Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1,"

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældrerådet Mødet den kl Mødelokale 1,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Nyt fra Ældre og Sundhed v/tue von Påhlmann 3 4 Muligheder for træning på plejehjem v/helle Birgitte Dahl Hansen 4 5 Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 5 6 Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Ældreområdet 11 7 Formandens orientering 16 8 Sager til drøftelse/beslutning 17 9 Orientering fra Ældrerådets repræsentanter Eventuelt 20

3 Tid Torsdag 8. december 2016, kl Sted Mødelokale 1, Storemosevej 17-21, Hammer Bakker Afbud Til stede Øvrige deltagere Eva-Vibeke Madsen, Arne Fischer, Mona Jørgensen, Ane Marie Viegh Jørgensen, Allan Caspersen, Tove Jørgensen, Aksel Bindslev Larsen, Ellen Jensen, Poul Henrik Hansen, Knud Erik Ledet, Jørgen Linnemann, Knud Drews, Jørgen Behrentz Tue von Påhlmann (afbud), Helle Birgitte Dahl Hansen, Ann Lindgård Petersen Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt kl Side 1 af 120

5 Punkt 2. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt kl Side 12 af 120

6 Punkt 3. Nyt fra Ældre og Sundhed v/tue von Påhlmann Beslutning: Udsat pga. afbud fra Tue von Påhlmann. kl Side 13 af 120

7 Punkt 4. Muligheder for træning på plejehjem v/helle Birgitte Dahl Hansen Beslutning: Ældrerådets repræsentant i arbejdsgruppe og byggeudvalg vedrørende byggeri af plejehjemmet Birkebo har på vegne af ældrerådet gjort opmærksom på, at der bør indrettes træningsfaciliteter for beboere og borgere fra området. Da der er stor fokus på rehabilitering og habilitering mener ældrerådet, at det er kritisabelt at der trods ældrerådets mange opfordringer ikke er taget højde for det i byggeriet. Ældrerådet anbefaler, at der ved alle nybyggerier og ombygninger af plejehjem tages højde for muligheder for træning for beboere og borgere fra området. kl Side 14 af 120

8 Punkt 5. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 om magtanvendelse overfor voksne på Handicapområdet tages til orientering. Beslutning: Ældrerådet takker for den gode orientering. kl Side 15 af 620

9 Sagsbeskrivelse I henhold til 14 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, har kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed, for de borgere kommunen er ansvarlig for. Det er tillige et krav, at dette sker i form af en årsberetning, der forelægges kommunalbestyrelsen. Lovhjemlen for magtanvendelse findes i Servicelovens kap. 24, 124a 129. Nedenstående figur giver en oversigt over Servicelovens forskellige bestemmelser vedrørende brugen af magt overfor voksne på Handicapområdet. 124a Personkreds: varigt og betydeligt nedsat psykisk funktionsevne 125,1 125, a Alarm- og Pejlesystem er Særlige døråbnere Akut fastholdelse og føren Fastholdelse i hygiejnesituationer Tilbageholdelse i boligen Stofseler Optagelse i botilbud uden samtykke Indberetninger om brug af magt i 2015 I 2015 blev der i alt indberettet 294 tilfælde af magtanvendelse overfor voksne på Handicapområdet i Aalborg Kommune. Dette er tæt på at være en halvering i forhold til 2014, hvor det tilsvarende tal var 570 tilfælde af magtanvendelse. Det kan dog være vanskeligt generelt at sammenligne tallene fra år til år, da antallet af indberetninger det enkelte år vil være følsomt over for ændringer hos individuelle borgere med særlige problematikker. Da faldet fra 2014 til 2015 imidlertid er markant og fordelt over alle handicapafdelingens fagcentre, er det dog forvaltningens vurdering, at faldet i væsentlig grad kan tilskrives den særlige indsats på magtanvendelsesområdet, som blev besluttet af Ældre- og Handicapudvalget ved udgangen af Ud af det samlede antal magtanvendelser, der er indberettet til Ældre- og Handicapforvaltningen, vedrører i alt 203 af indberetningerne handicappede voksne i Handicapområdets egne tilbud, heraf vedrører 101 af indberetningerne borgere fra andre kommuner, for hvem Aalborg Kommune ikke er handlekommune. Derudover har Ældre- og Handicapforvaltningen modtaget 91 indberetninger om magtanvendelse over for borgere med ophold i tilbud uden for Ældre- og Handicapforvaltningen, for hvem Aalborg Kommune er handlekommune. Nedenstående tabel viser, hvorledes årets indberetninger fordeler sig på henholdsvis akut magtanvendelse, forhåndsgodkendt magtanvendelse og forhåndsgodkendt magtflytning. Til sammenligning fremgår tal for 2014 fremgår af parentes. Tabel 1: Antal indberetninger for voksne handicappede, fordelt på type og placering Placering\type Akut Forhåndsgodkendt Flytning Total kl Side 26 af 620

10 magtanvendelse (skema 2) magtanvendelse (skema 1) (skema 3) Borgere med ophold på forvaltningens egne tilbud Heraf med anden handlekommune end Aalborg Borgere med ophold på eksterne tilbud 195 (360) 3 (10) 5 (5) 203 (375) 99 (180) 2 (5) 0 (0) 101 (185) 87 (194) 0 (0) 4 (1) 91 (195) Total 282 (554) 3 (10) 9 (6) 294 (570) Som udgangspunkt gives der fra forvaltningens side en juridisk tilbagemelding til Handicapområdets tilbud på alle magtindberetninger, hvor forvaltningen har myndighedsansvaret. Typer af magtanvendelse anvendt i 2015 I henhold til servicelovens 136 skal al magt registreres og indberettes til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet. Nedenstående tabel viser, hvorledes indberetningerne for 2015 fordeler sig på de enkelte paragraffer. Til sammenligning fremgår tal for 2014 af parentes. Tabel 2: Antal indberettede magtanvendelser for Aalborg Kommunes borgere (i både egne og eksterne tilbud), fordelt på type Type Total 125, alarm og pejle 1 (*) 126, fastholdelse og føren 98 (167) 126a, hygiejne 0 (*) 127, tilbagehold i bolig 1 (*) 128, stofsele 1 (*) 129, flytning uden samtykke 9 (6) Uden for Serviceloven, herunder nødret/nødværge 83** (194) Total 193 (385) *Det er desværre ikke muligt, at adskille antallet af indberettede magtanvendelser for henholdsvis 125, 126a, 127 og 128. Dog er det samlede tal for disse fire paragraffer 18 tilfælde i 2014, hvor det samlede tal for disse fire paragraffer i 2015 er 3. **Heraf 53 tilfælde af magt i hygiejnesituationer vedrørende samme borger, hvor en forlængelse af forhåndsgodkendelsen jf. 126a, ikke er mulig. Servicelovens 126a giver kun mulighed for en kl Side 37 af 620

11 forhåndsgodkendelse til brug af magt i hygiejnesituationer i maksimalt 2x3 måneder. Når forhåndsgodkendelsen herefter udløber, så er ny forhåndsgodkendelse ikke mulig, hvorfor fremtidige indberetninger vil blive talt med i statistikken, som en magtanvendelse uden for Serviceloven. Det skal bemærkes, at Myndighedsafdelingen har fulgt op på situationen omkring den konkrete borger og et VISO forløb er afsluttet. Antallet af magtindberetninger ift. pågældende borger er reduceret med næsten 2/3 ift. 2014, hvilket også bidrager til forklaringen på det overordnede fald i antal magtindberetninger overfor voksne på handicapområdet i 2015 set i forhold til Særligt om akutte magtanvendelser på Handicapområdet 195 tilfælde af de indberettede magtanvendelser for 2015 omhandler akut magtanvendelse efter Servicelovens 126 (fastholdelse og føren), mens blot 8 tilfælde af de indberettede magtanvendelser vedrører Servicelovens øvrige bestemmelser. Det er de enkelte medarbejdere på Handicapområdets tilbud, der i en konkret situation træffer afgørelse om akut magtanvendelse. Da der er tale om en akut opstået situation, kan der ikke gives forhåndsgodkendelse. Disse indberetninger om akut magtanvendelse på Handicapområdets tilbud fordeler sig på fagcentrene som vist i tabel 3. Til sammenligning fremgår tal for 2014 af parentes. Tabel 3: Akutte magtanvendelser i Handicapområdets egne tilbud (inkl. borgere med anden handlekommune) Fagcenter 126, akut fastholdelse og føren Ikke forhåndsgodkendte magtanvendelser (125, 126a, 127, 128) Uden for Servicelovens bestemmelser om magt, herunder nødret/nødværge Total Fagcenter for Autisme og ADHD Fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicappede Fagcenter for Socialpsykiatri Fagcenter for Særlige tilbud Fagcenter for Udviklingshæmmede og Døve 99 (139) 0 (4) 6 (12) 105 (155) 9 (9) 1* (7) 8 (19) 18 (35) 3 (2) 0 (0) 7 (5) 10 (7) 42 (129) 0 (1) 5 (4) 47 (134) 15 (24) 0 (1) 5 (4) 15 (29) Total 168 (303) 1 (13) 26** (44) 195 (360) *Et tilfælde af akut tilbageholdelse i boligen, jf **Omfatter tilfælde af nødværge/nødret i forbindelse med akut afværgelse af skade på medarbejder, skade anden borger eller i forbindelse med sundhedsfaglig behandling. kl Side 48 af 620

12 Det ses af tabellen, at Fagcenter for Autisme og ADHD samt Fagcenter for Særlige tilbud samlet set står for 78 % af indberetningerne vedrørende forvaltningens egne tilbud. Forklaringen herpå er, at en meget stor andel borgere i disse fagcentre har en væsentligt nedsat psykisk funktionsevne og dermed ofte har en mere fysisk udad-reagerende adfærd. Til sammenligning blev der i 2014 indberettet henholdsvis 155 tilfælde af akut fysisk magtanvendelse fra Fagcenter for Autisme og ADHD og 134 tilfælde af akut fysisk magtanvendelse fra Fagcenter for Særlige tilbud, ud af et samlede antal på 360 tilfælde af akut fysisk magtanvendelse i alle 5 fagcentre. I 2014 udgjorde disse to fagcentres andel af det samlede antal akutte magtanvendelser således 80 %, hvorfor den forholdsmæssige fordeling på de enkelte fagcentre i forhold til det samlede antal magtindberetninger er stort set uændret i forhold til Det væsentlige er dog, at der i 2014 blev indberettet 360 tilfælde af akut magtanvendelse på Handicapområdets egne tilbud, mens der i 2015 blev indberettet 195 tilfælde af akut magtanvendelse på Handicapområdets egne tilbud. Der er således sket et fald på 85 % i antallet af indberetninger om akut fysisk magtanvendelse på Handicapområdets egne tilbud. Faldet fordeler sig jævnt på 4 af de 5 fagcentre. Det sidste fagcenter, Fagcenter for Socialpsykiatri, har en lille stigning, hvilket skyldes en tendens til, at de borgere, der visiteres til fagcentrets tilbud er mere komplekse end hidtil og dermed ofte udviser en voldsommere fysisk udad-reagerende adfærd over for medarbejderne og øvrige borgere end tidligere. Indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser Det er borgers sagsbehandler i Myndighedsafdelingen/handlekommunen, der træffer afgørelse om forhåndsgodkendelse til brug af magt. Aalborg Kommune har i 2015 samlet set givet 12 forhåndsgodkendelser til brug af magt, jf. Servicelovens bestemmelser. Til sammenligning blev der i 2014 givet i alt 11 forhåndsgodkendelser til brug af magt. Der er indberettet i alt 12 magtanvendelser i forbindelse med de 12 eksisterende forhåndsgodkendelser til brug af magt. Forhåndsgodkendte magtanvendelser skal indberettes på særligt skema (skema 1) første gang forhåndsgodkendelse tages i brug og efterfølgende kun i tilfælde, hvor borgeren modsætter sig den pågældende foranstaltning, og den derfor gennemtvinges med magt (fx fastholdelse ved bleskift, selvom borgeren protesterer). Således vil der oftest ske flere indberetninger på én forhåndsgodkendelse, særligt i forbindelse med forhåndsgodkendelse til brug i hygiejnesituationer. Idet de 12 forhåndsgodkendelser ikke vedrører magtanvendelse i hygiejnesituationer, så findes det realistisk, at hver forhåndsgodkendelse kun er anvendt aktivt én gang, hvorfor der blot er én indberetning pr. forhåndsgodkendelse. Nedenstående tabel viser, hvorledes indberetningerne om forhåndsgodkendt magtanvendelse fordeler sig i forhold til paragraf, antal indberetninger og antal forhåndsgodkendelser. I forhold til antal forhåndsgodkendelser fremgår tal for 2014 af parentes. Desværre kan tallet for antal indberetninger for 2014 ikke trækkes i vores registreringssystem. Tabel 4: Indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser Paragrafområde Antal indberetninger Antal forhåndsgodkendelser 125, personlig alarm og pejlesystem 1 (1) 1 (1) 126a, fastholdelse i hygiejnesituationer 0 (5) 0 (1) 127, tilbageholdelse i boligen 0 (0) 0 (0) kl Side 59 af 620

13 128, brug af stofbælte for at forhindre fald 2 (4) 2 (4) 129, flytning uden samtykke 9 (6) 9 (6) Total 12 (16) 12 (11) Antal borgere Det samlede antal indberetninger om brug af magt i 2015 vedrører i alt 79 borgere. Her er der ligeledes et fald set i forhold til året før, hvor i alt 104 borgere var udsat for magtanvendelse i løbet af Særlig indsats på magtområdet i 2014/2015 Fra slutningen af 2014 har magtanvendelsesområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen været genstand for en særlig indsats. Der er bl.a. skrevet nye instrukser og der er gennemført undervisning af samtlige ledere af botilbud og plejehjem. Instrukserne er gjort tilgængelige på internettet på adressen Denne særlig indsats sker på baggrund af den handleplan, der er vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget i december 2014 vedrørende den administrative del af magtanvendelsesområdet. Det er forvaltningens vurdering, at særligt fokus på undervisning af medarbejdere og ledere i Handicapafdelingens tilbud i 2015 har bevirket et markant fald i antallet af magtanvendelser i forvaltningens egne tilbud. Som led i den særlige indsats på magtområdet gennemføres 2 årlige undervisningsdage i hvert af Handicapområdets 5 fagcentre, hvor nye medarbejdere og nye ledere er obligatoriske deltagere. Undervisningen har affødt, at medarbejderne i de enkelte tilbud er blevet opmærksomme på brugen af magt og i stigende grad arbejder pædagogisk med problemstillingerne i stedet, således at magt minimeres. Tidsplan FL 15. november 2016 Udvalg 23. november 2016 Handicapråd 29. november 2016 (orientering) FMU 1. december 2016 (orientering) Ældreråd 8. december 2016 (orientering) kl Side 610 af af 620

14 Punkt 6. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Ældreområdet Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 om magtanvendelse overfor voksne på Ældreområdet tages til orientering. Beslutning: Ældrerådet takker for den gode orientering og ser med tilfredshed på, at der er fokus på uddannelse af personale. kl Side 11 af af 520

15 Sagsbeskrivelse I henhold til 14 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, har kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed, for de borgere kommunen er ansvarlig for. Det er tillige et krav, at dette sker i form af en årsberetning, der forelægges kommunalbestyrelsen. Lovhjemlen for magtanvendelse findes i Servicelovens kap. 24, 124a 129. Nedenstående figur giver en oversigt over Servicelovens forskellige bestemmelser vedrørende brugen af magt overfor voksne på Handicapområdet. Oversigt over magtbestemmelserne 124a Personkreds: varigt og betydeligt nedsat psykisk funktionsevne 125,1 125, a Alarm- og Pejlesystem er Særlige døråbnere Akut fastholdelse og føren Fastholdelse i hygiejnesituationer Tilbageholdelse i boligen Stofseler Optagelse i botilbud uden samtykke Indberetninger om brug af magt i 2015 I 2015 blev der i alt indberettet 246 tilfælde af magtanvendelse overfor voksne på Ældreområdet i Aalborg Kommune. Dette er en stigning på 34 % i forhold til 2014, hvor det tilsvarende tal var 184 tilfælde af magtanvendelse. Det kan dog være vanskeligt generelt at sammenligne tallene fra år til år, da antallet af indberetninger det enkelte år vil være følsomt over for ændringer hos individuelle borgere med særlige problematikker. Ligeledes har den særlige indsats, der er iværksat på baggrund af den handleplan, der blev vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget i december 2014, skabt et større fokus på vigtigheden af, at forhåndsgodkendelsen forefindes inden magt anvendes, samt at al magt registreres og indberettes. Der henvises til nedenstående uddybning. Nedenstående tabel viser, hvorledes årets indberetninger fordeler sig på henholdsvis akut magtanvendelse, forhåndsgodkendt magtanvendelse og forhåndsgodkendt magtflytning. Til sammenligning fremgår tal for 2014 af parentes. Tabel 1: Antal indberetninger for borgere på plejehjem fordelt på type Placering\type Akut magtanvendelse Forhåndsgodkendt magtanvendelse Flytning Total (skema 2) (skema 1) (skema 3) Total (184) kl Side 212 af af 520

16 Som udgangspunkt gives der, fra forvaltningens side, en juridisk tilbagemelding til plejehjemmene på alle magtindberetninger, hvor Aalborg Kommune er handlekommune. Typer af magtanvendelse anvendt i 2015 I henhold til servicelovens 136 skal al magt registreres og indberettes til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet. Nedenstående tabel viser, hvorledes indberetningerne for 2015 fordeler sig på de enkelte paragraffer. Til sammenligning fremgår tal for 2014 af parentes. Tabel 2: Antal indberettede magtanvendelser fordelt på type Total 125, alarm og pejle 4 (0) 126, fastholdelse og føren 33 (19) 126a, hygiejne 71 (17) 127, tilbagehold i bolig 3 (0) 128, stofsele 1 (32) 129, flytning uden samtykke 56 (45) Uden for Serviceloven, herunder nødret/nødværge 78* (71) Total 246 (184) *Heraf 24 tilfælde af magt i hygiejnesituationer, hvor en forlængelse af forhåndsgodkendelsen ikke er mulig. Servicelovens 126a giver kun mulighed for en forhåndsgodkendelse til brug af magt i hygiejnesituationer i maksimalt 2x3 måneder. Når forhåndsgodkendelsen herefter udløber, så er ny forhåndsgodkendelse ikke mulig, hvorfor fremtidige indberetninger vil blive talt med i statistikken, som en magtanvendelse uden for Serviceloven. Plejehjem med mange demenspladser tegner sig for en stor andel af det samlede antal indberetninger om brug af magt. Dette skyldes, at borgere med demens har større tendens til at være fysisk udad-reagerende over for medarbejdere og overfor øvrige beboere end borgere med somatiske lidelser. Ligeledes er demente borgere oftere uden erkendelse af deres behov for personlig hygiejne, hvorfor disse borgere oftest protesterer herimod og magt må anvendes for at kunne gennemføre den mest nødvendige personlige hygiejne. Af ovenstående tabel ses, at antallet af indberetninger vedrørende magtanvendelse i hygiejnesituationer er steget markant. Denne udvikling skyldes formentlig den særlig indsats iværksat på baggrund af den handleplan, der er vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget i december 2014, der har skabt et større fokus på vigtigheden af, at al magt skal registreres og indberettes. kl Side 313 af af 520

17 Ligeledes vurderes det, at den særlig indsats, der er iværksat på baggrund af den handleplan, der er vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget i december 2014, har medført, at antallet af magtanvendelse jf. 128 (stofsele) er faldet markant fra 32 tilfælde i 2014 til 1 tilfælde i Indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser Det er borgers sagsbehandler i Myndighedsafdelingen/handlekommunen, der træffer afgørelse om forhåndsgodkendelse til brug af magt. Aalborg Kommune har i 2015 samlet set givet 72 forhåndsgodkendelser til brug af magt, jf. Servicelovens bestemmelser. Til sammenligning blev der i 2014 givet i alt 70 forhåndsgodkendelser til brug af magt. Der er indberettet i alt 130 magtanvendelser i forbindelse med de 72 eksisterende forhåndsgodkendelser til brug af magt. Forhåndsgodkendte magtanvendelser skal indberettes på særligt skema (skema 1) første gang forhåndsgodkendelse tages i brug og efterfølgende kun i tilfælde, hvor borgeren modsætter sig den pågældende foranstaltning, og den derfor gennemtvinges med magt (fx fastholdelse ved bleskift, selvom borgeren protesterer). Således kan der ske flere indberetninger på én forhåndsgodkendelse. Nedenstående tabel viser, hvorledes indberetningerne om forhåndsgodkendt magtanvendelse fordeler sig i forhold til paragraf, antal indberetninger og antal forhåndsgodkendelser. I forhold til antal forhåndsgodkendelser fremgår tal for 2014 af parentes. Desværre kan tallet for antal indberetninger for 2014 ikke trækkes i vores registreringssystem. Tabel 3, indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser Paragrafområde Antal indberetninger Antal forhåndsgodkendelser 125, personlig alarm og pejlesystem 126a, fastholdelse i hygiejnesituationer (9) 127, tilbageholdelse i boligen 0 0 (0) 128, brug af stofbælte for at forhindre fald 1 2 (16) 129, flytning uden samtykke (45) Total (70) Antal borgere Det samlede antal indberetninger om brug af magt i 2015 vedrører i alt 86 borgere. Til sammenligning var 85 borgere udsat for magtanvendelse i Der er således ikke sket en stigning i antallet af borgere i forhold til 2014, men en stigning i antal magtindberetninger pr. borger. Dette kan formentlig forklares med en øget opmærksomhed på registrering og indberetning af magtanvendelse i Stigningen må således antages at være en følge af den særlige indsats Ældre- og Handicapforvaltningen iværksatte i slutningen af kl Side 414 af af 520

18 Særlig indsats på magtområdet i 2014/2015 Fra slutningen af 2014 har magtanvendelsesområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen været genstand for en særlig indsats. Der er bl.a. skrevet nye instrukser, og der er gennemført undervisning af samtlige ledere af botilbud og plejehjem. Instrukserne er gjort tilgængelige på internettet på adressen Denne særlig indsats sker på baggrund af den handleplan, der er vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget i december 2014 vedrørende den administrative del af magtanvendelsesområdet. Tidsplan FL 15. november 2016 Udvalg 23. november 2016 Handicapråd 29. november 2016 (orientering) FMU 1. december 2016 (orientering) Ældrerådet 8. december 2016 (orientering) kl Side 515 af af 520

19 Punkt 7. Formandens orientering Beslutning: Danske Ældreråd afholder konference den april 2017 i Nyborg. Formanden og næstformanden har deltaget i møde med chefgruppen i Ældre og Sundhed. Den 5. april 2017 afholdes der 7-by-møde på Frederiksberg. kl Side 16 af af 120

20 Punkt 8. Sager til drøftelse/beslutning Beslutning: Ønsker til Ældrerådets dagsorden fremsendes pr. mail til sekretæren. kl Side 17 af af 120

21 Punkt 9. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter Beslutning: Orientering fra de ældrerådsrepræsentanter der har deltaget i Danske Ældreråds konference i Vingsted. Ældrerådet drøftede flytning af beboere fra Egestadshus til plejehjemmet Birkebo. Én af ældrerådets medlemmer er blevet kontaktet af bruger-/pårørenderådet fra Egestadshus vedr. kaotisk indflytning. Ældrerådet finder den måde flytning er foregået på kritisabel. Ældrerådet er meget utilfredse med, at de ikke har fået en tilbagemelding vedr. det fremtidige arbejde med Dit Blad. Derudover ønsker Ældrerådet, at vide om de input der er givet til sekretariatschef Kirstine Kejser på seneste ældrerådsmøde bliver efterkommet, hvilket Ældrerådet havde forventet at få en tilbagemelding på til mødet d.d. Ældrerådet er repræsenteret i Dit Blad-redaktionen med tre medlemmer. kl Side 18 af af 220

22 Bilag: Ældrerådet Kort orientering.docx kl Side 219 af af 220

23 Punkt 10. Eventuelt Beslutning: Orientering om boblberg.dk, hvor der er mulighed for at finde andre som deler netop samme interesser. kl Side 120 af af 120

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Handicaprådet Mødet den 29.11.2016 kl. 14.00-17.00 Stigsborg Brygge 5, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Orientering

Læs mere

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Ældrerådet Mødet den 8. januar 2015, kl. 09.30-13.30 Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Åben 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Godkendelse af referat 2 3. Tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb efter

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Kantinen, Kraftværket, Poppelvej 14, Aalborg.

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Kantinen, Kraftværket, Poppelvej 14, Aalborg. Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 10.10.2018 kl. 09.00-15.00 Kantinen, Kraftværket, Poppelvej 14, Aalborg. Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 160, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 160, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Handicaprådet Mødet den 27.02.2018 kl. 14.00-17.00 Mødelokale 160, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Valg af formand

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Sundhedshuset, Borgergade 39, Gandrup

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Sundhedshuset, Borgergade 39, Gandrup Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 29.11.2017 kl. 09.00-15.00 Sundhedshuset, Borgergade 39, Gandrup Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om alle sager vedrørende magtanvendelse indenfor Ældreområdet. Lovgrundlaget

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2017

Årsredegørelse magtanvendelser 2017 Årsredegørelse magtanvendelser 217 Ældre & Social Service Marts 218 Foto: 2/16 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens Notat Emne Til Kopi til Redegørelse for om magtanvendelse ved s tilbud i Århus Kommune Rådmanden Byrådet, Socialudvalget, Handicaprådet, Det Sociale Forbrugerråd, s chefgruppe, Anne Marie Thyrring og Helene

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Svømmehallens mødelokale 1 Mødenr.: 4 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser fra formanden 40 27 Orientering om Viborg

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Sagsnr.: 2013-7484 Dato: 31-01-2013 Dokumentnr.: 2013-40591 Sagsbehandler: Mona Lisa Pedersen Årsberetning Magtanvendelse 2012 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 11 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 15.05.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Orientering: Tilsynspolitikken for hjemmeplejen 2014.... 3 4. Orientering:

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person.

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. Tema: Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Procedure navn og nummer Magtanvendelse, fastholdelse servicelovens 126 Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Bilag 2: Redegørelse for i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Indledning Denne opgørelse indeholder en oversigt over samtlige indberettede i Sundhed og Omsorg for 2015. I Sundhed og Omsorg

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 1. Resume Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012.

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Regelgrundlaget Serviceloven indeholder regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Oversigt over magtanvendelse 2013

Oversigt over magtanvendelse 2013 Oversigt over magtanvendelse 2013 Årsredegørelsen for magtanvendelse 2013 giver overblik over de indberetninger om magtanvendelser, der er foretaget i 2013, herunder om disse er blevet godkendt. Årsredegørelsen

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering og drøftelse Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 På byrådsmødet den 10. maj 2017 blev Socialforvaltningen anmodet om at besvare en række

Læs mere

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015 Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser I statistikken nævnes følgende bestemmelser i Serviceloven: 125 pejle- og alarmsystemer og særlige døråbnere 127 tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Revisionsgennemgang af magtanvendelser for 2013 og 2014

Revisionsgennemgang af magtanvendelser for 2013 og 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING NOTAT TIL Aalborg Kommune Revisionsgennemgang af magtanvendelser for 2013 og 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Læsevejledning...3 2 INDHOLD

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2016 Socialområdet

Redegørelse om magtanvendelse i 2016 Socialområdet Redegørelse om magtanvendelse i 2016 Socialområdet Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2016 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2016...0 INDLEDNING...1 LOVGRUNDLAGET...1 Kompetence-

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

Oversigt over magtanvendelse 2011

Oversigt over magtanvendelse 2011 Oversigt over magtanvendelse 2011 Årsredegørelsen for magtanvendelse 2011 giver overblik over de indberetninger om magtanvendelser, der er foretaget i 2011, herunder om disse er blevet godkendt. Årsredegørelsen

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens Side 1 af 19 34LU-QV19-9WVJ Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail borgerservice@frederiksberg.dk Kommunenavn Frederiksberg Kommune 34LU-QV19-9WVJ Magtanvendelse over for borgere med demens

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Budget 2015-2018.... 3 4. Orientering: Test af skylle-

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2011 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2011... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Oversigt over magtanvendelse 2012

Oversigt over magtanvendelse 2012 Oversigt over magtanvendelse 2012 Årsredegørelsen for magtanvendelse 2012 giver overblik over de indberetninger om magtanvendelser, der er foretaget i 2012, herunder om disse er blevet godkendt. Årsredegørelsen

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2007

Indberetning om magtanvendelse i 2007 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2007 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 12:30. Boulevarden 13, Mødelokale 4 i kælderen AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 12:30. Boulevarden 13, Mødelokale 4 i kælderen AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 08.08.2012, Boulevarden 13, Mødelokale 4 i kælderen 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Sager til drøftelse/beslutning.... 3 4. Handleplan

Læs mere

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet.

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Gældende for Behandlingscentrets borgere under 18 år. -Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med

Læs mere

1. Om magtanvendelser

1. Om magtanvendelser Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, mødelokale 157

By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, mødelokale 157 AALBORG KOMMUNE Mødet den 29.01.2014, By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, mødelokale 157 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Godkendelse af referat... 3 3. Valg af formand....

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den 13.11.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den 13.11.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 13.11.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 Tid Mødet den 13.11.2014, Sted Danmarksgade 17, mødelokale 1 Fraværende Til stede Poul Henrik Hansen Knud Erik Ledet Ellen Jensen

Læs mere