Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk"

Transkript

1 Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015

2 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektets baggrund Formål Sammenfatning Organisation og projektansvarlig Forhandling med berørte parter Indstilling Projektets gennemførelse Redegørelse for projektforslaget Plangrundlag Andre forundersøgelser Forholdet til andre myndigheder og anden lovgivning Beregningsmetode Varmegrundlag Produktionsanlæg Produktion og afsætning Økonomiske forudsætninger Vurdering af projektforslaget Selskabsøkonomi Samfundsøkonomiske konsekvenser CO 2 besparelse Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Placering af solvarmeanlæg Fjernvarmeledning Selskabsøkonomi reference Selskabsøkonomi projekt Samfundsøkonomi reference Samfundsøkonomi projekt

3 Indledning 3 1 Indledning 1.1 Projektets baggrund Bælum Varmeværk er et fjernvarmeselskab, der producerer fjernvarme til borgerne i Bælum by. Fjernvarmen produceres i dag på en naturgaskedel og to naturgasmotorer. Fra 1. november 2015 pålægges Bælum Varmeværk at omstille afregningen af anlæggets elproduktion fra treledstariffen til det frie elmarkeds priser. Denne omstilling vil have stor økonomisk betydning og Bælum Varmeværk har i den sammenhæng undersøgt mulighederne for etablering af alternativ varmeproduktion i form af solvarme. 1.2 Formål Bælum Varmeværk fremsender hermed projektforslag for etablering af et solvarmeanlæg øst for Bælum by med tilhørende transmissionsledning mellem solvarmeanlægget og kraftvarmeværket med henblik på godkendelse i henhold til Varmeforsyningsloven. Varmeproduktionen fra solvarmeanlægget vil fortrænge dele af varmeproduktionen på den eksisterende naturgaskedel og naturgasmotorerne. 1.3 Sammenfatning Dette projektforslag behandler etableringen af et m 2 solvarmeanlæg øst for Bælum Varmeværk med tilhørende fjernvarmeledning mellem solvarmeanlægget og kraftvarmeværket. Det nye solvarmeanlæg forventes at dække 25 % af varmeproduktionen til Bælum. Den samlede anlægsinvestering til etablering af det nye solvarmeanlæg, fjernvarmerør, varmeakkumuleringstank og grund er vurderet til i alt 11,1 mio. kr. Selskabsøkonomisk resulterer projektet i et akkumuleret overskud over 20 år på ca. 7,2 mio. kr. svarende til ca kr. pr. år. De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 0,6 mio. kr. ved etablering af solvarmeanlægget.

4 Indledning Organisation og projektansvarlig Bælum Varmeværk er ansvarlig for projektet, mens Rebild Kommune er den projektgodkendende myndighed. I forbindelse med udarbejdelsen af dette projektforslag er Plan & Projekt rådgiver for Bælum Varmeværk. 1.5 Forhandling med berørte parter De berørte parter, der er i henhold til Varmeforsyningsloven, skal, i forbindelse med Rebild Kommunes behandling af projektforslaget, høres i en høringsperiode på fire uger, inden Rebild Kommune politisk kan godkende projektforslaget. De berørte parter er HMN Naturgas Rebild Kommune Lodsejer til berørt matrikel Naboer til grunden hvorpå det kommende solvarmeanlæg planlægges etableret. Bælum Varmeværk har på nuværende tidspunkt ikke indgået betinget købsaftale med ejeren af grunden, hvorpå solvarmeanlægget planlægges etableret. Der er foretaget indledende forhandlinger med lodsejeren af matrikellen 23a, Bælum By, Bælum, der fremføres fjernvarmeledning hen over, se bilag Indstilling Bælum Varmeværk ønsker at etablere et solvarmeanlæg til at indgå i varmeproduktionen, og ansøger hermed om Rebild Kommunes godkendelse af dette projektforslag efter Varmeforsyningslovens bestemmelser og godkendelse efter BEK nr af 23. september 2015 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I indstillingen tages der forbehold for at lokalplan for området bliver godkendt af Rebild Kommune at der indgås endelig aftale med den ejer af grunden, hvorpå solvarmeanlægget ønskes placeret at der indgås endelig aftale med ejer af jordstykket som berøres af fjernvarmeledningen at der kan indgås en aftale med en leverandør af solvarmeanlægget 1.7 Projektets gennemførelse Projektet forventes godkendt af Rebild Kommune ultimo 2015 i henhold til Varmeforsyningsloven. Solvarmeanlægget planlægges udbudt efter godkendelse af projektforslaget. Anlægsfasen planlægges at ske herefter, således at solvarmeanlægget er i drift ultimo 2016.

5 Redegørelse for projektforslaget 5 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Plangrundlag Lov om varmeforsyning Jf. Varmeforsyningsloven LBK nr af 24. november 2014 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, er det forudsat, at der udarbejdes projektforslag for ændringer af kollektive varmeforsyningsanlæg, hvilket er uddybet i BEK nr af 23. september 2015 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Lov om elforsyning Kraftvarmeværket berøres ikke af Elforsyningsloven, og derfor skal projektet ikke myndighedsmæssigt behandles efter Elforsyningsloven. Bælum Varmeværk er et naturgasfyret kraftvarmeværk. Fra 1. november 2015 skal kraftvarmeværket overgå fra elafregning efter treledstariffen til afregning på det frie elmarked Kommunal varmeplanlægning Projektet berører ikke direkte den øvrige varmeplanlægning i Rebild Kommune. 2.2 Andre forundersøgelser Erhvervelse af grund Det er nødvendigt at erhverve en grund til opførelse af solvarmeanlægget, idet det ikke er muligt at placere anlægget på selskabets egen grund. Der er indledt forhandlinger med ejeren (Rebild Kommune) om erhvervelse af den udsete grund. Placeringen af solvarmeanlægget på grunden kan ses på bilag 1. Fjernvarmeledningen mellem solvarmeanlægget og værket påtænkes etableret i offentlig vej og private arealer ved indgåelse af frivillige aftaler. Den berørte matrikel, der etableres fjernvarmeledning bliver pålagt servitut og brugsret, der søges opnået på ekspropriationslignende vilkår. Trace for fjernvarmeledningen fremgår af bilag Forholdet til andre myndigheder og anden lovgivning Lov om miljøbeskyttelse I forbindelse med anlægsfasen kontaktes Rebild Kommune vedrørende miljøgodkendelse af solvarmeanlægget i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

6 Redegørelse for projektforslaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer I LBK nr. 939 af 3. juli 2013 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer skal vurderes, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af projektet. Dette sker ved udarbejdelse af et SMV 1 screeningsnotat, der vil afklare, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Det vurderes ikke, at SMV screeningen vil udløse en egentlig miljøvurdering Lokalplan m.m. Der skal inden etablering udarbejdes en lokalplan for området, hvor solvarmeanlægget planlægges opført Byggelovgivningen Etablering af anlægget kræver en byggetilladelse fra Rebild Kommune. Ansøgning om byggetilladelse vil blive foretaget af den totalleverandør af solvarmeanlægget, som Bælum Varmeværk indstiller til at etablere anlægget. 2.4 Beregningsmetode De selskabsøkonomiske konsekvensberegninger ved projektet er gennemført som marginale beregninger, hvor der kun er inddraget faktorer, der berører økonomien i selve projektet. Afskrivninger af eksisterende anlæg, eksisterende lån, administration og lignende, der ikke påvirker projektet, er derfor ikke indeholdt. Beregningerne er foretaget over en planperiode på 20 år. Beregningerne er udført i faste 2015 priser. Der er udført to beregninger Én ved fortsat drift med naturgaskedel og naturgasmotorer (referencen) Én ved fortsat drift med naturgaskedel og naturgasmotorer samt supplement fra et solvarmeanlæg (projektet) I begge beregninger er elafregningen baseret på markedspriser for el. Beregningen viser således ikke de økonomiske konsekvenser ved overgang fra treledsafregning til markedsafregning, men alene gevinsten ved etablering af solvarmeanlægget. Til simulering af energiomsætningen er der anvendt programmet energypro, hvor driftsstrategien er bestemt efter princippet om en prioritering af produktionsanlæg ud fra de laveste nettovarmeproduktionsomkostninger. Selskabs og samfundsberegninger er udført i et regneark. Resultaterne af beregningerne kan udelukkende bruges til at sammenligne projektet og referencen i forhold til hinanden. Beregningerne siger ikke noget om den generelle selskabsøkonomi for Bælum Varmeværk. 1 Strategisk Miljø Vurdering

7 Redegørelse for projektforslaget Varmegrundlag Varmegrundlaget er bestemt med udgangspunkt i varmeproduktionen i 2013, 2014 og Varmegrundlag Varmesalg Ledningstab I alt Bælum Varmeværk MWh MWh MWh Ved etablering af en transmissionsledning mellem solvarmeanlægget og kraftvarmeværket er der beregnet et årligt varmetab på 118 MWh (serie 3 fjernvarmerør som dobbeltrør). 2.6 Produktionsanlæg På Bælum Varmeværk er opstillet følgende produktionsanlæg Anlæg Indfyret Elektrisk Termisk effekt effekt effekt Brændsel Naturgasmotor kw 735 kw kw Naturgas Naturgasmotor kw 735 kw kw Naturgas Naturgaskedel kw kw Naturgas I alt kw kw kw For at optimere produktionen i forhold til priserne på elmarkedet og varmebehovet er der opstillet en varmeakkumuleringstank, hvormed det er muligt at lagere varmeproduktionen. Varmeakkumuleringstanken har en samlet nyttevolumen på 400 m 3 svarende til lagring af ca. 16 MWh varme. Ude ved solvarmeanlægget opføres en varmeakkumuleringstank på m³. 2.7 Produktion og afsætning Der produceres varme på de anlæg, der resulterer i den laveste nettovarmeproduktionspris. Der redegøres senere i projektforslaget for afregningsforholdene på elmarkedet. Af nedenstående skema fremgår produktionen og brændselsforbruget i henholdsvis reference og projektsituationen. Produktionsanlæg Reference Varmeproduktion Elproduktion Naturgasforbrug Naturgasmotorer 720 MWh 483 MWh MWh Naturgaskedel MWh MWh I alt MWh 483 MWh MWh

8 Redegørelse for projektforslaget 8 Produktionsanlæg Projekt Varmeproduktion Elproduktion Naturgasforbrug Naturgasmotorer 633 MWh 426 MWh MWh Naturgaskedel MWh MWh Solvarmeanlæg MWh I alt MWh 426 MWh MWh Som det ses af ovenstående, vil det nye solvarmeanlæg fortrænge kraftvarmeproduktion og produktion på naturgaskedlen. Varmeproduktionen fra solvarmeanlægget vil dække ca. 25 % af det samlede varmeproduktionsbehov i Bælum. Energiomsætningen er simuleret med priserne på elspotmarkedet, som de var fra oktober 2014 til september Det skal bemærkes, at produktionen er simuleret og kan afvige i forhold til den faktiske produktion ved andre betingelser, herunder specielt andre elpriser, brændselspriser, kolde vintre samt udetider på produktionsanlæg ved havari m.m. 2.8 Økonomiske forudsætninger Investering og finansiering Etablering af solvarmeanlægget er budgetteret til 11,1 mio. kr. Budgettet er baseret på indhentning af budgetpriser fra leverandør af solvarmeanlæg, samt priser fra lignende projekter. Investeringen ved opførelse af det nye solvarmeanlæg omfatter følgende hovedpunkter Solfangerfelt Vekslerunit Solvarmestyring Teknikbygning Fjernvarmerør i solfangerfelt Transmissionsledning Varmeakkumuleringstank Grundkøb Projektering og myndighedsbehandling Indeholdt i investeringen er 1,0 mio. kr. i tilskud i form af energibesparelser. Bruttoinvesteringen udgør således samlet 12,1 mio. kr. Investeringer er forudsat finansieret med et 25 årigt, fastforrentet aftalelån med en rente på 2,0 %. Som garantiprovision opkræver Rebild Kommune et engangsbeløb på 1,5 % af lånet. Den samlede investering afskrives lig afdrag på lån over 25 år. Endelig finansiering af projektet afklares senere.

9 Redegørelse for projektforslaget Afregning af elproduktionen Afregning af elproduktionen sker efter markedsvilkår på elspotmarkedet. I beregningerne er anvendt elspotpriserne for DK Vest i perioden oktober 2014 til september Der er således ikke anvendt finansielle kontrakter. Indfødningstarif, produktionsgebyr, spotgebyr og månedligt håndteringsgebyr indgår ikke i beregningerne, da de ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på den marginale økonomi Pristillæg til elproduktion Ved afregning efter markedsvilkår får Bælum Varmeværk tildelt et grundbeløb. Dette pristillæg udbetales frem til 2019 og er et produktionsuafhængigt pristillæg, hvorfor det er valgt ikke at tage dette beløb med i beregningerne for referencen og projektet over den 20 årige beregningsperiode Elproduktionstilskud Bælum Varmeværk modtager et elproduktionstilskud som et fast beløb pr. måned. Beløbet er produktionsuafhængigt og er ikke indregnet i beregningerne Manuel reserve Markedet for manuel reserve har udvist meget lave afregningspriser, hvorfor det ikke er inddraget i beregningerne. Øges priserne igen, vil det påvirke projektet positivt ved en omstilling til vedvarende energi, idet der vil være flere timer, hvor naturgasmotoren ikke er i planlagt drift og dermed længere tidsrum til at stå til rådighed Regulerkraft Der er ikke indregnet eventuel indtjening fra regulerkraft, men det samme forhold vil være gældende som ved manuel reserve, hvor omstilling til vedvarende energi vil medføre flere timer, hvor der kan tilbydes regulerkraftydelser Brændselspriser Naturgas I beregningerne er anvendt den gennemsnitlige naturgaspris fra Gaspoint Nordic i perioden august 2014 til august 2015, som var 1,933 kr./m 3. HMN Naturgas er naturgasdistributør, og der betales nødforsyningsbetaling på 0,0157 kr./m 3, samt alle afgifter som naturgas er belagt med. Afgifterne på naturgas er distributions, energi, CO 2, methan og NO X afgifter.

10 Redegørelse for projektforslaget 10 Distributionsafgiften udgør i 2015 Distributionsafgift m 3 0,813 kr./m m 3 0,797 kr./m m 3 0,464 kr./m m 3 0,280 kr./m m 3 0,204 kr./m 3 HMN Naturgas distributionsafgifts faste andel på 300 kr./år er ikke medtaget i beregningerne, idet denne er ens i referencen og projektet. De øvrige gældende afgiftssatser for 2015 er Afgifter på naturgas Energiafgift Gasmotorer 2,158 kr./m 3 Energiafgift Gaskedel 45,40 kr./gj CO 2 afgift 0,384 kr./m 3 NO X afgift Gasmotorer 0,146 kr./m 3 NO X afgift Gaskedel 0,042 kr./m 3 Methanafgift Gasmotor 0,066 kr./m 3 Afgifterne reguleres med nettoprisindekset Smøreolie til naturgasmotor Prisen på smøreolie er fastsat til 30 kr./liter. Energiafgiften på smøreolie er i ,955 kr./liter, mens CO 2 afgiften er 0,451 kr./liter Prisudvikling på brændsler og el Priserne på brændsler og el er forudsat at følge den generelle prisudvikling Drift og vedligeholdelse naturgasmotorer og kedel Til løbende drift og vedligeholdelse af naturgasmotorerne er regnet med en udgift på 65 kr./mwh samt et smøreolieforbrug på 0,15 liter/mwh el. Ved naturgaskedlen er der en årlig omkostning til drift og vedligeholdelse på kr. samt en løbende drift og vedligeholdelsesudgift på 10 kr./mwh Drift og vedligeholdelse solvarmeanlæg Til løbende drift og vedligeholdelse på solvarmeanlægget er regnet med en udgift på 5,00 kr./mwh.

11 Vurdering af projektforslaget 11 3 Vurdering af projektforslaget I det følgende er givet en nærmere vurdering af projektets konsekvenser samt de samfundsmæssige forhold. 3.1 Selskabsøkonomi Selskabsøkonomisk viser beregningerne, at Bælum Varmeværk over en betragtningsperiode på 20 år, ved etablering af solvarmeanlægget, vil opnå en akkumuleret likviditetstilvækst på 7,2 mio. kr. eller årligt svarende til en gennemsnitlig likviditetstilvækst på kr. Nærmere detaljer for de selskabsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 3 og Samfundsøkonomiske konsekvenser Samfundsøkonomisk viser beregningerne en besparelse på 0,6 mio. kr. ved etablering af solvarmeanlægget fremfor fortsat drift kun med naturgasmotoren og kedlen. Nærmere detaljer for de samfundsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 5 og CO 2 besparelse Etablering af solvarmeanlægget vil medføre en årlig reduktion af CO 2 udledning på ca. 490 ton.

12 Bilag 1 Placering af solfangeranlæg

13 59,6 m 59,6 m 107 m 1,86 m 26o, Bælum By, Bælum Fjernvarmeledning Ca. 26 m2 teknikbygning m3 akkumuleringstank Plan & Projekt A/S Godthåbsvej 19, 8660 Skanderborg - Telefon Bælum Varmeværk Bilag 1 - Placering af solfangeranlæg Sag: Mål: - Tegn. nr.: 1 Afgrænsning af matrikel 26o, Bælum By, Bælum Udført af: Dato: Rev. dato LM Plan&Projekt

14 Bilag 2 Fjernvarmeledning

15 Matrikel 32g, Bælum By, Bælum Ejer: Bælum Varmeværk Adresse: Grønnegade 4a Matrikel 33b, Bælum By, Bælum Ejer: Bælum Varmeværk Adresse: Vestergade 16 Matrikel 23a, Bælum By, Bælum Ejer: Morten Laursen Adresse: Dragsgaardsvej 9 Ca. 550 m ledning etableres på matriklen Fjernvarmeledning 26o, Bælum By, Bælum Ejer: Rebild Kommune Adresse: Håndværkervej 21 Plan & Projekt A/S Godthåbsvej 19, 8660 Skanderborg - Telefon Ca. 26 m2 teknikbygning og m3 akkumuleringstank Bælum Varmeværk Bælum Varmeværk Bilag 2 - Fjernvarmeledning Sag: Mål: - Tegn. nr.: 2 Afgrænsning af matrikler som er berørt af fjernvarmeledningen fra solfangeranlægget til varmeværket Udført af: Dato: Rev. dato LM Plan&Projekt

16 Bilag 3 Selskabsøkonomi reference

17 Bælum Varmeværk Plan & Projekt A/S Reference Oktober 2015 Anlægsspecifikationer Gaskedel Brændsel Naturgas Termisk effekt kw Indfyret effekt kw Termisk virkningsgrad % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Gasmotor 1 Brændsel Naturgas Termisk effekt kw Elektrisk effekt kw Indfyret effekt kw Termisk virkningsgrad % 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 Elvirkningsgrad % 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 Total virkningsgrad % 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 Gasmotor 2 Brændsel Naturgas Termisk effekt kw Elektrisk effekt kw Indfyret effekt kw Termisk virkningsgrad % 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 Elvirkningsgrad % 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 Total virkningsgrad % 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 Akkumuleringstank Effektivvolumen m³ Energiomsætning Varmeproduktion Gasmotor 1 MWh Gasmotor 2 MWh Gaskedel MWh Sum MWh Elproduktion Gasmotor 1 MWh Gasmotor 2 MWh Sum MWh Driftstimer Gasmotor 1 timer Gasmotor 2 timer Brændsler Naturgas 1000 m³ Naturgas MWh Sum MWh Brændsler produktionsenheder Gasmotor m³ Gasmotor m³ Gaskedel 1000 m³ Brændselsfordeling - energiafgift Naturgas motor m³ Naturgas motor m³ Naturgas kedel 1000 m³ Sum 1000 m³ Afgiftsformel naturgas E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 Brændværdi Plan & Projekt A/S Side 1 af Naturgas kwh/nm 3 11,0

18 Bælum Varmeværk Plan & Projekt A/S Reference Oktober 2015 Energipriser og afgifter Gas Gaspris kr./m 3 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 Distributionsafgift Nm 3 kr./m 3 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0, Nm 3 kr./m 3 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0, Nm 3 kr./m 3 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0, Nm 3 kr./m 3 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0, mio. Nm 3 kr./m 3 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 Nødforsyning kr./m 3 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 Energiafgift (motor) kr./m 3 2,158 2,200 2,243 2,287 2,332 2,377 2,424 2,471 2,520 2,569 2,619 2,670 2,723 2,776 2,830 2,886 2,942 2,999 3,058 3,118 Energiafgift (kedel) kr./gj 45,400 46,288 47,193 48,116 49,057 50,016 50,995 51,992 53,009 54,045 55,102 56,180 57,279 58,399 59,541 60,705 61,893 63,103 64,337 65,595 CO 2 -afgift kr./m 3 0,384 0,392 0,399 0,407 0,415 0,423 0,431 0,440 0,448 0,457 0,466 0,475 0,484 0,494 0,504 0,513 0,523 0,534 0,544 0,555 NO x -afgift (motor) kr./m 3 0,146 0,149 0,152 0,155 0,158 0,161 0,164 0,167 0,170 0,174 0,177 0,181 0,184 0,188 0,191 0,195 0,199 0,203 0,207 0,211 NO x -afgift (kedel) kr./m 3 0,042 0,043 0,044 0,045 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 0,050 0,051 0,052 0,053 0,054 0,055 0,056 0,057 0,058 0,060 0,061 Methanafgift (motor) kr./m 3 0,066 0,067 0,069 0,070 0,071 0,073 0,074 0,076 0,077 0,079 0,080 0,082 0,083 0,085 0,087 0,088 0,090 0,092 0,094 0,095 Smøreolie Smøreolie kr./liter 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Energiafgift kr./liter 1,955 1,993 2,032 2,072 2,112 2,154 2,196 2,239 2,283 2,327 2,373 2,419 2,467 2,515 2,564 2,614 2,665 2,717 2,770 2,825 CO 2 -afgift kr./liter 0,451 0,460 0,469 0,478 0,487 0,497 0,507 0,516 0,527 0,537 0,547 0,558 0,569 0,580 0,591 0,603 0,615 0,627 0,639 0,652 Specifikke driftsudgifter Gasmotor Drift- og vedligeholdelse kr./mwh 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 Smøreolieforbrug liter/mwh el 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Gaskedel Drift- og vedligeholdelse årlig omkoskr./år Drift- og vedligeholdelse kr./mwh 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 El Elsalg kr Generelle forudsætninger Inflation % 1,96% Lånerente nye finansieringer % 2,00% Garantiprovision % 1,50% Investeringer Investering kr Afskrivning - Lineær Afskrivning år 20 Plan & Projekt A/S Side 2 af

19 Bælum Varmeværk Plan & Projekt A/S Reference Selskabsøkonomi Oktober 2015 Driftsudgifter Gas Gaspris 1000 kr Distributionsafgift 1000 kr Nødforsyning 1000 kr Energiafgift (motor) 1000 kr Energiafgift (kedel) 1000 kr CO2-afgift 1000 kr NOx-afgift (motor) 1000 kr NOx-afgift (kedel) 1000 kr Methanafgift (motor) 1000 kr Samlet udgift til gas 1000 kr Smøreolie Smøreolie 1000 kr Energiafgift 1000 kr. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 CO2-afgift 1000 kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet udgift til smøreolie 1000 kr Drift og vedligeholdelse D&V gasmotor 1000 kr D&V gaskedel 1000 kr Samlet udgift til drift og vedligehold 1000 kr Samlede driftsudgifter 1000 kr Indtægter Elsalg 1000 kr Samlede indtægter 1000 kr Resultat af ordinær drift Resultat af ordinær drift 1000 kr Finansielle omkostninger Finanseringsudgifter og afskrivninger Afskrivninger 1000 kr Renter 1000 kr Samlede finansieringsudgifter 1000 kr Resultat inklusive finansielle omkostninger 1000 kr Plan & Projekt A/S Side 3 af

20 Bilag 4 Selskabsøkonomi projekt

21 Bælum Varmeværk Plan & Projekt A/S Projekt - Solvarme Oktober 2015 Anlægsspecifikationer Gaskedel Brændsel Naturgas Termisk effekt kw Indfyret effekt kw Termisk virkningsgrad % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Gasmotor 1 Brændsel Naturgas Termisk effekt kw Elektrisk effekt kw Indfyret effekt kw Termisk virkningsgrad % 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 Elvirkningsgrad % 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 Total virkningsgrad % 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 Gasmotor 2 Brændsel Naturgas Termisk effekt kw Elektrisk effekt kw Indfyret effekt kw Termisk virkningsgrad % 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 Elvirkningsgrad % 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 Total virkningsgrad % 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 Solfanger Effekt kwh/m 2 /år 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 Akkumuleringstank Effektivvolumen m³ Akkumuleringstank (solfangeranlæg) Effektivvolumen m³ Energiomsætning Varmeproduktion Gasmotor 1 MWh Gasmotor 2 MWh Gaskedel MWh Solfanger MWh Sum MWh Elproduktion Gasmotor 1 MWh Gasmotor 2 MWh Sum MWh Driftstimer Gasmotor 1 timer Gasmotor 2 timer Brændsler Naturgas 1000 m³ Naturgas MWh Sum MWh Brændsler produktionsenheder Gasmotor m³ Gasmotor m³ Gaskedel 1000 m³ Brændselsfordeling - energiafgift Naturgas motor 1000 m³ Naturgas kedel 1000 m³ Sum 1000 m³ Afgiftsformel naturgas E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 E/0,67 Brændværdi Naturgas kwh/nm 3 11,0 Plan & Projekt A/S Side 1 af

22 Bælum Varmeværk Plan & Projekt A/S Projekt - Solvarme Oktober 2015 Energipriser og afgifter Gas Gaspris kr./m 3 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 1,933 Distributionsafgift Nm 3 kr./m 3 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 0, Nm 3 kr./m 3 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0, Nm 3 kr./m 3 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0, Nm 3 kr./m 3 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0, mio. Nm 3 kr./m 3 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 Nødforsyning kr./m 3 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 Energiafgift (motor) kr./m 3 2,158 2,200 2,243 2,287 2,332 2,377 2,424 2,471 2,520 2,569 2,619 2,670 2,723 2,776 2,830 2,886 2,942 2,999 3,058 3,118 Energiafgift (kedel) kr./gj 45,400 46,288 47,193 48,116 49,057 50,016 50,995 51,992 53,009 54,045 55,102 56,180 57,279 58,399 59,541 60,705 61,893 63,103 64,337 65,595 CO 2 -afgift kr./m 3 0,384 0,392 0,399 0,407 0,415 0,423 0,431 0,440 0,448 0,457 0,466 0,475 0,484 0,494 0,504 0,513 0,523 0,534 0,544 0,555 NO x -afgift (motor) kr./m 3 0,146 0,149 0,152 0,155 0,158 0,161 0,164 0,167 0,170 0,174 0,177 0,181 0,184 0,188 0,191 0,195 0,199 0,203 0,207 0,211 NO x -afgift (kedel) kr./m 3 0,042 0,043 0,044 0,045 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 0,050 0,051 0,052 0,053 0,054 0,055 0,056 0,057 0,058 0,060 0,061 Methanafgift (motor) kr./m 3 0,066 0,067 0,069 0,070 0,071 0,073 0,074 0,076 0,077 0,079 0,080 0,082 0,083 0,085 0,087 0,088 0,090 0,092 0,094 0,095 Smøreolie Smøreolie kr./liter 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Energiafgift kr./liter 1,955 1,993 2,032 2,072 2,112 2,154 2,196 2,239 2,283 2,327 2,373 2,419 2,467 2,515 2,564 2,614 2,665 2,717 2,770 2,825 CO 2 -afgift kr./liter 0,451 0,460 0,469 0,478 0,487 0,497 0,507 0,516 0,527 0,537 0,547 0,558 0,569 0,580 0,591 0,603 0,615 0,627 0,639 0,652 Specifikke driftsudgifter Gasmotor Drift og vedligeholdelse kr./mwh 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 Smøreolieforbrug liter/mwh el 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Gaskedel Drift og vedligeholdelse årlig omkos kr./år Drift og vedligeholdelse kr./mwh 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Solfanger Drift og vedligeholdelse kr./mwh 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 El Elsalg kr Generelle forudsætninger Inflation % 1,96% Lånerente nye finansieringer % 2,00% Investeringer Investeringer Solfangeranlæg mv kr Afskrivning - Lig afdrag Afskrivning år 25 Plan & Projekt A/S Side 2 af

23 Bælum Varmeværk Plan & Projekt A/S Projekt - Solvarme Selskabsøkonomi Oktober 2015 Driftsudgifter Gas Gaspris 1000 kr Distributionsafgift 1000 kr Nødforsyning 1000 kr Energiafgift (motor) 1000 kr Energiafgift (kedel) 1000 kr CO2-afgift 1000 kr NOx-afgift (motor) 1000 kr NOx-afgift (kedel) 1000 kr Methanafgift (motor) 1000 kr Samlet udgift til gas 1000 kr Smøreolie Smøreolie 1000 kr Energiafgift 1000 kr. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 CO 2 -afgift 1000 kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet udgift til smøreolie 1000 kr Drift og vedligeholdelse D&V gasmotor 1000 kr D&V gaskedel 1000 kr D&V solfanger 1000 kr Samlet udgift til drift og vedligehold 1000 kr Samlede driftsudgifter 1000 kr Indtægter Elsalg 1000 kr Samlede indtægter 1000 kr Resultat af ordinær drift Resultat af ordinær drift 1000 kr Finansielle omkostninger Finanseringsudgifter og afskrivninger Renter og afskrivninger 1000 kr Samlede finansieringsudgifter 1000 kr Resultat inklusive finansielle omkostninger 1000 kr Projektets økonomi Resultat reference 1000 kr Resultat projekt 1000 kr Dækningsbidrag 1000 kr Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr Økonomiske nøgletal Besparelse over 10 år 1000 kr Besparelse over 20 år 1000 kr Simpel gennemsnitlig årlig besparelse 1000 kr. 361 Simpel tilbagebetalingstid år 13 Intern rente % - Plan & Projekt A/S Side 3 af

24 Bilag 5 Samfundsøkonomi reference

25 Bælum Varmeværk Plan & Projekt A/S Reference Samfundsøkonomi og miljø Oktober 2015 Energiforhold Kraftvarmeværk Naturgas (motor) MWh Naturgas (kedel) MWh Elproduktion MWh Miljøforhold CO 2 -ækvivalenter CO 2 ton 1.976, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 CH 4 ton 45,9 45,7 45,9 45,6 45,6 45,7 45,9 46,0 46,1 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 N 2 O ton 9,56 9,54 9,59 9,63 9,68 9,69 9,69 9,71 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 CO 2 -ækvivalenter i alt ton 2.031, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret ton 2.031, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 NO X ton 1,71 1,70 1,72 1,72 1,74 1,74 1,74 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 NO X akkumuleret ton 1,71 3,41 5,13 6,85 8,59 10,33 12,07 13,83 15,59 17,35 19,11 20,87 22,64 24,40 26,16 27,92 29,68 31,44 33,20 34,97 SO 2 ton -0,12-0,12-0,08-0,08-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07 SO 2 akkumuleret ton -0,12-0,23-0,31-0,39-0,46-0,53-0,60-0,67-0,74-0,81-0,87-0,94-1,01-1,08-1,14-1,21-1,28-1,35-1,41-1,48 PM 2,5 ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PM 2,5 akkumuleret ton 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 Akkumuleret CO 2 -ækvivalenter ton ,4 ton over 20 år NO X - netto ton 35,0 ton over 20 år SO 2 - netto ton -1,5 ton over 20 år PM 2,5 akkumuleret ton 0,1 ton over 20 år Plan & Projekt A/S Side 1 af

26 Bælum Varmeværk Plan & Projekt A/S Reference Samfundsøkonomi og miljø Oktober 2015 Afgifter Gas Energiafgift (motor) 1000 kr Energiafgift (kedel) 1000 kr CO2-afgift 1000 kr NOx-afgift (motor) 1000 kr NOx-afgift (kedel) 1000 kr Methanafgift (motor) 1000 kr I alt 1000 kr Smøreolie Energiafgift 1000 kr. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 CO2-afgift 1000 kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 1000 kr. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Afgifter i alt 1000 kr Samfundsøkonomiske omkostninger Gas 1000 kr Elindtægt 1000 kr Drift og vedligeholdelse 1000 kr Investeringer 1000 kr Skrotværdi 1000 kr. 0 Miljøomkostninger 1000 kr Skatteforvridning - 20% af afgifter 1000 kr I alt 1000 kr Akkumulerede samfundsøkonomiskeomkostninger - faste priser Akkumulerede samfundsøkonomiskeomkostninger - nuværdi 59,2 mio. kr. 39,5 mio. kr. Plan & Projekt A/S Side 2 af

27 Bilag 6 Samfundsøkonomi projekt

28 Bælum Varmeværk Plan & Projekt A/S Projekt - Solvarme Samfundsøkonomi og miljø Oktober 2015 Energiforhold Kraftvarmeværk Naturgas (motor) MWh Naturgas (kedel) MWh Elproduktion MWh Solfangeranlæg Solfanger MWh Miljøforhold CO 2 -ækvivalenter CO 2 ton 1.506, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 CH 4 ton 40,4 40,3 40,4 40,1 40,2 40,3 40,4 40,5 40,6 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 N 2 O ton 7,12 7,10 7,14 7,18 7,22 7,23 7,24 7,25 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 CO 2 -ækvivalenter i alt ton 1.553, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret ton 1.553, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 NO X ton 1,33 1,33 1,34 1,35 1,36 1,36 1,36 1,37 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 NO X akkumuleret ton 1,33 2,66 4,00 5,34 6,70 8,06 9,43 10,80 12,18 13,56 14,94 16,32 17,70 19,08 20,46 21,83 23,21 24,59 25,97 27,35 SO 2 ton -0,10-0,10-0,08-0,07-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06 SO 2 akkumuleret ton -0,10-0,21-0,28-0,35-0,42-0,48-0,54-0,61-0,67-0,73-0,79-0,85-0,91-0,98-1,04-1,10-1,16-1,22-1,28-1,34 PM 2,5 ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PM 2,5 akkumuleret ton 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 Akkumuleret CO 2 -ækvivalenter ton ,0 ton over 20 år NO X - netto ton 27,4 ton over 20 år SO 2 - netto ton -1,3 ton over 20 år PM 2,5 akkumuleret ton 0,1 ton over 20 år Plan & Projekt A/S Side 1 af

29 Bælum Varmeværk Plan & Projekt A/S Projekt - Solvarme Samfundsøkonomi og miljø Oktober 2015 Afgifter Gas Energiafgift (motor) 1000 kr Energiafgift (kedel) 1000 kr CO2-afgift 1000 kr NOx-afgift (motor) 1000 kr NOx-afgift (kedel) 1000 kr Methanafgift (motor) 1000 kr I alt 1000 kr Smøreolie Energiafgift 1000 kr. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 CO2-afgift 1000 kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 1000 kr. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Afgifter i alt 1000 kr Samfundsøkonomiske omkostninger Gas 1000 kr Elindtægt 1000 kr Drift og vedligeholdelse 1000 kr Investeringer - Solfangeranlæg mm kr Investeringer - Fjernvarmerør 1000 kr Skrapværdi - Solfangeranlæg mm kr Skrapværdi - Fjernvarmerør 1000 kr Miljøomkostninger 1000 kr Skatteforvridning - 20% af afgifter 1000 kr I alt 1000 kr Akkumulerede samfundsøkonomiskeomkostninger - faste priser Akkumulerede samfundsøkonomiskeomkostninger - nuværdi 50,0 mio. kr. 39,0 mio. kr. Samfundsøkonomi ved projektet - faste priser -9,2 mio. kr. Samfundsøkonomi ved projektet - nuværdi -0,6 mio. kr. (negtive beløb er samfundsøkonomiske besparelser) Plan & Projekt A/S Side 2 af

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 30. august 2011 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Vestforsyning Spildevand A/S

Vestforsyning Spildevand A/S Vestforsyning Spildevand A/S Ændring af energiform Projektforslag VFS Vinderup Varmeværk Måbjergværket VHS Udarbejdet af Maabjerg BioEnergy A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S 1. december 2008 Ændring

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Vinderup Varmeværk Ændring af energiform

Vinderup Varmeværk Ændring af energiform Vinderup Varmeværk Ændring af energiform Projektforslag VFS Vinderup Varmeværk Måbjergværket VHS Udarbejdet af Maabjerg BioEnergy A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S 1. december 2008 Ændring af energiform

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Projektforslag for biokraftvarmeværk Indholdsfortegnelse Side 2 af 18

Projektforslag for biokraftvarmeværk Indholdsfortegnelse Side 2 af 18 Projektforslag for biokraftvarmeværk Indholdsfortegnelse Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Sammenfatning... 3 1.4 Organisation og projektansvarlig...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Den 31.05.2015 Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP, A.m.b.a. Smørum Kraftvarme A.m.b.a.

Den 31.05.2015 Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP, A.m.b.a. Smørum Kraftvarme A.m.b.a. Den 31.05.2015 Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP, A.m.b.a. Smørum Kraftvarme A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg, del af matr. nr. 5 a, Ledøje By, Ledøje. Solvarmeanlæg. Del af matrikel nr. 5a, Ledøje

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

PROJEKTFORSLAG TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

PROJEKTFORSLAG TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. ETABLERING AF BIO-KEDELANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

FALDENDE DRIFTSTIMER PÅ NATURGASFYREDE KRAFTVARMEANLÆG

FALDENDE DRIFTSTIMER PÅ NATURGASFYREDE KRAFTVARMEANLÆG FALDENDE DRIFTSTIMER PÅ NATURGASFYREDE KRAFTVARMEANLÆG Antallet af fuldlasttimer fra decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker er faldet med 88 % siden 2000 Grøn Energis medlemmer Titel Faldende driftstimer

Læs mere

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI Dato Oktober 2015 Langå Varmeværk, Lauerbjerg Kraftvarmeværk, Værum-Ørum Kraftvarmeværk UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI UDVIKLINGS- OG STRATEGIPLAN FOR OMSTILLING TIL VE-TEKNOLOGI

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar 2017 v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Fjernvarme Horsens i dag Holdninger Billig, effektiv og sikker varmeforsyning

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015 Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Søren Alstrup Nielsen Nordjylland Tlf. +45 9682 0401 Mobil +45 4038 9724 SAN@planenergi.dk Att.: Planchef Karl Johan Legaard Skørping den 29. oktober 2015 Vedrørende:

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a Januar 2016 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Revision 1 Dato 2015-04-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af JNEM/BKL Godkendt af

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg

Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg Placering af solfangeranlæg Projektansvarlig: Projektets navn CVR nr: Kontaktperson: Konsulent for ansøger: Godkendelse udarbejdet af: Journal

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse

FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse December 2016 FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse Teknikerrapport ANALYSEGRUPPEN Mads Kallestrup, TVIS Linn Laurberg Jensen, PlanEnergi Joakim Larsen, COWI Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Varmeproduktion

Læs mere

Skive kommune etape 1 2 og 4

Skive kommune etape 1 2 og 4 Emne Driftsindtægter ninger bution Transmission Spøttrup Varmeværk Varmesalg 8.155 MWh á 0,0* = 0 8.179 MWh á 0,0* = 0 8.205 MWh á 0,0* = 0 8.160 MWh á 0,0* = 0 8.167 MWh á 0,0* = 0 Spøttrup Varmeværk

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Solid Energy A/S. Projektforslag. Gasmotordrevet varmepumpe

Solid Energy A/S. Projektforslag. Gasmotordrevet varmepumpe Solid Energy A/S Projektforslag Gasmotordrevet varmepumpe 17. februar 2016 rev. 29. feb. 2016 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Solid Energy A/S Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Direktion Jørn

Læs mere

Taars varmeværk Solfangeranlæg

Taars varmeværk Solfangeranlæg Taars varmeværk Solfangeranlæg Informationsdag 23. september 2015 Solen er Jordens motor - På en solskinsdag skinner Solen med en lyseffekt på 1000 Watt pr m 2. Jorden modtager på bare én time mere energi

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere