Frederiksberg Kloak A/S & Frederiksberg Kommune AFTALE. Oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Kloak A/S & Frederiksberg Kommune AFTALE. Oktober 2015"

Transkript

1 Frederiksberg Kloak A/S & Frederiksberg Kommune AFTALE Oktober 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. PARTERNE DEFINITIONER PRÆAMBEL PROJEKTET KLOAKSELSKABETS MEDFINANSIERING OMKOSTNINGER ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT DELPROJEKTERNES ETABLERING PROJEKTRAPPORTERING OG REGNSKAB DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE ÆNDRING AF OMKOSTNINGER BETALING AF DELPROJEKTER ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKTANLÆG AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG VARIGHED MISLIGHOLDELSE ANSVAR FORSIKRING EJERFORHOLD TVISTER EKSEMPLARER UNDERSKRIFTER Side 1

3 1. PARTERNE 1.1 Frederiksberg Kloak A/S Stæhr Johansens Vej Frederiksberg CVR-nr.: (herefter benævnt Kloakselskabet eller Part/-en) og 1.2 Frederiksberg Kommune v/ By og Miljø Smallegade 1 CVR-nr.: (herefter benævnt Kommunen eller Part/-en) (sammen benævnt Parter/Parterne) indgår ved nærværende Aftale (herefter benævnt Aftalen), aftale om etablering, drift og vedligeholdelse af klima- og skybrudsprojekter for en beregnet ramme på 2,2 mia. kr. heraf 1,2 mia. kr. til fælles finansieret anlæg. 1.3 Aftalen indgås i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2014 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter benævnt Bekendtgørelsen) Med henvisning til Bekendtgørelsens 9, vedlægges et støttebilag til Aftalen med relevante henvisninger, hvoraf der kortfattet fremgår en beskrivelse af projektets formål, tiltag, forventede levetid og serviceniveau, jf. bilag Delprojekterne er som udgangspunkt forbundne og altså - hydraulisk - afhængige af hinanden, hvilket er uddybet i de enkelte projektbeskrivelser, jf. bilag Aftalens bilag indgår i Parternes aftalegrundlag som en integreret del af Aftalen I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Aftalen og et bilag har Aftalen forrang I tilfælde af uoverensstemmelser mellem bilagene har bilagene følgende rangorden: Bilag 1: Støttebilag i medfør af Bekendtgørelsens 9, Bilag 2: Ansøgning til Forsyningssekretariatet inklusive projektbeskrivelser Bilag 3: Samarbejdsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S Bilag 4: Frederiksberg Kommunes skybrudskonkretiseringsplaner Bilag 5: Frederiksberg Kommunes klimatilpasningsplan Bilag 6: Budgettet Bilag 7: Typologikatalog og principper for fordeling af omkostningerne Side 2

4 2. DEFINITIONER 2.1 For Aftalen gælder følgende definitioner: Projektet: En samlebetegnelse for alle Delprojekter Delprojekt/er: Refererer til et (eller flere) af de 54 projekter under Projektet, der tilsammen udgør en samlet skybrudsplan og altså som udgangspunkt er hydraulisk afhængig af hinanden Projektanlæg: En samlebetegnelse for de fysiske anlæg, der er omfattet Aftalen Forsyningsanlæg: En samlebetegnelse for spildevandstekniske anlæg, der er finansieret, og driftes af Kloakselskabet Fællesfinansierede Anlæg: En samlebetegnelse for de fysiske anlæg Kommunen ejer. Kommunen er bygherre på disse anlæg, og finansierer og drifter også disse, men kan viderefakturere sine finasieringsomkostninger samt driftsomkostninger, der hidrører fra anlæggets hydrauliske funktion til Kloakselskabet i medfør af Bekendtgørelsen Byrumsforbedring: Refererer til den eller de dele af et Fællesfinansieret Anlæg, der ikke har en hydraulisk funktion, og altså ikke er omfattet Aftalen. 3. PRÆAMBEL 3.1 Aftalen omfatter alle 54 Delprojekter under Projektet. 3.2 Vilkårene for Parternes samarbejde om implementeringen af Projektet, herunder eksekvering af de respektive Delprojekter er fastlagt i særskilt aftale mellem Parterne, jf. bilag Parterne er enige om at forpligte sig til loyalt at drøfte muligheden for at ændre Projektet, herunder nærværende Aftale, hvis der er en overvejende sandsynlighed for, at Forsyningssekretariatet herefter vil tillade det ønskede tillæg til prisloftet, og hvis Parterne stadig kan få opfyldt deres formål med Projektet uanset ændringerne I tilfælde af Forsyningssekretariatet ikke godkender det, af Kloakselskabet, ønskede tillæg til prisloftet, jf. afsnit 7 har Kloakselskabet mulighed for at træde tilbage fra Aftalen uden yderligere varsel, og ingen Part kan i så fald gøre krav gældende mod den anden Part. Side 3

5 4. PROJEKTET 4.1 Projektets overordnede formål er at fastlægge rammerne for Parternes samarbejde om at klima- og skybrudssikre skybrudsoplandet, der - på tidspunktet for Parternes Aftale - består af Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Vesterbro Ved at klimatilpasse og skybrudssikre, vil Parterne kunne håndtere langt større vandmængder i forbindelse med skybrud og klimatilpasning, end tilfældet er nu, og Parterne vil samtidig være bedre i stand til at tilbageholde overfladevand og også fokusere på kvaliteten heraf - på steder, hvor overfladevandet gør mindst mulig skade Ved at frakoble tag- og overfladevand, lever Projektet op til Kommunens strategi om klimatilpasning i forhold til regnvandsafledningen, som den er beskrevet i de gældende skybrudskonkretiseringsplaner, jf. bilag 4 og den gældende klimatilpasningsplan, jf. bilag 5 for Kommunen Ved at Parterne prioriterer indbyrdes koordinering af planlægning og implementering af deres respektive Projektanlæg, vil projektøkonomien kunne forbedres ikke mindst fordi Parterne vil kunne planlægge etableringen af Projektanlæggene i samarbejde med Kommunens øvrige anlægsarbejde. 4.2 Projektet består af Delprojekter, hvoraf hovedparten forudsættes gennemført efter en samlet plan for til stadighed at sikre den hydrauliske funktion. 4.3 Etableringen af Projektanlæg skal i et vist omfang ske i en foruddiskonteret rækkefølge for at sikre den bedst mulige udnyttelse af kapaciteten i Projektet Projektanlæg i et nedenstrømsområde skal således typisk etableres før Projektanlæg i et overstrømsområde etableres. 4.4 Eksekveringen af Delprojekterne skal godkendes forudgående af Kommunalbestyrelsen og Kloakselskabets bestyrelse Som følge af de usikkerheder der er forbundet med Projektet, jf. nærmere nedenfor pkt er det ikke muligt at detailspecificere Delprojekterne på tidspunktet for indgåelsen af nærværende Aftale, ligesom der kan ske justeringer, substitueringer m.v. af de enkelte Projektanlæg inden for rammerne af nærværende Aftale. 5. KLOAKSELSKABETS MEDFINANSIERING 5.1 Kloakselskabets medfinansiering skal stedse være i overensstemmelse med gældende regler for medfinansiering - på tidspunktet for Aftalens indgåelse; Bekendtgørelsens Hvis der sker ændringer, der væsentligt forskyder Aftalens indhold i forhold til Parternes forudsætninger på tidspunktet for Aftalens indgåelse, er Parterne forpligtet til, dels at revidere hele eller dele af Aftalen, dels at revidere de resterende Delprojekter, herunder økonomien og omfanget af disse En eventuel revision skal kunne indeholdes i gældende regler for medfinansiering En eventuel revision skal endvidere kunne indeholdes i formålet med Projektet ikke mindst i den hydrauliske funktion Parterne kan ingensinde rette erstatningskrav mod hinanden i tilfælde af ændringer i Projektet henholdsvis Aftalen, der er foranlediget af lovændringer. Side 4

6 6. OMKOSTNINGER 6.1 Investeringsomkostninger Parterne estimerer, jf. bilag 6 (herefter benævnt Budgettet) at de samlede anlægsomkostninger til Projektet beløber sig til DKK 1,29 mia. kr. (herefter benævnt Investeringsomkostninger/-ne) Budgettet beror på 2015-priser eksklusiv moms Investeringsomkostningerne indeholder en række ubekendte forhold, hvilket betyder, at parternes overslag er behæftet med stor usikkerhed: En skønnet prisudvikling (materialer, mandskab m.v.) En skønnet teknologisk udvikling Skønnede klimaforandringer Et skøn over uforudsete miljømæssige udfordringer, herunder forurening, manglende infiltrationsevne m.m. Et skøn over uforudsete forvaltningsretlige udfordringer fx - men ikke udelukkende - inddragelse af borgere, byudvikling i øvrigt, strukturudvikling Et skøn over uforudsete omkostninger som følge af manglende detailprojektering af Delprojekterne på tidspunktet for Aftalens indgåelse Et skøn over andre sædvanlige forbehold for uforudsete omkostninger fx - men ikke udtømmende - generelle udfordringer ved eksekveringen af anlægsarbejder i by Parterne er enige om at forpligte sig til at allokere de fornødne ressourcer til Projektets eksekvering Principperne for fordelingen af Investeringsomkostningerne er af Parterne nærmere fastlagt i Typologikatalog og principper for fordeling af omkostningerne, jf. bilag 7. Drift- og vedligeholdelsesomkostninger følger den fordelingsnøgle, som er angivet i typologikataloget jf. bilag 7 således, at hver part alene betaler de relevante driftsomkostninger Kloakselskabet investerer kun i Fællesfinansierede Anlæg, når disse har en hydraulisk funktion, jf. afsnit ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT 7.1 Denne aftale er fra Kloakselskabets side betinget af, at Kloakselskabet kan indregne alle sine omkostninger til Projektet, jf. pkt , i bidrag efter gældende lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v Kloakselskabet indleverer i overensstemmelse med Bekendtgørelsen ansøgning til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloft i medfør af vandsektorlovens Hvis det ikke er muligt inden for rammerne af Aftalen at gennemføre et eller flere Delprojekter, skal Parterne drøfter Kloakselskabets mulighed for at etablere et traditionelt anlæg uden for Aftalen. 8. DELPROJEKTERNES ETABLERING 8.1 Medmindre andet særskilt aftales forudgående mellem Parterne, varetager Kommunen alle dele af etableringen af de Fællesfinansierede Anlæg, mens Kloakselskabet varetager alle dele af etableringen af Forsyningsanlæg, herunder gældende for begge typer anlæg- men ikke udtømmende - indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om etableringen. 8.2 Parterne forpligter sig til at stå til rådighed i rimeligt omfang for relevante drøftelser under etableringsfasen. Side 5

7 9. PROJEKTRAPPORTERING OG REGNSKAB 9.1 Kommunen aflægger den 15. februar hvert kalenderår, første gang den 15. februar 2017, en rapport til Kloakselskabet indeholdende en status for etableringen af nye Fællesfinansierede Anlæg samt en status på dels tidsplanens dels Budgettets overholdelse. 9.2 Snarest muligt og senest 3 (tre) måneder efter eksekveringen af et Delprojekt skal Kommunen endvidere aflægge et projektregnskab, hvoraf de samlede omkostninger fremgår. 9.3 Projektregnskabet opstilles så vidt muligt på samme måde som Budgettet. 9.4 Kloakselskabet skal fremsætte eventuelle indsigelser vedrørende projektregnskabet senest 3 (tre) måneder efter modtagelsen af Projektregnskabet, medmindre der er tale om indsigelser vedrørende forhold, som Kloakselskabet ikke burde og/eller kunne være blevet opmærksom på inden for en periode på 3 (tre) måneder, fx i tilfælde af, at Forsyningssekretariatet senere opdager fejl ved det indberettede. 10. DRIFT, VEDLIGEHOLD OG LEVETIDER 10.1 Hver Part drifter og vedligeholder egne anlæg i deres respektive levetid, og skal i den forbindelse sikre, dels at den hydrauliske kapacitet opretholdes, dels at Projektanlæggene altid er i lovlig stand i enhver henseende. Hver part har mulighed for at etablere sensorer til at overvåge anlæggenes drift og disse informationer er tilgængelige for begge parter Parterne har endvidere estimeret de Fællesfinansierede Anlægs levetider, jf. bilag Levetiderne for Forsyningsanlæg følger så vidt muligt levetiderne i det - af Forsyningssekretariatet - udarbejdet Pris- og Levetidskatalog Hver Part er ansvarlig for eventuelle ombygninger o.a., der måtte være nødvendig til opfyldelse af fx - men ikke udtømmende - offentlige påbud vedrørende Projektanlæggene. Overstiger omkostningerne hertil Projektanlæggets restværdi, er Projektanlæggets ejer berettiget til at nedlægge eller ændre i anlægget, jf. afsnit 13 efter forudgående at have varslet den anden Part herom med et i eventuelt påbud eller lov fastsat varsel. Side 6

8 10.3 Drift og vedligeholdelse af Fællesfinansierede Anlæg som følge af fx - men ikke udtømmende - påkrævet oprensning af den hydrauliske funktion efter oversvømmelse eller lignende større regnhændelser, samt generel opretholdelse af den hydrauliske kapacitet, forestås af Kommunen Kommunen udfører påkrævet oprensning og lignende snarest muligt, og færdiggørelse skal under alle omstændigheder ske senest 2 (to) uger efter, at Kommunen er blevet opmærksom på hændelsen Omkostninger til oprensning af den hydrauliske funktion til samme niveau som før den pågældende hændelse afholdes i første omgang af Kommunen, jf. pkt og viderefaktureres til Kloakselskabet, idet Kloakselskabet alene afholder drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der er relateret til den hydrauliske funktion Kommunen kan, på tidspunktet for Aftalens indgåelse, under iagttagelse af reglerne for tilknyttede aktiviteter, entrerer med Kloakselskabet om at udføre dele af eller hele drifts- og vedligeholdsopgaven Senest den 15. februar hvert år fremlægger Kommunen et regnskab for driften af de Fællesfinansierede Anlæg for det forløbne kalenderår sammen med en redegørelse for driften. Regnskabet skal indeholde oplysninger om, hvilke omkostninger der relaterer sig til den hydrauliske funktion. Rapporten sendes af Kloakselskabet til Forsyningssekretariatet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandsektorlov Kommunen skal, sammen med regnskabet for driften af de Fællesfinansierede Anlæg, sende et budget for driften, af samme, for det igangværende kalenderår til Kloakselskabet Herudover orienterer hver Part, loyalt, den anden Part løbende om driften og økonomien, når der er særlig anledning hertil Kommunen skal på Kloakselskabets anmodning give oplysninger om drift og økonomi, ligesom Kloakselskabet, efter anmodning herom, skal have adgang til at besigtige de Fællesfinansierede Anlæg med rimelig varsel Kommunen er forpligtet til at lade Kloakselskabet forestå drift og vedligeholdelse, som Kommunen har forsømt at udføre i henhold til Aftalen, jf. afsnit 15, herunder give Kloakselskabet, eller den som Kloakselskabet måtte antage hertil, adgang til de/-t relevante anlæg i fornødent omfang Omkostningerne hertil skal fordeles mellem Parterne i overensstemmelse med principperne i Aftalen. 11. ÆNDRING AF OMKOSTNINGER 11.1 Parterne betaler deres andel af omkostningerne til Projektet i overensstemmelse med de faktiske investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Hvis de faktiske omkostninger til et Fællesfinansieret Anlæg bliver større end estimeret i Budgettet, skal omkostningerne til fordyrelsen afholdes af den Part som ifølge Bekendtgørelsen skal betale den pågældende omkostningstype, jf. pkt , medmindre andet følger af lovgivningen ved delprojekternes igangsættelse. Side 7

9 Besparelser fordeles efter samme princip Såfremt Parterne efter projektering, men forud for eksekvering af et Delprojekt, enes om at ikke at gennemføre anlægsfasen, skal de afholdte omkostninger overføres til det Delprojekt, der træder i stedet for, for at indfri og altså sikre den hydrauliske funktion Kommunen dækker i alle tilfælde fordyrelser som skyldes Kommunens, dens ansattes og/eller medkontrahenters (fx entreprenørers) fejl og/eller forsømmelser. Det samme gælder for Kloakselskabet, dets ansatte og eventuelle medkontrahenter Såfremt uforudsete fordyrelser vil medføre, at Kloakselskabets samlede omkostninger til et Fællesfinansieret Anlæg bliver større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning, skal Kloakselskabet ikke afholde omkostningerne til de uforudsete fordyrelser. 12. BETALING AF DELPROJEKTER 12.1 Den del af et Fællesfinansieret Anlæg som Kloakselskabet medfinansierer, forudsættes lånefinansieret af Kommunen i form af en byggekredit i anlægsperioden Ved anlægsafslutning omlægger Kommunen byggekreditten inklusiv påløbne renter til et fastforrentet 25-årigt annuitetslån med en årlig ydelse. Såfremt der på et senere tidspunkt kan opnås besparelser ved omlægning af annuitetslånet til et nyt annuitetslån uden at øge risikoen eller løbetiden for parterne kan dette efter nærmere aftale mellem parterne gennemføres og omkostningerne reduceres tilsvarende Kloakselskabets årlige betalinger til dækning af Kommunens finansieringsomkostninger skal tilsvare Kommunens låneydelser inklusiv afdrag og omkostninger m.v. på ovennævnte annuitetslån, som optages, når byggekreditten inklusiv påløbende renter konverteres Parterne er enige om, at renten bindes i hele afdragsperioden og fastsættes til den, på tidspunktet for stiftelsen af gældsbrevet faste rente på et 25-årigt annuitetslån, som kommunen kan opnå via optagelse af et fastforrentet 25-årigt lån hos Kommunekredit Kloakselskabet skal herudover afholde drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til Delprojekterne i takt med, at de realiseres. Kommunens fakturering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til Kloakselskabet skal baseres på de faktiske omkostninger i det enkelte Delprojekt Side 8

10 13. ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKTANLÆG 13.1 Tilladte ændringer Der er allerede præciseret en række ubekendte faktorer i forhold til den endelige udformning af det enkelte Projektanlæg, jf. pkt Parterne er enige om, loyalt, at tillade ændringer i et Projektanlæg i et Delprojekt, hvor dette fremmer fx men ikke udtømmende - Projektets overordnede formål, den hydrauliske funktion etc Herudover kan en Part efter etableringen foretage ændringer i egne Projektanlæg, forudsat ændringen ikke forringer Projektanlæggets hydrauliske funktion i forhold til det forudsatte Hvis driften eller vedligeholdelsen af Projektanlæggene fordyres som følge af de foretagne ændringer, afholder Projektanlæggets ejer disse Hvis omkostninger til driften eller vedligeholdelsen af et Fællesfinansieret Anlæg sænkes som følge af de foretagne ændringer, og besparelsen vedrører omkostninger, der beror på Kloakselskabet, sænkes Kloakselskabets andel af omkostningerne tilsvarende Parterne skal gensidigt orientere hinanden om alle ændringer af Projektanlæggene, bortset fra ændringer som led i almindelig drift og vedligehold af Projektanlæggene, og gives rimelig frist til at reagere, hvis ændringerne kan forringe Projektanlæggenes evne til at håndtere tag- og overfladevand Nedlæggelse af Fællesfinansierede Anlæg (opsigelse) Kommunen kan med 3 (tre) års varsel til udgangen af et kalenderår nedlægge et eller flere eksisterende Fællesfinansierede Anlæg Nedlæggelse omfatter også den situation, hvor et Fællesfinansieret Anlæg ændres, således det ikke længere kan håndtere tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen, jf. bilag Varslet på 3 (tre) år er aftalt for at give Kloakselskabet fornøden tid til at søge en alternativ løsning til det Fællesfinansierede Anlæg Parterne forpligter sig til altid at drøfte, hvordan en given nedlæggelse sker bedst muligt for begge Parter, herunder om nedlæggelsen bør ske med et andet varsel end 3 (tre) år Hvis et Fællesfinansieret Anlæg nedlægges, ophører Kloakselskabets pligt til at afholde investerings- og driftsomkostninger til det nedlagte anlæg, fra det tidspunkt hvor nedlæggelsen eller ændringen effektueres Kommunen er forpligtet til, for egen regning, at sikre, at overfladeafstrømningen og dermed serviceniveauet i det pågældende område opretholdes uændret. Alternativt skal Kommunen tilbagebetale Kloakselskabet den del af investeringsomkostningerne i det Fællesfinansierede anlæg, som Kloakselskabet allerede har betalt, og ikke får gavn af. Dette gælder også opstrømsanlæg, hvis den hydrauliske funktionalitet reduceres eller ophører som følge af nedlæggelsen. Side 9

11 13.3 Nedlæggelse af Forsyningsanlæg (opsigelse) Kloakselskabet kan med 3 (tre) års varsel, til udgangen af et kalenderår, nedlægge et eller flere eksisterende Forsyningsanlæg Nedlæggelse omfatter også den situation, hvor et Forsyningsanlæg ændres, således det ikke længere kan håndtere tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte Varslet på 3 (tre) år er aftalt for at give Kommunen fornøden tid til at søge en alternativ løsning til Forsyningsanlægget Parterne forpligter sig til altid at drøfte, hvordan en given nedlæggelse sker bedst muligt for begge Parter, herunder om nedlæggelse bør ske med et andet varsel end 3 (tre) år Nedlæggelse af Forsyningsanlæg etableret i henhold til nærværende Aftale reducerer ikke Kloakselskabets betalingsforpligtelser i relation til de Fællesfinansierede Anlæg. Kloakselskabet skal, såfremt nedlæggelsen af et Forsyningsanlæg forringer afledningen af tag- og overfladevand fra tilstødende Fællesfinansierede Anlæg i forhold til det forudsatte, for egen regning sikre afledning af det pågældende tagog overfladevand, således serviceniveauet i det pågældende område opretholdes Ændringer i Projektanlæg Hvis en ændring af et Fællesfinansieret Anlæg vil forringe, uden at eliminere, det Fællesfinansierede Anlægs evne til at håndtere tag- og overfladevand, kan Parterne aftale, at det Fællesfinansierede Anlæg skal fortsætte under forudsætning af, at Parterne enes om en løsning, hvorefter Kloakselskabets samlet andel af investerings- og driftsomkostningerne reduceres med en andel svarende til kapacitetsændringen Har Kommunen afholdt flere investeringsomkostninger end påkrævet, skal disse tilbagebetales til Kloakselskabet eller fratrækkes i kommende betalinger Kloakselskabets andel af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne reduceres fremadrettet, hvis de faktiske omkostninger hertil falder I tilfælde af et planlagt Delprojekt ikke lader sig gennemføre og ingen af Parterne er ansvarlige herfor, skal Parterne loyalt samarbejde om at finde en løsning herpå Parterne kan altid vælge - forudsat enighed herom - at ændre, nedlægge eller fravige hele eller dele af de enkelte Fællesfinansierede Anlæg, hvis det vurderes at være rimeligt for Parterne eller hensigtsmæssigt for Projektet, forudsat at det samlede Projekt fortsat er omkostningseffektivt sammenlignet med sædvanlig alternativ afhjælpning, idet der ved beregningen heraf skal tages højde for eventuelle ændrede omstændigheder, herunder serviceniveau I tilfælde af enighed om at nedlægge eller ændre et Fællesfinansieret Anlæg, kan Parterne ikke gøre krav på tilbagebetaling af investeringsomkostninger, medmindre andet er særskilt aftales mellem Parterne Fravigelser til Aftalen eller Projektet i et omfang, der vurderes at skulle godkendes af Forsyningssekretariatet, kan kun gennemføres, såfremt en sådan godkendelse indhentes. En ændring af Projektet forudsætter, at denne er hensigtsmæssig og omkostningseffektiv for Kloakselskabet. Side 10

12 14. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG VARIGHED 14.1 Aftalen træder i kraft på tidspunktet for Aftalens underskrift Projektets igangsættelse forudsætter dog Forsyningssekretariatet godkendelse af det ønskede tillæg til prisloftet Aftalen omfatter Projektanlæg idriftsat inden den 1. januar For så vidt angår Fællesfinansierede Anlæg løber Aftalen til den 1. januar MISLIGHOLDELSE 15.1 I tilfælde af en Parts væsentlige eller gentagne misligholdelse af Aftalen, herunder Projektet, skal den ikke misligholdende Part skriftligt anmode den misligholdende Part om at rette for sig med angivelse af misligholdelsens karakter samt en frist på 8 (otte) uger til at rette for sig Såfremt den misligholdende Part ikke har rettet for sig inden 8 (otte) uger, kan den ikkemisligholdende Part hæve aftalen uden yderligere varsel ved skriftligt at hæve Aftalen Væsentlig misligholdelse er bl.a. - men ikke udtømmende - forhold, der medfører, at forudsætningerne for Aftalen ikke længere er til stede I tilfælde af Kloakselskabets ophævelse af Aftalen bortfalder Kloakselskabets pligt til at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, og Kommunen skal tilbagebetale den del af investeringsomkostningerne, som Kloakselskabet ikke får gavn af Tilbagebetalingens størrelse fastsættes på baggrund af en fordelingsnøgle fastsat i typologikataloget jf. bilag 3, og tager højde for nutidsværdien af gennemførte Delprojekter og disses estimerede levetid. Nutidsværdien beregnes med den af Forsyningssekretariatets fastlagte rente for omkostningseffektive projekter I tilfælde af en Parts ophævelse med henvisning til misligholdelse skal den anden Part erstatte den ophævende Parts eventuelle tab som følge af Aftalens ophør. Tabet opgøres i overensstemmelse med Dansk rets almindelige regler herom. 16. ANSVAR 16.1 Hver Part afholder alle omkostninger til udbedring af skader på Projektanlæg, såfremt skader er forårsaget af Parten selv, dens ansatte og/eller tredjemand ved uagtsom adfærd eller forsæt Ingen Part kan drages til ansvar af den anden Part for dens medkontrahenters fejl og mangler i forbindelse med etableringen henholdsvis eksekveringen af Delprojekter. 17. FORSIKRING 17.1 Alle fornødne forsikringer til sikring af de enkelte Delprojekter skal tegnes umiddelbart forud for eksekveringen af de enkelte Delprojekter for at sikre iagttagelse af til en hver tid gældende forsikringslovgivning. Parterne skal før igangsættelsen af et delprojekt gennemgå de relevante aktiver og deres forsikringsforhold. 18. EJERFORHOLD 18.1 Ejerforholdene for de respektive Delprojekter skal afklares forud for eksekveringen af de enkelte Delprojekter for at sikre sig imod pantsætning, salg e.a. Side 11

13 19. TVISTER 19.1 Enhver tvist, der udspringer af Aftalen, skal forsøges bilagt i mindelighed mellem Parterne evt. ved uvildig teknisk vurdering Såfremt en tvist ikke kan løses i mindelighed af Parterne, kan hver Part indbringe sagen for Retten på Frederiksberg. 20. OPSIGELSE AF AFTALEN 20.1 Hver part kan opsige nærværende aftale med 3 (tre) års varsel Opsigelsen af aftalen har alene effekt for projekter som endnu ikke er besluttet jf. punkt 4.4 for anlæg som allerede er igangsat eller etablerede er aftalen fortsat gældende jf. i øvrigt punkterne 13.2 og EKSEMPLARER 21.1 Underskrevne Parter erklærer at være tegningsberettiget Aftalen er underskrevet i 2 (to) eksemplarer, hvoraf Kloakselskabet har fået 1 (et) eksemplar og Kommunen 1 (et) eksemplar. 22. UNDERSKRIFTER Den / 2015 Den / 2015 For Frederiksberg Kloak A/S For Frederiksberg Kommune Pernille Høxbro, Formand Jørgen Glenthøj, Borgmester Søren Krøigaard, adm. direktør Torben Kjærgaard, Kommunaldirektør Side 12

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.:

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.: H:\Miljø\Jord og Vand\Klimatilpasning\Sjællandsgade\Kontrakt medfinansiering Ringsted EZR 29 09 15.docx Kontrakt Mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29777373 Og Ringsted Kommune

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR )

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR ) AFTALE Mellem Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre Cvr.nr. 65307316 ( Projektejer ) og HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre CVR-nr. 32

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR )

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem Lejerbo Københan Akacieparken 2500 Valby [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Baggrunden for loven Kommuneaftalen for 2013 Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Hørsholm Vand ApS Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm CVR-nr.: 32 44 71 04]

Kontrakt. mellem. Hørsholm Vand ApS Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm CVR-nr.: 32 44 71 04] Kontrakt mellem Hørsholm Vand ApS Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm CVR-nr.: 32 44 71 04] og Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm CVR-nr.: 70960516 (tilsammen Parterne ) i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X ) og [HOFOR Spildevand København A/S] c/o Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om gennemførelse

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Vejledning om klimatilpasningsprojekter

Vejledning om klimatilpasningsprojekter Vejledning om klimatilpasningsprojekter Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 KLIMATILPASNINGSPROJEKTER OVERORDNET Vejledning om klimatilpasningsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

7 PARTS AFTALE. mellem

7 PARTS AFTALE. mellem 7 PARTS AFTALE mellem KØBENHAVNS KOMMUNE, FREDERIKSBERG KOMMUNE, GLADSAXE KOMMUNE, GENTOFTE KOMMUNE, HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S, FREDERIKSBERG KLOAK A/S, & NORDVAND A/S om koordinering af Fælles klimatilpasningsprojekter

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] ( X ) ( HOFOR )

AFTALE [indsæt udkastdato] ( X ) ( HOFOR ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X ) og [HOFOR Spildevand København A/S] c/o HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR )

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e))

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e)) Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 mellem og ejeren/ejerne, (navn(e)) af ejendommen

Læs mere

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Aftale om grøn omstilling Kommunerne vil i 2013: løfte investeringerne i klimatilpasning med

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

SAMEJEAFTALE. Mellem. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Region Nordjylland. Specialsektoren. Niels Bohrs Vej 30.

SAMEJEAFTALE. Mellem. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Region Nordjylland. Specialsektoren. Niels Bohrs Vej 30. SAMEJEAFTALE Mellem Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Og Region Nordjylland Specialsektoren Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Vedrørende ejendommen matr.nr. XX, XX, beliggende [adresse]

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 7. januar 2014 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 Klima-Konference VandPlus 8. januar 2014 Bue Rømer Tidemann Forsyningssekretariatet SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Kontrakt. SK Spildevand A/S (Kloakforsyningen) ejeren. ejendommen. medlemskab af Kloakforsyningen

Kontrakt. SK Spildevand A/S (Kloakforsyningen) ejeren. ejendommen. medlemskab af Kloakforsyningen Bilag 1 Standardkontrakt ved medlemskab af Kloakforsyningen Denne kontrakts ordlyd gælder for ejendomme der accepterer tilbuddet om medlemskab af Kloakforsyningen. Tilbuddet gælder for ejendomme der efter

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

ALLONGE TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. JUNI 2004 OG TIL ALLONGE AF 10. MAJ 2010 TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10.

ALLONGE TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. JUNI 2004 OG TIL ALLONGE AF 10. MAJ 2010 TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. ALLONGE TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. JUNI 2004 OG TIL ALLONGE AF 10. MAJ 2010 TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. JUNI 2004 mellem Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C CVR-nr.:

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Bilag 1 AFTALETILLÆG NR. 3 TIL AFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å-SYSTEMET MELLEM

Bilag 1 AFTALETILLÆG NR. 3 TIL AFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å-SYSTEMET MELLEM Bilag 1 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166579 AFTALETILLÆG NR. 3 TIL AFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand NOTAT Projekt Medfinansiering Brendstrupgrøften Projektnummer 1331500203 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Aarhus Kommune Brendstrupgrøften del 2 som medfinansieringsprojekt Gitte K.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Klikovand Seminar 20. februar 2013 Malte Lisberg Jensen Forsyningssekretariatet ANLÆG ELLER DRIFT - HVOR LANGT KAN MAN GÅ 1 Spildevandsselskaberne

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser Indholdsfortegnelse 1. ens parter 1 2. Indledende bestemmelser 1 3. Beskrivelse af det lejede 1 4. Lejemålets anvendelse 2 5. Lejemålets overtagelse og ikrafttræden

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.]

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] København September 2014 Sagsnr. 028156-0064 aa/cru/ssk UDKAST 21. september 2014 Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] Mellem Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1

Læs mere