Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?"

Transkript

1 So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Carsten Søndergård Vejleder: Inger Margrethe Jensen 13. maj 2013

2 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? VEJLEDER: Inger Margrethe Jensen FORFATTER: Carsten Søndergård DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: OPLAG:2 SIDETAL (à 2400 anslag): 28,7 GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Denne rapport er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives!

3 Abstract The overall subject of this report is sustainability in construction. In the report I have chosen to focus on the subject energy optimization of existing buildings. The problem statement has been How can a single family house from the 70s be energy optimized, and is it worth it?. The main purpose for this study has been, for me, to gather information on how to energy optimize existing family houses, in order to expand my knowledge on the matter. I have primarily gathered information from literature and from the internet, and then I have analyzed pros and cons. Then I have analyzed the profitability of the optimization in order to be able to conclude whether or not it is worth it. The study has shown that energy optimization, just for the energy optimizations fault, is not worth it. 2

4 Indholdsfortegnelse Abstract... 2 Billedliste Indledning Baggrundsinformation og præsentation af emne Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Problemformuleringens spørgsmål Afgrænsning Valg af teoretisk grundlag og kilder Valg af metode og empiri Rapportens struktur og argumentation Beskrivelse af huset Tag og loft Opbygning af lofter, undtaget over udbygningen mod syd Opbygning af loft over udbygning mod syd Facader og gavle Opbygning af facader og gavle, teglsten Vinduer og døre Vinduer Døre og sidepartier Linietab omkring vinduer og døre Fundament Linietab ved sokkel Terrændæk Opbygning af terrændæk med klinker Opbygning af terrændæk med trægulv Energiforbrug Be10 udregning Analyse af muligheder for at energirenovere Tag og loft Den enkle løsning

5 3.1.2 Den komplette løsning Vurdering og valg af løsning Facader og gavle Udvendig efterisolering Indvendig efterisolering Vurdering og valg af løsning Vinduer og døre Udskiftning af termoruder i vinduer Udskiftning af døre og sidepartier Linietab omkring vinduer og døre Vurdering og valg af løsning Fundament Terrændæk Udskiftning af terrændæk Vurdering og valg af løsning Energimæssige konsekvenser af de valgte løsninger Tag og loft Facader og gavle Vinduer og døre Energirenovering af vinduer Energirenovering af døre Terrændæk Gennemførelse af alle energirenoveringer Forøgelse af husets værdi Konklusion Kildeliste Bilag 1: Energimærke Bilag 2: Uddrag af Be10 beregning Bilag 3: Transskription af interview med ejendomsmægler Erich Flech 4

6 Billedliste FIGUR 1 EKSEMPELHUS... 1 FIGUR 2 GRUND MED ORIENTERING OG PLACERING AF HUSET FIGUR 3 PLANTEGNING FIGUR 4 SNITTEGNING FIGUR 5 FACADER OG GAVLE TABEL 1 PRISOVERSLAG, ENERGIRENOVERING AF LOFT, DEN ENKLE LØSNING. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 18 TABEL 2 PRISOVERSLAG, ISOLERING MED I ALT 300 MM MINERALULDSPLADER. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 19 TABEL 3 PRISOVERSLAG, ISOLERING MED 300 MM MINERALULDSGRANULAT. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 20 TABEL 4 PRISOVERSLAG, DEN KOMPLETTE LØSNING. PRISER ER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 21 TABEL 5 PRISOVERSLAG, DEN ENKLE LØSNING MED INDBLÆSNING AF GRANULAT I STEDET FOR UDLÆGNING AF ISOLERINGSPLADER. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 22 TABEL 6 PRISOVERSLAG, UDVENDIG EFTERISOLERING. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 25 TABEL 7 PRISOVERSLAG, INDVENDIG EFTERISOLERING. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 28 TABEL 8 PRISOVERSLAG, UDSKIFTNING AF TERMORUDER I VINDUER. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 31 TABEL 9 PRISOVERSLAG, UDSKIFTNING AF DØRE OG SIDEPARTIER. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 32 TABEL 10 PRISOVERSLAG, UDSKIFTNING AF TERRÆNDÆK. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 36 TABEL 11 JUSTERET PRISOVERSLAG, UDSKIFTNING AF TERRÆNDÆK. PRISER UDREGNET VED HJÆLP AF SIGMA 2010 PÅ BAGGRUND AF V & S PRISBØGER. 37 5

7 1. Indledning 1.1. Baggrundsinformation og præsentation af emne Denne rapport er skrevet som bachelorspeciale på 7. semester af bygningskonstruktøruddannelsen. Med indførelsen af BR10, er der kommet endnu større fokus på at, bygningsmassen skal have så lavt et energiforbrug som muligt. Kravet ses udmøntet i at der er opstillet energirammer for de forskellige typer byggerier, ligesom der er opstillet en række krav til mindste varmeisolering af de forskellige bygningsdele. Energirammen dækker over hvor meget energi en bygning har behov for at få tilført til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning (Energistyrelsen, 2011). I energirammen medregnes også tiltag som alternative varmekilder og solcelleanlæg. Det vil sige at hvis man ønsker en lavere energiramme, kan det ske både ved passive tiltag, som ekstra isolering, og som aktive foranstaltninger, som solceller, der i et vist omfang gør huset selvforsynende og således nedbringer behovet for tilført energi. Skærpelserne skal ses begrundet i regeringens målsætning om at udslippet af drivhusgasser i 2020 skal være reduceret 40 % i forhold til niveauet i 1990 og at energiforsyningen senest i 2050 skal være 100 % baseret på vedvarende energi (Minter, 2013). Udover krav til nybyggeri, er der i bygningsreglementet også krav om at rentable energibesparende foranstaltninger skal gennemføres ved ombygninger og vedligeholdelse (Energistyrelsen, 2011). Op mod 40 % af Danmarks energiforbrug går til bygningsmassen. 75 % af dette energiforbrug bruges på opvarmning og 60 % heraf går til opvarmning af enfamiliehuse (Minter, 2013). D.v.s. at 40 x 0,75 x 0,6 = 18 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmningen af enfamiliehuse. Op mod halvdelen af alle parcelhuse i Danmark stammer fra 60 erne og 70 erne (Pasternak, 2007). Der er altså en relativ stor besparelse at hente, rent energimæssigt, ved at få renoveret parcelhusene fra denne periode. Boligejerne af parcelhuse fra denne periode er naturligvis tvunget af lovgivningen, til at energiforbedre deres boliger hvis de laver ombygning eller vedligeholdelse, men der er, endnu, ikke noget generelt krav om at husene skal energirenoveres. Langt de fleste boligejere er klar over at deres bolig fra den periode er energimæssigt utidssvarende, og de er klar over at energirenovering er en mulighed. Undersøgelser har vist at den største barriere for boligejerne er det økonomiske aspekt (Jensen, 2013). Hvad koster det og kan det betale sig? 6

8 1.2. Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Jeg vurderer at en af fremtidens store opgaver for bygningskonstruktører bliver energirenoveringen af den eksisterende bygningsmasse. Som beskrevet i pkt.1.1 er en stor del af denne bygningsmasse parcelhuse fra 60 erne og 70 erne. På bygningskonstruktøruddannelsen har vi beskæftiget os meget med nybyggeri, herunder naturligvis også energikravene. Vi har kun i mindre grad beskæftiget os med energirenovering. Et af formålene med mit speciale er derfor at jeg ønsker at styrke min egen viden inden for området energirenovering, og i særdeleshed energirenovering af parcelhuse, da jeg forventer at der i fremtiden vil komme efterspørgsel på lige netop denne kompetence. Mange husejere kender til mulighederne for at energirenovere (Realea A/S 2010, 2012), men det er ikke mit indtryk, at der bliver gjort den helt store indsats rundt omkring i Danmark. Det er i hvert tilfælde hvad jeg oplever hos venner og bekendte, hos naboer og i grundejerforeningen og i det hele taget, når jeg ser rundt i de forskellige parcelhuskvarterer. Enkelte får udført mindre energirenoveringer, oftest f.eks. i forbindelse med at vinduerne alligevel skal skiftes, men en større egentlig energirenovering af et parcelhus ses sjældent. Jeg vil tro at en af de primære årsager hertil, er det økonomiske aspekt. Kan det egentligt betale sig at energirenovere, eller er det et nødvendigt onde, når en bygningsdel alligevel skal renoveres? Bygningsreglementet beskriver at en energirenovering skal gennemføre hvis en bygningsdel skal ombygges eller vedligeholdes og at: Årlig besparelse x levetid af foranstaltningen investeringen er større end 1,33 (Energistyrelsen, 2011, s. SBI 230 pkt ). Jeg ønsker altså at undersøge om energirenoveringen er rentabel selvom bygningsdelen ikke skal ombygges eller vedligeholdes, men alene renoveres for energirenoveringens skyld. Kan det betale sig? 1.3. Problemformuleringens spørgsmål Rapporten har del til formål at give mig en bedre indsigt i muligheder og metoder inden for energirenovering og at klarlægge om det kan betale sig at energirenovere et parcelhus fra 60 erne eller 70 erne. Jeg vælger at tage udgangspunkt i et konkret eksempel om et hus fra 70 erne. Problemformulering: Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? 7

9 1.4. Afgrænsning Jeg vælger i min rapport at undersøge energirenovering af bygningens primære bygningsdele samt vinduer og døre. Dermed undersøger jeg ikke energirenovering af tekniske installationer såvel som alternative varme og energikilder. Jeg vælger dette dels af hensyn til rapportens omfang, dels at jeg vurderer at den største gevinst findes ved at energirenovere de primære bygningsdele og ikke de tekniske installationer. Jeg vælger også at jeg ikke vil undersøge linietab ved indervægsfundamenter, da jeg vurderer at udbyttet ved en renovering vil være alt for lille i forhold til indsatsen. Jeg vælger i beregningerne af rentabilitet ikke at medregne eventuelle muligheder for tilskud til energirenovering eller håndværkerfradrag Valg af teoretisk grundlag og kilder Jeg vil søge viden og information dels på internettet og dels i relevant faglitteratur, ligesom jeg vil anvende min egen viden om konstruktioner. Jeg vil i videst mulig udstrækning søge ikke at indhente information fra kilder, der har en økonomisk interesse (f.eks. producenter af isoleringsmaterialer). Jeg vil som grundlag for beregninger af priser anvende V & S prisdata samt min egen viden og erfaring, og jeg vil søge information om forøgelse af bygningens værdi ved en ejendomsmægler Valg af metode og empiri Idet undersøgelsen er en læringsproces for mig selv og at der er et maksimum på 30 sider, vælger jeg at lave min undersøgelse på baggrund af gennemprøvede og beskrevne energirenoveringsmetoder, i stedet for at undersøge om jeg kan finde på nogen alternative forslag selv. For eksempel vil jeg, hvor jeg kan finde pålidelige kilder, der angiver en krævet isoleringstykkelse for at opnå en bestemt U værdi, anvende denne, i stedet for selv at udregne isoleringsmængden. Den primære empiri vil altså stamme fra beskrivelser i relevant faglitteratur. Jeg vil dog søge at indhente en vurdering på hvor meget værdi en energirenovering tilfører huset fra en lokal ejendomsmægler Rapportens struktur og argumentation Jeg vil i undersøgelsen tage udgangspunkt i et konkret eksempel på et parcelhus. Jeg vil indsamle viden om energirenovering af huset fra forskellige kilder, primært faglitteratur og internettet, herunder beskrive metode, fordele, ulemper og energimæssig gevinst ved de forskellige tiltag. Jeg vil herefter lave et overslag på hvad det enkelte tiltag koster og vurdere hvilke tiltag, der vil være bedst i den givne situation. Herefter vil jeg lave en rentabilitetsberegning efter bygningsreglementets opskrift, for at kunne konkludere om energirenoveringen er rentabel. Til slut vil jeg undersøge hvilke konsekvenser en energirenovering vil have på husets vurdering, for herved endeligt at kunne uddrage om energirenoveringen er rentabel eller ej. 8

10 2. Beskrivelse af huset. Til brug for undersøgelsen har jeg valgt at tage udgangspunkt i et parcelhus fra 70 erne beliggende i 8800 Viborg. Huset er et etplanshus opført i Huset er 158 m 2 i grundplan, og med 30 m 2 sammenbygget uopvarmet garage. Huset er oprindeligt opvarmet med oliefyr, men er på et ikke nærmere angivet tidspunkt blevet sluttet til fjernvarmeforsyningen. Oprindeligt var der i stuen en åben pejs. Denne er efter år 2000 blevet sløjfet, og der er i stedet opsat en brændeovn. Jeg vil i undersøgelsen ikke yderligere behandle den supplerende opvarmning med brændeovn yderligere, men alene vurdere gevinsten ved en energirenovering ud fra den potentielle besparelse på fjernvarme. Figur 2 Grund med orientering og placering af huset. 9

11 Figur 3 Plantegning. 10

12 Figur 4 Snittegning. 11

13 Figur 5 Facader og gavle. Huset er i ca. år 2005 blevet efterisoleret med yderligere 100 mm mineraluldsisolering på loftet og det har fået skiftet alle vinduer i Detaljerede beskrivelser af de enkelte bygningsdele gennemgås i det følgende. 2.1 Tag og loft Husets tag er en gitterspærskonstruktion med en hældning på 25 O, afstanden mellem spærene er 90 cm. Tagmaterialet er eternitplader. Taget er med vandret udhæng på 55 cm. På de originale tegninger (Fig. 3.) er det angivet at loftet skulle udføres med 150 mm isolering i to lag. Dette har ikke været tilfældet, og loftet er kun blevet udført med 100 mm isolering. I ca. år 2005 er der blevet efterisoleret med yderligere 100 mm mineraluldsisolering, dog ikke over udbygningen mod syd. Her er fortsat kun 100 mm isolering. Alle loftsbeklædninger er på et tidspunkt blevet skiftet og er nu 16 mm listelofter. Opbygningen af lofter ser derfor sådan ud: Opbygning af lofter, undtaget over udbygningen mod syd 200 mm mineraluldsisolering. Alukraft. 16 mm listelofter. U værdi: 0,20 W/m2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.6). I alt ca. 138 m2. 12

14 2.1.2 Opbygning af loft over udbygning mod syd 100 mm mineraluldsisolering. Alukraft. 16 mm listelofter. U værdi: 0,38 W/m2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.6) I alt ca. 20 m Facader og gavle Alle husets ydervægge er opbygget med en formur i teglsten 75 mm murbatts og en bagmur i 75 mm letbeton blokke. Væggen mellem beboelse og garage har samme opbygning, mens øvrige vægge om garage er teglsten ude såvel som inde. Jeg vælger i resten af rapporten at se bort fra den sammenbyggede garage, og alene fokusere på de 158 m 2 beboelse. Jeg mener at det vil give et forkert billede at medtage garagen, idet en del af renoveringerne evt. vil skulle udføres her også (for eksempel udvendig efterisolering), mens den forventede gevinst i form af mindre energiforbrug ikke øges tilsvarende. Idet undersøgelsen er en læringsproces, og ikke en konkret undersøgelse til en kunde, vurderer jeg at det ikke har nogen indflydelse på mit resultat. Oven på formuren ligger en murrem til bæring af tag. Denne murrem er, over vinduer og døre, indvendigt isoleret og beklædt med 16 mm spånplade Opbygning af facader og gavle, teglsten 108 mm teglsten. 75 mm murbatts. 75 mm letbeton blokke. U værdi: 0,6 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.2) Det samlede areal af facader (ekskl. Vinduer og døre) udgør 108,5 m Vinduer og døre Alle vinduer i huset er udskiftet i 2006 med energiruder. Alle vinduer er todelte, hvor nederste del er udadgående og øverste del fast. Terrassedør med sidepartier, fordør med sidepartier og bryggersdør er ikke skiftet, og er således med de oprindelige termoruder. 13

15 2.3.1 Vinduer U værdi for de udskiftede vinduer antages at være 1,6 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.2.3). Det samlede vinduesareal er 20 m Døre og sidepartier U værdi for døre og sidepartier antages at være 2,6 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.2.8). Det samlede areal af døre og sidepartier er 11,5 m Linietab omkring vinduer og døre Det fremgår ikke entydigt af projektmaterialet (figur 2 og 3) om der er lavet en kuldebroafbrydelse og i så fald hvor stor den er. Jeg vælger derfor værst tænkelige scenarie, og går ud fra at der ikke er nogen kuldebroafbrydelse. U værdi: 0,09 W/m (Dansk Standard, 202, s. Tabel a) Den samlede længde på kuldebroen omkring vinduer og døre er 46,7 m. 2.4 Fundament Fundamentet består af et in situ støbt stribefundament, hvorpå der er lagt to skifter 30 cm Leca blokke Linietab ved sokkel U værdi: 0,22 W/m (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag ) Den samlede længde af kuldebroen er 60,3 m. 2.5 Terrændæk I bryggers, wc og badeværelse er der klinkegulv, i resten af huset er der trægulv lagt direkte på betondæk. Slidlag på 3 cm beton, klaplag på 8 cm beton, plastfolie og herunder 17 cm Lecanødder, i randfelter dog 23 cm. I badeværelse er der etableret gulvvarme. 14

16 2.5.1 Opbygning af terrændæk med klinker Klinker. 3 cm slidlag. 8 cm klaplag. Plastfolie. 17/23 cm 10/20 Leca nødder. U værdi: 0,44 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.8). I alt 10, 9 m 2 uden gulvvarme og 8 m 2 med gulvvarme Opbygning af terrændæk med trægulv 20 mm trægulv. 3 cm slidlag. 8 cm klaplag. Plastfolie. 17/23 cm 10/20 Leca nødder. U værdi: 0,39 W/m 2 (Energistyrelsen, 2009, s. Bilag 3.1.8). U værdien er opjusteret i forhold til den i tabellen aflæste, der gælder for et trægulv på strøer. I alt 123,4 m Energiforbrug Der er udarbejdet en energimærkning for ejendommen I energimærkningen er der anført et beregnet årligt forbrug på 17 MWh fjernvarme og 3 rummeter kløvet brænde. Det faktuelle forbrug i perioden var kwh 2. Altså en forskel på lidt over kwh. Dette til trods for at energikonsulenten har regnet med at terrændækket er isoleret med 100 mm isolering som det var byggeskik på tidspunktet, hvor de originale tegninger (figur 2.3) angiver at dette ikke er tilfældet. Årsagen til denne forskel er usikker. Evt. muligheder kan være en generel højere ude temperatur, større internt varmetilskud, større anvendelse af brændeovn, lavere inde temperatur etc. 1 BILAG 1 2 Oplyst af ejer 15

17 2.6.1 Be10 udregning Med baggrund i de registrerede værdier i pkt. 2.1 til 2.5, har jeg lavet en beregning i Be10, der er vedlagt undersøgelsen som BILAG 2. Beregningen er meget ufuldstændig i forhold til at kunne bruges som energiramme, idet jeg kun har medtaget de ovennævnte bygningsdele, men jeg mener at den udmærket kan bruges til det formål at, vurdere gevinsten af eventuelle energirenoveringer. Af udregningen ses at det samlede behov for energi til opvarmning er 119,3 kwh/m 2 år, eller kwh år. Dette er en forskel på næsten 2 MWh år i forhold til energikonsulentens udregning. Det kan skyldes at min udregning ikke tager hensyn til internt varmetilskud og tilskud fra brændeovnen samt forskelle i valget af U værdier. 3. Analyse af muligheder for at energirenovere I forbindelse med energirenovering af huset er der mange muligheder. Jeg vil i det følgende kapitel analysere og vurdere de forskellige muligheder jeg finder relevante. Idet nedbringelse af energibehovet er det primære formål med de enkelte renoveringer, vil jeg ikke behandle evt. konstruktive eller funktionelle ændringer som kunne være ønskelige af ejeren, da disse vil bidrage til at gøre renoveringen dyrere. Der kan dog være enkelte undtagelse, som etablering af gulvvarme, hvis terrændæk alligevel udskiftes. I praksis vil man nok vælge at lave ændringer, når man nu alligevel er i gang. Ved energirenovering skal man naturligvis overholde bygningsreglementets krav til isolering af klimaskærm og linietab (Energistyrelsen, 2011, s. Pkt ), der angiver højst tilladte U værdier og linietab for de enkelte bygningsdele. Denne værdi beskrives under hver enkelt bygningsdel. 3.1 Tag og loft Det nuværende loft har en U værdi på henholdsvis 0,20 og 0,38 W/m 2 ved isoleringstykkelser på henholdsvis 200 og 100 mm. Bygningsreglementets krav til U værdi ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning er 0,15 W/m 2 (Energistyrelsen, 2011, s. pkt ). Minimumstykkelsen af isolering, for at nå ned på den krævede U værdi er 300 mm (Videncenter for energibesparelser i bygninger, 2010, s. 9). Der vil umiddelbart være en række forhold, som bør overvejes i forbindelse med efterisolering af loftet. 16

18 3.1.1 Den enkle løsning Vil være blot at udlægge henholdsvis 100 eller 200 mm ekstra isolering, således den anbefalede minimumstykkelse opnås. Her vil der være nogle yderligere forhold som skal overvejes og/eller udføres: 1. Det eksisterende vindbræt skal forlænges, og føres parallelt med tagbeklædningen, dels for at undgå vind i at blæse ind i isoleringen, dels for at tilsikre en tilstrækkelig stor ventilationsspalte under taget. 2. Der skal laves en ny gangbro, der er hævet over den ekstra isolering. Den eksisterende gangbro kan være en del af det afstivende system, så den kan ikke fjernes, medmindre det undersøges om tagkonstruktion kan bibeholde sin afstivende funktion uden, eller der etableres en anden form for afstivning. 3. Den eksisterende isolering skal undersøges, og der skal sørges for at eventuelle spalter i isolering bliver udfyldt med afskårne isoleringsstykker eller granulat, så den eksisterende isolering slutter tæt i samlinger og mod konstruktioner. Hvis der er måtter, der er blevet trådt flade, eller hvor dyr har ødelagt dele (i den konkrete sag, har en husmår revet op i flere af måtterne) skal disse skiftes ud. 4. Hvor overkanten af den gamle isolering ikke når op til toppen af spærfoden, skal det tilstræbes at udlægge nye måtter til de er i plan med spærfoden, alternativt efterfylde med granulat. 5. Nye måtter lægges således samlinger er på tværs af samlingerne i den eksisterende isolering. Alt sammen for at minimere risikoen for luftspalter i isoleringslaget og dermed en dårligere isoleringsevne. Denne løsning vil i stor udstrækning være en model som mange husejere selv vil være i stand til at overkomme. Den kræver noget arbejde og lidt håndværksmæssig snilde, men det vil være overkommeligt for de fleste. Jeg vælger dog også at vurdere modellen ud fra at den løses af professionelle håndværkere. Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP løn ,69 Tømrerarbejde timer 55, , ,69 materialer ,90 Efterisolere lofter, 195 mm mineraluld m , ,59 Efterisolere lofter, 95 mm mineraluld m , ,57 Gangbro, brædder og 50 x 250 mm planker lbm , ,81 17

19 Vindskærm ved tagfod, 9,5 mm krydsfiner lbm 35 40, ,92 Total ,59 Tabel 1 Prisoverslag, energirenovering af loft, den enkle løsning. Priser udregnet ved hjælp af Sigma 2010 på baggrund af V & S prisbøger. Tabellen angiver en samlet kostpris på ekskl. Moms. Hertil lægges 20% til uforudsete udgifter o. l. samt 25% moms. I alt kr Den komplette løsning Vil være at gennemføre en omfattende renovering af hele loftskonstruktionen. Huset er snart 40 år gammelt. I den periode er alle lofter blevet skiftet, loftet har været anvendt til oplæg af diverse inventar, der har været besøg af insekter og dyr på loftet og tiden har generelt sat sit præg. Det kan ikke forventes at den eksisterende dampspærre i form af en Alukraft folie har den tæthed, der i dag forventes af en dampspærre, især da loftsbeklædningen ligger helt op af den, hvorved det er stort set uundgåeligt at den bliver beskadiget, hver gang der bliver monteret en lampe i loftet. Den eksisterende isolering vil i et vist omfang også være præget af tiden. Som tidligere nævnt har der været besøg af en mår, ligesom færdsel på loftet og oplæg har ødelagt eller nedtrådt isoleringen flere steder. Der vil derfor være følgende punkter, der skal udføres: 1. Loftrummet ryddes for den eksisterende isolering. 2. Der skal etableres en ny dampspærre: a. En god løsning vil være at fjerne den eksisterende loftsbeklædning og dampspærre og montere nye af begge. Dampspærren klemmes fast mellem vægge og skyggelister, med en fuge, for at opnå tæthed. Denne løsning vil umiddelbart give den bedste tæthed, men vil give den samme risiko for at dampspærren bliver perforeret, da den ligger helt op af loftsbeklædningen. Det vil i mit aktuelle eksempel ikke være muligt at opsætte 45 mm isolering mellem den nye dampspærre og den nye loftsbeklædning, da rumhøjden så vil blive for lav. Dette kunne ellers være en god løsning. b. En billigere måde vil være at fjerne den eksisterende dampspærre oppefra. Herefter isoleres med 45 mm isolering og den nye dampspærre lægges mellem spærrerne. Dampspærren kan tapes til eller klemmes med en liste og fuge til spærrerne samt yder og indervægge. Denne løsning vil formentligt ikke give samme tæthed som den førstnævnte, men den har den fordel at der bliver afstand mellem loftsbeklædningen og dampspærren, hvilket minimerer risikoen for fremtidige perforeringer. 18

20 3. Vindbræt forlænges som i pkt stk Der skal etableres en ny gangbro som i pkt stk Der skal efterisoleres med 300 mm isolering. Umiddelbart er der flere mulige løsninger der bør undersøges: a. Isolering med i alt 300 mm mineraluldsplader. Dette vil være den traditionelle løsning, som de fleste boligejere selv ville kunne udføre. Jeg vælger dog at udregne priseksempel, hvor arbejdet udføres af professionelle håndværkere. Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP løn ,40 Tømrerarbejde timer 73, , ,40 materialer ,31 Efterisolere lofter, 195 mm mineraluld m , ,28 Efterisolere lofter, 95 mm mineraluld m , ,02 Total ,71 Tabel 2 Prisoverslag, isolering med i alt 300 mm mineraluldsplader. Priser udregnet ved hjælp af Sigma 2010 på baggrund af V & S prisbøger. b. Isolering med 300 mm mineraluldsgranulat, der blæses ind. Denne metode er efterhånden også ganske udbredt. Den er hurtigere end udlægning af isoleringsplader, men kræver mere udstyr. I stedet for mineraluldsgranulat kan også indblæses papiruld, hvilket har nogenlunde samme egenskaber, men markedsføres på at være et mere bæredygtigt produkt. 19

21 Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP leje 1.522,67 Leje/UE ifm. 300mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,67 løn ,77 Tømrerarbejde timer 59, , ,77 materialer ,63 300mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,63 Total ,07 Tabel 3 Prisoverslag, isolering med 300 mm mineraluldsgranulat. Priser udregnet ved hjælp af Sigma 2010 på baggrund af V & S prisbøger. Til udregning af prisoverslag vælger jeg at anvende løsningen med at udskifte loftsbeklædning og fæste dampspærren til væggen, da det umiddelbart giver den tætteste konstruktion, over tid vil dampspærren blive brudt ved ophæng i loftet, men jeg vurderer at der vil gå adskillelige år før tætheden bliver mindre end ved den anden metode. Jeg vælger at isolere ved at indblæse mineraluldsgranulat, idet dette både er en billigere metode, og samtidigt giver større sikkerhed for at isoleringen slutter tæt om gennemføringer og konstruktioner og derved mindsker risikoen for kuldebroer. Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP leje 4.250,85 Leje/UE ifm. 300mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,67 Leje/UE ifm. Mineraluld 150 mm udlagt på loft, optage m , ,18 løn ,73 Jordarbejde timer 19, , ,07 Nedrivningsarbejde timer 29, , ,70 Tømrerarbejde timer 153, , ,97 materialer ,04 300mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,63 20

22 Gangbro, brædder og 50 x 250 mm planker lbm , ,81 Loftbeklædning, 16 x 95 mm hv. brædder m , ,57 Membran, 0,15 mm plastfolie m ,65 735,09 Vindskærm ved tagfod, 9,5 mm krydsfiner lbm 35 40, ,92 Total ,62 Tabel 4 Prisoverslag, den komplette løsning. Priser er udregnet ved hjælp af Sigma 2010 på baggrund af V & S prisbøger. Tabellen angiver en samlet kostpris på ekskl. Moms. Hertil lægges 20% til uforudsete udgifter o. l. samt 25% moms. I alt kr Vurdering og valg af løsning Prisen for den komplette løsning er ca kr. dyrere end prisen for den enkle løsning, eller mere end det tredobbelte. Der er ingen tvivl om at den komplette løsning er bedre end den enkle, men spørgsmålet er om den er mere end tre gange så god? Det mener jeg på ingen måde at den er. På papiret opnår man i begge løsninger en U værdi på 0,15 W/m 2. I praksis vil den komplette løsning have en lavere U værdi end den enkle løsning, men jeg vurderer at det på ingen måde kan retfærdiggøre en pris på det tredobbelte. Endvidere er tilstanden af den eksisterende loftskonstruktion ikke i en sådan fatning, at en renovering af andre årsager end optimering af energiforhold er nødvendig. Dette taler for, i mit eksempel, at vælge at anvende den enkle løsning. Jeg vælger dog at undersøge om det kan betale sig at anvende indblæst mineraluldsgranulat i stedet for isoleringsmåtter, da jeg i pkt fandt ud af et det ikke alene var en billigere løsning, men også giver mindre risiko for kuldebroer i isoleringen. Til udregning af prisen på indblæsning af granulat lægger jeg 20 m 2, så det totale areal bliver 178 m 2. Dette gør jeg af hensyn til at der er 20 m 2 hvor der skal 200 mm på, i stedet for kun 100 mm: Den totale kostpris udregnes til: Kategori tekst Enhed Mængde Pris/mængde Samlet KP leje 1.329,13 Leje/UE ifm. 100mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,13 løn ,05 Tømrerarbejde timer 79, , ,05 materialer ,76 100mm mineraluldsgranulat, indblæse loft m , ,02 21

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Moseparken Søborghus Alle 27 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. februar 2014 Til den 28. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Anemonevej 6 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-102048-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 56 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006061 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Lergård 191 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-023783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringevej 7 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-007234 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rosenkildevej 29 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-023481-001 Energikonsulent: Erling Lyskov Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lettebækvænget 1 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hermodsvej 14 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-034365 Energikonsulent: Ole Hargbøl Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH Ingeniørservice

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Runevænget 6 3300 Frederiksværk Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2013 Til den 12. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglevænget 43 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-019123 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arsenalvej 41 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-10049 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 19 Adresse: Bryggerivej 22 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003934-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bagtoften 1D 5762 Vester Skerninge Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. juni 2014 Til den 17. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kringsager 22 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-196995 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hulemosevej 5 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2013 Til den 11. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Lergård 261 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-023682-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Algade 10 Algade 10 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2013 Til den 3. september

Læs mere

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER 04-05-2015 Bygningskonstruktøruddannelsen Nikolaj Reuss Dideriksen Bo Kolman VIA University College, Aahus Halmstadsgade [RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER TITELBLAD Rapport titel: Rapport 4.

Læs mere