ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing"

Transkript

1 %«ide Fyrnetics ffi' Røg- g vrmelrm Betjen ingsvejled n ing z3 VAC netdrevne lrmer med mutighed fr smmenkbling, mde[: 2SF23l9Ht, 2SF23l9 H I R, 2S F23l9H I RE, 35F23/9H1, 35F23/9HlR s 35F23/9HlRE Alrmer fr KIDDE Fyrnetics øger sikkerheden i hjemmet- Læs denne ve.lledning grundigt, g gem den til senere brug. Klip side 6 ud. g sæt den p i nærheden f gruefbrvderen. Fr t sikre ptiml beskyttelse nbefler DHS, t der instlleres ptiske (ftelektriske) røglrmer i lle rum. Dg kn det vere en frdel, t vrmelrmer instlleres på steder, hvr dmp, støv el.lign. 96r det uhensigtsmæssigt t hve en røglrm, f.eks. i køkkenet, i fyrrummet eller på lftet. Nminel spænding, 230 V AC, mks. 50 Hz, 80 ma, pr. lrm (mks. 80 ma fr hvedenhed med 24 lrmer tilsluttet). Licensnr-:7861 BS 5446: del 1: 2000 (( +Drgemærket gælder ikke mdellerne i300 serien. A/S DHS, Stmhlmen ttl,2550 Hvidvre Kidde Fyrnetics 2001 BEtJENTNG' VH,.i=EEtr fli K:l!,ce"lø6.rp*er : xxenr sred MED HEr.reLrK iå irrnnrrrc eruc lndhldsfrtegnelse Afsnir 1. Afsnit 2. Afsnit 3. Afsnit 4. Afsnit 5. Afsnit n Atrmsrtiment Vigtigeplysninger...2 Alrmtyper...2 Sådn betienesllprøves lrmen...3 Kntrl/udskiftningfbtteri....4 Kntrl f btteristnd på mdeller med genpldeligt btteri/ btteri med lnglevetid...8 Vedtigehldelse Hvd gørmn ien nødsitutin?...8 Fejlfinding...e Nyttigetips......e Gderådvedrørendesil«kerhed(klipud)...6 Hvd gørmn, nårlrmen ktiveres? (klip ud)...6 Begrænsningerfrrøg-lvrmelrmer...10 Service-ggrntiplysninger...10 Læs denne vejledning grundigt, g fplg nvisningeine vedrørende i,,,:,,.,,,,i i,:.itb!fll,æ-i!s.vedligshlfl..f=eide* ældqrjit tiid''=l::: (D

2 f. AlfmSftiment zs VAC lrmer med direkte titstutnlng g mulighed fr smmenkbling 2SF23/9HlR: Netdreven ptisk lrm med indkpslede genpldelige 2SF23/9Hl: Netdreven ptisk lrm med indkpslede genpldelige reservebtteri er 35F23/9HlR: Netdreven vrmelrm med indkpslede genpldelige rese rveblte ri e r 35F23/9Hl: Netdrevenvrmelrm medlkliskreservebtteri z. Vigtige ptysninger Denne lrm skl Instlleres f en instlltør i henhld til de seneste IEEbestemmelser g i verensstemmelse med de relevnte byggevedtægter/g stæ rkstrø msbeke ndtg ørelsen.. Direkte tilsluttede røg- eller vrmelrmer skl hve en knstnt str6mfrsyning på 230 V AC. Tit mdeller med reservebtteri kræves der desuden et pldet btteri.. Når strømfrsyningsindiktren lyser grønt, er der krrekt strømtilførsel.. Afprøv lrmen en gng m ugen ved t hlde testknppen nede' Alrmen g lle dermed frbundne lrmer skl ktiveres.. Støvsug lrmerne med jævne mellemrum fr t mindske risiken fr fejlktivering på grund f støv.. Alrmen må ikke mles eller udsættes fr vnd, d strømfrsyningen er 230 V (hvis der udføres mlerrbejde el.lign. i nerheden f lrmen, skl den dækkes med en plstikpse eller det medfølgende støvdeksel).. Hvis lrmen bipper med sekunders mellemrum, betyder det, t btteriet skl udskiftes (infrmer udlejeren, hvis du br i leilighed). Disse røg- g vrmelrmer fungerer kun, hvis de er krrekt plceret g instlleret g krrekt vedligehldt i henhld til betjenlngsvejledningen fr KIDDE Fyrnetics. 3. Alrmtyper. Strømfrsyning. AC/DC-lrmer 230 V netspænding - skl instlleres f en fgmnd' Kn smmenkbles med ndre AC-lrmer fr Kidde Fyrnetics, således t lle lrmer ktiveres, når 6n ktiveres. Kører på btterier, hvis der ikke er netspænding, frudst t btterierne er pldede g ist krrekt. Tll vlsse mdeller skl der bruges udskiftelige 9 V-btterier (type PP3), mens ndre er frsynet med indkpslede genpldelige btterieribtterier med lng Ievetid (BS del 6: klsse D). led

3 b. Alrmtyper Optiske (ftelektriskd lrmer nvendes istdig stigende grd, g de er mindre tilbøjelige til t blive fejlktiveret på grund f steges. Derfr nbefles de i henhld til BS 5839, del 6, til plcering i nærheden f køkkener g ved flugtveje eller i åbne mråder. Ben luft Vrmelrmer er beregnet til mråder, hvr det ikke er hensigtsmæssigt med iniserende eller ptiske røglrmer, f.eks. i køkkener, fyrrum eller grger. De skl smmenkbles med 169lrmer, g de må ldrig bruges lene (de ktiveres typisk, når temperturen når p på 57"C). 4. Sådn betjenes/fprøves trmen. Betjenin g g indiktrsttus Når lrmen er sluttet krrekt til strømfrsyningen, lyser den grønne indiktr. Den røde indiktr blinker med sekunders mellemrum sm en indiktin f, t sensren fungerer krrekt. Hvis lrmen registrerer brændende prtikler el.lign., ktiveres dens lydlrm (85 db). Den røde indiktr på lrmen blinker hurtigt ved detektin f røg/vrme (de tilsluttede lrmers lydlrm ktiveres gså fr t dvre persner i ndre dele f bygningen). Dette frtsætter, indtil sensrkmmeret er ryddet. En vrmelrm ktiveres, når temperturen når p på 57"C, g vender tilbge til stndby-tilstnd, når temperturen flder til et nrmlt niveu. Hvis den røde indiktr på en ptisk lrm blinker med sekunders mellemrum, g lrmen bipper mellem blinkene, betyder det, t sensrkmmeret er dejekt. Kntrll6r med jævne mellemrum, t den grønne indiktr lyser. Gør den ikke det, skl gruppefbryderen/strømfbryderen kntrlleres. Ligesm venfr nbefles det t kntkte en instlltør eller udlejeren i tilfælde f tvivlsspørgsmål. (CD

4 b. Afprøvning. Brug testknppen til t fprøve lrmen. Undld t bruge åben ild, d dette ikke virker efter hensigten med hensyn til røgudvikling g kn frårsge beskdigelse f lrmen. Afprøv lle lrmer en gng m ugen - husk på, t de beskytter dit hjem g din fmilie, g t de kn redde menneskeliv. Hld testknppen nede, indtil lrmen ktiveres. Alle tilsluttede lrmer ktiveres gså (ps på ikke t stå fr tæt på lrmen under fprpvningen, d lyden kn give høreskde). c. "HUSH"-knp D"nn, funktin dektiverer lrmkredsløbet ic. syv minutter. Funktinen må kun ffi ' * bruges, når mn kender årsgen til ktiveringen f lrmen, f.eks. steges. Alrmen dektiveres ved t trykke på "HUSH"-knppen på lrmdækslet. Hvis røgen ikke er fr tæt, fbrydes lrmen øjeblikkeligt, hvrefter den bipper med sekunders mellemrum i c. syv minutter. Dette betyder, l lrmen er dektiveret midlertidigt. Alrmen nulstilles utmtisk efter c. syv minutter g ktiveres igen, hvis der stdig er brændende prtikler i mrådet. "HUSH"-funktinen kn bruges gentgne gnge, indtil luften er renset fr årsgen tll lrmen. Bemærk: Ved tæt røg tilsidesættes "HUSH"-funktinen, g lydlrmen høres knstnt. Frsigtig: lnden "HUSH"-funktinen bruges, er det vigtigt t identificere røgkilden g frvisse sig m, t der ikke er ngen fre (hvis der er tle m en vrmelrm med "HUSH"Junktin, hr lrmens sensr registreret en fr høj tempertur, f.eks. 57'C, g eventuelle årsger skl undersøges nøie). d. Fejlktivering Advrsel: Vedvrende fejlktivering er tegn på, t lrmen er f en frkert type, g/eller t den er plceret frkert. Kntrl16r dette smmen med instlltøren/ udlejeren efter rengøring sm beskrevet i fsnit 7 ("Vedligehldelse"). 5. Kntrt/udskiftning f btteri* Mdeller med udskifteligt btteri. lndiktr fr lv btteristnd (kun AC-mdeller med udskifteligt btteri) Hvis lrmen bipper kntinuerligt med sekunders mellemrum, smtidig med t indiktren blinker (g hvis du ikke lige hr trykket på "HUSH"-knppen), betyder det, t btterispændingen er fr lv. Udskift btteriet hurtlgst muligt. b. Udskiftning l btteri i. Strt med t fbryde strømfrsyningen til det relevnte kredsl6b på gruppefbryderen. Kredsløbet kn hve sin egen sikring, sm enten er mærket "Brnd-lrøglrmer" eller med et symbl (hvis du br i lejeblig, kn du få udle.jeren til t gøre det fr dig). Den grønne indiktr skl nu være slukket. Er den ikke det, skl du prøve t fbryde strømfrsyningen igen. Se side 5, fsnit "v". (D

5 ii. Åbn lrmen ved t stikke en skruetrækker ind i hutlet. Hægt lrmen f bunden, g skub den i pilens retning. æ \.-<- Udskift btteriet med et btteri f den type, der er ngivet nedenfr (sørg fr t vende det rigtigt). Alrmen kn kun settes på bundstykket, hvis der er ist et btteri. Gentg fremgngsmåden i mvendt rækkefølge. På grund f deres hldbrhed nbefler vi, t der bruges lkliske btterier Btteritype/-kde A I k I i sk b tte ri : Ev er edy 522, D ur cell M N 1 604, Du rcel I Ultr MX vi. Afprøv testknppen, når du hr ist et nyt btteri. Hvis lydlrmen ktiveres, skl du gentge venstående fremgngsmåde i mvendt rækkefølge g tilslutte strømfrsyningen igen. Kntkt en instlltør, hvis du er i tvivl, d der er risik fr t få stød. (ED

6 C! - G, C p Gde råd vedrørende sikkerhed (fsnit 1 1 ) Lv en flugtpln, g fprpv den:. Lv en grundpln med mrkering f lle døre g vinduer smt mindst t flugtveje fr hvert rum. Tl vinduer på 2. sl kn der være behv fr et reb eller en stige.. Gennemgå flugtplnen med resten f fmilien, g vis lle, hvd de skl gøre i tilfælde f brnd.. Aftl et sted uden fr hjemmet, hvr I kn mødes efterfølgende i tilfelde f brnd.. Sørg fr, t lle fmiliemedlemmer kender lyden f lrmen g er klr ver, t de skl prøve l kmme ud, når de hører den.. Afhld en brndøvelse mindst hvert hlve år. En brndøvelse giver mulighed fr t fpr6ve flugtplnen i prksis. Det er ikke sikkert, t du kn nå t redde dine børn, så det er vigtigt, t de ved, hvd de skl gøre. Hvd gør mn, når lrmen ktiveres? (fsnit 1 2). Frs6g mgående t kmme ud i henhld til flugtplnen. Hvert iekund tæller, så ld være med t spilde tid på t få tøj på eller smle værdigenstnde.. Ld være med t åbne indvendige døre uden først t hve tøltpå dem. Hvis døren føles vrm, eller hvis der siver 169 ud gennem dørsprækkerne, skl døren hldes lukket! Find i stedet en lterntiv udgng.. Hvis døren føles kld, skl du sætte skulderen md den g åbne den en nelse - g være klr til t lukke den med det smme, hvis der strømmer øg g vrme ind.. Hld dig tæt ved gulvet, hvis luften er fuld f rø9. Trek vejret frsigtigt gennem en klud, helst en våd klud.. Når du er kmmet ud, skl du gå til det ftlte mødested g sikre dig, t lle er der.. Ring til brndvæsenet.. Vend først tilbge til hjemmet, når brndflkene siger, t det ikke længere er frligt.! - c! E O) d l C p.s, J" lnst lltinsdt: Alrmmdel(ler): I nst lltørludlejer: Ttf.: dde Fyrnetics A/S DHS, Stmhlmen ur, z65 Hvidvre wwud-h-s.dk (G)

7 6. Kntrl f btteristnd på mdetler med genptdeligt btteri/btteri med lng låvetid På mdeller med genpldeligt btteri kn btteriet ikke udskiftes f brugeren. Dette er ngivet på prduktet. Der er heller ikke nget btterirum. Når btteristnden skl kntrlleres på disse mdeller, skl lrmens AC-strømfrsyning fbrydes på gruppefbryderen. Den grønne indiktr slukkes. Tryk på testknppen fr t kntrllere, m btteridriften fungerer. Hvis det genpldelige btteri er pbrugt, høres der et bip fr lv btteristnd med 40 sekunders mellemrum. Hvis lrmen hr kørt på AC-strømfrsyning i mindst tre dge inden dette, skl btteriet udsklftes f instlltøren eller udlejeren. 7. Vedligehldetse Alrmen skl bruges til t redde menneskeliv, g mn kn frbedre dens ydeevne ved t støvsuge den en gng m måneden g smtidig mlndske risiken fr fejlktivering. Støvsug mkring gitteret g ide huller, hvr der kn smle sig støv el.lign., g tør lrmen i med en lidt fugtig klud. Der må ldrig bruges rengøringsmidler/plermidler el.lign.. Der må ikke åbnes ind til den indvendige A del f lrmen, g grntien dekker ikke, hvis dette er sket. 8. Hvd gør mn i en nødsitutin? Hvis lrmen ktiveres, uden t der er blevet trykket på testknppen, er der muligvls tle m en nødsitutin. Ld være med t gå i pnik - det er nødvendigt t tenke klrt fr t sikre, t lle fmiliemedlemmer kmmer ud hurtigst muligt. Ld være med t bruge tid på t smle persnlige tlng smmen - de kn erstttes. Mærk efter, m døre eller dørhåndtg føles vrme. Ld være med t åbne en dør, der føles vrm - det er tegn på, t der er brnd på den nden side f døren. Find en lterntiv flugtvej. Luk døre g/etler vinduer, når du er kmmet ud gennem dem, fr t hlde ilden inde. Ring til brndvæsenet. Vend først tilbge til hjemmet, når brndflkene siger, t det ikke længere er frligt. Vår lfid pmærksm på brndfre, g sørg fr, t lrmerne ' brndtæpper g lign. frefindes.. (E)

8 9. Fejtfinding. Strømfrsyningen til AC-lrmer skl ltid fbrydes inden kntrl f frbindelser sv 1. Den grønne indiktr er ikke tendt- Mulig årscg'llltiiins.','-. lngen strømfrsyning. Kntrll6r på sikringskssen, m sikringen er sprunget, eller m HFI-relæet er blevet udløst. b. :.::,.:.;'.4 I : HY,p.6.:rryl 9 liti ve ii!$: 3. Alrm bipper med 40 sekunders mellemrum r :i.il,,,1å...]. -l rklitff$likk" ;,i nnen tlqldes 1 nede. i]1e;itin.. 5. De tilsluttede lrmer Se 1b venfr, eller kntkt en elektriker eller ktiveres ikke, når udlejeren hurtigst m uligt. testknppen hldes nede. r. Nyttige tips. Røg-/vrmelrmer fungerer kun efter hensigten, hvis røgprtikler/vrme når p til lrmen. Krrekt vlg/plcering g instlltin er ngivet i den vejledning, sm den, der hr instlleret lrmen/lrmerne, hr fået udleveret.. Det nbefles t hve mindst 6n direkte tilsluttet røglrm pr. etge, g t lrmerne er indbyrdes frbundet. Det nbefles desuden t instllere en vrmelrm i køkkenet g smmenkble denne med de øvrige lrmer.. Brtset fr grger, køkkener g bdeværelser nbefles det t instllere røglrmer i lle rum smt uden fr lle sveværelser. Alle netdrevne (direkte tilsluttede) lrmer skl instlleres f en instlltør. I Nr mn mler, er der risik fr t dmpe fr mlingen kn påvirke lrmen, g den skl derfr dækkes midlertidigt med en plstikpse (lrmen fungerer ikke, når den er dækket). Selve lrmen må ikke mles. Psen må først tges f, når mlingen er helt tør. 7 t frbindelse med udvidelse f ejendmmen skl det verve.ies, m der er behv fr flere lrmer.. Røg-ivrmelrmer skl udskiftes senest hvert tiende år.. Disse lrmer er beregnet til privtbliger. GD

9 13. Begrænsninger fr røg- I vrmelrmer Advrsel! Brug f lrmer er en rimeligt billig metde til t blive dvret i tide m brnd, men der er grenser fl hvd lrmer kn registrere. lniserende lrmer kn registrere en lng række frskellige brndtyper, men de er bedre til t registrere hurtigtudviklende brnde end lngsmtudviklende brnde. O ptiske (ft elektriske) lrmer er bedre til t registrere lngsmtudviklende brnde end hurtigtudviklende brnde. Brnde udvikler sig frskelligt g fte ufrudsigeligt. lngen f de t vennevnte lrmtyper er det ptimle vlg til enhver tænkelig situtin, g det er ikke 100 % sikkert, t lrmen ltid ktiveres itilfælde f brnd. Vrmelrmer ktiveres, nårtemperturen når p på 57"C, g de skl ltid bruges smmen med, g smmenkblet med, røglrmer. Udskiftelige btterier skl udskiftes med fuldt pldede btterier f den ngivne type, g disse skl iseettes krrekt. Alrmer, sm kun kører på AC-strømfrsyning, fungerer ikke, hvis strømmen er blevet fbrudt, f.eks. sm følge I trdenvejr, en sprunget sikring eller mnglende strømfrsyning. Alle lrmer skl fprøves med jævne mellemrum fr t sikre, t btterierne g lrmkredsløbene fungerer krrekt. Røglrmer ktiveres ikke, hvis røgen ikke når p til lrmen, g der er derfr risik fr, t de ikke registrerer skrstensbrnde g brnde, sm strter inde i en væ9, på tget, på den nden side f en lukket dør eller på en nden etge. Hvis mn sver tungt, er der risik fr, t mn ikke bliver vækket f en lrm, der er plceret uden fr sveværelset eller på en nden etge. På smme måde ktiveres vrmelrmer kun, hvis de er plceret på et sted, hvr de kn registrere vrme. lndtgelse f lkhl eller nrktik kn ligeledes bevirke, t mn ikke er i stnd til t høre lrmen. Fr t sikre ptiml beskyttelse bør der instlleres en røglrm i smtlige sveværelser. Persner med nedst hørelse bør verveje t få instlleret udstyr, der kn ktivere en synlig lrm. Selv m røg-lvrrnelrmer kn redde menneskeliv ved t dvre m brnd itide, skl de ikke pfttes sm en ersttning fr en frsikringsplice. Både husejere g lejere bør beskytte deres ejendm/ejendele i frm f en frsikring. Hvis du efter gennemlesning f denne vejledning pdger, t din røglrm er defekt, må du ikke frsøge t reprere den. Return6r den i stedet til A/S DHS, Stmhlmen 111, 2650 Hvidvre (e-mil dresse: eller kntkt instlltøren eller udlejeren. 14. Service- g grntiplysninger Grnti Kidde Fyrnetics grnterer køberen, t den medfølgende røglrm vil fungere uden mterile- eller knstruktin5mæssige fejl g mngler ved nrml brug g vedligehldelse i en peride på seks år (eventuelt medfølgende udskifteligt btteri undtget). Grntien må ikke verdrges. Vres ersttningsnsvr i henhld til grntien er begrænset til reprtin g udskiftning f dele, sm vi nser fr t være mterile- eller knstruktinsmæssigt fejlbehæftede, uden mkstninger fr kunden ved fremsendelse f lrmen smmen med et gyldigt købsbevis til A,/S DHS, Stmhlmen 111, 2650 Hvidvre (e-mil dresse: Grntivilkårene gælder ikke i tilfælde f følgende mstændigheder: beskdigelse, ændring, vnrøgt, dskillelse, frurening eller misbrug f lrmen efter købsdten, fejlfunktin sm følge f fejlgtigt prduktvlg, fejlgtig plcering, instlltin g/eller vedligehldelse eller ukrrekt AC- eller Dc-strømfrsyning eller beskdigelse sm følge f mnglende efterlevelse f de medfølgende instruktiner. DHS ersttningsnsvr på bggrund f slget f denne lrm eller i henhld til vilkårene fr denne grnti kn under ingen mstændigheder verstige udgifterne i frbindelse med udskiftning f lrmen, g Kidde Fyrnetics er under ingen mstændigheder nsvrlig fr tb f frtjeneste eller indirekte skder sm følge f lrmsvigt eller fr mislighldelse f denne eller ngen nden grnti, udtrykkelig eller underfrstået, eller fr beskdigelse sm følge f mnglende efterlevelse f de medfølgende instruktiner. Denne grnti hr ingen indvirkning på dine lvfæstede rettigheder. DHS giver ingen grntier, hverken udtrykkelige eller underfrståede, skriftlige eller mundtlige, vedrørende btteriet, herunder grntier vedrørende kvlitet eller egnethed til et bestemt frmå1, brtset fr indbyggede genpldelige btterier/btterier med lng levetid. (D (DK )

10 DHS Optisk Røgdetektr DHS2SF239HI O Åns GARANTI 230 VAC TILSLUTNING 9 VDC BATTEzu BACKUP, ALKELINE KAN SERIE FORBINDES (MAX 24) NEM AT BETJENE. TEST OG STILLE KNAP INDIKERINGER FOR DRIFT OG ALARM MED LYS OG LYD. AUTOMATISK AFSTILLING EFTER ALARM FLOT DESIGN HURTTG MNTAGE " sttctp rrc" CE MÆRKET OG GODK-ENDT IHT. BS s446 0G BS5839 OPFYLDER BR95 NYE KRAV OM BRANDSIKRING I BOLIGER Mntering: 3 simple steps Tekniske dt: Spændingsfrsyning: 230Vc,5Ohz Strømfrbrug: 8OmA fr hver detektr. Btteribckup: 9Vdc Alkeline btteri Lydtryk 85db(A)/1M Seriefrbindelse; Dimensiner: Dimeter:lJ5 mnr lløjde: 42 mm Fse Nul Besf. Nr. ffiffi \nl'\u) --=-:-/ ---;-- DH52SF'23/9HI Detektr, skkel, skruer, beskyttelseshætte, mnterings- g bctleningsvejledning. DHS-SMK23 Højskkel. Bruges typisk hvr kbel føres ind i side g ved krllge kbler. DHS.SMK23R Høj skkel med relæudgng til ndet udstyr. Københvn Srnrhlmen I I l DK'2650 Hvidvrc Tel: )!åx: I l E mil: Århus Vibrgvej 798 DK-8471 Sbr Tcl: I l Fxr +, l Albrg Tsxupvej 4 I DK-9210 Svcnsrrup J. Tel: l8 36 I I fx: l6 44 Sønderbrg Ellegårdvej 4 DK 6400 Sønderbrg Tel: Fx: f.a Kidde frnpny

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

æ Et Brugsanvisning lndhold æ I I TVF 85 TØRRETUMBLER

æ Et Brugsanvisning lndhold æ I I TVF 85 TØRRETUMBLER Brugsnvisning æ t æ I I Svensk, 1 tr Dnsk, tr tr Nrsk 52 Frngis, 69 TVF 85 18 tr Sumi,JC lndhld lnstlltin, 19-20 Plcering f tørretumbleren Ventiltin Tilslutning til lysnet Nivellering f tørretumbleren

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 Bain-Marie Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 DK 1. Generelle plysninger 86 1.1 Generelt m denne vejledning 86 1.2 Symblfrklaring 86 1.3 Prducentens ansvar g garanti 87 1.4 Ophavsret

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f - 77 - Appendi : Den delt fledede f en funktin. Sm eken gælder der, t funktinen f() 3 er differentiel fr lle R, g t f () 3. Vi kn derfr til et vilkårligt punkt tilrdne differentilkvtienten f f i, hvrved

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Lofter monteret direkte på underlag

Lofter monteret direkte på underlag Lofter / Direkte montge på underlg Lofter monteret direkte på underlg Underlg for gipsbeklædning Underlget for gipsplderne kn være bjælkelg, trælægter, forsklling, stålprofiler S25/85, S45/85 eller Gyproc

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:...

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dokumenttionen. Om dette dokument... Om kssen.

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Installation af ventilsæt TBVL GOLD/COMPACT

Installation af ventilsæt TBVL GOLD/COMPACT Instlltion f ventilsæt TBVL GOLD/COMPACT. Generelt Ventilsæt TBVL er en styring f vrmeflde/køleflde og består f ()-vejsventil, motor, tilslutningskbel med lynkobling, frostvgtføler (f typen dykføler) og

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen. Ansvarsfraskrivelse. Ophavsret

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen. Ansvarsfraskrivelse. Ophavsret Brugsnvisning 00 Velkommen Tk, fordi du hr nskffet dig denne Mio. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du begynder t bruge Mio. Opbevr vejledningen på et sikkert sted og brug den som første reference.

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Ved brug som lysdæmper kan ønsket minimum lysstyrke justeres på trimmepotentiometer.

Ved brug som lysdæmper kan ønsket minimum lysstyrke justeres på trimmepotentiometer. V15 Fasesnitregulering Trinløs anuel regulering med drejeknap Justering af indstilling. Fr indbygning i K FUG mnteringsmateriel. Hvid eller lysegrå frntdæksel. Indbygget sikring. pplikatiner: Ventilatins

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller Lederhåndbg Bilag 10.8.1 Eksempler på beregning af frskellige tilskudsmdeller Mdel A: "Den nye" Lønsum (KL: "det maksimale løntilskud") De fleste kmmuner har fastsat en tilskudsmdel svarende til den af

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tk, fordi du hr vlgt t køe et Brother-produkt. Inden du ruger din mskine, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning for

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL LYDOPTAGER VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DA BETJENINGSVEJLEDNING Tk, fordi du vlgte en digitl Olympus lydoptger. Læs denne vejledning for t få yderligere oplysninger om, hvordn produktet bruges

Læs mere

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Om at få respiratr g leve med den i hverdagen revideret 020911 RehabiliteringCenter fr Muskelsvind (RCfM) RCfM har til pgave at rådgive såvel mennesker med muskelsvind

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT Klargøringsvejledning fr BTTS 230V BAT Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR Klargøringsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

Installationsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Installationsvejledning for BTTS 18V SOLAR Installatinsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse: 1. Check serienumrene. 2. Mnter BlipTrack T18VSOLAR enheden frsvarligt på målestedet. 3. Mnter BlipTrack TSWF sensren frsvarligt på målestedet

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 At være en lngtidsholdbr Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 3 tilgnge til mennesket Psyken bolig for menneskets følelsesmæssige behov Kroppen bolig for menneskets fysiske behov Sjælen bolig for menneskets

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM.

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM. Peter, devl ser! ige tjfag, hvr jeg kavl BfDf OWlItLT til dig, er evltjfelig kowlwlet! Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Patrick Guerin 17.03.2010 Kære Peteri Du undrer

Læs mere

Technical Publications GS-1530 GS-1930. Betjeningsvejledning. First Edition, Seventh Printing Part No. 39527DA

Technical Publications GS-1530 GS-1930. Betjeningsvejledning. First Edition, Seventh Printing Part No. 39527DA Technical Publicatins GS-1530 GS-1930 First Editin, Seventh Printing Part N. 39527DA 1. udgave Vigtigt Sikkerhedsbestemmelserne g betjeningsvejledningen skal gennemlæses grundigt, inden maskinen tages

Læs mere

BlipTrack generel håndteringsvejledning

BlipTrack generel håndteringsvejledning BlipTrack generel håndteringsvejledning Indhldsfrtegnelse 1. BlipTrack pakkeliste. 2. Mdem, SIM-krt g Blip Server infrmatin. 3. BlipTrack pbevaringshensyn. 4. BlipTrack drifts-, pbevarings- g vedligehldesesfrskrift.

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder Sikkerhed g beredskab fr medarbejdere hs kunder APRO Wind - Sikkerhed g beredskab kunder Vers 8 Versin 8 Plitik Medarbejdernes sundhed, sikkerhed g trivsel har højeste priritet hs APRO Wind Vi prethlder

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

#***x L**#*r. S Electrolux

#***x L**#*r. S Electrolux #***x L**#*r Kendetegn g frdele. PC sftwre til genpldning f betlingskrt. Sikkerhed grnteret ved pertrkft g psswrd r Kftleser med USB prt Krt kn genpldes med vrible belb p til et tilldt mx. belsb Krt kn

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

TRILLE Vicki Brugsanvisning DK

TRILLE Vicki Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kmbivgnen g gem den fr fremtidigt brug. Dit barn kan kmme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

I spilformer, hvor der spilles mod hinanden, kan der med fordel startes med et baggerslagskast, så der skabes flow i spillet.

I spilformer, hvor der spilles mod hinanden, kan der med fordel startes med et baggerslagskast, så der skabes flow i spillet. Baggerslag Baggerslagene i dette øvelsesafsnit fylder rigtig meget. Det er helt bevidst. Baggerslaget er fundamentet fr at få spillene på level 3-5 til at lykkes. Ligeledes er det en teknik, der kan arbejdes

Læs mere

Brugervejledning & instruktion RDC 12..2. Varenr. 572361 RDC12/1101-1

Brugervejledning & instruktion RDC 12..2. Varenr. 572361 RDC12/1101-1 Brugervejledning & instruktin RDC 12..2 Varenr. 572361 RDC12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installatin 3.0 Udlæsning 4.0 Prgrammering 5.0 Termstatfunktin 6.0 Afrimningsindstilling 7.0 Afrimningsfunktin

Læs mere

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebg CYKELDELE CYKELDELE 1 - gearskift 2 - bremsehåndtag 3 - panel 4 - bremse 5 - styr 6 - frlygte 7 - gaffel 8 - ramme 9 - skærm 10 - sadel 11 batteri

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Installationsvejledning for BTTS 230V BAT

Installationsvejledning for BTTS 230V BAT Installatinsvejledning fr BTTS 230V BAT Indhldsfrtegnelse: 1. Check enhederne. 2. Mnter BlipTrack TS230VBAT enheden frsvarligt på målestedet. 3. Mnter BlipTrack TSWF sensren frsvarligt på målestedet. 4.

Læs mere

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund Forskønnelsesplnen Det Nye Furesølund Furesølund er trods sine mere end 40 år stdig et ttrktivt område. Men dmen er lidt slidt. Legepldserne flder smmen. Rækværket flmer, og grønne områder står gemt og

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Korrekt pleje og vedligeholdelse er en vigtig etingelse for, t Mercury-produktet fungerer med mksiml ydeevne og på mest effektive og økonomiske vis. Det medfølgende ejerregistreringskort

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

1,0. sin(60º) 1,0 cos(60º) I stedet for cosinus til 60º og sinus til 60º skriver man cos(60º) og sin(60º).

1,0. sin(60º) 1,0 cos(60º) I stedet for cosinus til 60º og sinus til 60º skriver man cos(60º) og sin(60º). Mtemtik på VU Eksempler til niveu F, E og D Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus ved først t tegne vinklen i et koordint-system som vist til venstre. Derefter

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

APLEX. 8-blok version. Brugermanual

APLEX. 8-blok version. Brugermanual APLEX 8-blk versin Brugermanual APLEX 8-blk Brugermanual side 2 APLEX 8-blk Brugermanual side 3 1 GENERELT.................................. 3 2 TIL- OG FRAKOBLING AF ENKELTE BLOKKE........... 4 3 TILKOBLING

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere