Notat om et tidligere og tættere tværprofessionelt distriktssamarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om et tidligere og tættere tværprofessionelt distriktssamarbejde"

Transkript

1 Notat Sagsnr.: G Dato: Titel: Notat om et tidligere og tættere tværprofessionelt distriktssamarbejde Sagsbehandler: Kirstine Andersen Indhold En tidlig indsats og et stærkt tværprofessionelt samarbejde...2 Dagtilbuds- og skolesocialrådgivere...4 Distriktsorganisering en samarbejdsform Distriktsteamet Samarbejdsmøder i distriktet Fælles tilgang i distriktet Tidlig indsats Den geografiske distriktsgrænse...8 Organisering...8 Implementering...9 1

2 En tidlig indsats og et stærkt tværprofessionelt samarbejde Trods stigende fokus på den tidlige, forebyggende og helhedsorienterede indsats gennem flere år oplever Halsnæs Kommune stadig en stigning i antallet af komplekse sager med børn og unge, som har massivt behov for støtte. Samtidig opleves det, at vejen til hjælp og støtte er lang, fordi tilbudsviften på det forebyggende område især under Familieafdelingen ikke er veludbygget, fordi interne arbejdsgange forhaler processen, og fordi der kræves skriftlige indstillinger og underretninger. Derudover arbejder Halsnæs Kommune generelt hen imod, at borgeren er i centrum og oplever en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Ønsket om et tættere samarbejde var blandt de højest prioriterede ønsker fra de involverede forældre og medarbejdere i både dialogprocessen på skole- og dagtilbudsområdet i 2017 og I foråret 2018 er det politisk besluttet, at intensivere den forebyggende indsats ved en tostrenget indsats, som består af oprettelse af distrikter som rammen for et tæt tværprofessionelt samarbejde mellem det almene og specialiserede børne- og familieområde, der tager udgangspunkt i barnet/den unges og familiens stemme. Den anden streng er, at der tilføres økonomiske ressourcer, så der pr. 1. august 2018 oprettes dagtilbudsog skolesocialrådgiverstillinger i hvert distrikt. Det betyder, at der i hvert distrikt er et team af fagpersoner med forskellige faglige baggrunde, som dels tilbyder sparring til børnehusene og skolerne, men som også har mulighed for på møderne at tilbyde en indsats på forebyggende niveau sammen med børnehusene og skolerne. Formålet er at sårbare børn, unge og familier får en indsats så tidligt som muligt og inden, at der er behov for underretning og foranstaltning, og at det tværprofessionelle samarbejdet styrkes, så løsninger findes og beslutninger tages så tæt på barnet, den unge og familiens hverdag som muligt. Det overordnede mål er, at flere børn, unge og familier er i trivsel, og at udsatte børn, unge og familier får en robusthed, som forebygger senere mere indgribende indsatser. Herunder er følgende delmål: at vi tidligere får identificeret de børn, unge og familier, som har brug for hjælp og kan sætte en indsats i gang at børn, unge og forældre oplever sig set og hjulpet at familien har en sammenhængende indsats og oplever større helhed at de fagprofessionelle har et tæt og koordineret samarbejde omkring familien at der er bedre overgang fra dagtilbud til skole at der er tæt opfølgning på indsatsen Det tidlige, forebyggende og helhedsorienterede arbejde bygger på principperne fra Halsnæs Kommunes Sammen om ny velfærd : Borgeren i centrum 2

3 Barnet/den unge og familien er i centrum. Der tages udgangspunkt i barnet/den unge og familiens ønsker Tilknytning til arbejdsmarkedet For børnene og de unge betyder det, at der findes løsninger, som skaber de bedste forudsætninger for en senere tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis forældrene ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet kan deres sag inddrages i arbejdet. I særlige tilfælde overgår familien til Sammen om ny velfærd Netværk en del af løsningen Netværk tænkes ind som en del af løsningen og kan inviteres med til møder. Det er et mål på længere sigt En fælles plan og mål Familien og det tværprofessionelle distriktsteam ser på familiens samlede behov og udarbejder én samlet indsats med klare mål. Der er hyppig opfølgning på planen og målene Én primær kontaktperson Efter første samarbejdsmøde aftales hvilken medarbejder, som fremover har den primære kontakt til barnet/den unge og familien. I Halsnæs Kommune arbejdes på en række områder efter den løsningsfokuserede tilgang. Samarbejdet i distrikterne understøttes derfor med metoden LØFT, hvor der tages udgangspunkt i barnet, den unge og familiernes håb, drømme og ressourcer. En fælles metode understøtter en fælles tilgang til familierne og et fælles sprog både overfor familierne, men også de professionelle imellem. Fundamentet for hele indsatsen på børne- og familieområdet bygger på Børnenes Stemme Halsnæs Kommunes børne-, unge og familiepolitik. Her sættes ambitionen for indsatsen på børne- og familieområdet i Halsnæs Kommune med inddragelse af børn og forældre, et stærkt tværprofessionelt samarbejde, ambition om alle børns læring og tidlig opsporing styrkes det tidlige tværprofessionelle samarbejde i Halsnæs Kommune. 3

4 Dagtilbuds- og skolesocialrådgivere Første streng i indsatsen er, at familierådgiver-stillingerne i Familieafdelingen konverteres og opnormeres, sådan at alle distrikter får tilknyttet en eller to dagtilbuds- og skolesocialrådgiver. I praksis betyder det, at socialrådgivere fra Familieafdelingen placeres i en fremskudt position i børnehuse og på skoler. Organisatorisk er de fortsat forankret i Familieafdelingen. Dagtilbuds- og skolesocialrådgiveren er en central medarbejder i distriktet og bruger det meste af sin arbejdstid i børnehusene, på skolerne og i hjemme hos familierne. Socialrådgiveren deltager i samarbejdsmøderne i distriktet, hvor bekymringer drøftes, og hvor der bydes ind med løsninger. Dagtilbuds- og skolesocialrådgiveren arbejder på det forebyggende niveau og tilbyder råd og vejledning under Servicelovens 11. Visitering til dagtilbuds- og skolesocialrådgiveren sker via distriktsteamets samarbejdsmøder. Socialrådgivere kan tilbyde: Sparring til medarbejdere i børnehusene og på skolen Det kan være oplæg til personalegruppen, individuel sparring, drøftelse af enkelte børn eller generelle udfordringer bredt i børnegruppen. Socialrådgiveren kan desuden bistå det pædagogiske personale i observationen af et barn, og fungere som sparingspartner ift. idéer og metoder til brug for samtale med barnet Råd og vejledning til forældre Forældre henvises af distriktsteamet. Rådgivningsforløbene har til formål at løse vanskeligheder i familien, så barnets trivsel sikres inden der er behov for underretning. Med forældrenes samtykke kan socialrådgiveren inddrage børn og unge, hvis det giver mening i forhold til den samlede indsats 4

5 Distriktsorganisering en samarbejdsform Med distriktsorganisering forstås, at Halsnæs Kommunes børnehuse/skoler og medarbejdere fra det almene og specialiserede børne- og familieområde samarbejder i distrikter. Distriktet følger skoledistriktets geografiske grænser. Hvert distrikt rummer således én skole, de tilknyttede børnehuse og et fast team af medarbejdere fra det almene og specialiserede børne- og familieområde. 1 Distriktsorganiseringen er den ramme, hvor barnet/den unge og familiens stemme høres, og hvor der i et tæt tværprofessionelt samarbejde findes løsninger ud fra barnet/den uge og familiens håb, ønsker og ressourcer så tæt på hverdagen som muligt og så tidligt som muligt. Opdelingen af børnehuse, skoler og medarbejdere i distrikter gør, at familier med brug for flere indsatser oplever, at der tænkes i sammenhæng for hele familien, så de forskellige indsatser giver en helhed. Familierne oplever, at der er et stort sammenfald af de fagprofessionelle, som er omkring børnene. Hvis familiens udfordringer strækker sig ud over børneområdet, involverer distriktsteamet relevante fagprofessionelle fra voksen- eller beskæftigelsesområdet. Alt tværgående samarbejde sker selvfølgelig under samtykke og med direkte involvering af familien. For de professionelle betyder distriktsorganiseringen, at medarbejderne i højere grad kender hinanden både personligt og fagligt, fordi man samarbejder om mange børn, unge og familier. Teamet kender de enkelte børnehuse og skolers kompetencer og muligheder for særlige tiltag, og børnehusene og skolen kender til mulighederne fra Sundhedstjenesten, PPR, Familieafdelingen og andre. Distriktet har udover et tættere samarbejde på tværs af det almene og det specialiserede børneområde også til formål at styrke samarbejdet børnehuse og skoler imellem. Dette gælder især i overgangen fra dagtilbud til skole. Distriktsorganiseringen styrker det tværprofessionelle samarbejde, men erstatter ikke det direkte samarbejde mellem henholdsvis PPR, Sundhedstjenesten og Familieafdelingen og det pågældende børnehus eller skole der, hvor indsatsen ikke kræver en bred tværfaglig drøftelse. PPR har sideløbende faste konsultative og samarbejdsmøder særligt med fokus på udvikling af læringsmiljøet. Det vil i videst muligt omfang være de medarbejdere, som er knyttet distriktet, som løser opgaverne. Følgende elementer er centrale i distriktssamarbejdet: 1. Distriktsteamet Distriktsteamet er en enhed af medarbejdere fra almen og specialområdet, som arbejder tæt sammen om konkrete indsatser og foranstaltninger i familierne i distriktet. Alle medarbejderne er organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret i deres respektive afdelinger. Distriktsteamet består af følgende personaler: 1 Der er i dag fire skoledistrikter i Halsnæs Kommune. Derudover er der igangsat en proces med henblik på muligheden for at etablere en selvstændig skole i Ølsted. Der oprettes fem distriktsteam fra 1. august Vedlagte kort viser den geografiske distriktsopdeling 5

6 Daglig pædagogisk leder fra hvert børnehus og skole Andre nøglepersoner fra børnehusene og skolen Sundhedsplejersker Tale-/hørekonsulenter Psykologer Sagsbehandlere fra Familieafdelingen Dagtilbud- og skolesocialrådgivere fra Familieafdelingen I hvert distrikt er et ledelsesnetværk, som består af de daglig pædagogiske ledere fra distriktets børnehuse og skoler sammen med teamlederen af Tidlig indsats i Familieafdelingen. Netværket mødes to-tre gange årligt og har ansvaret for at lede og udvikle samarbejdet i teamet. Ledelsesnetværket har et tæt samarbejde med ledelsen i PPR og lederen af Sundhedstjenesten, som kan deltage i netværket ved behov. På baggrund af erfaringer fra arbejdet i distriktet og viden fra underretningsstatistikken, Ungeprofilundersøgelsen mv. drøftes generelle problematikker og løsningsmuligheder. Børnehuse og skoler mødes også uden det øvrige distrikt. 2. Samarbejdsmøder i distriktet I distriktet afholdes samarbejdsmøder, hvor der tages udgangspunkt i udfordringer og bekymringer omkring konkrete børn og familier, og hvor der ikke er en sag i Familieafdelingen. Deltagerne på mødet er familien, ledelsesperson fra børnehuset/skolen, pædagoger/lærere som er omkring barnet i hverdagen, sundhedsplejerske, psykolog, tale-/hørekonsulent og dagtilbuds- og skolesocialrådgiver. Der afsættes to timer hver 14. dag pr. skole og børnehus. Møderne afholdes om eftermiddagen onsdag kl for børnehusenes vedkommende og mandag kl for skolernes vedkommende. Alle kan byde ind på dagsordenen. Forud for drøftelsen beskrives udfordringen eller bekymringen med inddragelse af barnet/den unges syn på egen situation, samt hvem der indkaldes til samarbejdet. Den tværfaglige drøftelse munder ud i klare mål og konkrete aftaler mellem familien, børnehus/skole og øvrige fagpersoner. Det kan besluttes, at der iværksættes en særlig indsats fra børnehuset eller skolens side, en forebyggende indsats fra distriktets medarbejdere, henvises til forebyggende indsats uden for distriktet, eller der henvises til indstilling til PPR, eller distriktsteamet underretter til Familieafdelingen. Der er konkrete aftaler for samarbejdet i indsatsen og opfølgning. Det aftales hvem der er primær kontaktperson for familien. Ledelsesrepræsentanten fra børnehuset eller skolen er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden og indkaldelse af mødedeltagere. Der benyttes faste skabeloner til dagsorden og referat, som understøtter det løsningsfokuserede fokus. Selve samarbejdsmødet afholdes også ud fra en fast struktur, så rollefordeling og ansvar under mødet er klart og vant. På sigt er det hensigten, at netværket tænkes ind som en del af løsningen. Derfor kan familien vælge at have personer fra familiens netværk med til møder. Hvis forældrene har en social- eller beskæftigelsesindsats, kan det være relevant at inddrage fagpersoner fra voksen- og/eller beskæftigelsesområdet i mødet og samarbejdet. 6

7 Én gang årligt indkaldes til samarbejdsmøder omkring overgang fra dagtilbud til skole. Her drøftes fælles opgaver, udfordringer og konkrete børn ved overgang fra børnehus til skole. 3. Fælles tilgang i distriktet For at give et fælles fokus på arbejdet på tværs af faglige og organisatoriske skel og for at understøtte en løsningsfokuseret tilgang frem for en problemfindende, arbejdes efter metoden LØFT. Ved LØFT handler det ikke om at finde årsagen til problemet, men om at finde en anden måde at løse problemet på. Der tages udgangspunkt i børnene og familiens ressourcer for at styrke dem og bruge dem i løsningen. LØFT støtter op om, at der tages udgangspunkt i barnet, den unge og familie med inddragelse af netværket. For at understøtte det tværfaglige samarbejde i distriktsteamet afholdes - Supervision hver måned ud fra LØFT for distriktsteamet - To udviklingsdage med teamudvikling og undervisning - Distriktsmøder, hvor generelle udfordringer, tværgående undersøgelser, generel udvikling drøftes og arbejde i distriktsteamet evt. justeres Som understøttelse af det konkrete arbejde i distriktet arbejdes efter fælles skabeloner og procedurer, som understøtter den løsningsfokuserede tilgang. 4. Tidlig indsats Samarbejdsmøder er ikke kun drøftelsesmøder, men der kan også handles, så der hurtigt igangsættes en tidlig indsats. Ud over børnehusene og skolernes muligheder for at iværksætte særlige tiltag har distriktsteamet følgende handlemuligheder: - Henvisning til åbne tilbud i Halsnæs Kommune, hvor der ikke kræves visitation - Beslutte at igangsætte en tidligt forebyggende indsats under Servicelovens 11 udført af sundhedsplejersken, tale-/hørekonsulent, psykolog eller dagtilbuds- og skolesocialrådgiver i distriktsteamet - Henvise til gruppeforløb eller andre særtilbud løst uden for distriktsteamet. Sundhedsplejersken, tale-/hørekonsulenten, psykologen og dagtilbuds- og skolesocialrådgiveren i distriktsteamet er forpligtet på at kende de gruppetilbud og andre særtilbud, som deres respektive afdelinger tilbyder i forhold til indhold, målgruppe, tidsfrister, ventelister mv. Den endelige visitation sker sammen med den leder eller medarbejder, som er ansvarlig for indsatsen, og som vurderer ud fra faglige hensyn, gruppesammensætning mv. Distriktsteamet søger at tænke nyt og tværgående og indkalder relevante fagpersoner efter behov. Det kan være: Børneterapeuterne fra Træning og Aktivitet Sagsbehandlere fra Handicap og Voksen Beskæftigelsesrådgivere Medarbejdere fra Alkohol og Stofrådgivningen Familiebehandlere, støtte- og kontaktpersoner fra Familie og Voksenstøtte UU-rådgivere 7

8 Specialvejleder fra UU 5. Den geografiske distriktsgrænse Som vedlagte kort viser, er distriktsgrænserne en geografisk opdeling. Der er mange børn og unge, som følges af sundhedsplejerske, går i børnehus og skole i det distrikt, hvor de bor. Med frit skolevalg, med forældre som pendler langt ud af kommunen, med privatskoler, med forskellige tilbud på forskellige skoler og ved børnehus, som ligger tæt på distriktsgrænse vil der være en gruppe af familier, som er tilknyttet børnehus og skoler i forskellige distrikter. Udgangspunktet er altid, at familien får en så samlet indsats som muligt. Hvis drøftelsen er anonym, sker den selvfølgelig det sted, hvor barnet går i børnehave eller skole. Hvis drøftelsen ikke er anonym, undersøges det, hvorvidt der allerede sker en registreret indsats på andre af familiens børn. I så fald vurderes det fra situation til situation hvilket distrikt, som er primærkontakten til familien, og hvordan der sikres en samlet plan for familien. Organisering En styregruppe nedsættes til at følge udvikling og udfordringer i distriktssamarbejdet. Styregruppen består af - Direktør - Chefen for Social Service og Familier - Chefen for Børn, Unge og Læring - Leder af inklusion og tværfagligt samarbejde - Fællestillidsrepræsentant Styrgruppen indkaldes efter behov. Styregruppens formål er at tilføre de nødvendige ressourcer til distriktsarbejdet, at beslutte hvilke visitationsbeføjelser, som ligger i teamet, at sikre ensartethed på tværs af distrikterne, at behandle løbende udfordringer og sikre konstant fremdrift og udvikling. Formanden for styregruppen er Chefen for Social Service og Familier. Styregruppen mødes mindst to gange årligt og ellers efter behov. Mødeforaet Fælles Børn Fælles Ansvar, hvor ledere på børneområdet mødes, er referencegruppe for distriktsarbejdet. Fælles Børn Fælles Ansvar mødes i dag fire gange årligt. Fremover er det to gange årligt. Derudover kan der indkaldes til andre referencemøder med deltagelse fra beskæftigelses- og det sociale voksenområde. 8

9 Implementering Distriktsorganiseringen udrulles i flere tempi. Tid Skridt i udrulningen Den 1. august 2018 Der er oprettet stillinger som dagtilbuds- og skolesocialrådgiver i alle distrikter Der er oprettet distriktsteam i alle distrikter Ny sagsfordeling i PPR Der afholdes workshops i hvert distrikt og i hvert børnehus/skole Samarbejdsmøder afholdes. Deltagelse af børn, unge og forældre i møderne udrulles efterhånden som strukturerne omkring det implementeres Det konkrete samarbejde i distriktet udvikles sammen med facilitator Styregruppen mødes ofte fra midt august til midt november Efteråret 2018 Undervisning i LØFT opstartes Distriktsteamet tager skabeloner mv. i brug, som understøtter den løsningsfokuserede tilgang Løbende implementering af ny sagsfordeling i Familieafdelingen Den 1. januar 2019 og frem Børn, unge og familier deltager fast i samarbejdsmøder Den 1. august 2019 Fuld implementering af distriktsorganisering og samarbejdsmøder 9

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Status for Next Step og den koordinerede flerfaglige indsats i tæt samspil med dagtilbud og skoler

Status for Next Step og den koordinerede flerfaglige indsats i tæt samspil med dagtilbud og skoler Status for Next Step og den koordinerede flerfaglige indsats i tæt samspil med dagtilbud og skoler vordingborg.dk INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND...3 BEGRUNDELSE OG FORMÅL...3 ORGANISERING OG DISTRIKTSSTRUKTUR...5

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Oplæg til proces for en struktureret og helhedsorienteret forebyggende indsats på børneområdet. Oplæg Lisbeth Rindom, 1.

Oplæg til proces for en struktureret og helhedsorienteret forebyggende indsats på børneområdet. Oplæg Lisbeth Rindom, 1. Oplæg til proces for en struktureret og helhedsorienteret forebyggende indsats på børneområdet Oplæg Lisbeth Rindom, 1. november 2017 Mål med det tidlige, tværfaglige samarbejde omkring børn med særlige

Læs mere

Introduktion til Familiegruppearbejdet. Familiegruppen Centrum Badehusvej

Introduktion til Familiegruppearbejdet. Familiegruppen Centrum Badehusvej Introduktion til Familiegruppearbejdet Familiegruppen Centrum Badehusvej 11 16.02.18 Familiegruppernes rammer De politiske fastsatte mål og rammer: o Lovgivning (primært Serviceloven) instruktion (en myndighedsafdeling)

Læs mere

BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING

BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING INDLEDNING Børn med bekymrende skolefravær skal hjælpes tidligere. Bekymrende fravær fra grundskolen er et fælles problem. Det er ikke alene den enkeltes elevs,

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Fælles Børn - Fælles Indsats

Fælles Børn - Fælles Indsats Fælles Børn - Fælles Indsats PIXIUDGAVE TIL FAGPROFESSIONELLE Faglig Strategi 2018-2022 Børne- og Familieområdet Opgaveløsningen i Fælles Børn - Fælles Indsats hører under Lov om Social Service. Derudover

Læs mere

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Faglige pejlemærker for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Baggrund Som led i projektet Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR er der udviklet faglige pejlemærker for den tidlige

Læs mere

Omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. 15. januar 2018

Omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. 15. januar 2018 Omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats 15. januar 2018 Inspirationsmateriale til nye kommuner Erfarings- og praksisorienteret inspirationsmateriale Introduktion til centrale

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Bekymrende fravær. Handleguide for børn med bekymrende fravær

Bekymrende fravær. Handleguide for børn med bekymrende fravær Bekymrende fravær Handleguide for børn med bekymrende fravær Baggrund Alle børn og unge har ret til at deltage i sunde fællesskaber, og Viborg Kommune understøtter deres deltagelsesmuligheder. Lys i øjnene

Læs mere

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Der er behov for en særlig opmærksomhed på samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet for børn og unge med særlige behov. Dette behov

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Selvevaluering. Selvevalueringen er et led i Task Forcens screening og analyse af kommunens organisering og sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Selvevaluering. Selvevalueringen er et led i Task Forcens screening og analyse af kommunens organisering og sagsbehandling på børne- og ungeområdet. Selvevaluering Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og Social- og Integrationsministeriets Task Force på børne- og ungeområdet, vil vi bede jer beskrive og vurdere jeres praksis på børne- og ungeområdet

Læs mere

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1 GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat vedrørende KL's 12 opmærksomhedspunkter NOTAT Dato: 2. august 2012 Af: Rikke Schønning KL s 12 opmærksomhedspunkter 1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn- og Familieafdelingen består af rådgivnings- og behandlingstilbud inden

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Stevns Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Stevns Kommune Sammenhængende børnepolitik for Stevns Kommune Dette er den sammenhængende børnepolitik for Stevns Kommune (jf. Servicelovens 19). Hovedformålet med børnepolitikken er, at synliggøre sammenhæng og strategi

Læs mere

Arbejdsgangsbeskrivelse TVÆRS ENHED

Arbejdsgangsbeskrivelse TVÆRS ENHED 2017 Arbejdsgangsbeskrivelse TVÆRS ENHED TVÆRS-strukturen består af fem organisatoriske enheder: TVÆRS ENHED, TVÆRS INSTITUTION, TVÆRS MYNDIGHED, TVÆRS DISTRIKT og TVÆRS CHEF. Formålet med TVÆRS-strukturen

Læs mere

Den nye tværfaglige model for det tidlige og forebyggende samarbejde i Børn og Unge (september 2009)

Den nye tværfaglige model for det tidlige og forebyggende samarbejde i Børn og Unge (september 2009) Den nye tværfaglige model for det tidlige og forebyggende samarbejde i Børn og Unge (september 2009) Baggrunden for den nye tværfaglige model i Børn og Unge Ny administrativ organisation i Viborg Kommune

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Strategiens fundament Projektets overordnede formål: At forebygge anbringelser udenfor hjemmet At forebygge eksklusion fra normalområdet At sikre en sammenhængende indsats Den sammenhængende

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner

Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner Ida-Sofie Lindegaard Storm, socialrådgiver Børn og Familie, Nordfyns Kommune 1.11.2017 SOCIALRÅDGIVERDAGE

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR PPR. Almenområdet. Skoler og SFO'er. Tale-hørelærere. Specialpædagoger. Dagtilbud. Klubber.

Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR PPR. Almenområdet. Skoler og SFO'er. Tale-hørelærere. Specialpædagoger. Dagtilbud. Klubber. SAMARBEJDSmodel Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR Almenområdet PPR Dagtilbud Skoler og SFO'er Klubber Tale-hørelærere Specialpædagoger Psykologer Udarbejdet af KL s Konsulentvirksomhed juni 2013

Læs mere

foregribende sigte, samt rådgivning og konsulentbistand efter Servicelovens 11, som er forankret i andet led (forvaltningen).

foregribende sigte, samt rådgivning og konsulentbistand efter Servicelovens 11, som er forankret i andet led (forvaltningen). Notat om Rudersdal Familiehus 1. Indledning Rudersdal Kommunes indsats til børn, unge med særlige behov er forankret i Skole og Familie samt Børneområdet. 25. februar 2014 Skole og Familie Forebyggelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING

Ringkøbing-Skjern Kommune BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING INDLEDNING Børn med bekymrende skolefravær skal hjælpes. Bekymrende fravær fra skolen er et fælles problem. Det er ikke alene den enkeltes elevs, families eller

Læs mere

Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde

Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde Børne- og Ungdomsforvaltningen Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde for skoler, KKFO, klynger, fritidsklubber, fritidstilbud, institutioner i klynger. FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Helhedsorienteret Familie Indsats 0-3 år

Helhedsorienteret Familie Indsats 0-3 år Helhedsorienteret Familie Indsats 0-3 år Lovgrundlag: Servicelovens 52,3,9, jfr. 52a, stk. 1 punkt 2 og 3. Rammer for projektet: Familier med børn i alderen 0 3 år. Forankring: i Børnefamiliehuset. Formål:

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Sagsnr.: 2014/ Dato: 30. oktober Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, familie og ungepolitik

Sagsnr.: 2014/ Dato: 30. oktober Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, familie og ungepolitik Notat Sagsnr.: 2014/0008107 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kommissorium Børnenes stemme 2016-2020 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Chef for Social Service og Familier Kommissorium for udarbejdelse

Læs mere

Rådgivningskatalog. Omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats

Rådgivningskatalog. Omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Indledning...3 Forud for rådgivningsdagen...5 Efter rådgivningsdagen...5 1.Styringsgrundlag...6 2. Forandringsteori...7 3. Erfaringer med

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Rubrik. Udvidet indsats 0-3 år. Tidlig opsporing og tidlig indsats. Godkendt af Sundhedsudvalget 13. marts 2018.

Rubrik. Udvidet indsats 0-3 år. Tidlig opsporing og tidlig indsats. Godkendt af Sundhedsudvalget 13. marts 2018. Rubrik Udvidet indsats 0-3 år Tidlig opsporing og tidlig indsats Godkendt af Sundhedsudvalget 13. marts 2018. 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION... 4 MÅLGRUPPE... 4 FORMÅL... 4 MÅL... 4 INDHOLD...

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014. 2. opfølgning på baseline

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014. 2. opfølgning på baseline Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014 2. opfølgning på baseline Børn og Unge Marts 2015 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013.

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes.

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes. Handleplan for en bevægelse for inklusion. Indledning: I denne handleplan bliver hovedområderne for indsatser, der knytter sig til inklusionspolitikken beskrevet. Målet for denne handleplan er derfor at

Læs mere

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger 1 Forord Du sidder nu med Skanderborg Kommunes principper for at skabe gode sammenhænge

Læs mere

Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams.

Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Indkøb NOTAT Til Aflæggerbordet - BUU Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams.

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune Fælles Ansvar 2.0 Udkast behandlet af BSU 25. januar 2015 Forside Fælles Ansvar fælles indsats Version 2.0 Illustration Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Inderside

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Proceduren for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle er

Proceduren for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle er PROCEDURE Procedure for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle - herunder visitationsprocedure i forhold til iværksættelse af specialpædagogisk bistand til børn,der endnu ikke har påbegyndt

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på   En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.sim.dk/frikommuneforsoeg-ii. Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

TRIVSEL OG INKLUSI PÅ FARSTRUP SKOLE

TRIVSEL OG INKLUSI PÅ FARSTRUP SKOLE TRIVSEL OG INKLUSI N PÅ FARSTRUP SKOLE Indholdsfortegnelse Værdigrundlag - pædagogisk udgangspunkt............. 3 Indsatsområder, procedure og handling................ 5 Forløb ved fravær..............................

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET Forår 2018 Om undersøgelsen KL s forvaltningsundersøgelse på børn- og ungeområdet er gennemført blandt de kommunale børn-

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

SPECIALPÆDAGOGISK ENHED - STØTTE I DAGTILBUD PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET NORDDJURS KOMMUNE

SPECIALPÆDAGOGISK ENHED - STØTTE I DAGTILBUD PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET NORDDJURS KOMMUNE SPECIALPÆDAGOGISK ENHED - STØTTE I DAGTILBUD PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET NORDDJURS KOMMUNE Forord Dette dokument beskriver rammer, mål og forudsætninger for Specialpædagogisk enhed. Sammenhængende børnepolitik

Læs mere

Den tværfaglige model. Handleguide for ledere og medarbejdere i Børn & Unge

Den tværfaglige model. Handleguide for ledere og medarbejdere i Børn & Unge Den tværfaglige model Handleguide for ledere og medarbejdere i Børn & Unge Forord I Børn & Unge i Viborg Kommune er der stor opmærksomhed på de krav, der i dag stilles til landets kommuner. I takt med

Læs mere

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Handleplanen for inklusionsarbejdet i Bjedstrup Skole og Børnehus tager sit udgangspunkt i Skanderborg Kommunes strategi for inklusion, Børn og

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Retningslinjer for samarbejde med inklusionspædagogerne

Retningslinjer for samarbejde med inklusionspædagogerne Retningslinjer for samarbejde med inklusionspædagogerne Formål for samarbejdet med inklusionspædagogerne Samarbejdet med inklusionspædagogerne kan have afsæt i dagtilbudsloven eller i folkeskoleloven.

Læs mere

Standarder for sagsbehandling

Standarder for sagsbehandling Standarder for sagsbehandling Frederikshavn Kommune Gældende fra 1. januar 2007 Standarder for sagsbehandlingen i Frederikshavn kommune Anbringelsesreformen stiller krav om udarbejdelse af standarder for

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Indhold 3 5 6 7 8 9 Inklusion i Dragør Kommune at høre til i et fællesskab Faglighed Organisering Forældresamarbejde

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Godkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune

Godkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune Punkt 12. Godkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune 2016-018466 Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Bilag 1 udgør udviklingsstrategien

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Kommissorium for: Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Opgaven Direktionen fik med budgetaftalen for 2018 til opgave at: Styrke den forebyggende indsats

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

PÅ VEJ MOD ET SAMMENHÆNGENDE BØRNEOMRÅDE

PÅ VEJ MOD ET SAMMENHÆNGENDE BØRNEOMRÅDE Oplæg PÅ VEJ MOD ET SAMMENHÆNGENDE BØRNEOMRÅDE Status, august 2017 Vist den 18. september handicaprådet Udarb af Elsebeth Kirk Muff ekm@sus.dk BAGGRUND OG PROCES Baggrund Mål: Tidligt blik for de børn

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Kommunikation i øjenhøjde. Handleplan for Dagtilbud

Kommunikation i øjenhøjde. Handleplan for Dagtilbud Kommunikation i øjenhøjde Handleplan for Sæt kryds ved det eller de temaer, som indsatsen vedrører Samfundsdeltagelse og demokrati Boligforhold Indsats: Fokus på tidlig opsporing og kommunikation/information

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Næstved Kommune. Team Holsted

Næstved Kommune. Team Holsted Næstved Kommune Team Holsted Om arbejdet i Team Holsted Teamet er et konsultativt forum, der med sparring, rådgivning og vejledning hjælper med at anvise mulighederne for yderligere hjælp i forhold til

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1 Omlægning af Børnecenter København (BCK) Baggrund Inklusion har været en vigtig politisk dagsorden

Læs mere

Fra tværfagligt team til distriktsteam

Fra tværfagligt team til distriktsteam Fra tværfagligt team til distriktsteam OPLÆG til, hvordan vi udvikler Børn og Familie Nordfyns Kommune er nu over et år gammel. Vi har fået de første erfaringer med de tværfaglige team. Kan vi gøre det

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

VEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF BEKYMRENDE FRAVÆR

VEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF BEKYMRENDE FRAVÆR VEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF BEKYMRENDE FRAVÆR 1 Indhold Inddragelse, tværfagligt samarbejde, fælles handling 4 Hvad er bekymrende fravær? 4 Skridt for skridt procedure ved bekymrende fravær 5 Lovtillæg

Læs mere

Godt du kom - et Fælles Ansvar Udviklingsindsatser

Godt du kom - et Fælles Ansvar Udviklingsindsatser Godt du kom - et Fælles Ansvar Udviklingsindsatser Projekt Godt du kom - et Fælles Ansvar - Et 3-årigt tværgående projekt i Børne- og Undervisningsforvaltningen, der har til formål at styrke implementeringen

Læs mere