Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion"

Transkript

1 INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger, alarmgrænser og andre udvalgte oplysninger. Klinikfunktionen anvendes af den ansvarlige læge til at kontrollere alle funktionsvalg, indstillinger og grænseværdier. For at skifte til Hjemme-mode 1 Navigér frem til menuen Mode. 2 Brug pil op og pil ned til at navigere frem til indstillingen Apparat-mode. Vælg Hjemme ved at bruge tasterne + og -. 3 Tryk på Ja for at skifte til Hjemme-mode. Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion I Hjemme-mode låses panelet, så der ikke kan skiftes tilbage til Klinikfunktion, og man forhindrer dermed utilsigtede ændringer af indstillingerne. Tryk samtidigt på tasterne + og -. Hold tasterne nede, indtil bjælken på skærmen er fyldt ud. Dok Da A-2

2 Dok Da A-2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Hvad er Vivo 50? Anvendelse Kontraindikationer Om denne vejledning Sikkerhedsoplysninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger for brugeren Sikkerhed i forbindelse med el Omgivende forhold Brug af patientkredsløb Brug af filtre Luftbefugtning Rengøring og vedligeholdelse Brug af ilt Produktbeskrivelse Hovedkomponenter Frontpanel på Vivo Sidepaneler på Vivo Udstyrets type- og sikkerhedsskilt Indstilling af Vivo Installation af Vivo Placering af Vivo Tilslutning af Vivo 50 til lysnettet Tilslutning af patientslangesættet Klargøring af Vivo 50 før anvendelse Sådan bruges Vivo Sådan tændes og slukkes Vivo Brug af menuen Overvågede værdier i Vivo Funktioner og parametre i Vivo Forskellige modes i Vivo Dataoverførsel mellem Vivo 50 og pc Brug af batterier Brug af tilbehør Alarmer Alarmfunktion Operatørens placering Fysiologiske alarmer Tekniske alarmer Informationsmeddelelser Alarmtest Dok Da A-2 Indholdsfortegnelse Vivo 50 brugervejledning 1

4 7 Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af Vivo Rengøring og udskiftning af patientluftfiltrene Indstilling til ny patient Almindelig vedligeholdelseskontrol Service og reparationer Opbevaring Bortskaffelse Technical Specifications Systembeskrivelse Data Overensstemmelse med standarder Indstillinger ved levering Tilbehør Breas-tilbehørsliste Patientindstillinger Indholdsfortegnelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

5 1 Indledning ADVARSEL! Vivo 50 må kun anvendes: til den type behandling, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, og i overensstemmelse med anvisningerne fra det ansvarlige kliniske personale i overensstemmelse med de anvendelsesvilkår, der er angivet i denne betjeningsvejledning i original, uændret form og kun med tilbehør, der er angivet eller godkendt af Breas Medical AB. Al anden anvendelse kan medføre personskader! FORSIGTIG! Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, inden du bruger Vivo 50, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og således kan sikre korrekt anvendelse, maksimal ydelse og størst mulig servicevenlighed. Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. 1.1 Hvad er Vivo 50? Vivo 50 er en tryk- og volumenstyret respirator, som kan levere kontinuerlig eller periodevis respirationsstøtte til patienter, som har brug for invasiv eller non-invasiv mekanisk respiration. Vivo 50 kan betjenes i 9 forskellige modes: PSV Pressure Support Ventilation (trykassisteret ventilation) PSV(MVol) Pressure Support Ventilation with Target Volume (trykassisteret ventilation med målvolumen) PCV Pressure Controlled Ventilation (trykstyret ventilation) Dok Da A-2 Indledning Vivo 50 brugervejledning 3

6 PCV(MVol) Pressure Controlled Ventilation with Target Volume (trykstyret ventilation med målvolumen) PCV(A) Assisted Pressure Controlled Ventilation (assisteret trykstyret ventilation) PCV(A+TgV) Assisted Pressure Controlled Ventilation with Target Volume (assisteret trykstyret ventilation med målvolumen) VCV Volume Controlled Ventilation (volumenstyret ventilation) VCV(A) Assisted Volume Controlled Ventilation (assisteret volumenstyret ventilation) CPAP Continuous Positive Airway Pressure (konstant positivt luftvejstryk) Vivo 50 kan anvendes med slangesæt med lækage eller slangesæt med aktivt styret udåndingsventil. Den interne datahukommelse i Vivo 50 kan downloades til en pc, udskrives og analyseres via softwarepakken Vivo 50. Ønsker du mere information om Vivo 50 pc-softwaren, bedes du kontakte din Breas forhandler. 1.2 Anvendelse Vivo 50 er beregnet til behandling: på hospitaler, lægehuse, patienters hjem, transportmidler såsom kørestole, private familiebiler, mellem hospitaler, ambulancer og civile fly. foretaget af kvalificeret, uddannet personale under vejledning af en læge, af voksne og pædiatriske (>10 kg) patienter med reduceret lungefunktion, som er afhængige af respiratorstøtte, såsom akut respirationssvigt, akut eller kronisk respirationsbesvær. enten invasivt eller non-invasivt. som kan være livsunderstøttende, forudsat at der er nødudstyr (genoplivningsudstyr) til rådighed. Den er ikke beregnet til nødtransport eller intensiv behandling. 4 Indledning Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

7 1.3 Kontraindikationer Brugen af Vivo 50 er kontraindiceret på patienter med behov for at blive ventileret med iltkoncentrationer (FiO 2 ), som er højere end det, man kan opnå med en kombination af indtag fra en iltkilde med lavt tryk på 15 l/min med de aktuelle ventilationsindstillinger. Generelt skal kirurgen efter en operation konsulteres for at undgå skader på organer, og man skal være omhyggelig med at vælge ventilationsparametre, som ikke har en skadelig indflydelse på hæmodynamikken eller påvirker patientens sundhedstilstand i negativ retning. I tilfælde af ansigtskirurgi må ventilatoren ikke bruges sammen med maske. Uønskede bivirkninger Hvis patienten føler ubehag i brystkassen, smerter, alvorlig hovedpine eller åndenød under brug af Vivo 50, skal der straks rettes henvendelse til en læge eller den ansvarlige behandler. 1.4 Om denne vejledning Læs altid denne vejledning igennem før opsætning, brug og vedligeholdelse af Vivo 50, da det sikrer korrekt brug samt den størst mulige ydelse og servicevenlighed. Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne vejledning uden forudgående meddelelse herom. Målgruppe Denne vejledning er primært beregnet til plejepersonale, klinisk personale, læger, patienter og andre, der har behov for et praktisk kendskab til Vivo 50-systemet. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om indstillinger af og funktioner i Vivo 50, som kun må udføres af specialuddannet sundhedspersonale. Servicepersonale kan rekvirere Vivo 50 servicevejledningen, som indeholder detaljerede tekniske oplysninger om vedligeholdelse, service og reparation. Dok Da A-2 Indledning Vivo 50 brugervejledning 5

8 Symboler I denne vejledning bruges der symboler til at markere bestemte oplysninger. Betydningen af hvert symbol forklares i tabellen nedenfor. SYMBOL FORKLARING Advarsel! Risiko for dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. Vigtigt! Risiko for mindre eller moderat legemsbeskadigelse. Risiko for beskadigelse af udstyr, tab af data, ekstra arbejde eller uventede resultater. Bemærk! Oplysninger, som kan være værdifulde, men som ikke er af altafgørende vigtighed, og gode råd. Reference Henvisning til andre vejledninger med mere information om et bestemt emne. 6 Indledning Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

9 2 Sikkerhedsoplysninger 2.1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger for brugeren Når en patient er i behandling, skal der være en person til stede, som kan overvåge behandlingen og tage sig af alarmer og forhold, som patienten ikke selv kan løse. Vivo 50 skal slukkes og tændes mindst en gang om ugen. Dette er nødvendigt for, at Vivo 50 kan gennemføre en komplet selv-test. Hvis patienten indlægges på et hospital eller ordineres en eller anden form for medicinsk behandling, skal det altid oplyses til det medicinske personale, om patienten er i mekanisk ventilationsbehandling. Vivo 50 må kun anvendes: til den type behandling, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, og i overensstemmelse med anvisningerne fra det ansvarlige kliniske personale i overensstemmelse med de anvendelsesvilkår, der er angivet i denne betjeningsvejledning i original, uændret form og kun med tilbehør, der er angivet eller godkendt af Breas Medical AB. Undlad at bruge Vivo 50, hvis du har mistanke om, at enheden er beskadiget, hvis der optræder pludselige eller uforklarlige tryk-, ydelses- eller lydforstyrelser under drift, eller hvis luften fra Vivo 50 er unormalt varm eller udsender en lugt. I sådanne tilfælde skal du kontakte patientens ansvarlige behandler med henblik på et eftersyn. Vivo 50 vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis en eller flere af delene har været udsat for slag/stød, er beskadigede eller har været nedsunket i væske. Forkert brug af enheden eller dens tilbehør kan medføre, at behandlingen ikke forbliver korrekt, eller at enhedens funktionsevne reduceres. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 7

10 Indstillingerne i Vivo 50-behandlingen skal altid være baseret på lægelig vejledning og skal udføres af autoriseret klinisk personale. Blodgasmålinger skal udføres, når indstillingerne ændres, eller der skiftes til en anden enhed. Følg altid proceduren Klargøring af Vivo 50 før anvendelse på side 28 før brug. En ekstern EtCO 2 -monitor (capnometer) skal anvendes til at overvåge respiratorkrævende patientvejrtrækning. EtCO 2 -monitoren skal være forbundet mellem patienten og udåndingsventilen eller lækageporten for at kunne måle udåndet luft. EtCO 2 -monitoren skal opfylde ISO 21647:2004-standarden (Elektromedicinsk udstyr Respirationsgasmonitorer Særlige krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydeevne). Klinikpersonalet skal læse betjeningsvejledningen nøje igennem og forstå, hvordan Vivo 50 anvendes, før opstilling og anvendelse af apparatet. Alle Vivo 50s fysiologiske alarmer skal indstilles på et sikkert niveau, så de giver brugeren en effektiv advarsel om eventuelle risici. Alarmniveauerne skal vurderes i forhold til patientindstillingere. Eventuelle ændringer af indstillinger eller komponenter kan kræve justering af alarmniveauerne. Håndter Vivo 50en med forsigtighed. Vivo 50 må ikke anvendes, når den ligger i bæretasken. 8 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

11 2.2 Sikkerhed i forbindelse med el Vivo 50 må ikke bruges, hvis stikket eller huset er beskadiget. For at undgå elektrisk stød skal strømforsyningen til Vivo 50 afbrydes, før den rengøres. Undlad at nedsænke Vivo 50 i væske. Hvis der anvendes en bærbar strømskinne, må den ikke placeres på gulvet. Operatøren må ikke berøre tilgængelige stikkontakter og patienten samtidig. Funktionen Sygeplejerskekald må kun forbindes til et sikkerhedssystem med ekstra lav spænding og med beskyttelse mod lysnettets spænding, som overholder kravene i IEC Der skal tages højde for elektromagnetisk kompatibilitet. Vivo 50 bør ikke anvendes op ad eller stablet med andet udstyr; hvis det er nødvendigt, at den står op ad eller er stablet med andet udstyr ved anvendelsen, bør Vivo 50 overvåges for at sikre normal drift i den opsætning. Mobile eller bærbare radiosendere kan forstyrre brugen af Vivo 50. En vejledning til sikker installering af Vivo 50 findes i servicemanualen. Hvis der bruges et eksternt batteri, skal det altid kobles fra, inden Vivo 50 slukkes. I modsat fald er der risiko for, at batteriet aflades. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 9

12 2.3 Omgivende forhold Undlad at bruge Vivo 50 i giftige miljøer. Undlad at bruge Vivo 50 i miljøer med eksplosive gasser eller andre antændelige bedøvende stoffer. Temperaturen på luftstrømmen til vejrtrækning produceret af Vivo 50 kan være helt op til 4 C (7 F) højere end rumtemperaturen. Vær ekstra forsigtig, hvis rumtemperaturen er højere end 36 C (97 F). Hvis der anvendes en luftbefugter, skal den anbringes mindst 2 meter væk fra Vivo 50. Ydelsen af Vivo 50 kan forringes ved rumtemperaturer under -20 C (-4 F) og over 40 C (104 F). Dog bør behandlingen altid startes i en rumtemperatur på over 5 C (41 F). Undlad at bruge Vivo 50-systemet i et MR-miljø. 10 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

13 Undlad at anvende Vivo 50, hvis apparatet står på et varmt sted, f.eks. i direkte sollys eller tæt på et varmeapparat. Enheden opfylder kravene ifølge EMC-direktivet som anført i Overensstemmelse med standarder på side 133. Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå feltniveauer over 20 V/m, da de kan have negativ indflydelse på Vivo 50s sikkerhed og ydelse. Sådanne foranstaltninger bør omfatte, men ikke være begrænset til: normale foranstaltninger med hensyn til relativ fugtighed og ledende egenskaber i beklædning for at begrænse opbygningen af elektrostatiske ladninger til et minimum. foranstaltninger, der træffes for at undgå brug af enheder, der udsender radiobølger tættere end 1 m fra Vivo 50. Enheder, der udsender radiobølger, er f.eks. mobiltelefoner, trådløse telefoner, mikrobølgeovne og kirurgiske højfrekvensapparater. Vivo 50, tilbehør og alle udskiftede dele skal bortskaffes i henhold til de lokalt gældende miljøbestemmelser vedrørende bortskaffelse af brugt udstyr og affald. Vivo 50s ydelse og behandling af patienten kan blive forringet, hvis driftsbetingelserne som nævnt i Technical Specifications på side 122 ikke opfyldes. Vivo 50 må ikke sættes i brug direkte fra opbevaring eller transport under betingelser, der ligger uden for de anbefalede driftsbetingelser. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 11

14 2.4 Brug af patientkredsløb Vivo 50 understøtter både slangesæt med lækage og slangesæt med en aktivt styret udåndingsventil. For at Vivo 50 kan yde behandling i henhold til indstillingerne, er det vigtigt, at valget af typen af patientslangesæt er indstillet korrekt. Brug kun Vivo 50 med tilbehør, der er anbefalet af Breas Medical AB. Trykluften fra Vivo 50 skaber en kontinuerlig luftstrøm ud gennem lækageportene eller udåndingsventilen, hvorved der blæses udåndingsluft ud fra kredsløbet. Vivo 50 skal tændes, og lækageporten eller udåndingsventilen skal kontrolleres før anvendelse. Patienten må ikke trække vejret igennem patientslangesættet, før Vivo 50 er tændt og fungerer korrekt. Undlad at bruge patientslanger eller -rør, der er fremstillet af statisk eller elektrisk ledende materiale. Anvend altid et rengjort eller nyt patientslangesæt, når Vivo 50 skal bruges af en ny patient. Patienttilsluttede dele og alle filtre skal udskiftes jævnligt for at sikre, at Vivo 50 fungerer korrekt. Alle udskiftede dele skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale miljøbestemmelser vedrørende bortskaffelse af anvendt udstyr og brugte udstyrsdele. Kontrollér regelmæssigt patientslangesættet. Hvis der er dannet fugt, skal den fjernes. Før patientkredsløbet tørres, skal det kobles fra Vivo 50 for at forhindre, at der flyder vand tilbage og ind i Vivo 50. Hyppigheden, som patientkredsløbet skal kontrolles med, afhænger af patientens tilstand og den anvendte fugter. Dette bør vurderes i hvert enkelt tilfælde og ud fra patientens behov. Ved invasiv brug af Vivo 50 skal alarmen for lav volumen og alarmen for lav respirationsfrekvens indstilles omhyggeligt for at sikre korrekt brug. 12 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

15 Brug af udstyr såsom endotrakeale slanger, orale/nasale slanger, adaptere osv. med mindre indvendig diameter eller højresistensfiltre, luftbefugtere osv. øger modstanden i patientslangesættet, hvilket kan virke forstyrrende, når masken skal tages af. Det kan også virke forstyrrende på udløserfunktionen. Ved invasiv behandling anbefales det at anvende en egnet eksternt opvarmet fugter, eller en såkaldt HME (Heat and Moisture Exchanger, eller kunstig næse )/HCH (Hygroscopic Condenser Humidifier, del-nr ). Kontrollér, at udåndingsventilen eller lækageporten aldrig er blokerede eller tilstoppede. Lad ikke lange luftslanger hænge over sengen. De kan vikle sig rundt om patientes hoved eller hals, mens vedkommende sover. Følg altid maskeproducentens anvisninger. Vivo 50 er udstyret med alarm for genånding. Alarmen er ikke en erstatning for, at operatøren skal være omhygglig med at sikre, at lækageporten altid er fri. Kontrollér regelmæssigt lækageporten under behandling. I takt med at trykket falder, gælder det generelt, at potentialet for genindånding stiger. Lavere tryk producerer mindre gennemstrømning gennem lækageporten, hvilket medfører, at muligvis ikke al CO 2 fjernes fra kredsløbet, så der dermed kan ske genindånding. Gør følgende for at reducere risikoen for genindånding af CO 2 : Ved brug af enkeltslange skal man sikre, at lækageporten eller den aktivt styrede udåndingsventil er placerert så tæt som muligt på patienttilslutningen. Ved brug af dobbeltslange med udåndingsventil skal man sikre, at Y-stykket er placeret så tæt som muligt på patienttilslutningen. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 13

16 2.5 Brug af filtre Du må kun bruge Vivo 50, hvis der er installeret patientluftfiltre. Brug kun Vivo 50 med tilbehør, der er anbefalet af Breas Medical AB. Udskift eller rengør filtrene med regelmæssige mellemrum for at sikre, at Vivo 50 fungerer korrekt. Dette gælder særligt, når enheden anvendes på en ny patient. Hvis et tilsmudset filter ikke bliver udskiftet eller rengjort, kan det resultere i, at Vivo 50 arbejder ved højere temperaturer end forventet. Ved anvendelse af Vivo 50 skal du kontrollere, at luftindtaget og filtrene ikke er tilstoppede eller blokerede. Hvis Vivo 50 anvendes på en klinik til flere patienter, anbefales det at montere et lavresistens-bakteriefilter mellem luftudblæsningen og patientkredsløbet for at hindre krydskontamination mellem patienterne (Breas Medical AB anbefaler lavresistens-bakteriefilteret, del-nr ). Ved genbrug af masker eller bakteriefiltre kan patienterne blive udsat for smitstoffer. Brug af et lavresistens-bakteriefilter på enhedens luftudblæsning kan virke forstyrrende, når masken skal tages af. Det kan også virke forstyrrende på udløserfunktionen. 14 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

17 2.6 Luftbefugtning Der må kun anvendes luftbefugter, hvis det er blevet ordineret af en læge. Ved anvendelse af eksternt opvarmet fugter skal den anbringes under Vivo 50 og patienten for at undgå legemsbeskadigelse forårsaget af utilsigtet spild. Luftbefugteren skal være koblet fra Vivo 50 under transport. Hvis der ved anvendelse af en varmbefugter dannes for meget kondens i patientslangesættet, kan det være nødvendigt at installere en vandudskiller i slangesættet. Vandudskilleren forhindrer, at kondensvand i patientslangesættet løber ind i patientens luftveje og derved forårsager personskader. Enhver luftbefugter, som tilsluttes til Vivo 50 skal opfylde kravene i ISO Enhver HME, som tilsluttes til Vivo 50 skal opfylde kravene i ISO Brug af en HME (Heat and Moisture Exchanger eller kunstig næse ) eller en ekstern fugter kan kræve justering af Vivo 50s alarm for lavt tryk. Visse HME er og HCH er (fugtere af typen Hygroscopic Condenser Humidifiers) er tilstrækkelige til at yde befugtning, når Vivo 50 bruges invasivt. Kontrollér anbefalet brug hos de pågældende leverandører. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 15

18 2.7 Rengøring og vedligeholdelse Vivo 50 bør rengøres og vedligeholdes i overensstemmelse med anvisningerne i denne betjeningsvejledning, se Rengøring og vedligeholdelse på side 117. Vivo50-hovedenheden må ikke rengøres ved autoklavering eller sterilisering. Der skal udføres vedligeholdelse, service, kontrol og relevante opdateringer på Vivo 50 i henhold til Breas serviceanvisninger. Vivo 50 må kun repareres eller modificeres i overensstemmelse med Breas servicevejledninger, tekniske meddelelser og andre særlige serviceanvisninger. Arbejdet skal udføres af serviceteknikere, som er autoriseret af Breas Medical AB. Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne eller udføre service eller reparationer på Vivo 50. Det resulterer i, at producenten ikke længere er ansvarlig for Vivo 50ens ydelse og sikkerhed. Desuden vil garantierne bortfalde. 16 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

19 2.8 Brug af ilt Følg altid iltleverandørens instruktioner. Tilstedeværelsen af ilt kan fremskynde forbrændingen af brandfarlige materialer. Ved en fast gennemstrømningshastighed for den supplerende iltgennemstrømning vil koncentrationen af den indåndede ilt variere afhængigt af tryk, patientens åndedrætsmønster, valg af maske og den hastighed, hvormed ilten slipper ud. Til overvågning af iltkoncentrationen anbefales FiO 2 -sensoren (del-nr ). Når der bruges ilt sammen med Vivo 50, skal der lukkes for iltgennemstrømningen, når Vivo 50 ikke er i drift. Ilt, der strømmer ind i patientslangerne, kan akkumuleres inde i apparatet. Ilt, der er akkumuleret inde i apparatet, øger risikoen for brand. Sørg for tilstrækkelig udluftning i rummet. Undlad at ryge i et rum, hvor der anvendes ilt i systemet. Uafskærmede elpærer og andre antændingskilder skal holdes mindst 2 meter væk fra iltcylinderen og alle dele af patientkredsløbet. Undlad at bruge aeresoler eller opløsningsmidler i nærheden af iltforsyningen, også når der er lukket for iltforsyningen. Supplerende iltgennemstrømning på op til 15 l/min kan tilføres fra en iltkilde med rotameter, såsom en iltcylinder, et centralt iltforsyningssystem eller en iltkoncentrator. Den supplerende iltgennemstrømningshastighed må ikke overstige 15 l/min. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 17

20 3 Produktbeskrivelse 3.1 Hovedkomponenter Vivo 50-systemet indeholder følgende komponenter: Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

21 NR. KOMPONENT FUNKTION DEL-NR. 1 Bæretaske Opbevaring ved transport Brugervejledning Produktinformation og brugervejledning 3 Slangesæt: Enkeltslange med lækageport 4 Slangesæt: Dobbeltslange med aktivt styret udåndingsventil 5 Slangesæt: Enkeltslange med aktivt styret udåndingsventil 6 Filter (hvidt, engangsbrug) 7 Filter (gråt, vaskbart) * Ekstraudstyr Filtrering af indsugningsluft Filtrering af indsugningsluft (genanvendelig) (engangsbrug) (genanvendelig) (engangsbrug) (genanvendelig) (engangsbrug) (10 stk.) (5 stk.) 8 Netkabel EU: UK: * Påsat batteri Vivo 50- hovedenhed Dok Da A-2 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning 19

22 3.2 Frontpanel på Vivo NR. LYSDIODE FUNKTION 1 Udløser Indikator for patientudløst vejrtrækning 2 Lysnet Strømkilde: Lysnet 3 Ekstern DC Strømkilde: Ekstern DC 4 Påsat batteri Strømkilde: Påsat batteri 5 Internt batteri Strømkilde: Internt batteri 6-7 Alarm (rød og gul) Alarmindikation 8 Deaktivering af alarmlyd Indikation af midlertidig afbrydelse af alarmlyd 9 Sensor Sensor for omgivende lys NR. BETJENINGSKNAPPER FUNKTION 10 Navigation/indstilling Navigerer i den aktuelle menu/definerer indstillinger 11 Deaktivering af Midlertidig afbrydelse af alarmlyd alarmlyd 12 Funktion/navigation Knapperne har de funktioner, der vises på displayet. 13 Start/Stop Start og stop af ventilationsbehandling 14 Information Gem/vis information 20 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

23 3.3 Sidepaneler på Vivo NR. DEL FUNKTION FARVE 1 Patientens luftindtag Kanal for luft ind i enheden, udskiftningsfiltre 2 Køleluftindtag Indtag til intern køling 3 Sygeplejerskekald Forbindelse til sygeplejerskekald 4 Fjernbetjent alarm Forbindelse til fjernbetjent alarm 5 USB dataforbindelsesport Datatilslutning (pc og Vivo 50) 6 Port til hukommelseskort Download af hukommelse 7 Start/Stop-fjernbetjening, deaktivering af alarmlyd Forbindelse til start/stopfjernbetjening 8 ioxy interface port Forbindelse til ioxy-sensor 9 Ikke tilgængelig 10 FiO 2 interface port Forbindelse til FiO 2 -sensor 11 Tænd/Sluk Tænder og slukker for strømmen til apparatet 12 Ekstern DCindgang Tilslutning til ekstern DCstrømsforsyning Dok Da A-2 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning 21

24 NR. DEL FUNKTION FARVE 13 Lysnetindgang Stik til tilslutning af lysnetforsyning mm stikkontakt Holder til udåndingsventil til dobbeltslange 15 Trykudligning til udåndingsventil 16 Luftudgang fra patient Forbindelse til trykudligningsslange til udåndingsventil Tilslutning til patientslangesættet 17 Iltindgang Forbindelse til lavt tryk/ilttilførsel 3.4 Udstyrets type- og sikkerhedsskilt Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

25 NR. SYMBOL FORKLARING FARVE 1 FiO 2 interface port 2 Ikke tilgængelig 3 ioxy interface port 4 Start/Stop-fjernbetjening, deaktivering af alarmlyd 5 Bemærk: Læs kapitlet Tilslutning af Vivo 50 til lysnettet på side Sygeplejerskekald interface port 7 Fjernbetjent alarm interface port 8 USB dataforbindelsesport 9 Port til hukommelseskort 10 Trykudligning til aktivt styret udåndingsventil 11 Luftudgang fra patient 12 Iltindgang 13 Iltindgang 14 Bemærk: Læs kapitlet Brug af ilt på side Forbindelse til påsat batteri. Bemærk: Sørg for ikke at røre denne forbindelse samtidigt med, at du rører ved patienten. Dok Da A-2 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning 23

26 NR. SYMBOL FORKLARING FARVE 16 Bemærk: Kontrollér, at intet kan blokere for patientluftindgangen på siden af Vivo 50. Læs Placering af Vivo 50 på side 26 igennem, hvis du ønsker flere oplysninger. 17 Læs Bortskaffelse på side 121 for at få oplysninger om genbrug og bortskaffelse. 18 Elektrisk udstyr i klasse II; dobbelt isolering 19 Body floating (IEC type BF, isoleret anvendt del) 20 Bemærk! Læs Anvendelse på side 4 for korrekt anvendelse. 21 CE-mærkning gælder iht. Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. 22 Dette produkt bør genanvendes. 23 Dette produkt må ikke udsættes for åben ild. 24 Bemærk: Læs kapitlet Brug af batterier på side Modelbetegnelse 26 Bemærk: Læs kapitlet Brug af batterier på side Instruktioner for påsat batteri 24 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

27 4 Indstilling af Vivo 50 Læs afsnittet Sikkerhedsoplysninger på side 7 igennem før opstilling af Vivo Installation af Vivo 50 Inden Vivo 50 tages i brug første gang, skal nedenstående anvisninger følges: 1 Kontrollér, at hovedkomponenterne og alt bestilt tilbehør er indeholdt i leveringen (se evt. følgesedlen eller fakturaen). 2 Kontrollér, at udstyret er i god stand. 3 Hvis Vivo 50 har været opbevaret i mere end en måned, skal apparatet sluttes til lysnettet for at oplade det interne batteri (yderligere instruktioner findes i afsnittet Opladning af batterierne på side 72). 4 Kontrollér, at luftfiltrene er korrekt installeret. Dok Da A-2 Indstilling af Vivo 50 Vivo 50 brugervejledning 25

28 4.2 Placering af Vivo 50 Læs afsnittet Omgivende forhold på side 10 grundigt igennem for at sikre dig, at der er taget hensyn til alle betingelserne, og at de er opfyldt. 1 Anbring Vivo 50 på en solid, plan flade. Vivo 50 skal placeres lavere end patienten for at forhindre, at enheden falder ned på patienten, og at der løber kondensvand ned på patienten. 2 Kontrollér, at intet kan blokere for patientluftindgangene på siden af Vivo 50. Vivo 50 må ikke anbringes på en blød overflade, som kan forhindre luftstrømmen under enheden. Enheden må aldrig tildækkes. 4.3 Tilslutning af Vivo 50 til lysnettet Læs afsnittet Sikkerhed i forbindelse med el på side 9 grundigt igennem for at sikre dig, at der er taget hensyn til alle betingelserne, og at de er opfyldt. 1 Sæt hovedkablet ind i lysnetstikket på Vivo Indstilling af Vivo 50 Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

29 2 Fastgør lysnetkablet med kabelholderen. 3 Slut kablet til lysnettet. 4.4 Tilslutning af patientslangesættet Læs afsnittet Brug af patientkredsløb på side 12 grundigt igennem for at sikre dig, at der er taget hensyn til alle betingelserne, og at de er opfyldt. Sørg for at vælge den korrekte type patientslangesæt, når et patientslangesæt skal tilsluttes. Vælg Patientslangesæt findes i afsnittet Øvrigt, når Vivo 50 står på standby. Slangesæt med lækageport Lækagen fra masken eller lækageporten skal være mindst 12 l/min ved 4cmH 2 O for at undgå genindånding af udåndet luft. Den anbefalede lækage er 20 til 50 l/min ved et tryk på 10 cmh 2 O. 1 Tilslutning af patientslangesættet til patientens luftudgang på respiratoren. 2 Slut den anden ende af patientslangesættet til masken eller lækageporten. Dok Da A-2 Indstilling af Vivo 50 Vivo 50 brugervejledning 27

30 Slangesæt med aktivt styret udåndingsventil 1 Tilslutning af patientslangesættet til patientens luftudgang på respiratoren. 2 Slut trykstyringsslangen til udåndingsventilen. 3 Slut den anden ende af patientslangesættet til en HME og en maske (hvis disse anvendes) eller til en tracheostomi. 4.5 Klargøring af Vivo 50 før anvendelse Kontrol af apparatet Kontrollér, at der ikke er synlige skader. Kontrollér, at apparatets udvendige flader er rene. Kontrol af kabler Kontrollér, at alle kablerne er anbefalet af Breas. Kontrollér, at kablerne er intakte. Kontrollér, at kablerne er korrekt tilsluttet. Kontrol af placering Vivo 50 skal placeres på en fast, plan flade under patienten (se Placering af Vivo 50 på side 26). Kontrollér, at intet kan blokere for luftindgangen på siden af apparatet. Eftersyn før anvendelse Sørg altid for at foretage følgende kontroller, før Vivo 50 tages i anvendelse: 28 Indstilling af Vivo 50 Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger NIV (børn over 10 kg) Udstyr I BRITA findes forskellige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Infant Flow. SiPAP komplet lynvejledning

Infant Flow. SiPAP komplet lynvejledning Infant Flow SiPAP komplet lynvejledning Indhold Afsnit 1: Kredsløbsopsætning...1 Åben seng og kuvøse...2 Abdominal sensor...3 Tryknomogram for Infant Flow LP generator...4 Alarmtest...5-6 Topunkts oxygenkalibrering...7-8

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

AKTIV LAGREDE LAGREDE LAGREDE

AKTIV LAGREDE LAGREDE LAGREDE S9 -serien VA Adapt / AutoSet CS / Auto 25 / V-Auto / VA S / VA ST / VA ST-A / VA Adapt (acewave ) / AutoSet CS (acewave ) / AutoSet CS-A (acewave ) / VA ST (ivas) / VA ST-A (ivas) Vejledning i datastyring

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere