Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade Frederiksberg

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Resultat af tilsynet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 7 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 9 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 11 Vurdering af temaet Sundhed og Trivsel 15 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 21 Vurdering af temaet Kompetencer 25 Vurdering af temaet Fysiske rammer 28 Økonomisk Tilsyn 30 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 31 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning Tilsynsrapportens indhold Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Sundhed og Trivsel - Organisation og ledelse - Kompetencer - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bofællesskabet Rose Marie Hovedadresse Brodersens Alle Hellerup Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: Tilbudsleder CVR nr Kirsa Lyster-Andersen Virksomhedstype Privat Tilbuddet er en del af en koncern Tilbudstyper ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) Pladser i alt 15 Målgrupper 18 til 65 år (angst, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, andre psykiske vanskeligheder) 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Tilsynet er gennemført Godkendt Tilsynet er udført af Tilsynskonsulenter Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Socialtilsyn Hovedstaden Lars Thomsen (Tilsynskonsulent) Nikolaj Hother Paulsen (Tilsynskonsulent) Ja : Brodersens Alle 16, 2900 Hellerup (Uanmeldt) Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet Denne tilsynsrapport er skrevet på baggrund af et uanmeldt tilsyn den 22. februar Der har ved dette tilsyn været fokus de temaer, kriterier og indikatorer fra Kvalitetsmodellen, som det beskrives under "Særligt Fokus". Bofællesskabet Rose Marie er etableret i henhold til SEL 85/ABL 105, stk. 2. Tilbuddet er godkendt til 15 pladser for borgere mellem 18 til 65 år, præget af personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse, angst og andre psykiske vanskeligheder. Borgerne skal endvidere kunne håndtere at bo i egen bolig, indgå i et fællesskab og have et støttebehov, som kan tilgodeses i forhold til tilbuddets normering og medarbejdernes uddannelsesbaggrund. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets samlede kvalitet som udgangspunkt understøtter borgernes mulighed for udvikling og trivsel. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets faglige og metodiske tilgange tager udgangspunkt den udmeldte målgruppes behov og forudsætninger. Tilbuddets indsats tager udgangspunkt i mål og delmål, som grundlæggende opstilles i samarbejde med borgerne. Den daglige pædagogiske indsats er endvidere dokumenteret. Det er yderligere socialtilsynets vurdering, at borgernes selv- og medbestemmelse respekteres, og at der er fokus på at undgå magtanvendelse og overgreb rettet mod borgerne. Der er ansat ny forstander i tilbuddet pr. 1. april Socialtilsynet vurderer dog samtidigt, at tilbuddet aktuelt er særligt udfordret omkring håndteringen af især en borger, som på det foreliggende vurderes at have andre behov for pædagogisk støtte og vejledning, end tilbuddets godkendte ramme umiddelbart kan tilgodese. Socialtilsynet vurderer i forlængelse heraf, at borgernes trivsel kan være udfordret, samt at medarbejdernes uddannelse og kompetence ikke helt modsvarer alle borgernes behov og forudsætninger. Der pågår forhandlinger omkring ny driftsoverenskomst mellem tilbuddets bestyrelse og Gentofte Kommune. Særligt fokus i tilsynet 5

6 Tema 3, kriterium 3, indikator 3a, 3b. Tema 4, kriterium 6 og 7, indikator 6a, 6b og 7a. Tema 5, kriterium 8 og 9, indikator 8a, 8c og 9a. Tema 6, kriterium 10, indikator 10b. Det skal bemærkes, at teksten på temaniveau er tilsynets samlede faglige vurdering af temaets kriterie og indikatorer, samt evt. andre forhold som kan have haft relevans for temavurderingen. I teksten på kriterieniveau er den faglige vurdering underbygget af kvalitative beskrivelser genereret under tilsynsbesøget samt andre kilder herunder evt. tidligere tilsynsrapport, fremsendte dokumenter o.a. Kildehenvisningen vil fremgå af teksten. Endelig er teksten på indikatorniveau baseret på data indhentet under tilsynet, som forholder sig til den konkrete indikatortekst. Selve scoren er en faglig bedømmelse af, i hvor høj grad indikatorordlyden er opfyldt. Opmærksomhedspunkter Socialtilsynet opstiller som opmærksomhedspunkt, at tilbuddets ledelse, i samarbejde med myndighedskommune og borger i en konkret sag, straks drøfter den nuværende anbringelse i tilbuddet, idet socialtilsynet på det foreliggende vurderer, at borgeren ligger udenfor tilbuddets godkendte målgruppe. Såfremt borgeren fortsat skal tilbydes plads i tilbuddet, skal Bofællesskabet Rose Marie ansøge om væsentlig ændring af nuværende godkendelse med henblik på udvidelse af målgruppen. Socialtilsynet opstiller som opmærksomhedspunkt, at tilbuddets ledelse snarest tager initiativ til at drøfte situationen med bestyrelse og Fonden Mariehjemmene for at lægge en mere langsigtet plan for, hvordan den konkrete situation kan løses fagligt set, og hvordan dette skal sammenholdes med medarbejdernes kompetencer. Socialtilsynet opstiller et opmærksomhedspunkt om, at tilbuddets bestyrelse er i dialog med Gentofte Kommune om ny driftsoverenskomst mellem Gentofte Kommune og Bofællesskabet Rose Marie. Socialtilsynet forventer, at der snarest er indgået ny driftsoverenskomst mellem parterne, som indholdsmæssigt kan rummes indenfor Lov om Socialtilsyn. Såfremt der ikke kommer en afklaring vedr. driftsaftalen, vil socialtilsynet genåbne regodkendelsen af tilbuddet. 6

7 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne til at udnytte deres potentiale til beskæftigelse i lyset af de enkelte borgeres sygdomsbillede. Det vurderes, at der en passende helhedsorienteret tilgang til og orientering i borgernes beskæftigelsespotentiale. Socialtilsynet vurderer, at der er balance mellem at udfordre borgerne adækvat omkring beskæftigelsesindsats og respektere borgernes begrænsninger qua deres lidelser. Herværende tilsynsbesøg har ikke givet anledning til ændring af tilsynets vurderingen af dette tema, i forhold til det tidligere tilsynsbesøg. Der er derfor ikke ændret noget i teksten fra sidste rapport. Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse af kriterium Understående kriterium har ikke været i fokus ved dette tilsyn. Derfor er teksten overført fra tidligere rapport: Det bedømmes, at indikatorerne i relevant grad belyser, at tilbuddet hjælper borgerne til at udnytte deres potentiale til beskæftigelse. Tilbuddet bedømmes til at have en helhedsorienteret tilgang og orientering i borgernes beskæftigelsespotentiale. I Socialtilsynet bedømmelse er lagt vægt på tilbuddets balance mellem at udfordre borgerne adækvat og respektere borgernes begrænsninger qua deres lidelser. Indikator 01.a af Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå. 5 (i meget høj grad opfyldt) Understående indikator har ikke været i fokus ved dette tilsyn. Derfor er teksten overført fra tidligere rapport: Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at der er i samarbejde med borgerne er opstillet konkrete 7

8 mål for beskæftigelse og aktivitetstilbud for 2 borgere, udtaget ved stikprøve. Det fremgår endvidere af dokumentationen, at der struktureret følges op på målene. Borgerne giver ved interview eksempler på, hvordan der arbejdes med beskæftigelsesmålene som beskrevet i dokumentationen. Medarbejderne redegør, ved interview for, at der udarbejdes mål omkring aktivitet og beskæftigelse efter borgernes funktionsniveau. Socialtilsynet konstaterer, at dette er kongruent med beskrivelserne i dokumentationen De pårørende giver under tilsynet udtryk for, at de har indtryk af, der arbejdes struktureret med beskæftigelsesfokus ud fra borgerens forudsætninger. En pårørende udtrykker indsigt i recovery perspektivet i fht. beskæftigelse. Socialtilsynet bedømmer indikatoren i meget høj grad opfyldt, idet det fremgår samstemmende under interviews samt ses i baggrundsmaterialet, at der arbejdes metodisk og individuelt med beskæftigelsesperspektivet. Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller grundskoletilbud. 4 (i høj grad opfyldt) Understående indikator har ikke været i fokus ved dette tilsyn. Derfor er teksten overført fra tidligere rapport: Borgerne fortæller under interview, at de alle har aktiviteter i det daglige. En borger fortæller sammenlignet med andre botilbud borgeren har boet i, at det er påfaldende så stille der er i huset i dagtimerne, fordi alle borgere er ude i beskæftigelse og aktiviteter. Dette, fortæller en borger, motiverer til at komme i gang med beskæftigelse. Medarbejderne bekræfter af egen drift under interview det billede, som borgerne tegner af at borgerne mange borgere er i aktivitet. Medarbejderne redegør for, at 11 ud af 14 borgere er i konkret beskæftigelse, uddannelse eller aktiviteter. De resterende borgere er i en eller anden form for udredning hertil. Socialtilsynet bedømmer indikatoren i høj grad opfyldt ud fra, at alle borgere der kan, er i beskæftigelse eksternt. Socialtilsynet bemærker i fht. indikatorens ordlyd, at målgruppens forskellige lidelser giver et naturligt udsving i takt med borgernes individuelle sygdomsbilleder. Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar

9 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at indsatsen i tilbuddet omkring borgernes selvstændighed og relationer, udføres professionelt og fokuseret, ud fra en målrettet og beskrevet indsats for borgernes sociale kompetencer og omgang i netværk internt og eksternt i tilbuddet. Borgerne ses at indgå i personlige relationer i - og uden for tilbuddet og støttes og motiveres pædagogisk hertil. Socialtilsynet bemærker ved observation under tilsynsbesøget, hvordan borgerne inddrages og selvstændiggøres i det daglige. Herværende tilsynsbesøg har ikke givet anledning til ændring af tilsynets vurderingen af dette tema, i forhold til det tidligere tilsynsbesøg. Der er derfor ikke ændret noget i teksten fra sidste rapport. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed af kriterium Understående kriterium har ikke været i fokus ved dette tilsyn. Derfor er teksten overført fra tidligere rapport: Socialtilsynet bedømmer, at der i tilbuddet arbejdes, - som noget helt centralt i indsatsen -, med at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Indikatorerne belyser i høj grad denne indsats, som af Socialtilsynet bedømmes er af høj kvalitet. Socialtilsynet bemærker, at borgerne har høj grad af indsigt og forståelse for tilbuddets indsats i at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. 9

10 Indikator 02.a af Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå. 5 (i meget høj grad opfyldt) Understående indikator har ikke været i fokus ved dette tilsyn. Derfor er teksten overført fra tidligere rapport: Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at der er i samarbejde med borgerne er opstillet konkrete, individuelle mål for indsatsen omkring borgernes sociale kompetencer. Det fremgår endvidere af dokumentationen, at der sker struktureret opfølgning af målene. Borgerne redegør i interview for, at have indsigt i og forståelse for tilbuddets tilgang om selvstændiggørelse. Borgerne fortæller, at det for dem netop handler om at blive bedre til at bede om hjælp, når de finder det nødvendigt, frem for at tænke at man som borger pr. automatik skal have hjælp. Der gives eksempler på, at der målsættes på borgernes individuelle kompetencer fx omkring transport og at hæve penge. Sociale kompetencer trænes igennem samværet i tilbuddet, fx. i Madklubben, som borgerne deltager i efter behov. En borger udtrykker, at være blevet motiveret til selvstændighed fremfor afhængighed af hjælp, gennem tilbuddets indsats med borgerens sociale kompetencer. Medarbejderne i-tale-sætter gennem eksempler, hvordan der arbejdes med de sociale kompetencer kongruent med dokumentation og borgeres udsagn. Socialtilsynet bedømmer indikatoren i meget høj grad opfyldt, idet mål og opfølgning omkring de sociale kompetencer fremgår tydeligt i teori og praksis. Indikator 02.b af Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. 5 (i meget høj grad opfyldt) Understående indikator har ikke været i fokus ved dette tilsyn. Derfor er teksten overført fra tidligere rapport: Borgerne redegør for fri muligheder til at indgår i sociale relationer, fx er der et samværstilbud i nærheden af tilbuddet, der benyttes. Borgerne fortæller, at de gennem personalet opfordres til at deltage i sociale og rekreative muligheder, der byder sig i samfundet, fx kulturnat, koncerter, idræt m.m. Personalets udsagn i interviewet er samstemmende med borgernes. Socialtilsynet bedømmer indikatoren i meget høj grad opfyldt, idet tilbuddet arbejder på at borgerne indgår i aktiviteter udenfor tilbuddet. Indikator 02.c af Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. 5 (i meget høj grad opfyldt) Understående indikator har ikke været i fokus ved dette tilsyn. Derfor er teksten overført fra tidligere rapport: Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at der er opstillet mål for indsatsen omkring 2 borgere udtaget ved stikprøve i dokumentationssystemet. Målene omhandler konkret at understøtte opsøgende kontakt til - og samvær med - familie og netværk i dagligdagen. Den pædagogiske indsats, der bygger på målene, er endvidere dokumenteret. Pårørende giver udtryk for en oplevelse af, at tilbuddet har helt frie rammer for at dyrke samværet med familie og øvrigt netværk i forhold til borgernes individuelle ønsker og behov. Socialtilsynet bedømmer på baggrund af borgeres og pårørendes udsagn og sagsmaterialet at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar

11 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe (r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet grundlæggende anvender tilgange og metoder, som er relevante i forhold til målgruppen. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fagligt funderet beskrivelse af metodevalg, og at tilbuddets ledelse og medarbejdere kan beskrive, italesætte og give eksempler på, hvorfor de valgte tilgange og metoder er relevante, set i forhold til borgernes behov og forudsætninger. Socialtilsynet vurderer endvidere, at der foregår en struktureret og systematisk tilgang til at dokumentere mål, indsats og praksis, og at dette anvendes til relevante faglige diskussioner til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Endelig ser Socialtilsynet, at tilbuddet i praksis arbejder med fastlagte individuelle mål for borgerne, og at disse er beskrevet i faglige planer, som er opstillet i samarbejde med borgerne. Det vurderes at der i tilbuddet arbejdes helhedsorienteret med borgerens livssituation i samarbejde med relevante eksterne aktører. Endelig vurderer socialtilsynet på det foreliggende, at ny viden om en borgers særlige udfordringer viser, at vedkommende også har behov for støtte, som tilbuddet ikke umiddelbart ligger indenfor tilbuddets godkendelse og ramme. Gennemsnitlig vurdering 3,8 Udviklingspunkter Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium 11

12 Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i overvejende høj grad arbejder med afsæt faglige tilgange og metoder, som er relevante for tilbuddets målsætning og målgruppe. Til grund for bedømmelsen ligger, at de valgte faglige tilgange og metoder er dokumenteret i forhold til tilbuddets daglige indsats og praksis, og at medarbejderne i interview kan beskrive, hvorfor de faglige tilgange og metoder ses som relevante i forhold til målgruppen. Socialtilsynet er dog også opmærksom på, at tilbuddets målgruppe er ganske bred, og at der aktuelt foregår overvejelser omkring den fremtidige målgruppe i tilbuddet i samarbejde med Gentofte Kommune. Endvidere bedømmer socialtilsynet på det foreliggende, at en borgers adfærdsmønster, samt afdækning af borgerens samlede sygdomsbillede under opholdet og i samspil med tilknyttede samarbejdspartnere, viser, at vedkommende ikke længere ses som en del af målgruppen, som tilbuddet er godkendt til af socialtilsynet. Socialtilsynet opstiller på den baggrund opmærksomhedspunkt gående på, at tilbuddets ledelse, i samarbejde med myndighedskommune og borger, tager initiativ til finde en løsning på den konkrete situation og dermed understøtte en indsats, som modsvarer borgerens behov og forudsætninger. Der er en systematisk og struktureret tilgang til at dokumentere mål, indsats og praksis, og der foreligger evaluering af resultater i forhold til den enkelte borger til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Socialtilsynet bedømmer i den forbindelse, at tilbuddet anvender en struktureret tilgang til faglige diskussioner på personalemøder. Det bedømmes endvidere, at tilbuddet arbejder med fastlagte mål og delmål for borgernes ophold i tilbuddet, og at disse er beskrevet i individuelle faglige planer. Det er dog ikke entydigt, om disse mål tager udgangspunkt i de mål, som den anbringende kommune stiller, idet der ses en vis praksis gående på, at borgernes SEL 141 handleplaner udarbejdes på baggrund af faglige planer og ikke omvendt. Socialtilsynet er opmærksomme på, at borgerne inddrages i udarbejdelse af faglige planer, og at tilbuddet grundliggende understøtter, at der udarbejdes SEL 141 handleplaner på alle borgere. Endelig vurderer socialtilsynet, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne partnere omkring borgernes mål. Indikator 03.a af Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper. 3 (i middel grad opfyldt) Af tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det, at målgruppen er borgere i alderen år med forandret virkelighedsopfattelse. Det beskrives endvidere, at Bofællesskabet Rose Marie er et botilbud for 15 borgere med psykisk sårbarhed, der på baggrund af psykisk funktionsnedsættelse ikke kan bo i egen bolig og samtidig har behov for tilstedeværelse af personale hele døgnet. Borgerne vil typisk være præget af deres psykiske sygdom (eksempelvis skizofreni), psykosociale problemstillinger, have behov for psykiatrisk behandling samt have behov for individuel støtte, hjælp og omsorg til at mestre hverdagslivet. Desuden beskrives en social rehabiliteringsindsats. Af Tilbudsportalen fremgår det endvidere, at tilbuddets værdigrundlag bygger på at se det enkelte menneske som medborger med lige ret, pligt og muligheder for, sammen med andre, at deltage i samfundets udformning, udvikling og tilbud. Endvidere at opfatte mennesket som enestående med ret til selv at bestemme over sit liv og helbred indenfor de betingelser, som samfundet til hver en tid har opstillet rammer for. Tilbuddet angiver på Tilbudsportalen, at de faglige tilgange er relationspædagogisk tilgang, Empowerment-tilgang, Recovery-understøttende, Ressourceorienteret og Social læringstilgang. Dette understøttes af udtalelser fra leder og medarbejdere, som endvidere relevant beskriver, hvorfor de valgte tilgange og metoder understøtter tilbuddets målgruppes behov og forudsætninger Leder og medarbejdere giver udtryk for, at borgerne samlet set hører indenfor tilbuddets målgruppe, men at der aktuelt bor en borger, som i løbet af det seneste år har gennemgået en udredning, som viser, at borgeren også er præget af andre permanente udfordringer ud over psykisk sygdom. Det fremgår i interview med tilbuddets leder, at denne har orienteret - og taget initiativ til - at drøfte med myndighedskommunen, hvorvidt den pågældende borgers visitationsgrundlag har ændret sig således, at vedkommende ikke længere er i målgruppen for tilbuddet. Det fremgår ligeledes, at der aktuelt ikke er fundet en konkret løsning på ovenstående problematik. Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget tilbuddets dokumentation, som understøtter leder og medarbejderes udsagn. 12

13 På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i middel grad. Indikator 03.b af Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at dokumentgennemgang viser, at der opstilles mål og delmål for borgernes ophold i tilbuddet, ligesom der til en vis grad ses opsamlingsdokumenter og samlede beskrivelser til myndighedskommunen. Det fremgår i interview med borgerne, at pædagogiske handleplaner, mål og delmål opstilles i samarbejde med borgerne. Det lægges endvidere til grund, at der kun til en vis grad foretages faglige drøftelser på baggrund af dokumentationen. Drøftelserne sker i stedet ad hoc og dokumenteres i referater fra personalemøder. Endelig lægges det til grund, at leder og medarbejdere kan beskrive, hvorledes konklusioner fra de faglige drøftelser omsættes til den pædagogiske praksis. Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at tilbuddet grundigt har dokumenteret omkring indsatsen og resultaterne heraf omkring en borger. Her ses en særlig form for systematik, som også er nødvendig i den konkrete sag for at kunne foretage vurderinger og drage konklusioner på et fagligt forsvarligt grundlag. Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget gennemgået tilbuddets dokumentation for 1 borger. Indikator 03.c af Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det af interview med ledelse og medarbejdere fremgår, at det er en overordnet holdning i tilbuddet, at der indhentes handleplan i henhold til SEL 141 på alle borgere. Det beskrives endvidere, hvordan man arbejder på at motivere alle borgere til at tage aktivt del i deres ophold ved at indgå i et samarbejde med myndighedskommunen omkring handleplanen for opholdet. Det lægges endvidere til grund, at der beskrives en proces, hvor tilbud og borger i samarbejde udarbejder forslag til kommende SEL handleplan og pædagogisk handleplan. Dette understøttes af udsagn fra borgerne, som endvidere giver eksempler på, hvordan de har opnået positive resultater i forhold til opfyldelse af de mål, som visiterende kommuner har opstillet. Endelig lægges det til grund, at ledelse og medarbejdere beskriver, at målene ikke er opnået for en borger, som er meget præget af alvorlig psykisk sygdom og andre udfordringer ud over dette. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at tilbuddets ledelse er i dialog med myndighedskommunen omkring opstilling af relevante mål for pågældende borger. Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget gennemgået de nuværende mål for borgerens ophold samt øvrig dokumentation. Indikator 03.d af Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med borgere, medarbejdere og ledelse afspejles, at tilbuddet arbejder helhedsorienteret med borgerens livssituation i samarbejde med relevante eksterne aktører såsom Jobcenter og aktivitets- og samværstilbud. Det fremgår endvidere af dokumentation i en konkret sag, at tilbuddet har arbejdet tæt sammen med distriktspsykiatri. 13

14 distriktspsykiatri. 14

15 Vurdering af temaet Temavurdering Sundhed og Trivsel Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Vurdering af tema Det er yderligere socialtilsynets vurdering, at borgerne som udgangspunkt trives i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer dog samtidigt, at nogle borgere aktuelt mistrives på grund af konflikter borgerne i mellem. Ledelse og medarbejdere har fokus på den konkrete situation, og forsøger at understøtte dialog, aftaler borgerne i mellem og andre tiltag, som kan skabe ro og trivsel for alle borgerne i tilbuddet, men er også udfordret af en kompleks situation. Socialtilsynet vurderer, at der grundlæggende er en faglig tilgang og praksis på tilbuddet, som understøtter at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt, samt at borgerne medinddrages og har indflydelse på eget liv og i tilbuddet, hvilket borgerne også giver udtryk for. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet i en periode har haft fokus på en ændret pædagogisk tilgang i tilbuddet, som i højere grad fokuserer på borgernes selvhjulpenhed og rehabilitering. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet grundlæggende understøtter borgernes fysiske trivsel igennem tilbud om sund kost og motion, ligesom der for nogle borgere kan opstilles individuelle mål for dette. Endvidere understøtter personalet, at borgerne får mulighed for relevante sundhedsydelser i forhold til borgernes behov. Der er en kultur på tilbuddet som sikrer, at der ikke foretages magtanvendelser, hvilket afspejler sig i den pædagogiske praksis. Det ses, at ledelse og medarbejdere kan omsætte faglige overvejelser om at undgå magtanvendelser til konkret pædagogisk praksis. Socialtilsynet vurderer dog samtidigt med udgangspunkt i en konkret situation, at der ikke foregår systematisk evaluering eller faglig drøftelse omkring håndtering af situationer, som kan udvikle sig til magtanvendelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet grundlæggende har fokus mod at forebygge overgreb mod og mellem borgerne. Der foreligger en konkret handleplan om håndtering af overgreb rettet mod borgerne eller mistanke om dette. Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at der ikke foreligger en definition af begrebet overgreb, og at det således kan være vanskeligt for medarbejderne at vurdere, om konkrete situationer skal håndteres som overgreb. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at der aktuelt er en dynamik blandt flere borgere i tilbuddet, som øger risikoen for overgreb borgerne imellem væsentligt. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse og medarbejdere forsøger at interagere i denne situation, og således, i samarbejde med borgerne, har opstillet redskaber og handleforslag, som skal forebygge overgreb. Det er dog endvidere socialtilsynets vurdering, at en mere indgribende og struktureret indsats kompromitterer tilbuddets faglige tilgang, som har til hensigt om udvikling via det sociale fællesskab borgerne imellem, set i forhold til målgruppen og borgernes behov og forudsætninger. Socialtilsynet bemærker i den sammenhæng, at der er tale om borgere, som synes væsentligt præget af mange års psykiske lidelser. Gennemsnitlig vurdering 3,6 15

16 Udviklingspunkter Det er socialtilsynets anbefaling, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at udarbejde risikovurderinger og særlige aftaler om håndtering af kritiske situationer med den enkelte borger. Socialtilsynet anbefaler, at ledelsen tager initiativ til, i den samlede personalegruppe at drøfte begrebet overgreb med henblik på at få en fælles faglig holdning til, hvordan overgreb skal forstås og håndteres i forhold til målgruppens behov og forudsætninger Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. af kriterium Understående kriterium har ikke været i fokus ved dette tilsyn. Derfor er teksten overført fra tidligere rapport: Socialtilsynet bedømmer, at der grundliggende er en faglig tilgang og praksis på tilbuddet, som understøtter, at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at såvel borgere som pårørende giver udtryk for, at der fra ledelse og medarbejderes side er fokus på at tilrette den pædagogiske praksis. Dette sker med henblik på at understøtte borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet, hvilket har en vis indflydelse på dagligdagen i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer, at der er faste møder for borgerne, hvor de har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov og at dette understøttes af medarbejderne. Det ses, at borgerne er tilfredse med at bo i tilbuddet, og at de grundlæggende føler sig set, anerkendt og forstået, men samtidig er påvirket af situationen, hvor ledelse og medarbejdere understøtter en mere tydelig faglig tilgang til arbejdet. Socialtilsynet er dog også opmærksom på, at der er tale om en målgruppe, som synes væsentligt præget af en del års psykiske lidelser. Socialtilsynet bedømmer, at de pårørende giver udtryk for, at ikke alle medarbejdere i tilbuddet er anerkendende i daglige kontakt med borgerne, og at de gennem konkrete eksempler kan påpege, hvordan dette efter deres mening har givet sig udslag. Indikator 04.a af Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 4 (i høj grad opfyldt) Understående indikator har ikke været i fokus ved dette tilsyn. Derfor er teksten overført fra tidligere rapport: Leder og medarbejdere udtaler samstemmende, at borgerne med udgangspunkt i den faglige tilgang Recovery skal respekteres og anerkendes i forhold til hvordan de selv opfatter deres situation. Det omtales, at dette er udgangspunktet for den pædagogiske tilgang, også selv om der kan være meget stor forskel på, hvordan borgerne og medarbejderne opfatter situationen. Borgerne fortæller, at de generelt føler sig respekterede og anerkendte og at man fra medarbejdernes side hører tager borgernes holdninger alvorligt. Borgerne nævner, at de har en del opgaver i forhold til huset daglige drift, og en borger udtaler, at "Man nogle gange kan føle, at man som borger nærmest er ansat, men at dette måske er en test af mine kompetencer." En borger har følt sig tilskyndet til at skulle flytte i egen bolig, trods det faktum at vedkommende har det bedst i et bofællesskab. Det omtales, at der er tale om et mål i en plan, og at borgeren grundlæggende er enig i målet. Borgerne siger, at der er indført nogle tidspunkter, hvor der ikke er personale til stede i tilbuddet, for eksempel når der er personalemøder hver 14. dag i 3 timer. Borgerne udtrykker en holdning til, at de er informeret om, at det er en overordnet beslutning, som ledelsen har taget. Emnet har været drøftet på beboerrådsmøder, men ikke alle borgere er helt trygge ved at de overlades helt uden personale. Socialtilsynet har efterfølgende spurgt lederen om dette, og det forklares, at man ledelsesmæssigt ønsker at understøtte en metodisk tilgang, som udfordrer borgerne lidt mere end tidligere, stadig med udgangspunkt i Recovery. Lederen udtrykker, at det løbende er drøftet med borgerne, ligesom de pårørende er orienteret om ledelsens overvejelser omkring den faglige tilgang. Endelig beskriver lederen, at borgerne altid har mulighed for at kontakte personalet telefonisk, hvis de af den ene eller anden grund er nødt til at forlade tilbuddet i kortere tid. De pårørende orienterede ved tidligere tilsyn, at borgerne, efter deres mening, grundlæggende bliver behandlet 16

17 ligeværdigt i tilbuddet, og at det i nogle situationer også kan være en udfordring. Dette uddybes med, at der med ligeværdighed også følger et ansvar for dagligdagen i tilbuddet for borgerne, og at borgerne i nogle situationer kan have svært ved at løfte dette. Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. 3 (i middel grad opfyldt) Understående indikator har ikke været i fokus ved dette tilsyn. Derfor er teksten overført fra tidligere rapport: Leder og medarbejder udtaler, at der afholdes faste beboermøder med dagsorden og referat, som hænges op som opslag i tilbuddet. Dette for at understøtte, at borgerne læser og forholder sig til referatet. Medarbejderne giver i interview eksempler på, hvordan borgerne inddrages, for eksempel omkring en madklub i tilbuddet, som de langt de fleste borgere deltager i. Det beskrives også, at personalet understøtter borgernes medinddragelse ved at være opsøgende omkring breve og samtaler, hvor borgerne motiveres til at gøre deres stemme gældende. Medarbejderne beskriver, at tilbuddet er blevet mere systematiske omkring dette og mener, at borgerne gradvist kan se, at deres indflydelse gør sig gældende ved, at der fx kan indkøbes de ting der efterspørges. Eksempelvis senest en symaskine og ting til kreativrummet. Borgerne fortæller, at der er beboerråd i tilbuddet, hvor generelle ting i huset diskuteres. Det udtrykkes, at interne relationer og problemer borgerne eller borgere og personale imellem ikke drøftes på disse møder. Der udtrykkes tanker om, at man holder lidt på sig selv på møderne i forhold til at give kritik på personalet. Der lægges ikke op til at tale om dette, men borgerne udtaler, at man vil kunne gå til enten leder eller medarbejdere, hvis der er noget omkring samarbejdet med personalet, som man er utilfreds med. Det nævnes, at borgerne deltager i ansættelse af personalet, typisk via beboerrådsformand. En borger fortæller, at der er lagt en dagsplan for tilbuddet, som han har deltaget i at planlægge. Der er medbestemmelse om spisetider m.m. En borger fortæller, at der er blevet taget en beslutning om, at der ikke kan komme pårørende til juleaften i tilbuddet. Argumentet har været, at man måtte respektere, at tilbuddet er hjem for mange mennesker, og at det derfor kunne blive lidt uoverskueligt. Borgeren udtrykker, at det kan være hårdt for dem, som måske kun har en enkelt pårørende. En pårørende gav ved tidligere tilsyn udtryk for, at nogle medarbejdere er meget nøjeregnende, især omkring spisesituationer. Den pårørende beskriver dette med eksempler på, at borgerne ikke kan få lov til at spise den mad, som de ønsker, ligesom at de i nogle situationer er blevet nægtet mad i fællesrummet med den forklaring, at de ikke har overholdt spisetiden. Den pårørende stiller spørgsmålstegn ved denne fremgangsmåde under henvisning til, at borgerne bor i egen bolig i tilbuddet. Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet grundlæggende understøtter borgernes trivsel set i lyset af, at der er tale om en målgruppe, som er præget af alvorlig psykisk sygdom. Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at borgerne giver udtryk for, at deres trivsel aktuelt er truet på grund af konflikter borgerne imellem. Det er i den forbindelse socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets ledelse og medarbejdere er opmærksom på denne problematik og arbejder relevant med at forebygge borgernes mistrivsel igennem forskellige pædagogiske tiltag, som fremmer dialog og forståelse borgerne i mellem. Socialtilsynet bedømmer dog samtidig på udsagn fra såvel borgere som medarbejdere, at der er tale om en situation, som også skal ses i et bredere perspektiv, f.eks. i forhold til tilbuddets målgruppe og borgernes aktuelle behov, hvilket ledelsen har ansvaret for at løfte. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har fokus på borgernes generelle sundhedssituation ved at opstille individuelle mål for nogle borgere, mens alle borgere understøttes til at opsøge relevante sundhedsydelser. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at borgerne giver udtryk for manglende støtte fra medarbejdernes side i disse situationer. Det bedømmes, at tilbuddet har opmærksomhed rettet mod at motivere borgerne til sund kost og motion. 17

18 Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet. af Indikator 05.a 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med borgerne fremgår, at de som udgangspunkt trives i tilbuddet og er glade for af bo der. Det nævnes dog samtidigt, at der aktuelt er nogen mistrivsel borgerne i mellem, og at dette påvirker dem. En borger giver udtryk for, at vedkommende er meget nervøs for, at der skal ske voldsomme konflikter borgerne i mellem. Det lægges endvidere til grund, at ledelsens udsagn understøtter borgernes. Det beskrives endvidere,, hvordan man forsøger at tage hånd om situationen igennem dialog med myndighed omkring enkelte borgeres behov for støtte, set i forhold til tilbuddets rammer. Det lægges yderligere til grund, at medarbejderne beskriver, hvorledes de i hverdagen arbejder relevant med at skabe dialog i mellem borgerne og tydeliggøre gensidige forventninger til trivsel. Der er endvidere arbejdet med at lave fælles aftaler, så borgerne mere struktureret og konstruktivt kan forholde sig til den fælles trivsel i tilbuddet. Endelig lægges det til grund, at tilbuddets ledelse og medarbejdere beskriver, at man arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvilket socialtilsynet også identificerer til udsagn fra ledelse og medarbejdere. Indikator 05.b af Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. 4 (i høj grad opfyldt) Understående indikator har ikke været i fokus ved dette tilsyn. Derfor er teksten overført fra tidligere rapport: Medarbejderne beskriver, at der kan opstilles mål omkring borgernes generelle sundhedssituation i interne udviklingsplaner. Der gives udtryk for, at borgernes resurser omkring at opsøge sundhedsydelser er meget forskellige, og derfor understøtter medarbejderne indsatsen i den daglige pædagogiske praksis ved at støtte borgerne til at lave aftaler og tilbyde at tage med til læge, tandlæge m.m. Det samme gælder omkring specialister som psykiatere, misbrugscenter og lignende. Indsatsen dokumenteres i internt journalsystem EKJ. Borgerne giver udtryk for, at personalet gennemgående er gode til at hjælpe dem til at komme til læge og tandlæge og lignende, men at det er svært at få støtte til ledsagelse til for eksempel Distrikspsykiatrisk Center. Borgerne giver udtryk for en oplevelse af at der ikke bliver støttet op eller spurgt ind til dette fra personalets side. De pårørende gav ved seneste tilsyn udtryk for, at personalet gennemgående støtter borgernes adgang til relevante sundhedsydelser og udtaler, at det altid er muligt for borgerne at blive ledsaget, hvis de ønsker det. En pårørende gav udtryk for en holdning til, at det også er en af grundende til, at borgerne bor i tilbuddet. Hvis de ikke havde brug for denne form for støtte, kunne borgerne klare sig i egen bolig. Indikator 05.c af Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, modsvarer borgernes behov. 4 (i høj grad opfyldt) Understående indikator har ikke været i fokus ved dette tilsyn. Derfor er teksten overført fra tidligere rapport: Medarbejderne fortæller, at der er udarbejdet procedurer for psykiatriske indlæggelser, og at de er instrueret i disse. Der bliver givet udtryk for en holdning til, at almindelig sygdom meget sjældent forekommer hos borgerne. Medarbejderne fortæller, at der er en individuel tilgang til, hvordan man er opsøgende og omsorgsgivere under almindelig sygdom, idet dette til dels er afhængig af borgernes ønsker og behov. Medarbejderne forklarer, at tilbuddet følger Gentofte Kommunes retningslinjer for sundhed og motion. Medarbejderne beskriver, at der er et overordnet fokus på at understøtte borgerne i en sund livsførelse, hvilket understøttes ved at tilbyde sund og nærende kost. Desuden kan der opstilles individuelle mål omkring borgernes sundhedssituation og kostvaner, hvilket dokumenteres i internt journalsystem EKJ. Borgerne fortæller, at de føler sig omsorgsmæssigt overset ved almindelig sygdom som influenza m.m. Borgerne mener, at personalet godt kunne være mere opsøgende i disse situationer. Borgerne oplever, at medarbejderne generelt har et godt fokus på sundhed og motion, for eksempel arrangeres der 18

19 fitness udenfor tilbuddet. En borger giver udtryk for, at vedkommende har opfordret til rygestopkurser uden at det blev gennemført i tilbuddet. Tilbuddets kostpolitikken opleves af borgerne som meget kontrollerende og en borger giver udtryk for, at man ikke kan være med til at bestemme, om man vil spise sundt eller usundt, og at medarbejderne ofte henviser til, at der er en overordnet kostpolitik, som ikke kan fraviges. De pårørende udtalte ved seneste tilsyn, at personalet til dels arbejder på at motivere borgerne til sund kost og til at motionere jævnligt, men at det kan være en vanskelig opgave, som ikke altid lykkes, primært fordi borgerne er meget svære at motivere til at ændre vaner. Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser af kriterium Socialtilsynet bedømmer, at der er en gennemgående forståelse i tilbuddet om, at magtanvendelser ikke skal forekomme, hvilket afspejler sig i den pædagogiske praksis. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at leder og medarbejderne i interview giver konkrete anvisninger på, hvorledes magtanvendelser undgås i tilbuddet. Det bedømmes, at der er en nedskrevet procedure til personalet om, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af magtanvendelse. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at denne procedure ikke helt er fulgt i forbindelse med en konkret episode tidligere på året. Socialtilsynet bedømmer desuden på baggrund af beskrivelse af episoden samt udsagn fra ledelse og medarbejdere, at der ikke er en systematisk tilgang til at diskutere begrebet magtanvendelser og konkrete episoder med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Indikator 06.a af Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at ledelse og medarbejdere samlet kan beskrive, at det er en grundlæggende værdi i tilbuddet ikke at anvende magtanvendelse. Der gives relevante eksempler på, hvordan man håndterer kritiske situationer, så det ikke udvikler sig til magtanvendelse. Det lægges yderligere til grund, at borgerne understøtter personalets udsagn og beskrivelser med udgangspunkt i en konkret sag. Endelig lægges det til grund, at socialtilsynet ikke har modtaget indberetninger om magtanvendelser fra tilbuddet i 2016, mens der er modtaget indberetning om en magtanvendelse i Indikator 06.b af Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen lægger socialtilsynet, at ledelse og medarbejdere beskriver en konkret sag om uro mellem 2 borgere i tilbuddet. Socialtilsynet er ved tidligere tilsynsbesøg blevet forvist mappe med retningslinjer, lovgrundlag og anden relevant oplysning vedr. magtanvendelse, jf. gældende lovgivning. Socialtllsynet bedømmer ud fra personalets udtalelser, at man kun til en vis grad har behandlet den pågældende episode i henhold til tilbuddets retningslinjer. Socialtilsynet bedømmer endvidere, at det ikke fremstår som helt afklaret internt i tilbuddet, hvorvidt der i den konkrete sag var tale om en magtanvendelse, eller om sagen er blevet behandlet med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 19

20 Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb af kriterium Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet grundlæggende har fokus på at forebygge overgreb mod borgerne, og at tilbuddets værdier understøtter dette, men at personalets fokus primært er centreret omkring konflikter borgerne imellem og ikke i et mere overordnet perspektiv. Socialtilsynet bedømmer samtidigt, at en borgers truende adfærd og en konkret episode tidligere på året, er årsag til, at borgerne oplever overgreb i deres privatsfære. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddets har understøttet en konfliktmægling mellem borgerne hos politiet, samt at tilbuddet har modtaget uddannelse omkring konfliktnedtrappende adfærd. Socialtilsynet bedømmer endvidere, at personalet har et overordnet fokus på at sikre, at dialog med borgerne foregår på et respektfuldt og gensidigt forhold. Det er socialtilsynets anbefaling, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at udarbejde risikovurderinger og særlige aftaler om håndtering af kritiske situationer med den enkelte borger. Det anbefales endvidere at drøfte begrebet overgreb i den samlede personalegruppe med henblik på at få en fælles faglig holdning til, hvordan overgreb skal forstås og håndteres i forhold til målgruppens behov og forudsætninger. Socialtilsynets anbefaling kommer til dels på baggrund af, at flere medarbejdere beskriver at være utrygge overfor især en borgers adfærd. Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. 3 (i middel grad opfyldt) Ledelse og medarbejdere udtaler samstemmende, at der grundlæggende er fokus på at understøtte, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. Der gives under det uanmeldte tilsyn eksempler på, hvordan dette kan ses i den daglige pædagogiske indsats med udgangspunkt i tilbuddets faglige tilgang. Det omtales endvidere, at en borger i tilbuddet har en adfærd, som kan virke truende på andre borgere og medarbejderne. I en konkret situation har denne og en anden borger været i håndgement. Det beskrives, hvordan tilbuddets medarbejdere håndterede dette, og det nævnes, at både borgere og medarbejdere efterfølgende var påvirkede af episoden. Borgerne beskriver, at de som udgangspunkt ikke føler sig utrygge i tilbuddet, men på den anden sig heller ikke sikre. Med udgangspunkt i den konkrete episode, har medarbejderne og borgerne i fællesskab lavet nogle aftaler, som skal forhindre især vold og uro, og borgerne omtaler, at det giver en vis tryghed. Ledelsen beskriver, at der udarbejdes risikovurdering på borgerne hver 14. dag. Dette understøttes til dels af udsagn fra medarbejderne, mens borgerne ikke kan genkende dette. Der udarbejdes ikke konkrete individuelle aftaler med borgerne til brug for at håndtere situationer og forebygge overgreb, vold og trusler, hvor borgernes på grund af deres psykiske situation har brug for særlig støtte. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i middel grad. Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar

21 Vurdering af temaet Temavurdering Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige drift. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere grundlæggende har de relevante kompetencer, set i forhold til tilbuddets definerede målgruppe beskrevet på Tilbudsportalen. Socialtilsynet vurderer dog på det foreliggende, at det ikke er alle borgerne, som i forhold til deres behov og forudsætninger, har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Socialtilsynet er opmærksom på, at tilbuddets hidtidige forstander er stoppet sidst i Socialtilsynet anerkender på den baggrund den konstituerede forstanders indsats i forhold til at håndtere en krisepræget situation efter brand og reetablering af tilbuddet og de særlige pædagogiske opgaver, således at borgerne oplever tryghed for udviklingen i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer endvidere, at bestyrelsesformand og Fonden Mariehjemmene på forskellig måde støtter op om den konstituerede forstander. Det er dog samtidig socialtilsynets vurdering, at ledelsessituationen afspejles i forhold til tilbuddets daglige drift og udvikling. Det er således videre socialtilsynet vurdering, at tilbuddets daglige drift og udvikling som udgangspunkt ledes ansvarligt, men at dette aktuelt er udfordret på grund af pædagogisk vanskelige opgaver. Socialtilsynet er orienteret om, at ny forstander er ansat til start i april Medarbejdere tilbydes relevant supervision og ledelsen sparring. Socialtilsynet vurderer, at tal på Tilbudsportalen omkring personalegennemstrømning og sygdom er noget højere end på sammenlignelige tilbud, og at uro i tilbuddet omkring brand, flere genhusninger og forstanderskifte kan have indflydelse herpå. Endelig er det socialtilsynets vurdering, at indholdet i indgået driftsaftale mellem tilbuddets bestyrelse og Gentofte Kommune, ikke er forenelige med intentionerne i Lov om Socialtilsyn og socialstyrelsens kvalitetsmodel. Socialtilsynet opstiller på den baggrund et opmærksomhedspunkt om, at bestyrelsen fortsat arbejder aktivt på at få dette forhold bragt i orden. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der pågår forhandling mellem parterne. Gennemsnitlig vurdering 3 Udviklingspunkter Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse og bestyrelse tager initiativ til at beslutte, hvorvidt tilbuddets faglige profil skal udbygges af medarbejdere med kompetencer, som i højere grad kan tilgodese alle borgere i tilbuddets behov for støtte og omsorg. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse og bestyrelse tager initiativ til at drøfte konkrete borgeres situation og forudsætninger for at vurdere, om tilbuddet skal tilføres flere resurser for at sikre, at alle borgere i tilbuddets behov for støtte og omsorg kan tilgodeses. Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse af kriterium 21

22 Socialtilsynet er orienteret om, at der er ansat ny forstander i tilbuddet med tiltrædelse i april 2017, og at Kirsa Lyster-Andersen indtil da er konstitueret forstander. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift og udvikling som udgangspunkt varetages kompetent, men at der også er aktuelle ledelsesmæssige udfordringer, primært omkring drøftelser i enkeltsager med myndighedskommuner. Socialtilsynet anerkender, at det med udgangspunkt i tilbuddets juridiske konstruktion kan være vanskeligt at finde konkrete løsninger omkring situationer, hvor borgernes udvikling og trivsel påvirkes af dynamikken i tilbuddet. Desuden er det socialtilsynets vurdering, at en konstitueret forstander ofte vil stå imellem et valg om at konsolidere hverdagen i tilbuddet eller iværksætte processer til at styrke udvikling af et eller flere områder. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at borgere og medarbejderne giver udtryk for at være præget af den konkrete situation omkring især en borgers reaktionsmønster, og vurderer på den baggrund, at der foreligger et særligt ledelsesfokus på at understøtte trygheden i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at bestyrelsen og Marie-Fonden som organisation understøtter den konstituerede forstander i forhold til den daglige drift i tilbuddet, men socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at der ligger et meget stort pres på vedkommende for både at sikre borgernes trivsel indadtil i tilbuddet og samtidig skulle forsøge at løse krævende drøftelser med myndighedskommuner og andre samarbejdspartnere udadtil. Socialtilsynet finder i den sammenhæng, at den konstituerede forstander i endnu højere grad kan have behov for konkret støtte fra bestyrelse og Marie-Fonden. Indikator 08.a af Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at stedfortræder Kirsa Lyster-Andersen aktuelt er konstitueret som forstander indtil ny forstander tiltræder april Socialtilsynet har tidligere bedømt Kirsa Lyster-Andersens uddannelsesmæssige baggrund som relevant i forhold til hendes funktion som stedfortræder. Det lægges yderligere til grund, at det i interview med den konstituerede leder fremgår, at der aktuelt er en del ledelsesmæssige udfordringer i forhold til tilbuddets daglige drift, og at dette prioriteres. Lederen udtrykker desuden, at hun også er meget udfordret af at finde en brugbar løsning omkring en konkret sag. Lederen beskriver, hvordan hun har ageret i sagen i forhold til samarbejde med borgeren, myndighed og eksterne parter. Lederen giver udtryk for at have vanskeligt ved at komme videre i forhold til borgerens myndighedskommune til en konkret løsning. Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne udtrykker tillid til den konstituerede leder. Det beskrives, at vedkommende forstår medarbejdernes situation og ikke forsøger at udfordre den pædagogiske hverdag unødigt, men prøver at finde løsninger, som giver ro i tilbuddet. Endelig lægges det til grund, at borgerne udtrykker tilfredshed med den konstituerede leders håndtering af hverdagen i tilbuddet. Indikator 08.b af Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 4 (i høj grad opfyldt) Personalet orienterer om, at der er ekstern supervision for medarbejderne. Tilbuddet har i indeværende år forestået et skift af supervisor på personalets foranledning. Konstitueret leder deltager i supervisionen. Konstitueret leder orientere refleksivt om eventuelt lejlighedsvis træde ud af supervisionen i fht. ledelsespositionen. Dette afklares løbende i dialog med medarbejderne. Konstituerede leder har mulighed for at deltage i lederfora fra andre Marie-hjem. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at leder og medarbejdere ikke omtaler, at en konkret og udfordrende 22

23 situation ikke er drøftet i supervision. Indikator 08.c af Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at den konstituerede leder giver udtryk for, at bestyrelsen har givet hende god opbakning og støtte i den periode, hvor hun har været leder for tilbuddet. Lederen beskriver med udgangspunkt i konkrete sager, hvordan bestyrelsen har understøttet lederens muligheder for at agere. Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne udtaler, at især bestyrelsesformanden ofte er synlig i tilbuddet og forsøger at hjælpe så godt som det er muligt. Medarbejderne nævner desuden, at der er en god dialog med bestyrelsen i hverdagen, hvilket har været godt i en noget turbulent periode, hvor tilbuddet dels er genetableret efter brand, dels har stået uden forstander i en periode. Det lægges yderligere til grund, at borgerne er glade for deres post i bestyrelsen og de giver udtryk for, at de har reel med indflydelse på tilbuddets drift og udvikling. Socialtilsynet har opstillet opmærksomhedspunkt gående på, at tilbuddets bestyrelse fortsat drøfter med Gentofte Kommune, hvorledes en ny driftsaftale mellem parterne kan udarbejdes, så den lever op til rammerne i lov om socialtilsyn. Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift som udgangspunkt varetages kompetent, men at den samlede kvalitet i tilbuddet aktuelt er udfordret af flere forhold. Dels står tilbuddet midt i en periode med konstitueret ledelse, hvor ny forstander tiltræder i april 2017, dels har der igennem en periode været uro borgerne imellem. Socialtilsynet vurderer samtidig, at tilbuddets medarbejdere samlet set har gjort, hvad det er muligt for at sikre tilbuddets daglige drift, men at man især er udfordret omkring håndteringen af en borgers adfærd og pædagogiske og administrative løsninger herpå. Socialtilsynet vurderer endvidere, at medarbejdernes uddannelse og erfaring modsvarer forudsætninger og behov for den målgruppe, som er beskrevet på Tilbudsportalen. Det vurderes endvidere på det foreliggende, at en bestemt borgers udvikling fordrer viden hos personalet om håndtering af borgere med andre udfordringer end psykisk sygdom, hvilket ikke for nuværende ses som en del af medarbejdernes uddannelses- eller erfaringsgrundlag. Videre vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har valgt at prioritere tilbuddets resurser til kontakten med især en borger, samt at ledelse og medarbejdere kan beskrive og give eksempler på, hvorfor dette er relevant i forhold til borgernes samlede trivsel og sikkerheden i tilbuddet generelt. Socialtilsynet vurderer dog samtidig, at denne løsning udfordrer det samlede resurseforbrug i tilbuddet. Det er yderligere socialtilsynet vurdering, at tilbuddets personalegennemstrømning er på et meget højt niveau, men at det forventes, at den nye forstander vil foretage handling omkring dette. Endelig vurderes sygefraværet at være lidt over niveau set i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at medarbejderne beskriver en vis nervøsitet over den aktuelle situation i tilbuddet, og at det muligvis kan få indflydelse på sygefraværet. Socialtilsynet noterer sig dog også, at den konstituerede forstander er opmærksom på dette. Indikator 09.a af Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. 2 (i lav grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i lav grad. 23

24 Til grund for bedømmelsen lægges, at det fremgår af tilbuddets dokumentation, at alle medarbejdere har relevant uddannelse og erfaring, set i forhold til målgruppebeskrivelsen. Det fremgår endvidere af tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen, at der er 6,5 fuldtidsstilling til den daglige kontakt til borgerne. Det lægges endvidere til grund, at borgerne giver udtryk for, at der som udgangspunkt er en tilfredsstillende normering i tilbuddet, men i den aktuelle situation har personalet vurderet, at man altid skal være 2 medarbejdere, når en konkret borger kontaktes. Det udfordrer i følge borgerne deres muligheder for kontakt til medarbejderne. Dette bekræftes af udtalelser fra ledelse og medarbejdere, som endvidere udtaler, at de på baggrund af nye oplysninger om en borgers særlige behov samt konflikter mellem denne og andre borgere i tilbuddet, har valgt at prioritere ekstra resurser til kontakten med borgeren. Endelig lægges det til grund, at den konstituerede forstander beskriver, at der aktuelt bruges en del vikarer for at sikre, at der er resurser nok i tilbuddet set i forhold til alle borgernes behov og forudsætninger, men at det er en situation, som ikke vil kunne holde i længden. Det beskrives også, at især en borgers behov for støtte, ikke på sigt kan tilgodeses i forhold til de rammer, som tilbuddet fungerer under. Indikator 09.b af Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 2 (i lav grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i lav grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det af Tilbudsportalen fremgår, at personalegennemstrømningen ligger på 30, hvilket er noget højere end sammenlignelige arbejdspladser. Det lægges endvidere til grund, at den konstituerede forstander beskriver, at der fremadrettet vil være et ledelsesmæssigt fokus på dette, når ny forstander tiltræder i marts Indikator 09.c af Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det op Tilbudsportalen oplyses, at der er 12,1 sygefraværsdag pr. medarbejder, hvilket er en anelse højere end sammenlignelige tilbud. Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne udtaler, at der som udgangspunkt ikke har været trivselsrelaterede sygdomsperioder, men at medarbejdernes trivsel aktuelt er udfordret på grund af stigende uro i tilbuddet. Medarbejderne beskriver i den sammenhæng, at tilbuddet har en sygefraværspolitik, men at der aktuelt er et større fokus på at sikre trivsel i hverdagen fra den konstituerede leders side, hvilket medarbejderne sætter pris på. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at medarbejderne i interview beskriver utryghed omkring en borgers adfærd, og bedømmer i den sammenhæng, at det kan påvirke sygefraværet i tilbuddet. 24

25 Vurdering af temaet Temavurdering Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere og ledelse som udgangspunkt har relevante uddannelsesmæssige grundkompetencer samt erfaring, set i forhold til den udmeldte målgruppes behov og forudsætninger. Socialtilsynet vurderer, at dette afspejles i medarbejdernes daglige kontakt samt i den mere strukturerede pædagogiske indsats til at styrke borgernes udvikling og trivsel. Borgerne vurderes ud fra deres udsagn at sætte pris på dette og ser generelt medarbejderne som kompetente i denne kontakt. Det er dog også socialtilsynets vurdering, at tilbuddets samlede medarbejdere aktuelt er presset af særlige pædagogiske udfordringer, som tilbuddet fagligt ikke har kompetencerne til umiddelbart at kunne løse. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at man fra ledelse og medarbejdere side arbejder meget målrettet på at håndtere situationen ved at prioritere ressourcer til en enkelt borger og grundigt dokumentere indsatsen med henblik på faglige drøftelser og vurderinger. Borgerne giver samtidigt udtryk for, at der ikke er ro i tilbuddet. Socialtilsynet opstiller på den baggrund opmærksomhedspunkt om, at tilbuddets ledelse snarest tager initiativ til at drøfte situationen med bestyrelse og Fonden Mariehjemmene for at lægge en mere langsigtet plan for, hvordan den konkrete situation kan løses fagligt set, og hvordan dette skal sammenholdes med medarbejdernes kompetencer. Gennemsnitlig vurdering 3 Udviklingspunkter Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder af kriterium 25

26 Socialtilsynet vurdere, at tilbuddets medarbejdere som udgangspunkt besidder relevante kompetencer i forhold til den udmeldte målgruppes behov og tilbuddets metoder. Socialtilsynets vurdering bygger især på, at ledelse og medarbejdere kan beskrive tilgange og metoder og desuden underbygger dette med eksempler fra den pædagogiske praksis. Socialtilsynet vurderer videre, at ledelse og medarbejdere har store saglige udfordringer omkring håndteringen af især en borgers behov for pædagogisk støtte og vejledning. Socialtilsynet har i den forbindelse andetsteds i rapporten på det foreliggende bedømt, at den pågældende borger formentlig ikke tilhører tilbuddets målgruppe. Socialtilsynet vurderer på den baggrund, at såvel denne borgers samt den samlede gruppe af borgeres trivsel og udvikling kompromiteres. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at borgerne ellers giver udtryk for, at de finder medarbejderne kompetente, indlevende og opmærksomme, men pressede i den konkrete situation, og at dette påvirker den samlede faglige indsats. Indikator 10.a af Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det af tilbuddets dokumentation samt interview med ledelse og medarbejdere fremgår, at alle fastansatte medarbejdere har relevant faguddannelse og erfaring, set i forhold til den udmeldte målgruppes forudsætninger og behov. Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne giver udtryk for, at efteruddannelse og kurser er mulige, men at der ikke er en struktureret tilgang til, hvordan ny viden om målgruppen og tilbuddets metoder opsamles og implementeres. Mål for tilbuddets faglige udvikling lægger sig meget tæt op ad de mål, som Gentofte Kommune lægger, hvilket er naturligt, set i lyset af det tætte samarbejde parterne imellem. Det lægges yderligere til grund, at ledelse og medarbejdere enslydende beskriver, hvordan der foregår faglig refleksion omkring borgerne på personalemøder, hvor alle borgeres udvikling og trivsel drøftes. Indikator 10.b af Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at ledelse og medarbejdere samlet set kan beskrive tilbuddets relationspædagogiske og recovery-understøttende tilgang samt metoderne jeg-støttende samtaler og social færdighedstræning. Der gives under interview eksempler på, hvorledes tilgange og metoder anvendes i den daglige pædagogiske praksis. Det lægges desuden til grund, at ledelse og medarbejdere samstemmende udtaler, at man kun i meget begrænset omfang kan understøtte især én borgers trivsel og udvikling på grund af, at borgeres behov for pædagogisk støtte og vejledning har udviklet sig i en retning, som man fagligt ikke kan håndtere i tilbuddet. Dette udsagn underbygges af udsagn fra borgerne, som giver udtryk for, at ledelse og medarbejdere ikke i tilstrækkelig grad kan håndtere den samlede situation. Det lægges yderligere til grund, at socialtilsynet har gennemgået tilbuddets dokumentation omkring den daglige pædagogiske indsats i tilbuddet, og at det her tydeligt fremgår, at der er usikkerhed omkring, hvordan man konkret kan agere fagligt. Der gives endvidere udtryk for, at nogle medarbejdere føler sig utrygge i kontakten med især en borger, og at det derfor er besluttet altid at være 2 medarbejdere, når man er sammen med borgeren. Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar

27 Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar

28 Vurdering af temaet Temavurdering Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv. Vurdering af tema Det seneste tilsynsbesøg har ikke givet anledning til ændring af tilsynets vurderingen af dette tema, i forhold til det tidligere tilsynsbesøg. Der kan dog være foretaget evt. redaktionelle ændringer i form af sproglige omformuleringer samt rettelser af stave- og kommafejl i teksten. Tilbuddet er efter genhusning i forbindelse med brand genindflyttet i en pr. 15. juni 2016 gennemrenoveret villa fra 1916, som er beliggende i et roligt villakvarter tæt på byliv og indkøbsmuligheder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer matcher beskrivelserne på Tilbudsportalen og er ganske velegnede i forhold til målgruppens særlige behov og forudsætninger. I denne sammenhæng anerkender Socialtilsynet, at tilbuddet har en stor have der understøtter rekreative formål for borgerne. Tilbuddets udearealer fremstår meget fine, velholdte og med muligheder for aktiviteter af forskellige karakter. Socialtilsynet bemærker, at der er professionelle træningsfaciliteter som borgerne kan benytte. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel af kriterium Det seneste tilsynsbesøg har ikke givet anledning til ændring af tilsynets bedømmelse af dette kriterium og underliggende indikatorer, i forhold til det tidligere tilsynsbesøg. Teksten på kriterium og indikatorniveau er derfor i udgangspunktet overført fra det tidligere tilsynsbesøg. Der kan dog være foretaget evt. redaktionelle ændringer i form af sproglige omformuleringer samt rettelser af stave- og kommafejl i teksten. Socialtilsynet bedømmer at indikatorerne giver en godt billede af, at de fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel. Tilbuddets indretning med individuelle boliger og fælles arealer og køkken bedømmes at understøtte borgernes trivsel. Socialtilsynet bedømmer endvidere, at borgernes individuelle boliger tager hensyn til målgruppens særlige behov. Indikator 14.a af Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator bedømmelsen afspejler at borgerne i interview udtrykker at trives i de fysiske rammer og at disse er helt 28

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie 19-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave 20-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Gl. Holtegade Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 06-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS 13-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pensionatet Mette Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pensionatet Mette Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pensionatet Mette Marie Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen 13-08-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S 12-06-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen 29-04-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Juvelhuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Juvelhuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Juvelhuset 14-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Grønningen SEL 107 14-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 05-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Vestervej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Vestervej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Vestervej 24-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen 14-06-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus 05-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 28-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen 02-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse 09-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Granhøjens Skæve Boliger 107 og 108 ApS Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Granhøjens Skæve Boliger 107 og 108 ApS Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Skæve Boliger 107 og 108 ApS 03-04-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Egedal Rusmiddelteam Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Egedal Rusmiddelteam Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Egedal Rusmiddelteam 27-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup 09-04-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS 23-01-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven 05-02-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo 22-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS 15-03-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Botilbuddet Lysningen Dato: 03-10-2017 Tjørnevej 7 Sagsnummer: 17/29693 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde 22-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig 24-08-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle 21-02-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aleris Netværk, Løvegade 03-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Rapporten er udskrevet 14-06-2017

Læs mere

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Merkurvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Merkurvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Handicap basistilbud - Merkurvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet 15-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bogruppe Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bogruppe Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bogruppe 2 10-07-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for plejefamilier Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for plejefamilier Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for plejefamilier Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet 10-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om Socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Regodkendelserapport

Regodkendelserapport Regodkendelserapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Egedal Rusmiddelteam Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Pensionatet Mette Marie Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Pensionatet Mette Marie Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Pensionatet Mette Marie Tilsynet er gennemført: 09-05-2018 Status for godkendelse: Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere