Isoleringsprodukter med ny teknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Isoleringsprodukter med ny teknologi"

Transkript

1 Isoleringsprodukter med ny teknologi Om denne rapport Denne rapport har form af et notat. Det et løbende litteraturstudium, der undersøger lette effektive isoleringsmaterialer baseret på nye teknologier. For at kunne sammenligne teknologierne og deres relevans som alternativer, opstilles også velkendte teknologier. For oversigtens skyld er de anvendte standarder og referencer samlet som slutnoter. Kriterier Der søges som minimum kendskab til følgende parametre for de i dette projekt behandlede isoleringsmaterialer: Varmeledningsevnen Nuværende anvendelsesområde Levetid Krav til opbevaring og bearbejdning Producenter Senest revideret den 4. april 2014 Isolering / Senest opdateret

2 Indhold Baggrund Formål Målgruppe Kriterier og fremgangsmåde Lovkrav BR10 afsnit 7 Energiforbrug BR10 afsnit 5 Brandforhold Varmeisoleringsevne Brandegenskaber Miljø og bæredygtighed Levetid og holdbarhed Konstruktioner Faktablade Oversigt isoleringsprodukttyper Råmateriale Produkttype Anvendelsesområde Montering Miljøforhold Opmærksomhedspunkter Producenter Kontrolordninger og certificering Faktablad Papiruld Faktablad Aerowool Appendix A Supplerende oplysninger Rapporten er udarbejdet af Peder Fynholm, Anders Westh Klellow og AnneMette Manelius, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg. Isolering / Senest opdateret

3 Faktablade oversigt I denne rapport har vi samlet udvalgte isoleringsprodukter på markedet. Hvert materiale får en side, der ganske kort præsenterer materialet og dets egenskaber. En samlet oversigt over produkterne forefindes sidst i rapporten. Her samles også litteraturreferencerne. Baggrund Baggrunden for denne rapport eller notat ligger i resultatkontrakten E2, om Energieffektive og miljørigtige byggematerialer. Resultatkontrakten er bygget op omkring materialer, der er smarte, lette og stærke, eller grønne. Det kan argumenteres at isoleringsmaterialer er en kategori af byggematerialer, der hører ind under alle kategorier. Formål Formålet med rapporten er at introducere en række lette og effektive isoleringsmaterialer og evaluere dem i forhold til deres anvendelighed i forhold til konventionelle mineralske isoleringsmaterialer. Der sker konstant udvikling af materialers anvendelse og performance. Dette medfører, at der er i rapporten både fremlægges grønne teknologier og mere højteknologiske materialer. Det kan diskuteres hvornår et produkt eller materiale er mere eller mindre grønt. Handler det om isoleringseffektivitet, så der kan spares energi til opvarmning og nedkøling af bygninger? Handler det om miljørigtig fremstilling med fokus på fornybare ressourcer og minimal CO2udledning? Handler det om levetid? Handler det om hvordan materialet kan genanvendes? De bedste produkter er en kombination, men enkelte produkter fremhæves ikke fremfor andre, fordi de altid må vurderes i forhold til aktuel anvendelse. Der må altså foretages en helhedsvurdering, der udover de grønne aspekter også inddrager den tekniske udførelse i forhold til indbygning og anvendelse. Målgruppe Målgruppen for rapporten er umiddelbart til fælles intern videnopbygning, der går på tværs af Byggeri og Anlægsdivisionens specialiserede centre. Rapporten er dog udformet så den kan anvendes bredt af byggeriets parter: entreprenører, rådgivere, bygherrer og andre med interesse for ny teknologi på isoleringsmaterialer. Rapporten er tænkt til løbende at kunne udbygges i takt med at nye produkter ser deres vej til markedet, eller egenskaberne på eksisterende produkter opdateres. Kriterier og fremgangsmåde Isoleringsteknologierne, der sammenlignes i denne rapport er udvalgt på produktniveau fordi det er i deres anvendelse at de har en indflydelse på det byggede miljø og ikke i deres grundform. For eksempel indgår aerogeler i en række produkter sammen med andre materialer og anvendes ikke som den ellers spektakulære frosne røg. Rapporten er udarbejdet som et litteraturstudium og tal og specifikationer er angivet på baggrund af tilgængelige oplysninger fra producenterne. Vi angiver kilder for de tal og data som vi angiver i rapporten. Hvor det er muligt, dokumenteret med henvisning til europæiske standarder og specifikationer. Hvor der ikke er fundet valide og sammenlignelige tal, er dette angivet. På baggrund af denne fremgangsmåde, kan vi ikke påtage os ansvar for deres rigtighed eller nøjagtighed, men alene henvise til kilderne. Notatet er opbygget af tre dele: En beskrivelse omkring lovkrav, produkttyper og egenskaber. Faktablade, som beskriver kommercielle produkter Oversigt og produkter, produktegenskaber og producenter Faktabladene vil løbende blive opdateret og reguleret, når nye produkter og nye tal på eksisterende egenskaber fremkommer. Lovkrav I dette afsnit beskrives udvalgte af de lovmæssige krav der stilles til isoleringsprodukter i bygningsreglementet (http://bygningsreglementet. dk/). BR10 afsnit 7 Energiforbrug SBI anvisning 230 angiver: Formålet med kravene til bygningers energiforbrug er at begrænse miljøbelastningen ved drift af bygninger mest muligt. Energiforbrug skal forstås bredt og rummer energiforbrug til: Opvarmning og afkøling af bygningen Varmt vand (brugsvand) Ventilation (både opvarmning af kold udeluft og el til mekanisk ventilation) Belysning. Bygningers energiforbrug skal bestemmes ved hjælp af en beregning af energirammen. I den sammenhæng skal der bruges deklarerede inddata for de anvendte materialer. Disse deklarerede egenskaber vil ofte være en del af materialernes CE mærkning og som følge heraf være deklareret på produktets ydeevnedeklaration. Energiforbruget skal beregnes med metoden, der er angivet i SBIanvisning 213. Bygningers energibehov. BR10 afsnit 5 Brandforhold Af Eksempelsamlingen 2012 afsnit 3.2 fremgår det: At Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse B s1,d0 [klasse A materiale] anvendes uden begrænsninger; At isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse Ds2,d2 [klasse B materiale], anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer; At isoleringsmaterialer, der ikke mindst er materiale klasse Ds2,d2 [klasse B materiale] kan anvendes ovenpå etageadskillelser, som er mindst bygningsdel klasse REI 60 A2s1,d0 [BSbygningsdel 60] o anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på begge sider af en lodret bygningsdel er afdækket med mindst bygningsdel klasse REI/EI 30 A2s1,d0 [BSbygningsdel 30] Isolering / Senest opdateret

4 anvendes i tagkonstruktioner, såfremt den underliggende del af tagkonstruktionen er mindst bygningsdel klasse REI/EI 30 [BDbygningsdel 30] o anvendes i terrændæk og i krybekælderdæk o eller anvendes i bygninger, hvor gulv i øverste etage er højst 9,6 m over terræn, når Isoleringsmaterialet er afdækket med mindst beklædning klasse K1 10 Bs1,d0 [klasse 1 beklædning] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel, såfremt der ikke er hulrum mellem isoleringsmaterialet og beklædningen. Isoleringsmaterialet er afdækket med mindst bygningsdel klasse EI 30 [BDbygningsdel 30] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel. Isoleringsmaterialer, der ikke mindst er materiale klasse Bs1,d0 [klasse A materiale], bør ikke anvendes i bygninger, hvor højde til gulv i øverste etage er mere end 5,1 m over terræn, og som har bærende konstruktioner, der ikke er udført af mindst materiale klasse A2s1,d0 [ubrændbart materiale]. Endvidere bør disse isoleringsmaterialer ikke anvendes uden på bygninger med tagdækning, som ikke er mindst tagdækning klasse BROOF(t2)[klasse T tagdækning]. Varmeisoleringsevne I isoleringsmaterialer kan varmeoverførelse ske på 3 forskellige måder ved Varmeledning, Varmestråling og Konvektion I praksis angives kun materialets samlede varmeoverførsel eller varmeledningsevne, λ, målt i enheden W/mK. Varmeledningsevnen er afhængig af materialets densitet og temperaturen, jo højere temperatur, desto højere varmeledningsevne. Til bygningsformål bestemmes varmeledningsevnen ved en middeltemperatur på 10 C, λ10. For at bestemme et materiales isoleringsevne i en bygningskonstruktion omregnes varmeledningsevnen til en isolans, der bestemmes som: R= d λ Hvor d er materialets tykkelse Brandegenskaber Isoleringsmaterialernes egenskaber ved brand har betydning for deres anvendelsesområder. Olieholdig skumisolering som for eksempel ekstruderet polystyren (EPS) kan smelte og selvantænde ved varmepåvirkning og skal derfor inddækkes bag materialer med en større modstandsevne overfor brandpåvirkning. Miljømæssigt kan man diskutere, om det kan anbefales at anvende naturfiberisolering, der brandsikres med kemiske brandhæmmere, som medfører, at produktet mister en stor grad af sin miljøprofil og for eksempel bliver vanskeligt nedbrydeligt. Alternativet er enten at inddække produktet med yderligere materiale som brandbeskyttelse eller at anvende mineralske materialer. Miljø og bæredygtighed I forhold til miljø og bæredygtighedsdagsordenen spiller isoleringsprodukter en afgørende rolle. Isoleringsprodukter har afgørende betydning for det energiforbrug, der bruges i bygningens levetid. Isoleringsprodukter har således også afgørende indflydelse på at reducere anvendelsen af fossile brændstoffer og dermed også CO2emissioner. I takt med at bygninger bliver bedre og bedre isoleret, spiller energiforbruget ved fremstilling af byggematerialer en større og større rolle. Levetid og holdbarhed Der er forskel på, hvor skrøbelige materialer er overfor varme og fugt. Dette har at gøre med, om produktet er olie eller mineralbaseret eller for eksempel baseret på biologiske fibre. Produkter som det oliebaserede EPS og mineralsk stenuld er modstandsdygtige overfor fugt og har en holdbarhed og levetid, der svarer til bygningens. Naturfiberprodukter som for eksempel uld, træ, bomulds eller hørfibre er anderledes modtagelige for fugt. Det betyder, at de skal beskyttes mod mulig fugtindtrængning, og dette begrænser deres anvendelse. Billedkreditering Billederne krediteres de producenter hvis produkt gennemgås på de respektive faktaark. Isolering / Senest opdateret

5 Let ydervæg: X Tung ydervæg: X*) Paralleltag: X Loft: X Etageadskillelse: X Krybekælder: X Terrændæk: Andet: *)Her angives særlige bemærkninger På hvert faktaark indsættes et simplificeret diagram, der viser hvor isoleringen kan anvendes. Faktablade I dette notat har vi samlet udvalgte isoleringsprodukter på markedet. Hvert materiale får en side, der ganske kort præsenterer materialet og dets egenskaber. En samlet oversigt over produkterne forefindes sidst i rapporten. Her samles også litteraturreferencerne. Hvert faktablad er opbygget med nedenstående afsnit: Overskrift Navn på produktet, og altså ikke kun produkttypen eller det aktive råmateriale Råmateriale Hvad er produktets råmaterialer Produkttype Er der tale om måtte, løsfyld eller andet Anvendelsesområde Her beskrives, hvordan og hvor produktet anvendes. Det anføres, hvis produktet ikke findes i DK. Montering Overlapper måske lidt med anvendelsesområde, men angiver mere praktisk, hvordan produktet monteres. Skema 1 anvendelse/montering Desuden oplistes hvor produktet anvendes i en bygning. Disse angivelser tegnes ind på husdiagrammet, så listen vil ikke fremgå i rapportens endelige form: Let ydervæg: X Tung ydervæg: X*) [ekstra bemærkninger] Paralleltag: X Loft: X Etageadskillelse: X Krybekælder: X Terrændæk: Andet: Oversigt isoleringsprodukttyper [I oversigt over isoleringsprodukttyper markeres med fed de typer, som gennemgås eller allerede er beskrevet i arbejdsforløbet.] Papiruld Træfiber Cellulose Kork Hør Hamp Fåreuld EPS Stenuld Glasuld Celleplast Aerogel Aerowool Spaceloft Ekspanderet polystyren (EPS) Ekstruderet polystyren (XPS) Polyuretan (PUR/PIR) Fenolskum Letklinker Reflektiv isolering Vakuumisoleringspaneler Mineraluld Kingspan (kingspan.com) Bio Foam P.U. Miljøforhold: I forhold til arbejdsmiljø, samt energiforbrug og miljøkemiske forhold ved produktion, bortskaffelse og genanvendelse. Særlige forhold: Er der noget særligt at være opmærksom på. Kontrolordninger og certificering Fx om produktet eller producenten er tilknyttet varmeisoleringskontrollen og andre Skema med data omkring densitet, varmeledningsevne, reaktion mod brand, samt pris. Andre egenskaber anføres i appendiks A. Skema 2 egenskaber eksempel Egenskab Varmeledningsevne Densitet Reaktion mod brand Diffusionsmodstand Levetid Deklareret værdi λ d W/mK ρ kg/m 3 Eks.Ds2,d0 Eks. μ = 1 Eks. 25 år Reference Isolering / Senest opdateret

6 Papiruld Papiruld består af papir tilsat brandog svampehæmmende indholdsstoffer. Papirdelen udgøres hovedsagligt af genbrugsaviser. Som brandhæmmende midler bruges typisk aluminiumhydroxid, borsyre, borax og/eller ammoniumforbindelser. Borsyre og borax fungerer desuden som svampehæmmende midler mod råd og skimmelsvampe. Typisk ligger indholdet af tilsætningsstoffer i størrelsesordenen 15 %. Tilsætningsstoffernes mængde og sammensætning varierer dog betragteligt fra produkt til produkt. Fordelingen af indholdsstoffer er afgørende for papiruldens brandhæmmende effekt, hvilket igen har indflydelse på anvendelsesområdet. Montering Papiruld anvendes som løsfyldsisolering, der enten udlægges på flader, eller blæses ind i hulrum i konstruktionen. Papirulden anvendes typisk i tør tilstand, men kan også sprøjtes ind i våd tilstand. Papiruld installeres med densiteter på kg/m 3 afhængig af konstruktionstype. Miljøforhold Ved indblæsning kan der opstå støvproblemer og åndedrætsværn skal anvendes. Tilsætningsstofferne borax og borsyre er på EU s kandidatliste 1 over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder, da stofferne kan skade forplantningsevnen. Det er et problem for produktets miljøprofil, at nogle produkter indeholder op til 5% eller mere borsyre og/eller borax. Opmærksomhedspunkter Problemer med sætning af løsfyldsisolering er et velkendt problem, som på vandrette loftkonstruktioner løses ved at udlægge isoleringen med en overhøjde. I lukkede konstruktioner styres dette ved at indblæse isoleringen med en given densitet. I Frankrig har man vedtaget foranstaltninger som begrænser brugen af ammoniumforbindelser i papiruldsisolering på grund af risiko for, at stoffet udvikler ammoniak (som er ætsende) ved brand eller høj fugtighed. Producenter Papiruld Danmark A/S Brødeskovvej 40 DK3400 Hillerød Tlf: CBI Danmark A/S Park Alle 64 DK 7480 Vildbjerg Tlf.: ISOCELL GMBH Bahnhofstrasse 36 A5202 Neumarkt am Wallersee Tel.: Nordiska Ekofiber NEF AB Vendevägen Djursholm Tlf: se Kontrolordninger og certificering Papirulds isolering fra Papiruld Danmark A/S er tilmeldt Varmeisoleringskontrollen (http://vifisolering.dk/). Papiruld Danmark (ETA13/0623) Egenskab Deklareret værdi Reference Varmeledningsevne λ D = 0,040 W/mK Papiruld Danmark (VIF 2013 og ETA13/0623) Densitet ρ = kg/m 3 Mangler ref Reaktion mod brand Ds2,d0 (ρ > 40 kg/m 3 ) Papiruld Danmark (ETA13/0623) Diffusionsmodstand μ = 1 Papiruld Danmark (ETA13/0623) Levetid 50 år Papiruld Danmark (ETA13/0623) Anvendelse *)Papiruldsisolering bør kun anvendes såfremt der er tale om vægge uden slagregnspåvirkning, SBI anvisning 207 og BYGERFA (21) Papiruldens anvendelsesområde afhænger blandt andet af hvilken brandklasse produktet kan klassificeres i og hvilke materialer papirulden placeres bag 1 Isolering / Senest opdateret

7 Aerowool Aerogel er et porøst faststof, der fremstilles ud fra en metaloxid. Ved agglomerering dannes en suspension (en opslæmning af faststof i væske) hvorefter væskemængden reduceres. Herved tvinges faststofpartiklerne ind i en tredimensional kædestruktur. Resultatet er en våd gel. I den sidste fase erstattes væsken i blandingen med luft, således at der altså dannes et mikroporøst faststof, hvor partikelstrukturen fra den våde gel er bibeholdt. Råmateriale Aerowool er baseret på råmaterialerne fra traditionelle Rockwool isoleringsmaterialer. Aerowool er tilsat aerogel for at forbedre de termiske egenskaber. Aerowool er en kombination af stenuldsfibre råmaterialet fra traditionel Rockwoolisolering og det porøse materiale aerogel, der tilsættes for yderligere at forbedre de termiske egenskaber. Produkttype Måtter (20 mm 1226 mm 616 mm) AMM her evt. symboltegning i stedet for et afsnit. Anvendelsesområde Aerowool sælges endnu ikke i Danmark, men i Tyskland under navnet Aerowolle og som byggesystemet Aerorock. Aerorock er et kompositmateriale der fås med eller uden dampspærre. Aerorock ID består af et lag Aerowool, en dampspærre og en gipsplade. Produktet er tiltænkt indvendig efterisolering af ydervægge og vindueslysninger og sælges i tykkelser på 20, 30 og 50 mm inkl. 10 mm gipsplade. Til indvendig efterisolering mellem spær findes produktet Aerorock UD, som består af et lag Aerowool og et lag gips men uden dampspærre. Produktet fås i tykkelser på 30 og 50 mm inkl. 10 mm gipsplade. Aerorock anvendes som indvendig efterisolering. Miljøforhold Mangler Særlige forhold Mangler Producenter DEUTSCHE ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG ROCKWOOL Str Gladbeck Tlf.: Kontrolordninger og certificering Aerowool sælges pt. ikke i Danmark og er ikke tilmeldt Varmeisoleringskontrollen (http://vifisolering.dk/). Rockwool ETA11/0414. Egenskab Deklareret værdi Reference Varmeledningsevne λ D = 0,019 W/mK Rockwool ETA11/0414 Densitet ρ = 180 kg/m 3 Rockwool ETA11/0414 Reaktion mod brand Bs1,d0 Rockwool ETA11/0414 Diffusionsmodstand μ = 4 Rockwool ETA11/0414 Levetid 25 år Rockwool ETA11/0414 Anvendelse Let ydervæg: X*) Tung ydervæg: X*) Paralleltag: X*) Loft: X*) Etageadskillelse: X Krybekælder: X*) Terrændæk: Andet: X**) *) Anvendes kun til indvendig isolering og må ikke udsættes for utilsigtet fugtpåvirkning. *)) Kan anvendes i ramme/karmkonstruktioner i vinduer. Isolering / Senest opdateret

8 Appendix A Supplerende oplysninger Produkt [enhed] Papiruld (løsfyld) Aerowool Varmeledningsevne Densitet Reaktion mod brand Diffusionsmodstand Sætning (installation) Sætning (konstant klima) Sætning (varierende klima) Levetid W/mK Kg/m 3 λ d = 0,040 A,B ρ = Ds2,d0 (ρ > 40 kg/m3) B μ = 1 B SA = 10% (åbne lofter) B SC = 0% (hulrum) B SD = 15% (ρ > 37 kg/m3) B 50 år B λ d = 0,019 A ρ = 180 A Bs1,d0 A μ = 4 A 25 år A 3000 DEUTSCHE ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG ROCKWOOL Str Gladbeck Tlf.: Pris* DKK/m 2 67 Producenter Papiruld Danmark A/S Brødeskovvej 40 DK 3400 Hillerød Tlf: CBI Danmark A/S Park Alle 64 DK7480 Vildbjerg Tlf.: ISOCELL GMBH Bahnhofstrasse 36 A5202 Neumarkt am Wallersee Tel.: Nordiska Ekofiber NEF AB Vendevägen Djursholm Tlf: Referencer A Papiruld Danmark (VIF 2013 og ETA13/0623) A Rockwool ETA11/0414 B Papiruld Danmark (ETA13/0623) * Prisberegning er beregnet udfra at opnå en Uværdi på 0,3 W/m 2 K. Isolering / Senest opdateret

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 SITAC Box 553 SE 371 23 Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0)10-516 63 00 Fax: +46-(0)455-206 88 E-mail: info@sitac.se Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet

Læs mere

Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld

Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld 21 konstruktionsforslag Postbox 1 3400 Hillerød tlf. 48 14 11 88 fax. 48 14 11 85 Forord Fra 1. august 2008 gælder bestemmelserne i BR08.

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Klassifikationsrapport. 09.05.2011 Contract no MAI/STS. Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee

Klassifikationsrapport. 09.05.2011 Contract no MAI/STS. Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee Klassifikationsrapport Ordre-Nr 09.05.2011 Contract no MAI/STS 456/2011 BB Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee Ordregenstand Subject Ordredato Date of

Læs mere

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 byggevarer, som ikke medvirker

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hulemosevej 5 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2013 Til den 11. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solbjerg Hovedgade 67 8355 Solbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2012 Til den 31. august 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Anvendelsesområde og forarbejdning Tekniske Data Betegnelse climacell

Anvendelsesområde og forarbejdning Tekniske Data Betegnelse climacell Pure comfort Anvendelsesområde og forarbejdning climacell anvendes både ved nybyggeri og ved renovering af ældre boliger. Anvendelsesområderne er stort set ubegrænsede. climacell kan anvendes til isolering

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage Tagisolering Effektiv isolering til alle tage Plan tagisolering Tagkilesystem Specialtage En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien Med Sundolitt tagisolering

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri 1. Introduktion Dette notat indeholder en sammenligning, hvor CO 2 -regnskabet for to byggematerialer sammenlignes igennem hele byggeriets livscyklus.

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

JACKON DE LETTE LØSNINGER

JACKON DE LETTE LØSNINGER JACKON DE LETTE LØSNINGER Ì BYGNINGSREGLEMENT 2010 OG LØSNINGER VED U-VÆRDIER NED TIL 0,06W/M 2 K 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC 280mm 60 350mm

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Marknad för hampprodukter, Partnerskab Alnarp 28. Marts 2012 Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent AgroTech, Center for Bioressourcer bdp@agrotech.dk

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere