NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer. 1. Resume

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015. Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer. 1. Resume"

Transkript

1 NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer 1. Resume Kortlægningen af bor-forbindelser omfatter 10 bor-stoffer, hvoraf borsyre og borax er langt den mest dominerende anvendelse, og som indgår i mange industrier og til mange formål. Størstedelen af anvendelsen (> 50%) går til fremstilling af glas (herunder glasfiber og glasuld) og keramik, hvor borsyren udgør en del af strukturen af glasset/det keramisk materiale. Andre anvendelser er i kosmetik og biocider samt i forskellige kemiske produkter, såsom sæbe og rengøringsmidler, gødning, maling, lak, lim, til galvanisering, som katalysatorer, i antifrostprodukter, smøremidler og til cellulose (papiruld) isolering. Bor-stofferne anvendes yderligere i kosttilskud, i fødevareemballage, som mikronæringsstoffer fx i gødning og i kosmetik. I Danmark har der været en markant stigning i anvendt tonnage af borsyre i det seneste årti. Både EU og danske lovgivning regulerer brugen af borsyre/borax på en række områder. Der gælder der særlige regler for brugen af stofferne som tilsætningsstoffer til mad, kosttilskud, i fødevareemballage, som mikronæringsstoffer fx i gødning, og i kosmetik. Borforbindelserne optræder alle på EU s Kandidatliste. For ganske nylig har Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA udarbejdet et forslag til, at stofferne anbefales til godkendelsesordningen under REACH, men dette afventer yderligere vurdering og endelig beslutning fra EU-Kommissionens side. De mest kritiske effekter af borsyre og borax er effekter i relation til fertilitet (skadelige effekter på testiklerne) og fosterets udvikling (misdannelser og øget fosterdødelighed). Baggrundseksponeringen fra især fødevarer og drikkevand er for nogle personer ganske tæt på det acceptable daglige indtag Borstofferne er under streng regulering og ingen yderligere tiltag er med de nuværende anvendelser nødvendige. Dertil kommer, at Risikovurderingskomiteen (RAC) forventes at få et forslag fra Sverige om ændring af de specifikke koncentrationsgrænser < 8,5% til generelle koncentrationsgrænser på 0,3%. Der skal endvidere følges op på hvorvidt forslaget til at omfatte borstofferne til inklusion til godkendelsesordningen under REACH (Bilag XIV) bliver aktuel. De 10 borstoffer, denne strategi omhandler viser, at borstofferne er under streng regulering og ingen yderligere tiltag vurderes med de nuværende anvendelser at være nødvendige.

2 2. Baggrund Borstofferne blev optaget på LOUS i 2009, da anvendelsen vil kunne være sundheds- eller miljømæssig betænkelig. Denne undersøgelse omfatter borsyre (H3BO3), forskellige former for di-natrium-tetra-borat (borax) og dibortrioxid B2O3 enten registreret under REACH eller underlagt den harmoniserede klassificering i EU. De borstoffer der er omfattet denne strategi /kortlægning er illustreret herunder: Name/ CAS CAS Molecular formula Molecular Weight (g/mol) Boric acid H3BO Boric acid, crude natural, containing not more than 85 per cent of H3BO3 calculated on the dry weight Disodium tetra borate anhydrous Disodium tetra borate pentahydrate Disodium tetra borate decahydrate Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate H3BO Na2B4O Na2B4O7 5H2O Na2B4O7 10H2O Na2B4O7 xh2o x Conversion factor to boron content (for x=1) Diboron trioxide, boric oxide B2O Orthoboric acid, sodium salt Na3BO Disodium octaborate B8Na2O Disodium; boron; oxygen(2-); tetrahydrate B8Na2O13 4H2O Kortlægningsdata Miljøstyrelsen gennemførte en kortlægning af overnævnte borstoffer i 2014, hvor lovgivning og andre styringsmidler, produktion og anvendelse, miljø- og sundhedsaspekter samt alternativer blev undersøgt Anvendelser Borsyre (CAS ) og dinatriumtetraborat (CAS ), er langt de mest anvendte af de borstoffer, der er dækket af denne rapport. Hvert af disse stoffer er REACH-registreret i mængdeintervallet tons pr. år. Som det fremgår af afsnit 3 i kortlægningsrapporten, anvendes borsyre og borax i mange industrier og til mange formål. Størstedelen af anvendelsen (> 50%) går til fremstilling af glas (herunder glasfiber og glasuld) og keramik, hvor borsyren udgør en del af strukturen af glasset/det keramisk materiale. Andre anvendelser er i kosmetik og biocider samt i forskellige kemiske produkter, såsom sæbe og 2

3 rengøringsmidler, gødning, maling, lak, lim, til galvanisering, som katalysatorer, i antifrost-produkter, smøremidler og til cellulose (papiruld) isolering. I Danmark har der været en markant stigning i anvendt tonnage af borsyre i det seneste årti. I 2000 var den rapporterede tonnage lige under 100 tons. Dette forbrug forblev mere eller mindre uændret indtil 2003, men steg markant herefter. I 2012 var den rapporterede tonnage på 610 tons. Den specifikke brug af næsten 600 tons af denne mængde blev ikke angivet på anden måde end "råmateriale" i Produktregistreret, og der kan derfor ikke umiddelbart redegøres for anvendelsen. Omkring 14 tons blev anvendt som køle/smøreolie til metaller. Tidligere var der også borsyre i ikke-landbrugsmæssige pesticider og konserveringsmidler. Dinatriumdecahydrat (CAS: ) anvendtes før i tiden i antifrostmidler i stort omfang. Men siden 2005 er anvendelsen inden for denne gruppe faldet, og i 2012 blev der ikke registreret nogen tonnage for denne produktgruppe. Rengørings- og vaskemidler er nu den primære produktgruppe, hvor der anvendes dinatriumtetraborat decahydrat, og i mindre grad ikke-landbrugsmæssige pesticider og konserveringsmidler. Stofferne anvendes yderligere i kosttilskud, i fødevareemballage, som mikronæringsstoffer fx i gødning og i kosmetik. 3.2 Eksisterende regulering Både EU og danske lovgivning regulerer brugen af borsyre/borax på en række områder. Der gælder der særlige regler for brugen af stofferne som tilsætningsstoffer til mad, kosttilskud, i fødevareemballage, som mikronæringsstoffer fx i gødning, og i kosmetik. Endvidere er borsyre/ borax godkendt som aktivstoffer i biocidholdige produkter beregnet til træbeskyttelse. Anvendelse i legetøj er begrænset på grund af stoffernes strenge klassificering som Repr. 1B;H360FD. Ifølge CLP-forordningen er stofferne (de ti CAS-numre der er omfattet i denne rapport) klassificeret som reproduktionstoksiske Repr. 1B;H360FD (Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn). Dette har medført, at stofferne er sat på kandidatlisten til godkendelsesordningen i henhold til REACHforordningen. For ganske nylig har Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA udarbejdet et forslag til, at stofferne anbefales til godkendelsesordningen under REACH, men dette afventer yderligere vurdering og endelig beslutning fra EU-Kommissionens side. Borstofferne er reguleret i drikkevand og fødevarer med lovsatte grænseværdier. I drikkevand er grænseværdien 1 mg/l dog forsøges det at holde grænsen nede på 0,3 mg/l (BEK 1024 af 31/10/2011). I fødevarer er natrium borate registreret som E285 og er tilladt i koncentrationer optil 4000 mg/kg (som borsyren) i kaviar. For øjeblikket er der stadig en vis usikkerhed om de specifikke klassificeringsgrænser for stofferne, da Risikovurderingskomiteen under ECHA for nylig anbefalede, at to dinatriumoktaborat stoffer skulle Repr. 1B klassificeres ud fra den generelle koncentrationsgrænse i modsætning til de øvrige borsyre/ borax stoffer, der har en væsentligt højere specifik koncentrationsgrænse. Hvis den specifikke koncentrationsgrænse for borsyre/ borax stofferne fjernes, og erstattes 3

4 af den generelle klassificeringsgrænse på 0,3%, ville dette betyde en sænkning på gange af de nuværende klassificeringsgrænser for stofferne. På grund af klassificeringen som Repr 1B;H360FD må kemiske blandinger ikke sælges til offentligheden, hvis de indeholder stofferne i koncentrationsniveauer over den nuværende klassificeringsgrænse. For arbejdsmiljøet er der særlige forholdsregler for håndtering og arbejde med stoffer med en Repr. 1B klassificering. Derudover gælder der i Danmark konkrete grænseværdier i arbejdsmiljøet for stofferne (i intervallet 1-10 mg/m3 afhængigt af stoffet). For virksomheders udledning til udeluft er der fastsat grænseværdi for bor (Bværdi på 0.03 mg/m3) i forbindelse med den danske B-værdivejledning. I drikkevand er der fastsat grænseværdi for borindhold i forbindelse med EUs drikkevandsdirektiv (1 mg bor/l) og i forbindelse med den nationale bekendtgørelse for drikkevandskvalitet (1 mg bor/l; men 0.3 mg bor/l bør tilstræbes). Kriterier for miljømærkning hindrer brugen af stofferne i miljømærkede produkter, da stoffer med klassificering som Repr 1B;H360FD generelt ikke må anvendes i miljømærkede produkter. I forbindelse med den tidligere kemikalielovgivning blev der udarbejdet en EUrisikovurdering for stofferne for borsyre og borax, men risikovurderingerne blev ikke formelt afsluttede inden REACH trådte i kraft. I disse rapporter blev der pga. mangel på data i forbindelse med udsættelse af forbrugere ikke foretaget nogen specifik risikovurdering for forbrugereksponering for stofferne. 3.3 Miljø-/sundhedsrisici Miljøvurdering Der er adskillige tilgængelige studier af bors toksicitet overfor vand- og jordlevende organismer. Disse data tyder ikke på høj toksicitet. Borater er naturligt til stede og vidt udbredt i miljøet, og bor er et vigtigt mikronæringsstof for mange arter. Borsyre/borax er uorganiske forbindelser og er ikke nedbrydelige, men de udsættes for kemiske omdannelsesprocesser, når de frigives i miljøet, hvilket resulterer i forskellige boratholdige salte. Udendørs koncentrationer af borater er meget varierende og væsentligt påvirket af geologiske forhold. I europæiske floder indikerer kontroldata aritmetiske middelværdier på 3,3 ug B/L (Finland), 357 ug B/L (Portugal). I grundvand i Danmark kan borniveauer overstige 300 mg B/L (den vejledende drikkevandsgrænseværdi), da dette blev fundet i 72 drikkevandsboringer i I miljørisikovurderingen i Det Europæiske Kemikalie-agenturs Transitional Dossier blev der indikeret risiko i vand og sediment for næsten alle lokale scenarier hvor der var industriel anvendelse af bor. Der gøres opmærksom på at disse indikationer er baseret på konservative og foreløbige estimater, og at mere detaljerede evalueringer bør baseres på yderligere opdateret information. Der blev ikke identificeret nogen risiko for regionale delmiljøer fra anvendelse af flydende rengøringsmidler i Hera (2005) rapporten. 4

5 I forbindelse med PBT-vurdering er borsyre/borax klassificeret som Repr. 1B, og derfor er kriterierne for toksicitet (T) opfyldt. Borater er uorganiske stoffer og det giver ikke mening at vurdere bionedbrydeligheden. Endvidere bioakkumuleres borater ikke i væsentligt omfang. Derfor opfylder borsyre/borax ikke kriterierne for B eller VB, og borsyre/borax betragtes ikke som PBT- eller vpvb-stoffer Sundhedsvurdering Ved oral indtagelse eller ved indåndning af støv optages borsyre/borax let (op til 100%) i blodet og fordeles i væv og organer i kroppen. Ved hudeksponering angives en optagelse på 0,5% gennem intakt hud som en øvre grænse for optagelse i kroppen. Borsyre omdannes ikke yderligere i kroppen, men udskilles hovedsageligt i urinen, med en halveringstid for udskillelse på under 24 timer i mennesker. Under normale fysiologiske betingelser omdannes de forskellige borforbindelser til borsyre; og der kan derfor foretages en analogislutning fra oplysningerne om de forskellige borforbindelser. Hos mennesker er de kritiske effekter efter indånding af støv indeholdende borsyre/borax næse- og øjenirritation, halsirritation, hoste og åndenød. Humane data og data fra dyreeksperimentelle undersøgelser angiver at borsyre/borax virker irriterende i luftvejene ved niveauer over 0,8 mg B/m 3, som anses for at være ikke-effekt-niveauet. Hos mennesker kan akut forgiftning forekomme efter oral indtagelse og indånding samt efter hudeksponering via beskadiget hud. I mennesker er den dødelige dosis for oral eksponering angivet til at være 2-3 gram borsyre for spædbørn, 5-6 gram borsyre for børn og gram borsyre for voksne. De akuttoksiske effekter er baggrunden for at flere virksomheder anvender klassificeringen Acute Tox4; H302. De mest kritiske effekter af borsyre og borax er imidlertid effekter i relation til fertilitet (skadelige effekter på testiklerne) og fosterets udvikling (misdannelser og øget fosterdødelighed). Disse effekter på reproduktion og udvikling medfører klassificeringen Repr 1B, H360FD (Kan skade forplantningsevnen og det ufødte barn) for borsyre/borax. Dette blev for nylig bekræftet af risikovurderingskomitéen i ECHA i deres udtalelse om harmoniseret klassificering og mærkning af borsyre (ECHA/RAC udtalelse (2014)) Eksponering Fra data fundet på eksponeringsestimater, som er præsenteret i afsnit 6.2, kan det ses, at den dominerende eksponering for borsyre/borater stammer fra fødevarer og drikkevand. Den generelle baggrundseksponering (Typisk og Realistisk Worst Case) i EU anslås til: Typisk: 2,3-2,74 mg B/person/dag (0,038 0,046 mg B/kg legemsvægt/dag) RWC: 3,5 3,94 mg B/person/dag (0,058 0,066 mg B/kg legemsvægt/dag) Især anvendelsen af bor i kosttilskud kan resultere i yderligere eksponering på op til 1,5-30 mg B/dag (0,02-0,4 mg B/kg legemsvægt/dag). 5

6 I forbindelse med brug af borsyre/borax i kosmetik er der estimeret en daglig dosis på 1,2 mg B/dag (o.02 mg B/kg legemsvægt/dag). Yderligere bidrag til eksponering for borsyre/borax kan komme fra forskellige andre produkter, fx vaskemidler, gødningsstoffer, biocider, cellulose isolering og møbler. Erhvervsmæssig eksponering: I visse situationer i arbejdsmiljøet når der håndteres borsyre/borax, kan det være nødvendigt med særlige tekniske foranstaltninger eller anvendelse af personlige værnemidler for at reducere eksponeringen og opnå øget sikkerheden. Dette vurderes at være særligt relevant i forbindelse med støvende processer eller ved dannelse af aerosoler fx i forbindelse med industrielle biocid-imprægneringsprocesser, lastning eller losning af borsyre/borax pulver, ved indblæsning af celluloseuld-isolering i konstruktioner, eller i forbindelse med rengøringsprocesser Identifikation af miljø- og sundhedsrisici Påvirkning af miljøet og af forbrugeres sundhed gennem direkte og indirekte eksponering. Forbrugereksponering: I 2013 fastsatte Det Europæiske Fødevareagentur, EFSA, et samlet acceptabelt dagligt indtag (ADI) til 0,16 mg B/kg legemsvægt/dag for borsyre/borax, udtrykt som bor-ækvivalenter. Dette svarer til 10 mg bor fra alle fødevarekilder for en voksen, der vejer 60 kg (EFSA, 2013). EFSA konkluderede yderligere, at eksponering for bor fra naturlig forekomst i kosten og fra evt. andre kilder (kosttilskud, materialer i berøring med fødevarer, foder til fødevareproducerende dyr, kosmetik, mundhygiejne-produkter, osv.) tilsammen kan føre til en eksponering, der overstiger ADI-værdien. Det er derfor vigtigt, at baggrundseksponeringen fra især fødevarer og drikkevand tages i betragtning ved vurdering af yderligere kilder hvor eksponering med borsyre/borax kan forekomme. Da baggrundseksponeringen for nogle personer kan være ganske tæt på det acceptable daglige indtag (eller DNEL-værdien på 0,09 mg B/kg legemsvægt/dag fastat af EU s risikovurderingskomité), kan yderligere boreksponering fra kosttilskud, kosmetik, biocider, rengøringsmidler, cellulose isolering, møbler osv. resultere i en samlet eksponering, som overskrider de sikre niveauer. Et eksempel på dette er for nylig blevet identificeret af risikovurderingskomiteen i ECHA, som fandt, at ekstra bidrag fra en konkret anvendelse af fotokemikalier indeholdende borsyre/borax kunne medføre en samlet eksponering som oversteg DNEL-værdien. 3.4 Alternativer ECHA har for nylig (September 2014) udarbejdet et forslag om at anbefale borsyre/ borax fra kandidatlisten til godkendelseslisten under REACH (bilag XIV). Dette lægger naturligvis yderligere pres på industrien for at finde alternativer til anvendelsen af borsyre/borax. Imidlertid kan der ikke peges på et én-for-alle alternativ eller en konkret teknisk foranstaltning som kan afløse brugen af borsyre/borax. For anvendelse af borsyre/borax i glasindustrien synes der ikke for de fleste af anvendelser at være et egnet alternativ, da borsyre/borax indgår i glassets struktur 6

7 og giver glasmaterialet særlige tilstræbte egenskaber, såsom øget fysisk styrke samt modstand mod termisk chok. Det er vigtigt at påpege at borsyren/boraxen er indlejret i glasmatricen, og et evt. eksponeringspotentiale herfra kan betragtes som ubetydeligt. I forbindelse med anvendelse af borsyre/borax i stivelse- og dextrin- klæbemidler er der heller ikke fundet umiddelbart egnede alternativer, da anvendelse af alternativer enten vil påvirke produktionsprocesserne mærkbart og dermed øge omkostningerne eller resultere i substitution til syntetiske, organisk kemiske klæbestoffer. Da bor er et essentielt mikronæringsstof, anses substitution i gødning heller ikke for muligt. Ligeledes kan der ikke for alle anvendelser i smøreolier umiddelbart findes alternativer til brugen af borsyre/borax. Der synes imidlertid at være alternativer på andre områder, fx overfladebehandling og maling, isoleringsmaterialer, svejseprocesser, ph-buffer løsninger og i diagnostiske anvendelser. 4. Udfordringer, tiltag og effekt Ud fra en regulatorisk og sundhedsmæssig tilgang kan følgende observationer i forbindelse med kortlægningsrapporten fremhæves: - Borsyre/borax er reproduktionstoksiske stoffer klassificeret som Repr. 1B, H360Df (Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.) - Anvendelsen af borsyre/borax er strengt reguleret inden for flere regulatoriske områder i forbindelse med fx fødevarer, kosmetik, biocider. - I REACH er stofferne på kandidatlisten til godkendelse, og Det Europæiske Kemikalieagentur har for nylig udarbejdet et forslag om at stofferne anbefales til bilag XIV og dermed omfattes af godkendelsesordningen. - På nuværende tidspunkt er der uoverensstemmelse imellem visse af borsyre/borax stofferne og deres til klassificeringsgrænserne for Repr 1B til brug i blandinger. - I forbindelse med håndtering af borsyre/borax holdigt affald vurderes håndtering af borsyre/borax holdigt cellulose isoleringsmateriale at kunne udgøre et potentiale for eksponering. Affaldshåndteringen vil ændres hvis den specifikke koncentrationsgrænse for klassificering vil ændres til den generelle. - Mennesker eksponeres for borsyre/borax fra flere og variable kilder, fx fødevarer og drikkevand (som naturlig bestanddel) fra kosttilskud, fra kosmetik og fra forskellige kemiske produkter. - Den humane eksponering fra fødevarer og drikkevand alene kan medføre en eksponering, der overskrider Derived No Effect Level på 0,09 mg B/kg legemsvægt/dag. 7

8 Tiltag - Således bør baggrundseksponering for bor medregnes, når der foretages en risikovurdering af specifikke kilder (fx kemiske produkter), der indeholder borsyre/borax. - For øjeblikket er der stadig en vis usikkerhed om de specifikke klassificeringsgrænser for stofferne, da Risikovurderingskomiteen under ECHA for nylig anbefalede, at to dinatriumoktaborat stoffer skulle Repr. 1B klassificeres ud fra den generelle koncentrationsgrænse i modsætning til de øvrige borsyre/ borax stoffer, der har en væsentligt højere specifik koncentrationsgrænse. Hvis den specifikke koncentrationsgrænse <8,5% for borsyre/ borax stofferne fjernes, og erstattes af den generelle klassificeringsgrænse på 0,3%, ville dette betyde en sænkning på gange af de nuværende klassificeringsgrænser for stofferne og anvendelsen i de forskellige produktgrupper vil være ikke eksisterende. - Anvendelsen af borsyre/borax er ydermere strengt reguleret inden for flere regulatoriske områder i forbindelse med fx fødevarer, kosmetik, biocider. - I REACH er stofferne på kandidatlisten til godkendelse, og Det Europæiske Kemikalieagentur har for nylig udarbejdet et forslag om at stofferne anbefales overføret til bilag XIV og dermed omfattes af godkendelsesordningen. a. Borstofferne er under streng regulering og ingen yderligere tiltag er med de nuværende anvendelser nødvendige. Dertil kommer, at Risikovurderingskomiteen (RAC) forventes at få et forslag fra Sverige om ændring af de specifikke koncentrationsgrænser < 8,5% til generelle koncentrationsgrænser på 0,3%.Der skal følges op på hvorvidt forslaget til at omfatte borstofferne til inklusion til godkendelsesordningen under REACH (Bilag XIV) bliver aktuel. 8

De borstoffer der er omfattet denne strategi /kortlægning er illustreret herunder: Molecular Weight (g/mol) Boric acid H3BO

De borstoffer der er omfattet denne strategi /kortlægning er illustreret herunder: Molecular Weight (g/mol) Boric acid H3BO NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 7. juli 2015 Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer 1. Resume De 10 borstoffer, denne strategi omhandler viser, at borstofferne er under streng regulering

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad for stoffer og materialer

Sikkerhedsdatablad for stoffer og materialer Revisionsdato: 5. august 2015, erstatter tidligere udgave. Kontaktperson: Direktør Claus Skov Sikkerhedsdatablad for stoffer og materialer 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Ref. ANLGO Den 10. juni 2014 Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat 1. Resumé Trinatrium nitrilotriacetat (Na 3NTA) er registreret under REACH

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. CHIHL Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af Methanol 1. Resume Anvendelsen af methanol er udbredt både globalt, i Europa og i Danmark. Det anslås, at der anvendes

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume Phenol anvendes i store mængder, dels som byggesten i andre kemikalier og dels som opløsningsmiddel.

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP)

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) 1. Resume TCPP anvendes primært som flammehæmmer i produktion

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. mikkel/fje/pehsc Den. 11. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af formaldehyd. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. mikkel/fje/pehsc Den. 11. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af formaldehyd. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. mikkel/fje/pehsc Den. 11. marts 2015 Strategi for risikohåndtering af formaldehyd 1. Resume Formaldehyd er et velkendt stof med et meget bredt anvendelsesområde, der spænder

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid 1. Resume Benzylchlorid (CAS: 100-44-7) anvendes næsten udelukkende som et kemisk mellemprodukt,

Læs mere

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering/ kemikaliesikkerhedsrapport (I) Del 2 Farevurdering PBT-vurdering 9. marts 2010 George Fotakis, ECHA Rammerne for kemikaliesikkerhedsvurderingen

Læs mere

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 AFSNIT 1: FIRMA- OG PRODUKTBESKRIVELSE Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 Produktnavn: 99779 Rensesæt

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. fje/jegru Den 18. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af mangan(ii)sulfat

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. fje/jegru Den 18. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af mangan(ii)sulfat NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. fje/jegru Den 18. juni 2015 Strategi for risikohåndtering af mangan(ii)sulfat 1. Resume Mangansulfat er på Listen over Uønskede Stoffer (LOUS-listen) p.g.a. stoffets evne til

Læs mere

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? Cheftoksikolog Karl-Heinz Cohr Dansk Toksikologi Center ATV MØDE MILJØDEBAT GRÆNSEVÆRDIER - RISIKOASPEKTER SCHÆFFERGÅRDEN 16. juni 2004 HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kobber(I)oxid, Kobber(II)sulfat og Kobber(I)chlorid

Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kobber(I)oxid, Kobber(II)sulfat og Kobber(I)chlorid NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Ref. ANLGO Den 29. januar 2014 Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kobber(I)oxid, Kobber(II)sulfat og Kobber(I)chlorid 1. Resumé Strategien omhandler

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 16. september 2016 Sagsnummer: 2016-9183./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol)

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. lesto Den 6. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) 1. Resume Cybutryne (også kaldet Irgarol) har på globalt plan en række anvendelser

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2).

Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2). 31. oktober 2017 One pager om TiO 2-sagen forud for CARACAL-mødet d. 15.-16. november 2017 Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015 Strategi for risikohåndtering af Nikkel 1. Resume Nikkel (metal) er forbundet med problematiske egenskaber for sundheden, og er klassificeret

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Methyl- og ethylparaben er vurderet sikre at anvende i de tilladte koncentrationer

Methyl- og ethylparaben er vurderet sikre at anvende i de tilladte koncentrationer NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. Beand Den 5. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af visse parabener 1. Resume Parabener anvendes som konserveringsmidler. De vigtigste anvendelsesområder

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar Strategi for risikohåndtering af 2,2 '-Iminodiethanol (DEA)

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar Strategi for risikohåndtering af 2,2 '-Iminodiethanol (DEA) NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af 2,2 '-Iminodiethanol (DEA) 1. Resume Denne strategi vedrører 2,2 '-Iminodiethanol eller diethanolamin (DEA) (EC nummer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af n-hexan

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af n-hexan NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af n-hexan 1. Resume Denne strategi vedrører n-hexan (CAS nummer 110-54-3). n-hexan betragtes som uønsket på grund af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: MR MUSCLE GULVRENGØRING (DK/S/F) Pr.nr.: 1788611 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 2055823 Anvendelsesområde: Professionel vask af tekstiler. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 CLP Forordningen Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 Disposition Implementering af CLP forordningen og 2015 deadline Ændrede regler for klassificering

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. 620-00213 Ref. lesto Den 3.juni 2014. Strategi for risikohåndtering af mineralsk terpentin

NOTAT. Kemikalier J.nr. 620-00213 Ref. lesto Den 3.juni 2014. Strategi for risikohåndtering af mineralsk terpentin NOTAT Kemikalier J.nr. 620-00213 Ref. lesto Den 3.juni 2014 Strategi for risikohåndtering af mineralsk terpentin 1. Resume Stofnavnet mineralsk terpentin dækker over flere stoffer med nært beslægtet sammensætning

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af PFOA og PFOA-forbindelser

Strategi for risikohåndtering af PFOA og PFOA-forbindelser NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af PFOA og PFOA-forbindelser 1. Resume PFOA og PFOA-forbindelser findes overalt i vores miljø. De er kræftfremkaldende,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse parfumestoffer 1. Resume Parfumer anvendes i en lang række forskellige produkter og har for mange mennesker

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie Som slutbruger Bruger I rengøringsmidler, smøremidler, malinger eller andre kemiske stoffer eller blandinger på virksomheden? Hvis svaret er ja, er din virksomhed

Læs mere

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Hybran Bio 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA UNISON CLAR FREE A2 Pr.nr.: 1950447 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af styren

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af styren NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af styren 1. Resume Strategi for risikohåndtering af styren 1. Resume Styren anvendes i store mængder, dels som byggesten

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. 628-00046 Ref. towin Den 12. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af styren

NOTAT. Kemikalier J.nr. 628-00046 Ref. towin Den 12. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af styren NOTAT Kemikalier J.nr. 628-00046 Ref. towin Den 12. marts 2015 Strategi for risikohåndtering af styren 1. Resume Styren anvendes i store mængder, dels som byggesten i polymermaterialer og dels som komponent

Læs mere

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen.

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203241 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 247 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 001-13893 Dato: 27. januar 2016 Talen til Samråd Æ [Om regeringens holdning til vurdering af glyphosat]

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Biocidforordningen (EU) 528/2012 Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Lad os få et overblik Produkter omfattet af dansk godkendelsesordning: - Træødelæggende svamp - Algevækst - Slimdannende

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

2-Takt Duo SIKKERHEDSDATABLAD

2-Takt Duo SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2-Takt Duo 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering)

Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering) Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering) Lea Stine Tobiassen og Tue SøeborgS Informationsmøde den 26. oktober 2010 Datakrav generelt Aktivstofvurdering fra CA-rapporten - dækker Annex I-optaget

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-13400 Den 10. september 2015 NOTAT til Folketingets Europaudvalg samt Miljø- og fødevareudvalg Kommissionens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed PR.nr.: 1441685 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Udstedelsesdato: 18. juni 2013 Version: 2 Side: 1/7 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR 1.1. Identifikation af stoffet eller materialet: Pletfjerner Anvendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL 2IN1 RENGØRING & DESINFEKTION Pr.nr.: 2225650 Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker)

SIKKERHEDSDATABLAD. Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker) Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker) Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker) SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S- AFKALKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. +49 (0) 202 585 129 (8:00 a.m. 4:00 p.m. (MET))

SIKKERHEDSDATABLAD. +49 (0) 202 585 129 (8:00 a.m. 4:00 p.m. (MET)) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Udstedelsesdato Versionsnummer 1,0 Revisionsdato

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Uldvask Anvendelse: Til tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1960 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 30. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af bifenyl

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 30. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af bifenyl NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 30. juni 2015 Strategi for risikohåndtering af bifenyl 1. Resume Denne strategi vedrører bifenyl (CAS nummer 92-52-4). Bifenyl betragtes som uønsket og blev derfor

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda.

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda. DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald Overblik over de lovgivningsmæssige rammer 15-16 september 2016 Thilde Fruergaard Astrup Jord og Affald Agenda Status Baggrund for de nye klassificeringsregler

Læs mere