Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)"

Transkript

1 Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller ml pose fysologsk saltvand tl forseglngsskyl 1 Fjern den gamle natronkalk Først: Slut controlleren tl Tænd nstrumentet Tryk på Fortsæt for at nstallere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlngen) Prm kredsen med anvendelse af dsse trn: 2 Saml og montér den ny natronkalkkolonne 5 Slut dropadmnstratonssættet tl kassetten 3 Hæng saltvandet tl forseglngsskyl 6 Forbered prmngvæsken 4 Opsætnng af forseglngsskyl 7 Hæng recrkulatonsposen 8 Slut den (røde) slange tl kassetten 9 Spke prmngvæsken 10 Slut den korte blå slange tl recrkulatonsposen 11 Slut den blå slange tl kassetten 12 Fyld dråbekammeret 13 Luk de blå gldeklemmer på recrkulatonsposen HL-PL-0151_RA

2 14 Prm kassetten 17 Luk den blå klemme på prmng-spken 20 Påfør vaselne, montér kassetten og slangerne 23 Slut vakuumbeholderen tl controlleren 26 Efterse slangetlslutnngerne og observer for luft 29 Gennemført korrekt 15 Brug tyngdekraft tl at fylde kassetten 16 Fyld kassetten 18 Åbn den blå klemme på recrkulatonsposen 19 Efterse systemet for luft 22 Luk ubrugte porte og montér vakuumslangen 21 Saml vakuumbeholderen 24 Montér slconeslangen udluftnngsventlen, og slut den tl vakuumbeholderen 27 Start recrkulatonen 30 Valg af sweep-gasklde 25 Tlslut sweepgastlførselsslangen 28 Lad systemet gennemføre selvtesten 31 Ingen øjeblkkelg handlng påkrævet på controlleren 2500 Jane Street, Sute 1 Pttsburgh, PA USA tlf.: fax: alung.com

3 Begynd behandlng Slut slangen tl katetret og start blodpumpen nden behandlngen med anvendelse af dsse trn: 1 Luk alle klemmer Oversgtsvejlednng Håndterng af behandlng og alarmer 2 Slut slangesættet TIL PATIENT (rødt) tl katetret 3 Slut slangesættet FRA PATIENT (blåt) tl katetret 4 Tryk på funktonstasten Start behandlng for at åbne Behandlngsmodus Sørg for følgende: Ingen luft kredsen Flowhastghed forseglngsskyllet på 30 ml/t Alle klemmer er åbne 5 Tryk på og hold tasten Pumpe start/stop nde for at begynde behandlngen Behandlngsstyrng Følgende områder skal håndteres løbet af den ndledende behandlng: Styrng af sweep-gasflow Justér sweep-gasflow med det øverste sæt pletaster. Det kan ndstlles på 0 l/mn eller på mellem 1,0 og 10,0 l/mn nkrementer på 0,1 l/mn. FORSIGTIG: Sæt sweep-gas på den laveste ndstllng, som gver tlstrækkelg fjernelse af kuldoxd. En høj! ndstllng af sweep-gas kan medføre varmetab for patenten. Overvåg patentens temperatur under behandlngen med Hemolung. Styrng af pumpehastghed Justér pumpehastgheden med det nederste sæt pletaster. Den kan ndstlles på mellem 500 og RPM (omdrejnnger pr. mnut) nkrementer på 10 RPM. Tasten Hørbar alarm Tasten Pumpe start/stop Sweepgasflow Pumpe hastghed Højere pumpehastgheder genererer kke altd et højere blodflow. Katetret kan sætte sg fast mod karvæggen pga. et undertryk. Sæt pumpehastgheden på den laveste ndstllng, der gver det ønskede blodflow. Overvåg under den ndledende behandlng: Hemolung RAS CO 2 -fjernelse Respratorstatus Arterelle blodgasser Ilttlskud - Hvs lægen skønner det nødvendgt, kan der med Hemolung RAS tlføres lt tl patenten ved brug af lt som sweep gas. Se Skft sweep-gas for detaljer. Drft under udluftnng - Controlleren gennemfører automatsk en udluftnngscyklus hver 15. mnut, når den er tlstanden Behandlng. Det fjerner fugt fra fbermembranen og medfører, at pumpen mdlertdgt støjer mere. I løbet af cyklussen vses CO 2 -fjernelse mdlertdgt på skærmblledet som --- og kan kke justeres. HL-PL-0152_RA

4 Rutneopgaver Daglg udskftnng af vakuumbeholder - Udfør følgende trn for at udskfte: 1 Saml ny vakuumbeholder 2 Luk ubrugte porte og montér vakuumslangen 3 Tlslut sweep-gasalbuen Inspcér hele kredsen rutnemæssgt - Inklusve Hemolung-kassetten, katetret og blodslangerne for tegn på svgt, f.eks.: Blod, som lækker fra kredsen Bobler blodet Blod, som lækker nd sweep-gassen For meget vbrerng Beskadgelse af sweep-gaskredsen Trombedannelse Udskft efter lægens skøn, hvs nogen af ovenstående forhold konstateres. Skft sweep-gas - Udfør følgende trn for at skfte sweep-gas Behandlngsmodus: 1 Tryk på funktonstasten Undermenu og dernæst på funktonstasten Indstllnger. 2 Brug ét af de to sæt pletaster tl at vælge den ønskede sweep-gas. 3 Tlslut eller frakobl lt fra Hemolung RAS, afhænggt af den valgte sweep-gas. 4 Tryk på funktonstasten Hovedmenu for at vende tlbage tl hovedskærmblledet Behandlng. Udskftnng af forseglngsskyllevæske - Efterfyld forseglngsskyllevæsken med almndelgt saltvand henhold tl hosptalets procedurer. Der henvses tl oversgtsvejlednngen Opsætnng og prmng for anvsnnger opsætnng af forseglngskyllet. Katetret skal vedlgeholdes og ndførngsstedet skal plejes henhold tl hosptalets klnske retnngslnjer. Acceptable rengørngsvæsker og desnfcerngsmdler nkluderer: Vandbaseret povdonod (Betadne ) Vandg klorhexdn, topske opløsnnger (ChloraPrep )! Klorhexdnbandager (Bopatch ) Klorhexdngluconat (Hbclens ) Bactracn og Neosporn salve Alarmer Alarmnveauer - Alarmer med højeste prortet ndkeres altd af hørbare og vsuelle ndkatorer og prorteres over alle andre alarmtyper. Hvs der er flere alarmer, vses kun de alarmer, der har den højeste prortet meddelelsesområdet. De aktve alarmer kan ses ved at trykke på funktonstasten Vs hjælp. Højprortet - I vsse tlfælde stoppes pumpen for at forhndre patentskade. Mellemprortet - Pumpen fortsætter med at køre, men en hurtg respons er påkrævet for at forhndre nedsat ydeevne. Lavprortet - Pumpen fortsætter med at køre, men systemet fungerer en uventet tlstand. Krtske fejl - Tlstand, som gør udstyret uanvendelgt. Sluk og tænd systemet gen for at rydde fejlen, efter den er blevet korrgeret. FORSIGTIG: Der må kke anvendes acetone eller alkohol på nogen del af kateterslangen. Dsse væsker kan beskadge katetret. ADVARSEL: Hvs pumpen stoppes! under behandlngen, må den Ikke genstartes, og behandlngen må kke fortsættes uden en KOMPLET evaluerng af patenten og Hemolung RAS. Kontrollér først: Patentens tlstand og antkoagulatonsstatus Hvor lang td pumpen har været stoppet Eventuelle tegn på trombedannelse systemet Overvej eventuelle hosptalsprocedurer for fortsættelse af behandlngen Hvs patenten og systemtlstande kke evalueres korrekt nden genoptagelse af behandlngen, kan det medføre tromboembolsme. Alarmndkatorer - Beskrvelser vses på skærmblledet sammen med en hørbar tone og en ndkatorlampe, når en alarm er tl stede. Følgende skema vser alarmtyper og brugermeddelelser: Alarmprortet Vsuel ndkator Hørbar ndkator På skærmblledet Høj (pumpen stopper) Rød LED blnker 10 bp, der gentages Rød meddelelse Høj (pumpen kører) Rød LED blnker 10 bp, der gentages Rød meddelelse Mellem (pumpen kører) Gul LED blnker 3 bp, der gentages Gul meddelelse Lav (pumpen kører) Gul LED lyser konstant Ingen Gul meddelelse Krtsk fejl (pumpen stopper) Rød LED blnker 10 bp, der gentages Meddelelse med særlge anvsnnger Dæmpnng af hørbare alarmer - Tryk på Tasten Hørbar alarm dsplayets øverste, venstre sde for at dæmpe eller afbryde den hørbare alarmmeddelelse mdlertdgt. Tryk på denne tast én gang, og den hørbare alarm dæmpes 2 mnutter. Tryk på og hold denne tast nde, og alarmen dæmpes på ubestemt td Jane Street, Sute 1 Pttsburgh, PA USA tlf.: fax: alung.com

5 Oversgtsvejlednng Blod retur Klargør alle nødvendge utensler nden blod retur: Sterl saks Skyllesprøjte 500 ml pose med saltvand Desnfcerngsmddel Sådan åbnes Blod retur-modus på controlleren: Tryk først på funktonstasten Undermenu Tryk dernæst på tasten Slut behandlng Tryk tl slut på Fortsæt for at påbegynde anvsnngerne på skærmblledet Hemolung-blod retur-kt! ADVARSEL: Når blod returproceduren er sat gang, stopper pumpen, og brugeren kan kke genstarte behandlngen uden først at slukke og tænde for controlleren gen. 1 Afklem den blå klemme og spke saltvandsposen 2 Hæng saltvandsposen og prm dråbekammeret 3 Afklem den blå slange og lumen 4 Sterlsér slangen FRA PATIENT (blå) HL-PL-0153_RA

6 5 Klp slangen FRA PATIENT (blå) over 6 Slut slangen FRA PATIENT (blå) tl dropslangen 7 Åbn de blå klemmer 8 Overskrd kke 250 ml saltvand ved tlbageskylnng 9 Luk de blå klemmer, når blodet er returneret 10 Afklem den røde slange og fjern katetret 11 Bortskaf katetret og blodkredsen henhold tl hosptalets retnngslnjer for håndterng af klnsk rskoaffald.! ADVARSEL: Der må kke foretages blod retur ved behandlngens afslutnng eller ved udskftnng af kassetten ved mstanke om kredstrombose Jane Street, Sute 1 Pttsburgh, PA USA tlf.: fax: alung.com

7 Oversgtsvejlednng Udskftnng af kassette Klargør følgende utensler nden udskftnng af Hemolung-kassetten: Desnfcerngsmddel Hemolung-kassettekt Sterl saks Hemolung-blod retur-kt 500 ml pose med saltvand 30 ml sprøjter Modhage tl modhage-konnektorer Hvs der er behov for blod retur nden udskftnng af kassetten, følges procedurerne for returnerng af patentens blod oversgtsvejlednngen Blod retur. Blodet må kun returneres tl kroppen, hvs der kke er tegn på koagulaton eller trombose. Udskft kassetten med anvendelse af dsse trn: 1 Prm Hemolung-kassetten - Saml, prm og recrkulér en ny Hemolung-kassette (med nye blodslanger). Se oversgtsvejlednngen Opsætnng og prmng for anvsnnger. Hvs der kke er en anden Hemolung controller tlgængelg tl prmng af den nye kreds, skal trn 1 udskydes, ndtl den ekssterende blodkreds er blevet frakoblet katetret (trn 7). Katetret skal forblve åbent dette tlfælde, mens den nye kreds prmes. Der kan bruges modhage-tl-luer-konnektorer tl at tlslutte en kontnuerlg nfusonsslange tl kateterlumener for at forebygge koagulaton. Hvs katetret skal låses, bruges de medfølgende hætter. 2 Forbered sprøjterne - Fyld 30 ml sprøjterne med fysologsk saltvand. De skal bruges tl at skylle under tlslutnng af slangerne. 3 Desnfcér blodslangerne - Rens og desnfcér et stykke på 30 cm på hver blodslange, det der startes ved katetrets modhagestuds og fortsættes retnng mod Hemolung-kassetten. Brug et af nedenstående godkendte mdler: Vandbaseret povdonod (Betadne ) Klorhexdngluconat (Hbclens ) Vandg klorhexdn, topske opløsnnger (ChloraPrep ) 4 Reducér pumpehastgheden - Reducér Hemolung-kassettepumpens hastghed tl ca. 500 RPM. 5 Stop pumpen - Tryk på og hold tasten Pumpe start/stop nde for at stoppe Hemolung-kassettepumpen. Da stop af blodflowet ndebærer øget rsko for koagulaton, skal de sdste trn foretages så hurtgt som mulgt. HL-PL-0154_RA

8 6 Luk alle fre (4) klemmer 7 Klp den blå og røde slange over - Klp slangen over mellem slangeklemmen og katetermodhagen det område, der tdlgere blev renset. 8 Sæt modhage-modhage-konnektoren - Fastgør modhage-modhage-konnektorerne tl resten af slangerne på katetret. 9 Tlslut ny kassette - Tlslut ved brug af våd-våd-teknk den nye kassette tl katetret. 10 Start pumpen - Tryk på og hold tasten Pumpe start/stop nde for at genstarte Hemolungkassettepumpen og genoptage behandlngen. Sørg for følgende: Ingen luft kredsen Flowhastghed forseglngsskyllet på 30 ml/t Alle klemmer er åbne 2500 Jane Street, Sute 1 Pttsburgh, PA USA tlf.: fax: alung.com

OXYGEN TRACE ANALYSER

OXYGEN TRACE ANALYSER OXYGEN TRACE ANALYSER BRUGERMANUAL Vigtige Informationer a) Udstyret bør ikke udsættes for frost b) Leverancen omfatter: -analysator -prøveslange -batterilader -forbindelseskabel til PC INDHOLD 1. BESKRIVELSE...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselrettere 8. oktober 2012 SFJ/AKN Retnngslnjer dækker de elementære krav tl elproducerende

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere