Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion"

Transkript

1 INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger, alarmgrænser og andre udvalgte oplysninger. Klinikfunktionen anvendes af den ansvarlige læge til at kontrollere alle funktionsvalg, indstillinger og grænseværdier. For at skifte til Hjemme-mode 1 Navigér frem til menuen Mode. 2 Brug pil op og pil ned til at navigere frem til indstillingen Apparat-mode. Vælg Hjemme ved at bruge tasterne + og -. 3 Tryk på Ja for at skifte til Hjemme-mode. Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion I Hjemme-mode låses panelet, så der ikke kan skiftes tilbage til Klinikfunktion, og man forhindrer dermed utilsigtede ændringer af indstillingerne. Tryk samtidigt på tasterne + og -. Hold tasterne nede, indtil bjælken på skærmen er fyldt ud. Dok Da A-2

2 Dok Da A-2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Hvad er Vivo 50? Anvendelse Kontraindikationer Om denne vejledning Sikkerhedsoplysninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger for brugeren Sikkerhed i forbindelse med el Omgivende forhold Brug af patientkredsløb Brug af filtre Luftbefugtning Rengøring og vedligeholdelse Brug af ilt Produktbeskrivelse Hovedkomponenter Frontpanel på Vivo Sidepaneler på Vivo Udstyrets type- og sikkerhedsskilt Indstilling af Vivo Installation af Vivo Placering af Vivo Tilslutning af Vivo 50 til lysnettet Tilslutning af patientslangesættet Klargøring af Vivo 50 før anvendelse Sådan bruges Vivo Sådan tændes og slukkes Vivo Brug af menuen Overvågede værdier i Vivo Funktioner og parametre i Vivo Forskellige modes i Vivo Dataoverførsel mellem Vivo 50 og pc Brug af batterier Brug af tilbehør Alarmer Alarmfunktion Operatørens placering Fysiologiske alarmer Tekniske alarmer Informationsmeddelelser Alarmtest Dok Da A-2 Indholdsfortegnelse Vivo 50 brugervejledning 1

4 7 Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af Vivo Rengøring og udskiftning af patientluftfiltrene Indstilling til ny patient Almindelig vedligeholdelseskontrol Service og reparationer Opbevaring Bortskaffelse Technical Specifications Systembeskrivelse Data Overensstemmelse med standarder Indstillinger ved levering Tilbehør Breas-tilbehørsliste Patientindstillinger Indholdsfortegnelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

5 1 Indledning ADVARSEL! Vivo 50 må kun anvendes: til den type behandling, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, og i overensstemmelse med anvisningerne fra det ansvarlige kliniske personale i overensstemmelse med de anvendelsesvilkår, der er angivet i denne betjeningsvejledning i original, uændret form og kun med tilbehør, der er angivet eller godkendt af Breas Medical AB. Al anden anvendelse kan medføre personskader! FORSIGTIG! Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, inden du bruger Vivo 50, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og således kan sikre korrekt anvendelse, maksimal ydelse og størst mulig servicevenlighed. Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. 1.1 Hvad er Vivo 50? Vivo 50 er en tryk- og volumenstyret respirator, som kan levere kontinuerlig eller periodevis respirationsstøtte til patienter, som har brug for invasiv eller non-invasiv mekanisk respiration. Vivo 50 kan betjenes i 9 forskellige modes: PSV Pressure Support Ventilation (trykassisteret ventilation) PSV(MVol) Pressure Support Ventilation with Target Volume (trykassisteret ventilation med målvolumen) PCV Pressure Controlled Ventilation (trykstyret ventilation) Dok Da A-2 Indledning Vivo 50 brugervejledning 3

6 PCV(MVol) Pressure Controlled Ventilation with Target Volume (trykstyret ventilation med målvolumen) PCV(A) Assisted Pressure Controlled Ventilation (assisteret trykstyret ventilation) PCV(A+TgV) Assisted Pressure Controlled Ventilation with Target Volume (assisteret trykstyret ventilation med målvolumen) VCV Volume Controlled Ventilation (volumenstyret ventilation) VCV(A) Assisted Volume Controlled Ventilation (assisteret volumenstyret ventilation) CPAP Continuous Positive Airway Pressure (konstant positivt luftvejstryk) Vivo 50 kan anvendes med slangesæt med lækage eller slangesæt med aktivt styret udåndingsventil. Den interne datahukommelse i Vivo 50 kan downloades til en pc, udskrives og analyseres via softwarepakken Vivo 50. Ønsker du mere information om Vivo 50 pc-softwaren, bedes du kontakte din Breas forhandler. 1.2 Anvendelse Vivo 50 er beregnet til behandling: på hospitaler, lægehuse, patienters hjem, transportmidler såsom kørestole, private familiebiler, mellem hospitaler, ambulancer og civile fly. foretaget af kvalificeret, uddannet personale under vejledning af en læge, af voksne og pædiatriske (>10 kg) patienter med reduceret lungefunktion, som er afhængige af respiratorstøtte, såsom akut respirationssvigt, akut eller kronisk respirationsbesvær. enten invasivt eller non-invasivt. som kan være livsunderstøttende, forudsat at der er nødudstyr (genoplivningsudstyr) til rådighed. Den er ikke beregnet til nødtransport eller intensiv behandling. 4 Indledning Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

7 1.3 Kontraindikationer Brugen af Vivo 50 er kontraindiceret på patienter med behov for at blive ventileret med iltkoncentrationer (FiO 2 ), som er højere end det, man kan opnå med en kombination af indtag fra en iltkilde med lavt tryk på 15 l/min med de aktuelle ventilationsindstillinger. Generelt skal kirurgen efter en operation konsulteres for at undgå skader på organer, og man skal være omhyggelig med at vælge ventilationsparametre, som ikke har en skadelig indflydelse på hæmodynamikken eller påvirker patientens sundhedstilstand i negativ retning. I tilfælde af ansigtskirurgi må ventilatoren ikke bruges sammen med maske. Uønskede bivirkninger Hvis patienten føler ubehag i brystkassen, smerter, alvorlig hovedpine eller åndenød under brug af Vivo 50, skal der straks rettes henvendelse til en læge eller den ansvarlige behandler. 1.4 Om denne vejledning Læs altid denne vejledning igennem før opsætning, brug og vedligeholdelse af Vivo 50, da det sikrer korrekt brug samt den størst mulige ydelse og servicevenlighed. Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne vejledning uden forudgående meddelelse herom. Målgruppe Denne vejledning er primært beregnet til plejepersonale, klinisk personale, læger, patienter og andre, der har behov for et praktisk kendskab til Vivo 50-systemet. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om indstillinger af og funktioner i Vivo 50, som kun må udføres af specialuddannet sundhedspersonale. Servicepersonale kan rekvirere Vivo 50 servicevejledningen, som indeholder detaljerede tekniske oplysninger om vedligeholdelse, service og reparation. Dok Da A-2 Indledning Vivo 50 brugervejledning 5

8 Symboler I denne vejledning bruges der symboler til at markere bestemte oplysninger. Betydningen af hvert symbol forklares i tabellen nedenfor. SYMBOL FORKLARING Advarsel! Risiko for dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. Vigtigt! Risiko for mindre eller moderat legemsbeskadigelse. Risiko for beskadigelse af udstyr, tab af data, ekstra arbejde eller uventede resultater. Bemærk! Oplysninger, som kan være værdifulde, men som ikke er af altafgørende vigtighed, og gode råd. Reference Henvisning til andre vejledninger med mere information om et bestemt emne. 6 Indledning Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

9 2 Sikkerhedsoplysninger 2.1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger for brugeren Når en patient er i behandling, skal der være en person til stede, som kan overvåge behandlingen og tage sig af alarmer og forhold, som patienten ikke selv kan løse. Vivo 50 skal slukkes og tændes mindst en gang om ugen. Dette er nødvendigt for, at Vivo 50 kan gennemføre en komplet selv-test. Hvis patienten indlægges på et hospital eller ordineres en eller anden form for medicinsk behandling, skal det altid oplyses til det medicinske personale, om patienten er i mekanisk ventilationsbehandling. Vivo 50 må kun anvendes: til den type behandling, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, og i overensstemmelse med anvisningerne fra det ansvarlige kliniske personale i overensstemmelse med de anvendelsesvilkår, der er angivet i denne betjeningsvejledning i original, uændret form og kun med tilbehør, der er angivet eller godkendt af Breas Medical AB. Undlad at bruge Vivo 50, hvis du har mistanke om, at enheden er beskadiget, hvis der optræder pludselige eller uforklarlige tryk-, ydelses- eller lydforstyrelser under drift, eller hvis luften fra Vivo 50 er unormalt varm eller udsender en lugt. I sådanne tilfælde skal du kontakte patientens ansvarlige behandler med henblik på et eftersyn. Vivo 50 vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis en eller flere af delene har været udsat for slag/stød, er beskadigede eller har været nedsunket i væske. Forkert brug af enheden eller dens tilbehør kan medføre, at behandlingen ikke forbliver korrekt, eller at enhedens funktionsevne reduceres. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 7

10 Indstillingerne i Vivo 50-behandlingen skal altid være baseret på lægelig vejledning og skal udføres af autoriseret klinisk personale. Blodgasmålinger skal udføres, når indstillingerne ændres, eller der skiftes til en anden enhed. Følg altid proceduren Klargøring af Vivo 50 før anvendelse på side 28 før brug. En ekstern EtCO 2 -monitor (capnometer) skal anvendes til at overvåge respiratorkrævende patientvejrtrækning. EtCO 2 -monitoren skal være forbundet mellem patienten og udåndingsventilen eller lækageporten for at kunne måle udåndet luft. EtCO 2 -monitoren skal opfylde ISO 21647:2004-standarden (Elektromedicinsk udstyr Respirationsgasmonitorer Særlige krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydeevne). Klinikpersonalet skal læse betjeningsvejledningen nøje igennem og forstå, hvordan Vivo 50 anvendes, før opstilling og anvendelse af apparatet. Alle Vivo 50s fysiologiske alarmer skal indstilles på et sikkert niveau, så de giver brugeren en effektiv advarsel om eventuelle risici. Alarmniveauerne skal vurderes i forhold til patientindstillingere. Eventuelle ændringer af indstillinger eller komponenter kan kræve justering af alarmniveauerne. Håndter Vivo 50en med forsigtighed. Vivo 50 må ikke anvendes, når den ligger i bæretasken. 8 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

11 2.2 Sikkerhed i forbindelse med el Vivo 50 må ikke bruges, hvis stikket eller huset er beskadiget. For at undgå elektrisk stød skal strømforsyningen til Vivo 50 afbrydes, før den rengøres. Undlad at nedsænke Vivo 50 i væske. Hvis der anvendes en bærbar strømskinne, må den ikke placeres på gulvet. Operatøren må ikke berøre tilgængelige stikkontakter og patienten samtidig. Funktionen Sygeplejerskekald må kun forbindes til et sikkerhedssystem med ekstra lav spænding og med beskyttelse mod lysnettets spænding, som overholder kravene i IEC Der skal tages højde for elektromagnetisk kompatibilitet. Vivo 50 bør ikke anvendes op ad eller stablet med andet udstyr; hvis det er nødvendigt, at den står op ad eller er stablet med andet udstyr ved anvendelsen, bør Vivo 50 overvåges for at sikre normal drift i den opsætning. Mobile eller bærbare radiosendere kan forstyrre brugen af Vivo 50. En vejledning til sikker installering af Vivo 50 findes i servicemanualen. Hvis der bruges et eksternt batteri, skal det altid kobles fra, inden Vivo 50 slukkes. I modsat fald er der risiko for, at batteriet aflades. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 9

12 2.3 Omgivende forhold Undlad at bruge Vivo 50 i giftige miljøer. Undlad at bruge Vivo 50 i miljøer med eksplosive gasser eller andre antændelige bedøvende stoffer. Temperaturen på luftstrømmen til vejrtrækning produceret af Vivo 50 kan være helt op til 4 C (7 F) højere end rumtemperaturen. Vær ekstra forsigtig, hvis rumtemperaturen er højere end 36 C (97 F). Hvis der anvendes en luftbefugter, skal den anbringes mindst 2 meter væk fra Vivo 50. Ydelsen af Vivo 50 kan forringes ved rumtemperaturer under -20 C (-4 F) og over 40 C (104 F). Dog bør behandlingen altid startes i en rumtemperatur på over 5 C (41 F). Undlad at bruge Vivo 50-systemet i et MR-miljø. 10 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

13 Undlad at anvende Vivo 50, hvis apparatet står på et varmt sted, f.eks. i direkte sollys eller tæt på et varmeapparat. Enheden opfylder kravene ifølge EMC-direktivet som anført i Overensstemmelse med standarder på side 133. Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå feltniveauer over 20 V/m, da de kan have negativ indflydelse på Vivo 50s sikkerhed og ydelse. Sådanne foranstaltninger bør omfatte, men ikke være begrænset til: normale foranstaltninger med hensyn til relativ fugtighed og ledende egenskaber i beklædning for at begrænse opbygningen af elektrostatiske ladninger til et minimum. foranstaltninger, der træffes for at undgå brug af enheder, der udsender radiobølger tættere end 1 m fra Vivo 50. Enheder, der udsender radiobølger, er f.eks. mobiltelefoner, trådløse telefoner, mikrobølgeovne og kirurgiske højfrekvensapparater. Vivo 50, tilbehør og alle udskiftede dele skal bortskaffes i henhold til de lokalt gældende miljøbestemmelser vedrørende bortskaffelse af brugt udstyr og affald. Vivo 50s ydelse og behandling af patienten kan blive forringet, hvis driftsbetingelserne som nævnt i Technical Specifications på side 122 ikke opfyldes. Vivo 50 må ikke sættes i brug direkte fra opbevaring eller transport under betingelser, der ligger uden for de anbefalede driftsbetingelser. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 11

14 2.4 Brug af patientkredsløb Vivo 50 understøtter både slangesæt med lækage og slangesæt med en aktivt styret udåndingsventil. For at Vivo 50 kan yde behandling i henhold til indstillingerne, er det vigtigt, at valget af typen af patientslangesæt er indstillet korrekt. Brug kun Vivo 50 med tilbehør, der er anbefalet af Breas Medical AB. Trykluften fra Vivo 50 skaber en kontinuerlig luftstrøm ud gennem lækageportene eller udåndingsventilen, hvorved der blæses udåndingsluft ud fra kredsløbet. Vivo 50 skal tændes, og lækageporten eller udåndingsventilen skal kontrolleres før anvendelse. Patienten må ikke trække vejret igennem patientslangesættet, før Vivo 50 er tændt og fungerer korrekt. Undlad at bruge patientslanger eller -rør, der er fremstillet af statisk eller elektrisk ledende materiale. Anvend altid et rengjort eller nyt patientslangesæt, når Vivo 50 skal bruges af en ny patient. Patienttilsluttede dele og alle filtre skal udskiftes jævnligt for at sikre, at Vivo 50 fungerer korrekt. Alle udskiftede dele skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale miljøbestemmelser vedrørende bortskaffelse af anvendt udstyr og brugte udstyrsdele. Kontrollér regelmæssigt patientslangesættet. Hvis der er dannet fugt, skal den fjernes. Før patientkredsløbet tørres, skal det kobles fra Vivo 50 for at forhindre, at der flyder vand tilbage og ind i Vivo 50. Hyppigheden, som patientkredsløbet skal kontrolles med, afhænger af patientens tilstand og den anvendte fugter. Dette bør vurderes i hvert enkelt tilfælde og ud fra patientens behov. Ved invasiv brug af Vivo 50 skal alarmen for lav volumen og alarmen for lav respirationsfrekvens indstilles omhyggeligt for at sikre korrekt brug. 12 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

15 Brug af udstyr såsom endotrakeale slanger, orale/nasale slanger, adaptere osv. med mindre indvendig diameter eller højresistensfiltre, luftbefugtere osv. øger modstanden i patientslangesættet, hvilket kan virke forstyrrende, når masken skal tages af. Det kan også virke forstyrrende på udløserfunktionen. Ved invasiv behandling anbefales det at anvende en egnet eksternt opvarmet fugter, eller en såkaldt HME (Heat and Moisture Exchanger, eller kunstig næse )/HCH (Hygroscopic Condenser Humidifier, del-nr ). Kontrollér, at udåndingsventilen eller lækageporten aldrig er blokerede eller tilstoppede. Lad ikke lange luftslanger hænge over sengen. De kan vikle sig rundt om patientes hoved eller hals, mens vedkommende sover. Følg altid maskeproducentens anvisninger. Vivo 50 er udstyret med alarm for genånding. Alarmen er ikke en erstatning for, at operatøren skal være omhygglig med at sikre, at lækageporten altid er fri. Kontrollér regelmæssigt lækageporten under behandling. I takt med at trykket falder, gælder det generelt, at potentialet for genindånding stiger. Lavere tryk producerer mindre gennemstrømning gennem lækageporten, hvilket medfører, at muligvis ikke al CO 2 fjernes fra kredsløbet, så der dermed kan ske genindånding. Gør følgende for at reducere risikoen for genindånding af CO 2 : Ved brug af enkeltslange skal man sikre, at lækageporten eller den aktivt styrede udåndingsventil er placerert så tæt som muligt på patienttilslutningen. Ved brug af dobbeltslange med udåndingsventil skal man sikre, at Y-stykket er placeret så tæt som muligt på patienttilslutningen. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 13

16 2.5 Brug af filtre Du må kun bruge Vivo 50, hvis der er installeret patientluftfiltre. Brug kun Vivo 50 med tilbehør, der er anbefalet af Breas Medical AB. Udskift eller rengør filtrene med regelmæssige mellemrum for at sikre, at Vivo 50 fungerer korrekt. Dette gælder særligt, når enheden anvendes på en ny patient. Hvis et tilsmudset filter ikke bliver udskiftet eller rengjort, kan det resultere i, at Vivo 50 arbejder ved højere temperaturer end forventet. Ved anvendelse af Vivo 50 skal du kontrollere, at luftindtaget og filtrene ikke er tilstoppede eller blokerede. Hvis Vivo 50 anvendes på en klinik til flere patienter, anbefales det at montere et lavresistens-bakteriefilter mellem luftudblæsningen og patientkredsløbet for at hindre krydskontamination mellem patienterne (Breas Medical AB anbefaler lavresistens-bakteriefilteret, del-nr ). Ved genbrug af masker eller bakteriefiltre kan patienterne blive udsat for smitstoffer. Brug af et lavresistens-bakteriefilter på enhedens luftudblæsning kan virke forstyrrende, når masken skal tages af. Det kan også virke forstyrrende på udløserfunktionen. 14 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

17 2.6 Luftbefugtning Der må kun anvendes luftbefugter, hvis det er blevet ordineret af en læge. Ved anvendelse af eksternt opvarmet fugter skal den anbringes under Vivo 50 og patienten for at undgå legemsbeskadigelse forårsaget af utilsigtet spild. Luftbefugteren skal være koblet fra Vivo 50 under transport. Hvis der ved anvendelse af en varmbefugter dannes for meget kondens i patientslangesættet, kan det være nødvendigt at installere en vandudskiller i slangesættet. Vandudskilleren forhindrer, at kondensvand i patientslangesættet løber ind i patientens luftveje og derved forårsager personskader. Enhver luftbefugter, som tilsluttes til Vivo 50 skal opfylde kravene i ISO Enhver HME, som tilsluttes til Vivo 50 skal opfylde kravene i ISO Brug af en HME (Heat and Moisture Exchanger eller kunstig næse ) eller en ekstern fugter kan kræve justering af Vivo 50s alarm for lavt tryk. Visse HME er og HCH er (fugtere af typen Hygroscopic Condenser Humidifiers) er tilstrækkelige til at yde befugtning, når Vivo 50 bruges invasivt. Kontrollér anbefalet brug hos de pågældende leverandører. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 15

18 2.7 Rengøring og vedligeholdelse Vivo 50 bør rengøres og vedligeholdes i overensstemmelse med anvisningerne i denne betjeningsvejledning, se Rengøring og vedligeholdelse på side 117. Vivo50-hovedenheden må ikke rengøres ved autoklavering eller sterilisering. Der skal udføres vedligeholdelse, service, kontrol og relevante opdateringer på Vivo 50 i henhold til Breas serviceanvisninger. Vivo 50 må kun repareres eller modificeres i overensstemmelse med Breas servicevejledninger, tekniske meddelelser og andre særlige serviceanvisninger. Arbejdet skal udføres af serviceteknikere, som er autoriseret af Breas Medical AB. Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne eller udføre service eller reparationer på Vivo 50. Det resulterer i, at producenten ikke længere er ansvarlig for Vivo 50ens ydelse og sikkerhed. Desuden vil garantierne bortfalde. 16 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

19 2.8 Brug af ilt Følg altid iltleverandørens instruktioner. Tilstedeværelsen af ilt kan fremskynde forbrændingen af brandfarlige materialer. Ved en fast gennemstrømningshastighed for den supplerende iltgennemstrømning vil koncentrationen af den indåndede ilt variere afhængigt af tryk, patientens åndedrætsmønster, valg af maske og den hastighed, hvormed ilten slipper ud. Til overvågning af iltkoncentrationen anbefales FiO 2 -sensoren (del-nr ). Når der bruges ilt sammen med Vivo 50, skal der lukkes for iltgennemstrømningen, når Vivo 50 ikke er i drift. Ilt, der strømmer ind i patientslangerne, kan akkumuleres inde i apparatet. Ilt, der er akkumuleret inde i apparatet, øger risikoen for brand. Sørg for tilstrækkelig udluftning i rummet. Undlad at ryge i et rum, hvor der anvendes ilt i systemet. Uafskærmede elpærer og andre antændingskilder skal holdes mindst 2 meter væk fra iltcylinderen og alle dele af patientkredsløbet. Undlad at bruge aeresoler eller opløsningsmidler i nærheden af iltforsyningen, også når der er lukket for iltforsyningen. Supplerende iltgennemstrømning på op til 15 l/min kan tilføres fra en iltkilde med rotameter, såsom en iltcylinder, et centralt iltforsyningssystem eller en iltkoncentrator. Den supplerende iltgennemstrømningshastighed må ikke overstige 15 l/min. Dok Da A-2 Sikkerhedsoplysninger Vivo 50 brugervejledning 17

20 3 Produktbeskrivelse 3.1 Hovedkomponenter Vivo 50-systemet indeholder følgende komponenter: Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

21 NR. KOMPONENT FUNKTION DEL-NR. 1 Bæretaske Opbevaring ved transport Brugervejledning Produktinformation og brugervejledning 3 Slangesæt: Enkeltslange med lækageport 4 Slangesæt: Dobbeltslange med aktivt styret udåndingsventil 5 Slangesæt: Enkeltslange med aktivt styret udåndingsventil 6 Filter (hvidt, engangsbrug) 7 Filter (gråt, vaskbart) * Ekstraudstyr Filtrering af indsugningsluft Filtrering af indsugningsluft (genanvendelig) (engangsbrug) (genanvendelig) (engangsbrug) (genanvendelig) (engangsbrug) (10 stk.) (5 stk.) 8 Netkabel EU: UK: * Påsat batteri Vivo 50- hovedenhed Dok Da A-2 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning 19

22 3.2 Frontpanel på Vivo NR. LYSDIODE FUNKTION 1 Udløser Indikator for patientudløst vejrtrækning 2 Lysnet Strømkilde: Lysnet 3 Ekstern DC Strømkilde: Ekstern DC 4 Påsat batteri Strømkilde: Påsat batteri 5 Internt batteri Strømkilde: Internt batteri 6-7 Alarm (rød og gul) Alarmindikation 8 Deaktivering af alarmlyd Indikation af midlertidig afbrydelse af alarmlyd 9 Sensor Sensor for omgivende lys NR. BETJENINGSKNAPPER FUNKTION 10 Navigation/indstilling Navigerer i den aktuelle menu/definerer indstillinger 11 Deaktivering af Midlertidig afbrydelse af alarmlyd alarmlyd 12 Funktion/navigation Knapperne har de funktioner, der vises på displayet. 13 Start/Stop Start og stop af ventilationsbehandling 14 Information Gem/vis information 20 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

23 3.3 Sidepaneler på Vivo NR. DEL FUNKTION FARVE 1 Patientens luftindtag Kanal for luft ind i enheden, udskiftningsfiltre 2 Køleluftindtag Indtag til intern køling 3 Sygeplejerskekald Forbindelse til sygeplejerskekald 4 Fjernbetjent alarm Forbindelse til fjernbetjent alarm 5 USB dataforbindelsesport Datatilslutning (pc og Vivo 50) 6 Port til hukommelseskort Download af hukommelse 7 Start/Stop-fjernbetjening, deaktivering af alarmlyd Forbindelse til start/stopfjernbetjening 8 ioxy interface port Forbindelse til ioxy-sensor 9 Ikke tilgængelig 10 FiO 2 interface port Forbindelse til FiO 2 -sensor 11 Tænd/Sluk Tænder og slukker for strømmen til apparatet 12 Ekstern DCindgang Tilslutning til ekstern DCstrømsforsyning Dok Da A-2 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning 21

24 NR. DEL FUNKTION FARVE 13 Lysnetindgang Stik til tilslutning af lysnetforsyning mm stikkontakt Holder til udåndingsventil til dobbeltslange 15 Trykudligning til udåndingsventil 16 Luftudgang fra patient Forbindelse til trykudligningsslange til udåndingsventil Tilslutning til patientslangesættet 17 Iltindgang Forbindelse til lavt tryk/ilttilførsel 3.4 Udstyrets type- og sikkerhedsskilt Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

25 NR. SYMBOL FORKLARING FARVE 1 FiO 2 interface port 2 Ikke tilgængelig 3 ioxy interface port 4 Start/Stop-fjernbetjening, deaktivering af alarmlyd 5 Bemærk: Læs kapitlet Tilslutning af Vivo 50 til lysnettet på side Sygeplejerskekald interface port 7 Fjernbetjent alarm interface port 8 USB dataforbindelsesport 9 Port til hukommelseskort 10 Trykudligning til aktivt styret udåndingsventil 11 Luftudgang fra patient 12 Iltindgang 13 Iltindgang 14 Bemærk: Læs kapitlet Brug af ilt på side Forbindelse til påsat batteri. Bemærk: Sørg for ikke at røre denne forbindelse samtidigt med, at du rører ved patienten. Dok Da A-2 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning 23

26 NR. SYMBOL FORKLARING FARVE 16 Bemærk: Kontrollér, at intet kan blokere for patientluftindgangen på siden af Vivo 50. Læs Placering af Vivo 50 på side 26 igennem, hvis du ønsker flere oplysninger. 17 Læs Bortskaffelse på side 121 for at få oplysninger om genbrug og bortskaffelse. 18 Elektrisk udstyr i klasse II; dobbelt isolering 19 Body floating (IEC type BF, isoleret anvendt del) 20 Bemærk! Læs Anvendelse på side 4 for korrekt anvendelse. 21 CE-mærkning gælder iht. Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. 22 Dette produkt bør genanvendes. 23 Dette produkt må ikke udsættes for åben ild. 24 Bemærk: Læs kapitlet Brug af batterier på side Modelbetegnelse 26 Bemærk: Læs kapitlet Brug af batterier på side Instruktioner for påsat batteri 24 Produktbeskrivelse Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

27 4 Indstilling af Vivo 50 Læs afsnittet Sikkerhedsoplysninger på side 7 igennem før opstilling af Vivo Installation af Vivo 50 Inden Vivo 50 tages i brug første gang, skal nedenstående anvisninger følges: 1 Kontrollér, at hovedkomponenterne og alt bestilt tilbehør er indeholdt i leveringen (se evt. følgesedlen eller fakturaen). 2 Kontrollér, at udstyret er i god stand. 3 Hvis Vivo 50 har været opbevaret i mere end en måned, skal apparatet sluttes til lysnettet for at oplade det interne batteri (yderligere instruktioner findes i afsnittet Opladning af batterierne på side 72). 4 Kontrollér, at luftfiltrene er korrekt installeret. Dok Da A-2 Indstilling af Vivo 50 Vivo 50 brugervejledning 25

28 4.2 Placering af Vivo 50 Læs afsnittet Omgivende forhold på side 10 grundigt igennem for at sikre dig, at der er taget hensyn til alle betingelserne, og at de er opfyldt. 1 Anbring Vivo 50 på en solid, plan flade. Vivo 50 skal placeres lavere end patienten for at forhindre, at enheden falder ned på patienten, og at der løber kondensvand ned på patienten. 2 Kontrollér, at intet kan blokere for patientluftindgangene på siden af Vivo 50. Vivo 50 må ikke anbringes på en blød overflade, som kan forhindre luftstrømmen under enheden. Enheden må aldrig tildækkes. 4.3 Tilslutning af Vivo 50 til lysnettet Læs afsnittet Sikkerhed i forbindelse med el på side 9 grundigt igennem for at sikre dig, at der er taget hensyn til alle betingelserne, og at de er opfyldt. 1 Sæt hovedkablet ind i lysnetstikket på Vivo Indstilling af Vivo 50 Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

29 2 Fastgør lysnetkablet med kabelholderen. 3 Slut kablet til lysnettet. 4.4 Tilslutning af patientslangesættet Læs afsnittet Brug af patientkredsløb på side 12 grundigt igennem for at sikre dig, at der er taget hensyn til alle betingelserne, og at de er opfyldt. Sørg for at vælge den korrekte type patientslangesæt, når et patientslangesæt skal tilsluttes. Vælg Patientslangesæt findes i afsnittet Øvrigt, når Vivo 50 står på standby. Slangesæt med lækageport Lækagen fra masken eller lækageporten skal være mindst 12 l/min ved 4cmH 2 O for at undgå genindånding af udåndet luft. Den anbefalede lækage er 20 til 50 l/min ved et tryk på 10 cmh 2 O. 1 Tilslutning af patientslangesættet til patientens luftudgang på respiratoren. 2 Slut den anden ende af patientslangesættet til masken eller lækageporten. Dok Da A-2 Indstilling af Vivo 50 Vivo 50 brugervejledning 27

30 Slangesæt med aktivt styret udåndingsventil 1 Tilslutning af patientslangesættet til patientens luftudgang på respiratoren. 2 Slut trykstyringsslangen til udåndingsventilen. 3 Slut den anden ende af patientslangesættet til en HME og en maske (hvis disse anvendes) eller til en tracheostomi. 4.5 Klargøring af Vivo 50 før anvendelse Kontrol af apparatet Kontrollér, at der ikke er synlige skader. Kontrollér, at apparatets udvendige flader er rene. Kontrol af kabler Kontrollér, at alle kablerne er anbefalet af Breas. Kontrollér, at kablerne er intakte. Kontrollér, at kablerne er korrekt tilsluttet. Kontrol af placering Vivo 50 skal placeres på en fast, plan flade under patienten (se Placering af Vivo 50 på side 26). Kontrollér, at intet kan blokere for luftindgangen på siden af apparatet. Eftersyn før anvendelse Sørg altid for at foretage følgende kontroller, før Vivo 50 tages i anvendelse: 28 Indstilling af Vivo 50 Vivo 50 brugervejledning Dok Da A-2

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vivo 40 Brugervejledning

Indholdsfortegnelse. Vivo 40 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse af Vivo 40... 3 1.1 Hvad er Vivo 40?... 3 1.2 Indikationer... 4 1.3 Kontraindikationer... 5 1.4 Om denne vejledning... 6 2 Sikkerhedsoplysninger... 7 2.1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vivo 30 Brugervejledning

Indholdsfortegnelse. Vivo 30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse af Vivo 30... 3 1.1 Hvad er Vivo 30?... 3 1.2 Indikationer... 4 1.3 Kontraindikationer... 5 1.4 Om denne vejledning... 6 2 Sikkerhedsoplysninger... 7 2.1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Brugervejledning til Breas HA 20-fugter

Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Dok. 004950 Da Z-1 Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse af HA 20-fugter... 3 1.1 Hvad er en HA 20-fugter?... 3 1.2 Indikationer...

Læs mere

Brugervejledning til Vivo 50 patientslangesæt, enkeltslange med udåndingsventil, genanvendelig

Brugervejledning til Vivo 50 patientslangesæt, enkeltslange med udåndingsventil, genanvendelig side 2 side 6 Brugervejledning til Vivo 50 patientslangesæt, enkeltslange med udåndingsventil, genanvendelig page 7 page 8 page 9 page 10 page 11 page 12 page 13 page 14 page 15 page 16 page 17 page 18

Læs mere

Indholdsfortegnelse. isleep 20 Klinikervejledning

Indholdsfortegnelse. isleep 20 Klinikervejledning Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse af isleep 20... 3 1.1 Hvad er isleep 20?... 3 1.2 Indikationer... 4 1.3 Kontraindikationer... 4 1.4 Om denne vejledning... 5 2 Sikkerhedsoplysninger... 7 2.1 Generelle

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. isleep 20i Brugervejledning

Indholdsfortegnelse. isleep 20i Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse af isleep 20i... 3 1.1 Hvad er isleep 20i?... 3 1.2 Indikationer... 4 1.3 Kontraindikationer... 4 1.4 Om denne vejledning... 5 2 Sikkerhedsoplysninger... 7 2.1 Generelle

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vivo 30 Klinikervejledning

Indholdsfortegnelse. Vivo 30 Klinikervejledning Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse af Vivo 30... 3 1.1 Hvad er Vivo 30?... 3 1.2 Indikationer... 4 1.3 Kontraindikationer... 5 1.4 Om denne vejledning... 5 2 Sikkerhedsoplysninger... 7 2.1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tillæg til vejledningen: Puritan Bennett 560 og Puritan Bennett 520. et ekstra niveau for inspiratorisk triggerfølsomhed til pædiatriske patienter

Tillæg til vejledningen: Puritan Bennett 560 og Puritan Bennett 520. et ekstra niveau for inspiratorisk triggerfølsomhed til pædiatriske patienter Puritan Bennett Tillæg til vejledningen: Puritan Bennett 560 og Puritan Bennett 520 1.1 Oversigt Dette tillæg til brugervejledningen og lægens håndbog beskriver produktforbedringer i LX010101-, LX010102-

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Vivo 50/60 PC Software Hjælp (dansk), version: 3.0. 1. Indledning. 3. Dialogbokse. 7. Visningen Årsdata. 8. Visningen Alarm. 2.

Vivo 50/60 PC Software Hjælp (dansk), version: 3.0. 1. Indledning. 3. Dialogbokse. 7. Visningen Årsdata. 8. Visningen Alarm. 2. 1. Indledning 1.1 Kvikguide 1.2 Software 1.3 Hjælp til softwaren 1.4 Håndtering af patientdata 2. Brugergrænseflade 2.1 Vælg funktion 2.2 PC-softwareskærmbilledet 2.3 Menuer 2.4 Værktøjslinje 2.5 Visninger

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Evita Infinity V500. Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care

Evita Infinity V500. Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care Workstation Critical Care kan bestå af følgende enheder: - infinity C500

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk Ventilatorer for voksne og børn Lynopsætningsvejledning Dansk Opsætning Noninvasiv brug Netledning Maske Stellar 2 Luftslange 3 4 5 1 H4i varmtvandsfugter Netledning Låseklemme til netledning Invasiv brug

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger NIV (børn over 10 kg) Udstyr I BRITA findes forskellige

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere