Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, idet der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, idet der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling."

Transkript

1 RESUMÉ: AN VA PAPIRULD <w> - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA PAPIRULD <w> med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for registrering nødvendige særpræg for de ansøgte varer i de ansøgte klasser. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2014, den 17. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen AN Klage fra Papiruld Danmark A/S v/johan Schlüter Advokatfirma over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. maj 2013 vedr. VA PAPIRULD <w>. Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, idet der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet finder, at ordet papiruld må anses for at være en naturlig ordsammensætning for isoleringsmateriale lavet på basis af papir, jf. herved de tilsvarende betegnelser for isoleringsmaterialer lavet på basis af andet råmateriale som fx mineraluld, stenuld og glasuld. Papiruld er således beskrivende for isoleringsmaterialer og for dermed ligeartede varer og tjenesteydelser, og ordet mangler derfor det til registrering fornødne særpræg for disse varer og tjenesteydelser, jf. varemærkelovens 13, stk. 2, nr. 1. Det under sagen fremlagte materiale viser, at ansøger har anvendt betegnelsen papiruld gennem en lang årrække som navn for et af ansøger produceret og markedsført isoleringsmateriale af papir. Af det

2 fremlagte materiale fremgår det imidlertid, at betegnelsen papiruld også er blevet anvendt som en generel betegnelse for denne særlige type af isoleringsmateriale, både af ansøger og af andre. Ankenævnet finder på denne baggrund ikke, at ansøgeren har dokumenteret, at betegnelsen papiruld er blevet indarbejdet som varemærke for netop ansøger, jf. varemærkelovens 13, stk. 3. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 11. februar 2010 indleverede Ret & Råd Glostrup på vegne Papiruld Danmark ApS ansøgning om registrering af varemærket PAPIRULD <w> for: Klasse 17: Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer. Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). Klasse 35: Engros- og detailhandel med isoleringsmaterialer. Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed samt vedligeholdelsesvirksomhed. Med brev af 23. maj 2013 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgningen endeligt med følgende begrundelse: Tak for dit brev af 25. marts Du gør i dette brev gældende, at ansøger har løftet bevisbyrden for at mærket i branchen kan anses for at være ansøgers indarbejdede varemærke. Vi har gennemgået det indsendte materiale og har vurderet, at det indsendte materiale som helhed ikke er tilstrækkeligt til at bevise at mærket er indarbejdet. Vi har tidligere vurderet til materiale, som du har sendt ind før den 25. marts 2013, til ikke at være tilstrækkeligt. Du gør nu gældende, at produktet kun sælges af ansøger, at den generiske handelsbetegnelse for produktet er cellulosefibre eller papirisolering, at ingen af de øvrige udbydere af produktet anvender betegnelsen PAPIRULD, samt at Statens Byggeforskningsinstitut anser mærket for at være ansøgers varemærke. Papiruld kan slås op på til at være en generisk betegnelse for et isoleringsmateriale. Det ændrer ikke styrelsen vurdering, at kun ansøger anvender betegnelsen og andre udbydere ifølge ansøger kun anvender andre betegnelser, fordi det afgørende er, hvordan den relevante omsætningskreds vil opfatte mærket. Det er styrelsens vurdering, at du med disse argumenter ikke har bevist, at den relevante omsætningskreds vil opfatte mærket som et varemærke. Vi afslår derfor din ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres, da mærket kan angive varernes art og tjenesteydelsen beskaffenhed. 2/16

3 Begrundelsen herfor er, at papiruld er en type af isoleringsmateriale, der er fremstillet af gamle aviser. Således er mærket PAPIRULD beskrivende for "tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer" i klasse 17 samt "byggematerialer (ikke af metal)" i klasse 19, da det kan angive arten af disse varer, nemlig at der er tale om tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer eller byggematerialer i form af papiruld. Ligeledes er mærket papiruld beskrivende for "engros- og detailhandel med isoleringsmaterialer" i klasse 35, idet mærket papiruld angiver en beskaffenhed ved denne tjenesteydelse, nemlig at der drives engros- og detailhandel med isoleringsmaterialer i form af papiruld. Mærket mangler også særpræg for "byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed samt vedligeholdelsesvirksomhed" i klasse 37. Begrundelsen herfor er, at for disse tjenesteydelser kan papiruld angive en beskaffenhed, idet det kan være den type materiale, der anvendes ved udførelsen af isoleringsvirksomhed, som er en del af byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed og vedligeholdelsesvirksomhed. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 20, stk. 2, jf. 13. Du kan anke denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Ankefristen er på 2 måneder. Der kan i den forbindelse henvises til varemærkelovens 46 Denne afgørelse blev med brev af 22. juli 2013 fra Johan Schlüter Advokatfirma på vegne klager Papiruld Danmark A/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: I medfør af varemærkelovens 46 stk. 1 skal jeg hermed K L A G E over Patent- og Varemærkestyrelsens afslag af 23. maj 2013 på ansøgning nr. VA om registrering af varemærket PAPIRULD (ord). PÅSTAND: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. maj 2013 omgøres, og varemærkeansøgningen vedrørende PAPIRULD (ord) tilbagesendes til Styrelsen med henblik på at blive fremmet til registrering for samtlige de af ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser i klasserne 17, 19, 35 og 37. ANBRINGENDER: Ansøgning nr. VA omfatter følgende varer og tjenesteydelser: Klasse 17: Klasse 19: Klasse 35: Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer. Byggematerialer (ikke af metal). Engros- og detailhandel med isoleringsmaterialer. Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed samt vedligeholdelsesvirksomhed. Det gøres gældende, at PAPIRULD har såvel oprindeligt særpræg for de nævnte varer og tjenesteydelser, som at PAPIRULD er dokumenteret indarbejdet af og for Papiruld Danmark A/S. 3/16

4 Det gøres gældende, at den generiske betegnelse for isoleringsmaterialet er cellulosefibre eller papirisolering. For så vidt angår henvisningen til gøres det gældende, at referencerne på websiden baseres på henvisninger til artikler, der omtaler ansøgers produkter. Websiden udgør således ikke belæg for, at PAPIRULD skulle være en generisk betegnelse. Ansøger påtaler løbende andre isolatører på markedets brug af ansøgers varemærke som en generisk betegnelse. Jeg anmoder om en frist til den 23. september 2013 til at fremkomme med en uddybende klagebegrundelse og fremlægge supplerende dokumentation. En frist på to måneder er nødvendig, fordi Klager vil fremskaffe yderligere dokumentation til støtte for sagen, og fordi dette på grund af sommerferieperioden forventes at ville tage længere tid end sædvanligt. Jeg ser frem til at modtage Deres bekræftelse på modtagelsen af anken Med brev af 23. september 2013 fremsendte Johan Schlüter Advokatfirma på vegne klager Papiruld Danmark A/S følgende uddybede klage: Under henvisning til Deres brev af 23. juli 2013 uddybes begrundelsen for klagen mod afslaget af 23. maj 2013 på dansk varemærkeansøgning nr. VA med påstand om, at ordmærket PAPIRULD fremmes til registrering for de af ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser, da mærket er indarbejdet som ansøgers varemærke. Bilag 1-71 er allerede fremlagt under ansøgningens behandling hos Patent- og Varemærkestyrelsen, og jeg lægger til grund, at Ankenævnet har adgang til de nævnte bilag. Såfremt det ikke måtte være tilfældet, bedes det meddelt mig. Om ansøger: Papiruld Danmark A/S Ansøgerselskabet blev stiftet den 12. august 1992 i navnet Windova ApS, der i september 1993 antog binavnet Miljø Isolering ApS og herefter drev virksomhed under dette binavn. Med vedtægtsændring af 17. juni 1996 antog Windova ApS binavnet Papiruld ApS, idet virksomheden siden 1995/96 i Danmark har produceret, markedsført og solgt isoleringsmaterialer fremstillet med udgangspunkt i cellulosefibre og genanvendeligt papir fra f.eks. aviser under varemærket: PAPIRULD herom mere nedenfor. Den 3. maj 1999 registreredes domænenavnet papiruld.dk, jf bilag 75. Med vedtægtsændring af 24. juni 2008 blev hovednavnet Windova ApS ændret til Papiruld Danmark ApS. En udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedr. CVR-nr , Papiruld Danmark ApS, vedlægges som bilag 9. Anpartsselskabet er senere omdannet til et aktieselskab og driver i dag virksomhed i selskabsnavnet Papiruld Danmark A/S. Papiruld Danmark A/S producerer som den pt. eneste virksomhed i Danmark cellulosefibre, også kaldet papirisolering, der består af opskåret genbrugspapir (aviser), der tilsættes en anelse borsyre for 4/16

5 at kunne modstå brand, råd, svamp og mikroorganismer, samt skadedyr. Der er tale om et såkaldt løsfyldsprodukt. ISOLERINGSBRANCHEN Brancheforeningen Papiruld Danmark A/S er medlem af Varmeisoleringsforeningen, VIF, der er brancheforeningen for producenter af isolering til bygninger. Som bilag 59 vedlægges Produktoversigt 2012 fra Varmeisoleringsforeningen. Medlemmerne af VIF er opregnet på side 19 i Produktoversigten, og som det fremgår, er medlemmerne udover Papiruld Danmark A/S Rockwool A/S, Saint-Gobain Isover A/S, Saint-Gobain Weber A/S, Sundolitt as - med andre ord de store producenter af bygningsisoleringsmaterialer. Fra side 9-17 i bilag 59 findes oversigten over de forskellige bygningsisoleringsmaterialer. Oversigten er opdelt, således at producentselskaberne og deres produktnavne/varemærker er opført under den handelsbetegnelse (=generiske betegnelse), som anvendes om det pågældende isoleringsmateriale. Oversigten starter som nævnt på side 9 med producenterne af celleglasprodukter og deres varemærker. Så følger producenterne af fenolskum og deres varemærker. Derefter følger producenterne af mineraluld, hvor Rockwool A/S og Saint-Gobain og deres varemærker/produkter er nævnt. På side 14 i VIF s Produktoversigt under handelsbetegnelsen cellulosefibre står Papiruld Danmark A/S nævnt med sit varemærke Papiruld. Som det fremgår, er Papiruld Danmark A/S den eneste producent af cellulosefiberprodukter i Danmark. Brancheforeningen VIF s produktoversigt er dokumentation for, at den generiske betegnelse, der anvendes for min klients bygningsisoleringsprodukter i branchen, er cellulosefibre. Parallelt hertil anvendes den generiske betegnelse mineraluld om Rockwool A/S og Saint-Gobain s produkter. PAPIRULD er ansøgers varemærke på samme måde som Saint-Gobain s varemærke er ISOVER. Før VarmeIsoleringsForeningen fandtes tilsvarende Produktoversigter fra Varmeisoleringskontrollen 1997 og Ansøgers varemærke PAPIRULD er anvendt sammen med ansøgers tidligere selskabsnavn i disse oversigter, der er fremlagt som bilag Andre cellulosefiberisoleringsprodukter på det danske marked Der findes få andre bygningsisoleringsprodukter af papir/cellulosefibre på det danske marked udover cellulosefiberproduktet PAPIRULD. Der er tale om importerede produkter fra forskellige udenlandske producenter. Herunder er en oversigt over de cellulosefiberisoleringsprodukter, der findes på det danske marked: Producent: Varemærke: Artsbetegnelse: Isocell GmbH ISOCELL Cellulose isolering Peter Seppele GmbH THERMOFLOC Cellulose isolering Ciur a.s. CLIMATIZER PLUS Cellulose isolering Nordiska Ekofiber AB EKOfiber Cellulosefibre Thermocell Danmark A/S THERMOCELL Træfiberisolering Papiruld Danmark A/S PAPIRULD Cellulosefibre 5/16

6 Som det fremgår af listen over producenter af cellulosefiber-/papirisoleringsprodukter, der markedsføres i Danmark, er der ingen andre end Papiruld Danmark A/S, der bruger PAPIRULD som varemærke, og der er ingen af producenterne, der bruger Papiruld som produktbetegnelse. ISOCELL produkterne markedsføres i Danmark af CBI Danmark. ISOCELL isolering består ifølge sikkerhedsdatabladet for produktet af cellulosefibre fra genbrugsmaterialer (papir) med tillæg af borsyre, borax-pentahydrat, jf bilag 60. CBI Danmark benytter, som det fremgår af bilag 61, den generiske betegnelse papirisolering om ISOCELL produkterne i Danmark. De isolatør/tømrer- og byggevirksomheder, der i hele Danmark tilbyder at isolere bygninger med cellulosefibre/papirisolering, benytter produkter fra én af de ovenstående producenter. Papiruld Danmark A/S har et netværk af isolatører, som er uddannet i at isolere med Papiruld Danmark A/S cellulosefiberprodukt, PAPIRULD. Disse isolatører har efter aftale med Papiruld Danmark A/S ret til at benytte og benytter - varemærket PAPIRULD i deres markedsføring. De danske tømrere og taglæggere og -rensere, der ikke markedsfører Papiruld Danmark A/S produkter, har ingen begrundelse for og er ikke berettigede til at benytte varemærket PAPIRULD udover ønsket om at signalere en urigtig tilknytning til den eneste danske producent af cellulosefibre og den goodwill, som Papiruld Danmark A/S har brugt år og store økonomiske ressourcer på at opbygge i Danmark omkring sin virksomhed, sit forretningskendetegn og sine produkter. Papiruld Danmark A/S bruger store ressourcer på at påtale denne uretmæssige brug og har ført retssag herom og fået dom for, at brugen af JYSK PAPIRULD strider mod Papiruld Danmarks A/S ret til PAPIRULD. Offentlige virksomheder Som supplement til de udgivelser om bygningsisolering fra Statens Byggeforskningsinstitut, der er fremlagt som bilag 52-54, henvises til bilag 63, der er en erklæring af 25. oktober 2012 fra Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, Statens Byggeforskningsinstitut. Som det fremgår af erklæringen, blev Papiruld allerede i år 2000 af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), som er en uvildig offentlig instans, anset for at være Papiruld Danmark A/S varemærke. Det fremgår endvidere af Ernst Jan de Place Hansens erklæring, at de øvrige isoleringsmaterialer fremstillet af papir i år 2000 hed EKOFIBER og ISODAN. Boligejernes Videncenter Bolius: Fakta om papirisolering (cellulose fibre) fra Bolius hjemmeside fremlægges om bilag 64. Bolius er Boligejernes Videncenter, en uvildig nonprofit virksomhed rettet mod private boligejere, ejet af Realdania. Bolius beskriver bygningsisoleringsmaterialet som: papirisolering. Andre isolerings- og tømrerfirmaer: De følgende bilag viser, hvorledes nogle mindre danske isolerings- og tømrerfirmaer markedsfører produkterne ISOCELL og THERMOFLOC. Bilag 65: Uddrag fra Bentzen Papirisolerings hjemmeside med information om papir- /cellulosefiberisolering. Bilag 66: Uddrag fra Danlet Papirisolering ApS hjemmeside. Bilag 67: Uddrag fra Jørn Johansen A/S hjemmeside. Jørn Johansen A/S tilbyder cellulosefiberisolering med ISOCELL produkter fra østrigske Isocell GmbH. 6/16

7 Bilag 68: Uddrag fra Roager Tømrer- og Snedkerfirma ApS hjemmeside, der udbyder det importerede papirisoleringsprodukt, THERMOFLOC. Roager Tømrer- og Snedkerfirma ApS er tilknyttet den danske importør af papirisoleringsproduktet THERMOFLOC. Bilag 69: Uddrag fra Naturelement ApS hjemmeside. Firmaet udbyder THERMOFLOC papirisoleringsprodukter. Bilag 71: Uddrag fra Bilkas hjemmeside. Bilka tilbyder papirisolering fra CBI Danmark, hvilket er den danske udbyder af ISOCELL cellulose-/papirisolering fra Isocell GmbH. Tredjemandserklæringer Bilag og 56-58: De vedlagte erklæringer stammer fra virksomheder, som bruger og markedsfører/sælger såvel ansøgers produkter som konkurrerende konventionelle isoleringsprodukter fra f.eks. Rockwool International A/S og Saint-Gobain, og fra en fagforening, der organiserer medlemmer fra såvel ansøgers virksomhed som konkurrerende virksomheder i isoleringsbranchen. De virksomheder, der har afgivet erklæringerne, har ikke nogen egen interesse i at fremme én leverandørs produkter frem for andres. Derfor må erklæringerne anses for at komme fra parter, der er uvildige, og kan betragtes som en temperaturmåling på markedet. Erklæringerne viser således, at mærket i branchen og i omsætningskredsen ikke opfattes som beskrivende, men derimod som ansøgers varemærke for de ansøgte varer og tjenesteydelser. Bilag 37: Erklæring af 27. juni 2012 afgivet af Palle Bisgaard, Forhandlingssekretær i 3F Fagligt Fælles Forbund/Byggegruppen i København. BILAG 38: Erklæring af 27. juni 2012 afgivet af Frands Jeppesen, Tømrermester i Kværndrup. BILAG 39: Erklæring af 27. juni 2012 afgivet af salgchef, Thorkild Hansen, Fridolf A/S XL-BYG Byggecenter i Rønne. BILAG 40: Erklæring af 28. juni 2012 afgivet af Allan Nielsen, Proff Chef i XL Byg Lyngby Tømmerhandel i Allerød. BILAG 41: Erklæring af 27. juni 2012 afgivet af Flemming Højenvang, Entreprenør i FH Miljøbyg i Svinninge. BILAG 42: Erklæring af 27. juni 2012 afgivet af Jesper Holmberg, ejer af virksomheden Genbyg.dk A/S i Kastrup. BILAG 43: Erklæring af 27. juni 2012 afgivet af Michael Jakobsen, indehaver af virksomheden Gratisbyggetilbud ApS i Hvidovre. BILAG 44: Erklæring af 27. juni 2012 afgivet af Hans Dollerup, CEO i TætHus ApS i Skanderborg. BILAG 45: Erklæring af 26. juni 2012 afgivet af Laust Eriksen, Tømrermester i virksomheden L&M Eriksen i Skærbæk. BILAG 46: Erklæring af 26. juni 2012 afgivet af Flemming Nielsen, indehaver af Flemming Nielsen ApS i Rønne. BILAG 47: Erklæring af 26. juni 2012 afgivet af Michael Andersen, indehaver af Andersen Isolering ApS i Hillerød. BILAG 48: Erklæring af 27. juni 2012 afgivet af Johnny Krogsgaard, partner i AB-Gruppen i København K. 7/16

8 BILAG 49: Erklæring af 26. juni 2012 afgivet af Steen Hindborg Petersen, Account Manager i SCA PACKAGING Flamingo. BILAG 50: Erklæring af 27. juni 2012 afgivet af Bjørn Møller Laursen, Technical Manager/R&D ThermiSol A/S. BILAG 51: Erklæring af 28. juni 2012 afgivet af Jonas Quist, indehaver af Q-grafisk kommunikation aps i Hillerød. Bilag 56: Erklæring af 28. juni 2012 afgivet af Henrik Espersen, Butikschef hos Carl Ras A/S i Hillerød. Bilag 57: Erklæring af 27. juni 2012 afgivet af Henrik Borg, Disponent i firmaet EUT-Transport i Viby. Bilag 58: Erklæring af 28. juni 2012 afgivet af Tommy Dal, Den Grønne Guide, Miljøkontoret, i Allerød. Ad. I afslaget af 23. maj 2013 har Patent- og Varemærkestyrelsen henvist til og konkluderer, at denne side skulle vise, at PAPIRULD er en generisk betegnelse for isolering til bygninger, jf kilden Retskrivningsordbogen. Imidlertid menes der - i overensstemmelse med Ordbog over danske Sprog - en anden type materiale, nemlig: Strimler af silkepapir eller af andre lignende sorter papir, der bl.a. anvendes som fyld i konfektureæsker. Fyld til æsker med påskeæg eller fyldt chokolade har ikke meget med isolering af bygninger at gøre og derfor kan denne betydning ikke bevirke, at PAPIRULD kan anses for at være en generisk betegnelse for de ansøgte varer og tjenesteydelser. Og for så vidt angår Teksthenvisningen til en artikel om Hillerød Kommune og Institutionen Munkeengen i Hillerød, så er der tale om ansøgers produkt, der omtales i pressen. Dette dokumenteres vedlagte brev, bilag 73, af 24. januar 2001, fra Hillerød Kommune til Energistyrelsen, der omhandler MiljøIsolering ApS, som er ansøgers tidligere selskabsnavn, jf CVR-udskriften. Papiruld Danmark A/S har derudover indarbejdet PAPIRULD som sit varemærke siden 1996, således at Papiruld i dag i den relevante omsætningskreds opfattes som Papiruld Danmark A/S varemærke. Dette uddybes og dokumenteres som følger: DOKUMENTATION for indarbejdelse af PAPIRULD som varemærke: Siden 1995/1996 har Papiruld Danmark ApS anvendt sit varemærke PAPIRULD for isoleringsmaterialer, byggematerialer, handel med isoleringsmaterialer, og byggevirksomhed/vedligeholdelsesvirksomhed. Figurmærket PAPIRULD fra Miljø Isolering er søgt registreret den 17. juni 1996, dansk varemærkeregistrering nr. VR , jf bilag 74. Dokumentationen vedlægges som kopier og uddrag. Vi er dog i besiddelse af det originale materiale, som kan lånes til gennemgang, såfremt det måtte ønskes. Ovennævnte dokumenteres kronologisk, som følger: 1995 Logo PAPIRULD MILJØ ISOLERING udarbejdes af Dalgaard Serigrafi ApS til Miljø Isolering ApS. Bilag 10: af 31. januar 1995, trykt PAPIRULD logo i flere størrelser, variant I 8/16

9 Bilag 11: af 8. februar 1995, trykt PAPIRULD logo i flere størrelser, variant II 1996 Bilag 74: Dansk varemærkeregistrering nr. VR Bilag 55: Brev af 12. november 1996 fra Varmeisoleringskontrollen til MILJØ ISOLERING A/S i Hillerød. Papiruld bruges som varemærke jf det store begyndelsesbogstav. Bilag 12: af 12. april 1996, faktura fra Dalgaard Serigrafi ApS, Lynge, vedr. udarbejdelse af PAPIRULD logo i 1995 Bilag 13: Magasinet Arkitekten nr. 29 fra 1996: Omtale af Miljø Isolering ApS og deres isoleringsprodukt PAPIRULD Bilag 14A: Avisomtale i Hillerød Posten den 5. november 1997, s. 4: Miljøpris til Miljø Isolering : Miljøisolering modtager Hillerød Kommunes miljøpris i forbindelse med deres produktion, salg og markedsføring af isoleringsmaterialer lavet af aviser, kaldet PAPIRULD Bilag 14B: Avisomtale i Frederiksborg Amt Avis, 2. sektion s. 3: Miljøpris til Miljøisolering. Omtale af isoleringsproduktet PAPIRULD Bilag 75: Udskrift fra DK-Hostmaster A/S vedr. papiruld.dk fra 1999 Bilag 15: Udstillingskatalog fra Landsforeningen Økologisk Byggeri, september 1999, s. 2: Annonce PAPIRULD. Bilag 16: Omtale i Berlingske Tidende, den 5. august 1999: Omtale af isoleringsprodukt fremstillet af cellulosefibre og genbrugspapir, nemlig PAPIRULD fra Miljø Isolering i Hillerød. Bilag 25: Annonce fra BTB Opslagsværk for trælast og byggemarkeder og kopi af Odgards hjemmeside vedr. BTB Opslagsværk 2000 Bilag 17: Referat fra møde i Statens Byggeforskningsinstitut den 8. februar 2000 omkring Borup Seniorby, s. 2 omtale af PAPIRULD fra Miljø Isolering ApS. Bilag 26: Annonce fra Odsgards BTL, BygTeks Leverandøroversigt fra Odsgard for arkitekter, ingeniører og entreprenører, som udkom frem til Bilag 52: Miljødatablade for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer, af Ebbe Holleris Petersen og Jørn Dinesen fra By og Byg Dokumentation, publikation fra Statens Byggeforskningsinstitut 2001, se s. 8-9 og 1 vedr. brug af varemærket PAPIRULD. Bilag 53: Miljøvurdering af isoleringsmetoder Miljødata for isoleringsprodukter og miljøprofiler for lette ydervægge fra By og Byg Dokumentation 012 fra PAPIRULD brugt som varemærke med stort begyndelsesbogstav og referencer til ansøger. Bilag 54: Papirisolering Varmeisoleringsevne målt med varmestrømsmåler fra By og Byg Dokumentation 009 fra PAPIRULD brugt som varemærke for isoleringsmaterialer parallelt med varemærket Rockwool Bilag 18: Trykt publikation fra Statens Byggeforskningsinstitut, By og Byg Dokumentation, udgivet i 2002, s. 5, omtale af cellulose (genbrugspapir), Produktnavn: Papiruld Bilag 36: Pjece fra Statens Byggeforskningsinstitut, By og Byg, vedr. anvendelse af alternative isoleringsmaterialer. Som det fremgår af pjecen fra en offentlig myndighed, er papirisolering den generiske betegnelse, mens PAPIRULD er min klients varemærke. Bilag 19: Magasinet Vedvarende Energi & Miljø, oktober 2003, s. 39: Annonce vedr. PAPIRULD fra Miljø Isolering ApS, herunder henvisning til hjemmeside. 9/16

10 Magasinet Vedvarende Energi & Miljø udkommer månedligt i 3000 eksemplarer. Magasinet udgives af Samvirkende Energi- og Miljøforeninger, Organisationen for Vedvarende Energi og Landsforeningen Økologisk Byggeri. Redaktionen er bosiddende i Aarhus. Bilag 27: Annonce fra Byg*Tek avisen, november 2003 og uddrag fra Odsgards hjemmeside vedr. Byg*Tek publikationen. Bilag 28: Annonce fra BTB Opslagsværk fra trælast- og byggemarkeder Bilag 29: Annonce fra avisen Mester&Svend nr. 2, 10. maj 2004 og kopi fra Odsgards hjemmeside vedr. publikationen. Bilag 30: Annonce fra Odsgards BTL, BygTeks Leverandøroversigt. Bilag 31: Annonce fra Odsgards BTL Bilag 20: Magasinet Vedvarende Energi & Miljø, nr , omtale af test vedr. isoleringsmaterialers effekt, s. 11, omtale af Papiruld Danmark. Bilag 32: Annonce fra Odsgards BTL Bilag 21: Annonce PAPIRULD, fra Magasinet Vinkel, november 2007, s. 39. Bilag 33: Stillingsannonce fra avisen Mester&Svend, nr. 5 af 24. oktober Bilag 34: Annonce fra Byg*Tek avisen nr. 8 af 12. september Bilag 35: Annonce fra BTB Opslagsværk for trælast og byggemarkeder Bilag 22: Annonce PAPIRULD fra Magasinet Vedvarende Energi & Miljø august 2008, s. 38. Bilag 23: Annonce PAPIRULD fra Magasinet Vinkel, april 2008, s. 26. Magasinet Vinkel udkommer hver anden torsdag i måneden i eksemplarer. Det distribueres gratis via 40 Silvan-butikker, se s. 4 i Vinkel Bilag 24: Annonce PAPIRULD fra Magasinet Vedvarende Energi & Miljø nr. 2, 2009, s Denne varemærkeansøgning, VA blev indleveret den 11. februar Gazelle-virksomhed Papiruld Danmark A/S blev i 2009 og 2010 kåret som Gazelle-virksomhed af Dagbladet Børsen, jf bilag Omsætningstal: En revisorcertificeret opgørelse over omsætningstal angivet i kroner for Papiruld Danmark ApS fra stiftelsen i 1992 og frem til 2011 er indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen den 13. oktober 2011 uden bilagsnummer. Det erindres, at Papiruld Danmark blev kåret til Gazellevirksomhed af Dagbladet Børsen i både 2009 og 2010 p.g.a. sin store vækst, jf bilag 80 og 81. Som det fremgår af vedlagte dokumentation, der skal ses i forlængelse af den dokumentation, som den tidligere fuldmægtig har indgivet, har ansøger, der tidligere hed Miljø Isolering ApS, brugt varemærket PAPIRULD kontinuerligt siden 1995/96 for de ansøgte varer og tjenesteydelser frem til denne ordmærkeansøgning blev indleveret. I den relevante målgruppe og i branchen anses PAPIRULD for at være Papiruld Danmark A/S varemærke. 10/16

11 Den fremlagte dokumentation for indarbejdelsen af varemærket PAPIRULD består af egen markedsføring via rubrikannoncer i opslagsværker for fagfolk og andres omtale af ansøger og dennes varer og tjenesteydelser. Målgruppe Art og mængde: Papiruld Danmark A/S egen brug af varemærket PAPIRULD til markedsføring af produkter var fra starten rettet mod fagfolk inden for byggefagene, f.eks. tømrere, der bygger og isolerer tage. Fra 1996 og frem er der derfor i hovedsagen tale om business-to-business markedsføring, og arten og mængden af dokumentation skal ses i dette lys. Annoncer og rubrikannoncer er indrykket i faglige tidsskrifter og fagoversigter, primært fra udgiveren Odgard. Dokumentationsmaterialet viser datoer for udarbejdelsen af logoet, samt uddrag af den medieomtale og ansøgers egen annoncering og andres omtale af ansøger og dennes varer, der har fundet sted fra 1995 og frem til denne ansøgning blev indleveret, og som stadig pågår. Ved vurdering af dokumentationsmaterialet, bl.a. de fremlagte annoncer, må der tages behørigt hensyn til, at der i nærværende sag er tale om markedsføring og salg af et produkt, som kræver fagkundskab, og som ikke kan anvendes af andre end dem, der har den fornødne tekniske indsigt til at kunne isolere en bygning eller dele af en bygning. For sådanne produkters vedkommende anvendes der meget sjældent TV-markedsføring eller store dagsbladsannoncekampagner. Og mængden af markedsføringsmateriale er væsentligt mere begrænset, end hvis der var tale om markedsføring over for forbrugere af dagligvarer eller non-food mærkevarer. Endvidere må det tages i betragtning ved vurderingen af arten og mængden af dokumentationen for indarbejdelse, at isoleringsmaterialer er varer, som man typisk som slutbruger kun anskaffer sig én eller to gange i sit liv. Der er sædvanligvis tale om en større engangsinvestering og dermed om færre enkeltsalg og en meget afgrænset kundekreds. Ansøger bruger konsekvent sit varemærke med stort P, eller i logotype og sammen med symbolet. Ansøger tilkendegiver således tydeligt, at der er tale om et varemærke. Delkonklusion: Idet der tages forbehold for senere at indgive yderligere dokumentation, herunder en brancheforeningserklæring, er det vores opfattelse, at: *kontinuerlig markedsføring igennem år af PAPIRULD, før indleveringen af denne ordmærkeansøgning som varemærke for de fagtekniske varer og tjenesteydelser, som ansøgningen omfatter, *der er til brug for og kun kan anvendes af en snæver gruppe fagfolk, *i et marked, hvor konkurrenterne benytter helt andre varemærker og artsbetegnelser, er tilstrækkeligt til, at PAPIRULD kan anses for at være indarbejdet af og for ansøger. Ad. de nedlagte PROTESTER Ad. protest fra Dansk Tagrensning og Isolering Dansk Tagrensning og Isolering gør gældende, at man igennem flere år har anvendt PAPIRULD i anmoders salgsmateriale, på anmoders biler samt på anmoders hjemmeside. Dette er for så vidt ikke forkert. Forklaringen er imidlertid ikke, at PAPIRULD (ord) er en generisk betegnelse for papirisolering. Forklaringen er tværtimod, at anmoder igennem en årrække fungerede som isolatør for ansøger og således havde fået samtykke til at bruge ansøgers varemærke, PAPIRULD (ord). Dermed understøtter påstanden mere end noget andet, at PAPIRULD (ord) er indarbejdet som et varemærke for netop ansøgers papirisolering. 11/16

12 Anmoder fremhæver også, at en række andre navngivne virksomheder, der ikke har fået samtykke til at bruge PAPIRULD (ord), skulle have brugt PAPIRULD (ord) på samme måde som ansøger, hvorefter anmoder konkluderer, at PAPIRULD (ord) er en daglig talemåde om et produkt af granuleret papir, og at ordet ikke har noget særpræg eller henviser specifikt til firmaet. Heroverfor gøres gældende, at der er tale om en helt igennem udokumenteret påstand, og at styrelsen allerede derfor må se bort fra denne påstand. Hertil kommer, at ansøger under alle omstændigheder ikke er enig i, at PAPIRULD (ord) mangler særpræg. PAPIRULD (ord) har opnået særpræg via ansøgers indarbejdelse. På den baggrund bestrides det, at ansøger ikke skulle kunne opnå eneret til varemærket PAPIRULD (ord). Ad. protest fra Holmegaard Tagmaling & Isolering Ansøger bestrider, at PAPIRULD (ord) ikke burde kunne registreres eller beskyttes, da det ikke er et varemærke, men derimod en beskrivelse af et isoleringsmateriale, at Papiruld er granuleret papir, og at PAPIRULD (ord) bruges [på] samme måde som feks Mineraluld. Anmoder henviser til, at [a]lle isolatører som bruger Papiruld / Cellulosefibre, bruger ordet i dag, da ordet angiver at vi isolerer med granuleret papir, hvilket folk ved hvad er. Der er imidlertid tale om en helt igennem udokumenteret påstand. Endvidere er påstanden forkert. Andre producenter af papirisolering/cellulosefibre anvender andre artsbetegnelser og varemærker, jf oversigten ovenfor, og der er således intet belæg for påstanden. Anmoder har da heller ikke kunne fremlægge dokumentation for, at andre end anmoder bruger PAPIRULD (ord) som en generisk betegnelse for papirisolering. Hertil kommer, at det under alle omstændigheder er forkert, at den relevante kundekreds skulle være af den opfattelse, at PAPIRULD (ord) er en generisk betegnelse for papirisolering. Anmoder forsøger også at så tvivl om den brugsdokumentation, som ansøger har indleveret, ved at gøre gældende, at anmoder har fået trykt brochure[r], udelukkende til eget brug, hvori ordet Papiruld indgår, mens de fremlagte reklamer fra PAPIRULD DANMARK ifølge anmoder kun er optrykt i eksemplarer. Det er imidlertid udokumenteret, at anmoder skulle have fået trykt brochurer indeholdende varemærket PAPIRULD (ord). Desuden er talopstillingen mildest talt kreativ. Det er rigtigt, at ansøger hos Devision Reklamebureau A/S har fået trykt i alt eksemplarer af to forskellige brochurer i 2009 og Det er imidlertid forkert, at brochurerne var til brug for 18 isolatører. Brochurerne indeholdt alene navnene på 18 isolatører, hvilket er noget helt andet. Endnu vigtigere er det at understrege, at de omtalte brochurer alene udgør en brøkdel af den brugsdokumentation, som ansøger har indleveret, hvorfor sammenstillingen ikke siger noget om ansøgers samlede markedsføringsindsats. Protesten må således afvises. Ad. brev fra Jørgen Munter af 27. november 2012 og tidligere protest fra Isodan Isodan og Jørgen Munter har aldrig benyttet PAPIRULD som hverken varemærke eller generisk betegnelse. Dette viser bilag 70, bilag 63 og bilag 72. Det afvises således, at ansøger blev bekendt med anvendelsen af PAPIRULD under samarbejde med Isodan. Brevet fra Jørgen Munter er i øvrigt u-underbygget. 12/16

13 Det er ikke i denne sag gjort gældende, at ansøger har gjort en opfindelse, der har nyhed og opfindelseshøjde. Denne sag angår naturligvis brugen af varemærket PAPIRULD, hvilket varemærke Papiruld Danmark A/S har fundet på og har indarbejdet i Danmark siden begyndelsen af halvfemserne. Anmoder gør gældende, at håndværkerne altid har omtalt det isoleringsmateriale, som anmoder har importeret, som papiruld. Denne påstand er fuldstændig udokumenteret. Anmoder har ikke engang fremlagt en udtalelse fra en af de mange håndværkere, som øjensynlig altid skulle have omtalt anmoders isoleringsmateriale som PAPIRULD. Allerede derfor bør Styrelsen se bort fra denne påstand ved vurderingen af, om varemærket PAPIRULD (ord) har fornødent særpræg for de ansøgte varer og tjenesteydelser. Hertil kommer, at påstanden under alle omstændigheder er forkert. Langt den overvejende del af de håndværkere, som indgår i den relevante kundekreds, er udmærket bekendt med, at PAPIRULD (ord) er et varemærke for bl.a. papirisolering fremstillet af ansøger, og at det generiske udtryk er papirisolering. Og de øvrige producenter af papirisolering/cellulosefibre bruger, jf oversigten ovenfor, helt andre varemærker og artsbetegnelser. Medmindre man som isolatør benytter produkter fra Papiruld Danmark A/S, er der således ikke nogen grund til, at man anvender PAPIRULD i sin markedsføring uden ansøgers samtykke. Anmoder oplyser desuden, at Teknologisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut og DTU i rapporter udgivet i løbet af 90 erne har nævnt produktet Cellulosefiber fremstillet af avispapir som Papiruld. Også denne påstand er udokumenteret. Anmoder kunne uden videre have indleveret en kopi af eller et uddrag af en af disse rapporter som dokumentation, men det har man ikke gjort. Allerede derfor må påstanden afvises som værende ubegrundet. Hertil kommer, at påstanden om, at varemærket PAPIRULD (ord) i de nævnte rapporter skulle være brugt generisk, under alle omstændigheder er forkert. Det er ganske rigtigt, at varemærket PAPIRULD (ord) er nævnt i en række af de omtalte rapporter, men PAPIRULD (ord) er uden undtagelse brugt som varemærke for papirisolering fremstillet af ansøger. Som dokumentation herfor fremlægges som bilag A uddrag af rapporten Teknologisk Instituts rapport Slutrapport for årene fra 2004, hvoraf følgende fremgår: 4. Demonstrationsbyggeriet Demonstrationsbyggeriet er beliggende Hovedvejen 10-12, Glostrup og anvendes til kontorformål af forbundet Træ-Industri-Byg. Tilbygningen, som projektet omhandler, er en tilbygning til en eksisterende ejendom. Kontorejendommen er i 2 etager og med omtrent rektangulært grundplan. Længderetningen er øst-vest. Taget er et sadeltag med ca. 60 cm udhæng. Tagbelægningen er alutagplader på åse, og spærkonstruktionen er saksespær med mm bræddebeklædning (brædder på klink) indvendig til kip. Ydermure er hule mure med bagmure af 150 mm betonelementer, 125 mm isolering i hulmuren og 108 mm røde, prægede cellesten i formuren. I den vestlige ende af tilbygningens facader mod såvel nord som syd er hulmuren isoleret med perlite. I den østlige ende af tilbygningens facader mod såvel nord som syd er hulmuren isoleret med papiruld, ligesom hulmuren i gavlen mod øst er isoleret med papiruld. Perlite og papiruld i såvel facaden mod nord som facaden mod syd er adskilt af en stribe traditionelle 125 mm murbatts af mineraluld. Formuren blev opført efter, at betonelementerne var blevet opstillet, og kun adskillelsen af traditionelle 125 mm murbatts af mineraluld blev monteret i takt med opførelsen af formuren. Under murerarbejdet blev et spildbræt i hulmuren løbende anvendt, så spild-mørtel i bunden af hulmuren blev undgået, ligesom mørtel fra bagsiden af for-muren jævnligt blev skrabet af. Det omtalte demonstrationsbyggeri var netop isoleret med min klients papirisolering, hvilket vil sige, at PAPIRULD (ord) i teksten er brugt som varemærke for min klients papirisolering og ikke som en generisk betegnelse for papirisolering. 13/16

14 Endvidere fremlægges som bilag B uddrag af Statens Byggeforskningsinstituts rapport Papirisolering - Varmeisoleringsevne målt med varmestrømsmåler fra 2001, hvoraf følgende bl.a. fremgår: Forsøg For at finde fugtindholdets indflydelse på isoleringsevnen er varmestrømmen gennem facadeelementer isoleret med henholdsvis Papiruld og Rockwool ABatts bestemt med indbyggede varmestrømsmålere. Målingerne er foretaget i forbindelse med et projekt vedrørende fugtophobning i højisolerede træfacader. Ved målingerne er det ikke isoleringsmaterialets isoleringsevne, der bliver bestemt, men facadeelementets samlede varmeisoleringsevne, målt midt i det isolerede felt i facadeelementet, hvor isoleringsarbejdet må formodes at være udført korrekt. Der er målt på to facadeelementer isoleret med 285 mm Papiruld, det ene med dampbremse, det andet uden. Desuden er der som reference målt på to elementer isoleret med Rockwool, det ene med 285 mm isolering, det andet med 190 mm isolering, begge elementer er med dampspærre. Facadeelementerne er opbygget som lette træfacadeelementer med en ventileret klimaskærm af fyrrebrædder på klink. Beregninger Ud fra målingerne af varmestrømmen gennem de fire facadeelementer er deres U-værdi (varmeisoleringsevne) beregnet. Disse "målte" U-værdier er sammenlignet med U-værdier beregnet efter DS 418 (Dansk Ingeniørforening, 1986). Desuden er U-værdierne, som en funktion af fugtindholdet, optegnet. Fugt- og temperaturforholdene i to facadeelementer, isoleret med henholdsvis Papiruld og Rockwool, er simuleret med edb-programmet MATCH. Der er derefter foretaget sammenligning med de målte fugtindhold. Konklusion De her målte værdier for varmestrømmen gennem facadeelementer isoleret med henholdsvis Papiruld og Rockwool viser: - De to facadeelementer isoleret med Papiruld har en højere U-værdi end det tilsvarende facadeelement isoleret med Rockwool, dvs. der er en større varmestrøm gennem facadeelementer isoleret med Papiruld end gennem facadeelementer isoleret med Rockwool. Dette betyder, at for at opnå den samme isoleringsevne skal elementer isoleret med Papiruld have et tykkere lag isolering end elementer isoleret med Rockwool. - De målte U-værdier er ca. 10 % lavere end de beregnede U-værdier. Dette var forventet, da der til brug for beregningerne, er benyttet λp værdier, hvor der er taget hensyn til eventuelle fejl i arbejdsudførelse og til sætninger. - Varmeisoleringsevnen ændres ikke signifikant med ændringer i fugtindholdet i facadeelementerne i det undersøgte fugtområde. MATCH beregningerne viser, at der er en rimelig god overensstemmelse mellem beregnet og målt fugtindhold i isoleringen bag vindspærren, uanset om facadeelementerne er isoleret med Papiruld eller med Rockwool. Dette viser, at MATCH beregningerne også kan bruges til at simulere fugtophobning i konstruktioner, der er isoleret med Papiruld, når konstruktionen er opbygget som de, ved disse forsøg anvendte konstruktioner. Også her var der netop tale om, at facadeelementerne var isoleret med ansøgers papirisolering, og PAPIRULD (ord) er således ikke brugt generisk, men derimod som varemærke for ansøgers papirisolering. Endelig påstår anmoder, at der på internettet findes en del firmaer, der bruger ordet papiruld. Også denne påstand er udokumenteret. Derudover er det uklart, hvad der egentlig menes med udsagnet. Det siger sig selv, at der findes firmaer på internettet, der lovligt bruger PAPIRULD (ord). Bl.a. har ansøgers isolatører selvsagt fået samtykke til at bruge PAPIRULD (ord), ligesom ansøger også selv bruger PAPIRULD (ord). Dette indebærer imidlertid ikke, at PAPIRULD (ord) bruges generisk. 14/16

15 Ansøger er opmærksom på, at der er enkelte virksomheder, som - uden at have fået fornøden tilladelse til det - bruger PAPIRULD (ord) på internettet. Der er imidlertid tale om ganske få virksomheder, hvilket da også viser sig ved, at anmoder ikke har været i stand til fremkomme med et eksempel på tredjemands uretmæssige brug, men derimod har henvist hele to gange til ansøgers egen hjemmeside, (!). Det understreges i øvrigt, at ansøger løbende påtaler enhver form for uretmæssig brug af (ord) og således håndhæver sine rettigheder til varemærket PAPIRULD (ord). Konklusion: PAPIRULD er Papiruld Danmark A/S indarbejdede varemærke og opfattes som sådan såvel i brancheforeningen, i branchen, hos offentlige myndigheder og uvildige tredjemands instanser, og tillige blandt importører og danske udbydere af de to konkurrerende cellulosefiber/papirisoleringsprodukter, der findes på det danske marked. Dette dokumenterer de fremlagte bilag. Afsluttende bemærkninger Jeg skal hermed anmode om, at PAPIRULD fremmes til registrering, idet jeg mener, ansøger har løftet bevisbyrden for, at PAPIRULD kan anses for også i branchen - at være ansøgers indarbejdede varemærke. De rejste protester skal afvises. De er ikke velbegrundede og er desuden u-underbyggede af dokumentation for de rejste påstande Med brev af 11. oktober 2013 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af den 24. september 2013 skal styrelsen udtale følgende: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 23. maj 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal dog bemærke, at styrelsen ved fremsendelsen af sagens akter til Ankenævnet desværre ikke har oplyst Ankenævnet om de tre protester, der blev indgivet til styrelsen, og heller ikke har sendt dokumenterne i disse protester med sagens akter. Disse resterende dokumenter oversendes hermed til Ankenævnet, idet styrelsen slevfølgelig skal beklage den skete fejl Med brev af 21. november 2013 fremsendte Johan Schlüter Advokatfirma på vegne klager Papiruld Danmark A/S følgende kommentarer til styrelsens udtalelse: Under henvisning til Ankenævnets skrivelse af 11. oktober 2013 skal jeg hermed på Klagers vegne anmode om mundtlig forhandling i sagen. Sagen er principiel, herunder for Klager, fordi den bl.a. angår Patent- og Varemærkestyrelsens krav om, at ansøger indsender en brancheerklæring i sager, der handler om dokumentation for indarbejdelse af varemærker. Den dokumentation, som Klager har indgivet i sagen, angår væsentlige aspekter i sagen, der formodes at blive afgørende for sagens udfald. Da dokumentationen er omfangsrig og tilmed er indgivet i flere 15/16

16 omgange, vil en mundtlig forelæggelse af dokumentationen for Ankenævnet kunne bidrage til at skabe et overblik Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 17. februar /16

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0039 og 2014-0040 Klager: Papiruld Danmark A/S Brødeskovvej 40 Hammersholt 3400 Hillerød v/advokat Annemette Ellermann Holmbom Indklagede: Nordisk Tagteknik ApS

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Praktiske erfaringer hentet fra Borup Seniorby incl. Indbygning af isolering, måling af indeklima/udeklima, måling af fugtniveau på varm/kold side af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 352 og 353 Klager: Zapera.com A/S Kalkbrænderiløbskaj 6 2100 København Ø v/advokat Birgitte Stenbjerre Indklagede: InterResearch ApS Vestergade 9, 1. 1456 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1358 Klager: Massageskolen i Århus v/ole Gottliebsen Herredsvej 75 8210 Århus V Indklagede: Dan Bak Weibel Smedebakken 9, Mygind 8544 Mørke/ Dansk Fysiurgisk Massageskole

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

AN VR JURAKALK <w> - Særpræg - Ibrugtagning

AN VR JURAKALK <w> - Særpræg - Ibrugtagning RESUMÉ: AN 2007 00050 - VR 2005 03368 - JURAKALK - Særpræg - Ibrugtagning Der blev fremsat indsigelse mod VR 2005 03368 JURAKALK med henvisning til Varemærkelovens 13, stk. 2. med den begrundelse,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost <w> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvis at registrere varemærket VA 2012 01199 KISS-kost med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 346 Klager: Dansk Bilferie ApS Siestavej 7 2600 Glostrup v/advokat Rolf Ledertoug Indklagede: Dansk Fri Ferie A/S Brøndbyøstervej 84 2605 Brøndby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Danmarks Optikerforening Baunegårdsvej 73 Kongevejs-Centret 2 2900 Hellerup 2970 Hørsholm København den 18. juni 2004 Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere