Circulaire. Christiania, den 14 Marts Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Circulaire. Christiania, den 14 Marts 1835. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement."

Transkript

1 I April Qvartal 1835 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 80 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 5 / 6 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 14 Marts C.F. Glükstad. Postcontoiret paa Kongsberg

2 Da postbefordringen med Dampfartøi mellom Norge og Danmark i indeværende Aar skal tage sin Begyndelse den 21de April, saa skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret anmodet om behagelig nøie at paasee, at alle Breve bestemte til Danmark, Hamborg eller Steder i Udlandet paa hiin side Hamborg, der ønskes befordrede med Posten, kun karteres over Frederikshald forsaavidt de kunne ankomme dertil inden Løverdagen den 18de April d.a. men at derimod alle deslige Breve forsaavidt de skjønnes først at ville naae Frederikshald efter Løverdagen den 18de April førstkommende afsendes til Laurvigs Postcontoir efter først at være blevne karterede i Overeensstemmelse med den under 28de Februar 1828 mellem Norge og Danmark afsluttede Convention betræffende postens Befordring med Dampfartøierne. bemeldte Tid af og og indtil videre bliver saaledes ingen til ovennævnte Steder bestemte Breve at kartere til Frederikshalds Postcontoir, medmindre Afsenderen ved paategning paa Brevene har erklæret, at samme skulle afsendes over Frederikshald gjennom Sverrige. Med Hensyn til Portoen af bemeldte Breve bliver at forholde paa den ved Departementets Circulaire af 8de April og 17de Mai 1827 samt 23 April 1829 bestemte maade, og følgelig erlægges 16 Spesiesskilling for Befordringen mellom Laurvug og Kjøbenhavn. Afsendelsesstedet til Laurvig erlægges Portoen i Overeensstemmelse med Bekjndtgjørelsen af 23 December Christiania, den 19 Marts C.F. Glüksta Kongsbergs Postcontoir

3 Da man fra den Kongelige Svenske Overpostdirection har modtaget Underretning om at Postgangen over Ystad med Dampfartøi tager sin Begyndelse den 9de April førstkommende, saa tilkjendegives Postcontoiret herved til Efterretning og Iagttagelse, at Breve til Udlandet kunne blive befordrede over Ystad mod den derfor fastsatte Porto, naar Afsenderne udtrykkelig forlange det, da alle til Udlandet bestemte Breve i modsat Fald fra 18de næste Maaned og indtil videre bliver at behandle paa den i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 19de d. M. bestemte Maade. - Christiania, den 25 Marts C.F. Glükstad Kongsbergs Postcontoir

4 Departementet skulde herved tjenstlig tilstille Postcontoiret til Underretning endeel Exemplarer af en under 6te d. M. udstædt Bekjendtgjørelse, der indeholder den for det Norske Postvæsens Dampfartøier i indevæende Aar bestemte Route tilligemed Taxt og Regler for Passagererne samt Pakker og andre Sagers befordring med samme, hvoraf behagelig vil erfares, at Farten skal tage sin Begyndelse Tirsdagen den 21de April. Ligeledes oversendes endeel Exemplarer af en under10de d. M. udstædt Bekjendtgjørelse angaaende de Forandringer i Posternes Afgangstid fra endeel Steder samt Brevenes Indleveringstid som paa Grund af Postens Befordring med Dampfartøierne blive nødvendige. - Christiania, den 25 Martz C.F. Glükstad Kongsbergs Postcontoir

5 I Anledning af den ved Kongelig naadigst Resolution af 11te d. M. oprettede Postgang gjennem Hurdalen og østre Totens Præstegjelde, hvilken skal tage sin Begyndelse den 1ste Maii d. A., fremsendes herved tjenslig endeel Exemplarer af en af Departementet under 24de d. M. udfærdiget Tabel angaaende Taxten for Breve til og fra Hurdalen og østre Toten, og som tillige indeholder samtlige paa den Bekjendtgjørelsen af 23de December 1833 vedheftede Tabel No. 4 anførte Taxter for Breve mellem Christiania og Trondhjem over Dovre. - Christiania, den 26 Marts C.F. Glükstad Kongsbergs Postcontoir

6 Under 13de f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det paa Bogtrykker Christopher Grøndahls Forlag udkommende Missionsblad maa, fra Begyndelsen af, indeværende Aar at regne, indtil videre forsendes med Rigets Poster eferhaanden som rummet i Post- Kufferterne og Postsækkene tillader det, uden nogen Afgifts Erlæggelse til Postcassen, men alene imod at der for Distribusjonen betales til Postmesterene aarlig 6 Skilling pr. Exemplar.» - Hvilket herved til fornøden Efterretning tjenstlig meddeles. Christiania, den 2 Mai C.F. Glükstad Kongsbergs Postcontoir

7 I Anledning af den ved Kongelig naadigst Resolution af 13de d. M. oprettede Postgang mellem Skien og Tellemarken, hvilken skal tage sin begyndelse den 6 Juli førstkommende, fremsendes herved tjenestlig 2de Exemplarer af en af Deparementet under 23de d. M. udfærdiget Bekjendtgjørelse angaaende Portoen for Breves Forsendelse med bemeldte Post. Christiania, den 25 Mai C.F. Glükstad

8 Ifølge derom modttagen Underretning fra Revisions-Departementet er Hr. Postmesteren ved Decision til Antegnelserne i Kongsbergs Postcontoires Regnskab for Aaret 1833 tilpligtet at tilsvare 86 Skilling, hvilket Beløb De herved tjenstlig anmodes om inden 4 Uger fra Dato at indbetale i Zahlcassejn under Forklaring om at det udgjør det deciderede Ansvar efter bemeldte Regnskab. Zahlcassens Prima-Qvittering bliver derefter at indsende til Departementet og Beløåbet at føre til Indtægt i Extracten for indeværende Qvartal under Benævnelse: «decideret Ansvar efter Regnskabet for Aaret «- Christiania, den 6 Juni C.F. Glükstad Hr. Postmester Langballe

9 I Juli Qvartal 1835 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 52 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 12 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3 / 4 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 10 Juni C.F. Glükstad. Postcontoiret i Kongsberg

10 Ifølge derom modtagen Underretning fra Udgiveren af Christiansands Adressecontoirs Efterretninger er Prisen paa dette Blad fra 1ste Juli førstkommende forgøiet til 3 Spdl. Aarlig. Hvilket hervedtjenstlig meddeles med føiende, at af bemeldte 3 Spdl. falde 2 Spdl. Udgiveren og 1 Spdl. Postvæsenet, hvoraf, i Forhold til den hidtil fastsatte Deling af Afgivten af dette Blad, de 40 s. tilfalde Postmesteren for Distributionen og de øvrige 80 s. Postcassen. Bemeldte 80 s. tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet.- Christiania, den 17 Juni C.F. Glükstad.

11 Da den Norske Regjering under 26 Mai sidstleden har indstillet til Hans Majesteæt: «At det af Høiesterstsadvocat Stang og Candidatus juris Fougstad udgivende Hæfteskrift under Titel «Repertorium for Oplysninger og Undersøgelser vedkommende viktige Gjenstande for 8de ordentlige Storthings Virksomhed» naadigst maa indtil videre forsendes med Rigets Poster uden nogen Afgifts Erlæggelse til Postcassen, men alene imod at erlægge til Postmesterne for Ditributionen 12 s. for hvert Exemplar, bestaaende af indtil 6 Hæfter,» saa skulde Departementet under Forudsetning af at forestaaende Indstilling vinder naadigst Bifald herved bemyndige Postcontoiret til at modtage til Forsendelse med Rigets Poster ovennævnte og at distribuere samme imod af hvert Exemplas at oppebære den af Udgiverne opgivne Betaling af 6 s. for Arket. Den Postcontoiret for Distributionen tilkommende Godtgjørelse bliver at tilbageholde af Skriftets Kostende. Christiania, den 2 Juli C.F. Glükstad

12 Da det er opstaaet Spørgesmaal om hvilke Forpligtelser der paahvile Postcontoirerne me Hensyn til Distributionen af Aviser og andre trykte Skrifter, der ifølge Kongelig naadigst ladelse forsendes med Rigets Poster skulde man til Efterretning og Iagttagelse herved tjenstlig meddele, at ligesom det paaligger Postcontoiret at udlevere til de Abonnentere, der fordre det, de med Posterne forsendende Aviser og Tidsskrivter, som tilstilles Postcontoiret, imod at Abonnementspriser derfor forud betales, saaledes er ogsaa Postcontoiret vedkommende Udgivere eller Forlæggere ansvarlig for Betalingen for deres Aviser eller Skrifter, saafremt disse af Postcontoiret blive udleverede eller afsendte til Personer i dets District, men hvis Abonnenterne ikke i rette Tid erlægge den bestemte Betaling, blive Udgiverne derom at underrette og de uindløse Exemplarer at tilbagesende dem. - Christiania, den 5 August C.F. Glükstad

13 Da Postvæsenets Dampfartøi Prinds Carl skal for sidste Gang i Aar afgaae fra Frederiksværn til Kjøbenhavn den 22de September og den udenrigske Post som Følge heraf fra bemeldte Tid udelukkende maa gaae igjennem Sverige, skulde man herved tjenslig have Postcontoiret anmodet om at ville iagttage, at samtlige Breve, der maatte ønskes afsendte til Udlandet, og som ikke kunne ankomme til Laurvig inden den 22de September blive at cartere over Frederikshald gjennem Sverige. - Christiania, den 26 August C.F. Glükstad

14 I October Qvartal 1835 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 52 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 12 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3 / 4 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 9 September C.F. Glükstad. Postcontoiret i Kongsberg

15 Under 5te d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det af Handelsfuldmægtig J. C. Dethmer udgivende Blad Mercurius maa tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at samme kan forsendes med Posterne her i Riget efterhaanden som rummet i Postsækkene og Postkufferterne tillader det, imod at Bladet trykkes her i Landet og at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne afgives til Postvæsenet 1/3 af hvad der af Abonnenterne erlægges for Bladet.» Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Udenbyes-Abonnenterne at erlægge 12 Spd. aarlig pr Exemplar, hvoraf denpostvæsenet tilkommende 1/3 eller 4 Spd. bliver at dele saaledes at 2 Sp. 48 s. tilfalde Postcassen og 1 Spd. 72 s. Postmesteren. De Postcassen tilkommende 2 Sp. 48 s. blive at erlægge forud og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 9 October C.F. Glükstad

16 Da den over Ystad med Dampfartøi gaaende Post, ifølge Derom modtagen underretning fra den Kongelige Svenske Overpostdirection, skal for sidste Gang indeværende Aar afgaae fra Ystad til Greifswalde Fredagen den 30te d. M. og fra Greifswalde til Ystad Søndagen den 1ste November, saa tilkjendegives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse, at samtlige til Udlandet bestemte Breve, som i Overeensstemmelse med Departementets Circulaire til Postcontoiret af 25de Martz d. A. for Tiden befordres over Ystad, skulde,forsaavidt de ikke kunne fremkomme til Frederikshald inden 23de October, indtil videre befordres over Helsingborg og Hamburg Christiania, den 15 October C.F. Glükstad

17 I Januar Qvartal 1836 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 52 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 12 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3 / 4 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 10 Desember C.F. Glükstad. Postcontoiret på Kongsberg

18 Da den Norske Regjering under 1ste d. M. har indstillet at den Portomoderation, der ved Kongelig Resolution af 3de Juli d. A. er tilstaaet de 6 Hæfter af det af Høiesteratsadvokat Stang og Fuldmægtig Fougstad udgivne Repertorium for Oplysninger og Undersøgelser vedkommende vigtige Gjenstande for 8de ordentlige Storthings Virksomhed maa udvides derhen, at det naadigst tillades dem mod samme Portomoderation at forsende endnu 3 Hæfter med Posterne, saa skulde Departementet under Forudsætning af at forestaaende Indstilling vinder naadigst Bifald, herved bemyndige Postcontoiret til at modtage bemeldte 3 Hæfter til Forsendelse med Rigets Poster, og distribuere samme imod den i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 2den Juli d. A. fastsatte Godtgjørelse. - Christiania, d. 17de Desember C.F. Glükstad.

19 Da det gjentagende er Departementet forebragt, at de fleste Posthorn, som blive ubrugelige, beskadiges af Postkarlene ved skjødesløs Behandling, skulde Departementet, som finder det utilbørligt at Postcassen, for hvis Regning nye Posthorn igjen ere blevne anskaffede, skal lide Tab ved en Skadetilføielse, der sjelden eller aldrig vilde skee, saafremt Postkarlene udviste den behørige Opmærksomhed med de dem til Brug anbetroende Posthorn, herved tjenstlig anmode Postcontoiret om at tilkjendegive vedkommende Postbønder, at de have at tilholde deres Postkarle, overeensstemmende med Forskrifterne i de dem meddeelte Postkarlepatenter, at udvise den tilbørlige Forsigtighed med Posthornene, og at Postbønderne, imod at holde sig til Postkarlene ere forpligtede til at erstatte de ubrugelige blevne Posthorn, dersom de ikke kunne godtgjøre at Beskadigelsen ei kan tilregnes Postkarlen, hvilken Erstatning, saafremt den ikke paa Anfordring erlægges, bliver at indeholde i den Postbønderne tilkommende Betaling for Postens Befordring. Departementet forventer iøvrigt at Postcontoiret, forsaavidt Anledning dertil gives, fører det nøieste syn med at Posthorn føres med Posten i ubeskadiget Stand, og naar det modsatte erfares, iagtager det Fornødne, saaledes som ovenfor angivet. Christiania, den 16 Januar C.F. Glükstad.

20 Da den Norske Regjering under 29de December f. A. har indstillet til Hans Majestæt «at det paa Boghandler Dahls Forlag udkommende Blad «den Constitutionelle» indtil videre naadigst maa forsendes med Rigets Brev-Poster, efterhaanden som Rummet i Postsækken og Postkufferterne tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne afgives 60 s. halvåaarlig pr. Exemplar,» saa skulde Departementet, under Forudsætning af at forestaaende Indstilling vinder naadigst Bifald, herved bemyndige Postcontoiret til at modtage til Forsendelse med Rigets Poster ovennævnte Blad, og at destribuere samme, imod af hvert Exemplar at oppebære den af Udgiverne opgivne Betaling 3 Spdl. 60 s. halvaarlig, hvoraf de Postvæsenet tilkommende 60 s. blive at dele saaledes, at 36 s. tilfalde Postcassen og 24 s. Postmesteren. De Postcassen tilkommende 36 s. bliver paa sædvanlig Maade at tage til Indtægt i Extracten og Regnskabet. - Christiania, d. 27 Januar C.F. Glükstad.

21 Under 21. f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At bladet Søndagens Intelligentssedler naadigst maa indtil videre forsendes med Posterne her i Riget imod at der til sedvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne afgives 1/3 af hvad der af Abonnenterne betales for samme og at Forsendelsen skeer efterhaanden som Rummet i Postsækkene og Postkufferterne tillader det». Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Bladets Redaction bliver af Abonnenterne at erlægge 1 Spd. 60 s. aarlig pr Exemplar, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 eller 60 s. bliver at dele saaledes, at 36 s. tilfalde Postcassen og de øvrige 24 s. Postmesteren. De Postcassen tilkommende 36 s. blive at erlægge forud og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 3 Februar C.F. Glükstad.

22 Da den Norske Regjering under 8de d. M.. har indstillet: 1. at det af Boghandlerne Guldberg og Dewonkowski udgivende Blad «Storthings Efterretninger» naadigst maa forsendes med Rigets Poster uden nogen Afgifts Erlæggelse til Postcassen eller Postmesterne forsaavidt som det fremsendes i Forbindelse og som læg til Skillingsmagazinet, 2. at bemeldte Blad, naar det forsendes til andre end Abonnenterne af Skillingsmagazinet, ligeledes maa forsendes med Posterne uden Afgifts Erlæggelse til Postcassen, men imod at erlægge 6 s. pr. Exemplar til Postmesteren for Distributionen, 3. at de bemeldte Blad vedkommende Subscriptionsplaner maae forsendes med Posterne uden nogen Afgifts Erlæggelse, 4. at Forsendelsen kun maa skee efterhaanden som Rummet i Postsækkene og Postkufferterne tillader det, saa skulde Departementet, under Forudsætning af at forestaaende Indstilling vinder naadigst Bifald, herved bemyndige Postcontoiret til at modtage til Forsendelse med Rigets Poster ovennævnte Blad og at distribuere det imod at oppebære ovenmeldte 6 s. pr. Exemplar forsaavidt som Bladet forsendes til andre end Abonnenterne af Skillingsmagazinet.- Christiania, den 10 Marts C.F. Glükstad. Postcontoiret i Kongsberg

23 Da Postbefordringen med Dampfartøi mellom Norge og Danmark i indeværende Aar skal tage sin Begyndelse den 19. April, saa skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret anmodet om behagelig at ville nøie paasee, at alle Breve bestemte til Danmark, Hamborg eller Steder i Udlandet, paa hiin Side Hamborg, der ønskes befordrede med Posten, kun karteres over Frederikshald forsaavidt de kunne ankomme dertil inden Løverdagen den 16de April d. A., men at derimod alle deslige Breve, forsaavidt de skjønnes først at ville naae Frederikshald efter Løverdagen den 16de April førstkommende, afsendes til Laurvigs Postcontoir efter først at være blevne karterede i Overeensstemmelse med den under 28de Februar mellem Norge og Danmark afsluttede Convention betræffende Postens Befordring med Dampfartøierne. bemeldte Tid af og indtil videre bliver saaledes ingen til ovennævnte Steder Bestemte Breve at kartere til Frederikshalds Postcontoir med mindre Afsenderen ved Paategning paa Brevene har erklæret, at samme skulde afsendes over Frederikshald gjennem Sverige. Med Hensyn til Portoen af bemeldte Breve bliver at forholde paa den ved Departementets Circulairer af 8 April og 17 Mai1827 samt 23 April 1829 bestemte Maade, og følgelig erlægges 16 Speciesskilling for Befordringen mellem Laurvig og Kjøbenhavn. Afsendelsesstedet til Laurvig erlægges Portoen i Overeensstemmelse med Bekjendtgjørelsen af 23 December Christiania, den 12 Marts C.F. Glükstad. Postcontoiret i Kongsberg

24 Circulaire Da Redactionen af det her i Staden udkommende Blad Søndagens Intelligentssedler har i Skrivelse af 11te d. M. opgivet for Departementet, at Abonnementsprisen er for de med Posten forsendende Exemplarer af bemeldte Blad fastsat til 1 Spd. 28 s. aarlig eller 37 s. qvartaliter, i- stedenfor 1 Spd. 60 s. aarlig, skulde Departementet, ved herom at meddele Postcontoiret Underretning, i Forbindelse med Circulairet af 3de f. M. tjenstlig meddele, at af bemeldte 37 s. tilkommer Postvæsenet 12 s., der blive at dele saaledes, at 7 s. tilfalde Postcassen og de øvrige 5 s. Postmesteren. Iøvrigt bemærkes, at den nu opgivne Betaling er den gjeldende fra første Nummer. - Christiania, den 16 Marts C.F. Glukstad.

25 Circulaire Under 1. d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At den af Capitain Ludvig Mariboe udgivende Række Breve af statsoeconomisk og politisk Indhold naadigst maa indtil videre forsendes med Rigets Poster efterhaanden som rummet i Postkufferterne og Postsækkene tillader det imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne afgives 20 s. for et Hefte eller 12 Breve.» Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 1 Spd. 20 s. pr. Hefte, bestaaende af 12 Breve, hvoraf de 20 s. tilfalde Postvæsenet og deles saaledes, at 12 s. tilfalde Postcassen og 8 s. Postmesteren. De Postcassen tilkommende 12 s. blive at erlægge forud og tages paa sedvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 18 Marts C.F. Glukstad.

26 Circulaire Departementet skulde herved tjentlig tilstille postcontoiret til Underretning endeel Exemplarer af en under 9de d. M. udstedt Bekjendtgjørelse, der indeholder den for det Norske Postvæsens Dampfartøier i indeværende Aar bestemte Route, tilligemed Taxt og Regler for Passagererne, samt Pakkers og andre Sagers Befordring med samme, hvoraf behagelig vil erfares, at Farten skal tage sin Begyndelse Tirsdagen den 19de April. Ligeledes oversendes endeel Exemplarer af en under 12te d.m. udstedt Bekjendtgjørelse angaaende de Forandringer I Posternes Afgangstid fra endeel Steder, samt Brevenes Indleveringstid, som paa Grund af Postens Befordring med Dampfartøierne blive nødvendige. - Christiania, den 23 Marts C.F. Glukstad.

27 I April Qvartal 1836 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 52 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 12 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3 / 4 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 25 Marts C.F. Glükstad. Postcontoiret paa Kongsberg

28 Circulaire Da man fra den Kongelige Svenske Overpostdirection har modtaget Underretning om at Postgangen over Ystad med Dampfartøi tager sin Begyndelse den 7de April føstkommende, saa tilkjendegives Postcontoiret herved til Efterretning og Iagttagelse, at Breve til Udlandet kunne blive befordrede over Ystad med den derfor fastsatte Porto, naar Afsenderne udtrykkelig forlange det. Da aløle til Udlandet Bestemte Breve i modsat Fald fra 16de næste Maaned, og Indtil videre bliver at behandle på den i Departementets Circulaire til Postcontoiretaf 12te d. M. bestemte Maade. - Christiania, den 25 Marts C.F. Glukstad.

29 Cirkulaire At Departementet har paa Zahlcassen anviist de i Postcontoirets Extract for 4de Qvartal f. A. anførte uanviste Udgifter til Beløb 1 Spdlr. 2 s. meldes herved tjenstlig. - Christiania, den 30 Marts C.F. Glukstad.

30 Circulaire Under 30. f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At Bladet «Statsborgeren» igjen naadigst maa indtil videre forsendes med Posterne her i Riget, efterhaanden som Rummet i Postkufferterne og Postsækkene tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne afgives 1/3 af hvad der af Abonnenterne betales for Bladet.» Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 1 Spdlr. for Hæftet, bestaaende af 30 Nummere, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 eller 40 s. bliver at dele saaledes, at 24 s. tilfalde Postcassen, og 16 s. Postmesteren. De Postcassen tilkommende 24 s. blive at erlægge ved Modtagelsen af 1ste Nummer og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, d. 9 April C.F. Glukstad. Kongsbergs Postcontoir

31 Circulaire Under 30. f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At den af Bogtrykker Borg udgivende Avis, Trondhjems Stiftstidende, maa indtil videre forsendes med Rigets Poster efetrhaanden som Rummet i Postsækkene og Postkuffert- Erne tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mel- Lem Postcassen og Postmesterne afgives 1/3 af hvad der af Abonnenterne erlægges for samme.» Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 90 s. halvaarlig pr. Exemplar, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 eller 32 s. bliver at dele saaledes, at 19 s. tilfalde Postcassen, og 13 s. Postmesteren. De Postcassen tilkommende 19 s. blive at erlægge forud og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 12 April C.F. Glukstad.

32 Circulaire Finants= Handels og Told=Departements Contoir for Postvæsenet I Anledning af Postcontoirets Skrivelse af 10de d.m. fremsendes herved tjenstlig følgende Blanketter, nemlig til Indenrigske Karter paa 16 N o 12 Bøger do. do do. Udenrigske do do. Bancofortegnelser Christiania, den 15 April J. de R. Kielland. Circulaire

33 Under 30. f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At den af Bogtrykker Borg udgivende Avis, Trondhjems Stiftstidende, maa indtil videre forsendes med Rigets Poster efetrhaanden som Rummet i Postsækkene og Postkuffert- Erne tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mel- Lem Postcassen og Postmesterne afgives 1/3 af hvad der af Abonnenterne erlægges for samme.» Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 90 s. halvaarlig pr. Exemplar, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 eller 32 s. bliver at dele saaledes, at 19 s. tilfalde Postcassen, og 13 s. Postmesteren. De Postcassen tilkommende 19 s. blive at erlægge forud og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 12 April C.F. Glukstad.

34 Circulaire Da det er bestemt, at der i Ladstedet Lillesand skal istedenfor det sammesteds nuværende Postaabnerie fra 1. Juni d. A. og indtil videre etableres en Postexpedition, mellem hvilken og Rigets Postcontoirer Brevene directe kunne karteres, skulde Departementet tjenstlig meddele, at Toldoppebørselsbetjent Rynning er overdraget de med Postexpeditionen forbundne Forretninger, og at Portoen mellem Lillesand og Postcontoirerne bliver at beregne efter Departementets Bekjendtgjørelse af 30. d. M., hvoraf vedlagt følger endeel Exemplarer. Ligesom der i Anledning heraf bliver paa befalet Maade at udfærdige særskilte Karter til Lillesand, saaledes ville Postcontoiret behagelig iagttage, at alle Breve til Lillesand, som dertil kunne antages at indløbe den 1. Juni d. A. eller senere, blive karterede directe til Stedet. - Christiania, den 30 April C.F. Glukstad.

35 Circulaire Da man under Dags Dato har anmodet Christiania Postcontoir om at tilstille Postcontoiret et nyt Posthorn med til hørende Rem og Mundstykke, meldes herved tjenstlig i Anledning af den af Postcontoiret paa Hovedtimeseddelen for Posten mellem Drammen og Kongsberg af 28 de f. m. gjorte Paategning om at det I Brug havende Posthorn er ubrugbart. Ovennævnte Posthorn bliv- Er efter Modtagelsen at anføre paa Inventarielisten. - Christiania, d. 6 Juni C.F. Glukstad.

36 Circulaire I Anledning af den ved Kongelig naadigst Resolution af 5te f. M.oprettede Bipost i Sogns Fogderie, hvilken skal tage sin Begyndelse i næste Maaned, fremsendes herved tjenstlig 2de Exemplarer af en af Departementet under 6. d. M. udfærdiget bekjendtgjørelse angaaende Portoen for Breves forsendelse med bemeldte Bipost. - Christiania, den 9 Juni C.F. Glukstad.

37 Circulaire Revisions-Departement Vedlagte Antegnelser til Regnskabet over Intraderne ved Kongsbergs Postcontoir i Aaret 1834, forventes besvarede bagesendte inden 4re Uger. Christiania, den 10de Juni Motzfeldt. - C. Arntzen Kongsbergs Postcontoir

38 I Juli Qvartal 1836 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 52 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 12 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3 / 4 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 21 Juni C.F. Glükstad. Postcontoiret paa Kongsberg

39 Ifølge derom modtagen Underretning fra Revisions- Departementet er Hr. Postmesteren ved Decision til Antegnelserne i Kongsbergs Poscontoirs Regnskab for Aaret 1834 tilpligtet at tilsvare 26 Sp skil., hvilket Beløb De herved tjenstlig anmodes om inden 4 Uger fra Dato at indbetale i Zahlcassen under Forklaring om, at det udgjør det deciderede Ansvar efter bemeldte Regnskab. Zahlkammerets Prima-Qvittering bliver derefter at indsende til Departementet, og Beløbet at føre til Indtægt i Regnskabet for indeværende Aar, under Benævnelse «decideret Ansvar efter Regnskabet for 1834.» Christiania, d. 12 Juli C.F. Glukstad. Hr. Postmester Langballe Kongsberg

40 Circulaire Ved hoslagt at oversende et Exemplar af en fra den Danske Generalpostdirection under 28. f. M. Departementet tilstillet Taxt for Portoen af breve forsaavidt Forsendelsen mellem Hamburg og vedkommende fjernere Steder angaaende, tilligemed 2de dertil henhørende Supplementer No 1 og 2, hvilke Taxt Bestemmelser af Postcontoiret blive at befølge ved Beregningen af porto for de til Kjøbenhavn med Dampfartøi afsendende Breve til i Taxten anførte Steder, skulde man ikke undlade at bemærke, at Portoen af bemeldte Breve for Befordringen igjennem Danmark bliver at beregne ligesom hidtil i Overeensstemmelse med Departementets Circulaire af 28de April Den Danske Generalpostdirection har derhos underrettet Departementet om at da Brevforsendelsen mellem Danmark og England fra 1ste Juli d. A. skeer over Altona istedenfor, som hidtil over Hamburg, vil som en Følge deraf den udenrigske Porto fra Hamburg af for Breve til England nu blive at erlægge saaledes: 1 For et enkelt brev 13 rbskl. rede Sølv 2 For et Brev, hvori er indlagt en Wexel eller et konnossement 26 «««3 For et tredobbelt brev 38 «««4 For ethvert Lod 26 «««Hvilken Taxt Postcontoiret herefter haver at følge ved Beregningen af Portoen af de med Dampfartøi herfra afsendende Breve til England, og bliver ogsaa hvad disse Breve angaaer Portoen for Beforfringen fra Kjøbenhavn til Altona at beregne efter førnævnte Circulaire af 28de April Forestaaende meddeles herved tjenstlig til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, d. 14 Juli C.F. Glukstad.

41 Circulaire Foranlediget af at Revisions-Departementet har gjort opmærksom paa at Postcontoirerne ikkun udstæde Kart til Helsingøer, naar der afgaae Breve dertil, og at Karterne ikke sendes in duplo, skulde man tjestlig anmode Postcontoiet om hver Gang Posten skal befordres her fra Riget med Dampfartøi, at udstæde Kart in duplo til Helsingøer, hvoraf det ene Exemplar, som bliver forsynet med Paategning af Postcontoiret i Helsingøer, derefter bliver at fremlægge ved Regnskabet. - Christiania, d. 30 Juli C.F. Glukstad.

42 Circulaire I Forbindelse med Departementets Circulaire af 14de f. M. fremsendes herved tjenstlig til Veiledning ved Karteringen af Breve, der med Dampfartøi afgaae til Steder hiinsides Hamborg et alphabetisk Register over de i den ved bemeldte Circulaire oversendte Portotaxt og tilhørende Supplement N o 1 anførte Steder, samt en Tabel, der viser Forholdet mellem lybske Skilling og Danske Rigsbank- Skilling Sølv.- Christiania, den 8 August J. de R Kielland.

43 Circulaire Da Postvæsenets Dampfartøi Prinds Carl skal for sidste Gang iaar afgaae fra Frederiksværn til Kjøbenhavn den 27de d. M., og den udenrigske Post, som Følge heraf fra bemeldte Tid udelukkende maa gaae gjennem Sverige, skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret anmodet om at ville iagttage, at samtlige Breve, der maatte ønskes afsendte til Udlandet, og som ikke kunne ankomme til Laurvig inden den 27de d. M., blive at kartere over Frederikshald gjennem Sverige. - Christiania, d. 3 September C.F. Glukstad.

44 I October Qvartal 1836 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 52 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 12 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3 / 4 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 30 September C.F. Glükstad. Postcontoiret paa Kongsberg

45 Circulaire Da den over Ystad med Dampfartøi gaaende Post, ifølge derom modtagen Underretning fra den Konelige Svenske Overpostdirection, skal for sidste Gang indeværende Aar afgaae fra Ystad til Greifswalde Mandagen den 31te d. M. og fra Greifswalde til Ystad Torsdagen den 3de November, saa tilkjendegives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse at samtlige til Udlandet bestemte Breve, som i Overeensstemmelse med Departementets Circulaire til Postcontoiret af 25de Marts d. A. for Tiden befordres over Ystad, skulde, forsaavidt de ikke kunne fremkomme til Frederikshald inden 27de d. m., indtil videre befordres over Helsingborg og Hamburg. _ Christiania, d. 20 October C.F. Glukstad.

46 Circulaire Under 24de f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det af Mægler og Despacheur A. I. Jæger i Arendal Udgivende Ugeskrift Hermes indtil viderehaadigst maa tilstaaes saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne her i Riget, efterhaanden som Rummet i Postkufferterne tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne afgives til Postvæsenet 1/3 af hvad der af Abonnenterne erlægges for Bladet. «Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 3 Spdlr. For Aargangen, bestaaende af 52 Nummere, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 eller 1 Spdlr. Deles saaledes, at 72 s. tilfalde Postcassen, og 48 s. Postmesteren. De postcassen tilkommende 72 s. blive at erlægge forud, og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, d. 4 November C.F. Glukstad.

47 Circulaire Under 26de August d. A. har det iblant andet behaget Hans Majestæt at resolvere: «At der for Statscassens Regning naadigst maa oprettes en Postgang mellem Hougsund i Egers Præstegjeld og Næs Præstegjeld i Hallingdal i Budskeruds Amt, saaledes at Posten afgaaer fra Hougsund over Modum til Ringeriges Postaabnerie og igjen tilbage 2 Gange om Ugen, men fra sidstnævnte Postaabnerie til Næs Præstegjeld i Hallingdal og igjen tilbage kun eengang ugentlig.» Ved herom at underrette Postcontoiret, skulde Departementet tjenstlig meddele, at der i Medhold af bemeldte Resolution er oprettet postaabnerier i Hogsund, iwigersund paa Modum, paa Capellangaarden Bjertnæs i Krydsherred og i Næs i Hallingdal, samt at Portoen for Breve Forsendelse med denne Post er bestemt saaledes som vedlagte trykte Tabel udviser. Breve der vexles mellem Kongsberg og ovennævnte Egne, samt Ringerige kunne Karteres directe mellem Kongsberg og de paa Tabellen anførte Postaabnerier. Christiania, d. 2 Desember J. H. Vogt C.F. Glukstad.

48 Circulaire Ifølge derom modtagen Underretning fra Udgiveren af Bladet Tiden er Prisen paa dette Blad fra næste Aars Begyndelse forhøiet til 4 Spdlr. Aarlig pr Exemplar, der skulle erlægges forskuddsviis med 1 Spdlr. qvartaliter. Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at af bemeldte 4 Spdlr. tilfalde 2 Spdlr. 80 s. Udgiveren, hvorimod de øvrige 1 Spdlr. 40 s. blive at dele saaledes, at Postmesteren erholder 64 s. og Postcassen 96 s., Hvilke sidste paa sædvanlig Maade tages til Indtægt i Extracterne og Regnskaberne. Christiania, d. 8 Desember J. H. Vogt C.F. Glukstad.

49 I Januar Qvartal 1837 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 52 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 12 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3 / 4 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 10 Desember J. H. Vogt C.F. Glükstad. Postcontoiret paa Kongsberg

50 Circulaire Revisios - Departement. For med fornøden Hurtighed at kunne fremme Revisionen af Regnskaberne over Statskassens Intrader af Postvæsenet, har Departementet anseet det hensigtsmæssigt til Efterretning for Fremtiden at meddele samtlige Postcontoirer, at hvis noget saadant Regnskab for 1836 eller følgende Aar maatte udeblive over den for Indsendelsen lovbestemte Tid, nemlig det paafølgende Aars 31te Marts, ville man uden Henstand og uden nogen foreløpig Omerindring lade de lovbefalede Tvangsmidler bringe i Anvendelse. denne Regel kan Departementet ikke gjøre Undtagelse for noget somhelst Postcontoir, da samtlige Postregnskaber staar i saadan Forbindelse med hverandre, at Revisionen af eet ikke kan foregaae, førend man er i Besiddelse af alle. Christiania, den 23de Januar Motzfeldt. - C. Arntsen. Kongsbergs Postcontoir

51 Ifølge derom modtagen Underretning fra Revisions- Departementet er der ifølge Decision til Antegnelserne i Regnskabet over Intraderne ved i Aaret 1835 at tilsvare 70 Skl., hvilket Beløb man herved skulde anmode Hr. posmesteren om inden 4 Uger fra Dato at indbetale i Zahlcassen, under Forklaring om at det udgjør det deciderede Ansvar efter bemeldte Regnskab. Zahlkammerets Prima-Qvittering bliver derefter at indsende til Departementet og Beløbet at føre til Indtægt i Regnskapet for indeværende Aar.- Christiania, d. 25 Januar J. H. Vogt C.F. Glükstad. Hr Postmester Langballe

52 I Anledning af Postconcoirets Skrivelse af 18de d. M. fremsendes herved tjenstlig følgende Blanketter, nemlig til: Indenrigske Karter paa 16 No. 12 Bøger do. ««36 «2 «Udenrigsske ««36 «2 «Bancofortegnelser 2 «Christiania, 27 Januar J. de R. Kielland

53 Circulaire Finants-, Handels- og Told-Departement. Hoslagt oversendes tjenstlig endeel Exemplarer af en udfærdiget Tabel over Postportoen for Breves Forsendelse med de ifølge Kongelig naadigst Resolution af 24de October f. A. oprettede Biposter mellem Voss og Roalstvedts Postaabnerier, og mellem Skonevigs Postaabnerie og Storøen i Søndhordlehns og Hardangers Fogderie, hvilke Biposter skulle sættes i Gang ved Mai Måneds Begyndelse førstkommende. - Christiania, d. 25 Februar J.H. Vogt C. F. Glukstad Kongsbergs Postcontoir

54 I April Qvartal 1837 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 52 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 12 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3 / 4 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 3 Marts J. H. Vogt C.F. Glükstad. Postcontoiret paa Kongsberg

55 Da Postbefordringen med Dampfartøi mellem Norge og Danmark i indeværende Aar skal tage sin Begyndelse den 11te April, skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret anmodet om behagentlig at ville nøie paase, at alle Breve bestemte til Danmark, Hamborg eller Steder i Udlandet paa hiin Side Hamborg, der ønskes befordrede med Posten kun karteres over Frederikshald, forsaavidt de kunne ankomme dertil inden Løverdagen den 8de April d. A., men at derimod alle deslige Breve, forsaavidt de skjønnes først at ville naae Frederikshald efter Løverdagen den 8de April førstkommende, afsendes til Laurvigs Postcontoir efter først at være blevne karterede i Overeensstemmelse med den under 28de Februar 1828 mellem Norge og Danmark afsluttede Convention betræffende Postens Befordring med Dampfartøierne. bemeldte Tid af og indtil videre bliver saaledes ingen til ovennævnte Steder bestemte Breve at kartere til Frederikshalds Postcontoir, med mindre Afsenderen ved Paategning paa Brevene har erklæret, at samme skulle afsendes over Frederikshald gjennem Sverige. Med Hensyn til Portoen af bemeldte Breve bliver at forholde paa den ved Departementets Circulaire af 8de April og 17de Mai 1827 samt 23de April 1829 bestemte Maade, og følgelig erlægges 16 Specieskilling for et enkelt Brevs Befordring mellem Laurvig og Kjøbenhavn. Christiania, den 3 Marts J. H. Vogt C.F. Glükstad.

56 Departementet skulde herved tjenstlig tilstille Postcontoiret til Underretning endeel Exemplarer af en under 1ste d. M. udstædt Bekjentgjørelse der indeholder den for det Norske Postvæsens Dampfartøier i indeværende Aar bestemte Route, tilligemed Taxt og Regler for Passagererne, samt Pakkers og andre Sagers Befordring med samme, hvoraf behagentlig vil erfares, at Farten skal tage sin Begyndelse Tirsdagen den 11te April. Ligeledes oversendes endeel Exemplarer af en under 6te d. M. udstædt Bekjendtgjørelse angaaende de Forandringer i Posternes Afgangstid fra endeel Steder, samt Brevenes Indleveringstid, som paa Grund af Postens Befordring meddampfartøierne blive nødvendige. - Christiania, d. 8 Marts J. H. Vogt C.F. Glükstad.

57 At Departementet har paa Zahlcassen anviist følgende i Postcontoirets Extracter for Aaret 1836 anførte uanviiste Udgifter, nemlig : efter Extracten for 1ste Qvartal - 36 s. do. for 4de do sammen 1 Spd. 24 s. meddeles herved tjenstlig. - Christiania, d. 28 Marts J. H. Vogt C.F. Glükstad.

58 I Juli Qvartal 1837 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 52 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 12 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3 / 4 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 7 juni J. H. Vogt C.F. Glükstad. Postcontoiret paa Kongsberg

59 I Overeenstemmelse med Loven af 19de Januar d. A. om Betalingen for Breves, Tidenders og Tidsskrifters Befordring med Posterne, har Departementet udfærdiget en Bekjendtgjørelse angaaende hvad der bliver at betale for Forsendelse af et enkelt Brev mellem Postcontoirerne og Postaabnerierne i Norge, hvoraf hoslagt et Exemplar fremsendes til Efterlevelse. Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives derhos: a. Med hensyn til Brevenes Kartering fra et Postcontoir til et andet, fra et Postaabnerie til et andet, og imellem Postaabnerier og Postcontoirer, forholdes efter de nu gjældene Regler. b. Alle Breve til indenrigske Steder skulle stedse uden Hensyn til det Sted, hvortil Brevene karteres, udføres i Porto directe til Bestemmelsesstedet og ligeledes i nco, saafremt Afsenderen betaler Brevene, og Breve til indenrigske Steder maae saaledes enten betales directe til Bestemmelsesstedet efter førnævnte Brevposttaxt, eller afgaae aldeles ubetalte. c. Den ved Placaten af 15de Juni 1811 givne Bestemmelse, som er indtaget i Bekjendtgjørelserne om Brevposttaxterne, af 24de August 1816 og 23de December 1833 saalydende: «Istedetfor den ved Portoberegningen i fælde af halvanden Porto udkommende 1 Skill. bliver 2 Skill. at erlægge:» bortfalder fra den Tid formeldte Lov tages til Følge. d. Da der hos en Postmester er opstaaet Tvivl om Bestemmelsen i 3 i ovenmeldte Lov skal forstaaes saaledes, at Penge, som forsendes med Posten, skulle veies tilligemed Brevet, og Portoen derefter beregnes, eller om Portoen alene skal beregnes efter Brevets Vægt med læg af Halvedelen af et enkelt Brevs Porto for hver 50 Spd., bemærkes, at Departementet paa Grund af Udtrykkene i bemeldte Lovbestemmelse antager at Pengene skulle veies tilligemed Brevet, og Portoen derefter opkræves efterden samlede Vægt med nysnævnte læg efter Summens Størrelse. e. De i bemeldte Lovs 6 nævnte Expeditions- og Udleveringsgebyr, Bærepenge, Skriverog Veierpenge og deslige blive, indtil derom vorder. afgivet nærmere Bestemmelse, at oppebære efter de derom nu gjældende Regler. Iøvrigt tilføies, at af den Bekjendtgjørelsen om Brevposttaxterne vedføiede Forklaring vil erfares i hvilke Præstegjelde og Fogderier de forskjellige Postaabnerier ere beliggende. Christiania, den 14 Juni J. H. Vogt

60 Foranlediget af at Christiania Postcontoir har indberettet, at flere af Rigets Postcontoirer udsætte i længere Tid, indtil 3 à 4 Maaneder efterat Regninger ere blevne dem tilsendte over Betalingen for udenrigske Aviser, med at tilstille bemeldte Postcontoir Regningernes Beløb, skulde Departementet herved have Postcontoiret anmodet om inden 8 Dage efter Modtagelsen af Regningerne over de udenrigsske Avisers Kostende, at tilstille Christiania Postcontoir samme Beløb. Forsaavidt saadant ikke efterkommes, paaligger det Christiania Postcontoir derom at afgive Indberetning, til Departementet, for at det videre Fornødne med Hensyn til de Postcontoirer, fra Hvilke Betalingen for de udenrigske Aviser er udebleven, kan blive foretaget. Christiania, den 15 juni J. H. Vogt C.F. Glükstad.

61 Bogtrykker H. I. Selmer paa Lillehammer er indkommen en Anmeldelse af 9de d. M. om at han fra 14de d.m. at regne agter at forsende med Rigets Poster at af ham 2 Gange ugentlig udgivende Blad «Oplandstidende», hvis Abonnentspris paa Udgivelsesstedet udgjør 3 Spdl. Aarlig. Hvilket herved tjenslig meddeles med føiende, at den Postæsenet ifølge Lov af 19de Januar d. A. tilkommende 1/6 Deel af Abonnementsprisen for bemeldte Tidende eller 60 s. pr. Exemplar indtil videre bliver at dele saaledes, at 36 s. tilfalde Postcassen og 24 s. Postmesteren. Bemeldte 36.s. blive paa sædvanlig Maade at beregne til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 22 Juli J. H. Vogt J. de R. Kielland

62 Da postvæsenets Dampfartøi Prinds Carl skal for sidste Gang iaar afgaae fra Frederiksværn til Kjøbenhavn Tirsdagen den 26de September og den udenrigske Post som Følge heraf fra bemeldte Tid udelukkende maa gaae gjennem Sverrige, skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret anmodet om at ville iagttage, at samtlige Breve, der maatte ønskes afsendte til Udlandet og som ikke kunne ankomme til Laurvig inden den 26de d. M., blive karterede over Frederikshald igjennem Sverrige. - Christiania, den 8 September J. C. Holst C. F. Glukstad

63 I October Qvartal 1837 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 52 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 12 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3 / 4 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 11. September J.C. Holst C.F. Glükstad. Postcontoiret paa Kongsberg

64 Under 10de d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det naadigst bestemmes at af den Postvæsenet ifølge Lov af 19de Januar 1837 tilkommende Anpart af Betalingen for Tidender og Tidsskrifters Befordring med Posterne tilflyde Postcassen det Halve for Befordringen og det andet Halve Postmesteren for Distributionen samt for Betalingens Indfordring og Regnskabsførelse derover.» Hvilket herved tjenslig meddeles til Efterretning og Iagttagelse med føiende, at den saaledes naadigst bestemte Deling af Afgivten bliver at tage til Følge fra 1ste Juli sidstleden med Undtagelse af Afgivten til Postvæsenet af de Blade, hvoraf der hidtil har været svaret en minde Betaling end den, der skal erlægges ifølge Lov af 19de Januar d.a., thi Afgivten af bemeldte Blade vil først fra 1ste Januar 1838 kunne deles overensstemmende med ovenanførte Resolution paa Grund af at nysnevnte Lov med Hensyn til dem ifølge Kongelig Resolution af 19 April d. A., herfra communiceret paafølgende 8de Mai, først fra bemeldte Tid skal træde i Kraft.- Christiania, den 23 September J. H. Vogt C. F. Glukstad Kongsbergs Postcontoir.-

65 Da den over Ystad med Dampfartøi gaaende Post, ifølge derom modtagen Underretning fra den Kongelige Svenske Overpostdirection, skal for sidste Gang i indeværende Aar afgaae fra Ystad til Greifswalde Fredagen den 3de November førstkommende, og fra Greifswalde til Ystad Søndagen den 5te s. M., saa tilkjendegives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse, at samtlige til Udlandet bestemte Breve, som i Overeensstemmelse med Departementets Circulaire til Postcontoiret af 30te Marts d. A. for Tiden befordres over Ystad, skulle, forsaavidt de ikke kunne fremkomme til Frederikshald inden Fredagen den 27de d. M., indtil videre befordres over Helsingborg og Hamburg. - Christiania, d. 14 October J. H. Vogt C. F. Glukstad

66 Paa Grund af en bestemt Forandring af Drammens og Kongsbergs Posts Afgang fra Drammen og Christiania er Afgangstiden for Kongsberg Post fastsat saaledes: a. Posten skal afgaae fra Kongsberg hver Tirsdag og Fredag Eftermiddag Kl. 2, af hvilken Aarsag Brevenes Indleveringstid bestemmes til Kl Middag samme Dage. b. Posten til Konsberg skal afgaae fra Drammen hver Søndag og Torsdag Morgen kl. 7. Om disse Forandringer, som skulle iværksættes Tirsdagen den 24de og Torsdagen den 26de d. M. vilde Postcontoiret underrette de Corresponderende, saavelsom vedkommende Postbønder. - Christiania, d. 16 October J. H. Vogt C. F. Glukstad

67 Departementet skulde herved tjenstlig anmode Postcontoiret om at indsende hertil en Afskrift af den instrux, som i sin Tid maatte være udfærdiget for Postcontoiret. - Christiania, d. 7 November J. H. Vogt C. F. Glukstad

68 At Røeds Postaabnerie i Søndeløv Sogn, Nedenæs Fogderie bliver nedlagt ved dette aars Udgang, og indtil videre, saa at Breve, der skulle afgaae til dette Postaabnerie, fra bemeldte Tid blive at afsende til Østerriisøer, meldes herved tjenstlig til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, d. 9 November J. H. Vogt C. F. Glukstad

69 Revisions=Departement. Vedlagte Antegnelse til Regnskabet over Intraderne ved Kongsbergs Postcontoir fos Aaret 1836 forventes besvarede tilbakesendte inden 4 uger. Christiania, den 25 Novemr N. J. Krog C. F. Glukstad

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement.

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement. Under 19de f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det naadigst tillades at indtil Videre erlægges i Betaling for Forsendelsen med Posterne af Skillingsmagazinet 1/8 Deel istedenfor

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement I Forbindelse med Departementets circulaire af 13 de December forrige Aar tilkjendegives herved, at de i November og December Maaneder forrige Aar fra Frederikshavn ankomne Breve, der ikke blive indløste

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement.

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement. Finants, Handels og Told-Departement. Da Departementet er kommet til Kundskab om, at Postgangen over Ystad med Dampfartøier er standset, saa tilkjendgives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse,

Læs mere

Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement.

Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement. No 135 3die Revicions Contoir under Finans, handels - og Told - Deparetement. Herved tilstilles Postcontoiret til Afbenyttelse følgende Blanketkarter m.m: 10 Bøger 1 / 8 Arks indenrigske Karter med 16

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012 Byrådssag 1875-11 Paa den mig tilhørende grund udenfor Hotel du Nord bygningen agter jeg i indeværende foraar at opføre et stendige imod søen for derefter efterhaanden at opfylde det inddigede stykke.

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk Side 41?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Steder Beboerne Skattens Beløb Rdl Mk Sk Enghuus Mads P. Nielsen Agerled Skovfoged Friie Præstegaarden Sognepræsten 37 1 2

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Grenaas Posthistorie Fra selvstændig Brevpostkontor 1810 til indførelsen af stålstik frimærkerne 1933.

Grenaas Posthistorie Fra selvstændig Brevpostkontor 1810 til indførelsen af stålstik frimærkerne 1933. s Posthistorie Fra selvstændig Brevpostkontor 1810 til indførelsen af stålstik frimærkerne 1933. Sigtet med eksponatet er at vise et bredt uddrag af s posthistorie i perioden, fra 1810 hvor bliver selvstændig

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Vedtægt. Schema Nr. 39. for N. Forsørgelses- og Arbeidsanstalt.

Vedtægt. Schema Nr. 39. for N. Forsørgelses- og Arbeidsanstalt. Schema Nr. 39. Vedtægt for N. Forsørgelses- og Arbeidsanstalt. 1 Eiendommen N. med tilliggende Jorder Matr. Nr. 4, 10, ni, af Hartkorn Tdr. Skpr. Fdkr. og med et Areal af c. Tønder Land, som af de fire

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60.

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. 30. April 1824 Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. Gr. Kongen har fundet det hensigtsmæssigt, at indskiærpe og i een Anordning samle alt, hvad Lovene foreskrive

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i Grenaa fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851

Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i Grenaa fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851 Tjenestepost / a Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851 K.T. brev sendt fra Generalpostdirektionen til Postmester Schmidt i e den 2den September

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.)

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) 6. marts 1869 Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: Almindelige Bestemmelser. 1. Enhver Mand,

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes:

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes: Byrådssag 1875-01 Indenrigsministeriets har under 8. d.m. skrevet Amtet saaledes: I henhold til Lov om Kjøbstadkommunernes Styrelse m.m. af 26. maj 1868 har Indenrigsministeriet under Dags Dato udnævnt

Læs mere

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af:

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Side 61 Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Rdl. Sk. Thomas Christensen Langtved 2000 - med 2% Kirsten Marie Andersdatter, ibidm 1875 - med

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad ??? Overauditeur, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Veile R.D. gjør vitterligt: at den hidtilværende Detaillist i Veile Kristoffer Holm, har andraget om at blive beskikket til Mægler i Veile og da han

Læs mere

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet I behagelig Skrivelse af 31 Marts d.a. til Amtet har det høje Ministerium forlangt Byraadets Erklæring til Oplysning om Forholdet med Hensyn til den af Communen

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

24. januar 1844 F. indeh. Nærmere Bestemmelser af Reglerne for Erhvervelsen af Forsørgelsesret i en Kommune.

24. januar 1844 F. indeh. Nærmere Bestemmelser af Reglerne for Erhvervelsen af Forsørgelsesret i en Kommune. 24. januar 1844 F. indeh. Nærmere Bestemmelser af Reglerne for Erhvervelsen af Forsørgelsesret i en Kommune. Vi Christian den Ottende, osv., G. v.: At Vi, fornemmelig for at tilveiebringe større Overeensstemmelse

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring.

XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring. XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring. Det er særlig gjort Sogneraadene til Pligt i Forbindelse med Politimesteren at vaage over, at ulovlig Brændevinshandel og Udskænkning

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Om Skolevæsenet paa Landet og om Konfirmation.

Om Skolevæsenet paa Landet og om Konfirmation. Første Afdeling. Familieforhold, Skolegang, Tyendeforhold og Umyndighedsforhold, samt Værnepligt. Fjerde Kapitel. Om Skolevæsenet paa Landet og om Konfirmation. Det danske Almueskolevæsen har først faaet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

!) PL 24. 11. 1804. 2) Berrum II, s. 212 f01g.») Berrum II, s. 237.

!) PL 24. 11. 1804. 2) Berrum II, s. 212 f01g.») Berrum II, s. 237. Postgang til udlandet. F0r krigen br0d ud i 1807, gik Norges postforbindelse med udlandet over Sverige. Hovedforbindelsen var ruten Fredrikshald Helsingborg Heiljsing0r -KJ0- benhavn. Paa denne rute gik

Læs mere

grænsen? Hvor går BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk FR 1 OM TRYKKEFRIHEDEN

grænsen? Hvor går BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk FR 1 OM TRYKKEFRIHEDEN FR 1 OM TRYKKEFRIHEDEN Ligesom det i Almindelighed er Kongens Ønske og Villie, at enhver af Undersaatterne skal nyde al den Frihed, som kan bestaa med Orden i Staten; saa ynder Han og især Trykkefriheden,

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

29. juli 1814 A. for Almueskolevæsenet paa Landet i Danmark*). *) Jfr. L. 8 Marts 1856 om Borger- og Almueskolevæsenet.

29. juli 1814 A. for Almueskolevæsenet paa Landet i Danmark*). *) Jfr. L. 8 Marts 1856 om Borger- og Almueskolevæsenet. 29. juli 1814 A. for Almueskolevæsenet paa Landet i Danmark*). *) Jfr. L. 8 Marts 1856 om Borger- og Almueskolevæsenet. Vi Frederik den Sjette, o. s. v. G. v.: At, som det stedse blev en vigtig Gjenstand

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Byrådssag 1875-31. J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn. Til Byraadet i. Frederikshavn

Byrådssag 1875-31. J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn. Til Byraadet i. Frederikshavn Byrådssag 1875-31 J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn Til Byraadet i Frederikshavn Da jeg for en Tid siden er fyldt 60 Aar beder jeg mig fritaget for det mig overdragne hverv at være Revisor. Saafremt

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning.

Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning. 15. februar 1808. Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning. Cancel. p. 84. See Circ. 25 Mart. 1808, C. Br. 26 Sept 1808 og 10 Oct. 1809. Jvfr.

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Aar 1850 den 2 Marts blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde i Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne gave Møde. Fattig Skole og Communal Regnskaberne for

Læs mere

Om Umyndige og Mindreaarige, samt om Bestyrelsen af Umyndiges Midler.

Om Umyndige og Mindreaarige, samt om Bestyrelsen af Umyndiges Midler. Første Afdeling. Familieforhold, Skolegang, Tyendeforhold og Umyndighedsforhold, samt Værnepligt. Femte Kapitel. Om Umyndige og Mindreaarige, samt om Bestyrelsen af Umyndiges Midler. 1. Saavel Mandspersoner

Læs mere

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig:

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig: A ar 1811, Mandagen den 20de Maji, ved Sommertingets Fremholdelse for Giisunds Tinglaug, blev af mig, i Overværelse af de 2de eedsorne Vitterligheds vidner, nemlig: John Johannessen, Wasjord, og Ole Diderichsen,

Læs mere

Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue.

Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue. 11. september 1839. Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue. Cancell, p. 114 (C. T. p.729, jvfr. Vib. Stændertid, f. 1838, l. 403 II. 617, Roesk. Stændertid. II. 1031). Gr. Da Kongen har

Læs mere

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes:

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September 1884. Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: I Anledning af det med Vejle Kjøbstads Bygningskommission paategnede Erklæring

Læs mere

Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen.

Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. 21 November 1810. Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. Cancel. p. 302. (Pl. 27 April 1832 og Lov 8 Marts 1856 om Giordemødres Lønning. Se iøvrigt

Læs mere