SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com"

Transkript

1 SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 Dansk SG & SGS

2 Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor... 3 Almen sikkerhed... 4 Trafiksikkerhed... 4 Betjening manuel Start /stop spredning... 5 Justering af dosering... 5 Justering af spredebredde... 5 Betjening via computer Oversigt... 6 Indkodning af dosering... 6 Drift... 7 Optælling af spredt mængde... 8 Alarmer Tømning Opsætning Hastighedssensor kalibrering Test Spredning af salt Nedløbsindstilling Tallerkenhøjde Korrektion af spredebillede Spredning af andre materialer Gødning Sand Kalk Topdressing Vedligeholdelse Generel vedligehold Smøre anvisning Henstilling efter sæson Tekniske data Mål og vægt Computerdata Maskintype & serie nr

3 Tilkobling. Sprederen skal hænge vandret eller svagt fremover mod traktoren, der skal være mellem 35 og 40 cm. målt fra vejen til underkant af spredetallerkenerne. Hydraulikslangerne tilkobles et af traktorens dobbeltvirkende hydraulikudtag, der skal anvendes ca l./min. Lysstikket tilkobles traktorens stik, kontroller altid at lysanlægget virker korrekt inden kørsel. Montage af computer samt event. hjulføler. (Kun SGS modeller) Computeren monteres så den er let at betjene fra traktorens førersæde, anvend den medfølgende montagebøjle. De fleste traktorer har et 3-benet strømstik som passer til computerens stik, findes der ikke et strømstik i traktoren bør der monteres et. Klip aldrig strømstikket af computeren, da garantien ikke dækker fejl der skyldes at + og er blevet ombyttet. For at kunne fungere skal computeren bruge et hastighedssignal, på nogle traktorer findes der et 7- benet stik, hvorfra hastighedssignalet kan hentes, der skal anvendes et mellemkabel, hvis denne løsning vælges. Forefindes der ikke et stik hvorfra hastighedssignalet kan hentes, skal der monteres en føler. Det bedste resultat opnås ved at montere føleren så den taster på kardanakslen til firehjulstrækket. Det er også muligt at montere den, så den taster på traktorens baghjul. Føleren kan taste på alt metal, den skal have en taste afstand på 3-4mm. Induktiv føler til fremkørselshastighed. Mellemkabel fra computer til hastighedsstik. Kalibrering af hastighedssensor. Opmål en strækning på 100 meter, og kør frem til startmarkeringen. Tryk på knappen drift/menu flyt markeringen med piletasterne til den står på indkodning tryk enter flyt markeringen ned på hastighedssensor og tryk enter vælg mellem rader og hjulføler med softkey knapperne under skærmen, tryk på knappen kør 100 meter, kør 100 meter frem, og tryk enter for at gemme de optalte antal pulser. Der bør minimum være impulser pr. 100 meter. Det er muligt at indtaste impulser pr. meter direkte hvis de allerede kendes. 3

4 Almen Sikkerhed. Det er vigtigt at sikkerheden overholdes, og at der arbejdes med omtanke, for at undgå at forvolde skade på personer. Nedenstående retningslinjer skal altid overholdes. Stå aldrig i umiddelbar nærhed af maskinens spredetallerkner når disse roterer. Stå aldrig på trinbrættet over maskinens tallerkner eller på beskyttelsesbøjlen når spredetallerknerne roterer. Ophold på maskinen under drift er ikke tilladt. Ophold på maskinen under vejtransport er ikke tilladt. Undgå at læsse fremmedlegemer, så som metaldele og sten i maskinens beholder, da de kan forsage skader på personer der befinder sig inden for sprederens kasteafstand. Afskærmninger over tallerkner samt sikkerhedsbøjlen skal være ubeskadigede og korrekt monterede. Ved arbejde på maskinen, skal den altid være sænket helt til jorden, eller maskinen skal være understøttet. Arbejd aldrig under en løftet maskine der ikke er understøttet. Ved tilkobling af maskinen, ophold mellem traktor og spreder er ikke tilladt når der befinder sig personer i traktorens førerkabine. Pløkkene til trepunktsophænget skal være af forsvarlig størrelse (diameter), og de skal være låst med en ringsplit. Topstang mellem traktor og spreder skal i arbejdsposition være så vandret som muligt, er vinkelen på topstangen for stor, øges risikoen for brud betydeligt. Trafiksikkerhed. Det er vigtigt at trafiksikkerheden er i orden. Lysanlægget skal være intakt, og være tilsluttet traktorens lysstik, kontroller altid at lyset virker korrekt før kørsel, rengør lygterne jævnligt, så de altid ses tydeligt. Advarselstrekanten skal være intakt og rengjort, så den er synlig for øvrige trafikanter. Vær opmærksom på, at der ikke befinder sig biler, cyklister eller gående indenfor maskinens arbejdsområde. 4

5 Start /stop spredning (SG). Dosering samt spredetallerkner startes og stoppes med traktorens hydraulik. Justering af dosering (SG). Doseringen indstilles via baglågen og de to ventiler foran på sprederen. Baglågen bør ved spredning af salt indstilles mellem skala 25 og 50. Skal der spredes en meget lille mængde kan det være nødvendigt med en mindre baglågeåbning. Sprederen er ikke kørselsafhængig, så der skal køres med den samme fremkørselshastighed for at opnå en ensartet dosering. Baglågen indstilles ved spredning af salt på mellem skala 25 og 50. Ved spredning af vakuum salt bør baglågeåbningen ikke være mindre end skala 30. Ved spredning af andre materialer vælges åbningen på baglågen efter hvor meget der skal doseres, og på hvilken arbejdsbredde der skal spredes. Når baglågen er indstillet kan båndhastigheden reguleres via de to ventiler foran på sprederen, den ene ventil regulerer hastigheden på båndet. Den anden ventil regulerer både hastigheden på båndet og omdrejningerne på tallerknerne samtidigt. Der vælges en båndhastighed der passer til den fremkørselshastighed der skal køres med. Justering af spredebredde (SG). Når doseringen er indstillet kan spredebredden indstilles /ændres. Dette gøres via den anden de to ventiler foran på sprederen. Den ene ventil justerer både spredetallerknernes omdrejninger og båndhastigheden, så både spredebredden og doseringen kan ændres samtidigt. Passer forholdet mellem dosering og spredetallerknernes omdrejninger ikke sammen, kan det være nødvendigt at ændre på baglågeåbningen eller båndhastigheden. 5

6 Oversigt. Tænd /sluk taste, Computeren tændes ved tryk på tasten, tryk og hold for at slukke. Start /stop taste, spredningen startes og stoppes ved at trykke på tasten. Funktionstaster, bruges til at vælge det som vises på skærmen ovenover tasten. Menu taste, skifter mellem menu og driftbillede. Piletaster, bruges til at flytte cursoren, eller ændre en talværdi. Enter taste, bruges til at vælge det markerede, eller acceptere en indkodning Esc taste, bruges til at returnere fra forrige menu uden at gemme. C taste, bruges til at slette værdier eller til at kvittere for alarmer. Indkodning af dosering. Doseringen indkodes i gram/m2, for at maskinen doserer korrekt skal vægtfylden på materialet der skal spredes også indkodes i computeren. Tryk på tasten menu, flyt cursoren til dos./ indstilling og tryk på enter, flyt cursoren til gram/m2 og tryk enter. Tallet kan nu ændres ved hjælp at piletasterne, tryk på enter for at gemme indkodningen, eller tryk på esc for at returnere til forrige menu uden at gemme. Efter samme fremgangsmåde indkodes nu vægtfylden på det materiale der skal spredes. Der kan hos Bredal købes en vægt beregnet til at kontrollere vægtfylden. Baglågens indstilling skal også indkodes i computeren. Indstil først baglågen på maskinen, indkod derefter den indstillede værdi i computeren ved menupunktet Skala position. Ved spredning af salt bør der normalt vælges en lågeåbning på mellem skala 40 og 60. Dos. /indstillings menu. Før spredningen startes indkodes gram/m2, bredde, vægtfylde og skala position. 6

7 Drift. Driftsbillede 1. Start /stop spredning sker via tryk på start /stop tasten. Husk der skal være oliecirkulation på udtaget til sprederen. Når spredningen er startet vises der to tunger øverst i driftsbilledet. Den aktuelle dosering vises midt i driftsbilledet. Det er muligt at ændre doseringen i step under kørslen, ved at trykke på +10% eller -10%. Driftsbillede 2. Når symbolet m vises nederst i driftsbilledet er det muligt at ændre arbejdsbredden i step under kørsel, ved at trykke på +1.0m / -1.0m. Den aktuelle bredde vises ved siden af symbolet m. Ved at trykke på funktionstasterne under pilene nederst på skærmen, er det muligt at bladre imellem forskellige visninger. Driftsbillede 3. Øverst i driftsbillede vises at spredningen er startet, de yderste pile vises kun når maskinen regulerer båndhastigheden. Midt i driftsbilledet vises den aktuelle dosering, og at den oprindelig indkodede dosering er ændret med -20% Nederst vises den aktuelle fremkørselshastighed. 7

8 Optælling af spredt mængde. Der er 10 triptællere og en totaltæller til rådighed i computeren. Værdierne i triptællerne kan slettes, når de ikke længere skal bruges. Totaltælleren kan ikke slettes. For at komme til triptællere trykkes først på tasten menu, flyt cursoren ned på triptællere og tryk på enter. Flyt herefter cursoren til den triptæller der ønskes valgt, og tryk på enter. Når en triptæller er valgt vises den spredte mængde, det optalte areal, samt den anvendte tid. Vælg slet tæller for at nulstille værdierne i den valgte tæller og starte på en ny opgave. Vælges en tæller hvor der allerede ligger optalte værdier, og disse ikke slettes, fortsætter optællingen fra disse værdier. Den tæller der er aktiv kan også vises i driftsbilledet under kørsel. Der kan tilkøbes en printer, så det er muligt at udskrive værdierne i triptællerne. Er tællerne navngivet kommer navnet med på udskriften, ligeledes kan dato, måned og år indkodes, så de kommer med på udskriften. Der kan printes en tæller af gangen, eller alle 10 tællere kan printes samtidigt. 8

9 Alarmer. Computeren overvåger driften under kørsel, kommer der driftsforstyrrelser vises der en alarm på skærmbilledet. Når en alarm er aktiv kan computeren ikke betjenes før der er kvitteret for alarmen, det gøres ved at trykke på C-tasten. Hvis ikke årsagen til alarmen fjernes, vises den igen efter kort tid. Alarmen vises, hvis båndet ikke kører med den korrekte hastighed. Mest almindelige årsager: Der er ingen olie til rådighed fra traktoren, åben for traktorens hydrauliske udtag. Der er for lidt olie til rådighed fra traktoren, skru op for oliemængden eller reducer fremkørselshastigheden. Båndet skal køre meget langsomt (lav fremkørselshastighed og lille arbejdsbredde), indstil baglågens skala på en mindre værdi, eller forøg fremkørselshastigheden. Alarmen vises hvis tallerknerne ikke kan opnå den ønskede hastighed. Mest almindelige årsager: Der er ingen olie til rådighed fra traktoren, åben for traktorens hydrauliske udtag. Der er for lidt olie til rådighed fra traktoren, skru op for oliemængden. Der ønskes flere omdrejninger på tallerknerne end det er muligt, det indkodede omdrejningstal ændres til et mindre. Alarmen vises hvis der forekommer en kortslutning på maskinen, eller hvis der er for lidt strøm til rådighed fra traktoren. For at annullere alarmen skal computeren slukkes og herefter tændes igen. Kontroller alle stikforbindelser og kabler for skader og fugt. Bliver alarmen ved med at komme kontaktes forhandleren. Alarmen kan annulleres ved at trykke på C- tasten, herefter kan computeren betjenes, men der er ingen kommunikation mellem spreder og computer. 9

10 Alarmer fortsat. Alarmen vises hvis det forsøges at gå ind i menu imens spredningen er startet. Tryk på C-tasten for at annullere alarmen, tryk på start /stop tasten for at stoppe spredningen, herefter er det igen muligt at få adgang til menu. Valgfri alarmer. Det er muligt at få computeren til at komme med en alarm når beholderen er ved at være tom. Tryk på tasten menu, vælg indkodning, alarmer, kg rest. Her kan det indkodes ved hvor mange kg der ønskes en alarm, via funktionstasterne sættes alarmen til On. For at alarmen kan virke er det nødvendigt at indkode hvor mange kg. der fyldes i beholderen hver gang der læsses, se forklaring nedenfor. For at kg /rest alarmen kan virke skal denne fremgangsmåde følges, hver gang der fyldes materiale i beholderen: Tryk på tasten udfor vægtsymbolet. Tryk på funktionstasten under fyldesymbolet. Indkod den mængde der er i beholderen, og tryk på enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. 10

11 Tømning. Er der fyldt for meget materiale i beholderen, er det enkelt at tømme den igen. Tryk på tasten menu, vælg tømning og tryk enter. Tømning startes og stoppes nu ved at trykke på start /stop tasten. Åben eventuelt baglågen helt inden funktionen startes. Opsætning. Der er muligt at ændre opsætningen lidt på computeren, så den passer bedst muligt til den type opgave sprederen skal bruges til. Nedenfor er vist de forskellige muligheder. Derudover er det muligt at foretage kalibrering af p-ventil og dosering Ændring af den % -vise stepstørrelse. Stepstørrelsen i driftsbilledet kan ændres til det ønskede. Tryk på menu tasten, vælg dos./indstilling, vælg step%, indkod den ønskede stepstørrelse og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. Ændring af arbejdsbredde stepstørrelsen. Stepstørrelsen på arbejdsbredden i driftsbilledet kan ændres til det ønskede. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg arbejdsbredde step, indkod den ønskede stepstørrelse og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. 11

12 Opsætning fortsat. Tallerkenomdrejningerne til de forskellige arbejdsbredder ligger i en tabel i computeren. Hvis omdrejningstallet ikke passer helt til den bredde der skal spredes på, er det muligt at indkode et offset i %. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg tallerken omdr offset, indkod det ønskede offset og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. P-ventilen er kalibreret fra fabrikken, det kan dog blive nødvendigt at foretage en kalibrering igen. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg hydr. kalibrering. Tryk på enter for at starte kalibreringen. Der skal være oliecirkulation til sprederen når kalibreringen startes. Kalibreringen varer ca. 1 minut, når den er færdig vendes der automatisk tilbage til menuen indkodning. Det er normalt ikke nødvendigt at ændre på doseringskalibreringen. Hvis cm3/impuls ved en fejl er blevet slettet eller ændret kan det oprindelige tal kodes ind igen. Det fra fabrikken originale tal findes bagerst i instruktionsbogen under computerdata. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg dos. kalibrering, indkod det korrekte tal og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. 12

13 Opsætning fortsat. Hvis skærmbilledet ikke står helt skarpt kan skærmens kontrast ændres. Det kan vælges om lyset skal være tændt hele tiden eller om det skal tænde ved 1. tastetryk Tryk på menu tasten, vælg system, vælg kontrast /lys og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. Hastighedssensor kalibrering. Hastighedssensoren skal være kalibreret rigtigt, for at sprederen doserer korrekt, og optæller det rigtige areal. Der bør som minimum være impulser pr. 100 meter. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg hastighedssensor og tryk enter. Når impulser/100m er fundet, bør tallet noteres i instruktionsbogen under computerdata, så det let kan indkodes igen hvis det skulle blive slettet ved en fejl. Se næste billede. For at kalibrere hastighedssensoren opmåles der en strækning på 100 meter, og der køres frem til startmarkeringen. Vælg om der køres med rader eller hjulføler. Tryk på funktionstasten under symbolet 100m, kør strækningen (impulserne optælles når der køres), og tryk på enter, det optalte antal impulser vises, tryk enter for at gemme, og vende tilbage til indkodningsmenuen. Kendes antal impulser pr. 100m. i forvejen, kan antallet indkodes direkte, kalibrering er ikke nødvendig. 13

14 Test. I menuen test er det muligt at kontrollere om de forskellige ind og udgange virker. Det er også muligt at kontrollere om en induktiv føler virker. Tryk på menu tasten, vælg system, vælg test og tryk enter. Se billedet nedenfor. I menuen input er det muligt at kontrollere de induktive følere på maskinen. Når en føler aktiveres /deaktiveres skiftes der mellem HI og LO på linjen under der aktuelle føler. For hver gang en føler aktiveres, tæller tallene til højre på skærmen. I menuen test p.ventil er det muligt at kontrollere udgangene til p.ventilerne. Indkodes der i bånd p.ventil f.eks. 40% og trykkes enter, sendes der 40% strøm til den pågældende p.ventil, og båndet kører langsomt. Husk at der skal være olieflow fra traktoren for at båndet kan køre. 14

15 Nedløbsindstilling. Ved spredning af salt skal nedløbene være indstillet på skala 4. Husk at indstille både højre og venstre nedløb. Tallerkenhøjde. Ved spredning af salt skal der være 40cm. fra tallerknerne til vejen. Korrektion af spredebilledet. Det er muligt at ændre på spredebilledet ved at justere på nedløbene og omdrejningerne på spredetallerkenerne. Spreder maskinen for bredt eller for smalt ændres der på tallerknernes omdrejningstal indtil den rigtige arbejdsbredde opnås. Spreder maskinen på den rigtige bredde, men ligger der f.eks. for lidt salt bag ved maskinen og for meget i siderne, er det muligt at ændre spredebilledet. Flyt nedløbene et eller to skalatrin ned; hvis den oprindelige indstilling var 4 flyttes nedløbene til position 3 eller 2. Ligger der for meget salt bag maskinen og for lidt i siderne, flyttes nedløbene et eller to skalatrin op, altså i retning af skala 5. 15

16 Gødning. Det er muligt at sprede kunstgødning med sprederen. Den største arbejdsbredde der kan køres på hvor der opnås et acceptabelt spredebillede er 10 meter. Når der skal spredes gødning skal nedløbene indstilles på skala 1, og tallerknerne skal køre 500 o/min. Disse indstillinger skal anvendes uanset om der køres på 2 eller 10 meters arbejdsbredde, dog kan omdrejningerne reduceres til hvis der køres på 2, 3 eller 4 meters arbejdsbredde. Sand. Sprederen kan anvendes til at sprede sand. Den største arbejdsbredde ved spredning af sand er 6-10 meter, alt efter hvilken type sand der anvendes. Når der skal spredes sand skal nedløbene indstilles på skala 4, omdrejningerne på tallerknerne indstilles til den ønskede arbejdsbredde opnås. Vær dog opmærksom på at sand slider forholdsvis meget på sprederens udkastere, hvis der køres med o/min. på tallerknerne vil udkasterne være slidt allerede efter den første sæson. Der bør vælges en forholdsvis stor åbning på baglågen når der skal spredes sand(skala 60-80), idet sand har en tendens til at klumpe, dette er især et problem i hård frost. Omvendt bør der heller ikke vælges en alt for stor åbning, da sandet så vil have en tendens til at brække af når det forlader båndet, og falde ned på tallerknerne i for store portioner af gangen, dette giver en ujævn dosering. Kalk. Der kan også spredes kalk med sprederen. Den største arbejdsbredde der kan køres på ved spredning af kalk er 6 meter. Når der skal spredes kalk skal nedløbene indstilles på skala 4, og der skal køres med 500 o/min. på tallerknerne. Baglåge åbningen indstilles på skala , for at sprederen kan dosere en stor nok mængde. Topdressing. Sprederen kan også anvendes til topdressing. Den største arbejdsbredde der kan køres på ved spredning af topdressing er 4-6 meter. Når der skal spredes topdressing skal nedløbene indstilles på skala 4, og der skal køres med 2-400* o/min. på tallerknerne. Baglåge åbningen indstilles på skala *Vær opmærksom på at topdressing slider forholdsvis meget på sprederens udkastere, hvis der køres med mange omdrejninger på tallerknerne vil udkasterne blive udsat for et meget stort slid. Kør derfor altid på så lille en arbejdsbredde så muligt, og med så få omdrejninger på tallerknerne som overhovedet muligt. 16

17 Generel vedligehold. Det er vigtigt at sprederen holdes i orden for at undgå utilsigtede driftsstop. I god tid før sæsonen starter bør alle maskinens funktioner afprøves, og eventuelt defekte eller slidte dele udskiftes. Er maskinen udstyret med computer, bør denne opbevares tørt og varmt når den ikke anvendes. Alle stikforbindelser skal renholdes og eventuelt sprøjtes med kontaktspray, for at undgå at der dannes ir, og dermed dårlig forbindelse i stikkene, med periodiske forbindelsesfejl til følge. Efter brug bør maskinen altid afvaskes grundigt, så der ikke sidder rester af salt eller andet snavs på sprederen. Smøreanvisning. Styrerullerne til båndet smøres en gang ugentligt, de er placeret i midt på rammen i højre og venstre side. Stilkene hvor spredetallerknerne er monteret smøres ligeledes en gang ugentligt. Flangelejerne ved bagrullen skal smøres en gang hver anden uge. Der er et leje i hver side af rullen. Henstilling efter sæson. Når sæsonen er slut, afvaskes sprederen ekstra grundigt, så der ikke sidder rester af salt eller andet snavs på sprederen. Når maskinen efter afvaskning er tør, bør de skader der er kommet på de lakerede flader repareres, for at forhindre rustdannelse, anvend en god rustbeskyttende maling nederst, inden der påføres toplak (Rød ral 3002, Orange ral 2004). Maskinen gennemgås for fejl og mangler, og eventuelt defekte /slidte dele udskiftes. Sprøjt maskinen ind i et tyndt lag olie, undgå dog at der kommer olie på maskinens gummidele, brug gerne hydraulik olie, eller lignende, undgå dieselolie. Er maskinen udstyret med computer, bør denne opbevares tørt og varmt udenfor sæsonen, alle stikforbindelser skal gøres rene og sprøjtes med kontaktspray, for at undgå at der dannes ir. 17

18 Mål og vægt. SG/SGS-1500 SG/SGS-1000 SG/SGS-500 Læssehøjde 1430mm 1300mm 1125mm Læsse bredde 2000mm 1750mm 1400mm Beholder længde 1520mm 1200mm 1000mm Total længde 2035mm 2030mm 1970mm Total bredde 2000mm 1770mm 1770mm Total højde 1430mm 1300mm 1120mm Vægt uden tilbehør 445kg 420kg 400kg Computerdata. De data der fra fabrikken ligger i computeren kan findes nedenfor, så de let kan indkodes igen, hvis de ved en fejl skulle blive slettet. Når hastighedssensoren er kalibreret kan impulser/100 meter skrives ind sammen med de andre data nedenfor. Dosering Cm3/imp. Computer nr. Impulser /100m. Ventil type Danfoss. EU Overensstemmelseserklæring: (Direktiv 89/392/EØF, Annex II, supl. A) Fabrikant: BREDAL A/S Overgårdsvej 19, DK 7120 Vejle Ø Erklærer hermed at Bredal type SG(S) Serie nr. er fremstillet i overensstemmelse med Maskindirektivet (Direktiv 89/392/EØF) med ændringer, og med nationale bestemmelser. BREDAL DK-7120 Vejle Ø Bredal d

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere