NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer. 1. Resume

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015. Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer. 1. Resume"

Transkript

1 NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer 1. Resume Kortlægningen af bor-forbindelser omfatter 10 bor-stoffer, hvoraf borsyre og borax er langt den mest dominerende anvendelse, og som indgår i mange industrier og til mange formål. Størstedelen af anvendelsen (> 50%) går til fremstilling af glas (herunder glasfiber og glasuld) og keramik, hvor borsyren udgør en del af strukturen af glasset/det keramisk materiale. Andre anvendelser er i kosmetik og biocider samt i forskellige kemiske produkter, såsom sæbe og rengøringsmidler, gødning, maling, lak, lim, til galvanisering, som katalysatorer, i antifrostprodukter, smøremidler og til cellulose (papiruld) isolering. Bor-stofferne anvendes yderligere i kosttilskud, i fødevareemballage, som mikronæringsstoffer fx i gødning og i kosmetik. I Danmark har der været en markant stigning i anvendt tonnage af borsyre i det seneste årti. Både EU og danske lovgivning regulerer brugen af borsyre/borax på en række områder. Der gælder der særlige regler for brugen af stofferne som tilsætningsstoffer til mad, kosttilskud, i fødevareemballage, som mikronæringsstoffer fx i gødning, og i kosmetik. Borforbindelserne optræder alle på EU s Kandidatliste. For ganske nylig har Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA udarbejdet et forslag til, at stofferne anbefales til godkendelsesordningen under REACH, men dette afventer yderligere vurdering og endelig beslutning fra EU-Kommissionens side. De mest kritiske effekter af borsyre og borax er effekter i relation til fertilitet (skadelige effekter på testiklerne) og fosterets udvikling (misdannelser og øget fosterdødelighed). Baggrundseksponeringen fra især fødevarer og drikkevand er for nogle personer ganske tæt på det acceptable daglige indtag Borstofferne er under streng regulering og ingen yderligere tiltag er med de nuværende anvendelser nødvendige. Dertil kommer, at Risikovurderingskomiteen (RAC) forventes at få et forslag fra Sverige om ændring af de specifikke koncentrationsgrænser < 8,5% til generelle koncentrationsgrænser på 0,3%. Der skal endvidere følges op på hvorvidt forslaget til at omfatte borstofferne til inklusion til godkendelsesordningen under REACH (Bilag XIV) bliver aktuel. De 10 borstoffer, denne strategi omhandler viser, at borstofferne er under streng regulering og ingen yderligere tiltag vurderes med de nuværende anvendelser at være nødvendige.

2 2. Baggrund Borstofferne blev optaget på LOUS i 2009, da anvendelsen vil kunne være sundheds- eller miljømæssig betænkelig. Denne undersøgelse omfatter borsyre (H3BO3), forskellige former for di-natrium-tetra-borat (borax) og dibortrioxid B2O3 enten registreret under REACH eller underlagt den harmoniserede klassificering i EU. De borstoffer der er omfattet denne strategi /kortlægning er illustreret herunder: Name/ CAS CAS Molecular formula Molecular Weight (g/mol) Boric acid H3BO Boric acid, crude natural, containing not more than 85 per cent of H3BO3 calculated on the dry weight Disodium tetra borate anhydrous Disodium tetra borate pentahydrate Disodium tetra borate decahydrate Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate H3BO Na2B4O Na2B4O7 5H2O Na2B4O7 10H2O Na2B4O7 xh2o x Conversion factor to boron content (for x=1) Diboron trioxide, boric oxide B2O Orthoboric acid, sodium salt Na3BO Disodium octaborate B8Na2O Disodium; boron; oxygen(2-); tetrahydrate B8Na2O13 4H2O Kortlægningsdata Miljøstyrelsen gennemførte en kortlægning af overnævnte borstoffer i 2014, hvor lovgivning og andre styringsmidler, produktion og anvendelse, miljø- og sundhedsaspekter samt alternativer blev undersøgt Anvendelser Borsyre (CAS ) og dinatriumtetraborat (CAS ), er langt de mest anvendte af de borstoffer, der er dækket af denne rapport. Hvert af disse stoffer er REACH-registreret i mængdeintervallet tons pr. år. Som det fremgår af afsnit 3 i kortlægningsrapporten, anvendes borsyre og borax i mange industrier og til mange formål. Størstedelen af anvendelsen (> 50%) går til fremstilling af glas (herunder glasfiber og glasuld) og keramik, hvor borsyren udgør en del af strukturen af glasset/det keramisk materiale. Andre anvendelser er i kosmetik og biocider samt i forskellige kemiske produkter, såsom sæbe og 2

3 rengøringsmidler, gødning, maling, lak, lim, til galvanisering, som katalysatorer, i antifrost-produkter, smøremidler og til cellulose (papiruld) isolering. I Danmark har der været en markant stigning i anvendt tonnage af borsyre i det seneste årti. I 2000 var den rapporterede tonnage lige under 100 tons. Dette forbrug forblev mere eller mindre uændret indtil 2003, men steg markant herefter. I 2012 var den rapporterede tonnage på 610 tons. Den specifikke brug af næsten 600 tons af denne mængde blev ikke angivet på anden måde end "råmateriale" i Produktregistreret, og der kan derfor ikke umiddelbart redegøres for anvendelsen. Omkring 14 tons blev anvendt som køle/smøreolie til metaller. Tidligere var der også borsyre i ikke-landbrugsmæssige pesticider og konserveringsmidler. Dinatriumdecahydrat (CAS: ) anvendtes før i tiden i antifrostmidler i stort omfang. Men siden 2005 er anvendelsen inden for denne gruppe faldet, og i 2012 blev der ikke registreret nogen tonnage for denne produktgruppe. Rengørings- og vaskemidler er nu den primære produktgruppe, hvor der anvendes dinatriumtetraborat decahydrat, og i mindre grad ikke-landbrugsmæssige pesticider og konserveringsmidler. Stofferne anvendes yderligere i kosttilskud, i fødevareemballage, som mikronæringsstoffer fx i gødning og i kosmetik. 3.2 Eksisterende regulering Både EU og danske lovgivning regulerer brugen af borsyre/borax på en række områder. Der gælder der særlige regler for brugen af stofferne som tilsætningsstoffer til mad, kosttilskud, i fødevareemballage, som mikronæringsstoffer fx i gødning, og i kosmetik. Endvidere er borsyre/ borax godkendt som aktivstoffer i biocidholdige produkter beregnet til træbeskyttelse. Anvendelse i legetøj er begrænset på grund af stoffernes strenge klassificering som Repr. 1B;H360FD. Ifølge CLP-forordningen er stofferne (de ti CAS-numre der er omfattet i denne rapport) klassificeret som reproduktionstoksiske Repr. 1B;H360FD (Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn). Dette har medført, at stofferne er sat på kandidatlisten til godkendelsesordningen i henhold til REACHforordningen. For ganske nylig har Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA udarbejdet et forslag til, at stofferne anbefales til godkendelsesordningen under REACH, men dette afventer yderligere vurdering og endelig beslutning fra EU-Kommissionens side. Borstofferne er reguleret i drikkevand og fødevarer med lovsatte grænseværdier. I drikkevand er grænseværdien 1 mg/l dog forsøges det at holde grænsen nede på 0,3 mg/l (BEK 1024 af 31/10/2011). I fødevarer er natrium borate registreret som E285 og er tilladt i koncentrationer optil 4000 mg/kg (som borsyren) i kaviar. For øjeblikket er der stadig en vis usikkerhed om de specifikke klassificeringsgrænser for stofferne, da Risikovurderingskomiteen under ECHA for nylig anbefalede, at to dinatriumoktaborat stoffer skulle Repr. 1B klassificeres ud fra den generelle koncentrationsgrænse i modsætning til de øvrige borsyre/ borax stoffer, der har en væsentligt højere specifik koncentrationsgrænse. Hvis den specifikke koncentrationsgrænse for borsyre/ borax stofferne fjernes, og erstattes 3

4 af den generelle klassificeringsgrænse på 0,3%, ville dette betyde en sænkning på gange af de nuværende klassificeringsgrænser for stofferne. På grund af klassificeringen som Repr 1B;H360FD må kemiske blandinger ikke sælges til offentligheden, hvis de indeholder stofferne i koncentrationsniveauer over den nuværende klassificeringsgrænse. For arbejdsmiljøet er der særlige forholdsregler for håndtering og arbejde med stoffer med en Repr. 1B klassificering. Derudover gælder der i Danmark konkrete grænseværdier i arbejdsmiljøet for stofferne (i intervallet 1-10 mg/m3 afhængigt af stoffet). For virksomheders udledning til udeluft er der fastsat grænseværdi for bor (Bværdi på 0.03 mg/m3) i forbindelse med den danske B-værdivejledning. I drikkevand er der fastsat grænseværdi for borindhold i forbindelse med EUs drikkevandsdirektiv (1 mg bor/l) og i forbindelse med den nationale bekendtgørelse for drikkevandskvalitet (1 mg bor/l; men 0.3 mg bor/l bør tilstræbes). Kriterier for miljømærkning hindrer brugen af stofferne i miljømærkede produkter, da stoffer med klassificering som Repr 1B;H360FD generelt ikke må anvendes i miljømærkede produkter. I forbindelse med den tidligere kemikalielovgivning blev der udarbejdet en EUrisikovurdering for stofferne for borsyre og borax, men risikovurderingerne blev ikke formelt afsluttede inden REACH trådte i kraft. I disse rapporter blev der pga. mangel på data i forbindelse med udsættelse af forbrugere ikke foretaget nogen specifik risikovurdering for forbrugereksponering for stofferne. 3.3 Miljø-/sundhedsrisici Miljøvurdering Der er adskillige tilgængelige studier af bors toksicitet overfor vand- og jordlevende organismer. Disse data tyder ikke på høj toksicitet. Borater er naturligt til stede og vidt udbredt i miljøet, og bor er et vigtigt mikronæringsstof for mange arter. Borsyre/borax er uorganiske forbindelser og er ikke nedbrydelige, men de udsættes for kemiske omdannelsesprocesser, når de frigives i miljøet, hvilket resulterer i forskellige boratholdige salte. Udendørs koncentrationer af borater er meget varierende og væsentligt påvirket af geologiske forhold. I europæiske floder indikerer kontroldata aritmetiske middelværdier på 3,3 ug B/L (Finland), 357 ug B/L (Portugal). I grundvand i Danmark kan borniveauer overstige 300 mg B/L (den vejledende drikkevandsgrænseværdi), da dette blev fundet i 72 drikkevandsboringer i I miljørisikovurderingen i Det Europæiske Kemikalie-agenturs Transitional Dossier blev der indikeret risiko i vand og sediment for næsten alle lokale scenarier hvor der var industriel anvendelse af bor. Der gøres opmærksom på at disse indikationer er baseret på konservative og foreløbige estimater, og at mere detaljerede evalueringer bør baseres på yderligere opdateret information. Der blev ikke identificeret nogen risiko for regionale delmiljøer fra anvendelse af flydende rengøringsmidler i Hera (2005) rapporten. 4

5 I forbindelse med PBT-vurdering er borsyre/borax klassificeret som Repr. 1B, og derfor er kriterierne for toksicitet (T) opfyldt. Borater er uorganiske stoffer og det giver ikke mening at vurdere bionedbrydeligheden. Endvidere bioakkumuleres borater ikke i væsentligt omfang. Derfor opfylder borsyre/borax ikke kriterierne for B eller VB, og borsyre/borax betragtes ikke som PBT- eller vpvb-stoffer Sundhedsvurdering Ved oral indtagelse eller ved indåndning af støv optages borsyre/borax let (op til 100%) i blodet og fordeles i væv og organer i kroppen. Ved hudeksponering angives en optagelse på 0,5% gennem intakt hud som en øvre grænse for optagelse i kroppen. Borsyre omdannes ikke yderligere i kroppen, men udskilles hovedsageligt i urinen, med en halveringstid for udskillelse på under 24 timer i mennesker. Under normale fysiologiske betingelser omdannes de forskellige borforbindelser til borsyre; og der kan derfor foretages en analogislutning fra oplysningerne om de forskellige borforbindelser. Hos mennesker er de kritiske effekter efter indånding af støv indeholdende borsyre/borax næse- og øjenirritation, halsirritation, hoste og åndenød. Humane data og data fra dyreeksperimentelle undersøgelser angiver at borsyre/borax virker irriterende i luftvejene ved niveauer over 0,8 mg B/m 3, som anses for at være ikke-effekt-niveauet. Hos mennesker kan akut forgiftning forekomme efter oral indtagelse og indånding samt efter hudeksponering via beskadiget hud. I mennesker er den dødelige dosis for oral eksponering angivet til at være 2-3 gram borsyre for spædbørn, 5-6 gram borsyre for børn og gram borsyre for voksne. De akuttoksiske effekter er baggrunden for at flere virksomheder anvender klassificeringen Acute Tox4; H302. De mest kritiske effekter af borsyre og borax er imidlertid effekter i relation til fertilitet (skadelige effekter på testiklerne) og fosterets udvikling (misdannelser og øget fosterdødelighed). Disse effekter på reproduktion og udvikling medfører klassificeringen Repr 1B, H360FD (Kan skade forplantningsevnen og det ufødte barn) for borsyre/borax. Dette blev for nylig bekræftet af risikovurderingskomitéen i ECHA i deres udtalelse om harmoniseret klassificering og mærkning af borsyre (ECHA/RAC udtalelse (2014)) Eksponering Fra data fundet på eksponeringsestimater, som er præsenteret i afsnit 6.2, kan det ses, at den dominerende eksponering for borsyre/borater stammer fra fødevarer og drikkevand. Den generelle baggrundseksponering (Typisk og Realistisk Worst Case) i EU anslås til: Typisk: 2,3-2,74 mg B/person/dag (0,038 0,046 mg B/kg legemsvægt/dag) RWC: 3,5 3,94 mg B/person/dag (0,058 0,066 mg B/kg legemsvægt/dag) Især anvendelsen af bor i kosttilskud kan resultere i yderligere eksponering på op til 1,5-30 mg B/dag (0,02-0,4 mg B/kg legemsvægt/dag). 5

6 I forbindelse med brug af borsyre/borax i kosmetik er der estimeret en daglig dosis på 1,2 mg B/dag (o.02 mg B/kg legemsvægt/dag). Yderligere bidrag til eksponering for borsyre/borax kan komme fra forskellige andre produkter, fx vaskemidler, gødningsstoffer, biocider, cellulose isolering og møbler. Erhvervsmæssig eksponering: I visse situationer i arbejdsmiljøet når der håndteres borsyre/borax, kan det være nødvendigt med særlige tekniske foranstaltninger eller anvendelse af personlige værnemidler for at reducere eksponeringen og opnå øget sikkerheden. Dette vurderes at være særligt relevant i forbindelse med støvende processer eller ved dannelse af aerosoler fx i forbindelse med industrielle biocid-imprægneringsprocesser, lastning eller losning af borsyre/borax pulver, ved indblæsning af celluloseuld-isolering i konstruktioner, eller i forbindelse med rengøringsprocesser Identifikation af miljø- og sundhedsrisici Påvirkning af miljøet og af forbrugeres sundhed gennem direkte og indirekte eksponering. Forbrugereksponering: I 2013 fastsatte Det Europæiske Fødevareagentur, EFSA, et samlet acceptabelt dagligt indtag (ADI) til 0,16 mg B/kg legemsvægt/dag for borsyre/borax, udtrykt som bor-ækvivalenter. Dette svarer til 10 mg bor fra alle fødevarekilder for en voksen, der vejer 60 kg (EFSA, 2013). EFSA konkluderede yderligere, at eksponering for bor fra naturlig forekomst i kosten og fra evt. andre kilder (kosttilskud, materialer i berøring med fødevarer, foder til fødevareproducerende dyr, kosmetik, mundhygiejne-produkter, osv.) tilsammen kan føre til en eksponering, der overstiger ADI-værdien. Det er derfor vigtigt, at baggrundseksponeringen fra især fødevarer og drikkevand tages i betragtning ved vurdering af yderligere kilder hvor eksponering med borsyre/borax kan forekomme. Da baggrundseksponeringen for nogle personer kan være ganske tæt på det acceptable daglige indtag (eller DNEL-værdien på 0,09 mg B/kg legemsvægt/dag fastat af EU s risikovurderingskomité), kan yderligere boreksponering fra kosttilskud, kosmetik, biocider, rengøringsmidler, cellulose isolering, møbler osv. resultere i en samlet eksponering, som overskrider de sikre niveauer. Et eksempel på dette er for nylig blevet identificeret af risikovurderingskomiteen i ECHA, som fandt, at ekstra bidrag fra en konkret anvendelse af fotokemikalier indeholdende borsyre/borax kunne medføre en samlet eksponering som oversteg DNEL-værdien. 3.4 Alternativer ECHA har for nylig (September 2014) udarbejdet et forslag om at anbefale borsyre/ borax fra kandidatlisten til godkendelseslisten under REACH (bilag XIV). Dette lægger naturligvis yderligere pres på industrien for at finde alternativer til anvendelsen af borsyre/borax. Imidlertid kan der ikke peges på et én-for-alle alternativ eller en konkret teknisk foranstaltning som kan afløse brugen af borsyre/borax. For anvendelse af borsyre/borax i glasindustrien synes der ikke for de fleste af anvendelser at være et egnet alternativ, da borsyre/borax indgår i glassets struktur 6

7 og giver glasmaterialet særlige tilstræbte egenskaber, såsom øget fysisk styrke samt modstand mod termisk chok. Det er vigtigt at påpege at borsyren/boraxen er indlejret i glasmatricen, og et evt. eksponeringspotentiale herfra kan betragtes som ubetydeligt. I forbindelse med anvendelse af borsyre/borax i stivelse- og dextrin- klæbemidler er der heller ikke fundet umiddelbart egnede alternativer, da anvendelse af alternativer enten vil påvirke produktionsprocesserne mærkbart og dermed øge omkostningerne eller resultere i substitution til syntetiske, organisk kemiske klæbestoffer. Da bor er et essentielt mikronæringsstof, anses substitution i gødning heller ikke for muligt. Ligeledes kan der ikke for alle anvendelser i smøreolier umiddelbart findes alternativer til brugen af borsyre/borax. Der synes imidlertid at være alternativer på andre områder, fx overfladebehandling og maling, isoleringsmaterialer, svejseprocesser, ph-buffer løsninger og i diagnostiske anvendelser. 4. Udfordringer, tiltag og effekt Ud fra en regulatorisk og sundhedsmæssig tilgang kan følgende observationer i forbindelse med kortlægningsrapporten fremhæves: - Borsyre/borax er reproduktionstoksiske stoffer klassificeret som Repr. 1B, H360Df (Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.) - Anvendelsen af borsyre/borax er strengt reguleret inden for flere regulatoriske områder i forbindelse med fx fødevarer, kosmetik, biocider. - I REACH er stofferne på kandidatlisten til godkendelse, og Det Europæiske Kemikalieagentur har for nylig udarbejdet et forslag om at stofferne anbefales til bilag XIV og dermed omfattes af godkendelsesordningen. - På nuværende tidspunkt er der uoverensstemmelse imellem visse af borsyre/borax stofferne og deres til klassificeringsgrænserne for Repr 1B til brug i blandinger. - I forbindelse med håndtering af borsyre/borax holdigt affald vurderes håndtering af borsyre/borax holdigt cellulose isoleringsmateriale at kunne udgøre et potentiale for eksponering. Affaldshåndteringen vil ændres hvis den specifikke koncentrationsgrænse for klassificering vil ændres til den generelle. - Mennesker eksponeres for borsyre/borax fra flere og variable kilder, fx fødevarer og drikkevand (som naturlig bestanddel) fra kosttilskud, fra kosmetik og fra forskellige kemiske produkter. - Den humane eksponering fra fødevarer og drikkevand alene kan medføre en eksponering, der overskrider Derived No Effect Level på 0,09 mg B/kg legemsvægt/dag. 7

8 Tiltag - Således bør baggrundseksponering for bor medregnes, når der foretages en risikovurdering af specifikke kilder (fx kemiske produkter), der indeholder borsyre/borax. - For øjeblikket er der stadig en vis usikkerhed om de specifikke klassificeringsgrænser for stofferne, da Risikovurderingskomiteen under ECHA for nylig anbefalede, at to dinatriumoktaborat stoffer skulle Repr. 1B klassificeres ud fra den generelle koncentrationsgrænse i modsætning til de øvrige borsyre/ borax stoffer, der har en væsentligt højere specifik koncentrationsgrænse. Hvis den specifikke koncentrationsgrænse <8,5% for borsyre/ borax stofferne fjernes, og erstattes af den generelle klassificeringsgrænse på 0,3%, ville dette betyde en sænkning på gange af de nuværende klassificeringsgrænser for stofferne og anvendelsen i de forskellige produktgrupper vil være ikke eksisterende. - Anvendelsen af borsyre/borax er ydermere strengt reguleret inden for flere regulatoriske områder i forbindelse med fx fødevarer, kosmetik, biocider. - I REACH er stofferne på kandidatlisten til godkendelse, og Det Europæiske Kemikalieagentur har for nylig udarbejdet et forslag om at stofferne anbefales overføret til bilag XIV og dermed omfattes af godkendelsesordningen. a. Borstofferne er under streng regulering og ingen yderligere tiltag er med de nuværende anvendelser nødvendige. Dertil kommer, at Risikovurderingskomiteen (RAC) forventes at få et forslag fra Sverige om ændring af de specifikke koncentrationsgrænser < 8,5% til generelle koncentrationsgrænser på 0,3%.Der skal følges op på hvorvidt forslaget til at omfatte borstofferne til inklusion til godkendelsesordningen under REACH (Bilag XIV) bliver aktuel. 8

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie Som formulator Indhold Indledning... 2 1. Hvilke krav er der til formulatoren?... 3 2. Eksponeringsscenariet... 4 2.1 Sammenhæng mellem sikkerhedsdatablad

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. xxx 2009 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer Teknologisk Institut Kathe Tønning Eva Jacobsen Eva Pedersen Force Technology Marianne Strange Pia

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Kviksølv og helbred. En registerundersøgelse blandt klinikassistenter og tandlæger

Kviksølv og helbred. En registerundersøgelse blandt klinikassistenter og tandlæger Kviksølv og helbred En registerundersøgelse blandt klinikassistenter og tandlæger Knud Juel Esben Meulengracht Flachs Kirsten Hanehøj Lau Caspar Thygesen Mia Sadowa Frederiksen Mette Kjøller KVIKSØLV OG

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land)

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land) DOM Afsagt den 29. oktober 2013 V-62-11 Rockwool A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod Papiruld Danmark (Advokat Jane Frederikke Land) Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er oprindelig anlagt

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS

NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS NYHEDSBREV NR. 6 Aktuel lovgivning og relevante informationer om kemi og miljø til virksomheden. Dette nyhedsbrev indledes med to højaktuelle artikler dels om en særlig problematik forbundet med klassifi

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59 Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 1.1 Definitioner af forsigtighedsprincippet 8 1.2 Anvendelse af forsigtighedsprincippet 11 1.2.1 Udløsende faktor 13 1.2.2 Beslutning om at gribe ind 15 1.2.3 Valg af indgreb

Læs mere

Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen

Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen om persistente organiske miljøgifte Udkast af 29. maj 2012 Titel: Redaktion: Opdateret national implementeringsplan for Stockholmkonventionen

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Scotch-Weld DP-270 Sort, Part A og B. Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Titel: Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

Læs mere

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg 15 MiljøBiblioteket Pesticider påvirkninger i naturen Trine Hedemand Morten Strandberg Hovedland 15 Pesticider påvirkninger i naturen MiljøBiblioteket Trine Hedemand Morten Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Vejledning For God Praksis for

Vejledning For God Praksis for Vejledning For God Praksis for sundhedsmæssig beskyttelse for medarbejder gennem god håndtering og brug af krystallinsk silica og produkter, som indeholder det Vejledning For God Praksis for sundhedsmæssig

Læs mere

PBDE - en gruppe af bromerede flammehæmmere En risiko for miljø og sundhed?

PBDE - en gruppe af bromerede flammehæmmere En risiko for miljø og sundhed? PBDE - en gruppe af bromerede flammehæmmere En risiko for miljø og sundhed? AFD. FOR MILJØSTUDIER AARHUS UNIVERSITET Finlandsgade 12-14 8200 Århus N environmentalstudies@au.dk www.environmentalstudies.au.dk

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende nitrogen. INDHOLD INDLEDNING.... 2 Rapportens indhold...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere