Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning (2010/05) da

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da"

Transkript

1 I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning (2010/05) da

2 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper på både den kolde og den varme side. Det gør, at elforbruget reduceres yderligere, hvilket giver dig endnu lavere opvarmningsomkostninger. Med Bosch Compress EHP er der også mulighed for at installere i henhold til myndighedernes byggeregler. Installation af varmepumpe for varmeoptagelse i undergrund, jord eller sø skal anmeldes. Kontakt kommunens Natur- og Miljøafdeling. I forbindelse med købet skal forhandler/installatør foretage en energiberegning, og bedømme energidækningsgraden for varmepumpesystemet.

3 DA Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger Anvendelse Generelt Funktion for udeenhed Energimåling Styreenhed Tilskud Varmtvandsproduktion Kontrolpanel Betjeningsoversigt Afbryder (ON/OFF) Indikatorlampe Menuvindue Menuknap og menudrejeknap Tilbage-taste Mode-knap Info-knap Menuoversigt Menustyring Udgangsposition Find ønsket funktion, og ændr værdi Hjælpeinformation i menuvinduet Indstillinger på Kundeniveau Mode-knappens funktioner Rumtemperatur Varmtvand Ferie Energimålinger Timere Ekstern styring Generelt Alarm Access-niveau Reset til fabriksindstillinger Alarm Alarmlampe styring og rumføler Alarmsummer ved alarm Bekræftelse af alarm Alarmtimer, alarmdrift Alarmkategorier Alarmvindue Alarmfunktioner Advarsler Informationslog Energispareråd Eftersyn og service Ekspansionsbeholder Partikelfilter Information fra varmepumpen Driftsinformation Info-knappen Driftssymboler Varme generelt Kredse til varme Styremåder for varme Tidsstyring af varme Driftsformer

4 4 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger DA 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant med grå baggrund og kant. Ved fare på grund af strøm udskiftes udråbstegnet i advarselstrekanten med et lynsymbol. Signalord ved advarselshenvisningens start markerer konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå livsfarlige personskader. Vigtige informationer Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. De markeres med linjer over og under teksten. 1.2 Sikkerhedsanvisninger Generelt B Du bedes læse og opbevare den foreliggende vejledning omhyggeligt. Installation og opstart B Varmepumpen må kun installeres og startes op af et autoriseret El-Installatør / VVS-installatør / Kølefirma. Skader på grund af betjeningsfejl Betjeningsfejl kan føre til personskader og/eller materielle skader. B Sørg for, at børn ikke betjener eller leger med anlægget uden opsyn. B Sørg for, at kun personer, som kan betjene anlægget korrekt, har adgang til det. Vedligeholdelse og reparation B Reparationer må kun udføres af et autoriseret El- Installatør / VVS-installatør / Kølefirma. Dårligt udførte reparationer kan føre til risiko for brugeren og til forringet funktion. B Brug kun originale reservedele. B Lad et autoriseret El-Installatør / VVS-installatør / Kølefirma efterse varmepumpen årligt og vedligeholde den efter behov. Øvrige symboler Symbol B Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet eller til andre dokumenter Opremsning/listeindhold Tab. 1 Opremsning/listeindhold (2. niveau)

5 DA Anvendelse 5 2 Anvendelse 2.1 Generelt Compress EHP er en serie af varmepumper, som benytter lagret solenergi til at give vandbåren opvarmning og varmt vand I Fig. 1 Lagret solenergi 1 Undergrundsvarme 2 Jordvarme 3 Søvarme 6-11 LWM er varmepumper med integreret varmtvandsbeholder LW er varmepumper beregnet til supplering med en ekstern varmtvandsbeholder. Når varmepumpen er installeret og startet op, skal nogle funktioner kontrolleres med regelmæssige intervaller. Der er muligvis opstået en fejl, eller mindre vedligeholdelsesforanstaltninger er nødvendige. Hvis problemet fortsætter, bedes du henvende dig til installatøren. 2.2 Funktion for udeenhed Varmepumpen består af fire hovedkomponenter: Fordamper Fordamper kølemidlet som gas og overfører samtidig varme fra energifangeren (f.eks. jordvarmesonden) til kølemiddelkredsen. Kondensator Kondenserer gassen til væske igen og overfører varmen til varmeanlægget. Ekspansionsventil Sænker trykket for kølemidlet. Kompressor Øger trykket for kølemidlet. Disse fire hovedkomponenter er forbundet med hinanden via tre lukkede rørsystemer. I varmepumpen cirkulerer der et kølemiddel, som er flydende i nogle af kredsens dele og gasformede i andre.

6 6 Anvendelse DA I Fig. 2 Funktionsbeskrivelse 1 Kuldebærerpumpe 2 Fordamper 3 Kompressor 4 Kondensator 5 Varmtvandsbeholder 6 Gulvvarme 7 Radiator 8 Varmepumpe 9 Varmebærerpumpe 10 Ekspansionsventil 11 Borehul (undergrundsvarme) 12 Jordvarmeslange Kuldebæreren, som er en blanding af vand og frostsikringsmiddel, cirkulerer i en plastslange i jordvarmesonden eller jordvarmefangeren. Væsken optager den lagrede solenergi, hvorefter den føres til varmepumpens fordamper ved hjælp af kuldebærerpumpen. Temperaturen er ca. 0 C. I fordamperen møder kuldebærervæsken kølemediet. Kølemediet er da i væskeform og har en temperatur på ca. -10 C. Når kølemediet møder kuldebærervæsken på 0 C, begynder den at koge. Der dannes damp, som føres ind i kompressoren. Dampens temperatur er ca. er 0 C. I kompressoren hæves trykket på kølemediet, og dampens temperatur stiger til ca C. Den varme gas trykkes derefter ind i kondensatoren. I kondensatoren overføres varmen til husets varmesystem (radiatorer og gulvvarme) og varmtvandssystem. Dampen køles ned og bliver til væske. Kølemediets tryk er stadigvæk højt, når det føres videre til ekspansionsventilen. I ekspansionsventilen sænkes kølemediets tryk. Samtidig falder temperaturen også til ca. -10 C. Når kølemediet passerer fordamperen, omdannes det til damp igen. Kuldebærervæsken ledes ud fra varmepumpen til borehullet/jordvarmeslangen for at hente ny lagret solenergi. Væskens temperatur er da ca. -3 C.

7 DA Energimåling 7 3 Energimåling Energimålingen i varmepumpen er en tilnærmelse baseret på summen af den nominelt afgivne effekt under den aktuelle måleperiode. Beregningen forudsætter f.eks., at varmepumpen er korrekt installeret, samt at flow og Δ- temperaturer på den varme og kolde side er justeret i henhold til anbefalingen. Værdien bør således ses som et skøn over den reelle afgivne effekt. Fejlmarginen i beregningen vurderes under normale forhold til 5-10 % Desuden påvirkes energieffektiviteten af udetemperaturen, indstillingerne for henholdsvis termostat- og rumstyring, samt varmepumpens anvendelse. Her kan ventilation, indetemperatur og varmtvandsbehov spille en afgørende rolle.

8 8 Styreenhed DA 4 Styreenhed Styreenheden styrer og overvåger opvarmningen af varme og varmt vand med varmepumpe og elvarmer. Overvågningsfunktionen slukker for eksempel varmepumpen ved eventuelle driftsfejl, så vigtige komponenter beskyttes mod skader. 4.1 Tilskud Varmepumpen kan være dimensioneret til at dække husets topeffekt alene og behøver da normalt ikke tilskud. Der kan dog i dette tilfælde være installeret tilskud, som kun kommer i drift i nødstilfælde, hvis varmepumpen står stille. Varmepumpen kan også dimensioneres for at dække husets behov i lavere grad, og kræver da tilskud i årets koldere perioder. Tilskuddet hjælper også til ved nøddrift, ekstra varmtvand og varmtvandsspids. Tilskuddet udgøres af eltilskud. Tilskuddet aktiveres automatisk af styreenheden ved behov. 4.2 Varmtvandsproduktion Det varme vand varmes op i varmtvandsbeholderen. Når temperaturen falder på varmt vand, skifter styreenheden til varmtvandsproritering, og varmedriften stopper. Varmtvandsbeholderen har en beholderføler, som overvåger varmtvandstemperaturen.

9 DA Kontrolpanel 9 5 Kontrolpanel Indstillinger for styring af varmepumpen foretages på styreenheden betjeningsfelt. Det integrerede display viser informationerne til den aktuelle status. 5.4 Menuvindue På displayet kan du: Aflæse informationer fra varmepumpen. 5.1 Betjeningsoversigt Se på menuerne, du har adgang til. Ændre indstillede værdier Menuknap og menudrejeknap 2 mode menu 7 Benyt for at komme til menuerne fra Udgangspositionen. Brug menudrejeknappen for at: 3 4 info ok I Navigere blandt menuerne og komme frem til indstillingsvinduet. Drej på knappen for at se flere menuer på samme niveau eller ændre en indstillet værdi. Fig. 3 Kontrolpanelet 1 On/Off-knap 2 Mode-knap 3 Info-knap 4 Menudrejeknap 5 Indikatorlampe 6 Tilbageknap 7 Menuknap 8 Menuvindue Tryk på drejeknappen for at skifte til et lavere menuniveau eller gemme en ændring. 5.6 Tilbage-taste Benyt for at: Vend tilbage til det overordnede menuniveau. Forlad indstillingsvisningen uden at ændre den indstillede værdi. 5.2 Afbryder (ON/OFF) Varmepumpen tændes og slukkes på afbryderen. 5.3 Indikatorlampe 5.7 Mode-knap Benyt for at ændre driftstype. Ændre driftstype. Lampen lyser grønt. Lampen blinker rødt. Lampen lyser rødt. Lampen blinker langsomt, menuvindue slukket. Lampen og menuvinduet er slukket. Varmepumpen er i gang. Der er en alarm, som ikke er kvitteret Alarmen er kvitteret, men årsagen til alarmen er der endnu Varmepumpen er i standby 1). Der er ingen spænding frem til styreenheden. 5.8 Info-knap Benyt for at se information fra styreenheden om driftsfunktion, temperaturer, programversion m.m. Tab. 2 Lampens funktioner 1) Standby betyder, at varmepumpen er i gang, men der foreligger intet varme- eller varmtvandsbehov.

10 10 Menuoversigt DA 6 Menuoversigt Rumtemperatur Varmtvand Ferie Energimålinger Timer Generelt (Sommer-/ vinterdrift, Maks. driftstid for varme ved varmtvandsbehov) Kreds 1 Varme (Varme, Rumføler, Rumtemperaturprogram) Kreds 2, 3... (tilbehør) (Varme, Rumføler, Rumtemperaturprogram) Ekstra varmtvand (periode, Stoptemperatur) Varmtvandsspids (Ugedag, Interval, tidspunkt) Varmtvandsprogram Varmtvandsdrift Blokér varme ved varmtvandsbehov Maks. driftstid for varmtvand ved varmebehov Kreds 1 og Varmtvand Kreds 2, 3... (tilbehør) Produceret energi Forbrug eltilskud Timere, som er i gang vises, f.eks. for Ekstra varmtvandsperiode Ekstern styring Ekstern indgang 1, 2 Ekstern indgang kreds 2, 3... (tilbehør) Generelt Alarm Indstil dato Indstil tid Sommer-/ vintertid Belysningsintensitet display Sprog Informationslog Slet informationslog Alarmlog Slet alarmlog Alarmindikator (Alarmsummersignal, Alarmindikator styreenhedog Rumføler) Access-niveau Tilbage til fabriksindstillinger Tab. 3 Menuoversigt

11 DA Menustyring 11 7 Menustyring 7.1 Udgangsposition Udgangspositionen viser forskellige temperaturer, tidspunkter samt aktuelle driftssymboler. Vinduet viser skiftevis informationen Rumtemperatur(hvis der findes en rumføler) og Fremløbstemperaturfor hver installeret kreds. B Drej på drejeknappen for at vælge en funktion. 7 Fig I B Vælg funktionen ved at trykke på drejeknappen. De tre første menulinjer under Varmtvand vises I Fig. 4 Udgangsposition 1 Udetemperatur 2 Aktuelle driftssymboler 3 Kredsens rumtemperatur 4 Aktuel tid 5 Varmtvandstemperatur 6 Kredsens fremløbstemperatur 7 Kredsnummer Fig I B Drej knappen for at se de øvrige menulinjer I Fig. 5 Udgangsposition, kreds 2 vises Fig I 7.2 Find ønsket funktion, og ændr værdi Menuoversigt ( Side 10) viser de hovedfunktioner, som nås ved hjælp af og drejeknappen. B Tryk på drejeknappen for at vælge funktionen. B Tryk på I Fig I Fig. 6

12 12 Menustyring DA B Drej på knappen for at ændre den indstillede værdi. 7.3 Hjælpeinformation i menuvinduet I I Fig. 11 B Tryk på drejeknappen for at gemme værdien, eller benyt for at gå tilbage uden at ændre. Fig. 14 Hjælpeinformation 1 1 Menuniveauet er Varmtvand 2 Rulleliste. Det udfyldte felt viser, hvor man befinder sig blandt funktionerne under Varmtvand. 3 Pilen viser, at der findes en ny menu på næste niveau. 4 Prikkerne viser, at næste niveau er et indstillingsvindue. 5 Funktionen er markeret. 6 Tre af funktionerne under Varmtvand I Fig. 12 Styreenheden går automatisk tilbage til menuen, når værdien er gemt I Fig. 15 Hjælpeinformation I 1 Grafisk visning af værdien. 2 Største mulige værdi. 3 Enhed. 4 Foregående værdi. 5 Ny værdi. (Gemmes, når drejeknappen trykkes ind.) 6 Mindste mulige værdi Fig. 13 Økonomi og Komfort forklares nærmere i kapitlet om varmtvandsdrift ( Kapitel 10.3) I Fig. 16 Hjælpeinformation 3 1 Alternativ 4 af 9

13 DA Information fra varmepumpen 13 8 Information fra varmepumpen Varmepumpen giver informationer om temperaturer, driftsmodus, eventuelle fejl osv. 8.1 Driftsinformation I Udgangspositionen vises forskellige temperaturer og tidspunkter på døgnet. Forskellige driftssymboler viser, hvilke funktioner der er behov for eller som er i drift. 8.3 Driftssymboler I standardvisningen vises der nederst til højre symboler for forskellige funktioner og komponenter, som er nødvendige eller i drift I Fig Info-knappen B Tryk på i Udgangspositionen. Detaljeret information om temperaturer, driftsfunktion m.m. vises. B Drej på knappen for at se alle oplysninger. B Tryk på for at gå tilbage til udgangspositionen. B Tryk på i et menuvindue. Den detaljerede information vises så længe holdes trykket inde. B Slip. Menuvinduet vises I Fig. 19 Driftssymboler Fig I 1 Kompressor 2 Alarm (kompressor, tilskud) 3 Varme 4 Eltilskud 5 Energiforsyningsstop 6 Varmtvand 7 Ekstra varmtvand 8 Varmtvandsspids 9 Pool (tilbehør) 10 Køling (tilbehør) 11 Sol (tilbehør) 12 Udtørring 13 Ekstern styring 14 Program/tidsstyring 15 Party-mode 16 Ferie 17 Informationslog

14 14 Varme generelt DA 9 Varme generelt 9.1 Kredse til varme Kreds 1: Reguleringen af den første kreds hører til styreenhedens standardudstyr og kontrolleres via den monterede fremløbsføler eller sammen med en evt. installeret rumføler. Kreds 2-4 (shuntet); styring af op til yderligere 3 kredse findes som tilbehør. Hver kreds udstyres da med shuntmodul, shunt, cirkulationspumpe, fremløbsføler samt evt. rumføler. Kredsene 2-4 må ikke have højere fremløbstemperatur end kreds 1. Det betyder, at det ikke er muligt at kombinere gulvvarme fra kreds 1 med radiatorer fra en anden kreds. En sænkning af rumtemperaturen for kreds 1 kan påvirke andre kredse. Det maksimale antal kredse reduceres med én kreds for hvert XB2-baseret tilbehør, såsom Bosch Passive Cooling Station. 9.3 Tidsstyring af varme Programstyring: Styreenheden har to individuelt indstillelige tidsprogrammer (dag/klokkeslæt). Ferie: Styreenheden har et program for feriefunktion, så rumtemperaturen indstilles på et lavere eller højere trin i en indstillet periode. Programmet kan også koble varmtvandsproduktionen fra. Ekstern regulering; Styreenheden kan reguleres eksternt. Det betyder, at en forvalgt funktion udføres, så snart styreenheden modtager et indgangssignal. 9.4 Driftsformer Med eltilskud; varmepumpen er dimensioneret mindre end husets topeffekt, og eltilskuddet tillades at gå ind samtidig med varmepumpen for at dække behovet, når varmepumpen ikke klarer det selv. Alarmdrift, ekstra varmtvand og varmtvandsspids, samt hvis varmepumpen er slukket ved for lav udetemperatur, aktiverer også tilskuddet. 9.2 Styremåder for varme Udeføler: På husets ydervæg monteres der en føler. Udeføleren giver styreenheden besked om den aktuelle udetemperatur. Afhængigt af udetemperaturen tilpasses styringen automatisk til rumtemperaturen i huset. På styreenheden kan kunden selv bestemme fremløbstemperaturen til varmesystemet i forhold til udetemperaturen ved at foretage en ændring af varmekurve-indstillingen. Udeføler og rumføler (en rumføler er mulig pr. varmekreds): Til regulering med en udeføler og en rumføler skal der anbringes en (eller flere) følere centralt i huset. Rumføleren sluttes til varmepumpen og giver styreenheden besked om den aktuelle rumtemperatur. Dette signal påvirker fremløbstemperaturen. Fremløbstemperaturen falder, når rumføleren måler en højere temperatur end den indstillede temperatur. Rumføleren anbefales, hvis andre faktorer påvirker temperaturen i huset ud over udetemperaturen det kan f.eks. være en pejs, en blæsekonvektor, at huset er udsat for vind eller direkte solindstråling. Kun rummet, hvor rumføleren er monteret, påvirker reguleringen af rumtemperaturen for den pågældende varmekreds.

15 DA Indstillinger på Kundeniveau Indstillinger på Kundeniveau 10.1 Mode-knappens funktioner Ved at trykke på kan følgende funktioner benyttes direkte: Party Ferie Deaktivér køl Ekstra varmtvandsperiode > Ferie Funktionen svarer til indstillingerne i kundeniveauets menupunkt Ferie. Der findes en detaljeret beskrivelse i ( kapitel 10.4). > Deaktivér køl Denne menu vises kun, hvis kølefunktionen er installeret. Menuen har indflydelse på alle kredse med køling. > Party I festfunktionen afbrydes det løbende rumtemperaturprogram i løbet af den indstillede tid, så sænkning af temperaturen forhindres. Alternativ Tab. 7 Deaktivering af køling Nej Nej/Ja >> Antal timer Mindste værdi Største værdi Tab. 4 B Vælg det antal timer, hvor festfunktionen skal være aktiv. Funktionen startes straks i de aktiverede kredse. >> Kreds 1 >> kreds x Festperiode Alternativ Tab. 5 Aktivering af festfunktion B Ja vælges for at aktivere fest-driftsformen. Festfunktionen kan vælges for alle installerede kredse. Menuen vises kun, hvis der er installeret mere end én kreds. 0h 0h 99h Nej Nej/Ja Det varer længe, før køledriften påvirker temperaturen i huset. Vent derfor mindst én dag efter deaktivering/aktivering, før du foretager andre indstillinger. > Ekstra varmtvandsperiode B For beskrivelse af indstilling af Ekstra varmtvand ( Kapitel 10.3). Mindste værdi Største værdi Tab. 8 Periode for ekstra varmt vand 0h 0h 48h Vi anbefaler at aktivere funktionen ekstra varmt vand efter en periode med blokeret varmtvandsproduktion (f.eks. ferie), så eventuelle bakterier dræbes, og den ønskede varmtvandstemperatur hurtigt kan opnås igen. >> Deaktivér partyindst. Alternativ Tab. 6 Deaktivér party Nej Nej/Ja 10.2 Rumtemperatur Tryk på i udgangspositionen for at komme til øverste menuniveau. Vælg Rumtemperatur for at indstille varmen. Under Rumtemperatur findes: B Vælg Ja for at deaktivere den igangværende festfunktion i alle aktiverede kredse. Varmepumpen går over til programdrift. Menuen vises kun, hvis festfunktionen er aktiveret. Generelt Kreds 1 Varme Kreds 2, 3... For Kreds 2, 3...kræves tilbehøret Bosch Mixing Module.

16 16 Indstillinger på Kundeniveau DA > Generelt >> Sommer-/ vintertid >>> Vinterdrift Automatisk T1( C) Alternativ Tab. 9 Til betyder vedvarende vinterdrift. Der produceres varme og varmt vand. Fra betyder vedvarende sommerdrift. Der produceres kun varmt vand. Automatisk betyder skift afhængigt af de indstillede udetemperaturer. >>> Udetemperaturgrænse for skift Menuen vises kun ved indstillingen Automatisk under Vinterdrift. >> Maks. driftstid for varme ved varmtvandsbehov Menuen vises ikke, hvis Blokér varme ved varmtvandsbehov er indstillet på Ja ( Kapitel 10.3). > Kreds 1 Varme >> Varmekurve Sommer-/vinterdrift Til/Automatisk/Fra 18 C Mindste værdi 5 C Største værdi 35 C Tab. 10 Skiftetemperatur F-værdi Mindste værdi Største værdi Ved skift mellem sommerdrift og vinterdrift optræder der en vis forsinkelse, så det undgås, at kompressoren starter og stopper ved udetemperaturer i nærheden af den indstillede værdi. Tab. 11 Driftstid varme 20min 0min 120 min Varmekurven regulerer fremløbstemperaturen for varmekredsene. Varmekurven angiver, hvor høj fremløbstemperaturen må være i forhold til udetemperaturen. Styreenheden øger fremløbstemperaturen, så snart udetemperaturen falder. Fremløbstemperaturen måles af føler T1 for kreds 1 (fuldstændigt navn E11.T1) og føler T1 for kreds 2 (fuldstændigt navn E12.T1). Hver kreds styres af sin varmekurve. Installatøren indstiller typen af varmesystem for hver kreds, dvs. Radiator eller Gulv. Kurven for Gulv har lavere værdier, eftersom gulvene ikke tåler lige så høje temperaturer Fig. 20 Radiator Billedet viser fabriksindstillet kurve for radiatorkreds. Ved -2,5 C er børværdien for fremløbet 37,4 C. T1( C) Fig. 21 Gulv T2( C) I T2( C) I Billedet viser fabriksindstillet kurve for gulvkreds. Ved - 2,5 C er børværdien for fremløbet 27,2 C. Varmekurve indstilles for hver kreds. Hvis rumtemperaturen føles for høj eller lav i kredsen, bør kurven justeres. Kurven kan ændres på flere forskellige måder. Kurvens hældning kan ændres ved at forskyde fremløbstemperaturen opad eller nedad ved venstre (værdien ved udetemperatur 20 C, fabriksværdi 22,0 C) såvel som højre punkt (værdien ved udetemperatur -35 C, fabriksværdi 60,0 C). Derudover kan kurven påvirkes ved hver 5. udetemperaturgrad. Værdien ved 0 C vises over kurvens venstre del, fabriksværdi 35,7 C.

17 DA Indstillinger på Kundeniveau 17 B Drej på knappen for at ændre værdien. Tryk på drejeknappen for at gemme, eller benyt for at gå tilbage uden at gemme. I vinduet er firkanten markeret igen, og evt. ændret værdi vises efter firkanten. Desuden er kurven opdateret i henhold til den nye værdi. Fig I Indstillingsvinduet Varmekurve (radiator) Ændr venstre punkt: B Tryk på menudrejeknappen, når firkanten er markeret. Værdien markeres. Ændr en enkelt værdi, f.eks. værdien ved udetemperatur 0 C: B Drej knappen, når firkanten er markeret, indtil 0 C er markeret ( Billede 25). B Tryk på drejeknappen, således at værdien markeres. Fig I Fig I B Drej på knappen for at ændre værdien. B Drej på knappen for at ændre værdien. Tryk på drejeknappen for at gemme, eller benyt for at gå tilbage uden at gemme. I vinduet er firkanten markeret igen, og evt. ændret værdi vises efter firkanten. Desuden er kurven opdateret i henhold til den nye værdi. Ændr højre punkt: B Drej knappen, når firkanten er markeret. Øverste firkant ændres til udetemperatur med tilsvarende kurveværdi efter kolonet. Cirklen markerer aktuel kurveposition. B Fortsæt med at dreje knappen, indtil der igen vises en firkant før kolonet. B Tryk på drejeknappen, således at værdien markeres. Fig I B Tryk på drejeknappen for at gemme, eller benyt for at gå tilbage uden at gemme. B Benyt for at forlade kurveindstillingsvinduet og gå tilbage til menuen. Fig I Anbefalinger: B Forøg højre punkts værdi, hvis der føles for koldt ved lave udetemperaturer. B Forøg kurvens værdi ved 0 C, hvis der føles lidt for køligt ved udetemperaturer omkring 0. B Forøg eller formindsk kurvens værdi ved højre og venstre punkt lige meget for at finjustere varmen (kurven parallelforskydes).

18 18 Indstillinger på Kundeniveau DA >> Rumføler >>> Rumtemperaturpåvirkning 3.0 Mindste værdi 0.0 Største værdi 10.0 Tab. 12 Rumpåvirkning B Indstil, hvor meget en rumtemperatur, der afviger med 1 K ( C), skal påvirke den nominelle temperatur for fremløbstemperaturen. Eksempel: Ved en afvigelse på 2 K ( C) fra den indstillede rumtemperatur ændres den børværdi for fremløbstemperaturen med 6 K ( C) (2 K afvigelse* faktor 3 = 6 K). Program 1 og 2 Dette udvalg giver mulighed for at definere egne programmer for tidsstyringen ved indstilling af skiftetiderne, normaltemperaturen og afvigende temperaturer. Program Dag Start Stop Program 1, 2 Ma - sø 5:30 22:00 Tab. 15 Program 1 og 2 Indstilling af den ønskede tid pr. dag: B Program 1 eller vælg Program 2. B Gå til menuen Vis/ændr aktivt program. B Drej drejeknappen for at indstille dagen. >>> Dr.knaps arbejdsområde Mindste værdi Største værdi B Indstil, hvor mange grader drejningen for rumfølerens drejeknap skal være mellem + og. 6K betyder ca. +3K ved anslag + og ca. -3K ved anslag. Rumføleren måler temperaturen i det rum, den sidder i. Værdien sammenholdes med den indstillede ønskede rumtemperatur under Rumtemperaturprogram. Rumfølerens påvirkning beskrives i ( Kapitel 9.2). >> Rumtemperaturprogram B Vælg, om kredsen skal reguleres ved hjælp af et program eller ej. Optimeret drift Dette valg indebærer, at styreenheden kun styrer mod fremløbets børværdi ( Kapitel ) uden programmerede ændringer i løbet af døgnet. Optimeret drift giver i de allerfleste tilfælde den bedste komfort og energibesparelse. 6K 0K 6K Tab. 13 Driftsområde for rumfølerens drejeknap F-værdi Optimeret drift Alternativ Optimeret drift Program 1 Program 2 Tab. 14 Programvalg, kreds 1 Fig. 27 B Tryk på menudrejeknappen for at markere den værdi, der skal ændres. Fig. 28 B Drej på knappen, indtil den ønskede indstilling er nået. B Tryk på menudrejeknappen. B Drej drejeknappen for at indstille flere værdier som ovenfor. B Gå et skridt tilbage med. B Vælg Alternativ ved Gem: Tilbage uden at gemme Program 1 Program 2 De indstillede ændringer gemmes som valgt program eller gemmes ikke. B Åbn menuen Rumtemperatur normal. B Åbn menuen Rumtemperatur undtagelse. Rumtemperaturprogram, når der findes en rumføler: >> Rumtemperaturprogram I I >>> Aktivt program

19 DA Indstillinger på Kundeniveau 19 Hvis du har valgt et program, vises følgende ved drejning af drejeknappen: >>> Vis/ændr aktivt program >>> Rumtemperatur normal 20.0 C Mindste værdi 10.0 C Største værdi 35.0 C Tab. 16 Rum normaltemperatur B Indstil den ønskede børværdi for rumtemperaturen. >>> Rumtemperatur undtagelse 17.0 C Mindste værdi 10.0 C Største værdi 30.0 C Tab. 17 Rum afvigende temperatur B Indstil den temperatur, der skal gælde som undtagelsestemperatur i programmet. Menuen vises kun, hvis Program 1 eller Program 2 er valgt. >>> Kopiér til alle varmekredse Alternativ Tab. 18 Alle kredse B Vælg Ja for samme regulering af alle installerede kredse. Menuen vises kun for Kreds 1. Rumtemperaturprogram uden installeret rumføler: >> Rumtemperaturprogram >>> Aktivt program >>> Vis/ændr aktivt program Som med installeret rumføler, se ovenfor. >>> Rumtemperatur normal Nej Nej/Ja >>> Varme op/ned = Alternativ,, =, +, ++ Tab. 20 Varme +/ B Med denne funktion kan rumtemperaturen indstilles, så den normale rumtemperatur (se foregående menu) bliver til den ønskede rumtemperatur. B Denne funktion anvendes til forøgelse eller sænkning for varmesystemet, hvis der ikke er installeret en rumføler. giver en ca. 1 C lavere rumtemperatur. giver en ca. 0,5 C lavere rumtemperatur. + giver en ca. 0,5 C højere rumtemperatur. ++ giver en ca. 1 C højere rumtemperatur. >>> Rumtemperaturpåvirkning Indstilles på samme måde som i menuen Rumføler ( Kapitel 10.2). Indstillingen benyttes i temperaturprogrammet for at beregne, hvordan fremløbstemperaturen påvirkes, når undtagelsestemperaturen skal gælde. >>> Rumtemperatur undtagelse Som med installeret rumføler, se ovenfor. >>> Kopiér til alle varmekredse Som med installeret rumføler, se ovenfor. Ændring af varmeindstillingen - f.eks. forhøjelse eller sænkning af rumtemperaturen - virker først efter en vis tid. Det samme gælder for hurtige ændringer af udetemperaturen. Vent derfor mindst én dag, før du foretager eventuelle nye ændringer. > Kreds 2, 3...(tilbehør) Kreds 2, 3... har samme indstillingsmuligheder som Kreds 1, ( Kapitel 10.2). For Kreds 2, 3...kræves tilbehøret Bosch Mixing Module C Mindste værdi 10.0 C Største værdi 35.0 C Tab. 19 Rum normaltemperatur B Indstil værdien, der er målt i rummet. Temperaturprogrammet anvender den angivne værdi til beregning af forskellen mellem normaltemperatur og afvigende temperatur.

20 20 Indstillinger på Kundeniveau DA Børværdi Den børværdi for varmekredsen er fremløbstemperaturen, som skal holdes af varmepumpen. Somme tider ligger den målte aktuelle værdi en smule over eller under på grund af svingninger i udetemperaturen eller stort varmebehov. Den børværdi, som er indtastet af kunden/ installatøren, gælder for det meste for rumtemperaturen. Den omregnes af styreenheden til en børværdi for fremløbstemperaturen. 1 K ( C) for rumtemperaturen svarer ved normale betingelser til ca. 3 K ( C) for fremløbstemperaturen. Den børværdi er normalt baseret på: Den aktuelle kurveværdi (fremløbstemperatur ved den aktuelle udetemperatur i henhold til den gældende varmekurve). Aktuel kurveindflydelse på grund af: Rumføler Ferie Aktivt program Ekstern styring Beregning af børværdi Den børværdi for varmekredsen er den aktuelle kurveværdi, som ændres med en aktiv kurveindflydelse, hvis den forefindes. Prioritetsrækkefølgen for kurveindflydelsen er: Ekstern styring Aktivt program Ferie Rumføler Kun én indflydelse kan være aktiv. Hvornår og hvor høj indflydelsen må være, indstilles ved den pågældende funktion. For Kreds 2, 3... gælder: Hvis den blandede kreds har en lav aktuel værdi for T1 i forhold til den børværdi, blandes der mere anlægsvand i kredsen, så den børværdi holdes. Hvis fremløbstemperaturen har været under børværdien i en vis tid, foreligger der et varmebehov, og kompressoren producerer varme, inden der bliver en for stor temperatursænkning indendørs. Dette sker, indtil fremløbstemperaturen ligger nogle grader højere end børværdien. (Eller på grund af, at Maks. driftstid for varme ved varmtvandsbehov er udløbet.) I sommerdrift er varmebehovet deaktiveret Varmtvand Under Varmtvand findes følgende funktioner: Anmode om Ekstra varmtvand Angive, hvornår Varmtvandsspids skal udføres for at eliminere bakterier Indstille evt. Varmtvandsprogram Vælge driftsfunktion Blokere varmebehov under varmtvandsdrift Begrænse varmtvandsdrift ved varmebehov > Ekstra varmtvand Der produceres ekstra varmt vand, ved at temperaturen for vandet i varmtvandsbeholderen øges i de indstillede timer indtil den angivne stoptemperatur. >> Ekstra varmtvandsperiode Mindste værdi Største værdi Tab. 21 Periode for ekstra varmt vand B Indstil, hvor længe der skal produceres ekstra varmt vand. 0h 0h 48h Fast børværdi En fast børværdi (som ikke er baseret på en kurve) gælder ved: Ekstern børværdi. Børværdien er iht. indsignal 0-10V, hvor 1V er 10 C og 10V er 80 C (0V giver alarm). Begrænsning af børværdi Den beregnede børværdi kontrolleres løbende af de gældende, tilladte temperaturgrænser. Den gældende nominelle T1 for Kreds 1, og den målte aktuelle værdi for T1 anvendes for at aktivere eller deaktivere varmebehovet.

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03)

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03) 6 720 642 472-01.1I Bosch Mixing Module Installatørvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 367 (2011/11) da

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 367 (2011/11) da 6 72 643 475-.I Compress EHP 6 6- LWM 6-7 LW Installatørvejledning 6 72 8 367 (2/) da 2 DK Information Bosch Compress EHP 6 er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper på både

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere