Statusmeddelelse. HOFOR Spildevand København A/S Ørestads Boulevard København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusmeddelelse. HOFOR Spildevand København A/S Ørestads Boulevard København S"

Transkript

1 HOFOR Spildevand København A/S Ørestads Boulevard København S Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07143 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år. I stedet modtager I denne meddelelse, der på baggrund af jeres indberettede oplysninger i år gør status i forhold til overholdelsen af jeres økonomiske ramme for Denne meddelelse angiver også, hvorvidt I har fået et nyt tillæg til den økonomiske ramme. 1 I har afgivet høringssvar den 16. september I har bemærkninger vedrørende det individuelle effektiviseringskrav. Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Oversigt over jeres økonomiske rammer. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR-nr FORSYNINGSSEKRETARIATET Nedenfor kan I se resultatet af kontrollen samt eventuelle tillæg eller fradrag i den økonomiske ramme. I kan læse nærmere herom i de vedlagte bilag. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (ØR-bekendtgørelsen) 17, stk. 2 og 3

2 2/14 Indhold Oversigt over jeres økonomiske rammer... 3 Oversigt over jeres økonomiske ramme for Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for Korrektion og tilpasning... 9 Ikke-påvirkelige omkostninger Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for Tillæg Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse Klagevejledning... 14

3 3/14 Oversigt over jeres økonomiske rammer I nedenstående tabeller kan I se, hvad jeres samlede indtægtsramme inklusive tillæg eller fradrag for årene er opgjort til. Året 2020 er alene vejledende. Opgørelsen fremgår af fanerne i bilag A. Høringssvar om det individuelle effektiviseringskrav I mener i jeres høringssvar af 16. september 2018, at I fremstår som et effektivt selskab i benchmarkingen for 2017 og I mener derfor ikke, I kan pålægges et individuelt effektiviseringskrav. I henviser i den forbindelse til Konkurrenceankenævnets kendelse af 16. marts 2018 (VFL ) om fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav. Vi har forstået jeres høringssvar således, at I på baggrund af kendelsen ønsker en korrigeret afgørelse om den økonomiske ramme for 2017 og en korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2018 og Konkurrenceankenævnet lagde i sin kendelse til grund, at Frederiksberg Vands efficiensscore oversteg 1, og at vi ikke havde godtgjort, at Frederiksberg Vands faktiske omkostninger for 2015 var repræsentative, eller at der i øvrigt har været grund til alene at anvende omkostningerne for dette år til brug for fastsættelsen af selskabets effektiviseringspotentiale. På baggrund heraf fandt nævnet, at vi ikke havde godtgjort, at Frederiksberg Vand var ineffektivt som forudsat i vandsektorlovens 6, stk. 5. Af kendelsen fremgår det, at nævnet i sin vurdering af, hvorvidt vi havde godtgjort Frederiksberg Vand som værende ineffektivt, lagde vægt på to omstændigheder: For det første, at Frederiksberg Vand efter benchmarkingen for 2017 var en outlier. For det andet, at Frederiksberg Vands omkostninger for 2015 ikke var repræsentative. Det fremgår således ikke af kendelsen, at der ikke kan stilles et individuelt effektiviseringskrav alene, hvis der er tale om en outlier for så vidt angår efficiens. Der kan stilles et individuelt effektiviseringskrav, hvis de omkostninger, som et selskabs effektiviseringspotentiale bliver fastsat ud fra, er repræsentative for selskabets omkostningsniveau. Som følge heraf er det vores vurdering, at de samme to betingelser skal være opfyldt, for at I kan betragtes som værende i samme situation som Frederiksberg Vand: I skal være en outlier for så vidt angår efficiens i benchmarkingen, og jeres faktiske omkostninger indberettet til brug for benchmarkingen skal vurderes som ikke-repræsentative. Hvis disse to betingelser er opfyldt, er der på baggrund af nævnets kendelse grundlag for at genoptage behandlingen af jeres afgørelse om den økonomiske ramme for En outlier er et selskab, som afviger så meget fra de øvrige selskaber med hensyn til efficiensscoren, at vi vurderer, at selskabet ikke bør indgå

4 4/14 i den videre benchmarkinganalyse. Metoden til identifikation af outliers fremgår i modelpapirerne til benchmarkingen. 2 Dermed vil selskabets effektivitet ikke påvirke de øvrige selskabers efficiensscore. Der er således tale om et forsigtighedshensyn for de øvrige selskaber i benchmarkingen. Når et selskab identificeres som outlier, kan det fx skyldes særlige karakteristika i selskabet, som gør, at det ikke bør indgå i en sammenligning med de øvrige selskaber i sektoren. I var en outlier i forbindelse med benchmarkinganalysen i 2016 forud for fastsættelsen af jeres økonomiske ramme for Denne betingelse må derfor anses for opfyldt. Med hensyn til den anden betingelse havde vi på tidpunktet for jeres afgørelse om den økonomiske ramme 2017 ikke modtaget oplysninger fra jer om, at jeres omkostninger for 2015 ikke var repræsentative. Så kan vi ikke godtgøre, om der er tale om ikke-repræsentativitet i omkostningsniveauet. Desuden skal der særlige, konkrete omstændigheder til for, at vi afviger fra den almindelige metode, hvor omkostninger og aktiver sammenlignes og vurderes for samme år. Det skyldes flere forhold: Til brug for benchmarkingen anvender vi omkostninger fra årsregnskabet samt oplysninger om selskabernes aktiver. Vi kvalitetssikrer altid det indberettede data herom, herunder de faktiske omkostninger. Formålet med kvalitetssikringen er blandt andet at sikre, at eventuelle større udsving i selskabernes indberetninger ikke skyldes fx fejl. I den sammenhæng kontakter vi som standardprocedure altid de selskaber, vi vurderer, har en betydelig afvigelse i niveauet for deres indberettede data i forhold til den seneste indberetning. Selskaberne har i forbindelse med kvalitetssikringen mulighed for at redegøre for forhold, som kan give anledning til ændringer eller særlig hensyntagen. Et selskab kan både i forbindelse med indberetning og i kvalitetssikring fx angive, hvorvidt de indberettede oplysninger kan betragtes som repræsentative, selvom de afviger fra foregående års niveauer. De selskaber, vi ikke kontakter i forbindelse med kvalitetssikringen, er ikke forhindrede i at oplyse os om forhold, de vurderer, kan give anledning til ændringer eller særlig hensyntagen fx i forbindelse med, at økonomiske rammer altid kommer i høring i udkast. Hvis selskaberne fx i høringsperioden angiver, at deres omkostningsniveau ikke er repræsentativt fx for deres fremtidige omkostningsniveau foretager vi en konkret vurdering heraf. For at I kan få genoptaget jeres afgørelse om den økonomiske ramme for 2017 skal vi således vurdere, hvorvidt der er grundlag for at fravige den almindelige metode. Da vi ikke på nuværende tidspunkt har tilstrækkelige oplysninger til at kunne foretage denne vurdering, har vi oprettet en separat sag om genoptagelse på jeres henvendelse. Vi vil kontakte jer med henblik på at indhente de nødvendige oplysninger til brug for vurde- 2 Modelpapirer til benchmarking kan findes her:

5 5/14 ring af, om der er grundlag for en genoptagelse af jeres afgørelse om den økonomiske ramme for I har endvidere I jeres høringssvar angivet, at I ikke mener, at I var ineffektive i forhold til benchmarkingen i 2018, hvorfor I også mener, at kendelsen burde have haft indflydelse på jeres afgørelse om den økonomiske ramme for 2018 og frem. I var også en outlier for så vidt angår efficiens i forbindelse med benchmarkinganalysen i 2017 forud for fastsættelsen af jeres økonomiske ramme for Men forud for benchmarkingen for 2018 offentliggjorde vi i vores modelpapir, hvornår et vandselskab betragtes som effektivt. Denne effektive grænse vurderede vi til at være der, hvor selskaberne ikke får stillet et individuelt effektiviseringskrav. Det vil sige, hvor selskabet har et effektiviseringspotentiale på 0 kr. 3 I forbindelse med fastsættelsen af jeres økonomiske rammer for reguleringsperioden blev I på baggrund af benchmarkingen vurderet til at have et effektiviseringspotentiale. I opnåede dermed en lavere effektivitet end den offentliggjorte effektiviseringsgrænse. I blev således vurderet som ineffektive i benchmarkingen for Som følge heraf korrigerede vi jeres økonomiske ramme for reguleringsperioden med et individuelt effektiviseringskrav efter ØRbekendtgørelsen 9, stk. 1. Det er således vores vurdering, at nævnets kendelse ikke kan udstrækkes til også at gælde for fastsættelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav i jeres afgørelse om den økonomiske ramme for I forbindelse med fastlæggelsen af et vandselskabs effektiviseringspotentiale kan vi i særlige tilfælde foretage et skøn af det effektive omkostningsniveau for selskaber, der ikke er repræsentative i benchmarkingen. Da vi har truffet afgørelse om jeres økonomiske ramme for , må en ansøgning om genoptagelse derfor afgøres efter de ulovbestemte regler om genoptagelse. Det er en betingelse for genoptagelse, at der fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning, at sagen med en vis sandsynlighed ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med den oprindelige behandling af sagen. I det omfang der er tale om nye faktiske forhold, der forelå allerede på tidspunktet for den oprindelige indberetning og afgørelse, gælder det også, at det skal være undskyldeligt, at selskabet ikke har været opmærksomt på forholdet i forbindelse med indberetningen eller i høringsperioden. 3 Jf. bilag 6 til benchmarkingmodellen for 2018

6 6/14 Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt nye, faktiske oplysninger, som kan begrunde en genoptagelse af jeres afgørelse om økonomiske rammer for reguleringsperioden Såfremt I mener, I har nye, faktiske oplysninger, som opfylder betingelserne for at få genoptaget behandlingen af jeres afgørelse om økonomiske rammer for , kan I ansøge os om genoptagelse, hvorefter vi vil vurdere denne. I skal i forbindelse med ansøgningen redegøre for, hvorfor I mener, der i jeres tilfælde forelå særlige omstændigheder, herunder hvorfor I mener, at jeres omkostningsniveau for 2016 ikke var repræsentativt. Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres statusmeddelelse.

7 7/14 Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019 Oversigt over den økonomiske ramme Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for kr. Nye tillæg - Drift Nye tillæg - Anlæg Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg Prisudvikling i kr. Individuelt effektiviseringskrav Generelt effektiviseringskrav - Drift Generelt effektiviseringskrav - Anlæg 0 kr kr. 0 kr. 0 kr kr kr kr kr. Omkostninger i alt kr kr. Periodevise driftsomkostninger Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger kr kr. Periodevise driftsomkostninger i alt kr kr. Ikke-påvirkelige omkostninger Ikke-påvirkelige omkostninger Tilbagebetaling af vejbidrag Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen kr. 0 kr kr. Ikke-påvirkelige omkostninger i alt kr kr. Korrektioner Korrektion af periodevise driftsomkostninger Korrektion af tidligere godkendte klima Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR kr kr kr. Korrektioner i alt kr kr. Historisk over- eller underdækning Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning 0 kr. 0 kr. Økonomisk ramme for kr.

8 8/14 Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020 Oversigt over den økonomiske ramme Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for kr. Prisudvikling i kr kr. Individuelt effektiviseringskrav kr. Generelt effektiviseringskrav - Drift kr. Generelt effektiviseringskrav - Anlæg kr. Omkostninger i alt kr kr. Periodevise driftsomkostninger Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen kr. Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger kr. Periodevise driftsomkostninger i alt kr kr. Ikke-påvirkelige omkostninger Ikke-påvirkelige omkostninger kr. Tilbagebetaling af vejbidrag 0 kr. Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen kr. Ikke-påvirkelige omkostninger i alt kr kr. Historisk over- eller underdækning Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning 0 kr. 0 kr. Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017 Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen 0 kr. 0 kr. Økonomisk ramme for kr.

9 9/14 Korrektion og tilpasning Ved overgangen til den nye regulering bevarer de tidligere udmeldte afgørelser deres gyldighed. 4 Vi har derfor foretaget en korrektion af de budgetterede omkostninger i jeres økonomiske ramme for Derudover foretages der en tilpasning i forhold til den tidligere opgørelse af jeres ikke-påvirkelige. Driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2017 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 13. april 2018 godkendt jeres faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i Korrektionen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et fradrag på kr. Korrektionen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2019 og fremgår af fane 2.1 i bilag A. Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftsreguleringen 5 I har i tidligere prislofter fået godkendt tillæg til forventede periodevise driftsomkostninger. 6 På baggrund af jeres indberetning af faktisk periodevise driftsomkostninger i 2017, foretages der en korrektion af forskellen mellem de tidligere godkendte tillæg og de faktisk indberettede omkostninger. Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på kr. Tilpasningen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2019 og fremgår af fane 2.1 i bilag A. 4 Jf. ØR-bekendtgørelsen 27, stk. 4 5 Jf. prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 2, nr. 1 6 Jf. prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 2, nr. 1

10 10/14 Ikke-påvirkelige omkostninger I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme. 7 Jeres ikke-påvirkelige omkostninger bliver hvert år justeret. Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger. Vi har vurderet, at de ikke-påvirkelige omkostninger kan godkendes. Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger kr. inklusiv jeres omkostninger på kr. til medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen. Vi har indregnet de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme for Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 4 i bilag A. 7 Jf. ØR-bekendtgørelsens 9, stk. 4

11 11/14 Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017 Vores kontrol viser, at I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017 med kr. Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme. Først i 2019 vil vi opgøre, hvorvidt I samlet set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra Hvis I ikke har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste reguleringsperiode fra Da I ikke har opkrævet jeres fulde indtægtsramme for 2017, har I mulighed for at opkræve denne difference i et senere år i kontrolperioden eller det sidste år i reguleringsperioden. I har derfor mulighed for at opkræve differencen i Hvis I ikke opkræver differencen fra 2017 i 2018, kan I ikke overføre den til en ny kontrolperiode. 9 Opgørelsen af, om I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017, fremgår af fane 7 i bilag A. 8 Jf. ØR-bekendtgørelsens 17, stk. 7 9 Jf. ØR-bekendtgørelsens 17, stk. 6

12 12/14 Tillæg I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om følgende tillæg: 1. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat inden 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få tillæg hertil. Jeres tillæg udgør kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag A, fane 8. I kan læse nærmere om vores begrundelse i bilag B. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 9.

13 13/14 Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse. 10 Med venlig hilsen Forsyningssekretariatet v/ Tone Madsen 10 Jf. ØR-bekendtgørelsens 12, stk. 2

14 14/14 Klagevejledning I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet. 12 Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. De klageberettigede er adressaten for afgørelsen. For så vidt angår spørgsmål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede: 1) offentlige myndigheder, 2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet. Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der bliver fastsat i medfør heraf, kan I ikke indbringe for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger Jf. vandsektorlovens 26, stk Jf. vandsektorlovens Jf. vandsektorlovens 29, stk. 2

Statusmeddelelse. RUDERSDAL FORSYNING A/S Blokken Birkerød

Statusmeddelelse. RUDERSDAL FORSYNING A/S Blokken Birkerød RUDERSDAL FORSYNING A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 21. august 2018 Sag nr. 18/07241 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2021. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i

Læs mere

Statusmeddelelse. TÅRNBYFORSYNING Spildevand Gemmas Alle Kastrup

Statusmeddelelse. TÅRNBYFORSYNING Spildevand Gemmas Alle Kastrup TÅRNBYFORSYNING Spildevand Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 13. september 2018 Sag nr. 18/07290 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse. Fors Spildevand Roskilde A/S Betonvej Roskilde

Statusmeddelelse. Fors Spildevand Roskilde A/S Betonvej Roskilde Fors Spildevand Roskilde A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Den 21. august 2018 Sag nr. 18/07239 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017. ALLERØD SPILDEVAND A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07021 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i

Læs mere

Statusmeddelelse. Tønder Spildevand A/S Håndværkervej Bredebro

Statusmeddelelse. Tønder Spildevand A/S Håndværkervej Bredebro Tønder Spildevand A/S Håndværkervej 4 6261 Bredebro Den 10. september 2018 Sag nr. 18/07288 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse. SK SPILDEVAND A/S Lilleøvej Korsør

Statusmeddelelse. SK SPILDEVAND A/S Lilleøvej Korsør SK SPILDEVAND A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Den 6. september 2018 Sag nr. 18/07252 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år. I

Læs mere

Statusmeddelelse. REBILD VAND & SPILDEVAND A/S Sverriggårdsvej Skørping

Statusmeddelelse. REBILD VAND & SPILDEVAND A/S Sverriggårdsvej Skørping REBILD VAND & SPILDEVAND A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Den 10. september 2018 Sag nr. 18/07337 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2021. Derfor skal I ikke have nye økonomiske

Læs mere

Statusmeddelelse. Hedensted Spildevand Ørumvej Daugård

Statusmeddelelse. Hedensted Spildevand Ørumvej Daugård Hedensted Spildevand Ørumvej 48 8721 Daugård Den 10. oktober 2018 Sag nr. 18/07126 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år.

Læs mere

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017. GLADSAXE SPILDEVAND A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07108 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i

Læs mere

Statusmeddelelse. Langeland Spildevand ApS Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing

Statusmeddelelse. Langeland Spildevand ApS Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Langeland Spildevand ApS Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Den 22. august 2018 Sag nr. 18/07184 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse. KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S Dokhavnsvej Kalundborg

Statusmeddelelse. KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S Dokhavnsvej Kalundborg KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S Dokhavnsvej 15 4400 Kalundborg Den 4. september 2018 Sag nr. 18/07174 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske

Læs mere

Statusmeddelelse. AALBORG KLOAK A/S Stigsborg Brygge Nørresundby

Statusmeddelelse. AALBORG KLOAK A/S Stigsborg Brygge Nørresundby AALBORG KLOAK A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 29. august 2018 Sag nr. 18/07329 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2021. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse efter fusion

Statusmeddelelse efter fusion Lolland Spildevand A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Den 19. december 2018 Sag nr. 18/18998 Statusmeddelelse efter fusion I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2021. Derfor skal I ikke have nye økonomiske

Læs mere

Statusmeddelelse. Syddjurs Spildevand A/S Tyrrisvej Rønde

Statusmeddelelse. Syddjurs Spildevand A/S Tyrrisvej Rønde Syddjurs Spildevand A/S Tyrrisvej 14 8410 Rønde Den 4. september 2018 Sag nr. 18/07276 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i

Læs mere

Statusmeddelelse. BlueKolding Spildevand A/S Kolding Åpark Kolding

Statusmeddelelse. BlueKolding Spildevand A/S Kolding Åpark Kolding BlueKolding Spildevand A/S Kolding Åpark 3 6000 Kolding Den 29. august 2018 Sag nr. 18/07180 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse. FFV Spildevand A/S Korsvangen 6A 5750 Ringe

Statusmeddelelse. FFV Spildevand A/S Korsvangen 6A 5750 Ringe FFV Spildevand A/S Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 22. august 2018 Sag nr. 18/07085 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år. I

Læs mere

Statusmeddelelse. EGEDAL VANDFORSYNING A/S Blokken 9, Birkerød

Statusmeddelelse. EGEDAL VANDFORSYNING A/S Blokken 9, Birkerød EGEDAL VANDFORSYNING A/S Blokken 9,1. 3460 Birkerød Den 28. august 2018 Sag nr. 18/07071 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse. SKÆRBÆK VANDVÆRK A M B A Brøns Skovvej 2A 6780 Skærbæk

Statusmeddelelse. SKÆRBÆK VANDVÆRK A M B A Brøns Skovvej 2A 6780 Skærbæk SKÆRBÆK VANDVÆRK A M B A Brøns Skovvej 2A 6780 Skærbæk Den 22. august 2018 Sag nr. 18/07259 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse. HAMMERUM VANDVÆRK HI-Park Herning

Statusmeddelelse. HAMMERUM VANDVÆRK HI-Park Herning HAMMERUM VANDVÆRK HI-Park 475 7400 Herning Den 1. august 2018 Sag nr. 18/07026 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år. I stedet

Læs mere

Statusmeddelelse. Frederiksberg Vandværk Koldemosevej Sorø

Statusmeddelelse. Frederiksberg Vandværk Koldemosevej Sorø Frederiksberg Vandværk Koldemosevej 2 4180 Sorø Den 21. august 2018 Sag nr. 18/07096 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år.

Læs mere

Statusmeddelelse. Vestforsyning Spildevand A/S Nupark Holstebro

Statusmeddelelse. Vestforsyning Spildevand A/S Nupark Holstebro Vestforsyning Spildevand A/S Nupark 51 7500 Holstebro Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07313 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2021. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse. NK-Spildevand A/S Ved Fjorden Næstved

Statusmeddelelse. NK-Spildevand A/S Ved Fjorden Næstved NK-Spildevand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 5. september 2018 Sag nr. 18/07216 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år.

Læs mere

(!'(}:, KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

(!'(}:, KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN i (!'(}:, ------- ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN HELSINGE VANDVÆRK S M B A Ridebanevej 10 Den 4. oktober 2018 3200 Helsinge Sag nr. 18/07128 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse. Mørkøv Vandværk Ringstedvej 7C 4440 Mørkøv

Statusmeddelelse. Mørkøv Vandværk Ringstedvej 7C 4440 Mørkøv Mørkøv Vandværk Ringstedvej 7C 4440 Mørkøv Den 21. august 2018 Sag nr. 18/07212 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år. I stedet

Læs mere

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Oversigt over jeres økonomiske rammer og Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Oversigt over jeres økonomiske rammer og Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017. Odsherred Vand A/S Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 10. oktober 2018 Sag nr. 18/07226 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år.

Læs mere

Statusmeddelelse. Kruså Vandværk Åbjerg Kruså

Statusmeddelelse. Kruså Vandværk Åbjerg Kruså Kruså Vandværk Åbjerg 8 6340 Kruså Den 14. september 2018 Sag nr. 18/07446 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år. I stedet

Læs mere

Statusmeddelelse efter fusion

Statusmeddelelse efter fusion Vester Skerninge Vandværk Kærvej 15 5762 Vester Skerninge Den 23. oktober 2018 Sag nr. 18/16530 Statusmeddelelse efter fusion I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye

Læs mere

Statusmeddelelse. ANDELSSELSKABET BREDEBRO VANDVÆRK Søndervang Bredebro

Statusmeddelelse. ANDELSSELSKABET BREDEBRO VANDVÆRK Søndervang Bredebro ANDELSSELSKABET BREDEBRO VANDVÆRK Søndervang 3 6261 Bredebro Den 14. august 2018 Sag nr. 18/07060 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske

Læs mere

Statusmeddelelse. Glostrup Spildevand a/s Ørnebjergvej Glostrup

Statusmeddelelse. Glostrup Spildevand a/s Ørnebjergvej Glostrup Glostrup Spildevand a/s Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07111 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse. Faxe Spildevandscenter A/S Jens Chr. Skous Vej Haslev

Statusmeddelelse. Faxe Spildevandscenter A/S Jens Chr. Skous Vej Haslev Faxe Spildevandscenter A/S Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 10. oktober 2018 Sag nr. 18/07082 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske

Læs mere

Statusmeddelelse efter fusion

Statusmeddelelse efter fusion Galten Vandværk Låsbyvej 1 8464 Galten Den 23. november 2018 Sag nr. 18/18247 Statusmeddelelse efter fusion I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Statusmeddelelse efter fusion. Hadsten Vandværk A.M.B.A Granvej 12a Den 1. februar Hadsten Sag nr. 19/01038

Statusmeddelelse efter fusion. Hadsten Vandværk A.M.B.A Granvej 12a Den 1. februar Hadsten Sag nr. 19/01038 ~ ------ ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Hadsten Vandværk A.M.B.A Granvej 12a Den 1. februar 2019 8370 Hadsten Sag nr. 19/01038 Statusmeddelelse efter fusion I modtog i 2016 økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Tønder Vand A/S Håndværkervej 4 6261 Bredebro Den 2. oktober 2018 Sag nr. 18/07289 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for FORS Vand Holbæk A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07154 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I

Læs mere

Statusmeddelelse. Broager Vandværk AMBA Østergade Broager

Statusmeddelelse. Broager Vandværk AMBA Østergade Broager Broager Vandværk AMBA Østergade 21 6310 Broager Den 2. august 2018 Sag nr. 18/07061 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år.

Læs mere

Statusmeddelelse. Nr. Uttrup Vandværk Amba Solsiden Nørresundby

Statusmeddelelse. Nr. Uttrup Vandværk Amba Solsiden Nørresundby Nr. Uttrup Vandværk Amba Solsiden 31 9400 Nørresundby Den 30. august 2018 Sag nr. 18/07219 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HILLERØD VAND A/S Ægirsvej 4 3400 Hillerød Den 10. oktober 2018 Sag nr. 18/07133 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Vand A/S Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07095 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor

Læs mere

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Oversigt over jeres økonomiske rammer og Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Oversigt over jeres økonomiske rammer og Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017. HEDENSTED VANDVÆRK Årupvej 16 8722 Hedensted Den 4. oktober 2018 Sag nr. 18/07127 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år. I

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HORSENS VAND A/S Alrøvej 11 8700 Horsens Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07014 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for FREDERIKSSUND VAND A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07100 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have

Læs mere

(!'(}:, KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. I er omfattet af vandsektorloven, og derfor skal I have fastsat en økonomisk

(!'(}:, KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. I er omfattet af vandsektorloven, og derfor skal I have fastsat en økonomisk i (!'(}:, ------- ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ARWOS VAND A/S Forsyningsvejen 2 Den 10. oktober 2018 6200 Aabenraa Sag nr. 18/07038 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion Thisted Drikkevand A/S Silstrupvej 12 7700 Thisted Den 20. december 2018 Sag nr. 18/19599 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 efter fusion KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 4 ------ ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Brønderslev Vand A/S Virksomhedsvej 20 Den 2. oktober 2018 9700 Brønderslev Sag nr. 18/07065 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RUDERSDAL FORSYNING A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07242 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion Brønderslev Vand A/S Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 19. november 2018 Sag nr. 18/14295 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 efter fusion Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Køge Vand A/S Revlen 2 4600 Køge Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07183 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat en økonomisk

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Silkeborg Spildevand A/S Att.: Anders Mosegaard Jensen Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00299 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2021 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07291 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2022 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGSTED VAND A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07238 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for SK Vand A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Den 2. oktober 2018 Sag nr. 18/07253 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat en økonomisk

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for FORS Spildevand Holbæk A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Den 13. august 2018 Sag nr. 18/13891 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

I har afgivet høringssvar den 14. september I har bemærkninger vedrørende:

I har afgivet høringssvar den 14. september I har bemærkninger vedrørende: ARWOS SPILDEVAND A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07037 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR SPILDEVAND VALLENSBÆK A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00359 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Syddjurs Spildevand A/S Att.: Torben Grønlund Andersen Tyrrisvej 14 8410 Rønde Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00334 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Ånumvej 28 6900 Skjern Den 13. august 2018 Sag nr. 18/13935 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18 C 3230 Græsted Den 14. september 2018 Sag nr. 18/13889 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 HOFOR Spildevand Herlev A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 10. august 2018 Sag nr. 18/13923 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Att.: Sara Funch Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Den 12.oktober 2017 Sag nr. 17/00309 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FORS Spildevand Holbæk A/S Att.: Mette Hauge Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00145 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. NK-Vand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00261 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Glostrup Vand a/s Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07112 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Ikast Vandforsyning A.m.b.A Att.: Lars Nørgaard Kildevej 40 7430 Ikast Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00196 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Vand København A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00176 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske ramme for 2018 efter fusion

Korrigeret afgørelse om økonomiske ramme for 2018 efter fusion Din Forsyning Vand A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Den 7. juni 2018 Sag nr. 18/06947 Korrigeret afgørelse om økonomiske ramme for 2018 efter fusion Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Fors Spildevand Roskilde A/S Att.: Lisbeth Riis Hygom Betonvej 12 4000 Roskilde Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00287 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13. august 2018 Sag nr. 18/13920 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Verdo Vand A/S Att.: Jesper S. Sahl Agerskellet 7 8920 Randers NV Den 12.oktober 2017 Sag nr. 17/00381 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog økonomiske

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for Ishøj Vand A/S Baldersbækvej 6 2635 Ishøj Den 10. august 2018 Sag nr. 18/13969 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber, der

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Bornholms Spildevand A/S Att.: Tommy Jensen Industrivej 1 3700 Rønne Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00048 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Korrigeret statusmeddelelse efter fusion

Korrigeret statusmeddelelse efter fusion Thisted Drikkevand A/S Silstrupvej 12 7700 Thisted Den 20. december 2018 Sag nr. 18/19599 Korrigeret statusmeddelelse efter fusion KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN I har i år indberettet en række oplysninger

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Haderslev Vand A/S Fjordagervej 32 6100 Haderslev Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07119 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have

Læs mere

Korrigeret statusmeddelelse

Korrigeret statusmeddelelse Guldborgsund Vand A/S Gaabensevej 116 4800 Nykøbing Falster Den 10. august 2018 Sag nr. 18/14209 Korrigeret statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00212 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Samsø Spildevand A/S Att.: Bente Spanggaard Holm Slagterivej 28 Brundby Mark 8305 Samsø Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00238 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. REBILD VAND & SPILDEVAND A/S Att.: Ulla Tommerup Sørensen Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Den 14. september 2017 Sag nr. 17/00412 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Frederiksberg Vand A/S Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 14. september 2018 Sag nr. 18/14205 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog økonomiske

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Frederiksberg Vand A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00104 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Att.: Sara Funch Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00308 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2021 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND BRØNDBY A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07146 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor

Læs mere

Korrigeret statusmeddelelse

Korrigeret statusmeddelelse Sønderborg Vandforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Den 10. august 2018 Sag nr. 18/13988 Korrigeret statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. FORS Vand Lejre A/S Att.: Mette Hauge Jørgensen Højbyvej 19 4320 Lejre Den 14. september 2017 Sag nr. 17/00225 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for Kalundborg Vandforsyning A/S Dokhavnsvej 15 4400 Kalundborg Den 29. august 2018 Sag nr. 18/13970 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00353 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Revideret statusmeddelelse efter fusion

Revideret statusmeddelelse efter fusion Galten Vandværk Låsbyvej 1 8464 Galten Den 23. november 2018 Sag nr. 18/18247 Revideret statusmeddelelse efter fusion I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog økonomiske

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Bornholms Spildevand A/S Att.: Tommy Jensen Industrivej 1 3700 Rønne Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00056 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 BlueKolding Spildevand A/S Att.: Niels Mandøe Kolding Åpark 3 6000 Kolding Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00172 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand København A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00165 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Haderslev Vand A/S Att.: Anders Melchiorsen Fjordagervej 32 6100 Haderslev Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00137 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00363 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aars Vand Att.: Per Stenberg Havbro Industrivej 44 9600 Aars Den 14. september 2017 Sag nr. 17/00408 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Frederikssund Spildevand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00092 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere