Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion"

Transkript

1 INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger, alarmgrænser og andre udvalgte oplysninger. Klinikfunktionen anvendes af den ansvarlige læge til at kontrollere alle funktionsvalg, indstillinger og grænseværdier. For at skifte til Hjemme-mode 1 Navigér frem til menuen Mode. 2 Brug pil op og pil ned til at navigere frem til indstillingen Apparat-mode. Vælg Hjemme ved at bruge tasterne + og -. 3 Tryk på Ja for at skifte til Hjemme-mode. Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion I Hjemme-mode låses panelet, så der ikke kan skiftes tilbage til Klinikfunktion, og man forhindrer dermed utilsigtede ændringer af indstillingerne. Tryk samtidigt på tasterne + og -. Hold tasterne nede, indtil bjælken på skærmen er fyldt ud. Dok Da A-2

2 Dok Da A-2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Hvad er Vivo 50? Anvendelse Kontraindikationer Om denne vejledning Sikkerhedsoplysninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger for brugeren Sikkerhed i forbindelse med el Omgivende forhold Brug af patientkredsløb Brug af filtre Luftbefugtning Rengøring og vedligeholdelse Brug af ilt Produktbeskrivelse Hovedkomponenter Frontpanel på Vivo Sidepaneler på Vivo Udstyrets type- og sikkerhedsskilt Indstilling af Vivo Installation af Vivo Placering af Vivo Tilslutning af Vivo 50 til lysnettet Tilslutning af patientslangesættet Klargøring af Vivo 50 før anvendelse Sådan bruges Vivo Sådan tændes og slukkes Vivo Brug af menuen Overvågede værdier i Vivo Funktioner og parametre i Vivo Forskellige modes i Vivo Dataoverførsel mellem Vivo 50 og pc Brug af batterier Brug af tilbehør Alarmer Alarmfunktion Operatørens placering Fysiologiske alarmer Tekniske alarmer Informationsmeddelelser Alarmtest Dok Da A-2 Indholdsfortegnelse Vivo 50 brugervejledning 1

4 7 Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af Vivo Rengøring og udskiftning af patientluftfiltrene Indstilling til ny patient Almindelig vedligeholdelseskontrol Service og reparationer Opbevaring Bortskaffelse Technical Specifications Systembeskrivelse Data Overensstemmelse med standarder Indstillinger ved levering Tilbehør Breas-tilbehørsliste Patientindstillinger Indholdsfortegnelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

5 1 Indledning ADVARSEL! Vivo 50 må kun anvendes: til den type behandling, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, og i overensstemmelse med anvisningerne fra det ansvarlige kliniske personale i overensstemmelse med de anvendelsesvilkår, der er angivet i denne betjeningsvejledning i original, uændret form og kun med tilbehør, der er angivet eller godkendt af Breas Medical AB. Al anden anvendelse kan medføre personskader! FORSIGTIG! Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, inden du bruger Vivo 50, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og således kan sikre korrekt anvendelse, maksimal ydelse og størst mulig servicevenlighed. Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. 1.1 Hvad er Vivo 50? Vivo 50 er en tryk- og volumenstyret respirator, som kan levere kontinuerlig eller periodevis respirationsstøtte til patienter, som har brug for invasiv eller non-invasiv mekanisk respiration. Vivo 50 kan betjenes i 9 forskellige modes: PSV Pressure Support Ventilation (trykassisteret ventilation) PSV(MVol) Pressure Support Ventilation with Target Volume (trykassisteret ventilation med målvolumen) PCV Pressure Controlled Ventilation (trykstyret ventilation) Dok Da A-2 Indledning Vivo 50 brugervejledning 3

6 PCV(MVol) Pressure Controlled Ventilation with Target Volume (trykstyret ventilation med målvolumen) PCV(A) Assisted Pressure Controlled Ventilation (assisteret trykstyret ventilation) PCV(A+TgV) Assisted Pressure Controlled Ventilation with Target Volume (assisteret trykstyret ventilation med målvolumen) VCV Volume Controlled Ventilation (volumenstyret ventilation) VCV(A) Assisted Volume Controlled Ventilation (assisteret volumenstyret ventilation) CPAP Continuous Positive Airway Pressure (konstant positivt luftvejstryk) Vivo 50 kan anvendes med slangesæt med lækage eller slangesæt med aktivt styret udåndingsventil. Den interne datahukommelse i Vivo 50 kan downloades til en pc, udskrives og analyseres via softwarepakken Vivo 50. Ønsker du mere information om Vivo 50 pc-softwaren, bedes du kontakte din Breas forhandler. 1.2 Anvendelse Vivo 50 er beregnet til behandling: på hospitaler, lægehuse, patienters hjem, transportmidler såsom kørestole, private familiebiler, mellem hospitaler, ambulancer og civile fly. foretaget af kvalificeret, uddannet personale under vejledning af en læge, af voksne og pædiatriske (>10 kg) patienter med reduceret lungefunktion, som er afhængige af respiratorstøtte, såsom akut respirationssvigt, akut eller kronisk respirationsbesvær. enten invasivt eller non-invasivt. som kan være livsunderstøttende, forudsat at der er nødudstyr (genoplivningsudstyr) til rådighed. Den er ikke beregnet til nødtransport eller intensiv behandling. 4 Indledning Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

7 1.3 Kontraindikationer Brugen af Vivo 50 er kontraindiceret på patienter med behov for at blive ventileret med iltkoncentrationer (FiO 2 ), som er højere end det, man kan opnå med en kombination af indtag fra en iltkilde med lavt tryk på 15 l/min med de aktuelle ventilationsindstillinger. Generelt skal kirurgen efter en operation konsulteres for at undgå skader på organer, og man skal være omhyggelig med at vælge ventilationsparametre, som ikke har en skadelig indflydelse på hæmodynamikken eller påvirker patientens sundhedstilstand i negativ retning. I tilfælde af ansigtskirurgi må ventilatoren ikke bruges sammen med maske. Uønskede bivirkninger Hvis patienten føler ubehag i brystkassen, smerter, alvorlig hovedpine eller åndenød under brug af Vivo 50, skal der straks rettes henvendelse til en læge eller den ansvarlige behandler. 1.4 Om denne vejledning Læs altid denne vejledning igennem før opsætning, brug og vedligeholdelse af Vivo 50, da det sikrer korrekt brug samt den størst mulige ydelse og servicevenlighed. Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne vejledning uden forudgående meddelelse herom. Målgruppe Denne vejledning er primært beregnet til plejepersonale, klinisk personale, læger, patienter og andre, der har behov for et praktisk kendskab til Vivo 50-systemet. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om indstillinger af og funktioner i Vivo 50, som kun må udføres af specialuddannet sundhedspersonale. Servicepersonale kan rekvirere Vivo 50 servicevejledningen, som indeholder detaljerede tekniske oplysninger om vedligeholdelse, service og reparation. Dok Da A-2 Indledning Vivo 50 brugervejledning 5

8 Symboler I denne vejledning bruges der symboler til at markere bestemte oplysninger. Betydningen af hvert symbol forklares i tabellen nedenfor. SYMBOL FORKLARING Advarsel! Risiko for dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. Vigtigt! Risiko for mindre eller moderat legemsbeskadigelse. Risiko for beskadigelse af udstyr, tab af data, ekstra arbejde eller uventede resultater. Bemærk! Oplysninger, som kan være værdifulde, men som ikke er af altafgørende vigtighed, og gode råd. Reference Henvisning til andre vejledninger med mere information om et bestemt emne. 6 Indledning Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

9 2 Sikkerhedsoplysninger 2.1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger for brugeren Når en patient er i behandling, skal der være en person til stede, som kan overvåge behandlingen og tage sig af alarmer og forhold, som patienten ikke selv kan løse. Vivo 50 skal slukkes og tændes mindst en gang om ugen. Dette er nødvendigt for, at Vivo 50 kan gennemføre en komplet selv-test. Hvis patienten indlægges på et hospital eller ordineres en eller anden form for medicinsk behandling, skal det altid oplyses til det medicinske personale, om patienten er i mekanisk ventilationsbehandling. Vivo 50 må kun anvendes: til den type behandling, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, og i overensstemmelse med anvisningerne fra det ansvarlige kliniske personale i overensstemmelse med de anvendelsesvilkår, der er angivet i denne betjeningsvejledning i original, uændret form og kun med tilbehør, der er angivet eller godkendt af Breas Medical AB. Undlad at bruge Vivo 50, hvis du har mistanke om, at enheden er beskadiget, hvis der optræder pludselige eller uforklarlige tryk-, ydelses- eller lydforstyrelser under drift, eller hvis luften fra Vivo 50 er unormalt varm eller udsender en lugt. I sådanne tilfælde skal du kontakte patientens ansvarlige behandler med henblik på et eftersyn. Vivo 50 vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis en eller flere af delene har været udsat for slag/stød, er beskadigede eller har været nedsunket i væske. Forkert brug af enheden eller dens tilbehør kan medføre, at behandlingen ikke forbliver korrekt, eller at enhedens funktionsevne reduceres. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 7

10 Indstillingerne i Vivo 50-behandlingen skal altid være baseret på lægelig vejledning og skal udføres af autoriseret klinisk personale. Blodgasmålinger skal udføres, når indstillingerne ændres, eller der skiftes til en anden enhed. Følg altid proceduren Klargøring af Vivo 50 før anvendelse på side 28 før brug. En ekstern EtCO 2 -monitor (capnometer) skal anvendes til at overvåge respiratorkrævende patientvejrtrækning. EtCO 2 -monitoren skal være forbundet mellem patienten og udåndingsventilen eller lækageporten for at kunne måle udåndet luft. EtCO 2 -monitoren skal opfylde ISO 21647:2004-standarden (Elektromedicinsk udstyr Respirationsgasmonitorer Særlige krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydeevne). Klinikpersonalet skal læse betjeningsvejledningen nøje igennem og forstå, hvordan Vivo 50 anvendes, før opstilling og anvendelse af apparatet. Alle Vivo 50s fysiologiske alarmer skal indstilles på et sikkert niveau, så de giver brugeren en effektiv advarsel om eventuelle risici. Alarmniveauerne skal vurderes i forhold til patientindstillingere. Eventuelle ændringer af indstillinger eller komponenter kan kræve justering af alarmniveauerne. Håndter Vivo 50en med forsigtighed. Vivo 50 må ikke anvendes, når den ligger i bæretasken. 8 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

11 2.2 Sikkerhed i forbindelse med el Vivo 50 må ikke bruges, hvis stikket eller huset er beskadiget. For at undgå elektrisk stød skal strømforsyningen til Vivo 50 afbrydes, før den rengøres. Undlad at nedsænke Vivo 50 i væske. Hvis der anvendes en bærbar strømskinne, må den ikke placeres på gulvet. Operatøren må ikke berøre tilgængelige stikkontakter og patienten samtidig. Funktionen Sygeplejerskekald må kun forbindes til et sikkerhedssystem med ekstra lav spænding og med beskyttelse mod lysnettets spænding, som overholder kravene i IEC Der skal tages højde for elektromagnetisk kompatibilitet. Vivo 50 bør ikke anvendes op ad eller stablet med andet udstyr; hvis det er nødvendigt, at den står op ad eller er stablet med andet udstyr ved anvendelsen, bør Vivo 50 overvåges for at sikre normal drift i den opsætning. Mobile eller bærbare radiosendere kan forstyrre brugen af Vivo 50. En vejledning til sikker installering af Vivo 50 findes i servicemanualen. Hvis der bruges et eksternt batteri, skal det altid kobles fra, inden Vivo 50 slukkes. I modsat fald er der risiko for, at batteriet aflades. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 9

12 2.3 Omgivende forhold Undlad at bruge Vivo 50 i giftige miljøer. Undlad at bruge Vivo 50 i miljøer med eksplosive gasser eller andre antændelige bedøvende stoffer. Temperaturen på luftstrømmen til vejrtrækning produceret af Vivo 50 kan være helt op til 4 C (7 F) højere end rumtemperaturen. Vær ekstra forsigtig, hvis rumtemperaturen er højere end 36 C (97 F). Hvis der anvendes en luftbefugter, skal den anbringes mindst 2 meter væk fra Vivo 50. Ydelsen af Vivo 50 kan forringes ved rumtemperaturer under -20 C (-4 F) og over 40 C (104 F). Dog bør behandlingen altid startes i en rumtemperatur på over 5 C (41 F). Undlad at bruge Vivo 50-systemet i et MR-miljø. 10 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

13 Undlad at anvende Vivo 50, hvis apparatet står på et varmt sted, f.eks. i direkte sollys eller tæt på et varmeapparat. Enheden opfylder kravene ifølge EMC-direktivet som anført i Overensstemmelse med standarder på side 133. Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå feltniveauer over 20 V/m, da de kan have negativ indflydelse på Vivo 50s sikkerhed og ydelse. Sådanne foranstaltninger bør omfatte, men ikke være begrænset til: normale foranstaltninger med hensyn til relativ fugtighed og ledende egenskaber i beklædning for at begrænse opbygningen af elektrostatiske ladninger til et minimum. foranstaltninger, der træffes for at undgå brug af enheder, der udsender radiobølger tættere end 1 m fra Vivo 50. Enheder, der udsender radiobølger, er f.eks. mobiltelefoner, trådløse telefoner, mikrobølgeovne og kirurgiske højfrekvensapparater. Vivo 50, tilbehør og alle udskiftede dele skal bortskaffes i henhold til de lokalt gældende miljøbestemmelser vedrørende bortskaffelse af brugt udstyr og affald. Vivo 50s ydelse og behandling af patienten kan blive forringet, hvis driftsbetingelserne som nævnt i Technical Specifications på side 122 ikke opfyldes. Vivo 50 må ikke sættes i brug direkte fra opbevaring eller transport under betingelser, der ligger uden for de anbefalede driftsbetingelser. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 11

14 2.4 Brug af patientkredsløb Vivo 50 understøtter både slangesæt med lækage og slangesæt med en aktivt styret udåndingsventil. For at Vivo 50 kan yde behandling i henhold til indstillingerne, er det vigtigt, at valget af typen af patientslangesæt er indstillet korrekt. Brug kun Vivo 50 med tilbehør, der er anbefalet af Breas Medical AB. Trykluften fra Vivo 50 skaber en kontinuerlig luftstrøm ud gennem lækageportene eller udåndingsventilen, hvorved der blæses udåndingsluft ud fra kredsløbet. Vivo 50 skal tændes, og lækageporten eller udåndingsventilen skal kontrolleres før anvendelse. Patienten må ikke trække vejret igennem patientslangesættet, før Vivo 50 er tændt og fungerer korrekt. Undlad at bruge patientslanger eller -rør, der er fremstillet af statisk eller elektrisk ledende materiale. Anvend altid et rengjort eller nyt patientslangesæt, når Vivo 50 skal bruges af en ny patient. Patienttilsluttede dele og alle filtre skal udskiftes jævnligt for at sikre, at Vivo 50 fungerer korrekt. Alle udskiftede dele skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale miljøbestemmelser vedrørende bortskaffelse af anvendt udstyr og brugte udstyrsdele. Kontrollér regelmæssigt patientslangesættet. Hvis der er dannet fugt, skal den fjernes. Før patientkredsløbet tørres, skal det kobles fra Vivo 50 for at forhindre, at der flyder vand tilbage og ind i Vivo 50. Hyppigheden, som patientkredsløbet skal kontrolles med, afhænger af patientens tilstand og den anvendte fugter. Dette bør vurderes i hvert enkelt tilfælde og ud fra patientens behov. Ved invasiv brug af Vivo 50 skal alarmen for lav volumen og alarmen for lav respirationsfrekvens indstilles omhyggeligt for at sikre korrekt brug. 12 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

15 Brug af udstyr såsom endotrakeale slanger, orale/nasale slanger, adaptere osv. med mindre indvendig diameter eller højresistensfiltre, luftbefugtere osv. øger modstanden i patientslangesættet, hvilket kan virke forstyrrende, når masken skal tages af. Det kan også virke forstyrrende på udløserfunktionen. Ved invasiv behandling anbefales det at anvende en egnet eksternt opvarmet fugter, eller en såkaldt HME (Heat and Moisture Exchanger, eller kunstig næse )/HCH (Hygroscopic Condenser Humidifier, del-nr ). Kontrollér, at udåndingsventilen eller lækageporten aldrig er blokerede eller tilstoppede. Lad ikke lange luftslanger hænge over sengen. De kan vikle sig rundt om patientes hoved eller hals, mens vedkommende sover. Følg altid maskeproducentens anvisninger. Vivo 50 er udstyret med alarm for genånding. Alarmen er ikke en erstatning for, at operatøren skal være omhygglig med at sikre, at lækageporten altid er fri. Kontrollér regelmæssigt lækageporten under behandling. I takt med at trykket falder, gælder det generelt, at potentialet for genindånding stiger. Lavere tryk producerer mindre gennemstrømning gennem lækageporten, hvilket medfører, at muligvis ikke al CO 2 fjernes fra kredsløbet, så der dermed kan ske genindånding. Gør følgende for at reducere risikoen for genindånding af CO 2 : Ved brug af enkeltslange skal man sikre, at lækageporten eller den aktivt styrede udåndingsventil er placerert så tæt som muligt på patienttilslutningen. Ved brug af dobbeltslange med udåndingsventil skal man sikre, at Y-stykket er placeret så tæt som muligt på patienttilslutningen. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 13

16 2.5 Brug af filtre Du må kun bruge Vivo 50, hvis der er installeret patientluftfiltre. Brug kun Vivo 50 med tilbehør, der er anbefalet af Breas Medical AB. Udskift eller rengør filtrene med regelmæssige mellemrum for at sikre, at Vivo 50 fungerer korrekt. Dette gælder særligt, når enheden anvendes på en ny patient. Hvis et tilsmudset filter ikke bliver udskiftet eller rengjort, kan det resultere i, at Vivo 50 arbejder ved højere temperaturer end forventet. Ved anvendelse af Vivo 50 skal du kontrollere, at luftindtaget og filtrene ikke er tilstoppede eller blokerede. Hvis Vivo 50 anvendes på en klinik til flere patienter, anbefales det at montere et lavresistens-bakteriefilter mellem luftudblæsningen og patientkredsløbet for at hindre krydskontamination mellem patienterne (Breas Medical AB anbefaler lavresistens-bakteriefilteret, del-nr ). Ved genbrug af masker eller bakteriefiltre kan patienterne blive udsat for smitstoffer. Brug af et lavresistens-bakteriefilter på enhedens luftudblæsning kan virke forstyrrende, når masken skal tages af. Det kan også virke forstyrrende på udløserfunktionen. 14 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

17 2.6 Luftbefugtning Der må kun anvendes luftbefugter, hvis det er blevet ordineret af en læge. Ved anvendelse af eksternt opvarmet fugter skal den anbringes under Vivo 50 og patienten for at undgå legemsbeskadigelse forårsaget af utilsigtet spild. Luftbefugteren skal være koblet fra Vivo 50 under transport. Hvis der ved anvendelse af en varmbefugter dannes for meget kondens i patientslangesættet, kan det være nødvendigt at installere en vandudskiller i slangesættet. Vandudskilleren forhindrer, at kondensvand i patientslangesættet løber ind i patientens luftveje og derved forårsager personskader. Enhver luftbefugter, som tilsluttes til Vivo 50 skal opfylde kravene i ISO Enhver HME, som tilsluttes til Vivo 50 skal opfylde kravene i ISO Brug af en HME (Heat and Moisture Exchanger eller kunstig næse ) eller en ekstern fugter kan kræve justering af Vivo 50s alarm for lavt tryk. Visse HME er og HCH er (fugtere af typen Hygroscopic Condenser Humidifiers) er tilstrækkelige til at yde befugtning, når Vivo 50 bruges invasivt. Kontrollér anbefalet brug hos de pågældende leverandører. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 15

18 2.7 Rengøring og vedligeholdelse Vivo 50 bør rengøres og vedligeholdes i overensstemmelse med anvisningerne i denne betjeningsvejledning, se Rengøring og vedligeholdelse på side 117. Vivo50-hovedenheden må ikke rengøres ved autoklavering eller sterilisering. Der skal udføres vedligeholdelse, service, kontrol og relevante opdateringer på Vivo 50 i henhold til Breas serviceanvisninger. Vivo 50 må kun repareres eller modificeres i overensstemmelse med Breas servicevejledninger, tekniske meddelelser og andre særlige serviceanvisninger. Arbejdet skal udføres af serviceteknikere, som er autoriseret af Breas Medical AB. Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne eller udføre service eller reparationer på Vivo 50. Det resulterer i, at producenten ikke længere er ansvarlig for Vivo 50ens ydelse og sikkerhed. Desuden vil garantierne bortfalde. 16 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

19 2.8 Brug af ilt Følg altid iltleverandørens instruktioner. Tilstedeværelsen af ilt kan fremskynde forbrændingen af brandfarlige materialer. Ved en fast gennemstrømningshastighed for den supplerende iltgennemstrømning vil koncentrationen af den indåndede ilt variere afhængigt af tryk, patientens åndedrætsmønster, valg af maske og den hastighed, hvormed ilten slipper ud. Til overvågning af iltkoncentrationen anbefales FiO 2 -sensoren (del-nr ). Når der bruges ilt sammen med Vivo 50, skal der lukkes for iltgennemstrømningen, når Vivo 50 ikke er i drift. Ilt, der strømmer ind i patientslangerne, kan akkumuleres inde i apparatet. Ilt, der er akkumuleret inde i apparatet, øger risikoen for brand. Sørg for tilstrækkelig udluftning i rummet. Undlad at ryge i et rum, hvor der anvendes ilt i systemet. Uafskærmede elpærer og andre antændingskilder skal holdes mindst 2 meter væk fra iltcylinderen og alle dele af patientkredsløbet. Undlad at bruge aeresoler eller opløsningsmidler i nærheden af iltforsyningen, også når der er lukket for iltforsyningen. Supplerende iltgennemstrømning på op til 15 l/min kan tilføres fra en iltkilde med rotameter, såsom en iltcylinder, et centralt iltforsyningssystem eller en iltkoncentrator. Den supplerende iltgennemstrømningshastighed må ikke overstige 15 l/min. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 17

20 3 Produktbeskrivelse 3.1 Hovedkomponenter Vivo 50-systemet indeholder følgende komponenter: Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

21 NR. KOMPONENT FUNKTION DEL-NR. 1 Bæretaske Opbevaring ved transport Brugervejledning Produktinformation og brugervejledning 3 Slangesæt: Enkeltslange med lækageport 4 Slangesæt: Dobbeltslange med aktivt styret udåndingsventil 5 Slangesæt: Enkeltslange med aktivt styret udåndingsventil 6 Filter (hvidt, engangsbrug) 7 Filter (gråt, vaskbart) * Ekstraudstyr Filtrering af indsugningsluft Filtrering af indsugningsluft (genanvendelig) (engangsbrug) (genanvendelig) (engangsbrug) (genanvendelig) (engangsbrug) (10 stk.) (5 stk.) 8 Netkabel EU: UK: * Påsat batteri Vivo 50- hovedenhed Dok Da A-2 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning 19

22 3.2 Frontpanel på Vivo NR. LYSDIODE FUNKTION 1 Udløser Indikator for patientudløst vejrtrækning 2 Lysnet Strømkilde: Lysnet 3 Ekstern DC Strømkilde: Ekstern DC 4 Påsat batteri Strømkilde: Påsat batteri 5 Internt batteri Strømkilde: Internt batteri 6-7 Alarm (rød og gul) Alarmindikation 8 Deaktivering af alarmlyd Indikation af midlertidig afbrydelse af alarmlyd 9 Sensor Sensor for omgivende lys NR. BETJENINGSKNAPPER FUNKTION 10 Navigation/indstilling Navigerer i den aktuelle menu/definerer indstillinger 11 Deaktivering af Midlertidig afbrydelse af alarmlyd alarmlyd 12 Funktion/navigation Knapperne har de funktioner, der vises på displayet. 13 Start/Stop Start og stop af ventilationsbehandling 14 Information Gem/vis information 20 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

23 3.3 Sidepaneler på Vivo NR. DEL FUNKTION FARVE 1 Patientens luftindtag Kanal for luft ind i enheden, udskiftningsfiltre 2 Køleluftindtag Indtag til intern køling 3 Sygeplejerskekald Forbindelse til sygeplejerskekald 4 Fjernbetjent alarm Forbindelse til fjernbetjent alarm 5 USB dataforbindelsesport Datatilslutning (pc og Vivo 50) 6 Port til hukommelseskort Download af hukommelse 7 Start/Stop-fjernbetjening, deaktivering af alarmlyd Forbindelse til start/stopfjernbetjening 8 ioxy interface port Forbindelse til ioxy-sensor 9 Ikke tilgængelig 10 FiO 2 interface port Forbindelse til FiO 2 -sensor 11 Tænd/Sluk Tænder og slukker for strømmen til apparatet 12 Ekstern DCindgang Tilslutning til ekstern DCstrømsforsyning Dok Da A-2 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning 21

24 NR. DEL FUNKTION FARVE 13 Lysnetindgang Stik til tilslutning af lysnetforsyning mm stikkontakt Holder til udåndingsventil til dobbeltslange 15 Trykudligning til udåndingsventil 16 Luftudgang fra patient Forbindelse til trykudligningsslange til udåndingsventil Tilslutning til patientslangesættet 17 Iltindgang Forbindelse til lavt tryk/ilttilførsel 3.4 Udstyrets type- og sikkerhedsskilt Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

25 NR. SYMBOL FORKLARING FARVE 1 FiO 2 interface port 2 Ikke tilgængelig 3 ioxy interface port 4 Start/Stop-fjernbetjening, deaktivering af alarmlyd 5 Bemærk: Læs kapitlet Tilslutning af Vivo 50 til lysnettet på side Sygeplejerskekald interface port 7 Fjernbetjent alarm interface port 8 USB dataforbindelsesport 9 Port til hukommelseskort 10 Trykudligning til aktivt styret udåndingsventil 11 Luftudgang fra patient 12 Iltindgang 13 Iltindgang 14 Bemærk: Læs kapitlet Brug af ilt på side Forbindelse til påsat batteri. Bemærk: Sørg for ikke at røre denne forbindelse samtidigt med, at du rører ved patienten. Dok Da A-2 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning 23

26 NR. SYMBOL FORKLARING FARVE 16 Bemærk: Kontrollér, at intet kan blokere for patientluftindgangen på siden af Vivo 50. Læs Placering af Vivo 50 på side 26 igennem, hvis du ønsker flere oplysninger. 17 Læs Bortskaffelse på side 121 for at få oplysninger om genbrug og bortskaffelse. 18 Elektrisk udstyr i klasse II; dobbelt isolering 19 Body floating (IEC type BF, isoleret anvendt del) 20 Bemærk! Læs Anvendelse på side 4 for korrekt anvendelse. 21 CE-mærkning gælder iht. Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. 22 Dette produkt bør genanvendes. 23 Dette produkt må ikke udsættes for åben ild. 24 Bemærk: Læs kapitlet Brug af batterier på side Modelbetegnelse 26 Bemærk: Læs kapitlet Brug af batterier på side Instruktioner for påsat batteri 24 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

27 4 Indstilling af Vivo 50 Læs afsnittet Sikkerhedsoplysninger på side 7 igennem før opstilling af Vivo Installation af Vivo 50 Inden Vivo 50 tages i brug første gang, skal nedenstående anvisninger følges: 1 Kontrollér, at hovedkomponenterne og alt bestilt tilbehør er indeholdt i leveringen (se evt. følgesedlen eller fakturaen). 2 Kontrollér, at udstyret er i god stand. 3 Hvis Vivo 50 har været opbevaret i mere end en måned, skal apparatet sluttes til lysnettet for at oplade det interne batteri (yderligere instruktioner findes i afsnittet Opladning af batterierne på side 72). 4 Kontrollér, at luftfiltrene er korrekt installeret. Dok Da A-2 Indstilling af Vivo 50 Vivo 50 brugervejledning 25

28 4.2 Placering af Vivo 50 Læs afsnittet Omgivende forhold på side 10 grundigt igennem for at sikre dig, at der er taget hensyn til alle betingelserne, og at de er opfyldt. 1 Anbring Vivo 50 på en solid, plan flade. Vivo 50 skal placeres lavere end patienten for at forhindre, at enheden falder ned på patienten, og at der løber kondensvand ned på patienten. 2 Kontrollér, at intet kan blokere for patientluftindgangene på siden af Vivo 50. Vivo 50 må ikke anbringes på en blød overflade, som kan forhindre luftstrømmen under enheden. Enheden må aldrig tildækkes. 4.3 Tilslutning af Vivo 50 til lysnettet Læs afsnittet Sikkerhed i forbindelse med el på side 9 grundigt igennem for at sikre dig, at der er taget hensyn til alle betingelserne, og at de er opfyldt. 1 Sæt hovedkablet ind i lysnetstikket på Vivo Indstilling af Vivo 50 Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

29 2 Fastgør lysnetkablet med kabelholderen. 3 Slut kablet til lysnettet. 4.4 Tilslutning af patientslangesættet Læs afsnittet Brug af patientkredsløb på side 12 grundigt igennem for at sikre dig, at der er taget hensyn til alle betingelserne, og at de er opfyldt. Sørg for at vælge den korrekte type patientslangesæt, når et patientslangesæt skal tilsluttes. Vælg Patientslangesæt findes i afsnittet Øvrigt, når Vivo 50 står på standby. Slangesæt med lækageport Lækagen fra masken eller lækageporten skal være mindst 12 l/min ved 4cmH 2 O for at undgå genindånding af udåndet luft. Den anbefalede lækage er 20 til 50 l/min ved et tryk på 10 cmh 2 O. 1 Tilslutning af patientslangesættet til patientens luftudgang på respiratoren. 2 Slut den anden ende af patientslangesættet til masken eller lækageporten. Dok Da A-2 Indstilling af Vivo 50 Vivo 50 brugervejledning 27

30 Slangesæt med aktivt styret udåndingsventil 1 Tilslutning af patientslangesættet til patientens luftudgang på respiratoren. 2 Slut trykstyringsslangen til udåndingsventilen. 3 Slut den anden ende af patientslangesættet til en HME og en maske (hvis disse anvendes) eller til en tracheostomi. 4.5 Klargøring af Vivo 50 før anvendelse Kontrol af apparatet Kontrollér, at der ikke er synlige skader. Kontrollér, at apparatets udvendige flader er rene. Kontrol af kabler Kontrollér, at alle kablerne er anbefalet af Breas. Kontrollér, at kablerne er intakte. Kontrollér, at kablerne er korrekt tilsluttet. Kontrol af placering Vivo 50 skal placeres på en fast, plan flade under patienten (se Placering af Vivo 50 på side 26). Kontrollér, at intet kan blokere for luftindgangen på siden af apparatet. Eftersyn før anvendelse Sørg altid for at foretage følgende kontroller, før Vivo 50 tages i anvendelse: 28 Indstilling af Vivo 50 Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR Information Guide Dansk Du skal læse velkomst- og oplysningsvejledningerne helt igennem, inden du tager VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (herefter

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. VPAP ST med ivaps NONINVASIV VENTILATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer VPAP ST er indiceret til at tilvejebringe

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere