ENERGIFORBEDRING AF RØDOVRE RÅDHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIFORBEDRING AF RØDOVRE RÅDHUS"

Transkript

1 ENERGIFORBEDRING AF RØDOVRE RÅDHUS En energiminimeringsstrategi for et fredet bygningsværk. Udarbejdet af studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole, kandidatprogram for Kulturarv, Transformation og Restaurering Som forslag til energirenovering af den eksisterende bygningsmasse tages udgangspunkt i Rødovre Rådhus, der er opført i 1956, tegnet af Arne Jacobsen. I opgaven med at energirenovere den danske bygningsmasse står efterkrigstidens bygninger som en central udfordring for arkitekter og ingeniører. Arkitekturen fra perioden mellem håndværksbaseret og industriel arkitektur er ofte kendetegnet ved at være dels dårligt isoleret, dels arkitektonisk skrøbelig overfor indgreb. Rødovre Rådhus er en oplagt repræsentant for denne problematik, idet bygningen på grund af sin konstruktion medfører dårlige klimatiske forhold og er energimæssigt ressourcekrævende. Nærværende løsningsforslag vil, med udgangspunkt i et specifikt projekt, perspektivere mulighederne for energioptimering af en hel bygningskultur, samtidig med at der tages hensyn til bevaringsog fredningsværdier. Baggrunden for at vælge det arkitektoniske og æstetiske fokus er, at denne problematik synes overset i energiminimeringsdebatten blandt ingeniører og arkitekter. Vi vil med udgangspunkt i vores forslag til hvordan man kan energirenovere Rødovre Rådhus påpege vigtigheden af at tage højde for et byggeris æstetiske kvaliteter, når der energirenoveres. Arkitektonisk kvalitet og æstetiske intentioner ved et eksisterende byggeri bliver ofte overset i energirenoveringsprojekter. Denne opgave kommer med anbefalinger men er også tænkt som opfordring til en debat. Rødovre Rådhus har status som et af de fineste værker i den tidlige danske modernisme. Facadernes lethed og byggesystemets konsekvens er udtryk for en fascination af det moderne, som var central for samtiden. Det er tegnet af Arne Jacobsen, en af Danmarks mest fremtrædende arkitekter, og står som et symbol på udbygningen af København mod forstæderne. Bygningen rummer således flere lag af vigtige betydninger. Den er på en gang et unikt bygningsværk, der har været med til at perspektivere Arne Jacobsen som arkitekt, og samtidig vidner bygningen om efterkrigstidens byudvikling og forståelse af det moderne. Kulturstyrelsen har fredet bygningen og den er dermed fritaget for bygningsreglementets energikrav. Men lige fra bygningens opførelse har medarbejdere oplevet problemer med arbejdsklimaet på grund af de store temperaturudsving, der blandt andet skyldes isoleringsforhold og bygningens konstruktionen. Løsningsforslaget udgør indledningsvis en værdisætning af de arkitektoniske kvaliteter ved Rødovre Rådhus. Rådhuset repræsenterer en arkitektur, der

2 Rådhusets facade er fint proportioneret med en meget omhyggelig detaljering. Desværre udgør facadens ringe tykkelse og meget stål en udfordring i energimæssig henseende er meget følsom overfor forandringer og som må tilnærmes med stor ydmyghed og skarpt øje for den oprindelige arkitektoniske intention. Det er denne intention, som vi med dette projekt har forsøgt at forstå og som vi ønsker at forlænge igennem en energirenovering. Bygningskultur En stor del af den bygningsmasse, som står over for at blive energirenoveret inden for de kommende år, er bygninger opført efter Der sker i efterkrigstidens Danmark markante ændringer inden for byggesektoren. Byggeriet ændres fra at være håndværksbaseret til at blive et effektiviseret industrialiseret byggeri. I netop de bygninger, som bliver opført efter 1945, og som går under betegnelsen modernismens bygninger, har vinduerne ofte en særlig betydning og et særligt æstetisk udtryk. Man risikerer at ødelægge de særlige karakteristika, som periodens byggeri har, hvis man i forbindelse med en energirenovering udskifter vinduerne til eksempelvis energiruder. Arne Jacobsens Rødovre Rådhus har en central betydning for en ny retning inden for dansk efterkrigstid sarkitektur og er et af de tidligste eksempler på industrialiseret arkitektur med en såkaldt curtain wall-facade, hvor facaden er uafhængig fra bærende konstruktion. Rådhusets arkitektur finder tydeligvis inspiration i tysk og amerikansk industrialiseret byggeri, dels i Eero Saarinens General Mortors bygning og en række af Mies van der Rohes bygninger. Trods bygningens tydelige udenlanske referencer har Rødovre Rådhus samtidig en særlig nordisk tone, som referer til den danske klassicisme og det nordiske lys. Bygningsbeskrivelse Rådhuset er opført som et bygningsanlæg, der består af en 3-etagers kontorfløj, der udgør et langt smalt bygningsvolumen på 91x14 m. Kontorfløjen er forbundet med en lav glasgang, der giver adgang til byrådssalen i en høj etage. Kontorfløjens glasfacader er øst-vest orienteret. Byrådssalen er nordsyd orienteret. Byrådsalen lukker sig mod vest og øst med sin lukkede naturstensbeklædning, hvorimod rådhusets lange kontorfløj åbner sig op med sin curtain wall facade og lukker sig mod henholdsvis nord og syd. Bygningsanlægget er bygget op over en stram 1 m modulinddeling. Bygningens konstruktive opbygning med en facade, der er løsrevet fra den konstruktive del, bevirker, at det er et meget fleksibelt hus. Klimaskærmen udgøres af brystningspaneler i rammer af t-profiler dækket af indfarvet lyst glas. Bag panelerne er der et ventileret hulrum. Selve isoleringen er spinkel og udgør kun 14 cm. De to brystningslag bliver holdt sammen af et t-stålprofil, som har en udkragning fra facaden på 5 cm. Den gennemgående profil gentages i en fast takt med 1 m afstand og er dækket med en ramme af rustfrit stål. Vinduesrammerne er af stål og opført med termoruder. Hvert andet vindue kan åbnes. Den bærende konstruktion består af indre betonsøjler, som bærer bygningens dæk. Dækkene spænder på tværs af bygningen og herpå hænger den lette facade. Bygningen har tunge gavle, som afstiver konstruktionen og er beklædt med natursten. Planen, som er spændt ud over et grid på 1x1 m dominerer konsekvent huset lige fra den store skala til den lille detalje. Denne modulære opbygning er et forsøg på at få bygningen til at fremstå som et fuldt industrialiseret byggeri men da Arne Jacobsen fik den amerikanske inspiration hurtigere end den danske byggeindustri, er huset reelt opført af håndværkere. I dag hvor byggeindustrien er blevet yderligere industrialiseret, vil det være muligt at udnytte det konsekvente modul i et energioptimerende tiltag. Bæredygtigt perspektiv i det fleksible modulsystem Den lette facade er opført af stålprofiler med tynde termoglasruder og er dermed ikke isoleret. Den store mængde glas i facaden medfører voldsomme temperatursvingninger med henholdsvis overophedning eller kuldetab og dårligt arbejdsklima som konsekvens. Facaden har altså vist sig at være ressourcekrævende. Til gengæld er bygningen opført med en stort set fri plan, som gør den fleksibel i en grad, så den næsten 60 år senere stadig fungerer som rådhus, uden grundlæggende ombygninger. Forslaget til en energiminimering af Rødovre Rådhus vil lægge sig i forlængelse af det bæredygtige ved fleksibiliteten i det modulære byggesystem. Den energiminimerende indsats i Rådhuset ligger i denne opgavebesvarelse på: - Udskiftning af ruder til vakuumruder fra Pilkington - Efterisolering af brystninger - Efterisolering af gavle - Efterisolering af tag -Efterisolering af vinduesrammernes t-profil Hensigten med denne besvarelse af en energiminimering af Rådovre Rådhus er at bevare de særlige arkitektoniske kvaliteter ved Rødovre Rådhus, som særligt knytter sig til bygningens sprøde vinduesfacade, med slanke stålprofiler og tynde vinduesglas. Vores mål er at finde energiminimeringsløsninger, der fritager os fra synligt at ændre den særlige vinduesfacade. Vores vurdering er, at en forandring af vinduesfacaden i forbindelse med en eventuel energirenovering vil ødelægge bygningens arkitektoniske og rumlige kvaliteter. Det er derfor overordentlig vigtigt, at man får afdækket mulighederne for at energirenovere på en måde, så vinduesfacaden kan fremstå uforandret. Bygningens indeklima i dag De klimatiske problemer ved facaderne som blev påtalt allerede ved rådhusets ibrugtagning i 1956 er stadig tilstede. I 2006 fik bygningen udskiftet vinduerne til solafskærmede energiruder for at undgå overophedning af bygningen. Dog uden at rådhusets brugere kan rapportere om en bedring i indeklimaet. Rådhusets indeklima- og energiproblematikker forbliver uløst, og blev klart ridset op i en energirapport af OBH Ingeniørservicefra 2011, som vi har taget udgangspunkt i ved udarbejdelsen af denne opgave.

3 Rådhusets klimaskerm Ruder Rødovre Rådhus blev bygget med traditionelle termoruder med mm glas. Det beregnes at sådan en rude vil have en u-værdi 3,02 og u-værdi for hele vinduet på 3,36. Efter renoveringen i blev de oprindelige termoruder udskiftet med scanglas solafskærmende energiruder i mm med en beregnet rude u-værdi på 1,45 og en u-værdi for hele vinduet på 1,97. En udskiftning af de nuværende energiruder til vakuumruder fra Pilkington vil forbedre rude u- værdien til 0,8 og en u-værdi på 1,4 for hele vinduet. vurderes at det på ingen måde vil forstyrre fredningsværdierne. For at holde konstruktionen helt lufttæt er de to glas svejset sammen i kanten. Denne samling danner en sort kant der derfor skal skjules i rammen. Konstruktionen svarer til den der kendes fra termokander. Luften er pumpet ud af ruden gennem en lille ventil, med en diameter på omkring 12 mm, der sidder i det ene hjørne af ruden. Denne ventil vil være synlig på ruderne. Det vurderes dog, at det ikke vil forstyrre fredningsværdierne kraftigt. Princippet i vakuumglas er at man har vakuum eller et meget lavt tryk mellem to lag glas hvorved varmetransporten mellem de to bliver forsvindende lille. Ved normale energiruder er mellemrummet mellem glassene forsynet med den inaktive gas Argon. Her er den optimale afstand 15 mm for at begrænse varmetabet. Ved vakuumglas er der stort undertryk (svarende til 1/1000 atmosfærisk tryk) og derfor kan man her komme ned på kun 0,15 mm afstand mellem glassene. Det betyder at disse vakuumruder på 4+0,15+4, stort set ikke er tykkere end summen af de to lag glas. Brystningsisolering Isoleringsmaterialer skal som udgangspunkt ikke bringe Rødovre Rådhus op til minimumskravene for isolering og indeklima i BR10, men repræsentere det muliges kunst i den fredet arkitektur. Den nuværende isolering under vinduesbrystningerne er 75mm glasuld, hvis denne udskiftes med 75 mm aerogel, vil vi uden tab af bevaringsværdier opnå en forbedring af U-værdien fra 0,43 til 0,17. Ofte viser mellemregningerne at brug af nye og oftest dyrere nano isoleringsmaterialer, vil være lige så rentabelt som brug af traditionelle materialer. Vakuum-ventil set henholdsvis i facaden og indefra. Vakuumglas er forsynet med energibelægning på den ene flade på tilsvarende måde som normale energiruder. Det voldsomme undertryk mellem glassene ville normalt få det atmosfæriske tryk til at presse de to lag sammen. For en rude på 1 m2 svarer det til et tryk på et ton. For at holde afstanden imellem glassene er der anbragt små afstands bumser der er monteret i et mønster per 25 x 25 mm. Disse er svære at se, og det Aerogel kan monteres direkte på de eksisterende vægge så den omkostelige og tidskrævende nedrivning samt dele af retableringsfasen spares væk. I dette tilfælde vil det være rentabelt rent æstetisk, fordi en markant isoleringsforbedring ville kunne lade sig gøre uden at forstyrre fredningsværdierne, da den nye isolering ikke fylder mere end den nuværende. Facadesystemer Rådhusets facader består af 91 fag i tre etager, med en glasinddækket brystning og en stor rude på hver etage. Fagene holdes på plads, og markeres visuelt, af et T-profil i stål. Da denne er viktig for sprødheden i bygningen, har vi valgt at isolere brystningen og ruderne, fremfor at efterisolere stålet. Fra top venstre: Opstalt, snit, plansnit vindue, plansnit brystning. 3/5

4 Gavlenes problematik De store uisolerede gavlflader er bygget op af en kold bærende betonkonstruktion, der er direkte forbundet til bygningens dæk. Det giver dels et stort varmetab i gavlfladerne og nedkøling fra dækkene som kuldebro og dels giver det en række byggetekniske problemer i form af kondens Brystningsplade afmonteres, og papiruld blæses ind i tagets hulrum Kontruktionen lukkes efterfølgende med brædder Billede af tagkonstruktion og eksisterende isolering på 100 mm. Foto: Søren Lundqvist. Udlånt af Rødovre Kommune Ved hjælp af en indedørs foring af gulv, lofter og vægge minimeres kuldebroen fra gavlene. Plan og snit 1:100 Efterisolering af build-up-tag Taget på Rødovre Rådhus er udført som et build-up-tag i trælægter beklædt med et bræddelag og tagpap. Senere på grund af problemer med utætheder, er tagpappet blevet dækket af et lag AlkorFlex CPE-folie. Tagets isolering består af rockwool-batts på blot 100 mm, og til trods for, at bygningen har gennemgået flere energirenoveringer, er der endnu ikke blevet gjort noget for at mindske varmetabet gennem taget. Der foreslås en efterisolering med papiruld, der kan sprøjtes ind i mellem tagets lægter og dermed bringe isoleringstykkelsen op på mellem 300 og 600 mm. Da selve konstruktionen er udført i træ, er kuldebro-effekten beskeden. Da betondækket rager helt ud til tagfoden i facaden, skabes en kuldebro. For at undgå kuldebroen vil man kunne inddække betonen med et materiale, så transporten af kulde mindskes. Papiruld er et granulat fremstillet af cellulosefibre fra gamle aviser. Ud over at være et miljøvenligt og billigt alternativ til traditionelle isoleringsmetoder, som for eksempel stenuld, har papiruld Efterisolering af tag med papiruld. Før og efter. Snit 1:50 en høj isoleringsevne og slutter desuden helt tæt om konstruktionen. Da rådhusets tag har hældning, vil det være vanskeligt at fylde hulrummet i konstruktionen effektivt ud med traditionelle isoleringsbatts. På grund af papirets høje absorptionsværdi vil det være i stand til at optage fugten i trækonstruktionen og dermed mindske risikoen for dannelse af skimmelsvamp og rådskader ved eventuelle utætheder i taget. Det nuværende tag har en U- værdi på 0,37. Med 400 mm papiruldsisolering kommer U- værdien ned på 0,09. Det vil give en energibesparelse på 75,7 % En løsning med papiruld vil ikke påvirke det arkitektoniske udtryk, da efterisoleringen ikke er synlig udefra. End ikke fra luften. Den kræver kun, at den eksisterende tagpap (med folie) fjernes og siden erstattes med en ny pap. Hældningen på taget er på nuværende tidspunkt relativt lille. Ønskes en endnu mere robust løsning, kan tagets hældning øges en smule for at sikre, at der ikke står vand på tagfladen. Gavlenes udvendige udtryk er bærende for bygningsværkets samlede fremtræden. De er beklædt med Solvåg natursten og monteret på justerbare, indstøbte metalankre. Samlingerne er efterfølgende lukket med en gummifuge og den samlede detalje gør det umuligt at afmontere facaden uden at ødelægge stenene og miste den smukke patinering gavlene i dag præsenterer. Det er altså umuligt at isolere mellem den bærende betonkonstruktion og den lette naturstensfacade. I enderne af bygningen, ud mod de massive gavle, slutter den ellers frie plan og bliver til en stramt organiseret struktur af vådrum. Udfordringen ved en efterisolering af det indre rum består dermed i, at finde et niveau, der forbedrer varmetabet markant uden at optage så meget plads i rummet, at rumorganiseringen ændres. Den valgte løsning gør brug af højisolerende Aerogel. Gavlens u-værdi ligger nu på 1,19. Med en indvendig isolering på 20 mm beklædt med en 9 mm gipsplade giver det en efterfølgende u-værdi pâ 0,44. På den samlede gavl vil det give 63% nedsat varmeforbrug. Ved likeledes at efterisolere loft og gulvflade kan vi indelukke et stykke af denne kuldebro, hvilket yderligere vil nedsætte varmetabet ved gavlpartierne. Snit 1:10 Opstalt 1:10 Gavl, eksisterende forhold. Det er ikke muligt at isolere mellem betonen og naturstensfacaden. Plansnit 1:10

5 Konklusion I nærværende besvarelse på en energiminimering af Rødovre Rådhus har hensigten været at bevare de særlige arkitektoniske kvaliteter ved Rødovre Rådhus, som særligt knytter sig til bygningens sprøde vinduesfacade med slanke stålpro ler og tynde vinduesglas. Med diskrete indgreb i bygningen i form af efterisolering af henholdsvis tag, gavle og brystninger og en udskiftning af ruderne til vakuumruder, kan man opnå relativt store energibesparelser uden at forringe de bærende kvaliteter ved bygningen. En ledende stategi for vores foreslåede energioptimering, har været at de indgreb der gøres, skal være reversible. På den måde man kan ændre, bygge videre eller tilbageføre og skjule at der er blevet udført arbejde på tidligere stadier. Udviklingen af bedre isoleringsmaterialer (Aerogel), og bedre ruder (vakuum), har gjort det muligt at markant energiforbedre 184 af de 212 Litteratur: meter facade, samt reducere gavlenes kuldebro-problematik. Reversibiliteten muliggør yderligere forbedringer efterhånden som nye og forbedrede produkter kommer på markedet. Modulariteten i bygningen er også videreført i de indgreb der er foreslået udført, og bidrager dermed til bygningens udtryk, samt til dens fremtidige eksibilitet. Thau, Carsten med Vindum, Kjeld Arne Jacobsen, 1998, Arkitektens forlag. Shreidan, Michael - Room 606, 2003, Phaidon. Rødovre kommuneatlas, Arkitekten # Energirapport om Rådhuset udarbejdet af OBH Ingeniørservice A/S ved Helge Schmidt Nielsen, 2011 Bygningens centrale placering i Rødovre, mellem Rødovre Centrum, politihuset og biblioteket, har i al overskuelig fremtid, sikret den en plads som Rådhus for Rødovre. Dog vil de tjenester og ydelser man forventer fra og i et rådhus ændre sig. Den store eksibilitet, der ligger i det eksisterende rådhus, har allerede sikret det et langt arbejdsliv i den offentlige tjeneste. Med en energioptimering der respekterer de eksisterende værdier i bygningen, vil rådhuset være klart til at møde de fremtidige opgaver Rødovres borgere stiller. Udarbejdet af: Even Brænne Olstad Trine Hjorth Skovbo Troels Thor Axelsen Ingunn Nordberg Morten Birk Jørgensen Sarah Due Larsen Laura Boelskifte 5/5

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR000660.IS2 Væg/Vægge: Ses med en uensartet isoleringsværdi. Ses med kuldeindtræk ved fodpanel. Dette er generelt for hele boligen, i svingende grad. Køkken IR000665.IS2 Vindue/Vinduer: Væg/Vægge:

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Storstrømsparken 34-40 Storstrømsparken 34 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. marts 2015 Til den 9. marts

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bopladsen 4 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. februar 2012 til den 21. februar 2022. Energimærkningen er udført

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering Høje-Taastrup Kommune energirenoverer 27 daginstitutioner til superlavenergi-niveau.

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervang 17 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langgade 18D 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. august 2011 Til den 4. august 2021. Energimærkningen er udført

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet og de bevaringsværdige bygninger. Først en kort gennemgang af hvor langt man kan sænke energiforbruget i bevaringsværdige bygninger. Dernæst

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstegårdsvej 39 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. februar 2012 til den 21. februar 2022. Energimærkningen er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ikast- Brande kommune Svalehaven 20 7430 Ikast Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. november 2012 Til den 15. november 2022.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018526-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING EN SUND FORRETNING efterisolering sikrer dig en energirigtig bolig, og investeringen er tjent hjem på bare 3 år. Stigende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hermodsvej 14 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-034365 Energikonsulent: Ole Hargbøl Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH Ingeniørservice

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rye Gade 1A 4060 Kirke Såby Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2014 Til den 12. september 2024. Energimærkningen

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade FACADEPAKKE Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade Facadepakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ, LET FACADE...

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Væggerløsevej 7 4873 Væggerløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. januar 2013 Til den 22. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-464830-001 Energikonsulent: Ulrik A. Hovmand Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 380,9 m³ naturgas 8 kwh el 252,7 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 380,9 m³ naturgas 8 kwh el 252,7 m³ naturgas SIDE 1 AF 8 Adresse: Ægirsvej 3 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-021629-001 Energikonsulent: Erling Lyskov Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringevej 7 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-007234 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 17C Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007440 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012903-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by: SIDE 1 AF 36 Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-003626-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere