Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk"

Transkript

1 Bachelorprojekt Titel: AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Navn og studienr. Dennis Dunai Christiansen, Lars Jensen, Simon Dietz Fuglsang, Vejleder: Philip Max Cossen Uddannelsesretning: Maskinmester Eksamenstermin: Afleveringsdato: 02/ Hold/klasse BM9 Antal tegn rapport: Max antal tilladte tegn: Projektnr. 3 Kvittering for modtagelse: Dato Modtagerens underskrift 1) Aftale om offentliggørelse af bachelorprojektet mellem SIMAC og undertegnede. Aftalens omfang Denne aftale fastlægger, hvad SIMAC gennem sit bibliotek må offentliggøre, og de vilkår dette sker under. Aftalen overfører ingen ophavsret. Den/de afleverende har ansvaret for, at den elektroniske udgave er i overensstemmelse med papirudgaven. Samtykke til offentliggørelse og oplysning om fortrolighedserklæring: Nedennævnte studerende giver hermed samtykke til at hele bachelorprojektet, der er indleveret til bedømmelse ved eksamen, må gøres offentligt tilgængeligt som følger: Må bachelorprojektet stå til gennemsyn i biblioteket? Må projektet publiceres elektronisk på Info2all? Er fortrolighedserklæring vedlagt? (Ja) (Nej) (Ja) (Nej) (Ja) (Nej) Mangler afkrydsning i de to øverste svarmuligheder, gælder Ja. Projektet er ikke til udlån, men står til gennemsyn i biblioteket under den normale copyright-regulering. Forfatteren/samtlige forfattere har altid ret til at frigive projektet, eller give navngivne enkeltpersoner læseadgang. Tidspunkt for offentliggørelse og opsigelse af aftale Hverken papirudgave eller elektronisk udgave vil blive tilgængelige før semesterets afslutning. 2) Tro og love-erklæring Det erklæres herved på tro og love, at undertegnede personligt, enten selvstændigt eller ved gruppebesvarelse, har udformet dette bachelorprojekt. Alle citater i teksten er markeret som sådanne, og bachelorprojektet eller væsentlige dele af det har ikke tidligere været fremlagt i anden bedømmelsessammenhæng. Studienr., underskrift(er) og dato: (Hvis projektet har flere forfattere, skal alle forfattere underskrive.)

2 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Abstract2 Title :AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Authors :DennisDunaiChristiansen, :SimonDietzFuglsang, :LarsJensen, Date :January22012 School :SvendborgInternationalMaritimeAcademy(SIMAC) ThisprojectdealswiththesubjectAlarmManagementatOdenseKraftvarmeværk(ODV)whichisa combinedheatandpowerplant. ThemainhypothesisisthatODVsuffersfromlargealarmloadsduringplantupsetsandtrips.Currently, ODVhasnoAlarmPhilosophyandAlarmManagementisappliedtoalimitedextent. TheEEMUA191guidelineandtheISA18.2standardonalarmmanagementareusedasreferencesto best practices. Theobjectiveofthisprojectistodeterminethemostimportantpartsofafuturealarmphilosophytailored toodvscurrentpracticesandperformancelevel.inthiswayitisconcludedtowhatextendodvcanderive advantagefromsuchaphilosophy. ODVscurrentperformancelevelisdeterminedbyquantitativeoperatorquestionnaires,quantitativealarm logprocessing,quantitativeusefulnessquestionnaires,andgeneralobservations.furthermore,a qualitativeoperatorinterviewhasbeenperformedinordertocontributetothehypothesis.thealarmlog processingisusedtodeterminethreekeyperformanceindicators(kpis). AccordingtotheEEMUA191,theKPIscategorizesthealarmsystematODVasperformancelevel3 stable althoughthe qualitativetermsfromtheperspectiveofthecontrolroomoperator categorizesthealarm systemaspartlylevel1 overloaded andpartlyaslevel2 reactive.accordingtothiscategorization,odv canderivegreatadvantagesfromafuturealarmphilosophy. ItisrecommendedthatthefollowingsubjectsaregivenspecialattentioninODVsfutureAlarmPhilosophy: AlarmInterface PriorityDistribution AnalysisTools AlarmHandlingMethods AlarmDetermination DocumentationandRationalization 2

3 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Forord2 Projekteterudarbejdetiforbindelsemedfærdiggørelseafuddannelsenprofessionsbachelorimaritimog maskintekniskledelseogdrift(maskinmester),hvorfordetteikkeerenuddybendelærebog,menderimod etprojekt,derbearbejderspecifikkeemnerialarmmanagement. VivilgerneretteenstortaktilpersonaletpåOdenseKraftvarmeværk,foratbydeosvelkommenogforat tagevoresindledendehenvendelseyderstseriøst.derskalisærlydeenstortaktilthomasovensog operatørerne,derharudgjortenvigtigrolleitilvejebringelsenafmateriale,videnogerfaringermed alarmsystemet. Desudenskalderlydeentaktilfølgendeandrekontaktpersoner,derharværetbehjælpeligei tilvejebringelsenafinformationogerfaringer: MedarbejderehosABBOdense,særligttilBoSundahl MortenF.Sørensen,Amagerværket,blok1 KimRisager,DongEnergy 2 3

4 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Læsevejledning2 Detteprojekthenvendersigtilledere,teknikere,systemansvarligesamtandre,derarbejdermedSROb anlægogharetønskeomatopnåkendskabtilbegrebetalarmmanagement. Såledesforventesdet,atlæserenharetvistkendskabtilkontrolsystemer. Deranvendesfodnotersomreferencertilbilag,hjemmesiderogbøger. Vedrelevantekrydshenvisninger,fremgårdetpågældendeafsnitsnummerentenvha.fodnoteellerdirekte iteksten.derhenvisesdirektetilfigurbogtabelnumreiteksten. Deranvendesindholdsfortegnelse,bilagsoversigtsamtfigurbogtabeloversigt.Desudenindeholder projektetenterminologi,derkananvendestilbegrebsdannelse. Bilageneindeholderrelevantesupplementerogbaggrundsstoftilhovedteksten. Projekteteropdeltitrehovedelementer: 1. Teoriafsnit,derhartilformålatpræsenterebegrebetAlarmManagementgenerelt,således grundlagetfordenviderelæsningdannes 2. Analyseafsnit,deromhandleranalyseafudførteundersøgelsermedhenblikpåbl.a.atfastlægge ODV s performancelevel 3. Afsnitmedforbedringsforslagmedudgangspunktialarmsystemets performancelevel samt analyse 4

5 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Indholdsfortegnelse2 1.# Abstract#...#2# 2.# Forord#...#3# 3.# Læsevejledning#...#4# 4.# Indholdsfortegnelse#...#5# 5.# Bilagsoversigt#...#7# 6.# FigurB#og#tabeloversigt#...#8# 7.# Terminologi#...#9# 8.# Indledning#...#10# 8.1.# Problemstilling#...#11# 8.2.# Problemformulering#...#12# 8.3.# Afgrænsning#...#12# 8.4.# Metode#...#13# # Anvendt#metode#...#13# # SpørgeskemaB#og#brugbarhedsundersøgelse#...#15# # Interview#...#16# # Empiri,#kilder#og#kildekritik#...#17# 9.# Introduktion#til#Alarm#Management#...#19# 9.1.# Baggrund#...#19# # Standarder#og# bestbpractices #...#20# # Myndigheder#og#lovgivning#...#21# 9.2.# Elementerne#i#Alarm#Management#...#22# # Behovet#for#Alarm#Management?#...#24# # Alarmfilosofi#...#25# # Definition#og#kriterier#for#en#alarm#og#et#alarmsystem#...#26# # Analyse,#Performance#og#Benchmarking#...#27# # Dokumentation#og#rationalisering#...#28# # Management#of#Change#(MOC)#...#30# # Implementering#...#31# 10.# Empirisk#analyse#...#32# 10.1.# Behandling#af#historiske#data#...#32# # Key#Performance#Indicators#...#32# 10.2.# Undersøgelser#...#37# # Spørgeskemaundersøgelse#...#37# 5

6 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk # Brugbarhedsundersøgelsen#...#41# 10.3.# Performance#Levels#...#46# 11.# Odense#kraftvarmeværks#fremtidige#Alarmfilosofi#...#50# 11.1.# Intro#til#alarmfilosofi#...#50# 11.2.# Alarmudvælgelse#...#50# 11.3.# Analyseværktøjer#...#52# 11.4.# Prioritetsfastlæggelse#...#53# # Kriterier#...#53# # ODV s#prioriteter#...#55# # Litteraturens#anbefalinger#...#56# 11.5.# Alarminterface#...#57# 11.6.# Alarmhåndteringsmetoder#...#59# # Forstyrrende#alarmer#...#60# # Henlagte#alarmer#...#61# # Skjulte#alarmer#...#62# # Alarmfiltrering#...#63# 11.7.# Dokumentation#og#rationalisering#...#64# 12.# Konklusion#...#65# 13.# Perspektivering#...#68# 14.# Kildefortegnelse#...#69# 14.1.# Publikationer#...#69# 14.2.# Internet#...#73# 14.3.# Kontaktpersoner#...#76# 6

7 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Bilagsoversigt2 Bilag#1# #Forberedelse#til#spørgeskema#...#78# Bilag#2# #Spørgeskemaundersøgelse#...#79# Bilag#3# #Interviewguide#til#Torben#Bjerregaard#...#80# Bilag#4# #Brugbarhedsundersøgelse#...#81# Bilag#5# #ODV#alarmliste#...#82# Bilag#6# #ISA#18.2#Alarm#Management#Livscyklus#...#83# Bilag#7#B#Alarm#Management#på#dansk#boreplatform# #Et#praktisk#eksempel#...#84# Bilag#8# #Udtagning#af#data#fra#PGIM#...#85# Bilag#9# #Analysedokument#(Excel)#...#86# Bilag#10# #EEMUA#191#Performance#Levels#...#87# Bilag#11# #Indledningsvis#møde#med#ODV,#d.# #...#88# Bilag#12# #EEMUA#191##ISA#18.2#Metrics#...#89# Bilag#13# #ABB,#PGIM#Eventmanager#User#Manual#...#90# Bilag#14# Alarmfilosofi,#Amagerværket,#blok1#...#91# Bilag#15# #ODV#Manualer#...#92# Bilag#16# #Spørgeskemaresultater#og#kommentarer#...#93# Bilag#17# #Dong#Energy#Alarm#Management#Powerpoint#...#94# Bilag#18# #Korrespondance#med#Kim#Risager,#Dong#Energy#...#95# Bilag#19# #Korrespondance#med#Bo#Sundahl,#ABB#...#96# Bilag#20#B#Korrespondance#med#Thomas#Ovens,#ODV,#Fynsværket#...#97# Bilag#21#B#Korrespondance#med#Morten#F#Sørensen,#Amagerværket,#blok1#...#98# Bilag#22#B#Korrespondance#med#Lars#B.#Poulsen,#ABB#...#99# Bilag#23#B#Korrespondance#med#Torben#Bjerregaard,#ODV,#Fynsværket#...#100# Bilag#24# #Interview#med#Torben#Bjerregaard#...#101# Bilag#25# #Alarm#Management#foredrag,#ABB#...#102# Bilag#26# #Dampproduktion#over#tre#mdr.#...#103# 2 7

8 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk FigurC2og2tabeloversigt2 Figur1bStigendeantalkonfigureredealarmer(HabibiogHollifield,2011,s.13)...20# Figur2 AlarmManagementLifecycleStages(ANSI/ISAb18.2b2009,s.22)...23# Figur3bResultatafbrugbarhedsundersøgelse(Bilag9:(brugbarhedsundersøgelse))...42# Figur4bResultatafHSEbrugbarhedsundersøgelse(Bransby,M.L.ogJenkinsonJ,1998,s.179)...43# Figur5b"Badactors"...44# Figur6bPerformancelevels(EEMUA191,2007,s.39)...46# Figur7b"Possiblerulesforalarmpriority"(EEMUA191,2007,s.20)...53# Figur8 ODV salarmprioriteter(bilag15:( operatørmanual,s.28; administratorguide,s.22))...55# Figur9bEksempelpåODV salarmliste...57# Figur10bAlamerfrakoblet(Bilag15:(OperatørManual,s.19))...62# Tabel1bKarakteristikaforengodalarm...26# Tabel2 Målsætningsrater,KPI...28# Tabel3 NøgletalberegnetforODV(Bilag9:(Analyse))...33# Tabel4bUdregnetKPI,3mdrperiode...35# Tabel5 ODV sfordelingafkonfigureredealarmer...55# 2 2 8

9 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Terminologi2 ANSI: AmericanNationalStandardsInstitute ASMConsortium: AbnormalSituationManagementConsortium.ErendelafHoneywell International Badactors: Hyppigstforekommendealarmerovertid Bestpractices: EEMUA sogisa sanbefalingerbyggetpåerfaringer DCS: DistributedControlSystem Diagnostikalarm: 2 Dødbånd: Alarmeraffødtaffejlpåudstyr Nårdødbåndanvendespåétalarmsignal,aktiveresogdeaktiveresdenved forskelligeniveauer EEMUA: TheEngineeringEquipmentandMaterialsUsers Association HMI: HumanMachineInterface:Brugerfladeietkontrolsystem HSE: HealthSafetyExecutive(myndighed) Inhibitering: Atskjulealarmerialarmsystemet ISA: InternationalSocietyofAutomation KPI: KeyPerformanceIndicators Logik: OSHA: PGIM: Teknikderanvendestillogiskathåndterealarmere OccupationalSafetyHealthAdministration(myndighed) PowerGenerationInformationManager SAP: Bl.a.etvedligeholdssystem Shelving: Funktiontilhenlæggelseafalarmer SRO: Styring,ReguleringogOvervågning.Etelektronisksystemtilstyring,regulering ogovervågningafetautomatiskanlæg,eks.kraftvarmeværk,produktion,skib m.m. TAG/KKSnr. Trip: Enunikidentificeringafsignaler Utilsigtetnedlukning Upset: Enstørreforstyrrelseiprocessenderkanresultereienhøjalarmrate 2 9

10 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Indledning2 DetteprojektomhandlerAlarmManagement(AM)påOdenseKraftvarmeværk(ODV).ODVeren selvstændigdelaffynsværket,somejesafvattenfalla/s.odveretaffaldsfyretkraftvarmeværk,derdels levererfjernvarmetilfjernvarmefynogdelselektricitettilelbnettet. 1 AMomhandlerkortfortaltmetodertilatforbedreelleropretholdealarmsystemetsanvendelighedfor brugeren.dakontrolrumsoperatørensprimærerolleeratvaretagedriftenogoptimererprocesser,vilami enlangrækketilfældemedførebådeøkonomiske,miljøbogsikkerhedsrelateredegevinster. GrundlagetiAMeralarmfilosofien(AF),derbeskriversamtligeforholdvedr.kontrolsystemets alarmhåndtering.denerselvedesignbeskrivelsenogdermedfundamentetforarbejdetmed alarmsystemet.iaf endefineresf.eks.begrebetalarm,derkunnesesåledesud: Enmetodetilatindikere, atenhændelsekræveroperatørensaktivehandling. HidtilharODVudelukkendebeskæftigetsigmedenlilledelafemnetAM,ibestræbelsernepåatnedbringe entidligeremegethøjalarmrate,deropstodsomfølgeafnytkontrolsystemi2006.odv smålsætninger, atnedbringealarmratentil17alarmerpertime. FremadrettetønskerODVatforbedrealarmsystemetyderligeresåledes,atoperatørerneopleverbedre understøttelseidriftenafanlægget.deterimidlertidikkeklarlagt,præcisthvilkefordeleodvkandrageaf dette.nårsvaghederianlæggetsnuværendetilstandikkekendesogfordelenesomfangvedatinvesterei AMhellerikkekendes,erinvesteringensværatretfærdiggøre.Derforerdetopgavensfokusatklarlægge, påhvilkeområderodvvildragenytteaf,atarbejdevideream. 2 1 Web16 10

11 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Problemstilling2 Denindledendehypotesebeståraf,atenrækkeaktuelleforholdpåODVmedvirkertiletdårligere alarmsystemendeemuaogisaanbefaler. DettekanmåskerelaterestilODV sbegrænsedearbejdemedam. Udenlandskeulykkesrapporterkonkluderer,atmanglendefunktionalitetialarmsystemerharværet medskyldigeialvorligehændelser.afdissekannævnes: Texacoraffinaderiet,MilfordHaven,UK(søndagd.24juli1994): Anlæggeteksploderedeogderudbrødbrand,26tilskadekomneogmaterielskadeforover 48millioner samttabafproduktion. HSE shavarirapportkunnekonkluderefølgendemedhenblikpåalarmsystemet: 2 Dervarformangealarmerogprioriteringenafdissevarfordårlig. Skærmeneikontrolrummethjalpikkeoperatørenmedatforståhvadderskete. Ikraftafutilstrækkeligttræningvarpersonaletikkeistandtilathåndterestressendeog længerevarendenedbrud. 11minutterføreksplosionenmåttetooperatøreridentificere,acceptereoghandlepå275alarmer(25 alarmerprminut).vigtigealarmerblevoverset,hvilketbidrogtilskadernesomfang.ulykkensketeen søndag,hvorderikkevarsletsåmegetpersonalepåarbejde.de26lettetilskadekomnebefandtsigi nærhedenafeksplosionenpå heldige steder,somikkeblevramtsåhårdtafeksplosionen. 3 BPraffinaderi,TexasCity,USA(23.marts2005), Følgendekonkluderes: 4 Alarmsystemetadvaredeikkeoperatørenkorrekt. 15menneskerdøde,170sårede OSHAudstedtebødepå$20,7millioner,heraf$2,17milliontilalarmsystemdelen. Ovenståendehændelsererskrækscenarierfradenvirkeligeverden,mensamtidigtfremstillerde vigtighedenafetgodtalarmsystem!derforerkravtilalarmsystemerlovmæssigtfastsatiudlandet(uk USA),hvilketimidlertidigtikkeertilfældetiDanmark. 2 Web5 3 HSE,1997,s.1b2 4 Rothenberg,2007,s.30 11

12 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk DenindledendehypotesepegerpåatODV salarmsystemerutilstrækkeligtogmedførerenrække konsekvenser.konsekvensernevedulykkerpåodv saffaldsanlægvilsandsynligvisikkehavedetsamme omfangsomulykkerneovenover,menulykkermedbådeøkonomiske,miljømæssigeog sikkerhedsrelateredekonsekvenserkanforekomme Problemformulering2 PåbagrundafundersøgelseroganalyserforetagetpåFynsværketundersøgesihvilken udstrækning,odensekraftvarmeværks(odv)alarmsystemkandragenytteafenalarmfilosofi, herunder: o o HvordaneralarmsystemetsydeevneiforholdtilanbefalingerfraAlarmManagement guidelinesogbstandarder? HvadskalODV spotentiellealarmfilosofiindeholdeforatimødekommesinnuværende situation? 8.3. Afgrænsning2 MedhenblikpåanvendelseafguidelinesogstandarderbenyttesudelukkendeEEMUA1912nd edition2007ogansi/isa Vedrørendealarmfilosofienbehandlesudelukkendeenkeltdeleudfravurderingafderesrelevans forodvsamteemua sanbefalingerudfraodv spågældende performancelevel. Tilfastsættelseafalarmsystemetsydeevneerderanvendt: o o o o KPI erberegnetfrahistoriskedata Generelleobservationer Spørgeskemaundersøgelse Brugbarhedsundersøgelse 2 12

13 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Metode2 Formåletmedatpræsentererdevalgtemetoderer,atlæserenletterekanvurdereempiriogkonklusioner udfraetvidenskabsteoretiskperspektiv.detvilblivebeskrevet,hvadderkanhaveindflydelsepå validitetenogreliabilitetensamthvilkeforanstaltningerderergjortforatøgedisse Anvendt2metode2 AMkansomhelhedletsammenlignesmedpositivistiskfilosofisktankegang. AMerbl.a.etværktøj,derbestårafanbefalingerog bestpractices tilatguideoginformereomvejen,til atoptimereretalarmsystem.disse bestpractices somnavnetantyder,byggerpåerfaringstaludviklet gennemempirioglogisktankegang, 5 hvilketergrundsteneneipositivismen. 6 Ipositivistismebeskæftigermansigmedtokildertilerkendelse:Empirioglogik.Dissekanhverisær anvendestil,atdragekonklusionergennemhenholdsvisinduktiveogdeduktivemetoder. 7 Beggemetoderkanværesvage,hvisdebrugeshverforsig 8 ogderforkandergøresbrugafbåde induktionerogdeduktioner,tilatskabeendeligekonklusioner. 9 Derforerdergjortbrugafdenhypotetiskbdeduktivemtodeidetteprojekt,hvorderbådeanvendesempiri oglogikogdervedforenesføromtaltemetoder.empirienerskabtgennemobservationerogiagttagelser fradeninduktivemetodeogdererudvikletpræmisserpåbaggrundafopstilledehypoteser.derersluttet enlogiskdeduktionmellemhypoteseogpræmisogdereftererdettestet,omhypotesenstemmeroverens meddefaktuelleforhold.resultatetafsidstnævnte,entenfalsificererellerverificererhypotesen. 10 Da deduktionenvilværelogiskgyldigmellemhypoteseogpræmis,afhængerdenendeligekonklusions rigtighed,afhypotesensgyldighedsamtafinduktionenspålidelighed.dadetifølgepositivistiskfilosofier umuligt100procentatverificererenhypotese,kandenendeligededuktionimidlertid kun kaldesforen provisorisksandhed. 11 Deteregentligtikkenormaltatanvendekvalitativemetoderienpositivistiskvidenskabeligundersøgelse, 12 meninterviewmedpersonelvilidettetilfældeværeoplagtsomendelafhypotesedannelsen,selvomdet kvalitativeforskningsinterviewikkeervidenskabeligthypotesetestende. 13 Ethermeneutiskkvalitativt interviewmindskernemligrisikoenfor,ateneventuelforforståelseskaberfalskehypoteser EEMUA191,2007,s.5b6 6 Thurén,2008,s19 7 Thurén,2008,s25 8 Thurén,2008,s27 9 Thurén,2008,s33 10 Thurén,2008,s33 11 Thurén,2008,s BrinkmannogKvale,2009,s BrinkmannogKvale,2009,s Thurén,2008,s.67 13

14 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Hypotese2222 Hypotesenbestårafpåstandenom,atfølgendepunktererenrealitetpåODVogmedvirkertiletdårligere alarmsystemendeemuaogisaanbefaler: ODVharstorealarmratervedfejlogtripspåanlægget Derervednormaldriftengenerelthøjerealarmrateendanbefalet Dereralarmerisystemet,derikkekrævernogenformforhandingfraoperatøren Prioritetsfordelingenerikkefuldtudanderkendtogforståetblandtoperatørerne Alarmbeskederneermangelfulde Dererståendealarmerpåalarmlistenogdererikkeermulighedforathenlæggedem(shelving) Oversetealarmerforekommerbdetteharhaftøkonomiskekonsekvenser,somfølgeafhavarierpå anlægget DennehypoteseerudvikletpåbaggrundafobservationerpåODVogetindledningsvistmødemed: Afdelingschef:PeterGraversen SROansvarlig:ThomasOvens Procesingeniør:MetteOlsen samtetkvalitativtinterviewmedoperatørtorbenbjerregaard. ReferatetafdetindledningsvisemødesamtinterviewmedTorbenBjerregaardkansespåhenholdsvisbilag 11og24. Præmisserneerudvikletgennemenempiriskinduktivundersøgelsebeståendeafgenerelleobservationer, analyseafhistoriskedatasamtenspørgeskemabogbrugbarhedsundersøgelse.deendeligekonklusionerpå undersøgelserneerdeduktivelogiskeslutninger,derdannerrammernefordevalgteanbefalingertilden potentielleaf. 2 14

15 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk SpørgeskemaC2og2brugbarhedsundersøgelse2 Foratanvendelsenafdenhypotetiskbdeduktivemetodebådeervalidogreliabel,måpræmisserneogså væredet.dererderforgjortbrugaftoundersøgelser: 1. Spørgeskemaundersøgelsenbillustrererprimærtoperatørernessubjektiveholdningertil alarmsystemet. 2. Brugbarhedsundersøgelsenbillustrereranvendelighedenafalarmerneisystemetobjektivt. UndersøgelserneertidligereanvendttilbenchmarkingafandrealarmsystemeriEnglandogeroversattil dansk.argumentetforanvendelsenafundersøgelserneerbeskrevetiafsnit10.2. Defølgendeunderafsnitbeskriverovervejelseroghandlingerderergjort/udførtiforbindelsemed undersøgelserne.disseforholdanvendesiafsnit8.4.4medhenblikpågyldighedogpålidelighed Forprøve22 Indenspørgeskemaetogbrugbarhedsundersøgelsenblevpræsenteretforoperatørerikontrolrummetpå ODV,blevdeforelagtThomasOvensogMetteOlsenmedhenblikpå,atretteeventuellefejloversatte fagudtrykoguklarheder.desudenvarformåletattilføjeeksemplerfraodvtildeleafspørgeskemaetforat gøredetmereaktuelt.derblevlavetrettelser,dergjordespørgeskemaetmereforståeligtfor operatørerne.sebilag1forreferatafmøde Introduktion2 Tilspørgebogbrugbarhedsskemaeterderlavetintroduktionssideromhandlende: Voresbaggrund Formåletmedspørgeskemaetellerbrugbarhedsundersøgelsen Vejledningianvendelse(kunbrugbarhedsskema) Returneringafudfyldteskemaer(kunspørgeskema) Startbogsluttidspunkt Kontaktoplysningervedtvivlstilfælde(kunspørgeskema) Vedundersøgelsernesstartblevspørgeskemaogbrugbarhedsundersøgelsekortintroduceretforenmindre delafdriftspersonaletpåodv.præsentationenindeholdteforklaringeromkringformåletmed spørgeskemaetogbrugbarhedsundersøgelsen,samtengenerelpræsentationafprojektarbejdetpå Fynsværket.ThomasOvenspåtogsigansvaretfo,ratpræsenterespørgeskemaernefordeøvrige operatørerpåodv,samtmotiverertilbesvarelse. Formåletmeddenpersonligepræsentationogintroduktionssiderneer,atøgerespondenternesforståelse afspørgeskemaetogopnåenpotentieltstørremotivationforatdeltageibesvarelsen.pådennemåde mindskesénafulempernevedpostspørgeskemaerne,netopatderikkedirekteermulighedforatmotivere 15

16 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk respondenterne. 15 Tilgengælderderingenintervieweffektietpostspørgeskema,somdetellersertilfældetmedpersonligt interview. Enandenfordelvedpostspørgeskemaerer,atdetkanlavesanonymt,såoperatørenikkeføler sigforpligtettilatsvarenogetbestemt Anonymitet2 Foratsikrerespondenternesanonymitet,blevderopsaténbesvarelseskasseikontrolrummet.Selvom stemningenomkringspørgeskemaernevarafslappet,blevidéenomatopsættebesvarelseskassen fastholdt Målgruppe2 RespondenterneudgøroperatørerpåODV.Indenforsvartidenharialt14personerfraODVhaftmulighed foratbesvarespørgeskemaet. 17 Ialtbesvarede9operatørerspørgeskemaet,hvilketsvarertiletfrafaldpå 36%.OperatørernefraODVansesforatværeyderstrepræsentativeforundersøgelsen,dadetildaglig arbejdermeddetpågældendealarmsystem.svarprocentenpåbrugbarhedsundersøgelsenerirrelevant,da derikkeernogetloftoverhvormangeskemaeroperatørernemåudfylde.brugbarhedsundersøgelsen beskrivesnærmereiafsnit Interview2 InterviewmedTorbenBjerregaarderanvendtindledningsvisiforbindelsemedhypotesedannelsen. Dermedskabesentrianguleringmeddekvantitativedatasåledesdenindledendehypotesegøresmere pålidelig. 18 Etkvalitativtinterviewspålidelighedafhængerdogafdeninterviewendepersonsfærdigheder Ledende spørgsmålmedførerenstorforringelseafkvalitetenafetinterview. 21 Derforerinterviewetsrolleiden endeligekonklusionminimal,damanglendeerfaringkanhavehaftstorbetydningforintervieweffekten. Daderkunerudførtétinterviewmedénoperatør,erdensemibstruktureredeinterviewformvalgt.Dette skyldesatintervieweterbrugtindledningsvishvorkendskabettilodv salarmsystemvaryderstbegrænset. Fordelenvedinterviewformenkanvære,atderkomfokuspåaspekter,somikkevarpåtænktaf intervieweren. Forudfordetsemibstruktureredeinterviewlaveseninterviewguidemedemnerog/ellerspørgsmålder skaberenvisformforkronologiiinterviewet. 22 Denanvendteinterviewguidekansespåbilag3. 15 BoolsenogLindermann,2008,s BoolsenogLindermann,2008,s Bilag20 18 Harboe,2011,s Harboe,2011,s Thurén,2008,s Thurén,2008,s

17 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Dererdesudenudførttelefoninterviewsmedtrekraftværkerforatundersøgeomfangetafarbejdetmed AMandrestederiDanmark.Telefonintervieweneblevligeledesudførtsomsemibstruktureredeinterviews, medfastlagteemner. Alleudtalelser,holdningerogcitatererblevetverificeretafdepågældendeinterviewedepersoner,inden deerblevetanvendtiprojektet,hvilketsikrerstørreenvaliditet Empiri,2kilder2og2kildekritik2 EmpirientildenunivariatedataanalyseertilegnetgennemfriadgangtilODV salarmlogningssystem.forat sikredeanvendtedatasgyldighed,gavthomasovensvejledningikorrektdataudvælgelse. DertagesforbeholdforfejlideudregnedenøgletaldererudførtiExcel,dadeopstillededatamatricerer forstoretil,atdekankvalitetstestes.reliabilitetenafanalysenafhængerderforaffremgangsmåden.på bilag8kandersesenbeskrivelseafhvordandatafraodverudtaget,samthvilkefunktionerderer anvendtiexcel. Spørgebogbrugbarhedsskemaerneeroversatfraengelsktildansksåledes,atessensenispørgsmåleneer identiske.dogtagesderforbeholdforfejl,idetdeoprindeligespørgsmålkanværefejlfortolkedeeller formuleretuhensigtsmæssigtpådansk. Svartidenforspørgeskemaetervurderettilca.15min.Selvomstørstepartenafspørgsmåleneerlukkede, tagerdetalligeveltidattagestilling derforkanderdragestvivlom,hvorvelovervejetoggrundigtden enkelterespondentharbesvaretspørgsmålene.endvidereerspørgeskemaerneudfyldtindenfornormal arbejdstid,hvilketbetyder,atrespondenternekanhaveværetdelvistfokuseretpåderesarbejde. Udfyldningenkandesudenværesketefterentravlvagt,hvorkoncentrationsniveauetikkeharværet optimalt. Validitetenafundersøgelserneafhængerafomoperatørerneharforståetspørgsmålogsvarkategorier korrektogtagetundersøgelsernealvorligt.foratøgevaliditeten,erundersøgelserne,somtidligerenævnt, blevetvurderetafthomasovenssamtmetteolsenogdererudarbejdetenintroduktiontilhver undersøgelse.oversættelsentildanskharhøjstsandsynligtøgetforståelsenafskemaernefor operatørerne. Reliabilitetenafspørgeskemaundersøgelsenafhængerafrespondenternesrepræsentativitetsamt kvantitetenafbesvarelser. Forbrugbarhedsundersøgelsenerdetkvantitetenogforskelighedenafdeperioderdeerudfyldtunder,der erbestemmendeforreliabiliteten.foratøgereliabilitetenogdervedreproducerbarheden,erderforetaget enmundtligpræsentationafundersøgelserneforoperatørernesamtenskriftligopfordringtilsamtlige operatører.detteharmuligvisværetmedtilatsikredenlillefrafaldsprocentpå 22 Web15 17

18 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk spørgeskemaundersøgelsen.foratøgekvantitetenafbrugbarhedsundersøgelsen,hardennekørtiden dobbelteperiodeafspørgeskemaundersøgelsen. Afdeanvendteskriftligemedier,erpublikationerneEEMUA191ogISA18.2demestanvendtekildersom referencetil bestpractices.eemuaogisaerbeggenonprofitorganisationerogpublikationernebygger påfortolkningerafenlangrækkeprimærkilder.hseogasmconsortiumernogleafdeorganisationer,der hardeltagetsomprimærkilderiudviklingenafguidelineneemua191ogstandardenisa18.2. Publikationerneogorganisationerneeruddybetiafsnit Primærkilderneskonklusionerersøgtoganvendesistedetfor,sekundærfortolkningerneiEEMUA191og ISA18.2. Kilderneansesforatværeyderstrelevanteidet,deomfangsrigtomhandlerprojektetsproblemstillinger.På grundafderesyderstobjektivesynspunkteransesdefor,atværegyldigeiforholdtildetteprojekt. 23 Udoverdeføromtalteprimærbogsekundærkilderanvendesfagbøger,derbl.a.erskrevetpåbaggrundaf føromtaltepublikationer.bøgerneuddyber,verificererellerkritisererteoriernedererbeskrevetieemua 191ogISA18.2.Debeskriverflereafemnernelangtmereidybdenogretterderesvidenmodflere praktiskeeksempler.detteermedtilatgørebøgernemeresubjektive. Forfatterne(Hollifield,HabibiogRothenberg)tilfagbøgerne,harpådeneneellerandenmådedirekte tilknytningtilamkonsulentvirksomheder Forfatternekanderforhaveeninteresseiatøgefokuspå AM,hvilketnedsætterlitteraturenstroværdighed.Trodsdettemådereserhvervserfaringermedføreen storpraktiskvidenomemnet,hvilketpublikationernemåskeikkebesidder. 23 Ankersborg,2007,s HabibiogHollifield,2011,s. iii 25 Rothenberg,2007,s. vii 18

19 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Introduktion2til2Alarm2Management2 Foratkunnebesvareproblemformuleringenogikkemindst,atkunnesandsynliggøredenindledende hypotese,erengenerelbeskrivelseafamennødvendighedforudforundersøgelseroganalyser.dette skyldesatemnetikkeersærligtudbredtidkogkunfåharderforentilstrækkeligviden,tilatkunne forholdesigtilprojektetsanalyser,forslagogkonklusioner. DetteafsnitomhandlersåledesbaggrundenforAM,samtengenerelbeskrivelseafhvadAMer Baggrund2 Interessenforproblematikkeromkringalarmsystemerstartedei1988,hvormandirektekunnerelatere driftsproblemertilalarmsystemet.ideefterfølgendeårblevderarbejdetiforskelligebranchermeddette problemogi1991dannes AlarmManagementTaskForce.Dennearbejdsgrupperepræsenterede olieraffinaderierne,kemikalieindustrien,kraftværkersamtudviklereafkontrolsystemer.arbejdsgruppen udarbejdedebl.a.dengrundlæggendeteoriomfundamentalalarmering,kravtilbl.a. alarmanalyseværktøjer,kontrolsystemetsinfrastruktur,m.m. 26 Undervejsiprocessenmedarbejdsgruppen blevabnormalsituationmanagement(asm)consortiumstifteti Dettraditionellekontrolrumsalarmsystemkendesbedstsometutalafpanelermedlamper,somlyserved alarm,samtviserinstrumenterderviserprocesværdier.deteroftebådedyrtogbesværligt,attilføjeeller ændreidettealarmsystem,idetallesignalererhårdtfortrådettilderesrespektivesignalgivere. Etmodernekontrolsystem(DCS)bestårihøjeregradafITogautomation.Heriliggermulighedernefor integrationmedandreanlæg,håndteringafmangeinputsfraprocessernesamtoverblikoveranlæggetog alarmervedhjælpaffleremonitorer.dadeterforholdsvistnemtattilføjenyesignaleroghermedalarmer tilsystemet,gøresdetteividudstrækningvedeksempelvisudbygningafdeteksisterendeanlæg.detses ofte,atformangealarmerkonfigureresisystemet,netopfordidetermuligtogmåskefordileverandører ønskeratholdederes stiren vedatimplementereallekomponentenstilknyttedealarmsignaler. 28 Withnoconsistentguidelinestofollow,massiveover7configuringofDCSalarmsiscommon! Rothenberg,2007,s HabibiogHollifield,2011,s Bilag14,s.1 29 Citat:HabibiogHollifield,2011,s.11 19

20 Bachelorprojekt:AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk AntalletafkonfigureredealarmererkraftigtstigendesærligtefterudbredelsenafbrugenafDCSsystemeri 70 erne, 30 sefigur1. Figur212C2Stigende2antal2konfigurerede2alarmer2 (Habibi2og2Hollifield,22011,2s.213) Standarder2og2 bestcpractices 2 Publikationerne:ISA18.2ogEEMUA191erdemestanerkendteogudbredteherhjemme.Deanvendessom guidelinesvedudviklingelleroptimeringafalarmsystemer.deunderstøttergrundlæggendehinanden,idet debehandlersammeemnerindenforam.hvoreemuabeskriverdetaljerendeomkringværktøjerneog teknikkernetildeaskilligeaspekterafam,tydeliggørisa18.2depåkrævedeperformancenøgletalogden generellelivscyklusforheleamprocessen. 31 ANSI/ISA C2Management2of2Alarm2Systems2for2the2Process2Industries2 StandardenISA18.2udkomi2009efterseksårsudarbejdelse.Dennestandarderpt.denenesteindenfor AM.StandardenomhandlerarbejdsprocesserneundervejsiAMlivscyklussen,herafkannævnes:design, implementering,driftogvedligeholdelseafsystemet. ISAerennonbprofitorganisationogharudgivetadskilligetekniskestandarder Rothenberg,2007,s Web6,s.9 20

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Version 2013-01-16 Side 1 af 27

Version 2013-01-16 Side 1 af 27 Version 2013-01-16 Side 1 af 27 Version 2013-01-16 Side 2 af 27 Version 2013-01-16 Side 3 af 27 . Version 2013-01-16 Side 4 af 27 Version 2013-01-16 Side 5 af 27 Version 2013-01-16 Side 6 af 27 Version

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Referat'fra'DØK'foreningens'generalforsamling,'2011'

Referat'fra'DØK'foreningens'generalforsamling,'2011' ReferatfraDØKforeningensgeneralforsamling,2011 Den12.nov.2011kl.16:00 18:30 1. Godkendelseafstemmeberettigedemedlemmer Alletilstedeværendegodkendes. 2. Valgafdirigent ChristianKrygervælgessomdirigent.

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden 1. Sørg for at have lavet dine filer om til PDF. Gerne ét samlet PDF-dokument. 2. Gå ind på StudieInfo fra forsiden af www.ucn.dk

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET Modul 14 VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler)

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler) Vejledning (beholdes af ansøger) Dette ansøgningsskema kan udfyldes via din computer og printes ud ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER (Gramex

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE TILBUDSLISTE - BILAG 2 SEPTEMBER 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Hvad er BPI? BPI (Biblioteksproduceret indhold) er den fælles artikelbase for alle danske folkebiblioteker.

Hvad er BPI? BPI (Biblioteksproduceret indhold) er den fælles artikelbase for alle danske folkebiblioteker. Hvad er BPI? BPI (Biblioteksproduceret indhold) er den fælles artikelbase for alle danske folkebiblioteker. Hvem har adgang til BPI? Webjournalister på alle DDB-biblioteker. Skribenterne skal have rettigheder

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis Kandidatafhandling MaxBank Enanalyseafarkitekturogledelsesrationalitetimoderne bankpraksis Afhandlingensengelsketitel: MaxBank Ananalysisoforganizationalarchitectureinperspectiveofcontemporary managementrationality.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Dansk standard DS/ISO 11040-6 1. udgave 2012-05-15 Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Prefilled syringes Part 6: Plastic barrels for injectables DS/ISO 11040-6 København

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

1. Godkendelse af referat. 2. Ansøgninger fra studerende. Godkendelse af referat af studienævnsmødet den 13. december 2007.

1. Godkendelse af referat. 2. Ansøgninger fra studerende. Godkendelse af referat af studienævnsmødet den 13. december 2007. Dagsorden til møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet onsdag d. 16. januar kl. 9.30 12.00 i Mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 1. Godkendelse af referat Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Anvendelse af fjernvarmedata hos Silkeborg Varme A/S

Anvendelse af fjernvarmedata hos Silkeborg Varme A/S Bilagsfortegnelse Bilag 1: Samlet datasæt... 2 Bilag 2: Vinter datasæt... 3 Bilag 3: Sommer datasæt... 4 Bilag 4: Samtykkeerklæring for interview med sagkyndig... 5 Bilag 5: Interview med Silkeborg Kommune...

Læs mere

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.com Maj 2012 Forleasebyowner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Ansøgningsskema for igangværende studerende

Ansøgningsskema for igangværende studerende Ansøgningsskema for igangværende studerende Ansøgningsfrist 1. november 2015 København, forår 2016 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for igangværende studerende Ansøgningsskemaet

Læs mere

5/11/2015. Programmering. Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S.

5/11/2015. Programmering. Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S. 5/11/2015 Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S. 1 Contents... 0 Indledning... 3 Analyse... 3 Problemformulering... 3 Målgruppe... 3 Løsningsforslag... 3 Detaljeret beskrivelse

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/12 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere