Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?"

Transkript

1 So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Carsten Søndergård Vejleder: Inger Margrethe Jensen 13. maj 2013

2 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? VEJLEDER: Inger Margrethe Jensen FORFATTER: Carsten Søndergård DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: OPLAG:2 SIDETAL (à 2400 anslag): 28,7 GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Denne rapport er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives!

3 Abstract The overall subject of this report is sustainability in construction. In the report I have chosen to focus on the subject energy optimization of existing buildings. The problem statement has been How can a single family house from the 70s be energy optimized, and is it worth it?. The main purpose for this study has been, for me, to gather information on how to energy optimize existing family houses, in order to expand my knowledge on the matter. I have primarily gathered information from literature and from the internet, and then I have analyzed pros and cons. Then I have analyzed the profitability of the optimization in order to be able to conclude whether or not it is worth it. The study has shown that energy optimization, just for the energy optimizations fault, is not worth it. 2

4 Indholdsfortegnelse Abstract... 2 Billedliste Indledning Baggrundsinformation og præsentation af emne Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Problemformuleringens spørgsmål Afgrænsning Valg af teoretisk grundlag og kilder Valg af metode og empiri Rapportens struktur og argumentation Beskrivelse af huset Tag og loft Opbygning af lofter, undtaget over udbygningen mod syd Opbygning af loft over udbygning mod syd Facader og gavle Opbygning af facader og gavle, teglsten Vinduer og døre Vinduer Døre og sidepartier Linietab omkring vinduer og døre Fundament Linietab ved sokkel Terrændæk Opbygning af terrændæk med klinker Opbygning af terrændæk med trægulv Energiforbrug Be10 udregning Analyse af muligheder for at energirenovere Tag og loft Den enkle løsning

5 3.1.2 Den komplette løsning Vurdering og valg af løsning Facader og gavle Udvendig efterisolering Indvendig efterisolering Vurdering og valg af løsning Vinduer og døre Udskiftning af termoruder i vinduer Udskiftning af døre og sidepartier Linietab omkring vinduer og døre Vurdering og valg af løsning Fundament Terrændæk Udskiftning af terrændæk Vurdering og valg af løsning Energimæssige konsekvenser af de valgte løsninger Tag og loft Facader og gavle Vinduer og døre Energirenovering af vinduer Energirenovering af døre Terrændæk Gennemførelse af alle energirenoveringer Forøgelse af husets værdi Konklusion Kildeliste Bilag 1: Energimærke Bilag 2: Uddrag af Be10 beregning Bilag 3: Transskription af interview med ejendomsmægler Erich Flech 4

6 Billedliste FIGUR 1 EKSEMPELHUS... 1 FIGUR 2 GRUND MED ORIENTERING OG PLACERING AF HUSET FIGUR 3 PLANTEGNING FIGUR 4 SNITTEGNING FIGUR 5 FACADER OG GAVLE TABEL 1 PRISOVERSLAG, ENERGIRENOVERING AF LOFT, DEN ENKLE LØSNING. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 18 TABEL 2 PRISOVERSLAG, ISOLERING MED I ALT 300 MM MINERALULDSPLADER. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 19 TABEL 3 PRISOVERSLAG, ISOLERING MED 300 MM MINERALULDSGRANULAT. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 20 TABEL 4 PRISOVERSLAG, DEN KOMPLETTE LØSNING. PRISER ER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 21 TABEL 5 PRISOVERSLAG, DEN ENKLE LØSNING MED INDBLÆSNING AF GRANULAT I STEDET FOR UDLÆGNING AF ISOLERINGSPLADER. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 22 TABEL 6 PRISOVERSLAG, UDVENDIG EFTERISOLERING. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 25 TABEL 7 PRISOVERSLAG, INDVENDIG EFTERISOLERING. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 28 TABEL 8 PRISOVERSLAG, UDSKIFTNING AF TERMORUDER I VINDUER. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 31 TABEL 9 PRISOVERSLAG, UDSKIFTNING AF DØRE OG SIDEPARTIER. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 32 TABEL 10 PRISOVERSLAG, UDSKIFTNING AF TERRÆNDÆK. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 36 TABEL 11 JUSTERET PRISOVERSLAG, UDSKIFTNING AF TERRÆNDÆK. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 37 5

7 1. Indledning 1.1. Baggrundsinformation og præsentation af emne Denne rapport er skrevet som bachelorspeciale på 7. semester af bygningskonstruktøruddannelsen. Med indførelsen af BR10, er der kommet endnu større fokus på at, bygningsmassen skal have så lavt et energiforbrug som muligt. Kravet ses udmøntet i at der er opstillet energirammer for de forskellige typer byggerier, ligesom der er opstillet en række krav til mindste varmeisolering af de forskellige bygningsdele. Energirammen dækker over hvor meget energi en bygning har behov for at få tilført til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning (Energistyrelsen, 2011). I energirammen medregnes også tiltag som alternative varmekilder og solcelleanlæg. Det vil sige at hvis man ønsker en lavere energiramme, kan det ske både ved passive tiltag, som ekstra isolering, og som aktive foranstaltninger, som solceller, der i et vist omfang gør huset selvforsynende og således nedbringer behovet for tilført energi. Skærpelserne skal ses begrundet i regeringens målsætning om at udslippet af drivhusgasser i 2020 skal være reduceret 40 % i forhold til niveauet i 1990 og at energiforsyningen senest i 2050 skal være 100 % baseret på vedvarende energi (Minter, 2013). Udover krav til nybyggeri, er der i bygningsreglementet også krav om at rentable energibesparende foranstaltninger skal gennemføres ved ombygninger og vedligeholdelse (Energistyrelsen, 2011). Op mod 40 % af Danmarks energiforbrug går til bygningsmassen. 75 % af dette energiforbrug bruges på opvarmning og 60 % heraf går til opvarmning af enfamiliehuse (Minter, 2013). D.v.s. at 40 x 0,75 x 0,6 = 18 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmningen af enfamiliehuse. Op mod halvdelen af alle parcelhuse i Danmark stammer fra 60 erne og 70 erne (Pasternak, 2007). Der er altså en relativ stor besparelse at hente, rent energimæssigt, ved at få renoveret parcelhusene fra denne periode. Boligejerne af parcelhuse fra denne periode er naturligvis tvunget af lovgivningen, til at energiforbedre deres boliger hvis de laver ombygning eller vedligeholdelse, men der er, endnu, ikke noget generelt krav om at husene skal energirenoveres. Langt de fleste boligejere er klar over at deres bolig fra den periode er energimæssigt utidssvarende, og de er klar over at energirenovering er en mulighed. Undersøgelser har vist at den største barriere for boligejerne er det økonomiske aspekt (Jensen, 2013). Hvad koster det og kan det betale sig? 6

8 1.2. Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Jeg vurderer at en af fremtidens store opgaver for bygningskonstruktører bliver energirenoveringen af den eksisterende bygningsmasse. Som beskrevet i pkt.1.1 er en stor del af denne bygningsmasse parcelhuse fra 60 erne og 70 erne. På bygningskonstruktøruddannelsen har vi beskæftiget os meget med nybyggeri, herunder naturligvis også energikravene. Vi har kun i mindre grad beskæftiget os med energirenovering. Et af formålene med mit speciale er derfor at jeg ønsker at styrke min egen viden inden for området energirenovering, og i særdeleshed energirenovering af parcelhuse, da jeg forventer at der i fremtiden vil komme efterspørgsel på lige netop denne kompetence. Mange husejere kender til mulighederne for at energirenovere (Realea A/S 2010, 2012), men det er ikke mit indtryk, at der bliver gjort den helt store indsats rundt omkring i Danmark. Det er i hvert tilfælde hvad jeg oplever hos venner og bekendte, hos naboer og i grundejerforeningen og i det hele taget, når jeg ser rundt i de forskellige parcelhuskvarterer. Enkelte får udført mindre energirenoveringer, oftest f.eks. i forbindelse med at vinduerne alligevel skal skiftes, men en større egentlig energirenovering af et parcelhus ses sjældent. Jeg vil tro at en af de primære årsager hertil, er det økonomiske aspekt. Kan det egentligt betale sig at energirenovere, eller er det et nødvendigt onde, når en bygningsdel alligevel skal renoveres? Bygningsreglementet beskriver at en energirenovering skal gennemføre hvis en bygningsdel skal ombygges eller vedligeholdes og at: Årlig besparelse x levetid af foranstaltningen investeringen er større end 1,33 (Energistyrelsen, 2011, s. SBI 230 pkt ). Jeg ønsker altså at undersøge om energirenoveringen er rentabel selvom bygningsdelen ikke skal ombygges eller vedligeholdes, men alene renoveres for energirenoveringens skyld. Kan det betale sig? 1.3. Problemformuleringens spørgsmål Rapporten har del til formål at give mig en bedre indsigt i muligheder og metoder inden for energirenovering og at klarlægge om det kan betale sig at energirenovere et parcelhus fra 60 erne eller 70 erne. Jeg vælger at tage udgangspunkt i et konkret eksempel om et hus fra 70 erne. Problemformulering: Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? 7

9 1.4. Afgrænsning Jeg vælger i min rapport at undersøge energirenovering af bygningens primære bygningsdele samt vinduer og døre. Dermed undersøger jeg ikke energirenovering af tekniske installationer såvel som alternative varme og energikilder. Jeg vælger dette dels af hensyn til rapportens omfang, dels at jeg vurderer at den største gevinst findes ved at energirenovere de primære bygningsdele og ikke de tekniske installationer. Jeg vælger også at jeg ikke vil undersøge linietab ved indervægsfundamenter, da jeg vurderer at udbyttet ved en renovering vil være alt for lille i forhold til indsatsen. Jeg vælger i beregningerne af rentabilitet ikke at medregne eventuelle muligheder for tilskud til energirenovering eller håndværkerfradrag Valg af teoretisk grundlag og kilder Jeg vil søge viden og information dels på internettet og dels i relevant faglitteratur, ligesom jeg vil anvende min egen viden om konstruktioner. Jeg vil i videst mulig udstrækning søge ikke at indhente information fra kilder, der har en økonomisk interesse (f.eks. producenter af isoleringsmaterialer). Jeg vil som grundlag for beregninger af priser anvende V & S prisdata samt min egen viden og erfaring, og jeg vil søge information om forøgelse af bygningens værdi ved en ejendomsmægler Valg af metode og empiri Idet undersøgelsen er en læringsproces for mig selv og at der er et maksimum på 30 sider, vælger jeg at lave min undersøgelse på baggrund af gennemprøvede og beskrevne energirenoveringsmetoder, i stedet for at undersøge om jeg kan finde på nogen alternative forslag selv. For eksempel vil jeg, hvor jeg kan finde pålidelige kilder, der angiver en krævet isoleringstykkelse for at opnå en bestemt U værdi, anvende denne, i stedet for selv at udregne isoleringsmængden. Den primære empiri vil altså stamme fra beskrivelser i relevant faglitteratur. Jeg vil dog søge at indhente en vurdering på hvor meget værdi en energirenovering tilfører huset fra en lokal ejendomsmægler Rapportens struktur og argumentation Jeg vil i undersøgelsen tage udgangspunkt i et konkret eksempel på et parcelhus. Jeg vil indsamle viden om energirenovering af huset fra forskellige kilder, primært faglitteratur og internettet, herunder beskrive metode, fordele, ulemper og energimæssig gevinst ved de forskellige tiltag. Jeg vil herefter lave et overslag på hvad det enkelte tiltag koster og vurdere hvilke tiltag, der vil være bedst i den givne situation. Herefter vil jeg lave en rentabilitetsberegning efter bygningsreglementets opskrift, for at kunne konkludere om energirenoveringen er rentabel. Til slut vil jeg undersøge hvilke konsekvenser en energirenovering vil have på husets vurdering, for herved endeligt at kunne uddrage om energirenoveringen er rentabel eller ej. 8

10 2. Beskrivelse af huset. Til brug for undersøgelsen har jeg valgt at tage udgangspunkt i et parcelhus fra 70 erne beliggende i 8800 Viborg. Huset er et etplanshus opført i Huset er 158 m 2 i grundplan, og med 30 m 2 sammenbygget uopvarmet garage. Huset er oprindeligt opvarmet med oliefyr, men er på et ikke nærmere angivet tidspunkt blevet sluttet til fjernvarmeforsyningen. Oprindeligt var der i stuen en åben pejs. Denne er efter år 2000 blevet sløjfet, og der er i stedet opsat en brændeovn. Jeg vil i undersøgelsen ikke yderligere behandle den supplerende opvarmning med brændeovn yderligere, men alene vurdere gevinsten ved en energirenovering ud fra den potentielle besparelse på fjernvarme. Figur 2 Grund med orientering og placering af huset. 9

11 Figur 3 Plantegning. 10

12 Figur 4 Snittegning. 11

13 Figur 5 Facader og gavle. Huset er i ca. år 2005 blevet efterisoleret med yderligere 100 mm mineraluldsisolering på loftet og det har fået skiftet alle vinduer i Detaljerede beskrivelser af de enkelte bygningsdele gennemgås i det følgende. 2.1 Tag og loft Husets tag er en gitterspærskonstruktion med en hældning på 25 O, afstanden mellem spærene er 90 cm. Tagmaterialet er eternitplader. Taget er med vandret udhæng på 55 cm. På de originale tegninger (Fig. 3.) er det angivet at loftet skulle udføres med 150 mm isolering i to lag. Dette har ikke været tilfældet, og loftet er kun blevet udført med 100 mm isolering. I ca. år 2005 er der blevet efterisoleret med yderligere 100 mm mineraluldsisolering, dog ikke over udbygningen mod syd. Her er fortsat kun 100 mm isolering. Alle loftsbeklædninger er på et tidspunkt blevet skiftet og er nu 16 mm listelofter. Opbygningen af lofter ser derfor sådan ud: Opbygning af lofter, undtaget over udbygningen mod syd 200 mm mineraluldsisolering. Alukraft. 16 mm listelofter. U værdi: 0,20 W/m2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.6). I alt ca. 138 m2. 12

14 2.1.2 Opbygning af loft over udbygning mod syd 100 mm mineraluldsisolering. Alukraft. 16 mm listelofter. U værdi: 0,38 W/m2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.6) I alt ca. 20 m Facader og gavle Alle husets ydervægge er opbygget med en formur i teglsten 75 mm murbatts og en bagmur i 75 mm letbeton blokke. Væggen mellem beboelse og garage har samme opbygning, mens øvrige vægge om garage er teglsten ude såvel som inde. Jeg vælger i resten af rapporten at se bort fra den sammenbyggede garage, og alene fokusere på de 158 m 2 beboelse. Jeg mener at det vil give et forkert billede at medtage garagen, idet en del af renoveringerne evt. vil skulle udføres her også (for eksempel udvendig efterisolering), mens den forventede gevinst i form af mindre energiforbrug ikke øges tilsvarende. Idet undersøgelsen er en læringsproces, og ikke en konkret undersøgelse til en kunde, vurderer jeg at det ikke har nogen indflydelse på mit resultat. Oven på formuren ligger en murrem til bæring af tag. Denne murrem er, over vinduer og døre, indvendigt isoleret og beklædt med 16 mm spånplade Opbygning af facader og gavle, teglsten 108 mm teglsten. 75 mm murbatts. 75 mm letbeton blokke. U værdi: 0,6 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.2) Det samlede areal af facader (ekskl. Vinduer og døre) udgør 108,5 m Vinduer og døre Alle vinduer i huset er udskiftet i 2006 med energiruder. Alle vinduer er todelte, hvor nederste del er udadgående og øverste del fast. Terrassedør med sidepartier, fordør med sidepartier og bryggersdør er ikke skiftet, og er således med de oprindelige termoruder. 13

15 2.3.1 Vinduer U værdi for de udskiftede vinduer antages at være 1,6 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.2.3). Det samlede vinduesareal er 20 m Døre og sidepartier U værdi for døre og sidepartier antages at være 2,6 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.2.8). Det samlede areal af døre og sidepartier er 11,5 m Linietab omkring vinduer og døre Det fremgår ikke entydigt af projektmaterialet (figur 2 og 3) om der er lavet en kuldebroafbrydelse og i så fald hvor stor den er. Jeg vælger derfor værst tænkelige scenarie, og går ud fra at der ikke er nogen kuldebroafbrydelse. U værdi: 0,09 W/m (Dansk Standard, 202, s. Tabel a) Den samlede længde på kuldebroen omkring vinduer og døre er 46,7 m. 2.4 Fundament Fundamentet består af et in situ støbt stribefundament, hvorpå der er lagt to skifter 30 cm Leca blokke Linietab ved sokkel U værdi: 0,22 W/m (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag ) Den samlede længde af kuldebroen er 60,3 m. 2.5 Terrændæk I bryggers, wc og badeværelse er der klinkegulv, i resten af huset er der trægulv lagt direkte på betondæk. Slidlag på 3 cm beton, klaplag på 8 cm beton, plastfolie og herunder 17 cm Lecanødder, i randfelter dog 23 cm. I badeværelse er der etableret gulvvarme. 14

16 2.5.1 Opbygning af terrændæk med klinker Klinker. 3 cm slidlag. 8 cm klaplag. Plastfolie. 17/23 cm 10/20 Leca nødder. U værdi: 0,44 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.8). I alt 10, 9 m 2 uden gulvvarme og 8 m 2 med gulvvarme Opbygning af terrændæk med trægulv 20 mm trægulv. 3 cm slidlag. 8 cm klaplag. Plastfolie. 17/23 cm 10/20 Leca nødder. U værdi: 0,39 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.8). U værdien er opjusteret i forhold til den i tabellen aflæste, der gælder for et trægulv på strøer. I alt 123,4 m Energiforbrug Der er udarbejdet en energimærkning for ejendommen I energimærkningen er der anført et beregnet årligt forbrug på 17 MWh fjernvarme og 3 rummeter kløvet brænde. Det faktuelle forbrug i perioden var kwh 2. Altså en forskel på lidt over kwh. Dette til trods for at energikonsulenten har regnet med at terrændækket er isoleret med 100 mm isolering som det var byggeskik på tidspunktet, hvor de originale tegninger (figur 2.3) angiver at dette ikke er tilfældet. Årsagen til denne forskel er usikker. Evt. muligheder kan være en generel højere ude temperatur, større internt varmetilskud, større anvendelse af brændeovn, lavere inde temperatur etc. 1 BILAG 1 2 Oplyst af ejer 15

17 2.6.1 Be10 udregning Med baggrund i de registrerede værdier i pkt. 2.1 til 2.5, har jeg lavet en beregning i Be10, der er vedlagt undersøgelsen som BILAG 2. Beregningen er meget ufuldstændig i forhold til at kunne bruges som energiramme, idet jeg kun har medtaget de ovennævnte bygningsdele, men jeg mener at den udmærket kan bruges til det formål at, vurdere gevinsten af eventuelle energirenoveringer. Af udregningen ses at det samlede behov for energi til opvarmning er 119,3 kwh/m 2 år, eller kwh år. Dette er en forskel på næsten 2 MWh år i forhold til energikonsulentens udregning. Det kan skyldes at min udregning ikke tager hensyn til internt varmetilskud og tilskud fra brændeovnen samt forskelle i valget af U værdier. 3. Analyse af muligheder for at energirenovere I forbindelse med energirenovering af huset er der mange muligheder. Jeg vil i det følgende kapitel analysere og vurdere de forskellige muligheder jeg finder relevante. Idet nedbringelse af energibehovet er det primære formål med de enkelte renoveringer, vil jeg ikke behandle evt. konstruktive eller funktionelle ændringer som kunne være ønskelige af ejeren, da disse vil bidrage til at gøre renoveringen dyrere. Der kan dog være enkelte undtagelse, som etablering af gulvvarme, hvis terrændæk alligevel udskiftes. I praksis vil man nok vælge at lave ændringer, når man nu alligevel er i gang. Ved energirenovering skal man naturligvis overholde bygningsreglementets krav til isolering af klimaskærm og linietab (Energistyrelsen, 2011, s. Pkt ), der angiver højst tilladte U værdier og linietab for de enkelte bygningsdele. Denne værdi beskrives under hver enkelt bygningsdel. 3.1 Tag og loft Det nuværende loft har en U værdi på henholdsvis 0,20 og 0,38 W/m 2 ved isoleringstykkelser på henholdsvis 200 og 100 mm. Bygningsreglementets krav til U værdi ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning er 0,15 W/m 2 (Energistyrelsen, 2011, s. pkt ). Minimumstykkelsen af isolering, for at nå ned på den krævede U værdi er 300 mm (Videncenter for energibesparelser i bygninger, 2010, s. 9). Der vil umiddelbart være en række forhold, som bør overvejes i forbindelse med efterisolering af loftet. 16

18 3.1.1 Den enkle løsning Vil være blot at udlægge henholdsvis 100 eller 200 mm ekstra isolering, således den anbefalede minimumstykkelse opnås. Her vil der være nogle yderligere forhold som skal overvejes og/eller udføres: 1. Det eksisterende vindbræt skal forlænges, og føres parallelt med tagbeklædningen, dels for at undgå vind i at blæse ind i isoleringen, dels for at tilsikre en tilstrækkelig stor ventilationsspalte under taget. 2. Der skal laves en ny gangbro, der er hævet over den ekstra isolering. Den eksisterende gangbro kan være en del af det afstivende system, så den kan ikke fjernes, medmindre det undersøges om tagkonstruktion kan bibeholde sin afstivende funktion uden, eller der etableres en anden form for afstivning. 3. Den eksisterende isolering skal undersøges, og der skal sørges for at eventuelle spalter i isolering bliver udfyldt med afskårne isoleringsstykker eller granulat, så den eksisterende isolering slutter tæt i samlinger og mod konstruktioner. Hvis der er måtter, der er blevet trådt flade, eller hvor dyr har ødelagt dele (i den konkrete sag, har en husmår revet op i flere af måtterne) skal disse skiftes ud. 4. Hvor overkanten af den gamle isolering ikke når op til toppen af spærfoden, skal det tilstræbes at udlægge nye måtter til de er i plan med spærfoden, alternativt efterfylde med granulat. 5. Nye måtter lægges således samlinger er på tværs af samlingerne i den eksisterende isolering. Alt sammen for at minimere risikoen for luftspalter i isoleringslaget og dermed en dårligere isoleringsevne. Denne løsning vil i stor udstrækning være en model som mange husejere selv vil være i stand til at overkomme. Den kræver noget arbejde og lidt håndværksmæssig snilde, men det vil være overkommeligt for de fleste. Jeg vælger dog også at vurdere modellen ud fra at den løses af professionelle håndværkere. Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP løn ,69 Tømrerarbejde timer 55, , ,69 materialer ,90 Efterisolere lofter, 195 mm mineraluld m , ,59 Efterisolere lofter, 95 mm mineraluld m , ,57 Gangbro, brædder og 50 x 250 mm planker lbm , ,81 17

19 Vindskærm ved tagfod, 9,5 mm krydsfiner lbm 35 40, ,92 Total ,59 Tabel 1 Prisoverslag, energirenovering af loft, den enkle løsning. Priser udregnet ved hjælp af Sigma 2010 på baggrund af V & S prisbøger. Tabellen angiver en samlet kostpris på ekskl. Moms. Hertil lægges 20% til uforudsete udgifter o. l. samt 25% moms. I alt kr Den komplette løsning Vil være at gennemføre en omfattende renovering af hele loftskonstruktionen. Huset er snart 40 år gammelt. I den periode er alle lofter blevet skiftet, loftet har været anvendt til oplæg af diverse inventar, der har været besøg af insekter og dyr på loftet og tiden har generelt sat sit præg. Det kan ikke forventes at den eksisterende dampspærre i form af en Alukraft folie har den tæthed, der i dag forventes af en dampspærre, især da loftsbeklædningen ligger helt op af den, hvorved det er stort set uundgåeligt at den bliver beskadiget, hver gang der bliver monteret en lampe i loftet. Den eksisterende isolering vil i et vist omfang også være præget af tiden. Som tidligere nævnt har der været besøg af en mår, ligesom færdsel på loftet og oplæg har ødelagt eller nedtrådt isoleringen flere steder. Der vil derfor være følgende punkter, der skal udføres: 1. Loftrummet ryddes for den eksisterende isolering. 2. Der skal etableres en ny dampspærre: a. En god løsning vil være at fjerne den eksisterende loftsbeklædning og dampspærre og montere nye af begge. Dampspærren klemmes fast mellem vægge og skyggelister, med en fuge, for at opnå tæthed. Denne løsning vil umiddelbart give den bedste tæthed, men vil give den samme risiko for at dampspærren bliver perforeret, da den ligger helt op af loftsbeklædningen. Det vil i mit aktuelle eksempel ikke være muligt at opsætte 45 mm isolering mellem den nye dampspærre og den nye loftsbeklædning, da rumhøjden så vil blive for lav. Dette kunne ellers være en god løsning. b. En billigere måde vil være at fjerne den eksisterende dampspærre oppefra. Herefter isoleres med 45 mm isolering og den nye dampspærre lægges mellem spærrerne. Dampspærren kan tapes til eller klemmes med en liste og fuge til spærrerne samt yder og indervægge. Denne løsning vil formentligt ikke give samme tæthed som den førstnævnte, men den har den fordel at der bliver afstand mellem loftsbeklædningen og dampspærren, hvilket minimerer risikoen for fremtidige perforeringer. 18

20 3. Vindbræt forlænges som i pkt stk Der skal etableres en ny gangbro som i pkt stk Der skal efterisoleres med 300 mm isolering. Umiddelbart er der flere mulige løsninger der bør undersøges: a. Isolering med i alt 300 mm mineraluldsplader. Dette vil være den traditionelle løsning, som de fleste boligejere selv ville kunne udføre. Jeg vælger dog at udregne priseksempel, hvor arbejdet udføres af professionelle håndværkere. Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP løn ,40 Tømrerarbejde timer 73, , ,40 materialer ,31 Efterisolere lofter, 195 mm mineraluld m , ,28 Efterisolere lofter, 95 mm mineraluld m , ,02 Total ,71 Tabel 2 Prisoverslag, isolering med i alt 300 mm mineraluldsplader. Priser udregnet ved hjælp af Sigma 2010 på baggrund af V & S prisbøger. b. Isolering med 300 mm mineraluldsgranulat, der blæses ind. Denne metode er efterhånden også ganske udbredt. Den er hurtigere end udlægning af isoleringsplader, men kræver mere udstyr. I stedet for mineraluldsgranulat kan også indblæses papiruld, hvilket har nogenlunde samme egenskaber, men markedsføres på at være et mere bæredygtigt produkt. 19

21 Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP leje 1.522,67 Leje/UE ifm. 300mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,67 løn ,77 Tømrerarbejde timer 59, , ,77 materialer ,63 300mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,63 Total ,07 Tabel 3 Prisoverslag, isolering med 300 mm mineraluldsgranulat. Priser udregnet ved hjælp af Sigma 2010 på baggrund af V & S prisbøger. Til udregning af prisoverslag vælger jeg at anvende løsningen med at udskifte loftsbeklædning og fæste dampspærren til væggen, da det umiddelbart giver den tætteste konstruktion, over tid vil dampspærren blive brudt ved ophæng i loftet, men jeg vurderer at der vil gå adskillelige år før tætheden bliver mindre end ved den anden metode. Jeg vælger at isolere ved at indblæse mineraluldsgranulat, idet dette både er en billigere metode, og samtidigt giver større sikkerhed for at isoleringen slutter tæt om gennemføringer og konstruktioner og derved mindsker risikoen for kuldebroer. Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP leje 4.250,85 Leje/UE ifm. 300mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,67 Leje/UE ifm. Mineraluld 150 mm udlagt på loft, optage m , ,18 løn ,73 Jordarbejde timer 19, , ,07 Nedrivningsarbejde timer 29, , ,70 Tømrerarbejde timer 153, , ,97 materialer ,04 300mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,63 20

22 Gangbro, brædder og 50 x 250 mm planker lbm , ,81 Loftbeklædning, 16 x 95 mm hv. brædder m , ,57 Membran, 0,15 mm plastfolie m ,65 735,09 Vindskærm ved tagfod, 9,5 mm krydsfiner lbm 35 40, ,92 Total ,62 Tabel 4 Prisoverslag, den komplette løsning. Priser er udregnet ved hjælp af Sigma 2010 på baggrund af V & S prisbøger. Tabellen angiver en samlet kostpris på ekskl. Moms. Hertil lægges 20% til uforudsete udgifter o. l. samt 25% moms. I alt kr Vurdering og valg af løsning Prisen for den komplette løsning er ca kr. dyrere end prisen for den enkle løsning, eller mere end det tredobbelte. Der er ingen tvivl om at den komplette løsning er bedre end den enkle, men spørgsmålet er om den er mere end tre gange så god? Det mener jeg på ingen måde at den er. På papiret opnår man i begge løsninger en U værdi på 0,15 W/m 2. I praksis vil den komplette løsning have en lavere U værdi end den enkle løsning, men jeg vurderer at det på ingen måde kan retfærdiggøre en pris på det tredobbelte. Endvidere er tilstanden af den eksisterende loftskonstruktion ikke i en sådan fatning, at en renovering af andre årsager end optimering af energiforhold er nødvendig. Dette taler for, i mit eksempel, at vælge at anvende den enkle løsning. Jeg vælger dog at undersøge om det kan betale sig at anvende indblæst mineraluldsgranulat i stedet for isoleringsmåtter, da jeg i pkt fandt ud af et det ikke alene var en billigere løsning, men også giver mindre risiko for kuldebroer i isoleringen. Til udregning af prisen på indblæsning af granulat lægger jeg 20 m 2, så det totale areal bliver 178 m 2. Dette gør jeg af hensyn til at der er 20 m 2 hvor der skal 200 mm på, i stedet for kun 100 mm: Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP leje 1.329,13 Leje/UE ifm. 100mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,13 løn ,05 Tømrerarbejde timer 79, , ,05 materialer ,76 100mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,02 21

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd 12 Enøvej Enøvej 1-10+12+14+16 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hejrevænget 018 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-001264-001 Energikonsulent: Carsten Dam Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kildevangen 6 3230 Græsted Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2021. Energimærkningsnummer 311062089

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Landevejen 6 9560 Hadsund 846-019331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 9 BOGÅVEJ Bogøvej 1 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Poul Pedersen Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Har desuden følgende arbejdsopgaver for Energistyrelsen: Indgår i Energistyrelsens Ekspertpanel Indgår i kursusudvalget

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dyrlæge Jürgensensgade 6-8 og 1630 Dyrlæge Jürgensensgade 6 3740 Svaneke Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2013 Til

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Syrenvej 17 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2015 Til den 4. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Moseparken Søborghus Alle 27 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. februar 2014 Til den 28. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sneslev Sognevej 15 4100 Ringsted Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. marts 2014 Til den 10. marts 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydskråningen 2 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Anemonevej 6 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-102048-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Adresse: Postnr./by: Nymånevej 28B 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-001162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,00 m³ koldt brugsvand 10,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,00 m³ koldt brugsvand 10,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 34 Adresse: Store Tingbakke 1 Postnr./by: 9310 Vodskov BBR-nr.: 851-539271-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere