:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ":J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3"

Transkript

1 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 CIRKULÆRE OM RETNINGSLINIER FOR TILSLUTNING AF AUTO MATISKE BRANDALARMANLÆG,-"'0. I medfør af Landstingsforordning nr. 6 af ~. oktober 1992, 8, om forebyggelse og bekæmpelse af,ildebrand fastsættes: Offentlige brandmeldeanlæg ejes af brandvæsenet og har til formål at sikre offentligheden adgang til alarme ring af brandvæsenet. Qffentlige Qrand~e1deanlæg benævnes: OBM-anlæg. ~utomatiske Qrandal~rmanlæg benævnes: ABA-anlæg. Ønskes et ABA-anlæg tilsluttet et OBM-anlæg, skal nærværende retningslinier følges: al som gældende foraba-anlæg, der ønskes tilsluttet funktionsovervågede OBM-anlæg, bl som retningsgivende for ABA-anlæg, der ønskes til sluttet OBM-anlæg efter arbejdsstrømsprincipper (ARB l, og DSM J.nr /02

2 c) som retningsgivende for andre alarmerings-, sikrings- og slukningsanlæg, som ønskes tilsluttet et OEM-anlæg. Ad a) Hvilestrømsovervågede OEM-anlæg er fabrikat: Siemens, type SM 88 og TuN, system GLU, type HMZ II og HMZ III. Fælles for disse er, at brandmeldecentralen og de tilsluttede brandmeldere er overvåget for funktionsfejl, samt at lednings forbindelsen mellem brandmeldecentralen og de enkelte brandmeldere forløber i det offentlige telefonnet. Ad b) OEM-anlæg, system ARB, er simple arbejdsstrømsanlæg uden overvågning for funktionsfejl. Styrestrømmen forløber i det offentlige telefonnet eller separat ledningsnet (telefonkabel). 2

3 Krav (1 til 9) til ABA-anlæg, som ønskes tilsluttet et OBM-anlæg: l. Anskaffelse og udførelse. ABA-anlæg anskaffes og installeres af bygherren og skal udføres: a) efter Dansk Skadeforsikrings Forenings (SKAFOR) forskrifter for ABA-anlæg, systemafsnit 4, idet dog pkt , vedrørende overførsel af fejlalarmeringer til vagtcentral bortfalder, b) af et af SKAFOR, brandvæsenet eller af tilsynet med brandvæsenet godkendt installationsfirma, c) af apparatur og materialer godkendt af SKAFOR. Forud for beslutning om etablering af et ABA-anlæg skal det ved bygherrens foranstaltning ved skriftlig ansøgning til brandvæsenet sikres, at der er plads og mulighed for tilslutning til OBM-anlægget. Samtidig oplyses det forventede tidspunkt for ABA-anlæggets idriftsættelse. 2. Virkemåde: a) Kun alarmer må overføres til brandvæsenet, og dette skal ske automatisk ved elektrisk udløsning af en offentlig brandmelder. b) Strømforsyningen til den elektriske udløsning og hvilestrømmen til overvågningen af udløserkredsen skal være fælles med ABA-anlæggets. Hvilestrømmen og alarmudløserstrømmen skal tilpasses den enkelte 3

4 OBM-brandmeldecentral. Se typeoversigten side ll. Oversigten ajourføres efter behov. 3. Forbindelse til brandvæsenet. a) ABA-anlægget tilsluttes en offentlig brandmelder beregnet for elektrisk udløsning af brandalarm. Der kan kun tilsluttes et ABA-anlæg pr. offentlig brandmelder. b) Eventuel nødvendig oprettelse af en ny samt flytning eller udskiftning af eksisterende brandmelder er brandvæsenets afgørelse og sker ved brandvæsenets foranstaltning. Oprettelse af ny brandmelder kan kun ske, hvis OBManlæggets kapacitet tillader det, og flytning af en eksisterende kan kun ske, hvis offentlighedens adgang ikke forringes. Hensynet til offentlighedens adgang til sikker og uhindret afgivelse af brandmelding går forud for hensynet til ABA-anlæg. c) Fremføringen af ledningsforbindelsen mellem ABAcentralen og den offentlige brandmelder samt dens vedligeholdelse er brandvæsenet uvedkomntende. d) Hvor OBM-anlæggets kapacitet tillader det, kan brandmelderen, hvortil ABA-anlægget skal tilsluttes, placeres inde i bygningen umiddelbart ved ABA-centralen. I sådanne tilfælde påhviler såvel rekvisition af oprettelse af APL-ledninger som de løbende abonnemementsudgifter bygherren/driftsherren. e) Den fysiske tilslutning af ABA-anlægget i den off~ntlige brandmelder sker ved brandvæsenets foran 4

5 " staltning. 4. Driftsforhold. a) Drift, betjening og vedligeholdelse af ABA-anlægget påhviler driftsherren, der, såfremt anlægget er krævet af bygnings- eller brandmyndigheden, er pligtig til hurtigst muligt at lade konstaterede afbrydelser, fejl og skader afhjælpe eller træffe de fornødne foranstaltninger i den anledning. b) Der skal foreligge fornøden betjenings- og vedligeholdelsesforskrift for anlægget på grønlandsk og/eller dansk. c) Der skal forefindes en drifts journal ved anlægget. Driftsherren er ansvarlig for, at journalen er korrekt og ajourført. d) Anlægget skal jævnligt og mindst hverandet år underkastes et teknisk eftersyn af et af SKAFOR, brandvæsenet eller tilsynet godkendt servicefirma. Der udarbejdes en udførlig rapport over eftersynets udførselog omfang, som fremsendes til driftsherren med kopi til brandvæsenet. e) Der skal træffes aftale med et af SKAFOR, brandvæsenet eller tilsynet godkendt firma om fejlretning på anlægget. f) Ved navn eller stilling skal være udpeget en tilsynsførende, hvem ansvaret for anlæggets daglige drift er pålagt. Vedkommende skal være instrueret i anlæggets pasning, afprøvning og betjening og i føring af driftsjournal. 5

6 g) For ABA-anlæg indeholdende ion-meldere skal driftsog betjeningsvejledning indeholde anmærkninger om de særlige forhold, som er gældende for disse meldere. Brandvæsenet er berettiget til at stille krav om særlig driftsinstruks for lokaliteter overvåget af.ionmeldere. h) Prøver på anlægget og arbejder ved eller i nærheden af dettes apparatur eller ledninger må ikke foretages, før det er sikret, at fejlalarmering af brandvæsenet ikke kan ske. i) Ved fejlalarmering af brandvæsenet er driftsherren pligtig at fremsende rapport over alarmens årsag og evt. forslag til imødegåelse af fremtidige fejlalarmeringer. j) Brandvæsenet er berettiget til efter forudgående skriftlig varsel at lade den automatiske alarmover førsel afbryde, såfremt særlige forhold måtte tale herfor (tekniske omlægninger, anlæggets stand, for stort antal fejlalarmeringer m.v.). 5. Adgangsforhold m.m.: a) Placering af centralskab, nøgler hertil, alarmklokke og evt. nøglekasse indeholdende nøgle, som giver adgang til bygning og central, skal ske efter aftale med brandvæsenet. b) Orienteringsplaner ved centralskabet skal udføres efter SKAFOR's forskrifter for ABA-anlæg. c) Adgangsveje til centralskabet skal afmærkes efter SKAFOR's forskrifter med skilte, pile o.lign. efter DS 734, 734a, 735 og 736 (Tekst: Brandcentral). 6

7 d) ABA-anJ_ægget skal til enhver tid være tilgængeligt for eftersyn og inspektion af brandinspektøren, dennes stedfortræder samt inspektionsrejsende fra tilsynet. 6. Anlægsudgifter: a) Udgifter af enhver art til anskaffelse og etablering af ABA-anlæg med lednings forbindelse til anden offentlig brandmelder, hvortil anlægget skal tilsluttes, påhviler bygherren. b) Brandvæsenets udgifter i forbindelse med etablering, flytning eller udskiftning af en offentlig brandmelder, hvortil et ASA-anlæg skal tilsluttes, påhviler brandvæsenet. c) En eventuel ny offentlig brandmelder er efter etablering brandvæsenets ejendom, og vedligeholdelse påhviler brandvæsenet. d) Til dækning af brandvæsenets udgifter i forbindelse med tilslutning af et ABA-anlæg betales en tilslutningsafgift, hvis størrelse fastsættes af brandvæsenet. e) ABA-anlæg kan normalt kun påregnes tilsluttet i forbindelse med teknisk revision af OBM-anlægget. Medfører tilslutning af et ABA-anlæg omkostninger for brandvæsenet i form af ekstraudgifter til rejse, ophold m.v. for brandmeldeentreprenøren, debiteres disse det pågældende ABA-anlægs bygherre. 7. Driftsudgifter: a) Udgifter til eftersyn, reparation, vedligeholdelse og betjening af ABA-anlæg er brandvæsenet uvedkom 7

8 mende. b) Til dækning af brandvæsenets udgifter til leje af APL-ledninger, tilsyn, særlige prøver m.v. betales en årlig abonnementsafgift, hvis størrelse fast sættes af brandvæsenet. Er ABA-anlægge t tilsluttet som anført i pkt. 3.d, betales abonnementsafgiften for APL-ledninger direkte af driftsherren. c) Hvis installationsfejl, fejlbetjening eller andre uregelmæssigheder ved et ABA-anlæg påføres brandvæsenet udgifter til fejlsøgning eller fejlretning på OBM-anlægget, skal disse udgifter betales af det pågældende ABA-anlægs driftsherre. d) Brandvæsenet er berettiget til at kræve betaling for udgifter i forbindelse med fejlalarmeringer (alarmer der skyldes fejlbetjening, manglende tilsyn og vedligeholdelse eller manglende overholdelse af driftsinstruks, tekniske fejl m.m.). 8. Ansvar: a) Ansvaret for et ABA-anlægs drift, betjening og vedligeholdelse herunder ledningsforbindelsen til den offentlige brandmelder, hvortil anlægget er tilsluttet, er brandvæsenet uvedkommende. b) Fejl på offentlige brandmeldeanlæg, som hindrer automitisk alarmering f r a et tilsluttet ABA-anlæg, afhjælpes hurtigst muligt ved brandvæsenets foranstaltni.ng. Kan fejlen ikke umiddelbart afhjælpes, underrettes driftsherren (tilsynsførende) for det pågældende ABA-anlæg snarest muligt; i nødsfald det firma, som foretager fejlretning på det pågældende ABA-anlæg. Fejl på APL-ledninger meldes af brandvæsenet til telefonvæsenets fejlkontor. 8

9 c) Brandvæsenet kan ikke på nogen måde drages til ansvar for evt. udeblivelse af brandalarmering afgivet af ABA-anlæg på et tidspunkt, hvor brandalarmeringen er afbrudt, hvad enten dette skyldes endnu ikke konstaterede fejl eller konstaterede men endnu ikke afhjulpne fejl på det offentlige brandmeldeanlæg eller forbindelser hertil. 9. Godkendelse, tilslutning m.v. a) Et ABA-anlæg typegodkendt af SKAFOR og udført efter nærværende bestemmelsers pkt. l.a - c vil umiddelbart kunne godkendes som egnet til tilslutning til et OBM-anlæg. Er anlægget ikke typegodkendt, skal fuldstændig dokumentation til bedømmelse af dets opbygning og virkemåde fremlægges for brandvæsenet til bedømmelse. Finder brandvæsenet anledning til at indhente bistand til denne bedømmelse, påhviler evt. udgifter hertil anlæggets bygherre. b) Brandvæsenet er berettiget til uden udgift for bygeller driftsherre at lade et anlægs udførelse og funktion efterse af kompetent firma eller person, og tilslutning til OBM-anlæg kan gøres betinget af tilfredsstillende rapport over et sådant eftersyn. Gennemførelse af et sådant af brandvæsenet foranlediget eftersyn ændrer ikke ansvarsforholdet for et ABA-anlægs projektering, opbygning, installation, virkemåde eller funktion. c) Tilslutning af et ABA-anlæg er betinget af tilfredsstillende og fejlfri funktion over en prøvetid på normalt to måneder, der kan f o rlænges, såfremt brandvæsenet finder anledning hertil. I prøvetiden skal årsagen til eventuelle fejlalarmer og driftsforstyrrelser belyses, og det skal dokumenteres, at der er truffet foranstaltninger til hindring af gentagelser. 9

10 d) Forinden prøvetidens udløb skal betjeningsvejledning, driftinstruks og gruppekort visende de enkelte brandmelderes placering og tilhørsforhold være forelagt brandvæsene-t til godkendelse tillige med teknisk dokumentation til bedømmelse af anlæggets overholdelse af nærværende bestemmelser pkt. 2.a og 2. b. Denne dokumentation skal omfatte en tekstet beskrivelse bilagt relevante diagran er af strømforløb i hovedmeldekredsen og evt. tidskreds ved: - normal driftstilstand incl. angivelse af hvilestrømmens værdi, - udløsning af alarm incl. angivelse af udløserstrømmens værdi og evt. udløsertid. e) Det skal endvidere være oplyst, hvem der er udpeget som den daglige tilsynsførende for anlægget, og med hvilket firma der er truffet aftale om udførelsen af det tekniske eftersyn, jf. nærværende bestemmelser pkt. 4.d, e og f. 10

11 Typeoversigt for OEM-anlæg, februar Nanortalik by Alluitsup Paa Qaqortoq by TuN. 8m2 III (stille alarm) Ved brandmelding skal strømmen i udløserkredsen øges til ca. 230 ma 4-6 sekunder og herefter igen falde til normal hvilestrøm Narsaq by Narsarsuaq lufthavn TuN, Hm2 II (stille alarm) Paamiut by Arsuk TuN, Hm2 II (stille alarm) Nuuk by Qaqertarsuatsiaat Siemens SM 88 (stille alarm) Maniitsoq by Kangaamiut Sisimiut by Kangaatsiaq by Aasiaat by Qasigiannguit by Ilulissat by TuN, Hm2 II (stille alarm) TuN, Hm2 III (stille alarm) 'run, Hm2 III (stille alarm) TUN, Hm2 II (stille alarm) Qeqertarsuaq by TuN, Hm2 II Uummannaq by Upernavik by Qaanaaq by Anunassalik by Kulusuk. Kuummiut Arbejdsstrømsanlæg arbejdsstrømanlæg TuN, Hm2 II Ittoqqortoormiit by (stille alarm) 11

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER Revideret 10. februar 2015 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a Almindelige og tekniske leveringsbetingelser for HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a - 1 - Indholdsfortegnelse Side 1.0 Gyldighedsområde og definitioner 2 2.0 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.1 Etablering

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering...

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering... Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning... 4 - Tilslutningsbidrag... 5 - Stikledning / stikledningsbidrag... 5 - Ejerskifte... 6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Indledning Regulativet er foranlediget udarbejdet af bestyrelsen for andelsselskabet Galten Varmeværk og vedtaget med hjemmel i selskabets lovmæssigt gældende vedtægter

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere