YDELSESKATALOG Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE"

Transkript

1 YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

2 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2. g 3. sal 2200 København N Telefn Ydelseskatalget er udgivet juni 2015 Der tages frbehld fr slåfejl g justeringer i satser g beløb. Læs mere m Hybelinstitutinen på centerfrakutinstitutiner.kk.dk

3 Indhld Indledning... 4 Om dette ydelseskatalg... 4 Målgruppe... 5 En gd vergang til vksenlivet... 5 Metdisk grundlag... 6 Empwerment, Bnding g Bridging... 6 Visitatin... 8 Takstsændring g psigelse... 8 Ydelser Udslusning... 9 Ydelse A Ydelse B Ydelse C Udslusning Øknmi SKEMA OVER YDELSER + UDSLUSNING FORDELING AF UDGIFTER Hybelinstitutinen YDELSESKATALOG

4 Indledning Fr at sikre større gennemskuelighed, bedre kapacitetsudnyttelse g en vedvarende kvalitetsudvikling blev der i frbindelse med Københavns Kmmunes budget 2012, truffet beslutning m at rerganisere Scialfrvaltningens eksisterende døgn- g hybeltilbud. Beslutningen betød, at man den 1. januar 2013, etablerede det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen, der samler eksisterende tilbud i en rganisatin. Tilbuddet er til unge mellem 15 g 18 år, der ønsker at b selvstændigt, men har behv fr scialpædaggisk støtte g vejledning i et givent mfang. Tilbuddet er gså til 18-23årige, med behv fr efterværn. Tilbuddet henvender sig derfr til en bred gruppe af unge, med meget frskellige behv fr støtte. Læs mere m vres målgruppe på næste side. Hybelinstitutinen råder ver mange frskellige bfrmer: En døgngruppe, selvstændige lejligheder, pgangs- g bfællesskaber, m.m. De frskellige tilbud er frdelt ud ver hele København. Det tilstræbes derfr at tilbyde den unge en bfrm, der harmnerer bedst muligt med den individuelle indsats, g sm er tilpasset den unges ressurcer g prblemkmpleks. Ser man brt fra tilbuddets udslusningsydelse, administrerer Hybelinstitutinen samtlige bliger. De scialpædaggiske medarbejdere samarbejder med lkalmrådet. I tilfælde af, at en ung vil have gavn af at skifte fra en bfrm til en anden, følger indsats g medarbejdere den unge, så vidt det er muligt g hensigtsmæssigt. Om dette ydelseskatalg I det følgende bliver tilbuddets målgruppe g metder i arbejdet krt beskrevet. Herefter præsenteres tilbuddets tre frskellige ydelser; A, B g C g de indsatser g målgrupper, der er knyttet til dem. Endelig præsenteres vres udslusningsindsats g den nødvendige infrmatin m visitering til tilbuddet fruden versigter ver udgifter g øknmi. Vi håber, katalget rummer den infrmatin, der er behv fr, men vi hører gerne på eventuelle frslag til frbedringer, ligesm vi gerne tager en faglig drøftelse m perspektiverne ved en mulig visitering af en ung. 4

5 Målgruppe Hybelinstitutinens samlede målgruppe er en mangfldig g frskelligartet gruppe af udsatte unge mennesker. Ofte er de mtiverede fr at skabe en bæredygtig tilværelse fr dem selv, men er en del af en mere udfrdret livssituatin end deres jævnaldrende. Derfr har de på den ene eller anden måde behv fr støtte til at administrere deres tilværelse g skabe den psitive udvikling, der er påkrævet fr at kunne blive i stand til at mestre livet på egen hånd. Det handler typisk m etablering af bæredygtige relatiner, tilknytning g fasthldelse til uddannelse eller arbejde g anerkendelse, g behandling, af givne psykiatriske- g psyksciale prblematikker g misbrugsprblemer. De unges udfrdringer er meget frskellige g varierer i mfang, men typisk ligger de inden fr følgende mråder: Knfliktfyldte relatiner til familie g netværk Traumer Mangelfulde eller ingen familierelatiner/netværk Ustabil eller mangelfuld sklegang Karakteren af den unges bekendtskaber Psykiatriske g psyklgiske prblemstillinger Misbrugsprblemer Kriminel adfærd I praksis kan det eksempelvis dreje sig m en ung, der besidder den frnødne mdenhed til at håndtere sin egen dagligdag. Derfr tilbydes en indsats, der griber mindst muligt ind i den unges liv g miljø, men sm imødekmmer den unges behv fr hjælp g vejledning. Andre unge kan have større behv fr støtte, fr at kunne b fr sig selv. De kan have brug fr knkrete indsatser, af både praktisk g pædaggisk karakter, på en række frskellige mråder. Eksempelvis i frhld til at fasthlde deres tilknytning til uddannelse eller jb. Ngle unge befinder sig i en så marginaliseret psitin, at der er behv fr en helhedsrienteret indsats, med intensiv støtte g et mfangsrigt samarbejde mkring den unge. Læs mere m vres målgrupper på side En gd vergang til vksenlivet Fr langt de fleste unge i Hybelinstitutinen, er der mange private g prfessinelle aktører i den enkeltes liv. Vi samarbejder derfr tæt med den unge, i frhld til at få skabt en gd vergang til vksenlivet. Det betyder en relevant indsats, der er krdineret i tæt samarbejde med den unge g de private g prfessinelle aktører, der i øvrigt er invlveret, g hvr Hybelinstitutinen er den primært krdinerende i frhld til den scialpædaggiske indsats. Hybelinstitutinen YDELSESKATALOG

6 En gd vergang betyder gså, at der hele tiden skal arbejdes på, at bygge br til de mange frskellige aktører, der kan være i spil i samarbejdet med den unge. Der arbejdes fr at den unge bliver stadigt mere selvstændig g pbygger de kmpetencer, der er behv fr, fr at kunne navigere knstruktivt i frhld til almensamfundets institutiner, systemer g instanser, sm eksempelvis jbcenter eller uddannelsessystem. Den scialpædaggiske indsats tager afsæt i den unges handleplan, sm er afgørende fr den indsats, vi yder. Derfr deltager vi gerne i et samarbejde med sagsbehandler, den unge, frældre g relevante samarbejdspartnere (UU-vejleder, BIF, Særtget, triangelsamarbejdsmdeller, m.v.) fr at udfærdige en handleplan, 16+, fr resten af den unges anbringelse. Metdisk grundlag Fælles fr alle indsatser i Hybelinstitutinen er at drage msrg fr den unges trivsel, udvikling g læring, fr at kunne styrke den unges evne til at mestre sit eget liv. Den scialpædaggiske tilgang er anerkendende, ressurce - g løsningsfkuseret, med særlig pmærksmhed på samarbejde g dialg med den unge g den unges familie g netværk. Den unge er den primære aktør i sit eget liv g i samarbejde med de prfessinelle g via inddragelse af den unges familie g netværk, er den unge med til at skabe psitive frandringsprcesser. Metderne tager afsæt i en individuel indsats, der bygger på en knkret vurdering af den unges behv fr støtte. Fruden en tæt dialg er den unges handleplan g udviklingsplan styrende fr indsatsen g fr de effekter, der søges pnået på krt såvel sm på langt sigt. Empwerment, Bnding g Bridging Empwerment er et centralt begreb fr praksis. Begrebet handler m at understøtte den læreprces, der skal ruste den unge til at mestre livet på egen hånd i størst mulig mfang. Empwerment skal frstås sm en bemyndigelse af den unge, der gradvist styrkes g støttes til selv at løse tilværelsens udfrdringer. I en frtløbende prces får den unge nye erfaringer, således at den unge gradvist kan pnå en højere grad af selvstændighed. Vi har særligt fkus på at styrke den unges relatiner til familie, plejefamilie eller andre betydningsfulde persner i den unges netværk. Derfr benyttes begrebet bnding, sm handler m at skabe g understøtte den unges netværk med de primære msrgspersner. Herved er det ikke relatinen mellem det scialpædaggiske persnale g den unge, der er målet, den er nærmere et redskab til at støtte den unge, i de relatiner den unge har brug fr, fr at kunne udvikle sig psitivt. Et gdt netværk g relatiner til andre uden fr Hybelinstitutinen, er af str betydning fr den unge. Derfr er et tredje væsentligt begreb bridging. Bridging handler m at fr 6

7 bedre den unges muligheder fr at pbygge meningsfulde relatiner, ved at bygge br til frskellige fællesskaber i skle-, arbejds- eller fritidslivet. Der arbejdes målrettet g respektfuldt fr at støtte den unge i sit valg af uddannelse g til at have et stabilt fremmøde i skle eller jb. Begreberne er grundlæggende fr tilgangen til den unge, g fasthlder fkus på at øge selvstændigheden g ansvaret hs den enkelte unge. Begreberne skaber fkus på de frskellige typer af relatiner, sm er vigtige at de unge indgår i, eller får mulighed fr at udvikle. Hybelinstitutinen YDELSESKATALOG

8 Visitatin Dialg g fleksibilitet er grundlaget, når det drøftes hvilken indsats, der er den rette fr den enkelte unge. Blandt andet drøftes bligens type g gegrafiske placering. Når der rettes henvendelse til Hybelinstitutinens visitatin, finder vi i fællesskab frem til den indsats den unge skal tilbydes, g de pgaver Hybelinstitutinen skal varetage. I visitatinsprcessen er der fkus på den unges ressurcer g udfrdringer, ligesm der er pmærksmhed på psitive erfaringer fra tidligere pgaveløsninger med den unge g den unges frældre. Øvrige vervejelser kan være: Den unges mdenhed g mtivatin fr frandring g udvikling Karakteren af den unges netværk Den unges persnlige udfrdringer g livssituatin Den unges situatin g vilkår i frhld til uddannelse, jb eller anden beskæftigelse Den unges muligheder fr at tage ansvar fr eget liv Ved en visitatinshenvendelse prettes en visitatinsindsats i CSC-scial, hvr visitatinsskemaet udfyldes g vedhæftes handleplan g andre relevante akter. Herefter rienteres Hybelinstitutinens visitatr via , indehldende den unges cpr-nummer. en sendes til: Pernille Lerby Scialrådgiver g visitatr Telefn: Der er altid mulighed fr at rette henvendelse til Hybelinstitutinen fr en faglig drøftelse inden en mulig visitatin. Takstsændring g psigelse Med mindre andet aftales har Hybelinstitutinen en psigelsesfrist på 14 dage, når en ung skal udskrives. I tilfælde af at der er behv fr at ændre den unges takst, kan det sm hvedregel ske i frbindelse med udviklingsplaner g pfølgningsmøder henhldsvis tre g seks måneder efter indskrivning. Efter aftale med Brgercenter Børn g Unge tilstræbes det, at en eventuel ændring af takst sker før eller efter pfølgningsmødet, så fkus på det faglige indhld bibehldes under pfølgningsmøderne, hvr den unge g dennes frældre deltager. Efter særlig aftale, kan Hybelinstitutinen gså tilbyde anbringelse af unge til alternativ afsning, eller i frbindelse med ungdmssanktinens fase t g tre, samt midlertidige anbringelser, sm et mindre indgribende alternativ til akutanbringelser. 8

9 Ydelser Hybelinstitutinen tilbyder tre ydelser: A, B g C. De tre ydelser er defineret uafhængigt af de frskellige bfrmer. Hvr det er muligt, kan bfrm g ydelse derfr frit kmbineres, sm et led i at sammensætte den mest hensigtsmæssige løsning fr den enkelte unge. Ydelse A er kendetegnet ved, at den unge har et begrænset behv fr scialpædaggisk støtte g vejledning. Den unge er typisk meget selvhjulpen, har ressurcerne til at fasthlde en psitiv udvikling g har sm ftest et bæredygtigt netværk, ligesm den unge er i et stabilt uddannelsesfrløb. Ydelse B er kendetegnet ved en scialpædaggisk indsats indenfr visse mråder af den enkeltes tilværelse. Den unge er typisk mtiveret fr frandring g udvikling, anerkender sit eget prblembillede g er i stand til selv at tage kntakt til scialpædaggisk persnale ved behv fr støtte g vejledning. Ydelse C er kendetegnet ved en helhedsrienteret scialpædaggisk indsats, hvr der fte vil være behv fr et mfangsrigt netværkssamarbejde. Den unge er typisk præget af alvrlige prblemstillinger g persnlige prblemer, der medfører en katisk tilværelse, den unge ikke kan håndtere alene. I alle situatiner, g fr alle tre ydelser, indgår frældresamarbejdet sm en naturlig del af indsatsen g arbejdet med den unge. Sm nævnt indledningsvist henvender de tre ydelser, i kmbinatin med Hybelinstitutinens mange frskellige bfrmer, sig til en bred g meget frskelligartet målgruppe af udsatte unge. Uanset ydelse er det derfr altid Hybelinstitutinen, der varetager den krdinerende rlle i frhld til den knkrete scialpædaggiske indsats, fr herigennem at sikre den frnødne faglighed g fremdrift i den unges udvikling g en samlet set gd vergang til vksenlivet. Sm det fremgår, er Ydelse C målrettet de unge, der har de største udfrdringer. En ung på ydelse C, kan være i en særdeles kmpleks livssituatin g have et prblembillede, der kan betyde, at der er behv fr et udvidet samarbejde mkring den unge g en generelt større fleksibilitet i frhld til at løse pgaven bedst muligt. Hybelinstitutinen er et scialpædaggisk tilbud, hvrfr rammerne fr en udvidet g fleksibel indsats altid berr på en knkret vurdering i den pågældende situatin, fr at sikre at en frsvarlig pædaggisk indsats, kan finde sted. Lige såvel skal det vurderes m den unge vil prfitere bedre af en anden indsats. Udslusning Fruden de tre ydelser tilbydes en udslusningstakst, når den unges anbringelse phører, eller den unge vergår til andet tilbud. Udslusningsydelsen er beskrevet på side 13. I det følgende beskrives de tre primære ydelser A, B g C. Hybelinstitutinen YDELSESKATALOG

10 Ydelse A Ydelse A er kendetegnet ved, at den unge har et begrænset behv fr scialpædaggisk støtte g vejledning. Den unge har sm ftest et bæredygtigt netværk, er typisk meget selvhjulpen g har ressurcerne til at fasthlde et stabilt uddannelsesfrløb g en psitiv udvikling. MÅLGRUPPE Den unge er selvstændig g besidder den frnødne mdenhed til at håndtere en dagligdag. Den unge kan frhlde sig til den gældende husrden g frstår at indgå under de rammer g nrmer, der er frbundet med at b i egen, selvstændig blig. Den unge er i stand til at indgå aftaler g kan på egen hånd psøge persnalet, når der er behv fr hjælp eller støtte. Den unge skal være mtiveret fr at arbejde med de udviklingsmål, der er fastsat i handleplanen g skal derfr være psitivt indstillet verfr den støtte g vejledning, der er frbundet hermed. Der er derfr tale m en ung, der, med begrænset praktisk eller persnlig støtte på enkelte mråder, kan fasthlde en psitiv udvikling. Derfr er indsatsen gså rettet md unge, der er i et stabilt uddannelses- eller beskæftigelsesfrløb, g sm deltager aktivt i planlægningen af egen fremtid. INDSATSEN Begrænset støtte g vejledning på ét eller få aftalte mråder: Planlægning g håndtering af hverdagsaktiviteter; prydning/rengøring, indkøb/madlavning, m.m. Støtte til budgetlægning, prettelse af budgetknt, kntakt til bank, gældsrådgiver, m.m. Kntakt til myndigheder g uddannelsesinstitutiner, der er relevante fr den unge efter udskrivning Støtte til at fasthlde kntakten til frældre g netværk i øvrigt Støtte til at fasthlde tilknytningen til uddannelse/arbejde, g planlægning af fremtidige mål fr uddannelse g beskæftigelse Sm udgangspunkt kan den unge kntakte persnalet i dag-, eftermiddags g aftentimerne. Ved særlige situatiner vil den unge gså have mulighed fr kntakt uden fr almindelig arbejdstid. VEJL. LOVGRUNDLAG TAKST YDELSE OG INDSATS TILSYN A 66 stk.4 jf. 142 stk.6 Døgntakst: 505 kr. Begrænset persnlig støtte på aftalte mråder. Intet døgntilgængeligt persnale. Persnrettet tilsyn 10

11 Ydelse B Ydelse B er kendetegnet ved en scialpædaggisk indsats indenfr visse mråder af den enkeltes tilværelse. Den unge er typisk mtiveret fr frandring g udvikling, anerkender sit eget prblembillede g frmår at være psøgende i frhld til scialpædaggisk persnale. MÅLGRUPPE Det er karakteristisk, at den unge ønsker at indgå i en psitiv frandring g udvikling g derfr deltager aktivt i egen behandling, afklaring g uddannelse. Den unge besidder den frnødne mdenhed til at kunne b med begrænset støtte, g har indsigt i, g anerkendelse fr, egne ressurcer såvel sm prblematikker. Derfr er det udgangspunktet, at den unge selv er i stand til at frhlde sig til aftaler g beslutninger, frmår at være psøgende verfr persnalet g krdinere kntakten med eventuelle samarbejdspartnere. Med målrettet støtte, men dg i varierende mfang, er den unge i stand til at indgå i et samarbejde mkring de beskrevne udviklingsmål. Den unge kan have en adfærd, der er truet af kriminalitet eller misbrug, ligesm den unges liv kan være præget af psykiatriske vanskeligheder. INDSATSEN Persnlig støtte g vejledning indenfr aftalte mråder. Eksempelvis: At lære den unge at planlægge g håndtere pgaver frbundet med at b selvstændigt, herunder budgetlægning, indkøb/madlavning, prydning/rengøring At lære den unge at håndtere kntakten til myndigheder g uddannelsessystem/beskæftigelse At støtte den unge i at indgå g verhlde aftaler g at psøge relevant hjælp At støtte den unge i sin persnlige udvikling samt i sin indsigt i egne ressurcer g muligheder At støtte den unge i dennes uddannelse eller beskæftigelse At bygge br til andre tilbud g samarbejdspartnere At støtte den unge til at deltage i fritidsaktiviteter At inddrage g samarbejde med frældre At støtte den unge i at fasthlde g/eller pbygge sit netværk At støtte den unge i at håndtere knflikter i relatinen til frældre, venner, m. m Den unge kan kntakte persnalet i dag-, eftermiddags- g aftentimerne. Hvrvidt en ung, der placeres på B- ydelse, har behv fr døgntilgængelighed, skal derfr afklares i den knkrete visitatinsprces. Der er sm udgangspunkt ikke døgntilgængeligt persnale fr unge på B-ydelse. Såfremt der er unge, der i perider har behv fr dette, laves der særlige aftaler. VEJL. LOVGRUNDLAG TAKST YDELSE OG INDSATS TILSYN B 66 stk.6 jf. 67 Døgntakst: kr. Støtte, der mdsvarer den unges knkrete behv på aftalte mråder. Mulighed fr døgntilgængeligt persnale. Driftsrienteret tilsyn samt persnrettet tilsyn. Hybelinstitutinen YDELSESKATALOG

12 Ydelse C Ydelse C er kendetegnet ved en helhedsrienteret scialpædaggisk indsats g et mfangsrigt samarbejde med netværksaktører. Den unge er typisk præget af alvrlige prblemstillinger g persnlige prblemer, der medfører en katisk tilværelse, den unge ikke kan håndtere alene. MÅLGRUPPE Den unge har et ønske m at samarbejde g skabe frandring i sit liv, men er udfrdret på en række mråder. Den unge har brug fr intensiv støtte fr at kunne pfylde målene i handleplanen. Den unge kan have psykiatriske, psyksciale g emtinelle vanskeligheder med varierede fremtrædelsesfrm i kmbinatin med en kriminel adfærd g misbrugsprblemer. Dårlige skleerfaringer eller mangelfuld sklegang kan være en yderligere del af prblembilledet. Den unges netværk er fte meget spinkelt g præget af knflikter, hvrfr støtten herfra er begrænset. Der kan være tale m en marginaliseret ung, der ikke befinder sig i et stabil uddannelses- eller beskæftigelsesfrløb, g sm vanskeligt lader sig mtivere til planlægningen af egen hverdag g fremtid, men derimd, i en peride, har behv fr psøgende g vedhldende praktisk g persnlig støtte på en række mråder fr at fasthlde en psitiv udvikling. Den unge har derfr fte svært ved at skabe tilstrækkelig struktur i sin tilværelse g det er kendetegnede, at der er mange prfessinelle samarbejdspartnere mkring den unge, der yder en intensiv støtte fr at hjælpe den unge til at pnå udviklingsmålene i handleplanen. INDSATSEN En helheds- g netværksrienteret tilgang, med persnlig støtte g vejledning på en række mråder. Eksempelvis: Støtte til at b i selvstændig blig, herunder støtte ift. øknmi, indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring, pst, e-bks, NemID, m.m. Støtte til at prette g fasthlde relevant uddannelse eller beskæftigelse. Fx i frm af perider med mrgenvækning eller hvr den unge følges i skle/beskæftigelse. Mulighed fr et tæt samarbejde med skle/beskæftigelsestilbud Støtte i frm af samarbejde g brbygning til eksempelvis tilbuddet U-Turn, psykiatrien, psyklg, uddannelsesinstitutiner/ jbcenter, kriminalfrsrgen, m.m. Herunder hjælp til at rganisere g verhlde aftaler Støtte til fritidstilbud, fx en sprtsgren, herunder mulighed fr i perider at træne sammen med en medarbejder Støtte i frm af regelmæssige samtaler med fkus på både praktiske g følelsesmæssige prblemstillinger Støtte i de kriser der i perider fylder meget i hverdagen, herunder mulighed fr støtte ved akut pståede situatiner Støtte til at etablere relatiner g venskaber Støtte i frm af et inddragende frældresamarbejde g støtte til den unges kntakt g relatin til frældrene. Herunder mulighed fr selvstændige samtaler med frældrene. VEJL. LOVGRUNDLAG TAKST YDELSE OG INDSATS TILSYN C 66 stk. 6 jf. 67 Døgntakst: kr. Helhedsrienteret indsats. Scialpædaggisk behandling gennem en generel støtte til den fysiske, emtinelle g sciale udvikling. Døgntilgængeligt persnale. Driftsrienteret tilsyn samt persnrettet tilsyn. 12

13 Udslusning Udslusning kan benyttes, når den unges anbringelse phører, eller den unge vergår til et andet tilbud. Udslusningsindsatsen skal medvirke til stabilitet i vergangen mellem anbringelse g selvstændig tilværelse eller fungere sm brbygning til et andet tilbud. Udslusningen kan være af krtere eller længere varighed, alt efter den unges behv. Den knkrete støtte g vejledning aftales derfr individuelt, men kan eksempelvis være: Støtte til at lave budgetknt g systemer fr betalinger af faste ydelser, sm husleje, m.m. Støtte den unge i at falde til i sin nye blig Støtte den unge i at pbygge kendskab til nærmiljøet Understøtte den unge i uddannelse eller beskæftigelse Støtte den unge til at deltage aktivt i den plan, der er besluttet. Herunder den unges kntakt med prfessinelle aktører, sm psyklg, psykiater, UU, m.m. Såfremt det vurderes at være det mest hensigtsmæssige, er det velkendte medarbejdere, der varetager udslusningsindsatsen. Omfanget af kntakten aftales i hvert enkelt frløb. Øknmi Hybelinstitutinens unge er alle, uanset ydelse, anbragt efter Servicelvens 52.7 eller 76 fr unge på efterværn. Unge på udslusningstakst er ikke anbragt g skal derfr være selvfrsørgende på baggrund af egen indkmst i frm af SU, kntanthjælp/uddannelseshjælp, løn eller lignende. Unge der er anbragt på A, B g C ydelse, mdtager månedlig frsørgelse i henhld til KL s takster. Beløbet er sammensat af lmmepenge, tøjpenge g kstpenge, samt et eventuelt mindre beløb til tøjvask, såfremt der ikke er vaskeri i den pågældende ejendm. Anbragte unge kan ikke søge SU, g derfr vil unge, der er under uddannelse gså mdtage en månedlig frsørgelse. Når den unge fylder 18 år tages stilling til, m den unge skal søge kntanthjælp/uddannelseshjælp. I så fald udbetales den månedlige frsørgelse ikke, da den unge hermed anses fr at være selvfrsørgende. I den frbindelse skal Brgercenter Børn g Unge tage stilling til egenbetaling. Det samme gør sig gældende, hvis den unge har fuldtidsjb. Fr at prethlde den unges mtivatin fr beskæftigelse er det Hybelinstitutinens anbefaling, at det er tilladt den unge at tjene kr. månedligt, sm den unge selv har råderet ver. Hybelinstitutinen YDELSESKATALOG

14 SKEMA OVER YDELSER + UDSLUSNING (U) VEJL. LOVGRUNDLAG TAKST YDELSE OG INDSATS TILSYN A 66 stk.4 jf. 142 stk.6 Døgntakst: 505 kr. Begrænset persnlig støtte på aftalte mråder. Intet døgntilgængeligt persnale. Persnrettet tilsyn B 66 stk.6 jf. 67 Døgntakst: kr. Støtte der mdsvarer de unges knkrete behv på aftalte mråder. Mulighed fr døgntilgængeligt persnale. Driftsrienteret tilsyn samt persnrettet tilsyn C 66 stk. 6 jf. 67 Døgntakst: kr. Helhedsrienteret indsats. Scialpædaggisk behandling gennem en generel støtte til den fysiske, emtinelle g sciale udvikling. Døgntilgængeligt persnale. Driftsrienteret tilsyn samt persnrettet tilsyn U Dagstakst: 185 kr. Udslusning Persnrettet tilsyn FORDELING AF UDGIFTER HYBELINSTITUTIONEN BORGERCENTER BØRN OG UNGE (BBU) INDSKRIVNING Individuel ansøgning m etablering, i frhld til den unges behv. Lmmepenge kr. MÅNEDLIG FORSØRGELSE Tøjpenge Kstpenge Ttal 685 kr kr kr. 14

15 FORDELING AF UDGIFTER (frtsat) HYBELINSTITUTIONEN BORGERCENTER BØRN OG UNGE (BBU) TRANSPORT GAVER FRITIDSAKTIVITET (pr. måned) FORSIKRING MEDICINUDGIFTER PRÆVENTION TANDLÆGE PRAKTIKGODTGØRELSE INTERNET FLYTNING ØVRIGE UDGIFTER (ikke udtømmende) Der ydes et månedskrt til t eller tre zner. Er der længere til skle g uddannelsessted ydes de nødvendige ekstra zner. Eventuelle reparatiner af cykel eller knallert hvis den unge i stedet bruger det. En gave til fødselsdag g jul, ved eksamen, svendeprøve g lign. Der ydes støtte til en fritidsaktivitet. Håndkøbsmedicin, medicin til krtvarende sygdm, eks. penicillin g lign. På baggrund af en individuel vurdering afhldes udgifterne til præventin i frm af p-piller, p-stav, kndm eller spiral. Unge under 18 er dækket af Børne- g ungetandplejen. Unge ver 18 år, får et årligt tandeftersyn. De nødvendige udgifter til internet i den unges blig. Udgifter til interne flytninger afhldes af Hybelinstitutinen. Bevilling af cykel søges m hs BBU. Støtte til eventuel yderligere fritidsaktivitet søges m hs BBU. Såfremt den unges frældre ikke har en indbfrsikring, ansøges der m frsikring til den unge hs BBU. Støtte til medicin fr krniske eller længerevarende lidelser, eks. allergi eller ADHD, søges m hs BBU. Såfremt den unge er i praktik, arrangeret via den unges U&U-vejleder, er den unge berettiget til praktikgdtgørelse, hvilket der ansøges m hs BBU. BBU afhlder udgiften til flytning til Hybelinstitutinen samt flytning til egen blig. Øvrige udgifter til eksempelvis tandlægebehandling, kntaktlinser, fysiterapi, kirpraktr, rejser, studieture, m.m. søges m hs BBU. Hybelinstitutinen YDELSESKATALOG

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling af antallet af unge der påbegynder rdinær uddannelse følges via løbende rapprt/pgørelse hvert halve år. Månedlig status g pgørelse på antallet af unge

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Tjekliste Williams Syndrom

Tjekliste Williams Syndrom Tjekliste Williams Syndrm Familien, barnet g den unge Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning specialtilbud Støtte til træning Rådgivning

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Tjekliste Rubinstein-Taybi syndrom

Tjekliste Rubinstein-Taybi syndrom Tjekliste Rubinstein-Taybi syndrm Familien, barnet g den unge Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighederne inden fr servicelvens rammer Rådgivning m mulighederne fr at få kmpensatin

Læs mere

Målstyringsaftaler Uddannelse og job

Målstyringsaftaler Uddannelse og job Målstyringsaftale fr Uddannelse g jb 2017 Evaluering Målstyringsaftaler Uddannelse g jb Mål g resultatkrav. Aktivitetsparate kntanthjælpsmdtagere /30 år samt brgere i ressurcefrløb. Med baggrund i kernepgaverne

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Fonden Kanonen 1

UDDANNELSESPLAN. Fonden Kanonen 1 UDDANNELSESPLAN Fnden Kannen 1 Indhldsfrtegnelse Praktikstedsbeskrivelse side 3 7 Frmål side 3 Tanker g visiner side 3 Værdigrundlag side 4 Karakteristik af ungegruppen side 6 Arbejdsmetder side 7 Uddannelsesplan..

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere