KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)"

Transkript

1 L 314/13 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2205 af 6. august 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ( 1 ), særlig artikel 5, stk. 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) er blevet underrettet om de OTC-rentederivatklasser, som visse centrale modparter (CCP'er) har fået tilladelse til at cleare. For hver af disse klasser har ESMA vurderet de kriterier, som er væsentlige for at lade dem være omfattet af clearingforpligtelsen, herunder standardiseringsgrad, volumen og likviditet samt tilgængelige prisfastsættelsesoplysninger. Med det overordnede formål at reducere den systemiske risiko har ESMA fastsat de OTC-rentederivatklasser, som bør være omfattet af clearingforpligtelsen i overensstemmelse med proceduren i forordning (EU) nr. 648/2012. (2) OTC-rentederivataftaler kan have en konstant notionel værdi, en notionel værdi eller en betinget notionel værdi. Aftaler med en konstant notionel værdi har en notionel værdi, som ikke varierer over aftalens løbetid. Aftaler med en notionel værdi har en notionel værdi, som varierer over aftalens løbetid på en forudsigelig måde. Aftaler med en betinget notionel værdi har en notionel værdi, som varierer over aftalens løbetid på en uforudsigelig måde. Betingede notionelle værdier betyder større kompleksitet for så vidt angår prisfastsættelsen og risikostyringen i forbindelse med OTC-rentederivataftaler og dermed også for så vidt angår CCP'ernes muligheder for at cleare dem. Denne omstændighed bør tages i betragtning ved fastsættelsen af de OTC-rentederivatklasser, som skal omfattes af clearingforpligtelsen. (3) Ved fastsættelsen af, hvilke OTC-derivataftaleklasser der bør være omfattet af clearingforpligtelsen, bør der tages hensyn til den særlige karakter for OTC-derivataftaler, der indgås med udstedere af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. De OTC-rentederivatklasser, der omfattes af clearingforpligtelsen i henhold til denne forordning, bør således ikke omfatte aftaler, der indgås med udstedere af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, forudsat at de opfylder visse betingelser. (4) Forskellige modparter har forskellige behov med hensyn til den tid, der kræves til indførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige til clearing af OTC-rentederivater omfattet af clearingforpligtelsen. For at sikre en korrekt og rettidig gennemførelse af denne forpligtelse bør modparterne opdeles i kategorier, således at tilstrækkeligt ensartede modparter omfattes af clearingforpligtelsen fra samme dato. (5) En første kategori bør omfatte både finansielle og ikke-finansielle modparter, som på datoen for denne forordnings ikrafttrædelse er clearingmedlemmer af mindst en af de relevante CCP'er og for mindst en af de OTC-rentederivatklasser, som er omfattet af clearingforpligtelsen, eftersom disse modparter allerede har erfaring med frivillig clearing og allerede har etableret forbindelserne til nævnte CCP'er med henblik på clearing af mindst en af disse klasser. Ikke-finansielle modparter, som er clearingmedlemmer, bør også medtages i denne første ( 1 ) EUT L 201 af , s. 1.

2 L 314/ kategori, da deres erfaring og forudsætninger med hensyn til central clearing kan sammenlignes med de omfattede finansielle modparters. (6) En anden og tredje kategori bør omfatte finansielle modparter, som ikke er omfattet af første kategori, idet opdelingen baseres på omfanget af deres retlige og operationelle kapacitet vedrørende OTC-derivater. Aktivitetsniveauet i OTC-derivater bør tjene som grundlag for at differentiere de finansielle modparter efter omfanget af retlig og operationel kapacitet, og med henblik på opdelingen i anden og tredje kategori bør der derfor fastsættes en tærskelværdi baseret på den samlede gennemsnitlige notionelle værdi ved månedens slutning for ikke-centralt clearede derivater. Denne tærskeværdi bør fastsættes, så den sikrer en hensigtsmæssig opdeling af de mindre markedsdeltagere og samtidig gør det muligt at opfange en væsentlig risiko i anden kategori. Tærskelværdien bør tillige afstemmes efter den tærskel, som er vedtaget internationalt for marginkrav for ikke-centralt clearede derivater med henblik på at fremme regelkonvergens og begrænse modparternes overholdelsesomkostninger. I overensstemmelse med disse internationale standarder bør tærskelværdien, der som følge af den potentielle deling af risici inden for koncerner generelt gælder på koncernniveau, i forbindelse med investeringsfonde anvendes særskilt på hver fond, eftersom en fonds passiver normalt er adskilt fra såvel passiverne i andre fonde som forvalterens passiver. Tærskelværdien bør således anvendes særskilt på hver fond, så længe den enkelte investeringsfond i tilfælde af en fonds insolvens eller konkurs udgør en fuldstændig adskilt og ring-fenced pulje af aktiver, som ikke er sikret, garanteret eller understøttet af andre investeringsfonde eller forvalteren selv. (7) Visse alternative investeringsfonde (AIF'er) fanges ikke af definitionen af finansiel modpart i forordning (EU) nr. 648/2012, selv om omfanget af deres operationelle kapacitet vedrørende OTC-derivataftaler svarer til det, som kendetegner AIF'er omfattet af definitionen. AIF'er klassificeret som ikke-finansielle modparter bør derfor medtages i de samme kategorier af modparter som AIF'er klassificeret som finansielle modparter. (8) En fjerde kategori bør indeholde ikke-finansielle modparter, der ikke er omfattet af de øvrige kategorier som følge af deres i sammenligning med de andre kategorier af modparter mere begrænsede erfaring og operationelle kapacitet med hensyn til OTC-derivater og central clearing. (9) Ved fastsættelsen af den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i første kategori, bør der tages hensyn til, at disse muligvis ikke har de nødvendige forudgående forbindelser med CCP'erne for alle de klasser, der er omfattet af clearingforpligtelsen. Hertil kommer, at modparter i denne kategori er springbrættet til clearing for modparter, der ikke er clearingmedlemmer, idet clearingordninger med direkte og indirekte kunder forventes at opleve en betydelig fremgang som følge af clearingforpligtelsens ikrafttrædelse. Endelig tegner denne første kategori af modparter sig for en væsentlig del af volumenen for så vidt angår de OTC-rentederivater, der allerede cleares, og volumenen af de transaktioner, der skal cleares, vil stige betydeligt efter den dato, fra hvilken clearingforpligtelsen i denne forordning får virkning. For modparter i første kategori bør en rimelig tidsramme til at forberede clearing af yderligere klasser, til at håndtere fremgangen i clearingordninger med direkte og indirekte kunder og til at tilpasse sig til den stigende volumen af transaktioner, der skal cleares, fastsættes til seks måneder. (10) Ved fastsættelsen af den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i anden og tredje kategori, bør der tages hensyn til, at de fleste af dem vil få adgang til en CCP ved at blive direkte eller indirekte kunde hos et clearingmedlem. Denne proces kan tage mellem 12 og 18 måneder afhængigt af modparternes retlige og operationelle kapacitet samt forudsætninger med hensyn til etablering af de ordninger med clearingmedlemmer, som er nødvendige for at cleare aftalerne. (11) Ved fastsættelsen af den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i fjerde kategori, bør der tages hensyn til deres retlige og operationelle kapacitet samt deres i sammenligning med andre kategorier af modparter mere begrænsede erfaring med OTC-derivater og central clearing. (12) For OTC-derivataftaler indgået mellem en modpart etableret i et tredjeland og en anden modpart etableret i Unionen, som tilhører den samme koncern, som er inkluderet i samme konsolidering på fuldt grundlag, og som er underlagt passende centraliserede risikovurderings-, målings- og kontrolprocedurer, bør der ske en udsættelse af datoen for anvendelsen af clearingforpligtelsen. Udsættelsen af anvendelsesdatoen skal sikre, at de omhandlede

3 L 314/15 aftaler ikke omfattes af clearingforpligtelsen i en begrænset periode, fordi der ikke foreligger gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til nærværende forordning og vedrører det retsområde, hvor tredjelandsmodparten er etableret. De kompetente myndigheder bør på forhånd kunne efterprøve, at de modparter, som indgår disse aftaler, tilhører den samme koncern og opfylder de andre betingelser for koncerninterne transaktioner i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. (13) I modsætning til, hvad der gælder for OTC-derivater, hvis modparter er ikke-finansielle modparter, skal clearingforpligtelsen, hvis modparterne i OTC-derivataftaler er finansielle modparter, i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 anvendes på aftaler indgået efter underretningen af ESMA om en CCP's tilladelse til at cleare en bestemt OTC-derivatklasse, men før den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, forudsat at sådanne aftalers restløbetid på datoen, hvor clearingforpligtelsen for virkning, retfærdiggør dette. Anvendelsen af clearingforpligtelsen på sådanne aftaler bør ske ud fra en målsætning om at sikre en ensartet og sammenhængende anvendelse af forordning (EU) nr. 648/2012, at sikre den finansielle stabilitet og reducere den systemiske risiko samt at skabe lige vilkår for markedsdeltagerne, når en OTC-derivataftaleklasse erklæres omfattet af clearingforpligtelsen. Den mindste restløbetid bør derfor fastsættes på et niveau, som sikrer, at denne målsætning nås. (14) Før ikrafttrædelsen af reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 kan modparterne ikke forudse, om de OTC-derivataftaler, de indgår, vil blive omfattet af clearingforpligtelsen på den dato, hvor denne får virkning. Denne usikkerhed har en betydelig indvirkning på markedsdeltagernes muligheder for nøjagtigt at prisfastsætte de OTC-derivataftaler, de indgår, eftersom centralt clearede aftaler er omfattet af en anden ordning for sikkerhedsstillelse end ikke-centralt clearede aftaler. Et krav om fremtidig clearing (»frontloading«,»forward-clearing«) af OTC-derivataftaler indgået før nærværende forordnings ikrafttrædelse uanset disses restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, kan begrænse modparternes mulighed for at afdække deres markedsrisici tilstrækkeligt og enten påvirke markedets funktion og den finansielle stabilitet eller afskære modparterne fra at udøve deres sædvanlige aktiviteter, i og med at de afdækker risiciene med andre egnede midler. (15) OTC-derivataftaler indgået efter denne forordnings ikrafttrædelse og før clearingforpligtelsen får virkning, bør desuden ikke omfattes af clearingforpligtelsen, før modparterne i disse aftaler kan bestemme, hvilken kategori de tilhører, om de er omfattet af clearingforpligtelsen for en bestemt aftale, herunder deres koncerninterne transaktioner, og før de kan gennemføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne indgå disse aftaler under hensyn til clearingforpligtelsen. For at bevare markedets velordnede funktion og stabilitet samt lige vilkår for alle modparter giver det derfor god mening at argumentere for, at sådanne aftaler ikke bør omfattes af clearingforpligtelsen, uanset deres restløbetider. (16) OTC-derivataftaler indgået efter underretningen af ESMA om en CCP's tilladelse til at cleare en bestemt OTCderivatklasse, men før den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, bør ikke være omfattet af clearingforpligtelsen, hvis de ikke i væsentlig grad er relevante for den systemiske risiko, eller hvis det på anden måde kan bringe den ensartede og sammenhængende anvendelse af forordning (EU) nr. 648/2012 i fare at lade sådanne aftaler være omfattet af clearingforpligtelsen. Modpartskreditrisiko knyttet til OTC-rentederivataftaler med længere løbetider er i markedet i længere tid end modpartskreditrisiko knyttet til OTC-rentederivater med korte restløbetider. At pålægge aftaler med korte restløbetider en clearingforpligtelse vil medføre en byrde for modparterne, som ikke står i forhold til risikoreduktionen. Hertil kommer, at OTC-rentederivater med korte restløbetider udgør en forholdsvis lille del af det samlede marked og derfor en forholdsvis lille del af den samlede systemiske risiko knyttet til dette marked. De mindste restløbetider bør derfor fastsættes på et niveau, som sikrer, at aftaler med restløbetider på blot nogle få måneder ikke omfattes af clearingforpligtelsen. (17) Modparter i tredje kategori bærer en forholdsvis begrænset del af den samlede systemiske risiko, og omfanget af deres retlige og operationelle kapacitet vedrørende OTC-derivater er mindre, end hvad der gælder for modparter i første og anden kategori. Væsentlige elementer i OTC-derivataftalerne, herunder fastsættelse af prisen på OTC-rentederivater omfattet af clearingforpligtelsen og indgået før denne forpligtelse får virkning, skal tilpasses inden for korte tidsfrister med henblik på at inkorporere den clearing, som først vil finde sted flere måneder efter aftalens indgåelse. Denne proces med fremtidig clearing indebærer væsentlige tilpasninger af prisfastsættelsesmodellen og ændringer i dokumentationen af disse OTC-derivataftaler. Modparter i tredje kategori har meget begrænsede muligheder for at inkorporere fremtidig clearing i deres OTC-derivataftaler. Et krav om clearing af OTC-derivataftaler indgået før clearingforpligtelsen får virkning for disse modparter, kan derfor begrænse disses

4 L 314/ mulighed for at afdække deres risici tilstrækkeligt og enten påvirke markedets funktion og stabilitet eller afskære dem fra at udøve deres sædvanlige aktiviteter, hvis de ikke kan fortsætte med afdækningen. OTC-derivataftaler indgået af modparter i tredje kategori før den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, bør derfor ikke være omfattet af clearingforpligtelsen. (18) OTC-derivataftaler indgået mellem modparter tilhørende den samme koncern kan desuden undtages fra clearing, forudsat at visse betingelser er opfyldt, for at undgå at begrænse effektiviteten af koncerninterne risikostyringsprocedurer og dermed underminere opnåelsen af det overordnede formål med forordning (EU) nr. 648/2012. Koncerninterne transaktioner, som opfylder visse betingelser, og som er indgået før den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning for disse transaktioner, bør derfor ikke være omfattet af clearingforpligtelsen. (19) Denne forordning er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder forelagt Kommissionen af ESMA. (20) Kommissionen underrettede ESMA om, at den agtede at godkende det af ESMA foreslåede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med ændringer i overensstemmelse med proceduren i artikel 10, stk. 1, femte og sjette afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ( 1 ). ESMA vedtog en formel udtalelse om disse ændringer, som den forelagde Kommissionen. (21) ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, analyseret de potentielle omkostninger og fordele, indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder nedsat ved artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 og hørt Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 OTC-derivatklasser omfattet af clearingforpligtelsen 1. De i bilaget anførte OTC-derivatklasser er omfattet af clearingforpligtelsen. 2. De i bilaget anførte OTC-derivatklasser omfatter ikke aftaler, der indgås med udstedere af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, forudsat at disse aftaler opfylder alle følgende betingelser: a) de anvendes udelukkende til afdækning af sådanne rente- eller valuta-»mismatches«i cover poolen, som er knyttet til den særligt dækkede obligation eller særligt dækkede realkreditobligation b) de er registreret eller opført i cover poolen for den særligt dækkede obligation eller særligt dækkede realkreditobligation i overensstemmelse med national lovgivning om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer c) de opsiges ikke, i tilfælde af at udstederen af den særligt dækkede obligation eller særligt dækkede realkreditobligation eller cover poolen afvikles eller bliver insolvent ( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84).

5 L 314/17 d) modparten i det OTC-derivat, som indgås med udstedere af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, er mindst ligestillet med indehaverne af de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, medmindre modparten i det OTC-derivat, som indgås med udstedere af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, er den misligholdende eller berørte part eller giver afkald på at være ligestillet e) de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer opfylder kravene i artikel 129 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 ( 1 ) og er omfattet af et reguleringsmæssigt krav om sikkerhedsstillelse på mindst 102 %. Artikel 2 1. Med henblik på artikel 3 og 4 opdeles modparterne omfattet af clearingforpligtelsen i følgende kategorier: a) kategori 1 modparter, som på datoen for denne forordnings ikrafttrædelse for mindst en af OTC-derivatklasserne i nærværende forordnings bilag er clearingmedlemmer som defineret i artikel 2, nr. 14), i forordning (EU) nr. 648/2012 af mindst en af de CCP'er, som før nævnte dato har fået tilladelse eller er anerkendt til at cleare mindst en af disse klasser b) kategori 2 modparter ikke omfattet af kategori 1, som tilhører en koncern, hvis samlede gennemsnitlige udestående notionelle bruttoværdi ved månedens slutning for ikke-centralt clearede derivater for januar, februar og marts 2016 overstiger 8 mia. EUR, og som er enten: i) finansielle modparter eller ii) alternative investeringsfonde som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU ( 2 ), som er ikke-finansielle modparter c) kategori 3 modparter ikke omfattet af kategori 1 eller 2, som er enten: i) finansielle modparter eller ii) alternative investeringsfonde som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU, som er ikkefinansielle modparter d) kategori 4 ikke-finansielle modparter, som ikke er omfattet af kategori 1, 2 eller Med henblik på beregning af den i stk. 1, litra b), omhandlede samlede gennemsnitlige udestående notionelle bruttoværdi for koncernen ved månedens slutning medtages alle koncernens ikke-centralt clearede derivater, herunder valutaterminsforretninger, swaps og valutaswaps. 3. Hvis modparterne er alternative investeringsfonde som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU eller institutter for kollektiv investering i værdipapirer som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF ( 3 ), gælder den tærskelværdi på 8 mia. EUR, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra b), individuelt på fondsniveau. Artikel 3 Datoer, fra hvilke clearingforpligtelsen får virkning 1. Med henblik på aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget får clearingforpligtelsen virkning den: a) 21. juni 2016 for modparter i kategori 1 b) 21. december 2016 for modparter i kategori 2 ( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af , s. 1). ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af , s. 1). ( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af , s. 32).

6 L 314/ c) 21. juni 2017 for modparter i kategori 3 d) 21. december 2018 for modparter i kategori 4. Hvis en aftale er indgået mellem to modparter omfattet af forskellige kategorier af modparter, er datoen, fra hvilken clearingforpligtelsen får virkning for den pågældende aftale, den seneste dato. 2. For så vidt angår aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget, som er indgået mellem andre modparter end modparter i kategori 4, som udgør en del af den samme koncern, og hvor den ene modpart er etableret i et tredjeland og den anden modpart er etableret i Unionen, får clearingforpligtelsen uanset stk. 1, litra a), b) og c), virkning: a) den 21. december 2018, såfremt der ikke er vedtaget nogen afgørelse om ækvivalens i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland, eller b) den seneste af følgende datoer, såfremt der er vedtaget en afgørelse om ækvivalens i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland: i) 60 dage efter ikrafttrædelsen af den afgørelse, som er vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland ii) den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning i henhold til stk. 1. Denne undtagelse finder kun anvendelse, hvis modparterne opfylder følgende betingelser: a) den modpart, som er etableret i et tredjeland, er enten en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart b) den modpart, som er etableret i Unionen, er: i) en finansiel modpart, en ikke-finansiel modpart, et finansielt holdingselskab, et finansieringsinstitut eller en virksomhed, der yder accessoriske tjenester, der er underlagt passende tilsynskrav, og den modpart, der er omhandlet i litra a), er en finansiel modpart, eller ii) enten en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart, og den modpart, der er omhandlet i litra a), er en ikkefinansiel modpart c) begge modparter er inkluderet i den samme konsolidering på fuldt grundlag i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 d) begge modparter er underlagt passende, centraliserede risikovurderings-, målings- og kontrolprocedurer e) den modpart, der er etableret i Unionen, har skriftligt underrettet sin kompetente myndighed om, at betingelserne i litra a), b), c) og d) er opfyldt, og den kompetente myndighed har inden for 30 kalenderdage efter modtagelsen af underretningen bekræftet, at nævnte betingelser er opfyldt. Artikel 4 Mindste restløbetid 1. For finansielle modparter i kategori 1 er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning: a) 50 år for aftaler, som er indgået eller nyordnet inden den 21. februar 2016, som tilhører klasserne i tabel 1 eller 2 i bilaget b) 3 år for aftaler, som er indgået eller nyordnet inden den 21. februar 2016, som tilhører klasserne i tabel 3 eller 4 i bilaget c) 6 måneder for aftaler, som er indgået eller nyordnet den 21. februar 2016 eller senere, som tilhører klasserne i tabel 1-4 i bilaget.

7 L 314/19 2. For finansielle modparter i kategori 2 er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning: a) 50 år for aftaler, som er indgået eller nyordnet inden den 21. maj 2016, som tilhører klasserne i tabel 1 eller 2 i bilaget b) 3 år for aftaler, som er indgået eller nyordnet inden den 21. maj 2016, som tilhører klasserne i tabel 3 eller 4 i bilaget c) 6 måneder for aftaler, som er indgået eller nyordnet den 21. maj 2016 eller senere, som tilhører klasserne i tabel 1-4 i bilaget. 3. For finansielle modparter i kategori 3 og transaktioner omhandlet i denne forordnings artikel 3, stk. 2, som er indgået mellem finansielle modparter, er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning: a) 50 år for aftaler, som tilhører klasserne i tabel 1 eller 2 i bilaget b) 3 år for aftaler, som tilhører klasserne i tabel 3 eller 4 i bilaget. 4. Hvis en aftale er indgået mellem to finansielle modparter tilhørende forskellige kategorier eller mellem to finansielle modparter involveret i transaktioner omhandlet i artikel 3, stk. 2, er den mindste restløbetid, som skal tages i betragtning med henblik på nærværende artikel, den længste af de gældende restløbetider. Artikel 5 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august På Kommissionens vegne Jean-Claude JUNCKER Formand

8 L 314/ BILAG OTC-rentederivatklasser omfattet af clearingforpligtelsen Tabel 1 Basisswapklasser Id Type Løbetid Referenceindeks Afviklingsvaluta Afviklingsvalutatype Optionalitet Notionel værdi type A.1.1 Basis Euribor EUR 28D-50Å Fælles valuta Nej Konstant eller A.1.2 Basis Libor GBP 28D-50Å Fælles valuta Nej Konstant eller A.1.3 Basis Libor JPY 28D-30Å Fælles valuta Nej Konstant eller A.1.4 Basis Libor USD 28D-50Å Fælles valuta Nej Konstant eller Tabel 2 Fixed- to- floating renteswapklasser Id Type Løbetid Referenceindeks Afviklingsvaluta Afviklingsvalutatype Optionalitet Notionel værdi type A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Fixed- tofloating Fixed- tofloating Fixed- tofloating Fixed- tofloating Euribor EUR 28D-50Å Fælles valuta Nej Konstant eller Libor GBP 28D-50Å Fælles valuta Nej Konstant eller Libor JPY 28D-30Å Fælles valuta Nej Konstant eller Libor USD 28D-50Å Fælles valuta Nej Konstant eller Tabel 3 Klasser af forward rate agreements Id Type Løbetid Referenceindeks Afviklingsvaluta Afviklingsvalutatype Optionalitet Notionel værdi type A.3.1 FRA Euribor EUR 3D-3Å Fælles valuta Nej Konstant eller A.3.2 FRA Libor GBP 3D-3Å Fælles valuta Nej Konstant eller A.3.3 FRA Libor USD 3D-3Å Fælles valuta Nej Konstant eller

9 L 314/21 Tabel 4 Klasser af dag-til-dag indeksswaps Id Type Løbetid Referenceindeks Afviklingsvaluta Afviklingsvalutatype Optionalitet Notionel værdi type A.4.1 OIS EONIA EUR 7D-3Å Fælles valuta Nej Konstant eller A.4.2 OIS FedFunds USD 7D-3Å Fælles valuta Nej Konstant eller A.4.3 OIS SONIA GBP 7D-3Å Fælles valuta Nej Konstant eller

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 343/48 22.12.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2417 af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2016 C(2016) 8542 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.12.2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2012 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en) 13471/16 EF 309 ECOFIN 929 DELACT 219 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.6.2017 C(2017) 3691 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 6.6.2017 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN Bruxelles, den 8. februar 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTERNE DET FORENEDE KONGERIGES

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 12493/17 EF 208 ECOFIN 746 DELACT 164 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre 02012R0648 DA 30.06.2017 008.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2016 C(2016) 6867 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.10.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Central clearing "you can run, but you cannot hide"

Central clearing you can run, but you cannot hide Central clearing "you can run, but you cannot hide" EMIR hvad går reglerne ud på, og hvordan vil de påvirke den enkelte markedsdeltager? DDF - 28. november 2012 PROGRAM EMIR hvad går reglerne ud på, og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.12.2017 C(2017) 7967 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.12.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.3.2017 L 65/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/389 af 11. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 141/42 28.5.2019 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 C(2017) 5562 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.8.2017 om ændring Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.6.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 346/42 Den Europæiske Unions Tidende 20.12.2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1375/2013 af 19. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2016 C(2016) 4389 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.7.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.9.2018 L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1221 af 1. juni 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Clearingforpligtelsen, indberetningskrav og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivater og transaktionsregistre

Clearingforpligtelsen, indberetningskrav og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivater og transaktionsregistre 7.6.2018 A8-0181/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Werner Langen A8-0181/2018 Clearingforpligtelsen, indberetningskrav og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivater

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 345/96 Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2017 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/2399 af 12. december 2017 om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 3221 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 25.4.2019 om anerkendelse af Japans retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) IASB fastsatte ændringernes ikrafttrædelsestidspunkt til den 1. januar 2019, men det er tilladt at anvende dem tidligere.

(EØS-relevant tekst) (5) IASB fastsatte ændringernes ikrafttrædelsestidspunkt til den 1. januar 2019, men det er tilladt at anvende dem tidligere. 26.3.2018 L 82/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/498 af 22. marts 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0017 Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. L 73/98 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/413 af 14. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter for oksekød

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 C(2016) 1372 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.3.2016 om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, 27.12.2017 Den Europæiske Unions Tidende L 345/27 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2395 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår overgangsordninger

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 60/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om en række forslag til reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 87/492 31.3.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/592 af 1. december 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.11.2018 L 274/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 C(2015) 8835 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. marts 2014 (OR. en) 7866/14 Interinstitutionel sag: 2011/0202 (COD) EF 87 ECOFIN 273 DELACT 78 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. marts 2014 til: Komm.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Producentens navn og selskabets logo

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Producentens navn og selskabets logo 12.8.2017 L 209/19 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1469 af 11. august 2017 om fastsættelse af et standardiseret præsentationsformat for dokumentet med oplysninger om forsikringsproduktet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere