrivelseafhvadAMer Baggrund2 Interessenforproblematikkeromkringalarmsystemerstartedei1988,hvormandirektekunnerelatere driftsproblemertilalarmsystemet.ideefterfølgendeårblevderarbejdetiforskelligebranchermeddette problemogi1991dannes AlarmManagementTaskForce.Dennearbejdsgrupperepræsenterede olieraffinaderierne,kemikalieindustrien,kraftværkersamtudviklereafkontrolsystemer.arbejdsgruppen udarbejdedebl.a.dengrundlæggendeteoriomfundamentalalarmering,kravtilbl.a. alarmanalyseværktøjer,kontrolsystemetsinfrastruktur,m.m. 26 Undervejsiprocessenmedarbejdsgruppen blevabnormalsituationmanagement(asm)consortiumstifteti Dettraditionellekontrolrumsalarmsystemkendesbedstsometutalafpanelermedlamper,somlyserved alarm,samtviserinstrumenterderviserprocesværdier.deteroftebådedyrtogbesværligt,attilføjeeller ændreidettealarmsystem,idetallesignalererhårdtfortrådettilderesrespektivesignalgivere. Etmodernekontrolsystem(DCS)bestårihøjeregradafITogautomation.Heriliggermulighedernefor integrationmedandreanlæg,håndteringafmangeinputsfraprocessernesamtoverblikoveranlæggetog alarmervedhjælpaffleremonitorer.dadeterforholdsvistnemtattilføjenyesignaleroghermedalarmer tilsystemet,gøresdetteividudstrækningvedeksempelvisudbygningafdeteksisterendeanlæg.detses ofte,atformangealarmerkonfigureresisystemet,netopfordidetermuligtogmåskefordileverandører ønskeratholdederes stiren vedatimplementereallekomponentenstilknyttedealarmsignaler. 28 Withnoconsistentguidelinestofollow,massiveover7configuringofDCSalarmsiscommon! Rothenberg,2007,s HabibiogHollifield,2011,s Bilag14,s.1 29 Citat:HabibiogHollifield,2011,s.11 19

20 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk AntalletafkonfigureredealarmererkraftigtstigendesærligtefterudbredelsenafbrugenafDCSsystemeri 70 erne, 30 sefigur1. Figur212C2Stigende2antal2konfigurerede2alarmer2 (Habibi2og2Hollifield,22011,2s.213) Standarder2og2 bestcpractices 2 Publikationerne:ISA18.2ogEEMUA191erdemestanerkendteogudbredteherhjemme.Deanvendessom guidelinesvedudviklingelleroptimeringafalarmsystemer.deunderstøttergrundlæggendehinanden,idet debehandlersammeemnerindenforam.hvoreemuabeskriverdetaljerendeomkringværktøjerneog teknikkernetildeaskilligeaspekterafam,tydeliggørisa18.2depåkrævedeperformancenøgletalogden generellelivscyklusforheleamprocessen. 31 ANSI/ISA C2Management2of2Alarm2Systems2for2the2Process2Industries2 StandardenISA18.2udkomi2009efterseksårsudarbejdelse.Dennestandarderpt.denenesteindenfor AM.StandardenomhandlerarbejdsprocesserneundervejsiAMlivscyklussen,herafkannævnes:design, implementering,driftogvedligeholdelseafsystemet. ISAerennonbprofitorganisationogharudgivetadskilligetekniskestandarder Rothenberg,2007,s Web6,s.9 20

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

Læs mere

Usability test af MOBI:DO

Usability test af MOBI:DO en mobil applikation University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E10V, Modul 14, 7 semester Vejleder: Tine Bieber Lunn Fagligvejleder: Tina Helle Afleveret: 04. juni 2013 Opgavens omfang

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Forfatter: Klaus Klok Kallesøe Semester: 7. Semester Vejleder: Torben Vind VIA University College, Campus Holstebro

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark Kandidatafhandling Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark af Henrik Kyhnauv Vejleder: Carsten Tjagvad Afleveret 8. april 2011 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 121.923

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Forfatter: Louise Rosgaard Birknow Vejleder: Hans Henrik Berthing Aalborg Universitet Kandidatafhandling - Juni 2014 Cand.merc.aud

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere