ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing"

Transkript

1 %«ide Fyrnetics ffi' Røg- g vrmelrm Betjen ingsvejled n ing z3 VAC netdrevne lrmer med mutighed fr smmenkbling, mde[: 2SF23l9Ht, 2SF23l9 H I R, 2S F23l9H I RE, 35F23/9H1, 35F23/9HlR s 35F23/9HlRE Alrmer fr KIDDE Fyrnetics øger sikkerheden i hjemmet- Læs denne ve.lledning grundigt, g gem den til senere brug. Klip side 6 ud. g sæt den p i nærheden f gruefbrvderen. Fr t sikre ptiml beskyttelse nbefler DHS, t der instlleres ptiske (ftelektriske) røglrmer i lle rum. Dg kn det vere en frdel, t vrmelrmer instlleres på steder, hvr dmp, støv el.lign. 96r det uhensigtsmæssigt t hve en røglrm, f.eks. i køkkenet, i fyrrummet eller på lftet. Nminel spænding, 230 V AC, mks. 50 Hz, 80 ma, pr. lrm (mks. 80 ma fr hvedenhed med 24 lrmer tilsluttet). Licensnr-:7861 BS 5446: del 1: 2000 (( +Drgemærket gælder ikke mdellerne i300 serien. A/S DHS, Stmhlmen ttl,2550 Hvidvre Kidde Fyrnetics 2001 BEtJENTNG' VH,.i=EEtr fli K:l!,ce"lø6.rp*er : xxenr sred MED HEr.reLrK iå irrnnrrrc eruc lndhldsfrtegnelse Afsnir 1. Afsnit 2. Afsnit 3. Afsnit 4. Afsnit 5. Afsnit n Atrmsrtiment Vigtigeplysninger...2 Alrmtyper...2 Sådn betienesllprøves lrmen...3 Kntrl/udskiftningfbtteri....4 Kntrl f btteristnd på mdeller med genpldeligt btteri/ btteri med lnglevetid...8 Vedtigehldelse Hvd gørmn ien nødsitutin?...8 Fejlfinding...e Nyttigetips......e Gderådvedrørendesil«kerhed(klipud)...6 Hvd gørmn, nårlrmen ktiveres? (klip ud)...6 Begrænsningerfrrøg-lvrmelrmer...10 Service-ggrntiplysninger...10 Læs denne vejledning grundigt, g fplg nvisningeine vedrørende i,,,:,,.,,,,i i,:.itb!fll,æ-i!s.vedligshlfl..f=eide* ældqrjit tiid''=l::: (D

2 f. AlfmSftiment zs VAC lrmer med direkte titstutnlng g mulighed fr smmenkbling 2SF23/9HlR: Netdreven ptisk lrm med indkpslede genpldelige 2SF23/9Hl: Netdreven ptisk lrm med indkpslede genpldelige reservebtteri er 35F23/9HlR: Netdreven vrmelrm med indkpslede genpldelige rese rveblte ri e r 35F23/9Hl: Netdrevenvrmelrm medlkliskreservebtteri z. Vigtige ptysninger Denne lrm skl Instlleres f en instlltør i henhld til de seneste IEEbestemmelser g i verensstemmelse med de relevnte byggevedtægter/g stæ rkstrø msbeke ndtg ørelsen.. Direkte tilsluttede røg- eller vrmelrmer skl hve en knstnt str6mfrsyning på 230 V AC. Tit mdeller med reservebtteri kræves der desuden et pldet btteri.. Når strømfrsyningsindiktren lyser grønt, er der krrekt strømtilførsel.. Afprøv lrmen en gng m ugen ved t hlde testknppen nede' Alrmen g lle dermed frbundne lrmer skl ktiveres.. Støvsug lrmerne med jævne mellemrum fr t mindske risiken fr fejlktivering på grund f støv.. Alrmen må ikke mles eller udsættes fr vnd, d strømfrsyningen er 230 V (hvis der udføres mlerrbejde el.lign. i nerheden f lrmen, skl den dækkes med en plstikpse eller det medfølgende støvdeksel).. Hvis lrmen bipper med sekunders mellemrum, betyder det, t btteriet skl udskiftes (infrmer udlejeren, hvis du br i leilighed). Disse røg- g vrmelrmer fungerer kun, hvis de er krrekt plceret g instlleret g krrekt vedligehldt i henhld til betjenlngsvejledningen fr KIDDE Fyrnetics. 3. Alrmtyper. Strømfrsyning. AC/DC-lrmer 230 V netspænding - skl instlleres f en fgmnd' Kn smmenkbles med ndre AC-lrmer fr Kidde Fyrnetics, således t lle lrmer ktiveres, når 6n ktiveres. Kører på btterier, hvis der ikke er netspænding, frudst t btterierne er pldede g ist krrekt. Tll vlsse mdeller skl der bruges udskiftelige 9 V-btterier (type PP3), mens ndre er frsynet med indkpslede genpldelige btterieribtterier med lng Ievetid (BS del 6: klsse D). led

3 b. Alrmtyper Optiske (ftelektriskd lrmer nvendes istdig stigende grd, g de er mindre tilbøjelige til t blive fejlktiveret på grund f steges. Derfr nbefles de i henhld til BS 5839, del 6, til plcering i nærheden f køkkener g ved flugtveje eller i åbne mråder. Ben luft Vrmelrmer er beregnet til mråder, hvr det ikke er hensigtsmæssigt med iniserende eller ptiske røglrmer, f.eks. i køkkener, fyrrum eller grger. De skl smmenkbles med 169lrmer, g de må ldrig bruges lene (de ktiveres typisk, når temperturen når p på 57"C). 4. Sådn betjenes/fprøves trmen. Betjenin g g indiktrsttus Når lrmen er sluttet krrekt til strømfrsyningen, lyser den grønne indiktr. Den røde indiktr blinker med sekunders mellemrum sm en indiktin f, t sensren fungerer krrekt. Hvis lrmen registrerer brændende prtikler el.lign., ktiveres dens lydlrm (85 db). Den røde indiktr på lrmen blinker hurtigt ved detektin f røg/vrme (de tilsluttede lrmers lydlrm ktiveres gså fr t dvre persner i ndre dele f bygningen). Dette frtsætter, indtil sensrkmmeret er ryddet. En vrmelrm ktiveres, når temperturen når p på 57"C, g vender tilbge til stndby-tilstnd, når temperturen flder til et nrmlt niveu. Hvis den røde indiktr på en ptisk lrm blinker med sekunders mellemrum, g lrmen bipper mellem blinkene, betyder det, t sensrkmmeret er dejekt. Kntrll6r med jævne mellemrum, t den grønne indiktr lyser. Gør den ikke det, skl gruppefbryderen/strømfbryderen kntrlleres. Ligesm venfr nbefles det t kntkte en instlltør eller udlejeren i tilfælde f tvivlsspørgsmål. (CD

4 b. Afprøvning. Brug testknppen til t fprøve lrmen. Undld t bruge åben ild, d dette ikke virker efter hensigten med hensyn til røgudvikling g kn frårsge beskdigelse f lrmen. Afprøv lle lrmer en gng m ugen - husk på, t de beskytter dit hjem g din fmilie, g t de kn redde menneskeliv. Hld testknppen nede, indtil lrmen ktiveres. Alle tilsluttede lrmer ktiveres gså (ps på ikke t stå fr tæt på lrmen under fprpvningen, d lyden kn give høreskde). c. "HUSH"-knp D"nn, funktin dektiverer lrmkredsløbet ic. syv minutter. Funktinen må kun ffi ' * bruges, når mn kender årsgen til ktiveringen f lrmen, f.eks. steges. Alrmen dektiveres ved t trykke på "HUSH"-knppen på lrmdækslet. Hvis røgen ikke er fr tæt, fbrydes lrmen øjeblikkeligt, hvrefter den bipper med sekunders mellemrum i c. syv minutter. Dette betyder, l lrmen er dektiveret midlertidigt. Alrmen nulstilles utmtisk efter c. syv minutter g ktiveres igen, hvis der stdig er brændende prtikler i mrådet. "HUSH"-funktinen kn bruges gentgne gnge, indtil luften er renset fr årsgen tll lrmen. Bemærk: Ved tæt røg tilsidesættes "HUSH"-funktinen, g lydlrmen høres knstnt. Frsigtig: lnden "HUSH"-funktinen bruges, er det vigtigt t identificere røgkilden g frvisse sig m, t der ikke er ngen fre (hvis der er tle m en vrmelrm med "HUSH"Junktin, hr lrmens sensr registreret en fr høj tempertur, f.eks. 57'C, g eventuelle årsger skl undersøges nøie). d. Fejlktivering Advrsel: Vedvrende fejlktivering er tegn på, t lrmen er f en frkert type, g/eller t den er plceret frkert. Kntrl16r dette smmen med instlltøren/ udlejeren efter rengøring sm beskrevet i fsnit 7 ("Vedligehldelse"). 5. Kntrt/udskiftning f btteri* Mdeller med udskifteligt btteri. lndiktr fr lv btteristnd (kun AC-mdeller med udskifteligt btteri) Hvis lrmen bipper kntinuerligt med sekunders mellemrum, smtidig med t indiktren blinker (g hvis du ikke lige hr trykket på "HUSH"-knppen), betyder det, t btterispændingen er fr lv. Udskift btteriet hurtlgst muligt. b. Udskiftning l btteri i. Strt med t fbryde strømfrsyningen til det relevnte kredsl6b på gruppefbryderen. Kredsløbet kn hve sin egen sikring, sm enten er mærket "Brnd-lrøglrmer" eller med et symbl (hvis du br i lejeblig, kn du få udle.jeren til t gøre det fr dig). Den grønne indiktr skl nu være slukket. Er den ikke det, skl du prøve t fbryde strømfrsyningen igen. Se side 5, fsnit "v". (D

5 ii. Åbn lrmen ved t stikke en skruetrækker ind i hutlet. Hægt lrmen f bunden, g skub den i pilens retning. æ \.-<- Udskift btteriet med et btteri f den type, der er ngivet nedenfr (sørg fr t vende det rigtigt). Alrmen kn kun settes på bundstykket, hvis der er ist et btteri. Gentg fremgngsmåden i mvendt rækkefølge. På grund f deres hldbrhed nbefler vi, t der bruges lkliske btterier Btteritype/-kde A I k I i sk b tte ri : Ev er edy 522, D ur cell M N 1 604, Du rcel I Ultr MX vi. Afprøv testknppen, når du hr ist et nyt btteri. Hvis lydlrmen ktiveres, skl du gentge venstående fremgngsmåde i mvendt rækkefølge g tilslutte strømfrsyningen igen. Kntkt en instlltør, hvis du er i tvivl, d der er risik fr t få stød. (ED

6 C! - G, C p Gde råd vedrørende sikkerhed (fsnit 1 1 ) Lv en flugtpln, g fprpv den:. Lv en grundpln med mrkering f lle døre g vinduer smt mindst t flugtveje fr hvert rum. Tl vinduer på 2. sl kn der være behv fr et reb eller en stige.. Gennemgå flugtplnen med resten f fmilien, g vis lle, hvd de skl gøre i tilfælde f brnd.. Aftl et sted uden fr hjemmet, hvr I kn mødes efterfølgende i tilfelde f brnd.. Sørg fr, t lle fmiliemedlemmer kender lyden f lrmen g er klr ver, t de skl prøve l kmme ud, når de hører den.. Afhld en brndøvelse mindst hvert hlve år. En brndøvelse giver mulighed fr t fpr6ve flugtplnen i prksis. Det er ikke sikkert, t du kn nå t redde dine børn, så det er vigtigt, t de ved, hvd de skl gøre. Hvd gør mn, når lrmen ktiveres? (fsnit 1 2). Frs6g mgående t kmme ud i henhld til flugtplnen. Hvert iekund tæller, så ld være med t spilde tid på t få tøj på eller smle værdigenstnde.. Ld være med t åbne indvendige døre uden først t hve tøltpå dem. Hvis døren føles vrm, eller hvis der siver 169 ud gennem dørsprækkerne, skl døren hldes lukket! Find i stedet en lterntiv udgng.. Hvis døren føles kld, skl du sætte skulderen md den g åbne den en nelse - g være klr til t lukke den med det smme, hvis der strømmer øg g vrme ind.. Hld dig tæt ved gulvet, hvis luften er fuld f rø9. Trek vejret frsigtigt gennem en klud, helst en våd klud.. Når du er kmmet ud, skl du gå til det ftlte mødested g sikre dig, t lle er der.. Ring til brndvæsenet.. Vend først tilbge til hjemmet, når brndflkene siger, t det ikke længere er frligt.! - c! E O) d l C p.s, J" lnst lltinsdt: Alrmmdel(ler): I nst lltørludlejer: Ttf.: dde Fyrnetics A/S DHS, Stmhlmen ur, z65 Hvidvre wwud-h-s.dk (G)

7 6. Kntrl f btteristnd på mdetler med genptdeligt btteri/btteri med lng låvetid På mdeller med genpldeligt btteri kn btteriet ikke udskiftes f brugeren. Dette er ngivet på prduktet. Der er heller ikke nget btterirum. Når btteristnden skl kntrlleres på disse mdeller, skl lrmens AC-strømfrsyning fbrydes på gruppefbryderen. Den grønne indiktr slukkes. Tryk på testknppen fr t kntrllere, m btteridriften fungerer. Hvis det genpldelige btteri er pbrugt, høres der et bip fr lv btteristnd med 40 sekunders mellemrum. Hvis lrmen hr kørt på AC-strømfrsyning i mindst tre dge inden dette, skl btteriet udsklftes f instlltøren eller udlejeren. 7. Vedligehldetse Alrmen skl bruges til t redde menneskeliv, g mn kn frbedre dens ydeevne ved t støvsuge den en gng m måneden g smtidig mlndske risiken fr fejlktivering. Støvsug mkring gitteret g ide huller, hvr der kn smle sig støv el.lign., g tør lrmen i med en lidt fugtig klud. Der må ldrig bruges rengøringsmidler/plermidler el.lign.. Der må ikke åbnes ind til den indvendige A del f lrmen, g grntien dekker ikke, hvis dette er sket. 8. Hvd gør mn i en nødsitutin? Hvis lrmen ktiveres, uden t der er blevet trykket på testknppen, er der muligvls tle m en nødsitutin. Ld være med t gå i pnik - det er nødvendigt t tenke klrt fr t sikre, t lle fmiliemedlemmer kmmer ud hurtigst muligt. Ld være med t bruge tid på t smle persnlige tlng smmen - de kn erstttes. Mærk efter, m døre eller dørhåndtg føles vrme. Ld være med t åbne en dør, der føles vrm - det er tegn på, t der er brnd på den nden side f døren. Find en lterntiv flugtvej. Luk døre g/etler vinduer, når du er kmmet ud gennem dem, fr t hlde ilden inde. Ring til brndvæsenet. Vend først tilbge til hjemmet, når brndflkene siger, t det ikke længere er frligt. Vår lfid pmærksm på brndfre, g sørg fr, t lrmerne ' brndtæpper g lign. frefindes.. (E)

8 9. Fejtfinding. Strømfrsyningen til AC-lrmer skl ltid fbrydes inden kntrl f frbindelser sv 1. Den grønne indiktr er ikke tendt- Mulig årscg'llltiiins.','-. lngen strømfrsyning. Kntrll6r på sikringskssen, m sikringen er sprunget, eller m HFI-relæet er blevet udløst. b. :.::,.:.;'.4 I : HY,p.6.:rryl 9 liti ve ii!$: 3. Alrm bipper med 40 sekunders mellemrum r :i.il,,,1å...]. -l rklitff$likk" ;,i nnen tlqldes 1 nede. i]1e;itin.. 5. De tilsluttede lrmer Se 1b venfr, eller kntkt en elektriker eller ktiveres ikke, når udlejeren hurtigst m uligt. testknppen hldes nede. r. Nyttige tips. Røg-/vrmelrmer fungerer kun efter hensigten, hvis røgprtikler/vrme når p til lrmen. Krrekt vlg/plcering g instlltin er ngivet i den vejledning, sm den, der hr instlleret lrmen/lrmerne, hr fået udleveret.. Det nbefles t hve mindst 6n direkte tilsluttet røglrm pr. etge, g t lrmerne er indbyrdes frbundet. Det nbefles desuden t instllere en vrmelrm i køkkenet g smmenkble denne med de øvrige lrmer.. Brtset fr grger, køkkener g bdeværelser nbefles det t instllere røglrmer i lle rum smt uden fr lle sveværelser. Alle netdrevne (direkte tilsluttede) lrmer skl instlleres f en instlltør. I Nr mn mler, er der risik fr t dmpe fr mlingen kn påvirke lrmen, g den skl derfr dækkes midlertidigt med en plstikpse (lrmen fungerer ikke, når den er dækket). Selve lrmen må ikke mles. Psen må først tges f, når mlingen er helt tør. 7 t frbindelse med udvidelse f ejendmmen skl det verve.ies, m der er behv fr flere lrmer.. Røg-ivrmelrmer skl udskiftes senest hvert tiende år.. Disse lrmer er beregnet til privtbliger. GD

9 13. Begrænsninger fr røg- I vrmelrmer Advrsel! Brug f lrmer er en rimeligt billig metde til t blive dvret i tide m brnd, men der er grenser fl hvd lrmer kn registrere. lniserende lrmer kn registrere en lng række frskellige brndtyper, men de er bedre til t registrere hurtigtudviklende brnde end lngsmtudviklende brnde. O ptiske (ft elektriske) lrmer er bedre til t registrere lngsmtudviklende brnde end hurtigtudviklende brnde. Brnde udvikler sig frskelligt g fte ufrudsigeligt. lngen f de t vennevnte lrmtyper er det ptimle vlg til enhver tænkelig situtin, g det er ikke 100 % sikkert, t lrmen ltid ktiveres itilfælde f brnd. Vrmelrmer ktiveres, nårtemperturen når p på 57"C, g de skl ltid bruges smmen med, g smmenkblet med, røglrmer. Udskiftelige btterier skl udskiftes med fuldt pldede btterier f den ngivne type, g disse skl iseettes krrekt. Alrmer, sm kun kører på AC-strømfrsyning, fungerer ikke, hvis strømmen er blevet fbrudt, f.eks. sm følge I trdenvejr, en sprunget sikring eller mnglende strømfrsyning. Alle lrmer skl fprøves med jævne mellemrum fr t sikre, t btterierne g lrmkredsløbene fungerer krrekt. Røglrmer ktiveres ikke, hvis røgen ikke når p til lrmen, g der er derfr risik fr, t de ikke registrerer skrstensbrnde g brnde, sm strter inde i en væ9, på tget, på den nden side f en lukket dør eller på en nden etge. Hvis mn sver tungt, er der risik fr, t mn ikke bliver vækket f en lrm, der er plceret uden fr sveværelset eller på en nden etge. På smme måde ktiveres vrmelrmer kun, hvis de er plceret på et sted, hvr de kn registrere vrme. lndtgelse f lkhl eller nrktik kn ligeledes bevirke, t mn ikke er i stnd til t høre lrmen. Fr t sikre ptiml beskyttelse bør der instlleres en røglrm i smtlige sveværelser. Persner med nedst hørelse bør verveje t få instlleret udstyr, der kn ktivere en synlig lrm. Selv m røg-lvrrnelrmer kn redde menneskeliv ved t dvre m brnd itide, skl de ikke pfttes sm en ersttning fr en frsikringsplice. Både husejere g lejere bør beskytte deres ejendm/ejendele i frm f en frsikring. Hvis du efter gennemlesning f denne vejledning pdger, t din røglrm er defekt, må du ikke frsøge t reprere den. Return6r den i stedet til A/S DHS, Stmhlmen 111, 2650 Hvidvre (e-mil dresse: eller kntkt instlltøren eller udlejeren. 14. Service- g grntiplysninger Grnti Kidde Fyrnetics grnterer køberen, t den medfølgende røglrm vil fungere uden mterile- eller knstruktin5mæssige fejl g mngler ved nrml brug g vedligehldelse i en peride på seks år (eventuelt medfølgende udskifteligt btteri undtget). Grntien må ikke verdrges. Vres ersttningsnsvr i henhld til grntien er begrænset til reprtin g udskiftning f dele, sm vi nser fr t være mterile- eller knstruktinsmæssigt fejlbehæftede, uden mkstninger fr kunden ved fremsendelse f lrmen smmen med et gyldigt købsbevis til A,/S DHS, Stmhlmen 111, 2650 Hvidvre (e-mil dresse: Grntivilkårene gælder ikke i tilfælde f følgende mstændigheder: beskdigelse, ændring, vnrøgt, dskillelse, frurening eller misbrug f lrmen efter købsdten, fejlfunktin sm følge f fejlgtigt prduktvlg, fejlgtig plcering, instlltin g/eller vedligehldelse eller ukrrekt AC- eller Dc-strømfrsyning eller beskdigelse sm følge f mnglende efterlevelse f de medfølgende instruktiner. DHS ersttningsnsvr på bggrund f slget f denne lrm eller i henhld til vilkårene fr denne grnti kn under ingen mstændigheder verstige udgifterne i frbindelse med udskiftning f lrmen, g Kidde Fyrnetics er under ingen mstændigheder nsvrlig fr tb f frtjeneste eller indirekte skder sm følge f lrmsvigt eller fr mislighldelse f denne eller ngen nden grnti, udtrykkelig eller underfrstået, eller fr beskdigelse sm følge f mnglende efterlevelse f de medfølgende instruktiner. Denne grnti hr ingen indvirkning på dine lvfæstede rettigheder. DHS giver ingen grntier, hverken udtrykkelige eller underfrståede, skriftlige eller mundtlige, vedrørende btteriet, herunder grntier vedrørende kvlitet eller egnethed til et bestemt frmå1, brtset fr indbyggede genpldelige btterier/btterier med lng levetid. (D (DK )

10 DHS Optisk Røgdetektr DHS2SF239HI O Åns GARANTI 230 VAC TILSLUTNING 9 VDC BATTEzu BACKUP, ALKELINE KAN SERIE FORBINDES (MAX 24) NEM AT BETJENE. TEST OG STILLE KNAP INDIKERINGER FOR DRIFT OG ALARM MED LYS OG LYD. AUTOMATISK AFSTILLING EFTER ALARM FLOT DESIGN HURTTG MNTAGE " sttctp rrc" CE MÆRKET OG GODK-ENDT IHT. BS s446 0G BS5839 OPFYLDER BR95 NYE KRAV OM BRANDSIKRING I BOLIGER Mntering: 3 simple steps Tekniske dt: Spændingsfrsyning: 230Vc,5Ohz Strømfrbrug: 8OmA fr hver detektr. Btteribckup: 9Vdc Alkeline btteri Lydtryk 85db(A)/1M Seriefrbindelse; Dimensiner: Dimeter:lJ5 mnr lløjde: 42 mm Fse Nul Besf. Nr. ffiffi \nl'\u) --=-:-/ ---;-- DH52SF'23/9HI Detektr, skkel, skruer, beskyttelseshætte, mnterings- g bctleningsvejledning. DHS-SMK23 Højskkel. Bruges typisk hvr kbel føres ind i side g ved krllge kbler. DHS.SMK23R Høj skkel med relæudgng til ndet udstyr. Københvn Srnrhlmen I I l DK'2650 Hvidvrc Tel: )!åx: I l E mil: Århus Vibrgvej 798 DK-8471 Sbr Tcl: I l Fxr +, l Albrg Tsxupvej 4 I DK-9210 Svcnsrrup J. Tel: l8 36 I I fx: l6 44 Sønderbrg Ellegårdvej 4 DK 6400 Sønderbrg Tel: Fx: f.a Kidde frnpny

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter Brugervejledning Trådløst Internet musikcenter ClAssic V Wi-Fi LAN FM DAB/DAB+ (findes ikke på alle mdeller) Get lcal bradcast f yur favurite channels frm anywhere in the wrld Cpyright OXX Digital 2008

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5.5 GPal Navigatr Versin 5.5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst... 1 CD/DVD ens indhld... 1 Systemfrudsætninger... 3 Knventiner i denne håndbg... 3 Tips g advarselshenvisninger...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag Rytmik Grete Downlodversion i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune Slminen Hv k jeg bruge mine fødder til? 2. oplg Rytmik Grete i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune

Læs mere

Fa styr pa myterne om lastvognsdaek og braendstofokonomi /

Fa styr pa myterne om lastvognsdaek og braendstofokonomi / Sandt eller falsk? Fa styr pa myterne m lastvgnsdaek g braendstfknmi / Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand, France R.C.S. 855 200 507 08/2012 www.prinfhbr.dk

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere