ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing"

Transkript

1 %«ide Fyrnetics ffi' Røg- g vrmelrm Betjen ingsvejled n ing z3 VAC netdrevne lrmer med mutighed fr smmenkbling, mde[: 2SF23l9Ht, 2SF23l9 H I R, 2S F23l9H I RE, 35F23/9H1, 35F23/9HlR s 35F23/9HlRE Alrmer fr KIDDE Fyrnetics øger sikkerheden i hjemmet- Læs denne ve.lledning grundigt, g gem den til senere brug. Klip side 6 ud. g sæt den p i nærheden f gruefbrvderen. Fr t sikre ptiml beskyttelse nbefler DHS, t der instlleres ptiske (ftelektriske) røglrmer i lle rum. Dg kn det vere en frdel, t vrmelrmer instlleres på steder, hvr dmp, støv el.lign. 96r det uhensigtsmæssigt t hve en røglrm, f.eks. i køkkenet, i fyrrummet eller på lftet. Nminel spænding, 230 V AC, mks. 50 Hz, 80 ma, pr. lrm (mks. 80 ma fr hvedenhed med 24 lrmer tilsluttet). Licensnr-:7861 BS 5446: del 1: 2000 (( +Drgemærket gælder ikke mdellerne i300 serien. A/S DHS, Stmhlmen ttl,2550 Hvidvre Kidde Fyrnetics 2001 BEtJENTNG' VH,.i=EEtr fli K:l!,ce"lø6.rp*er : xxenr sred MED HEr.reLrK iå irrnnrrrc eruc lndhldsfrtegnelse Afsnir 1. Afsnit 2. Afsnit 3. Afsnit 4. Afsnit 5. Afsnit n Atrmsrtiment Vigtigeplysninger...2 Alrmtyper...2 Sådn betienesllprøves lrmen...3 Kntrl/udskiftningfbtteri....4 Kntrl f btteristnd på mdeller med genpldeligt btteri/ btteri med lnglevetid...8 Vedtigehldelse Hvd gørmn ien nødsitutin?...8 Fejlfinding...e Nyttigetips......e Gderådvedrørendesil«kerhed(klipud)...6 Hvd gørmn, nårlrmen ktiveres? (klip ud)...6 Begrænsningerfrrøg-lvrmelrmer...10 Service-ggrntiplysninger...10 Læs denne vejledning grundigt, g fplg nvisningeine vedrørende i,,,:,,.,,,,i i,:.itb!fll,æ-i!s.vedligshlfl..f=eide* ældqrjit tiid''=l::: (D

2 f. AlfmSftiment zs VAC lrmer med direkte titstutnlng g mulighed fr smmenkbling 2SF23/9HlR: Netdreven ptisk lrm med indkpslede genpldelige 2SF23/9Hl: Netdreven ptisk lrm med indkpslede genpldelige reservebtteri er 35F23/9HlR: Netdreven vrmelrm med indkpslede genpldelige rese rveblte ri e r 35F23/9Hl: Netdrevenvrmelrm medlkliskreservebtteri z. Vigtige ptysninger Denne lrm skl Instlleres f en instlltør i henhld til de seneste IEEbestemmelser g i verensstemmelse med de relevnte byggevedtægter/g stæ rkstrø msbeke ndtg ørelsen.. Direkte tilsluttede røg- eller vrmelrmer skl hve en knstnt str6mfrsyning på 230 V AC. Tit mdeller med reservebtteri kræves der desuden et pldet btteri.. Når strømfrsyningsindiktren lyser grønt, er der krrekt strømtilførsel.. Afprøv lrmen en gng m ugen ved t hlde testknppen nede' Alrmen g lle dermed frbundne lrmer skl ktiveres.. Støvsug lrmerne med jævne mellemrum fr t mindske risiken fr fejlktivering på grund f støv.. Alrmen må ikke mles eller udsættes fr vnd, d strømfrsyningen er 230 V (hvis der udføres mlerrbejde el.lign. i nerheden f lrmen, skl den dækkes med en plstikpse eller det medfølgende støvdeksel).. Hvis lrmen bipper med sekunders mellemrum, betyder det, t btteriet skl udskiftes (infrmer udlejeren, hvis du br i leilighed). Disse røg- g vrmelrmer fungerer kun, hvis de er krrekt plceret g instlleret g krrekt vedligehldt i henhld til betjenlngsvejledningen fr KIDDE Fyrnetics. 3. Alrmtyper. Strømfrsyning. AC/DC-lrmer 230 V netspænding - skl instlleres f en fgmnd' Kn smmenkbles med ndre AC-lrmer fr Kidde Fyrnetics, således t lle lrmer ktiveres, når 6n ktiveres. Kører på btterier, hvis der ikke er netspænding, frudst t btterierne er pldede g ist krrekt. Tll vlsse mdeller skl der bruges udskiftelige 9 V-btterier (type PP3), mens ndre er frsynet med indkpslede genpldelige btterieribtterier med lng Ievetid (BS del 6: klsse D). led

3 b. Alrmtyper Optiske (ftelektriskd lrmer nvendes istdig stigende grd, g de er mindre tilbøjelige til t blive fejlktiveret på grund f steges. Derfr nbefles de i henhld til BS 5839, del 6, til plcering i nærheden f køkkener g ved flugtveje eller i åbne mråder. Ben luft Vrmelrmer er beregnet til mråder, hvr det ikke er hensigtsmæssigt med iniserende eller ptiske røglrmer, f.eks. i køkkener, fyrrum eller grger. De skl smmenkbles med 169lrmer, g de må ldrig bruges lene (de ktiveres typisk, når temperturen når p på 57"C). 4. Sådn betjenes/fprøves trmen. Betjenin g g indiktrsttus Når lrmen er sluttet krrekt til strømfrsyningen, lyser den grønne indiktr. Den røde indiktr blinker med sekunders mellemrum sm en indiktin f, t sensren fungerer krrekt. Hvis lrmen registrerer brændende prtikler el.lign., ktiveres dens lydlrm (85 db). Den røde indiktr på lrmen blinker hurtigt ved detektin f røg/vrme (de tilsluttede lrmers lydlrm ktiveres gså fr t dvre persner i ndre dele f bygningen). Dette frtsætter, indtil sensrkmmeret er ryddet. En vrmelrm ktiveres, når temperturen når p på 57"C, g vender tilbge til stndby-tilstnd, når temperturen flder til et nrmlt niveu. Hvis den røde indiktr på en ptisk lrm blinker med sekunders mellemrum, g lrmen bipper mellem blinkene, betyder det, t sensrkmmeret er dejekt. Kntrll6r med jævne mellemrum, t den grønne indiktr lyser. Gør den ikke det, skl gruppefbryderen/strømfbryderen kntrlleres. Ligesm venfr nbefles det t kntkte en instlltør eller udlejeren i tilfælde f tvivlsspørgsmål. (CD

4 b. Afprøvning. Brug testknppen til t fprøve lrmen. Undld t bruge åben ild, d dette ikke virker efter hensigten med hensyn til røgudvikling g kn frårsge beskdigelse f lrmen. Afprøv lle lrmer en gng m ugen - husk på, t de beskytter dit hjem g din fmilie, g t de kn redde menneskeliv. Hld testknppen nede, indtil lrmen ktiveres. Alle tilsluttede lrmer ktiveres gså (ps på ikke t stå fr tæt på lrmen under fprpvningen, d lyden kn give høreskde). c. "HUSH"-knp D"nn, funktin dektiverer lrmkredsløbet ic. syv minutter. Funktinen må kun ffi ' * bruges, når mn kender årsgen til ktiveringen f lrmen, f.eks. steges. Alrmen dektiveres ved t trykke på "HUSH"-knppen på lrmdækslet. Hvis røgen ikke er fr tæt, fbrydes lrmen øjeblikkeligt, hvrefter den bipper med sekunders mellemrum i c. syv minutter. Dette betyder, l lrmen er dektiveret midlertidigt. Alrmen nulstilles utmtisk efter c. syv minutter g ktiveres igen, hvis der stdig er brændende prtikler i mrådet. "HUSH"-funktinen kn bruges gentgne gnge, indtil luften er renset fr årsgen tll lrmen. Bemærk: Ved tæt røg tilsidesættes "HUSH"-funktinen, g lydlrmen høres knstnt. Frsigtig: lnden "HUSH"-funktinen bruges, er det vigtigt t identificere røgkilden g frvisse sig m, t der ikke er ngen fre (hvis der er tle m en vrmelrm med "HUSH"Junktin, hr lrmens sensr registreret en fr høj tempertur, f.eks. 57'C, g eventuelle årsger skl undersøges nøie). d. Fejlktivering Advrsel: Vedvrende fejlktivering er tegn på, t lrmen er f en frkert type, g/eller t den er plceret frkert. Kntrl16r dette smmen med instlltøren/ udlejeren efter rengøring sm beskrevet i fsnit 7 ("Vedligehldelse"). 5. Kntrt/udskiftning f btteri* Mdeller med udskifteligt btteri. lndiktr fr lv btteristnd (kun AC-mdeller med udskifteligt btteri) Hvis lrmen bipper kntinuerligt med sekunders mellemrum, smtidig med t indiktren blinker (g hvis du ikke lige hr trykket på "HUSH"-knppen), betyder det, t btterispændingen er fr lv. Udskift btteriet hurtlgst muligt. b. Udskiftning l btteri i. Strt med t fbryde strømfrsyningen til det relevnte kredsl6b på gruppefbryderen. Kredsløbet kn hve sin egen sikring, sm enten er mærket "Brnd-lrøglrmer" eller med et symbl (hvis du br i lejeblig, kn du få udle.jeren til t gøre det fr dig). Den grønne indiktr skl nu være slukket. Er den ikke det, skl du prøve t fbryde strømfrsyningen igen. Se side 5, fsnit "v". (D

5 ii. Åbn lrmen ved t stikke en skruetrækker ind i hutlet. Hægt lrmen f bunden, g skub den i pilens retning. æ \.-<- Udskift btteriet med et btteri f den type, der er ngivet nedenfr (sørg fr t vende det rigtigt). Alrmen kn kun settes på bundstykket, hvis der er ist et btteri. Gentg fremgngsmåden i mvendt rækkefølge. På grund f deres hldbrhed nbefler vi, t der bruges lkliske btterier Btteritype/-kde A I k I i sk b tte ri : Ev er edy 522, D ur cell M N 1 604, Du rcel I Ultr MX vi. Afprøv testknppen, når du hr ist et nyt btteri. Hvis lydlrmen ktiveres, skl du gentge venstående fremgngsmåde i mvendt rækkefølge g tilslutte strømfrsyningen igen. Kntkt en instlltør, hvis du er i tvivl, d der er risik fr t få stød. (ED

6 C! - G, C p Gde råd vedrørende sikkerhed (fsnit 1 1 ) Lv en flugtpln, g fprpv den:. Lv en grundpln med mrkering f lle døre g vinduer smt mindst t flugtveje fr hvert rum. Tl vinduer på 2. sl kn der være behv fr et reb eller en stige.. Gennemgå flugtplnen med resten f fmilien, g vis lle, hvd de skl gøre i tilfælde f brnd.. Aftl et sted uden fr hjemmet, hvr I kn mødes efterfølgende i tilfelde f brnd.. Sørg fr, t lle fmiliemedlemmer kender lyden f lrmen g er klr ver, t de skl prøve l kmme ud, når de hører den.. Afhld en brndøvelse mindst hvert hlve år. En brndøvelse giver mulighed fr t fpr6ve flugtplnen i prksis. Det er ikke sikkert, t du kn nå t redde dine børn, så det er vigtigt, t de ved, hvd de skl gøre. Hvd gør mn, når lrmen ktiveres? (fsnit 1 2). Frs6g mgående t kmme ud i henhld til flugtplnen. Hvert iekund tæller, så ld være med t spilde tid på t få tøj på eller smle værdigenstnde.. Ld være med t åbne indvendige døre uden først t hve tøltpå dem. Hvis døren føles vrm, eller hvis der siver 169 ud gennem dørsprækkerne, skl døren hldes lukket! Find i stedet en lterntiv udgng.. Hvis døren føles kld, skl du sætte skulderen md den g åbne den en nelse - g være klr til t lukke den med det smme, hvis der strømmer øg g vrme ind.. Hld dig tæt ved gulvet, hvis luften er fuld f rø9. Trek vejret frsigtigt gennem en klud, helst en våd klud.. Når du er kmmet ud, skl du gå til det ftlte mødested g sikre dig, t lle er der.. Ring til brndvæsenet.. Vend først tilbge til hjemmet, når brndflkene siger, t det ikke længere er frligt.! - c! E O) d l C p.s, J" lnst lltinsdt: Alrmmdel(ler): I nst lltørludlejer: Ttf.: dde Fyrnetics A/S DHS, Stmhlmen ur, z65 Hvidvre wwud-h-s.dk (G)

7 6. Kntrl f btteristnd på mdetler med genptdeligt btteri/btteri med lng låvetid På mdeller med genpldeligt btteri kn btteriet ikke udskiftes f brugeren. Dette er ngivet på prduktet. Der er heller ikke nget btterirum. Når btteristnden skl kntrlleres på disse mdeller, skl lrmens AC-strømfrsyning fbrydes på gruppefbryderen. Den grønne indiktr slukkes. Tryk på testknppen fr t kntrllere, m btteridriften fungerer. Hvis det genpldelige btteri er pbrugt, høres der et bip fr lv btteristnd med 40 sekunders mellemrum. Hvis lrmen hr kørt på AC-strømfrsyning i mindst tre dge inden dette, skl btteriet udsklftes f instlltøren eller udlejeren. 7. Vedligehldetse Alrmen skl bruges til t redde menneskeliv, g mn kn frbedre dens ydeevne ved t støvsuge den en gng m måneden g smtidig mlndske risiken fr fejlktivering. Støvsug mkring gitteret g ide huller, hvr der kn smle sig støv el.lign., g tør lrmen i med en lidt fugtig klud. Der må ldrig bruges rengøringsmidler/plermidler el.lign.. Der må ikke åbnes ind til den indvendige A del f lrmen, g grntien dekker ikke, hvis dette er sket. 8. Hvd gør mn i en nødsitutin? Hvis lrmen ktiveres, uden t der er blevet trykket på testknppen, er der muligvls tle m en nødsitutin. Ld være med t gå i pnik - det er nødvendigt t tenke klrt fr t sikre, t lle fmiliemedlemmer kmmer ud hurtigst muligt. Ld være med t bruge tid på t smle persnlige tlng smmen - de kn erstttes. Mærk efter, m døre eller dørhåndtg føles vrme. Ld være med t åbne en dør, der føles vrm - det er tegn på, t der er brnd på den nden side f døren. Find en lterntiv flugtvej. Luk døre g/etler vinduer, når du er kmmet ud gennem dem, fr t hlde ilden inde. Ring til brndvæsenet. Vend først tilbge til hjemmet, når brndflkene siger, t det ikke længere er frligt. Vår lfid pmærksm på brndfre, g sørg fr, t lrmerne ' brndtæpper g lign. frefindes.. (E)

8 9. Fejtfinding. Strømfrsyningen til AC-lrmer skl ltid fbrydes inden kntrl f frbindelser sv 1. Den grønne indiktr er ikke tendt- Mulig årscg'llltiiins.','-. lngen strømfrsyning. Kntrll6r på sikringskssen, m sikringen er sprunget, eller m HFI-relæet er blevet udløst. b. :.::,.:.;'.4 I : HY,p.6.:rryl 9 liti ve ii!$: 3. Alrm bipper med 40 sekunders mellemrum r :i.il,,,1å...]. -l rklitff$likk" ;,i nnen tlqldes 1 nede. i]1e;itin.. 5. De tilsluttede lrmer Se 1b venfr, eller kntkt en elektriker eller ktiveres ikke, når udlejeren hurtigst m uligt. testknppen hldes nede. r. Nyttige tips. Røg-/vrmelrmer fungerer kun efter hensigten, hvis røgprtikler/vrme når p til lrmen. Krrekt vlg/plcering g instlltin er ngivet i den vejledning, sm den, der hr instlleret lrmen/lrmerne, hr fået udleveret.. Det nbefles t hve mindst 6n direkte tilsluttet røglrm pr. etge, g t lrmerne er indbyrdes frbundet. Det nbefles desuden t instllere en vrmelrm i køkkenet g smmenkble denne med de øvrige lrmer.. Brtset fr grger, køkkener g bdeværelser nbefles det t instllere røglrmer i lle rum smt uden fr lle sveværelser. Alle netdrevne (direkte tilsluttede) lrmer skl instlleres f en instlltør. I Nr mn mler, er der risik fr t dmpe fr mlingen kn påvirke lrmen, g den skl derfr dækkes midlertidigt med en plstikpse (lrmen fungerer ikke, når den er dækket). Selve lrmen må ikke mles. Psen må først tges f, når mlingen er helt tør. 7 t frbindelse med udvidelse f ejendmmen skl det verve.ies, m der er behv fr flere lrmer.. Røg-ivrmelrmer skl udskiftes senest hvert tiende år.. Disse lrmer er beregnet til privtbliger. GD

9 13. Begrænsninger fr røg- I vrmelrmer Advrsel! Brug f lrmer er en rimeligt billig metde til t blive dvret i tide m brnd, men der er grenser fl hvd lrmer kn registrere. lniserende lrmer kn registrere en lng række frskellige brndtyper, men de er bedre til t registrere hurtigtudviklende brnde end lngsmtudviklende brnde. O ptiske (ft elektriske) lrmer er bedre til t registrere lngsmtudviklende brnde end hurtigtudviklende brnde. Brnde udvikler sig frskelligt g fte ufrudsigeligt. lngen f de t vennevnte lrmtyper er det ptimle vlg til enhver tænkelig situtin, g det er ikke 100 % sikkert, t lrmen ltid ktiveres itilfælde f brnd. Vrmelrmer ktiveres, nårtemperturen når p på 57"C, g de skl ltid bruges smmen med, g smmenkblet med, røglrmer. Udskiftelige btterier skl udskiftes med fuldt pldede btterier f den ngivne type, g disse skl iseettes krrekt. Alrmer, sm kun kører på AC-strømfrsyning, fungerer ikke, hvis strømmen er blevet fbrudt, f.eks. sm følge I trdenvejr, en sprunget sikring eller mnglende strømfrsyning. Alle lrmer skl fprøves med jævne mellemrum fr t sikre, t btterierne g lrmkredsløbene fungerer krrekt. Røglrmer ktiveres ikke, hvis røgen ikke når p til lrmen, g der er derfr risik fr, t de ikke registrerer skrstensbrnde g brnde, sm strter inde i en væ9, på tget, på den nden side f en lukket dør eller på en nden etge. Hvis mn sver tungt, er der risik fr, t mn ikke bliver vækket f en lrm, der er plceret uden fr sveværelset eller på en nden etge. På smme måde ktiveres vrmelrmer kun, hvis de er plceret på et sted, hvr de kn registrere vrme. lndtgelse f lkhl eller nrktik kn ligeledes bevirke, t mn ikke er i stnd til t høre lrmen. Fr t sikre ptiml beskyttelse bør der instlleres en røglrm i smtlige sveværelser. Persner med nedst hørelse bør verveje t få instlleret udstyr, der kn ktivere en synlig lrm. Selv m røg-lvrrnelrmer kn redde menneskeliv ved t dvre m brnd itide, skl de ikke pfttes sm en ersttning fr en frsikringsplice. Både husejere g lejere bør beskytte deres ejendm/ejendele i frm f en frsikring. Hvis du efter gennemlesning f denne vejledning pdger, t din røglrm er defekt, må du ikke frsøge t reprere den. Return6r den i stedet til A/S DHS, Stmhlmen 111, 2650 Hvidvre (e-mil dresse: eller kntkt instlltøren eller udlejeren. 14. Service- g grntiplysninger Grnti Kidde Fyrnetics grnterer køberen, t den medfølgende røglrm vil fungere uden mterile- eller knstruktin5mæssige fejl g mngler ved nrml brug g vedligehldelse i en peride på seks år (eventuelt medfølgende udskifteligt btteri undtget). Grntien må ikke verdrges. Vres ersttningsnsvr i henhld til grntien er begrænset til reprtin g udskiftning f dele, sm vi nser fr t være mterile- eller knstruktinsmæssigt fejlbehæftede, uden mkstninger fr kunden ved fremsendelse f lrmen smmen med et gyldigt købsbevis til A,/S DHS, Stmhlmen 111, 2650 Hvidvre (e-mil dresse: Grntivilkårene gælder ikke i tilfælde f følgende mstændigheder: beskdigelse, ændring, vnrøgt, dskillelse, frurening eller misbrug f lrmen efter købsdten, fejlfunktin sm følge f fejlgtigt prduktvlg, fejlgtig plcering, instlltin g/eller vedligehldelse eller ukrrekt AC- eller Dc-strømfrsyning eller beskdigelse sm følge f mnglende efterlevelse f de medfølgende instruktiner. DHS ersttningsnsvr på bggrund f slget f denne lrm eller i henhld til vilkårene fr denne grnti kn under ingen mstændigheder verstige udgifterne i frbindelse med udskiftning f lrmen, g Kidde Fyrnetics er under ingen mstændigheder nsvrlig fr tb f frtjeneste eller indirekte skder sm følge f lrmsvigt eller fr mislighldelse f denne eller ngen nden grnti, udtrykkelig eller underfrstået, eller fr beskdigelse sm følge f mnglende efterlevelse f de medfølgende instruktiner. Denne grnti hr ingen indvirkning på dine lvfæstede rettigheder. DHS giver ingen grntier, hverken udtrykkelige eller underfrståede, skriftlige eller mundtlige, vedrørende btteriet, herunder grntier vedrørende kvlitet eller egnethed til et bestemt frmå1, brtset fr indbyggede genpldelige btterier/btterier med lng levetid. (D (DK )

10 DHS Optisk Røgdetektr DHS2SF239HI O Åns GARANTI 230 VAC TILSLUTNING 9 VDC BATTEzu BACKUP, ALKELINE KAN SERIE FORBINDES (MAX 24) NEM AT BETJENE. TEST OG STILLE KNAP INDIKERINGER FOR DRIFT OG ALARM MED LYS OG LYD. AUTOMATISK AFSTILLING EFTER ALARM FLOT DESIGN HURTTG MNTAGE " sttctp rrc" CE MÆRKET OG GODK-ENDT IHT. BS s446 0G BS5839 OPFYLDER BR95 NYE KRAV OM BRANDSIKRING I BOLIGER Mntering: 3 simple steps Tekniske dt: Spændingsfrsyning: 230Vc,5Ohz Strømfrbrug: 8OmA fr hver detektr. Btteribckup: 9Vdc Alkeline btteri Lydtryk 85db(A)/1M Seriefrbindelse; Dimensiner: Dimeter:lJ5 mnr lløjde: 42 mm Fse Nul Besf. Nr. ffiffi \nl'\u) --=-:-/ ---;-- DH52SF'23/9HI Detektr, skkel, skruer, beskyttelseshætte, mnterings- g bctleningsvejledning. DHS-SMK23 Højskkel. Bruges typisk hvr kbel føres ind i side g ved krllge kbler. DHS.SMK23R Høj skkel med relæudgng til ndet udstyr. Københvn Srnrhlmen I I l DK'2650 Hvidvrc Tel: )!åx: I l E mil: Århus Vibrgvej 798 DK-8471 Sbr Tcl: I l Fxr +, l Albrg Tsxupvej 4 I DK-9210 Svcnsrrup J. Tel: l8 36 I I fx: l6 44 Sønderbrg Ellegårdvej 4 DK 6400 Sønderbrg Tel: Fx: f.a Kidde frnpny

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

#***x L**#*r. S Electrolux

#***x L**#*r. S Electrolux #***x L**#*r Kendetegn g frdele. PC sftwre til genpldning f betlingskrt. Sikkerhed grnteret ved pertrkft g psswrd r Kftleser med USB prt Krt kn genpldes med vrible belb p til et tilldt mx. belsb Krt kn

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring...

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring... Nott FOREBYGGELSE AF REVNER Vejledningen omftter: Konstruktive forhold...side 3-6 Svind i letbeton og beton...side 7 Udtørring...side 8-9 Fugtmåling...side 10 Mlerbehndling...side 11 Fliseopsætning...side

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebg CYKELDELE CYKELDELE 1 - gearskift 2 - bremsehåndtag 3 - panel 4 - bremse 5 - styr 6 - frlygte 7 - gaffel 8 - ramme 9 - skærm 10 - sadel 11 batteri

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993

Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993 K^M>n.8 Risø-R-776(DA) Anlyse f dnske vindmøllers driftsudgifter 99 Finn Gdtfredsen Prøvesttinen fr Vindmøller Frskningscenter Risø, Rskilde Oktber 994 IIS^BTO r IBIS mmm isunuwtei iurfisn 8ALB PR8HIITEB

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD VIESMANN VITOPLEX 100-LS Lvtryksdmpkedel Dmpydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel vrmeydelse 170 til 1450 kw Dtbld Best.nr.: se prislisten, priser oplyses på forespørgsel VITOPLEX 100-LS Type SXD Olie-/gs-tretrækskedel

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

AU, Inst. f. Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet 1

AU, Inst. f. Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet 1 Fgdg on skdeinsekter 14 jnur 2011 AARHUS UNIVERSITET Skdedyr i museer: biologi Lise Stengård Hnsen Arhus Universitet Skdedyrlbortoriet Institut for Plntebeskyttelse og Skdedyr Flkkebjerg, Dnmrk Præsenttion

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse FOMELSAMLNG ndholdsfortegnelse ndholdsfortegnelse... EL-LÆE...3 Ohm s lov:...3 Effekt lov:...3 egler ved måling:...3 egler ved serieforbindelser:...3 egler ved prllelforbindelser:...4 egler ved blndede

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

BRUG DET DU HAR DEL 2

BRUG DET DU HAR DEL 2 1 BRUG DET DU HAR DEL 2 Kim Trp, søndag d. 17. maj 2015 Brug det du har, fr du kan ikke bruge det du ikke har ALLE ER SKABT TIL AT DELTAGE Lad s prøve at adskille Karismagaver Tjenestegaver g Åndens gaver

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2014

HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2014 HUSORDEN fr ejendmmen Mathildevej 12-16A 2014 Indhld Indledning... 1 Affald... 2 Affugtningsanlæg... 2 Altaner... 2 Branddøre... 2 Brandslukkere... 2 Brændevn/Pejs... 2 Cykler/Barnevgne... 3 Fdring...

Læs mere

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune Bæredygtige bygge- og nlægsprojekter i Næstved Kommune Her finder du E Forord 3 Indledning og læsevejledning 5 Generelt om bæredygtig projektering 6-7 Påvirkning f kulturmiljøer 8-9 Mteriler 10-12 l 13

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium Samlet rejseplitik fr Viby Gymnasium Juni 2015 Rev. 20.8.2015/Li 1 Indhldsfrtegnelse 1.0 Rejser g ekskursiner på Viby Gymnasium... 3 2.0 Generelt m ekskursiner... 4 3.0 Generelt m rejser... 5 3.1 Refundering

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Energirådgivning/tjekliste for Klima+ virksomheder

Energirådgivning/tjekliste for Klima+ virksomheder Energirådgivning/tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed.

Læs mere

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Forftterhåndbog 72214_forftterhnd_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Er mnuskriptet klr til indlevering? Alle niveuer i teksten er mrkeret klrt med smme skriftstørrelse og skrifttype for hvert niveu. Evt. tl-

Læs mere