SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com"

Transkript

1 SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 Dansk SG & SGS

2 Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor... 3 Almen sikkerhed... 4 Trafiksikkerhed... 4 Betjening manuel Start /stop spredning... 5 Justering af dosering... 5 Justering af spredebredde... 5 Betjening via computer Oversigt... 6 Indkodning af dosering... 6 Drift... 7 Optælling af spredt mængde... 8 Alarmer Tømning Opsætning Hastighedssensor kalibrering Test Spredning af salt Nedløbsindstilling Tallerkenhøjde Korrektion af spredebillede Spredning af andre materialer Gødning Sand Kalk Topdressing Vedligeholdelse Generel vedligehold Smøre anvisning Henstilling efter sæson Tekniske data Mål og vægt Computerdata Maskintype & serie nr

3 Tilkobling. Sprederen skal hænge vandret eller svagt fremover mod traktoren, der skal være mellem 35 og 40 cm. målt fra vejen til underkant af spredetallerkenerne. Hydraulikslangerne tilkobles et af traktorens dobbeltvirkende hydraulikudtag, der skal anvendes ca l./min. Lysstikket tilkobles traktorens stik, kontroller altid at lysanlægget virker korrekt inden kørsel. Montage af computer samt event. hjulføler. (Kun SGS modeller) Computeren monteres så den er let at betjene fra traktorens førersæde, anvend den medfølgende montagebøjle. De fleste traktorer har et 3-benet strømstik som passer til computerens stik, findes der ikke et strømstik i traktoren bør der monteres et. Klip aldrig strømstikket af computeren, da garantien ikke dækker fejl der skyldes at + og er blevet ombyttet. For at kunne fungere skal computeren bruge et hastighedssignal, på nogle traktorer findes der et 7- benet stik, hvorfra hastighedssignalet kan hentes, der skal anvendes et mellemkabel, hvis denne løsning vælges. Forefindes der ikke et stik hvorfra hastighedssignalet kan hentes, skal der monteres en føler. Det bedste resultat opnås ved at montere føleren så den taster på kardanakslen til firehjulstrækket. Det er også muligt at montere den, så den taster på traktorens baghjul. Føleren kan taste på alt metal, den skal have en taste afstand på 3-4mm. Induktiv føler til fremkørselshastighed. Mellemkabel fra computer til hastighedsstik. Kalibrering af hastighedssensor. Opmål en strækning på 100 meter, og kør frem til startmarkeringen. Tryk på knappen drift/menu flyt markeringen med piletasterne til den står på indkodning tryk enter flyt markeringen ned på hastighedssensor og tryk enter vælg mellem rader og hjulføler med softkey knapperne under skærmen, tryk på knappen kør 100 meter, kør 100 meter frem, og tryk enter for at gemme de optalte antal pulser. Der bør minimum være impulser pr. 100 meter. Det er muligt at indtaste impulser pr. meter direkte hvis de allerede kendes. 3

4 Almen Sikkerhed. Det er vigtigt at sikkerheden overholdes, og at der arbejdes med omtanke, for at undgå at forvolde skade på personer. Nedenstående retningslinjer skal altid overholdes. Stå aldrig i umiddelbar nærhed af maskinens spredetallerkner når disse roterer. Stå aldrig på trinbrættet over maskinens tallerkner eller på beskyttelsesbøjlen når spredetallerknerne roterer. Ophold på maskinen under drift er ikke tilladt. Ophold på maskinen under vejtransport er ikke tilladt. Undgå at læsse fremmedlegemer, så som metaldele og sten i maskinens beholder, da de kan forsage skader på personer der befinder sig inden for sprederens kasteafstand. Afskærmninger over tallerkner samt sikkerhedsbøjlen skal være ubeskadigede og korrekt monterede. Ved arbejde på maskinen, skal den altid være sænket helt til jorden, eller maskinen skal være understøttet. Arbejd aldrig under en løftet maskine der ikke er understøttet. Ved tilkobling af maskinen, ophold mellem traktor og spreder er ikke tilladt når der befinder sig personer i traktorens førerkabine. Pløkkene til trepunktsophænget skal være af forsvarlig størrelse (diameter), og de skal være låst med en ringsplit. Topstang mellem traktor og spreder skal i arbejdsposition være så vandret som muligt, er vinkelen på topstangen for stor, øges risikoen for brud betydeligt. Trafiksikkerhed. Det er vigtigt at trafiksikkerheden er i orden. Lysanlægget skal være intakt, og være tilsluttet traktorens lysstik, kontroller altid at lyset virker korrekt før kørsel, rengør lygterne jævnligt, så de altid ses tydeligt. Advarselstrekanten skal være intakt og rengjort, så den er synlig for øvrige trafikanter. Vær opmærksom på, at der ikke befinder sig biler, cyklister eller gående indenfor maskinens arbejdsområde. 4

5 Start /stop spredning (SG). Dosering samt spredetallerkner startes og stoppes med traktorens hydraulik. Justering af dosering (SG). Doseringen indstilles via baglågen og de to ventiler foran på sprederen. Baglågen bør ved spredning af salt indstilles mellem skala 25 og 50. Skal der spredes en meget lille mængde kan det være nødvendigt med en mindre baglågeåbning. Sprederen er ikke kørselsafhængig, så der skal køres med den samme fremkørselshastighed for at opnå en ensartet dosering. Baglågen indstilles ved spredning af salt på mellem skala 25 og 50. Ved spredning af vakuum salt bør baglågeåbningen ikke være mindre end skala 30. Ved spredning af andre materialer vælges åbningen på baglågen efter hvor meget der skal doseres, og på hvilken arbejdsbredde der skal spredes. Når baglågen er indstillet kan båndhastigheden reguleres via de to ventiler foran på sprederen, den ene ventil regulerer hastigheden på båndet. Den anden ventil regulerer både hastigheden på båndet og omdrejningerne på tallerknerne samtidigt. Der vælges en båndhastighed der passer til den fremkørselshastighed der skal køres med. Justering af spredebredde (SG). Når doseringen er indstillet kan spredebredden indstilles /ændres. Dette gøres via den anden de to ventiler foran på sprederen. Den ene ventil justerer både spredetallerknernes omdrejninger og båndhastigheden, så både spredebredden og doseringen kan ændres samtidigt. Passer forholdet mellem dosering og spredetallerknernes omdrejninger ikke sammen, kan det være nødvendigt at ændre på baglågeåbningen eller båndhastigheden. 5

6 Oversigt. Tænd /sluk taste, Computeren tændes ved tryk på tasten, tryk og hold for at slukke. Start /stop taste, spredningen startes og stoppes ved at trykke på tasten. Funktionstaster, bruges til at vælge det som vises på skærmen ovenover tasten. Menu taste, skifter mellem menu og driftbillede. Piletaster, bruges til at flytte cursoren, eller ændre en talværdi. Enter taste, bruges til at vælge det markerede, eller acceptere en indkodning Esc taste, bruges til at returnere fra forrige menu uden at gemme. C taste, bruges til at slette værdier eller til at kvittere for alarmer. Indkodning af dosering. Doseringen indkodes i gram/m2, for at maskinen doserer korrekt skal vægtfylden på materialet der skal spredes også indkodes i computeren. Tryk på tasten menu, flyt cursoren til dos./ indstilling og tryk på enter, flyt cursoren til gram/m2 og tryk enter. Tallet kan nu ændres ved hjælp at piletasterne, tryk på enter for at gemme indkodningen, eller tryk på esc for at returnere til forrige menu uden at gemme. Efter samme fremgangsmåde indkodes nu vægtfylden på det materiale der skal spredes. Der kan hos Bredal købes en vægt beregnet til at kontrollere vægtfylden. Baglågens indstilling skal også indkodes i computeren. Indstil først baglågen på maskinen, indkod derefter den indstillede værdi i computeren ved menupunktet Skala position. Ved spredning af salt bør der normalt vælges en lågeåbning på mellem skala 40 og 60. Dos. /indstillings menu. Før spredningen startes indkodes gram/m2, bredde, vægtfylde og skala position. 6

7 Drift. Driftsbillede 1. Start /stop spredning sker via tryk på start /stop tasten. Husk der skal være oliecirkulation på udtaget til sprederen. Når spredningen er startet vises der to tunger øverst i driftsbilledet. Den aktuelle dosering vises midt i driftsbilledet. Det er muligt at ændre doseringen i step under kørslen, ved at trykke på +10% eller -10%. Driftsbillede 2. Når symbolet m vises nederst i driftsbilledet er det muligt at ændre arbejdsbredden i step under kørsel, ved at trykke på +1.0m / -1.0m. Den aktuelle bredde vises ved siden af symbolet m. Ved at trykke på funktionstasterne under pilene nederst på skærmen, er det muligt at bladre imellem forskellige visninger. Driftsbillede 3. Øverst i driftsbillede vises at spredningen er startet, de yderste pile vises kun når maskinen regulerer båndhastigheden. Midt i driftsbilledet vises den aktuelle dosering, og at den oprindelig indkodede dosering er ændret med -20% Nederst vises den aktuelle fremkørselshastighed. 7

8 Optælling af spredt mængde. Der er 10 triptællere og en totaltæller til rådighed i computeren. Værdierne i triptællerne kan slettes, når de ikke længere skal bruges. Totaltælleren kan ikke slettes. For at komme til triptællere trykkes først på tasten menu, flyt cursoren ned på triptællere og tryk på enter. Flyt herefter cursoren til den triptæller der ønskes valgt, og tryk på enter. Når en triptæller er valgt vises den spredte mængde, det optalte areal, samt den anvendte tid. Vælg slet tæller for at nulstille værdierne i den valgte tæller og starte på en ny opgave. Vælges en tæller hvor der allerede ligger optalte værdier, og disse ikke slettes, fortsætter optællingen fra disse værdier. Den tæller der er aktiv kan også vises i driftsbilledet under kørsel. Der kan tilkøbes en printer, så det er muligt at udskrive værdierne i triptællerne. Er tællerne navngivet kommer navnet med på udskriften, ligeledes kan dato, måned og år indkodes, så de kommer med på udskriften. Der kan printes en tæller af gangen, eller alle 10 tællere kan printes samtidigt. 8

9 Alarmer. Computeren overvåger driften under kørsel, kommer der driftsforstyrrelser vises der en alarm på skærmbilledet. Når en alarm er aktiv kan computeren ikke betjenes før der er kvitteret for alarmen, det gøres ved at trykke på C-tasten. Hvis ikke årsagen til alarmen fjernes, vises den igen efter kort tid. Alarmen vises, hvis båndet ikke kører med den korrekte hastighed. Mest almindelige årsager: Der er ingen olie til rådighed fra traktoren, åben for traktorens hydrauliske udtag. Der er for lidt olie til rådighed fra traktoren, skru op for oliemængden eller reducer fremkørselshastigheden. Båndet skal køre meget langsomt (lav fremkørselshastighed og lille arbejdsbredde), indstil baglågens skala på en mindre værdi, eller forøg fremkørselshastigheden. Alarmen vises hvis tallerknerne ikke kan opnå den ønskede hastighed. Mest almindelige årsager: Der er ingen olie til rådighed fra traktoren, åben for traktorens hydrauliske udtag. Der er for lidt olie til rådighed fra traktoren, skru op for oliemængden. Der ønskes flere omdrejninger på tallerknerne end det er muligt, det indkodede omdrejningstal ændres til et mindre. Alarmen vises hvis der forekommer en kortslutning på maskinen, eller hvis der er for lidt strøm til rådighed fra traktoren. For at annullere alarmen skal computeren slukkes og herefter tændes igen. Kontroller alle stikforbindelser og kabler for skader og fugt. Bliver alarmen ved med at komme kontaktes forhandleren. Alarmen kan annulleres ved at trykke på C- tasten, herefter kan computeren betjenes, men der er ingen kommunikation mellem spreder og computer. 9

10 Alarmer fortsat. Alarmen vises hvis det forsøges at gå ind i menu imens spredningen er startet. Tryk på C-tasten for at annullere alarmen, tryk på start /stop tasten for at stoppe spredningen, herefter er det igen muligt at få adgang til menu. Valgfri alarmer. Det er muligt at få computeren til at komme med en alarm når beholderen er ved at være tom. Tryk på tasten menu, vælg indkodning, alarmer, kg rest. Her kan det indkodes ved hvor mange kg der ønskes en alarm, via funktionstasterne sættes alarmen til On. For at alarmen kan virke er det nødvendigt at indkode hvor mange kg. der fyldes i beholderen hver gang der læsses, se forklaring nedenfor. For at kg /rest alarmen kan virke skal denne fremgangsmåde følges, hver gang der fyldes materiale i beholderen: Tryk på tasten udfor vægtsymbolet. Tryk på funktionstasten under fyldesymbolet. Indkod den mængde der er i beholderen, og tryk på enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. 10

11 Tømning. Er der fyldt for meget materiale i beholderen, er det enkelt at tømme den igen. Tryk på tasten menu, vælg tømning og tryk enter. Tømning startes og stoppes nu ved at trykke på start /stop tasten. Åben eventuelt baglågen helt inden funktionen startes. Opsætning. Der er muligt at ændre opsætningen lidt på computeren, så den passer bedst muligt til den type opgave sprederen skal bruges til. Nedenfor er vist de forskellige muligheder. Derudover er det muligt at foretage kalibrering af p-ventil og dosering Ændring af den % -vise stepstørrelse. Stepstørrelsen i driftsbilledet kan ændres til det ønskede. Tryk på menu tasten, vælg dos./indstilling, vælg step%, indkod den ønskede stepstørrelse og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. Ændring af arbejdsbredde stepstørrelsen. Stepstørrelsen på arbejdsbredden i driftsbilledet kan ændres til det ønskede. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg arbejdsbredde step, indkod den ønskede stepstørrelse og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. 11

12 Opsætning fortsat. Tallerkenomdrejningerne til de forskellige arbejdsbredder ligger i en tabel i computeren. Hvis omdrejningstallet ikke passer helt til den bredde der skal spredes på, er det muligt at indkode et offset i %. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg tallerken omdr offset, indkod det ønskede offset og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. P-ventilen er kalibreret fra fabrikken, det kan dog blive nødvendigt at foretage en kalibrering igen. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg hydr. kalibrering. Tryk på enter for at starte kalibreringen. Der skal være oliecirkulation til sprederen når kalibreringen startes. Kalibreringen varer ca. 1 minut, når den er færdig vendes der automatisk tilbage til menuen indkodning. Det er normalt ikke nødvendigt at ændre på doseringskalibreringen. Hvis cm3/impuls ved en fejl er blevet slettet eller ændret kan det oprindelige tal kodes ind igen. Det fra fabrikken originale tal findes bagerst i instruktionsbogen under computerdata. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg dos. kalibrering, indkod det korrekte tal og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. 12

13 Opsætning fortsat. Hvis skærmbilledet ikke står helt skarpt kan skærmens kontrast ændres. Det kan vælges om lyset skal være tændt hele tiden eller om det skal tænde ved 1. tastetryk Tryk på menu tasten, vælg system, vælg kontrast /lys og tryk enter. Tryk på menu tasten for at vende tilbage til driftsbilledet. Hastighedssensor kalibrering. Hastighedssensoren skal være kalibreret rigtigt, for at sprederen doserer korrekt, og optæller det rigtige areal. Der bør som minimum være impulser pr. 100 meter. Tryk på menu tasten, vælg indkodning, vælg hastighedssensor og tryk enter. Når impulser/100m er fundet, bør tallet noteres i instruktionsbogen under computerdata, så det let kan indkodes igen hvis det skulle blive slettet ved en fejl. Se næste billede. For at kalibrere hastighedssensoren opmåles der en strækning på 100 meter, og der køres frem til startmarkeringen. Vælg om der køres med rader eller hjulføler. Tryk på funktionstasten under symbolet 100m, kør strækningen (impulserne optælles når der køres), og tryk på enter, det optalte antal impulser vises, tryk enter for at gemme, og vende tilbage til indkodningsmenuen. Kendes antal impulser pr. 100m. i forvejen, kan antallet indkodes direkte, kalibrering er ikke nødvendig. 13

14 Test. I menuen test er det muligt at kontrollere om de forskellige ind og udgange virker. Det er også muligt at kontrollere om en induktiv føler virker. Tryk på menu tasten, vælg system, vælg test og tryk enter. Se billedet nedenfor. I menuen input er det muligt at kontrollere de induktive følere på maskinen. Når en føler aktiveres /deaktiveres skiftes der mellem HI og LO på linjen under der aktuelle føler. For hver gang en føler aktiveres, tæller tallene til højre på skærmen. I menuen test p.ventil er det muligt at kontrollere udgangene til p.ventilerne. Indkodes der i bånd p.ventil f.eks. 40% og trykkes enter, sendes der 40% strøm til den pågældende p.ventil, og båndet kører langsomt. Husk at der skal være olieflow fra traktoren for at båndet kan køre. 14

15 Nedløbsindstilling. Ved spredning af salt skal nedløbene være indstillet på skala 4. Husk at indstille både højre og venstre nedløb. Tallerkenhøjde. Ved spredning af salt skal der være 40cm. fra tallerknerne til vejen. Korrektion af spredebilledet. Det er muligt at ændre på spredebilledet ved at justere på nedløbene og omdrejningerne på spredetallerkenerne. Spreder maskinen for bredt eller for smalt ændres der på tallerknernes omdrejningstal indtil den rigtige arbejdsbredde opnås. Spreder maskinen på den rigtige bredde, men ligger der f.eks. for lidt salt bag ved maskinen og for meget i siderne, er det muligt at ændre spredebilledet. Flyt nedløbene et eller to skalatrin ned; hvis den oprindelige indstilling var 4 flyttes nedløbene til position 3 eller 2. Ligger der for meget salt bag maskinen og for lidt i siderne, flyttes nedløbene et eller to skalatrin op, altså i retning af skala 5. 15

16 Gødning. Det er muligt at sprede kunstgødning med sprederen. Den største arbejdsbredde der kan køres på hvor der opnås et acceptabelt spredebillede er 10 meter. Når der skal spredes gødning skal nedløbene indstilles på skala 1, og tallerknerne skal køre 500 o/min. Disse indstillinger skal anvendes uanset om der køres på 2 eller 10 meters arbejdsbredde, dog kan omdrejningerne reduceres til hvis der køres på 2, 3 eller 4 meters arbejdsbredde. Sand. Sprederen kan anvendes til at sprede sand. Den største arbejdsbredde ved spredning af sand er 6-10 meter, alt efter hvilken type sand der anvendes. Når der skal spredes sand skal nedløbene indstilles på skala 4, omdrejningerne på tallerknerne indstilles til den ønskede arbejdsbredde opnås. Vær dog opmærksom på at sand slider forholdsvis meget på sprederens udkastere, hvis der køres med o/min. på tallerknerne vil udkasterne være slidt allerede efter den første sæson. Der bør vælges en forholdsvis stor åbning på baglågen når der skal spredes sand(skala 60-80), idet sand har en tendens til at klumpe, dette er især et problem i hård frost. Omvendt bør der heller ikke vælges en alt for stor åbning, da sandet så vil have en tendens til at brække af når det forlader båndet, og falde ned på tallerknerne i for store portioner af gangen, dette giver en ujævn dosering. Kalk. Der kan også spredes kalk med sprederen. Den største arbejdsbredde der kan køres på ved spredning af kalk er 6 meter. Når der skal spredes kalk skal nedløbene indstilles på skala 4, og der skal køres med 500 o/min. på tallerknerne. Baglåge åbningen indstilles på skala , for at sprederen kan dosere en stor nok mængde. Topdressing. Sprederen kan også anvendes til topdressing. Den største arbejdsbredde der kan køres på ved spredning af topdressing er 4-6 meter. Når der skal spredes topdressing skal nedløbene indstilles på skala 4, og der skal køres med 2-400* o/min. på tallerknerne. Baglåge åbningen indstilles på skala *Vær opmærksom på at topdressing slider forholdsvis meget på sprederens udkastere, hvis der køres med mange omdrejninger på tallerknerne vil udkasterne blive udsat for et meget stort slid. Kør derfor altid på så lille en arbejdsbredde så muligt, og med så få omdrejninger på tallerknerne som overhovedet muligt. 16

17 Generel vedligehold. Det er vigtigt at sprederen holdes i orden for at undgå utilsigtede driftsstop. I god tid før sæsonen starter bør alle maskinens funktioner afprøves, og eventuelt defekte eller slidte dele udskiftes. Er maskinen udstyret med computer, bør denne opbevares tørt og varmt når den ikke anvendes. Alle stikforbindelser skal renholdes og eventuelt sprøjtes med kontaktspray, for at undgå at der dannes ir, og dermed dårlig forbindelse i stikkene, med periodiske forbindelsesfejl til følge. Efter brug bør maskinen altid afvaskes grundigt, så der ikke sidder rester af salt eller andet snavs på sprederen. Smøreanvisning. Styrerullerne til båndet smøres en gang ugentligt, de er placeret i midt på rammen i højre og venstre side. Stilkene hvor spredetallerknerne er monteret smøres ligeledes en gang ugentligt. Flangelejerne ved bagrullen skal smøres en gang hver anden uge. Der er et leje i hver side af rullen. Henstilling efter sæson. Når sæsonen er slut, afvaskes sprederen ekstra grundigt, så der ikke sidder rester af salt eller andet snavs på sprederen. Når maskinen efter afvaskning er tør, bør de skader der er kommet på de lakerede flader repareres, for at forhindre rustdannelse, anvend en god rustbeskyttende maling nederst, inden der påføres toplak (Rød ral 3002, Orange ral 2004). Maskinen gennemgås for fejl og mangler, og eventuelt defekte /slidte dele udskiftes. Sprøjt maskinen ind i et tyndt lag olie, undgå dog at der kommer olie på maskinens gummidele, brug gerne hydraulik olie, eller lignende, undgå dieselolie. Er maskinen udstyret med computer, bør denne opbevares tørt og varmt udenfor sæsonen, alle stikforbindelser skal gøres rene og sprøjtes med kontaktspray, for at undgå at der dannes ir. 17

18 Mål og vægt. SG/SGS-1500 SG/SGS-1000 SG/SGS-500 Læssehøjde 1430mm 1300mm 1125mm Læsse bredde 2000mm 1750mm 1400mm Beholder længde 1520mm 1200mm 1000mm Total længde 2035mm 2030mm 1970mm Total bredde 2000mm 1770mm 1770mm Total højde 1430mm 1300mm 1120mm Vægt uden tilbehør 445kg 420kg 400kg Computerdata. De data der fra fabrikken ligger i computeren kan findes nedenfor, så de let kan indkodes igen, hvis de ved en fejl skulle blive slettet. Når hastighedssensoren er kalibreret kan impulser/100 meter skrives ind sammen med de andre data nedenfor. Dosering Cm3/imp. Computer nr. Impulser /100m. Ventil type Danfoss. EU Overensstemmelseserklæring: (Direktiv 89/392/EØF, Annex II, supl. A) Fabrikant: BREDAL A/S Overgårdsvej 19, DK 7120 Vejle Ø Erklærer hermed at Bredal type SG(S) Serie nr. er fremstillet i overensstemmelse med Maskindirektivet (Direktiv 89/392/EØF) med ændringer, og med nationale bestemmelser. BREDAL DK-7120 Vejle Ø Bredal d

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift: Indsåning: Daglig brug: - Indstil baglågen på sprederen (skala position). - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No. 021-510-DK; Version 2.00a Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning: Indsåning: Daglig brug: - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den mængde der skal spredes og tryk enter. - Vælg bredde

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 GENERELT OM BRUG...5 GØDNINGSSPREDER...5

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LH 5000. Brugsanvisning

LH 5000. Brugsanvisning LH 5000 DK Brugsanvisning FORORD Velkommen til mange timers fornøjeligt arbejde med Deres nye LH 5000 multifunktions-computer til traktor og redskaber. Vi anbefaler, at De mindst læser de generelle informationsafsnit

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere