Isoleringsprodukter med ny teknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Isoleringsprodukter med ny teknologi"

Transkript

1 Isoleringsprodukter med ny teknologi Om denne rapport Denne rapport har form af et notat. Det et løbende litteraturstudium, der undersøger lette effektive isoleringsmaterialer baseret på nye teknologier. For at kunne sammenligne teknologierne og deres relevans som alternativer, opstilles også velkendte teknologier. For oversigtens skyld er de anvendte standarder og referencer samlet som slutnoter. Kriterier Der søges som minimum kendskab til følgende parametre for de i dette projekt behandlede isoleringsmaterialer: Varmeledningsevnen Nuværende anvendelsesområde Levetid Krav til opbevaring og bearbejdning Producenter Senest revideret den 4. april 2014 Isolering / Senest opdateret

2 Indhold Baggrund Formål Målgruppe Kriterier og fremgangsmåde Lovkrav BR10 afsnit 7 Energiforbrug BR10 afsnit 5 Brandforhold Varmeisoleringsevne Brandegenskaber Miljø og bæredygtighed Levetid og holdbarhed Konstruktioner Faktablade Oversigt isoleringsprodukttyper Råmateriale Produkttype Anvendelsesområde Montering Miljøforhold Opmærksomhedspunkter Producenter Kontrolordninger og certificering Faktablad Papiruld Faktablad Aerowool Appendix A Supplerende oplysninger Rapporten er udarbejdet af Peder Fynholm, Anders Westh Klellow og AnneMette Manelius, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg. Isolering / Senest opdateret

3 Faktablade oversigt I denne rapport har vi samlet udvalgte isoleringsprodukter på markedet. Hvert materiale får en side, der ganske kort præsenterer materialet og dets egenskaber. En samlet oversigt over produkterne forefindes sidst i rapporten. Her samles også litteraturreferencerne. Baggrund Baggrunden for denne rapport eller notat ligger i resultatkontrakten E2, om Energieffektive og miljørigtige byggematerialer. Resultatkontrakten er bygget op omkring materialer, der er smarte, lette og stærke, eller grønne. Det kan argumenteres at isoleringsmaterialer er en kategori af byggematerialer, der hører ind under alle kategorier. Formål Formålet med rapporten er at introducere en række lette og effektive isoleringsmaterialer og evaluere dem i forhold til deres anvendelighed i forhold til konventionelle mineralske isoleringsmaterialer. Der sker konstant udvikling af materialers anvendelse og performance. Dette medfører, at der er i rapporten både fremlægges grønne teknologier og mere højteknologiske materialer. Det kan diskuteres hvornår et produkt eller materiale er mere eller mindre grønt. Handler det om isoleringseffektivitet, så der kan spares energi til opvarmning og nedkøling af bygninger? Handler det om miljørigtig fremstilling med fokus på fornybare ressourcer og minimal CO2udledning? Handler det om levetid? Handler det om hvordan materialet kan genanvendes? De bedste produkter er en kombination, men enkelte produkter fremhæves ikke fremfor andre, fordi de altid må vurderes i forhold til aktuel anvendelse. Der må altså foretages en helhedsvurdering, der udover de grønne aspekter også inddrager den tekniske udførelse i forhold til indbygning og anvendelse. Målgruppe Målgruppen for rapporten er umiddelbart til fælles intern videnopbygning, der går på tværs af Byggeri og Anlægsdivisionens specialiserede centre. Rapporten er dog udformet så den kan anvendes bredt af byggeriets parter: entreprenører, rådgivere, bygherrer og andre med interesse for ny teknologi på isoleringsmaterialer. Rapporten er tænkt til løbende at kunne udbygges i takt med at nye produkter ser deres vej til markedet, eller egenskaberne på eksisterende produkter opdateres. Kriterier og fremgangsmåde Isoleringsteknologierne, der sammenlignes i denne rapport er udvalgt på produktniveau fordi det er i deres anvendelse at de har en indflydelse på det byggede miljø og ikke i deres grundform. For eksempel indgår aerogeler i en række produkter sammen med andre materialer og anvendes ikke som den ellers spektakulære frosne røg. Rapporten er udarbejdet som et litteraturstudium og tal og specifikationer er angivet på baggrund af tilgængelige oplysninger fra producenterne. Vi angiver kilder for de tal og data som vi angiver i rapporten. Hvor det er muligt, dokumenteret med henvisning til europæiske standarder og specifikationer. Hvor der ikke er fundet valide og sammenlignelige tal, er dette angivet. På baggrund af denne fremgangsmåde, kan vi ikke påtage os ansvar for deres rigtighed eller nøjagtighed, men alene henvise til kilderne. Notatet er opbygget af tre dele: En beskrivelse omkring lovkrav, produkttyper og egenskaber. Faktablade, som beskriver kommercielle produkter Oversigt og produkter, produktegenskaber og producenter Faktabladene vil løbende blive opdateret og reguleret, når nye produkter og nye tal på eksisterende egenskaber fremkommer. Lovkrav I dette afsnit beskrives udvalgte af de lovmæssige krav der stilles til isoleringsprodukter i bygningsreglementet (http://bygningsreglementet. dk/). BR10 afsnit 7 Energiforbrug SBI anvisning 230 angiver: Formålet med kravene til bygningers energiforbrug er at begrænse miljøbelastningen ved drift af bygninger mest muligt. Energiforbrug skal forstås bredt og rummer energiforbrug til: Opvarmning og afkøling af bygningen Varmt vand (brugsvand) Ventilation (både opvarmning af kold udeluft og el til mekanisk ventilation) Belysning. Bygningers energiforbrug skal bestemmes ved hjælp af en beregning af energirammen. I den sammenhæng skal der bruges deklarerede inddata for de anvendte materialer. Disse deklarerede egenskaber vil ofte være en del af materialernes CE mærkning og som følge heraf være deklareret på produktets ydeevnedeklaration. Energiforbruget skal beregnes med metoden, der er angivet i SBIanvisning 213. Bygningers energibehov. BR10 afsnit 5 Brandforhold Af Eksempelsamlingen 2012 afsnit 3.2 fremgår det: At Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse B s1,d0 [klasse A materiale] anvendes uden begrænsninger; At isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse Ds2,d2 [klasse B materiale], anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer; At isoleringsmaterialer, der ikke mindst er materiale klasse Ds2,d2 [klasse B materiale] kan anvendes ovenpå etageadskillelser, som er mindst bygningsdel klasse REI 60 A2s1,d0 [BSbygningsdel 60] o anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på begge sider af en lodret bygningsdel er afdækket med mindst bygningsdel klasse REI/EI 30 A2s1,d0 [BSbygningsdel 30] Isolering / Senest opdateret

4 anvendes i tagkonstruktioner, såfremt den underliggende del af tagkonstruktionen er mindst bygningsdel klasse REI/EI 30 [BDbygningsdel 30] o anvendes i terrændæk og i krybekælderdæk o eller anvendes i bygninger, hvor gulv i øverste etage er højst 9,6 m over terræn, når Isoleringsmaterialet er afdækket med mindst beklædning klasse K1 10 Bs1,d0 [klasse 1 beklædning] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel, såfremt der ikke er hulrum mellem isoleringsmaterialet og beklædningen. Isoleringsmaterialet er afdækket med mindst bygningsdel klasse EI 30 [BDbygningsdel 30] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel. Isoleringsmaterialer, der ikke mindst er materiale klasse Bs1,d0 [klasse A materiale], bør ikke anvendes i bygninger, hvor højde til gulv i øverste etage er mere end 5,1 m over terræn, og som har bærende konstruktioner, der ikke er udført af mindst materiale klasse A2s1,d0 [ubrændbart materiale]. Endvidere bør disse isoleringsmaterialer ikke anvendes uden på bygninger med tagdækning, som ikke er mindst tagdækning klasse BROOF(t2)[klasse T tagdækning]. Varmeisoleringsevne I isoleringsmaterialer kan varmeoverførelse ske på 3 forskellige måder ved Varmeledning, Varmestråling og Konvektion I praksis angives kun materialets samlede varmeoverførsel eller varmeledningsevne, λ, målt i enheden W/mK. Varmeledningsevnen er afhængig af materialets densitet og temperaturen, jo højere temperatur, desto højere varmeledningsevne. Til bygningsformål bestemmes varmeledningsevnen ved en middeltemperatur på 10 C, λ10. For at bestemme et materiales isoleringsevne i en bygningskonstruktion omregnes varmeledningsevnen til en isolans, der bestemmes som: R= d λ Hvor d er materialets tykkelse Brandegenskaber Isoleringsmaterialernes egenskaber ved brand har betydning for deres anvendelsesområder. Olieholdig skumisolering som for eksempel ekstruderet polystyren (EPS) kan smelte og selvantænde ved varmepåvirkning og skal derfor inddækkes bag materialer med en større modstandsevne overfor brandpåvirkning. Miljømæssigt kan man diskutere, om det kan anbefales at anvende naturfiberisolering, der brandsikres med kemiske brandhæmmere, som medfører, at produktet mister en stor grad af sin miljøprofil og for eksempel bliver vanskeligt nedbrydeligt. Alternativet er enten at inddække produktet med yderligere materiale som brandbeskyttelse eller at anvende mineralske materialer. Miljø og bæredygtighed I forhold til miljø og bæredygtighedsdagsordenen spiller isoleringsprodukter en afgørende rolle. Isoleringsprodukter har afgørende betydning for det energiforbrug, der bruges i bygningens levetid. Isoleringsprodukter har således også afgørende indflydelse på at reducere anvendelsen af fossile brændstoffer og dermed også CO2emissioner. I takt med at bygninger bliver bedre og bedre isoleret, spiller energiforbruget ved fremstilling af byggematerialer en større og større rolle. Levetid og holdbarhed Der er forskel på, hvor skrøbelige materialer er overfor varme og fugt. Dette har at gøre med, om produktet er olie eller mineralbaseret eller for eksempel baseret på biologiske fibre. Produkter som det oliebaserede EPS og mineralsk stenuld er modstandsdygtige overfor fugt og har en holdbarhed og levetid, der svarer til bygningens. Naturfiberprodukter som for eksempel uld, træ, bomulds eller hørfibre er anderledes modtagelige for fugt. Det betyder, at de skal beskyttes mod mulig fugtindtrængning, og dette begrænser deres anvendelse. Billedkreditering Billederne krediteres de producenter hvis produkt gennemgås på de respektive faktaark. Isolering / Senest opdateret

5 Let ydervæg: X Tung ydervæg: X*) Paralleltag: X Loft: X Etageadskillelse: X Krybekælder: X Terrændæk: Andet: *)Her angives særlige bemærkninger På hvert faktaark indsættes et simplificeret diagram, der viser hvor isoleringen kan anvendes. Faktablade I dette notat har vi samlet udvalgte isoleringsprodukter på markedet. Hvert materiale får en side, der ganske kort præsenterer materialet og dets egenskaber. En samlet oversigt over produkterne forefindes sidst i rapporten. Her samles også litteraturreferencerne. Hvert faktablad er opbygget med nedenstående afsnit: Overskrift Navn på produktet, og altså ikke kun produkttypen eller det aktive råmateriale Råmateriale Hvad er produktets råmaterialer Produkttype Er der tale om måtte, løsfyld eller andet Anvendelsesområde Her beskrives, hvordan og hvor produktet anvendes. Det anføres, hvis produktet ikke findes i DK. Montering Overlapper måske lidt med anvendelsesområde, men angiver mere praktisk, hvordan produktet monteres. Skema 1 anvendelse/montering Desuden oplistes hvor produktet anvendes i en bygning. Disse angivelser tegnes ind på husdiagrammet, så listen vil ikke fremgå i rapportens endelige form: Let ydervæg: X Tung ydervæg: X*) [ekstra bemærkninger] Paralleltag: X Loft: X Etageadskillelse: X Krybekælder: X Terrændæk: Andet: Oversigt isoleringsprodukttyper [I oversigt over isoleringsprodukttyper markeres med fed de typer, som gennemgås eller allerede er beskrevet i arbejdsforløbet.] Papiruld Træfiber Cellulose Kork Hør Hamp Fåreuld EPS Stenuld Glasuld Celleplast Aerogel Aerowool Spaceloft Ekspanderet polystyren (EPS) Ekstruderet polystyren (XPS) Polyuretan (PUR/PIR) Fenolskum Letklinker Reflektiv isolering Vakuumisoleringspaneler Mineraluld Kingspan (kingspan.com) Bio Foam P.U. Miljøforhold: I forhold til arbejdsmiljø, samt energiforbrug og miljøkemiske forhold ved produktion, bortskaffelse og genanvendelse. Særlige forhold: Er der noget særligt at være opmærksom på. Kontrolordninger og certificering Fx om produktet eller producenten er tilknyttet varmeisoleringskontrollen og andre Skema med data omkring densitet, varmeledningsevne, reaktion mod brand, samt pris. Andre egenskaber anføres i appendiks A. Skema 2 egenskaber eksempel Egenskab Varmeledningsevne Densitet Reaktion mod brand Diffusionsmodstand Levetid Deklareret værdi λ d W/mK ρ kg/m 3 Eks.Ds2,d0 Eks. μ = 1 Eks. 25 år Reference Isolering / Senest opdateret

6 Papiruld Papiruld består af papir tilsat brandog svampehæmmende indholdsstoffer. Papirdelen udgøres hovedsagligt af genbrugsaviser. Som brandhæmmende midler bruges typisk aluminiumhydroxid, borsyre, borax og/eller ammoniumforbindelser. Borsyre og borax fungerer desuden som svampehæmmende midler mod råd og skimmelsvampe. Typisk ligger indholdet af tilsætningsstoffer i størrelsesordenen 15 %. Tilsætningsstoffernes mængde og sammensætning varierer dog betragteligt fra produkt til produkt. Fordelingen af indholdsstoffer er afgørende for papiruldens brandhæmmende effekt, hvilket igen har indflydelse på anvendelsesområdet. Montering Papiruld anvendes som løsfyldsisolering, der enten udlægges på flader, eller blæses ind i hulrum i konstruktionen. Papirulden anvendes typisk i tør tilstand, men kan også sprøjtes ind i våd tilstand. Papiruld installeres med densiteter på kg/m 3 afhængig af konstruktionstype. Miljøforhold Ved indblæsning kan der opstå støvproblemer og åndedrætsværn skal anvendes. Tilsætningsstofferne borax og borsyre er på EU s kandidatliste 1 over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder, da stofferne kan skade forplantningsevnen. Det er et problem for produktets miljøprofil, at nogle produkter indeholder op til 5% eller mere borsyre og/eller borax. Opmærksomhedspunkter Problemer med sætning af løsfyldsisolering er et velkendt problem, som på vandrette loftkonstruktioner løses ved at udlægge isoleringen med en overhøjde. I lukkede konstruktioner styres dette ved at indblæse isoleringen med en given densitet. I Frankrig har man vedtaget foranstaltninger som begrænser brugen af ammoniumforbindelser i papiruldsisolering på grund af risiko for, at stoffet udvikler ammoniak (som er ætsende) ved brand eller høj fugtighed. Producenter Papiruld Danmark A/S Brødeskovvej 40 DK3400 Hillerød Tlf: CBI Danmark A/S Park Alle 64 DK 7480 Vildbjerg Tlf.: ISOCELL GMBH Bahnhofstrasse 36 A5202 Neumarkt am Wallersee Tel.: Nordiska Ekofiber NEF AB Vendevägen Djursholm Tlf: se Kontrolordninger og certificering Papirulds isolering fra Papiruld Danmark A/S er tilmeldt Varmeisoleringskontrollen (http://vifisolering.dk/). Papiruld Danmark (ETA13/0623) Egenskab Deklareret værdi Reference Varmeledningsevne λ D = 0,040 W/mK Papiruld Danmark (VIF 2013 og ETA13/0623) Densitet ρ = kg/m 3 Mangler ref Reaktion mod brand Ds2,d0 (ρ > 40 kg/m 3 ) Papiruld Danmark (ETA13/0623) Diffusionsmodstand μ = 1 Papiruld Danmark (ETA13/0623) Levetid 50 år Papiruld Danmark (ETA13/0623) Anvendelse *)Papiruldsisolering bør kun anvendes såfremt der er tale om vægge uden slagregnspåvirkning, SBI anvisning 207 og BYGERFA (21) Papiruldens anvendelsesområde afhænger blandt andet af hvilken brandklasse produktet kan klassificeres i og hvilke materialer papirulden placeres bag 1 Isolering / Senest opdateret

7 Aerowool Aerogel er et porøst faststof, der fremstilles ud fra en metaloxid. Ved agglomerering dannes en suspension (en opslæmning af faststof i væske) hvorefter væskemængden reduceres. Herved tvinges faststofpartiklerne ind i en tredimensional kædestruktur. Resultatet er en våd gel. I den sidste fase erstattes væsken i blandingen med luft, således at der altså dannes et mikroporøst faststof, hvor partikelstrukturen fra den våde gel er bibeholdt. Råmateriale Aerowool er baseret på råmaterialerne fra traditionelle Rockwool isoleringsmaterialer. Aerowool er tilsat aerogel for at forbedre de termiske egenskaber. Aerowool er en kombination af stenuldsfibre råmaterialet fra traditionel Rockwoolisolering og det porøse materiale aerogel, der tilsættes for yderligere at forbedre de termiske egenskaber. Produkttype Måtter (20 mm 1226 mm 616 mm) AMM her evt. symboltegning i stedet for et afsnit. Anvendelsesområde Aerowool sælges endnu ikke i Danmark, men i Tyskland under navnet Aerowolle og som byggesystemet Aerorock. Aerorock er et kompositmateriale der fås med eller uden dampspærre. Aerorock ID består af et lag Aerowool, en dampspærre og en gipsplade. Produktet er tiltænkt indvendig efterisolering af ydervægge og vindueslysninger og sælges i tykkelser på 20, 30 og 50 mm inkl. 10 mm gipsplade. Til indvendig efterisolering mellem spær findes produktet Aerorock UD, som består af et lag Aerowool og et lag gips men uden dampspærre. Produktet fås i tykkelser på 30 og 50 mm inkl. 10 mm gipsplade. Aerorock anvendes som indvendig efterisolering. Miljøforhold Mangler Særlige forhold Mangler Producenter DEUTSCHE ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG ROCKWOOL Str Gladbeck Tlf.: Kontrolordninger og certificering Aerowool sælges pt. ikke i Danmark og er ikke tilmeldt Varmeisoleringskontrollen (http://vifisolering.dk/). Rockwool ETA11/0414. Egenskab Deklareret værdi Reference Varmeledningsevne λ D = 0,019 W/mK Rockwool ETA11/0414 Densitet ρ = 180 kg/m 3 Rockwool ETA11/0414 Reaktion mod brand Bs1,d0 Rockwool ETA11/0414 Diffusionsmodstand μ = 4 Rockwool ETA11/0414 Levetid 25 år Rockwool ETA11/0414 Anvendelse Let ydervæg: X*) Tung ydervæg: X*) Paralleltag: X*) Loft: X*) Etageadskillelse: X Krybekælder: X*) Terrændæk: Andet: X**) *) Anvendes kun til indvendig isolering og må ikke udsættes for utilsigtet fugtpåvirkning. *)) Kan anvendes i ramme/karmkonstruktioner i vinduer. Isolering / Senest opdateret

8 Appendix A Supplerende oplysninger Produkt [enhed] Papiruld (løsfyld) Aerowool Varmeledningsevne Densitet Reaktion mod brand Diffusionsmodstand Sætning (installation) Sætning (konstant klima) Sætning (varierende klima) Levetid W/mK Kg/m 3 λ d = 0,040 A,B ρ = Ds2,d0 (ρ > 40 kg/m3) B μ = 1 B SA = 10% (åbne lofter) B SC = 0% (hulrum) B SD = 15% (ρ > 37 kg/m3) B 50 år B λ d = 0,019 A ρ = 180 A Bs1,d0 A μ = 4 A 25 år A 3000 DEUTSCHE ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG ROCKWOOL Str Gladbeck Tlf.: Pris* DKK/m 2 67 Producenter Papiruld Danmark A/S Brødeskovvej 40 DK 3400 Hillerød Tlf: CBI Danmark A/S Park Alle 64 DK7480 Vildbjerg Tlf.: ISOCELL GMBH Bahnhofstrasse 36 A5202 Neumarkt am Wallersee Tel.: Nordiska Ekofiber NEF AB Vendevägen Djursholm Tlf: Referencer A Papiruld Danmark (VIF 2013 og ETA13/0623) A Rockwool ETA11/0414 B Papiruld Danmark (ETA13/0623) * Prisberegning er beregnet udfra at opnå en Uværdi på 0,3 W/m 2 K. Isolering / Senest opdateret

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land)

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land) DOM Afsagt den 29. oktober 2013 V-62-11 Rockwool A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod Papiruld Danmark (Advokat Jane Frederikke Land) Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er oprindelig anlagt

Læs mere

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov Polyurethan isolering 4 PUR og PIR 4 PUR isoleringsprodukter 5 Eksempelsamling for polyurethanisolering i byggeriet

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af Cemsystems I/S, Præstegaardsvænget 30

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Produktionsprocesser og hygrotermiske egenskaber for isoleringsmaterialer - Leverandør/producentoplysninger

Produktionsprocesser og hygrotermiske egenskaber for isoleringsmaterialer - Leverandør/producentoplysninger INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER Produktionsprocesser og hygrotermiske egenskaber for isoleringsmaterialer - Leverandør/producentoplysninger Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere