Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?"

Transkript

1 So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Carsten Søndergård Vejleder: Inger Margrethe Jensen 13. maj 2013

2 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? VEJLEDER: Inger Margrethe Jensen FORFATTER: Carsten Søndergård DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: OPLAG:2 SIDETAL (à 2400 anslag): 28,7 GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Denne rapport er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives!

3 Abstract The overall subject of this report is sustainability in construction. In the report I have chosen to focus on the subject energy optimization of existing buildings. The problem statement has been How can a single family house from the 70s be energy optimized, and is it worth it?. The main purpose for this study has been, for me, to gather information on how to energy optimize existing family houses, in order to expand my knowledge on the matter. I have primarily gathered information from literature and from the internet, and then I have analyzed pros and cons. Then I have analyzed the profitability of the optimization in order to be able to conclude whether or not it is worth it. The study has shown that energy optimization, just for the energy optimizations fault, is not worth it. 2

4 Indholdsfortegnelse Abstract... 2 Billedliste Indledning Baggrundsinformation og præsentation af emne Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Problemformuleringens spørgsmål Afgrænsning Valg af teoretisk grundlag og kilder Valg af metode og empiri Rapportens struktur og argumentation Beskrivelse af huset Tag og loft Opbygning af lofter, undtaget over udbygningen mod syd Opbygning af loft over udbygning mod syd Facader og gavle Opbygning af facader og gavle, teglsten Vinduer og døre Vinduer Døre og sidepartier Linietab omkring vinduer og døre Fundament Linietab ved sokkel Terrændæk Opbygning af terrændæk med klinker Opbygning af terrændæk med trægulv Energiforbrug Be10 udregning Analyse af muligheder for at energirenovere Tag og loft Den enkle løsning

5 3.1.2 Den komplette løsning Vurdering og valg af løsning Facader og gavle Udvendig efterisolering Indvendig efterisolering Vurdering og valg af løsning Vinduer og døre Udskiftning af termoruder i vinduer Udskiftning af døre og sidepartier Linietab omkring vinduer og døre Vurdering og valg af løsning Fundament Terrændæk Udskiftning af terrændæk Vurdering og valg af løsning Energimæssige konsekvenser af de valgte løsninger Tag og loft Facader og gavle Vinduer og døre Energirenovering af vinduer Energirenovering af døre Terrændæk Gennemførelse af alle energirenoveringer Forøgelse af husets værdi Konklusion Kildeliste Bilag 1: Energimærke Bilag 2: Uddrag af Be10 beregning Bilag 3: Transskription af interview med ejendomsmægler Erich Flech 4

6 Billedliste FIGUR 1 EKSEMPELHUS... 1 FIGUR 2 GRUND MED ORIENTERING OG PLACERING AF HUSET FIGUR 3 PLANTEGNING FIGUR 4 SNITTEGNING FIGUR 5 FACADER OG GAVLE TABEL 1 PRISOVERSLAG, ENERGIRENOVERING AF LOFT, DEN ENKLE LØSNING. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 18 TABEL 2 PRISOVERSLAG, ISOLERING MED I ALT 300 MM MINERALULDSPLADER. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 19 TABEL 3 PRISOVERSLAG, ISOLERING MED 300 MM MINERALULDSGRANULAT. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 20 TABEL 4 PRISOVERSLAG, DEN KOMPLETTE LØSNING. PRISER ER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 21 TABEL 5 PRISOVERSLAG, DEN ENKLE LØSNING MED INDBLÆSNING AF GRANULAT I STEDET FOR UDLÆGNING AF ISOLERINGSPLADER. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 22 TABEL 6 PRISOVERSLAG, UDVENDIG EFTERISOLERING. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 25 TABEL 7 PRISOVERSLAG, INDVENDIG EFTERISOLERING. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 28 TABEL 8 PRISOVERSLAG, UDSKIFTNING AF TERMORUDER I VINDUER. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 31 TABEL 9 PRISOVERSLAG, UDSKIFTNING AF DØRE OG SIDEPARTIER. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 32 TABEL 10 PRISOVERSLAG, UDSKIFTNING AF TERRÆNDÆK. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 36 TABEL 11 JUSTERET PRISOVERSLAG, UDSKIFTNING AF TERRÆNDÆK. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 37 5

7 1. Indledning 1.1. Baggrundsinformation og præsentation af emne Denne rapport er skrevet som bachelorspeciale på 7. semester af bygningskonstruktøruddannelsen. Med indførelsen af BR10, er der kommet endnu større fokus på at, bygningsmassen skal have så lavt et energiforbrug som muligt. Kravet ses udmøntet i at der er opstillet energirammer for de forskellige typer byggerier, ligesom der er opstillet en række krav til mindste varmeisolering af de forskellige bygningsdele. Energirammen dækker over hvor meget energi en bygning har behov for at få tilført til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning (Energistyrelsen, 2011). I energirammen medregnes også tiltag som alternative varmekilder og solcelleanlæg. Det vil sige at hvis man ønsker en lavere energiramme, kan det ske både ved passive tiltag, som ekstra isolering, og som aktive foranstaltninger, som solceller, der i et vist omfang gør huset selvforsynende og således nedbringer behovet for tilført energi. Skærpelserne skal ses begrundet i regeringens målsætning om at udslippet af drivhusgasser i 2020 skal være reduceret 40 % i forhold til niveauet i 1990 og at energiforsyningen senest i 2050 skal være 100 % baseret på vedvarende energi (Minter, 2013). Udover krav til nybyggeri, er der i bygningsreglementet også krav om at rentable energibesparende foranstaltninger skal gennemføres ved ombygninger og vedligeholdelse (Energistyrelsen, 2011). Op mod 40 % af Danmarks energiforbrug går til bygningsmassen. 75 % af dette energiforbrug bruges på opvarmning og 60 % heraf går til opvarmning af enfamiliehuse (Minter, 2013). D.v.s. at 40 x 0,75 x 0,6 = 18 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmningen af enfamiliehuse. Op mod halvdelen af alle parcelhuse i Danmark stammer fra 60 erne og 70 erne (Pasternak, 2007). Der er altså en relativ stor besparelse at hente, rent energimæssigt, ved at få renoveret parcelhusene fra denne periode. Boligejerne af parcelhuse fra denne periode er naturligvis tvunget af lovgivningen, til at energiforbedre deres boliger hvis de laver ombygning eller vedligeholdelse, men der er, endnu, ikke noget generelt krav om at husene skal energirenoveres. Langt de fleste boligejere er klar over at deres bolig fra den periode er energimæssigt utidssvarende, og de er klar over at energirenovering er en mulighed. Undersøgelser har vist at den største barriere for boligejerne er det økonomiske aspekt (Jensen, 2013). Hvad koster det og kan det betale sig? 6

8 1.2. Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Jeg vurderer at en af fremtidens store opgaver for bygningskonstruktører bliver energirenoveringen af den eksisterende bygningsmasse. Som beskrevet i pkt.1.1 er en stor del af denne bygningsmasse parcelhuse fra 60 erne og 70 erne. På bygningskonstruktøruddannelsen har vi beskæftiget os meget med nybyggeri, herunder naturligvis også energikravene. Vi har kun i mindre grad beskæftiget os med energirenovering. Et af formålene med mit speciale er derfor at jeg ønsker at styrke min egen viden inden for området energirenovering, og i særdeleshed energirenovering af parcelhuse, da jeg forventer at der i fremtiden vil komme efterspørgsel på lige netop denne kompetence. Mange husejere kender til mulighederne for at energirenovere (Realea A/S 2010, 2012), men det er ikke mit indtryk, at der bliver gjort den helt store indsats rundt omkring i Danmark. Det er i hvert tilfælde hvad jeg oplever hos venner og bekendte, hos naboer og i grundejerforeningen og i det hele taget, når jeg ser rundt i de forskellige parcelhuskvarterer. Enkelte får udført mindre energirenoveringer, oftest f.eks. i forbindelse med at vinduerne alligevel skal skiftes, men en større egentlig energirenovering af et parcelhus ses sjældent. Jeg vil tro at en af de primære årsager hertil, er det økonomiske aspekt. Kan det egentligt betale sig at energirenovere, eller er det et nødvendigt onde, når en bygningsdel alligevel skal renoveres? Bygningsreglementet beskriver at en energirenovering skal gennemføre hvis en bygningsdel skal ombygges eller vedligeholdes og at: Årlig besparelse x levetid af foranstaltningen investeringen er større end 1,33 (Energistyrelsen, 2011, s. SBI 230 pkt ). Jeg ønsker altså at undersøge om energirenoveringen er rentabel selvom bygningsdelen ikke skal ombygges eller vedligeholdes, men alene renoveres for energirenoveringens skyld. Kan det betale sig? 1.3. Problemformuleringens spørgsmål Rapporten har del til formål at give mig en bedre indsigt i muligheder og metoder inden for energirenovering og at klarlægge om det kan betale sig at energirenovere et parcelhus fra 60 erne eller 70 erne. Jeg vælger at tage udgangspunkt i et konkret eksempel om et hus fra 70 erne. Problemformulering: Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? 7

9 1.4. Afgrænsning Jeg vælger i min rapport at undersøge energirenovering af bygningens primære bygningsdele samt vinduer og døre. Dermed undersøger jeg ikke energirenovering af tekniske installationer såvel som alternative varme og energikilder. Jeg vælger dette dels af hensyn til rapportens omfang, dels at jeg vurderer at den største gevinst findes ved at energirenovere de primære bygningsdele og ikke de tekniske installationer. Jeg vælger også at jeg ikke vil undersøge linietab ved indervægsfundamenter, da jeg vurderer at udbyttet ved en renovering vil være alt for lille i forhold til indsatsen. Jeg vælger i beregningerne af rentabilitet ikke at medregne eventuelle muligheder for tilskud til energirenovering eller håndværkerfradrag Valg af teoretisk grundlag og kilder Jeg vil søge viden og information dels på internettet og dels i relevant faglitteratur, ligesom jeg vil anvende min egen viden om konstruktioner. Jeg vil i videst mulig udstrækning søge ikke at indhente information fra kilder, der har en økonomisk interesse (f.eks. producenter af isoleringsmaterialer). Jeg vil som grundlag for beregninger af priser anvende V & S prisdata samt min egen viden og erfaring, og jeg vil søge information om forøgelse af bygningens værdi ved en ejendomsmægler Valg af metode og empiri Idet undersøgelsen er en læringsproces for mig selv og at der er et maksimum på 30 sider, vælger jeg at lave min undersøgelse på baggrund af gennemprøvede og beskrevne energirenoveringsmetoder, i stedet for at undersøge om jeg kan finde på nogen alternative forslag selv. For eksempel vil jeg, hvor jeg kan finde pålidelige kilder, der angiver en krævet isoleringstykkelse for at opnå en bestemt U værdi, anvende denne, i stedet for selv at udregne isoleringsmængden. Den primære empiri vil altså stamme fra beskrivelser i relevant faglitteratur. Jeg vil dog søge at indhente en vurdering på hvor meget værdi en energirenovering tilfører huset fra en lokal ejendomsmægler Rapportens struktur og argumentation Jeg vil i undersøgelsen tage udgangspunkt i et konkret eksempel på et parcelhus. Jeg vil indsamle viden om energirenovering af huset fra forskellige kilder, primært faglitteratur og internettet, herunder beskrive metode, fordele, ulemper og energimæssig gevinst ved de forskellige tiltag. Jeg vil herefter lave et overslag på hvad det enkelte tiltag koster og vurdere hvilke tiltag, der vil være bedst i den givne situation. Herefter vil jeg lave en rentabilitetsberegning efter bygningsreglementets opskrift, for at kunne konkludere om energirenoveringen er rentabel. Til slut vil jeg undersøge hvilke konsekvenser en energirenovering vil have på husets vurdering, for herved endeligt at kunne uddrage om energirenoveringen er rentabel eller ej. 8

10 2. Beskrivelse af huset. Til brug for undersøgelsen har jeg valgt at tage udgangspunkt i et parcelhus fra 70 erne beliggende i 8800 Viborg. Huset er et etplanshus opført i Huset er 158 m 2 i grundplan, og med 30 m 2 sammenbygget uopvarmet garage. Huset er oprindeligt opvarmet med oliefyr, men er på et ikke nærmere angivet tidspunkt blevet sluttet til fjernvarmeforsyningen. Oprindeligt var der i stuen en åben pejs. Denne er efter år 2000 blevet sløjfet, og der er i stedet opsat en brændeovn. Jeg vil i undersøgelsen ikke yderligere behandle den supplerende opvarmning med brændeovn yderligere, men alene vurdere gevinsten ved en energirenovering ud fra den potentielle besparelse på fjernvarme. Figur 2 Grund med orientering og placering af huset. 9

11 Figur 3 Plantegning. 10

12 Figur 4 Snittegning. 11

13 Figur 5 Facader og gavle. Huset er i ca. år 2005 blevet efterisoleret med yderligere 100 mm mineraluldsisolering på loftet og det har fået skiftet alle vinduer i Detaljerede beskrivelser af de enkelte bygningsdele gennemgås i det følgende. 2.1 Tag og loft Husets tag er en gitterspærskonstruktion med en hældning på 25 O, afstanden mellem spærene er 90 cm. Tagmaterialet er eternitplader. Taget er med vandret udhæng på 55 cm. På de originale tegninger (Fig. 3.) er det angivet at loftet skulle udføres med 150 mm isolering i to lag. Dette har ikke været tilfældet, og loftet er kun blevet udført med 100 mm isolering. I ca. år 2005 er der blevet efterisoleret med yderligere 100 mm mineraluldsisolering, dog ikke over udbygningen mod syd. Her er fortsat kun 100 mm isolering. Alle loftsbeklædninger er på et tidspunkt blevet skiftet og er nu 16 mm listelofter. Opbygningen af lofter ser derfor sådan ud: Opbygning af lofter, undtaget over udbygningen mod syd 200 mm mineraluldsisolering. Alukraft. 16 mm listelofter. U værdi: 0,20 W/m2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.6). I alt ca. 138 m2. 12

14 2.1.2 Opbygning af loft over udbygning mod syd 100 mm mineraluldsisolering. Alukraft. 16 mm listelofter. U værdi: 0,38 W/m2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.6) I alt ca. 20 m Facader og gavle Alle husets ydervægge er opbygget med en formur i teglsten 75 mm murbatts og en bagmur i 75 mm letbeton blokke. Væggen mellem beboelse og garage har samme opbygning, mens øvrige vægge om garage er teglsten ude såvel som inde. Jeg vælger i resten af rapporten at se bort fra den sammenbyggede garage, og alene fokusere på de 158 m 2 beboelse. Jeg mener at det vil give et forkert billede at medtage garagen, idet en del af renoveringerne evt. vil skulle udføres her også (for eksempel udvendig efterisolering), mens den forventede gevinst i form af mindre energiforbrug ikke øges tilsvarende. Idet undersøgelsen er en læringsproces, og ikke en konkret undersøgelse til en kunde, vurderer jeg at det ikke har nogen indflydelse på mit resultat. Oven på formuren ligger en murrem til bæring af tag. Denne murrem er, over vinduer og døre, indvendigt isoleret og beklædt med 16 mm spånplade Opbygning af facader og gavle, teglsten 108 mm teglsten. 75 mm murbatts. 75 mm letbeton blokke. U værdi: 0,6 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.2) Det samlede areal af facader (ekskl. Vinduer og døre) udgør 108,5 m Vinduer og døre Alle vinduer i huset er udskiftet i 2006 med energiruder. Alle vinduer er todelte, hvor nederste del er udadgående og øverste del fast. Terrassedør med sidepartier, fordør med sidepartier og bryggersdør er ikke skiftet, og er således med de oprindelige termoruder. 13

15 2.3.1 Vinduer U værdi for de udskiftede vinduer antages at være 1,6 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.2.3). Det samlede vinduesareal er 20 m Døre og sidepartier U værdi for døre og sidepartier antages at være 2,6 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.2.8). Det samlede areal af døre og sidepartier er 11,5 m Linietab omkring vinduer og døre Det fremgår ikke entydigt af projektmaterialet (figur 2 og 3) om der er lavet en kuldebroafbrydelse og i så fald hvor stor den er. Jeg vælger derfor værst tænkelige scenarie, og går ud fra at der ikke er nogen kuldebroafbrydelse. U værdi: 0,09 W/m (Dansk Standard, 202, s. Tabel a) Den samlede længde på kuldebroen omkring vinduer og døre er 46,7 m. 2.4 Fundament Fundamentet består af et in situ støbt stribefundament, hvorpå der er lagt to skifter 30 cm Leca blokke Linietab ved sokkel U værdi: 0,22 W/m (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag ) Den samlede længde af kuldebroen er 60,3 m. 2.5 Terrændæk I bryggers, wc og badeværelse er der klinkegulv, i resten af huset er der trægulv lagt direkte på betondæk. Slidlag på 3 cm beton, klaplag på 8 cm beton, plastfolie og herunder 17 cm Lecanødder, i randfelter dog 23 cm. I badeværelse er der etableret gulvvarme. 14

16 2.5.1 Opbygning af terrændæk med klinker Klinker. 3 cm slidlag. 8 cm klaplag. Plastfolie. 17/23 cm 10/20 Leca nødder. U værdi: 0,44 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.8). I alt 10, 9 m 2 uden gulvvarme og 8 m 2 med gulvvarme Opbygning af terrændæk med trægulv 20 mm trægulv. 3 cm slidlag. 8 cm klaplag. Plastfolie. 17/23 cm 10/20 Leca nødder. U værdi: 0,39 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.8). U værdien er opjusteret i forhold til den i tabellen aflæste, der gælder for et trægulv på strøer. I alt 123,4 m Energiforbrug Der er udarbejdet en energimærkning for ejendommen I energimærkningen er der anført et beregnet årligt forbrug på 17 MWh fjernvarme og 3 rummeter kløvet brænde. Det faktuelle forbrug i perioden var kwh 2. Altså en forskel på lidt over kwh. Dette til trods for at energikonsulenten har regnet med at terrændækket er isoleret med 100 mm isolering som det var byggeskik på tidspunktet, hvor de originale tegninger (figur 2.3) angiver at dette ikke er tilfældet. Årsagen til denne forskel er usikker. Evt. muligheder kan være en generel højere ude temperatur, større internt varmetilskud, større anvendelse af brændeovn, lavere inde temperatur etc. 1 BILAG 1 2 Oplyst af ejer 15

17 2.6.1 Be10 udregning Med baggrund i de registrerede værdier i pkt. 2.1 til 2.5, har jeg lavet en beregning i Be10, der er vedlagt undersøgelsen som BILAG 2. Beregningen er meget ufuldstændig i forhold til at kunne bruges som energiramme, idet jeg kun har medtaget de ovennævnte bygningsdele, men jeg mener at den udmærket kan bruges til det formål at, vurdere gevinsten af eventuelle energirenoveringer. Af udregningen ses at det samlede behov for energi til opvarmning er 119,3 kwh/m 2 år, eller kwh år. Dette er en forskel på næsten 2 MWh år i forhold til energikonsulentens udregning. Det kan skyldes at min udregning ikke tager hensyn til internt varmetilskud og tilskud fra brændeovnen samt forskelle i valget af U værdier. 3. Analyse af muligheder for at energirenovere I forbindelse med energirenovering af huset er der mange muligheder. Jeg vil i det følgende kapitel analysere og vurdere de forskellige muligheder jeg finder relevante. Idet nedbringelse af energibehovet er det primære formål med de enkelte renoveringer, vil jeg ikke behandle evt. konstruktive eller funktionelle ændringer som kunne være ønskelige af ejeren, da disse vil bidrage til at gøre renoveringen dyrere. Der kan dog være enkelte undtagelse, som etablering af gulvvarme, hvis terrændæk alligevel udskiftes. I praksis vil man nok vælge at lave ændringer, når man nu alligevel er i gang. Ved energirenovering skal man naturligvis overholde bygningsreglementets krav til isolering af klimaskærm og linietab (Energistyrelsen, 2011, s. Pkt ), der angiver højst tilladte U værdier og linietab for de enkelte bygningsdele. Denne værdi beskrives under hver enkelt bygningsdel. 3.1 Tag og loft Det nuværende loft har en U værdi på henholdsvis 0,20 og 0,38 W/m 2 ved isoleringstykkelser på henholdsvis 200 og 100 mm. Bygningsreglementets krav til U værdi ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning er 0,15 W/m 2 (Energistyrelsen, 2011, s. pkt ). Minimumstykkelsen af isolering, for at nå ned på den krævede U værdi er 300 mm (Videncenter for energibesparelser i bygninger, 2010, s. 9). Der vil umiddelbart være en række forhold, som bør overvejes i forbindelse med efterisolering af loftet. 16

18 3.1.1 Den enkle løsning Vil være blot at udlægge henholdsvis 100 eller 200 mm ekstra isolering, således den anbefalede minimumstykkelse opnås. Her vil der være nogle yderligere forhold som skal overvejes og/eller udføres: 1. Det eksisterende vindbræt skal forlænges, og føres parallelt med tagbeklædningen, dels for at undgå vind i at blæse ind i isoleringen, dels for at tilsikre en tilstrækkelig stor ventilationsspalte under taget. 2. Der skal laves en ny gangbro, der er hævet over den ekstra isolering. Den eksisterende gangbro kan være en del af det afstivende system, så den kan ikke fjernes, medmindre det undersøges om tagkonstruktion kan bibeholde sin afstivende funktion uden, eller der etableres en anden form for afstivning. 3. Den eksisterende isolering skal undersøges, og der skal sørges for at eventuelle spalter i isolering bliver udfyldt med afskårne isoleringsstykker eller granulat, så den eksisterende isolering slutter tæt i samlinger og mod konstruktioner. Hvis der er måtter, der er blevet trådt flade, eller hvor dyr har ødelagt dele (i den konkrete sag, har en husmår revet op i flere af måtterne) skal disse skiftes ud. 4. Hvor overkanten af den gamle isolering ikke når op til toppen af spærfoden, skal det tilstræbes at udlægge nye måtter til de er i plan med spærfoden, alternativt efterfylde med granulat. 5. Nye måtter lægges således samlinger er på tværs af samlingerne i den eksisterende isolering. Alt sammen for at minimere risikoen for luftspalter i isoleringslaget og dermed en dårligere isoleringsevne. Denne løsning vil i stor udstrækning være en model som mange husejere selv vil være i stand til at overkomme. Den kræver noget arbejde og lidt håndværksmæssig snilde, men det vil være overkommeligt for de fleste. Jeg vælger dog også at vurdere modellen ud fra at den løses af professionelle håndværkere. Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP løn ,69 Tømrerarbejde timer 55, , ,69 materialer ,90 Efterisolere lofter, 195 mm mineraluld m , ,59 Efterisolere lofter, 95 mm mineraluld m , ,57 Gangbro, brædder og 50 x 250 mm planker lbm , ,81 17

19 Vindskærm ved tagfod, 9,5 mm krydsfiner lbm 35 40, ,92 Total ,59 Tabel 1 Prisoverslag, energirenovering af loft, den enkle løsning. Priser udregnet ved hjælp af Sigma 2010 på baggrund af V & S prisbøger. Tabellen angiver en samlet kostpris på ekskl. Moms. Hertil lægges 20% til uforudsete udgifter o. l. samt 25% moms. I alt kr Den komplette løsning Vil være at gennemføre en omfattende renovering af hele loftskonstruktionen. Huset er snart 40 år gammelt. I den periode er alle lofter blevet skiftet, loftet har været anvendt til oplæg af diverse inventar, der har været besøg af insekter og dyr på loftet og tiden har generelt sat sit præg. Det kan ikke forventes at den eksisterende dampspærre i form af en Alukraft folie har den tæthed, der i dag forventes af en dampspærre, især da loftsbeklædningen ligger helt op af den, hvorved det er stort set uundgåeligt at den bliver beskadiget, hver gang der bliver monteret en lampe i loftet. Den eksisterende isolering vil i et vist omfang også være præget af tiden. Som tidligere nævnt har der været besøg af en mår, ligesom færdsel på loftet og oplæg har ødelagt eller nedtrådt isoleringen flere steder. Der vil derfor være følgende punkter, der skal udføres: 1. Loftrummet ryddes for den eksisterende isolering. 2. Der skal etableres en ny dampspærre: a. En god løsning vil være at fjerne den eksisterende loftsbeklædning og dampspærre og montere nye af begge. Dampspærren klemmes fast mellem vægge og skyggelister, med en fuge, for at opnå tæthed. Denne løsning vil umiddelbart give den bedste tæthed, men vil give den samme risiko for at dampspærren bliver perforeret, da den ligger helt op af loftsbeklædningen. Det vil i mit aktuelle eksempel ikke være muligt at opsætte 45 mm isolering mellem den nye dampspærre og den nye loftsbeklædning, da rumhøjden så vil blive for lav. Dette kunne ellers være en god løsning. b. En billigere måde vil være at fjerne den eksisterende dampspærre oppefra. Herefter isoleres med 45 mm isolering og den nye dampspærre lægges mellem spærrerne. Dampspærren kan tapes til eller klemmes med en liste og fuge til spærrerne samt yder og indervægge. Denne løsning vil formentligt ikke give samme tæthed som den førstnævnte, men den har den fordel at der bliver afstand mellem loftsbeklædningen og dampspærren, hvilket minimerer risikoen for fremtidige perforeringer. 18

20 3. Vindbræt forlænges som i pkt stk Der skal etableres en ny gangbro som i pkt stk Der skal efterisoleres med 300 mm isolering. Umiddelbart er der flere mulige løsninger der bør undersøges: a. Isolering med i alt 300 mm mineraluldsplader. Dette vil være den traditionelle løsning, som de fleste boligejere selv ville kunne udføre. Jeg vælger dog at udregne priseksempel, hvor arbejdet udføres af professionelle håndværkere. Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP løn ,40 Tømrerarbejde timer 73, , ,40 materialer ,31 Efterisolere lofter, 195 mm mineraluld m , ,28 Efterisolere lofter, 95 mm mineraluld m , ,02 Total ,71 Tabel 2 Prisoverslag, isolering med i alt 300 mm mineraluldsplader. Priser udregnet ved hjælp af Sigma 2010 på baggrund af V & S prisbøger. b. Isolering med 300 mm mineraluldsgranulat, der blæses ind. Denne metode er efterhånden også ganske udbredt. Den er hurtigere end udlægning af isoleringsplader, men kræver mere udstyr. I stedet for mineraluldsgranulat kan også indblæses papiruld, hvilket har nogenlunde samme egenskaber, men markedsføres på at være et mere bæredygtigt produkt. 19

21 Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP leje 1.522,67 Leje/UE ifm. 300mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,67 løn ,77 Tømrerarbejde timer 59, , ,77 materialer ,63 300mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,63 Total ,07 Tabel 3 Prisoverslag, isolering med 300 mm mineraluldsgranulat. Priser udregnet ved hjælp af Sigma 2010 på baggrund af V & S prisbøger. Til udregning af prisoverslag vælger jeg at anvende løsningen med at udskifte loftsbeklædning og fæste dampspærren til væggen, da det umiddelbart giver den tætteste konstruktion, over tid vil dampspærren blive brudt ved ophæng i loftet, men jeg vurderer at der vil gå adskillelige år før tætheden bliver mindre end ved den anden metode. Jeg vælger at isolere ved at indblæse mineraluldsgranulat, idet dette både er en billigere metode, og samtidigt giver større sikkerhed for at isoleringen slutter tæt om gennemføringer og konstruktioner og derved mindsker risikoen for kuldebroer. Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP leje 4.250,85 Leje/UE ifm. 300mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,67 Leje/UE ifm. Mineraluld 150 mm udlagt på loft, optage m , ,18 løn ,73 Jordarbejde timer 19, , ,07 Nedrivningsarbejde timer 29, , ,70 Tømrerarbejde timer 153, , ,97 materialer ,04 300mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,63 20

22 Gangbro, brædder og 50 x 250 mm planker lbm , ,81 Loftbeklædning, 16 x 95 mm hv. brædder m , ,57 Membran, 0,15 mm plastfolie m ,65 735,09 Vindskærm ved tagfod, 9,5 mm krydsfiner lbm 35 40, ,92 Total ,62 Tabel 4 Prisoverslag, den komplette løsning. Priser er udregnet ved hjælp af Sigma 2010 på baggrund af V & S prisbøger. Tabellen angiver en samlet kostpris på ekskl. Moms. Hertil lægges 20% til uforudsete udgifter o. l. samt 25% moms. I alt kr Vurdering og valg af løsning Prisen for den komplette løsning er ca kr. dyrere end prisen for den enkle løsning, eller mere end det tredobbelte. Der er ingen tvivl om at den komplette løsning er bedre end den enkle, men spørgsmålet er om den er mere end tre gange så god? Det mener jeg på ingen måde at den er. På papiret opnår man i begge løsninger en U værdi på 0,15 W/m 2. I praksis vil den komplette løsning have en lavere U værdi end den enkle løsning, men jeg vurderer at det på ingen måde kan retfærdiggøre en pris på det tredobbelte. Endvidere er tilstanden af den eksisterende loftskonstruktion ikke i en sådan fatning, at en renovering af andre årsager end optimering af energiforhold er nødvendig. Dette taler for, i mit eksempel, at vælge at anvende den enkle løsning. Jeg vælger dog at undersøge om det kan betale sig at anvende indblæst mineraluldsgranulat i stedet for isoleringsmåtter, da jeg i pkt fandt ud af et det ikke alene var en billigere løsning, men også giver mindre risiko for kuldebroer i isoleringen. Til udregning af prisen på indblæsning af granulat lægger jeg 20 m 2, så det totale areal bliver 178 m 2. Dette gør jeg af hensyn til at der er 20 m 2 hvor der skal 200 mm på, i stedet for kun 100 mm: Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP leje 1.329,13 Leje/UE ifm. 100mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,13 løn ,05 Tømrerarbejde timer 79, , ,05 materialer ,76 100mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,02 21

Forbedring af 70 er huse

Forbedring af 70 er huse Energirenovering Forbedring af 70 er huse Skrevet af, Peter Smidt Pløk Andersen 18-11-2013 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Energirenovering VEJLEDER: Jacob Strunge FORFATTER: Peter Smidt Pløk Andersen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen.

Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Jacob Franch Christensen Januar 2010 Titel: Forfatter: Kursus: Point: Forsidebillede: Uddannelsessted: Vejledere: Kommunale

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 8 Munkeparken, Rimmens Allé, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Inddragelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling FORORD Der findes nogle projekter, som man kan komme i godt humør af. Projekterne fra Dybvad og Jerup hører absolut til den

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere