Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk"

Transkript

1 Vejledning til Inspirationsliste til renovering Denne inspirationsliste anvendes til at vurdere og sammenligne forskellige energirenoveringsmuligheder i statens ejendomme. Inspirationslisten kan anvendes i den indledende fase af konkrete renoveringssager til at vurdere, hvilke typer energirenoveringstiltag det bedst kan betale sig at gå efter. Da potentialerne og priserne i listen udtrykker gennemsnitsbetragtninger, skal man altid i den konkrete sag gennemføre uddybende vurderinger og beregninger. Listen er opdelt i to dele: 1. Typiske energirenoveringstiltag. Typiske hovedgrupperinger af energirenoveringstiltag, som f.eks. facadeisolering, vinduesudskiftning, teknisk isolering og sparepumper. Energibesparelser, priser og tilbagebetalingstider vises, ved gennemførelse af tiltagene i forskellige bygningskategorier fordelt på årgang og bygningstype. Først inddeles bygningerne efter årgang (A) svarende til opførelsesår og for hver årgang inddeles yderligere i 6 bygningstyper (B). Inddeling af bygningerne i årgange og typer Energimæssige egenskaber for referencebygningerne fordelt på årgange Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk Vinduer A) Årgang B) Bygningstype U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) g_rude Kompakte ejendomme, overfladeareal/etageareal under ,2 0,8 1,2 2,8 0, Spredte ejendomme, overfladeareal/etageareal over ,6 1 2,8 0, Stort vinduesareal, vinduesareal/etageareal under 0, ,9 0,6 0,8 2,8 0, Lille vinduesareal, vinduesareal/etageareal over 0, ,7 0,5 0,5 2,8 0, Med mekanisk klimastyring ,35 0,35 0,4 2,8 0,76 6. Uden mekanisk klimastyring Overfladearealet er klimaskærmens areal og bestemmes som summen af arealet af bygningens ydervægge, vinduer, tag og terrændæk Der er taget udgangspunkt i konkrete bygninger, hvilket i enkelte tilfælde kan betyde, at der ikke er den forventede sammenhæng mellem energibesparelserne i de forskellige bygningskategorier. De enkelte bygninger er dog beregningsmæssigt blevet delvist tilpasset for at repræsentere de aktuelle kategorier bedst muligt, bl.a. ved anvendelse af de energimæssige egenskaber vist i tabellen ovenfor, hvor det er realistisk for den enkelte bygning. 2. Bruttoliste over mulige energisparetiltag. Samlet oversigt over mulige energibesparende enkelttiltag, dvs. mere specifikke enkelttiltag end hovedgrupperne i del 1. Energibesparelser, priser og tilbagebetalingstider for de øvrige enkelttiltag vises ved gennemførelse i én gennemsnitsbygning med følgende energimæssige egenskaber. Nuværende konstruktion Beskrivelse Værdier Etageareal 2000 m 2 Ydervægge Fuldmuret tegl, uisoleret U-værdi 1,0 W/m 2 K Udformning Kompakthed: 1,15 Vinduesarealfaktor: 0,15 Tag Teglsten på gitterspær, 50 mm isolering U-værdi: 0,8 W/m 2 K Vinduer Termovinduer U-værdi: 2,8 W/m 2 K Ventilation Naturlig ventilation Teknisk isolering Dårligt isolerede rør og varmtvandsbeholder 1,5 W/mK Køling Ingen køling Pumper Trinreguleret pumpe Fp = 0,8 Belysning Standard med manuel styring 12 W/m2 Denne del af inspirationslisten er farvet lysegrøn for at fremhæve at den er adskilt fra den første del.

2 Priser på energibesparelsestiltag For alle energibesparelsestiltagene angives priser på følgende 4 niveauer: I Samlet investering for gennemførelse af energisparetiltaget inkl. samtidige omkostninger til bygge/renoveringsarbejder, herunder følgeomkostninger til byggeplads, stillads, projektering, tilsyn, uforudsete forhold osv. F.eks. samlet pris for energioptimeret efterisolering af facade med udvendig færdig afslutning (puds eller anden beklædning, maling mv.) og inkl. alle byggeomkostninger. Bemærk at I indeholder samtlige omkostninger, som kan være relevante for gennemførelse af de enkelte tiltag. Der kan således være tiltag hvor I er sat for højt, hvis f.eks. det konkrete tiltag udføres som enkelttiltag, og følgeomkostningerne er begrænsede hvis der ikke er behov for f.eks. rådgivning og tilsyn. F V M Følgeomkostninger til etablering og tilsyn af byggeplads, stillads, lift mv. Giver mulighed for at kunne sammenligne med tilsvarende eller andre forestående arbejder. Omkostninger til almindelig vedligeholdelse/renovering af den aktuelle bygningsdel uden fokus på energibesparelser, eksklusiv byggepladsomkostninger til etablering og tilsyn af byggeplads, stillads, lift mv. Meromkostninger for energioptimeret løsning i forhold til standardløsninger i forbindelse med traditionel renovering, hvor der ikke fokuseres på energibesparelser. F.eks. merprisen for energimæssigt ekstra gode vinduer i forhold til standardvinduer eller merprisen for at efterisolere i forbindelse med tagrenovering i forhold til at udskifte taget alene. M er særlig relevant i renoverings/genopretningssager hvor den aktuelle bygningsdel under alle omstændigheder er tjenlig til udskiftning/renovering. Der er følgende sammenhæng mellem de fire prisangivelser I = F + V + M Traditionel renovering = F + V Prisindeks (celle T3) kan anvendes til at tage højde for generelle prisændringer på investeringsomkostningerne. Indekset kan kun anvendes til værdierne i den første del af inspirationslisten (række 11 til 22) Tilbegebetalingstid For alle energibesparelsestiltagene er der beregnet simpel tilbagebetalingst (TBT) TBT = Investering i kr./årlig energibesparelse i kr. Der vises TBT baseret på hhv den samlede investering, I (kolonne I), og for merprisen, M (kolonne N) I kolonne N med TBT baseret på merpriser farves cellerne grønne hvis TBT er fra 0 til 75 % af tiltagets levetid, for at indikere at det er rentabelt. I kolonne N med TBT baseret på merpriser farves cellerne gule hvis TBT er fra 75 til 125 % af tiltagets levetid, for at indikere at det måske er rentabelt. Hvis TBT baseret på merprisen er over 125 % er cellerne uden farve (hvide).) Dette indikerer,, at tiltaget ikke er rentabelt. Rentabilitet For alle energibesparelsestiltagene er der beregnet rentabilitet i form af nettonutidsværdien, NNV, af investeringsprojektet beregnet vha følgende rentabilitetsformel, som er udviklet af SES. NNV investering t besparelse (1 s) (1 r) t t t 0 hvor t er levetid i år s er den årlige stigning i energipriser i % (baseres på værdier fra Energistyrelsen og fremskrivningsanalyser fra Finansministeriet. Kan angives/ændres i celle Q4 for fjernvarme og Q5 for El) r er diskonteringsfaktoren i % (oplyses af Finansministeriet, kan angives/ændres i celle Q1) I kolonne O med NNV baseret på merpriser farves cellerne grønne hvis NNV divideret med investeringen er større end 0,25, for at indikere at det er rentabelt. I kolonne O med NNV baseret på merpriser farves cellerne gule hvis NNV divideret med investeringen er mellem -0,25 til 0,25, for at indikere at det måske er rentabelt. Hvis NNV divideret investeringen er under -0,25 er cellerne uden farve (hvide). Dette indikerer, at tiltaget ikke er rentabelt. Ved renoveringssager af bygninger i staten skal rentabiliteten vuderes ved hjælp af nettonuværdien, NNV, da denne baseres på Finansministerits kalkuler, som altid skal anvendes for statens ejendomme. For andre bygninger kan den simple tilbagebetalingstid anvendes, hvis det ønskes at se bort fra rente og prisudvikling mv. Energipriser Der er anvendt følgende energipriser Fjernvarme El Kilde: Københavns Energi ,45 kr./kwh 1,80 kr./kwh

3 Enheder Værdierne i Inspirationslisten er hovedsagelig angivet pr m 2 etageareal. Dog er værdier for teknisk isolering og pumper (række 18 og 19) angivet samlet for hele bygningen. Brugervejledning til Inspirationslisten til renovering 1. Åbn Excelarket SES inspirationsliste til renovering_ddmmåååå.xls 2. Klik på Enable Makros hvis makroer ikke er aktiveret 3. Aktiver arket Inspirationsliste. (De øvrige ark indeholder kun beregningsdata, som er skjult og skal ikke anvendes) 4. Klik på drop down listen Vælg byggeperiode for at vælge årgang for den aktuelle bygning 5. Klik på drop down listen Vælg bygningstype for at vælge om den aktuelle bygningstype er kompakt eller spredt 6. Klik på drop down listen Vælg vinduesareal for at vælge om den aktuelle bygningstype har stort eller lille vinduesareal 7. Klik på drop down listen Vælg ventilation for at vælge om den aktuelle bygning har naturlig eller mekanisk ventilation Herefter vises (på række 11 til 22) levetid, energibesparelse fordelt på varme og el samt pris, tilbagebetalingstid (TBT) og nettonuværdi, NNV for de typiske energirenoveringstiltag ved gennemførelse i den valgte bygningskategori. På de efterfølgende rækker (række 27 til 104) vises de tilsvarende værdier for bruttolisten over energisparetiltag (del 2). NB. Ved udarbejdelsen af Inspirationslisten er der taget udgangspunkt i konkrete bygninger, som dog beregningsmæssigt er blevet delvist tilpasset for at repræsentere det aktuelle kategorier bedst muligt. Dette kan i enkelte tilfælde betyde, at der ikke er den forventede sammenhæng mellem egenrgibesparelserne ved sammenligning af forskellige bygningskategorier.

4 Idéværktøj til renovering Vælg byggeperiode Vælg bygningstype Vælg vinduesareal Vælg ventilation Kompakt Stort vinduesareal > 15% Mekanisk ventilation Energibesparelse Typiske energirenoveringsmuligheder. Energibesparelser, priser og tilbagebetalingstid, TBT erangivet for valgt bygningskategori Udvendig isolering, ydervæg Indvendig isolering, ydervæg Isolering af tag/loft Samlet Kan udføres på flere måder afhængig af konstruktionerne isoleringstykkelse: 200 og arkitekturen. F.eks. facadesystem bestående af faste mm inkl eksisterende mineraludsbatts med udvendig puds eller isolering (U = skeletkonstruktion med mineraluld og færdig udvending 0,2 W/m2K) beklædning. Den udvendige isolering skal tilpasse vinduer og andre udskæringer. Udvendig isolering ændrer bygningens arkitektur og er derfor ofte uegnet til bevaringsværdigt byggeri, men nye systemer kan tilpasses, så det oprindelige udtryk til en vis grad bevares. Ved oppudsning af eksisterende facade er ekstraomkostningen ved samtidig efterisolering væsentlig mindre.de viste værdier gælder for komplet facaderenoveringssystem bestående af mineraludsbatts med udvendig puds. Merprisen udtrykker de ekstra omkostninger forbundet med at tilføre isolering i forhold til standard facaderenovering bestående af reparationer, oppuds ning, maling osv. Samlet Indvendig efterisolering kan udføres på mange måder. Kan isoleringstykkelse: 125 give gode varmebesparelser, men har mange ulemper. Bl.a. mm inkl eksisterende er den fugtteknisk vanskelig at udføre, reducerer det isolering (U = effektive boligareal og giver problemer med diverse 0,3 W/m2K) tilslutninger. Det er meget vigtigt, at der monteres tæt og korrekt placeret dampspærre. Indvendig efterisolerings bør derfor normalt kun bruges i bygninger, hvor facadens udseende er bevaringsværdigt. Indvendig isolering er ofte besværlig at gennemføre pga. diverse el og vvs installationer, som skal tilpasses hvilket også fordyrer tiltaget. De viste værdier gælder for komplet træskeletkonstruktion med mineraluld og færdig beklædning f.eks. gips, glasvæv og maling. Merprisen udtrykker de ekstra omkostninger forbundet med at tilføre isolering i forhold til standard renovering/standsættelse af indvendig overflade af ydervæg. Samlet Kan udføres på flere måder afhængig af konstruktionerne isoleringstykkelse: 250 og arkitekturen. F.eks. Efterisolering af skrå tage placeret mm inkl eksisterende under tagsten, isolering af flade tage indvendig eller isolering (U = udvendig eller isolering af loft mod uopvarmet loftsrum. 0,15 W/m2K) Den aktuelle løsning afhænger af den valgte bygningskategori. De viste værdier gælder for isolering af loft mod uopvarmet loftsrum som med fordel kan udføres i forbindelse med andre arbejder på tag og loftsrum.

5 Forsats eller koblede rammer m. et lag glas m. hård lavemissionsbelægni ng (1+1) Energiglas i forsats/koblede rammer (1+1) Lavenergivinduer med 2 lags energiruder Ventilation med varmegenvinding (Uw = 1,7 W/m2K), dannebrog (Uw = 1,7 W/m2K), dannebrog (Uw = 1,7 W/m2K, gg=0,63) dannebrog Temperaturvirkningsgr ad 0,85, SEL = 1,8 KJ/m3 Udskiftning af forsats eller koblede rammer på eksisterende et lags vinduer. Der monteres nye forsats/koblede rammer med et lags energiglas med hård belægning. (Dannebrogsvinduer). En god løsning for bevaringsværdige vinduer. Svarer energimæssigt til dannebrogsvinduer med to lags energirude. Det er forudsat at alle de eksisterende vinduer har forsatsvinduer med alm. glas Dvs. U = 2,8 W/m2K. Merpriserne viser meromkostningen ved at vælge energiglas i stedet for almindeligt glas uden lavemissionsbelægning. Udskifte det gamle glas i eksisterende forsats eller koblede rammer. Montere nyt energiglas med hård lavemisionsbelægning. Herved reduceres vinduets U værdi fra ca. 2,8 til 1,7 W/m2K. Merpriserne viser meromkostningen ved at vælge energiglas i stedet for almindeligt glas uden lavemissionsbelægning Udskiftning af vinduer til nye vinduer med energiruder. Merpriserne viser meromkostningen ved at vælge energiruder i stedet for almindeligt termoruder uden lavemissionsbelægning. Bygning uden mekanisk ventilation: Etablering af nyt komplet balanceret mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding og effektiv ventilator. Etablering af balanceret mekanisk ventilationsanlæg kan give komfortforbedringer og evt. energibesparelser, men vil ofte være meget dyrt og besværligt pga. pladsmangel. Energibesparelsen er ofte begrænset pga. øget luftskifte hvilket gør det mindre rentabelt. Bygning med mekanisk ventilation: Udskiftning af varmegenvindingsenhed til ny og mere effektiv veksler, udskiftning af gamle ventilatorer til nye og mere effektive. Reducerer ventilationstabet og elforbruget til ventilator. Det antages at hovedparten af de eksisterende kanaler kan genbruges. Merpriserne dækker over meromkostningerne for at vælge energimæssigt gode produkter fremfor standardprodukter. Teknisk isolering Cirkulationspumper udskiftes til sparepumper Rørisolering (50 mm), Isolering af varmtvandsbeholder (100 mm) (samlede tykkelser) Montering af isolering på varmtvandsbeholder og varmevekslere samt rørisolering på varmtvands cirkulationsrør eller på varmefordelingsrør. Merpriserne udtrykker de ekstra omkostninger ved at tilføre (ekstra) isolering i forbindelse med at der foretages andre arbejder på installationerne eller meromkostningen for at tilføre tykkere lag isolering end standardtykkelsen. Priser er angivet som samlet pris for hele bygningen. A mærket sparepumpe Udskifte trinreguleret cirkulationspumpe med A mærket trinløs selvregulerende cirkulationspumpe. Merprisen er lavenergipumpe i forhold til standardpumpe. Priser er angivet som samlet pris for alle pumper i bygningen.

6 Belysningsanlæg, lavenergi og dagslysstyret Solvarme Minimum effekt: 0,2 W/m2, Installeret effekt 7 W/m2, dagslysstyring, arbejdslamper 1 W/m2 Solfangeranlæg til varmt brugsvand. Mellemstore anlæg Etablering af nyt lavenergibelysningssystem med automatisk dagslysstyring og bevægelsessensorer på gangarealer, toiletter, kontorer mm. Effekten af dagslysstyring afhænger bl.a. af dagslystilgangen i bygningen. Priserne gælder for nedtagning og bortskaffelse af eksisterende belyningsanlæg og anskaffelse og montering af nyt komplet energioptimeret belysningsanlæg. Merpriserne angiver prisforskellen på at vælge lavenergibelysningsanlæg i stedet for standardbelysningsanlæg. Mellemstort solfangeranlæg til varmt brugsvand. Rentabilitet afhænger meget af om anlægget er korrekt dimensioneret til forbruget. Merpriserne er den samlede investering, I, minus udgifterne til byggeplads, stillads, tilsyn mv svarende til at solfangeranlægget monteres samtidig med tagrenovering. Priser er angivet m2 etageareal Solceller Solceller på tag Etablering af solcellepaneler på stativ på tag eller skrå tagflade. Hvis solcellepanelerne placeres i glastag fx over atrium kan de erstatte sikkerhedsglas, da de solceller er lamineret. Derved kan solcellepanelerne erstatte dyrt sikkerhedsglas og hvilket gør dem relativt billigere. Merpriserne er den samlede investering, I, minus udgifterne til byggeplads, stillads, tilsyn mv svarende til at solcellerne monteres samtidig med tagrenovering. Priser er angivet m2 etageareal. Bruttoliste over mulige energisparetiltag. Energibesparelser og økonomi vist for gennemsnitsbygning. Facader Udvendig efterisolering 200 mm isolering, (U = 0,2 W/m2K) Kan udføres på flere måder afhængig af konstruktionerne og arkitekturen. F.eks. facadesystem bestående af faste mineraludsbatts med udvendig puds eller skeletkonstruktion med mineraluld og færdig udvending beklædning. Den udvendige isolering skal tilpasse vinduer og andre udskæringer. Udvendig isolering ændrer bygningens arkitektur og er derfor ofte uegnet til bevaringsværdigt byggeri, men nye systemer kan tilpasses, så det oprindelige udtryk til en vis grad bevares. Ved oppudsning af eksisterende facade er ekstraomkostningen ved samtidig efterisolering væsentlig mindre

7 Indvendig efterisolering, Hulmursisolering Isolering af brystninger Refleksiv isolering 110 mm isolering, (U = 0,3 W/m2K) mm isolering, U = 0,3 0,5 W/m2K mm isolering, U = 0,3 0,5 W/m2K Indvendig efterisolering kan udføres på mange måder. Kan give gode varmebesparelser, men har mange ulemper. Bl.a. er den fugtteknisk vanskelig at udføre, reducerer det effektive boligareal og giver problemer med diverse tilslutninger. Det er meget vigtigt, at der monteres tæt og korrekt placeret dampspærre. Indvendig efterisolerings bør derfor normalt kun bruges i bygninger, hvor facadens udseende er bevaringsværdigt. Indvendig isolering er ofte besværlig at gennemføre pga. diverse el og vvs installationer, som skal tilpasses hvilket også fordyrer tiltaget. Indblæsning af isoleringsgranulat i ydervægge med hulrum mellem for og bagmur. Oplagt og ofte billig løsning i bygninger hvor der er mulighed for det. Isoleringstykkelsen og dermed besparelsen er begrænset af hulrummets tykkelse Indblæsning af isoleringsgranulat i brystninger hvor der er uisoleret hulrum, eller indvendig isolering bag smal ydervæg under vinduet. Oplagt og ofte billig løsning i bygninger hvor der er mulighed for det. Isoleringstykkelsen og dermed besparelsen er begrænset af hulrummets/ydermures tykkelse Et lag reflektiv isolering Refleksiv isolering reklameres ofte som super isolering, i traditionel uisoleret men er i virkeligheden en relativ dyr og dårlig isolering. Ved ydervæg giver ca U = korrekt montering svarer refleksiv isolering til 5 6 cm 0,6 W/m2K almindelig mineraluld ? Vakuumisolering. Varmeledningsevne ca. 0,008 W/mK Vakuumisoleringsplader kan opnås ganske lav U værdi selv med beskedne tykkelser og er derfor velegnet til renovering. Isoleringsevnen kan være 2 til 5 gange så god som almindelig isolering. Vakuum isolering er til gengæld en meget dyr løsning. For at være rentabel skal vakuumisolering have en holdbarhed som er lige så lang som ydervægskonstruktionen (mere end 50 år). Hvis forseglingen bliver utæt suges luft ind og U værdien stiger, vakuumeffekten forsvinder. materialet bevarer dog en varmeledningsevne som er lavere end for traditionel isolering. Vakuum isolering er stadig på eksperimental stadie, hvorfor det ikke er muligt at angive en pris.? Tag/Loft Flade tage. Udvendig 250 mm isolering, U = efterisolering 0,15 W/m2K Flade tage. Indvendig efterisolering 175 mm isolering, U = 0,2 W/m2K Udvendig efterisolering af flade tage foretages ofte i forbindelse med renovering af eksisterende konstruktion pga. fugt skader. Udføres med isoleringaplader med høj trykstyrke af fx mineraluld, polystyren eller celleglas. Besparelsespotentialet er meget afhængigt af eksisterende isoleringstykkelse Indvendig efterisolering er en mulighed, men har mange ulemper. Bl.a. er den fugtteknisk vanskelig at udføre og kan giver problemer med diverse installationer placeret under loftet

8 Etageadskillelse mod uopvarmet loftrum 250 mm isolering, U = 0,15 W/m2K Isolering af etageadskillelsen mod uopvarmet loftsrum er simpel og billig af udfører. Isoleringen kan både udføres med plademateriale af fx mineraluld eller med granulater som fx papiruld. Besparelsespotentialet er meget afhængigt af eksisterende isoleringstykkelse Skrå tage, 250 mm isolering, U efterisolering. = 0,15 W/m2K Skunk, efterisolering. 140 mm isolering, U = 0,25 W/m2K Vinduer Nye vinduer med energiruder Nye lavenergivinduer med 3 lags energiruder Nye energiruder, 2 lags Nye energiruder 3 lags. Forsats eller koblede rammer m. et lag glas m. hård lavemissionsbelægni ng (1+1) Forsats eller koblede rammer m. 2 lags energirude (1+2) Forsatsrammer på eksisterende vindue med termorude. (2+1) (Uw = 1,5 W/m2K) (Uw = 0,8 W/m2K) (Ug = 1,1 W/m2K) (Ug = 0,6 W/m2K) (Uw = 1,7 W/m2K) (Uw = 1,2 W/m2K) (Uw = 1,2 W/m2K) Efterisolering af tagkonstruktion udføres ofte i forbindelse med renovering taget som fx udskiftning af tegltag og/eller etablering af undertag. For at få plads til isoleringen kan det være nødvendigt at hæve tagkonstruktionen. Pris er angivet som ekstraomkostning ved samtidig udskiftning af tagsten. Efterisolering af skunkrum er ofte en simpel løsning som er billig at udføre. Kræver sjældent konstruktive ændringer, men det er vigtigt at sikre tætheden af dampspærren for at undgå fugtproblemer og uønskede luftgennemstrømning af isoleringslag. Udskiftning af vinduer til nye vinduer med energiruder med varm kant. Udskiftning af eksisterende 2-lags vinduer til nye vinduer med 3-lags energiruder og optimeret ramme/karmprofiler og varm kant. Kræver ofte vinduer med større rudepartier, hvorfor det arkitektoniske udtryk kan blive noget forandret. (et-fags vinduer) Udskiftning af 2-lags termoruder i eksisterende vinduer til lavenergiruder. Prisen afhænger meget af rudestørrelsen. Mindre rudepartier koster forholdsmæssigt mere. (et-fags vinduer) Udskiftning af 3-lags termoruder i eksisterende vinduer til 3-lags lavenergiruder. Prisen afhænger meget af rudestørrelsen. Mindre rudepartier koster forholdsmæssigt mere (et-fags vinduer) Montering af forsats- eller koblede rammer på eksisterende et-lags vinduer. (Dannebrogsvinduer) En god løsning for bevaringsværdige vinduer. Svarer energimæssigt til dannebrogsvinduer med to-lags energirude. Montering af forsats- eller koblede rammer med 2-lags energirude på eksisterende et-lags vinduer. (Dannebrogsvinduer) En god løsning for bevaringsværdige vinduer. Svarer energimæssigt til dannebrogsvinduer med tre-lags energirude. Montering af forsatsvindue på eksisterende vinduer med to-lags ruder. Sjældent anvendt princip. Kan være hvis man ønsker at bevare eksisterende vindue udadtil, eller hvis rudeudskiftning er meget dyr eller besværlig i for eksempel småsprossede vinduer mer termoruder. Normalt kan det bedre betale sig, at udskifte de eksisterende termoruder til nye 2- eller 3-lags energiruder

9 Ventilationsvinduer (U w = 0,8 1,2 W/m 2 K) Ventilationsvinduer er multifunktionelle vinduer, som består af to ruder adskilt af et stort hulrum med luft. Ved at åbne dele af af det udvendige vindue for neden og det indvendige for oven eller vha regulerbare friskluftventiler strømmer den friske udeluft ind for neden i vinduet, op gennem hulrummet og ind i bygning gennem den øverste del af vinduet. På vej op gennem hulrummet mellem de to ruder sker der en forvarmning af udeluften, som sikrer at den sendes ind i bygningen ved en højere temperatur. Forvarmningen af luften afhænger af luftmængden og egenskaberne af vinduet, f.eks. om der er et- eller to-lags rude indvendig. Ovenlys (Uw = 1,5 W/m2K) Udskifte eksisterende ovenlys til nyt energimæssigt forbedret ovenlys Kælder, terrændæk Isolering af kælderloft (Uw = 0,3 W/m2K) Isolering af terrændæk Isolering af fundament Ventilation Udskifte ventilatorer SEL= 1,3 2,0 kj/m3 Montere varmegenvinding Varmegenvinding via luft/vand varmepumpe Udskiftning af komplet ventilationsanlæg Behovsstyret ventilation n vgv = 0,85 SEL= 1,4 2,0 kj/m3, n vgv = 0,85 Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder. Montering af mineraluld eller polystyrenplader på undersiden af kælderloft. Alternativ: indblæsning af isoleringsgranulat i etageadskillelse af træ. Ældre ventilationsanlæg har ofte en meget ringe virkningsgrad sammenlignet med moderne aggregater. Udskiftning af motor og/eller ventilator reducere elforbruget og vil også reducerer støjbelastningen. Ældre anlæg er ofte udført uden varmegenvinding eller med væskekoblede varmevekslere. Etablering af moderne varmeveksler i form af rotorveksler mindsker ventilationstabet betragteligt. Det er en forudsætnign at anlægget er opført som balanceret ventilation og at indblæsning og udsugning er placeret sammen. 3Alternativt til varmegenvinding via veksler kan der etableres varmegenvinding via varmepumpe. Kondensatordelen af varmepumpekredsen placeres i afkast aggregatet. Komplet udskiftning af mekanisk ventilationsanlæg med effektiv varmegenvinding og ventilatorer. Det forudsættes at der er god plads til kanaler og andre nødvendige installationer. Behovsstyret ventilation hvor ventilationsmængden styres efter temperatur og CO2 niveau kan forbedre komforten og sænke den gennemsnitlige ventilationsmængde. Etablering af behovsstyret ventilation vil dog ofte kræve omfattende ombygning af kanalsystem, aggregater og styring og er sandsynligvis kun aktuel i forbindelse med anden renovering af ventilationsanlæg

10 Hybridventilation Køling Tunge indervægge Faseskiftende materialer i indervægge kombination af mekanisk og naturlig ventilation. Kan udføres på flere måder. F.eks. køre med naturlig ventilation når det er tilstrækkelig til at opretholde tilfredsstillende indeklima og i perioder med større interne belastninger eller stort solindfald anvendes mekanisk ventilation (med varmegenvinding). Ventilatorunderstøttet naturlig ventilation er også en mulighed. Her suppleres den naturlige ventilation med ventilatorer som understøtter det naturlige drivtryk. Ventilatorer placeres i aftrækskanaler eller i centralt afkast på taget. Et minus er at det er svært at lave varmegenvinding på systemet. Det er dog ofte muligt at etablere en vis varmegenvinding vha. en varmepumpe som overfører varme fra afkastet til Ved at benytte gipsplader med faseskiftende materiale som fx Knauff PCM smartboards, Kan lette konstruktioner opnå en termisk kapacitet som tunge betonkonstruktioner. Det betyder at konstruktionerne er meget længere tid om at blvie varmet op og kan holde på varmen/køligheden meget længere. Det reducerer evt. kølebehov og øger komforten Naturlig ventilation Naturlig natventilation Udnyt den kølige natteluft til køling ved at naturlig ventilation køler bygningen ned i løbet natten. Kan kræve ombygning g af vinduer således at indbrud ikke kan foregå gennem vinduesåbninger. Effektiv natkøling vil nogle gange kræve automatisk styring af vinduesåbningerne. kan med fordel kombineres med ventilationsvinduer Hybridventilation Hybridventilation Komfort ventilation i sommerperiode kan opnås med automatisk styret naturlig ventilation. Herved kan den mekaniske ventilation reduceres eller helt slukkes i sommerperioden. Grundvandskøling 20 Havvandskøling 20 Varmeanlæg Rørisolering To strenget varmefordeling Montere mm rørisolering Ekstra afkøling Montering af rørisolering på varmtvands cirkulationsrør eller på varmefordelingsrør i kælder og andre strækninger i uopvarmede rum som fx skunk eller loft. Merpriserne udtrykker de ekstra omkostninger ved at tilføre (ekstra) isolering i forbindelse med at der foretages andre arbejder på installationerne eller meromkostningen for at tilføre tykkere lag isolering end standardtykkelsen. Ændre et strenget varmefordelingsanlæg til et to strenget indreguleret varmefordelingsanlæg med dorindstillet termostatventiler. Giver ekstra afkøling af fjernvarmevandet på 5 10 C og bedre komfort for de sidste radiatorer på strengen, da der er større effekt til rådighed. Prisen afhænger meget af hvor let det er at trække nye rør ogom de må være synlige Termostatventiler Bedre styring af varme Udskifte gamle manuelle radiatorventiler med termostatventiler med forindstilling

11 Ny varmeveksler Ny varmeveksler Udskiftning af ældre varmeveksler med ny varmeveksler med mindre varmetab og højere effektivitet. Pris og besparelse er per kvadratmeter etageareal. Priser og energibesparelser er angivet som samlede værdier for hele bygningen Isolering af varmeveksler Isolering af varmtvandsbeholder Sænke temperatur i varmtvandsbeholder Montering af isolering på varmeveksler. Merpriserne udtrykker de ekstra omkostninger ved at tilføre (ekstra) isolering i forbindelse med at der foretages andre arbejder på installationerne eller meromkostningen for at tilføre tykkere lag isolering end standardtykkelsen. Priser og energibesparelser er angivet som samlede værdier for hele bygningen Montering af isolering på varmtvandsbeholder. Merpriserne udtrykker de ekstra omkostninger ved at tilføre (ekstra) isolering i forbindelse med at der foretages andre arbejder på installationerne eller meromkostningen for at tilføre tykkere lag isolering end standardtykkelsen. Priser og energibesparelser er angivet som samlede værdier for helebygningen Ved at sænke temperaturen i varmtvandsbeholderen kan varmetabet reduceres. For at undgå legionella bør temperaturen dog ikke sænkes under 55 C. Priser og energibesparelser er angivet som samlede værdier for hele bygningen Vejrkompensering Ved at styre varmeanlægget efter udetemperaturen kan fremløbstemperaturen holdes på optimalt niveau hvilket kan reducere varmetabet. Priser og energibesparelser er angivet som samlede værdier for hele bygningen. Indregulering af Indregulering af varmeanlægget vil ofte forbedre anlægget, bedre afkøling anlæggets drift og dermed give en bedre afkøling af systemet som vil resultere i energibesparelser. Priser og energibesparelser er angivet som samlede værdier for hele bygningen Sænke Ved at sænke fremløbstemperaturen i varmeanlægget kan fremløbstemperatur varmetabet reduceres. Priser og energibesparelser er angivet som samlede værdier for hele bygningen. Systematisk registrering af energiforbruget. Jævnlig aflæsning målere og vurdering af forbrugene muliggør en hurtig udbedring eller afklaring af ellers ubemærkede uregelmæssigheder. Erfaringsmæssigt medfører energistyring energibesparelser på 5 10 % af forbruget. (KE, 2009). Priser og energibesparelser er angivet som Energistyring samlede værdier for hele bygningen Cirkulationspumper A mærket cirkulationspumpe Elbesparelse Udskifte trinreguleret cirkulationspumpe med A mærket trinløs cirkulationspumpe. Priser og energibesparelser er Solafskærmning

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 80 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009956 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalumvej 97 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-075312 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.5 MWh Fjernvarme, 920 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.5 MWh Fjernvarme, 920 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 422 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-020153 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rindsvej 21 8900 Randers 730-016753-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Kølsenvej 19 Postnr./by: 8831 Løgstrup BBR-nr.: 791-061660-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Hertug Valdemars vej 1A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006185 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsør Landevej 555 Postnr./by: 4242 Boeslunde BBR-nr.: 330-013980 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drejøgade 1A Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-357638 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Damgårdsvej 2 3330 Gørløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2015 Til den 21. oktober 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,90 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,90 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Ringstedgade 70A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-083390-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 6 8900 Randers 730-015552-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Colbjørnsensvej 23 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2012 Til den 4. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Østerbyvej 1A 6580 Vamdrup 621-255584-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydskråningen 2 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Taastrup den 2. november 2012. Forslag til ændringer i Standardværdikataloget

Taastrup den 2. november 2012. Forslag til ændringer i Standardværdikataloget Taastrup den 2. november 2012 Forslag til ændringer i Standardværdikataloget 1 Indhold Forslag til ændringer i Standardværdikataloget... 1 Fjernvarmeanlæg, afkølings og energibesparelser... 3 Vejrkompensering...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fibigerstræde 12 9220 Aalborg Øst Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. november 2015 Til den 19. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolebakken 20 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-049804 Energikonsulent: Christian Holm Jørgensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Kølvej 6 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036397-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Kjellerupsgade 27 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jernbanevej 13 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020403 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dyrlæge Jürgensensgade 6-8 og 1630 Dyrlæge Jürgensensgade 6 3740 Svaneke Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2013 Til

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Brokkedalvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101950-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fibigerstræde 16 9220 Aalborg Øst Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. november 2015 Til den 19. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Standardværdier Indhold

Standardværdier Indhold Standardværdier Indhold Belysning... 2 Cirkulationspumper... 4 Kontorudstyr... 5 El diverse... 6 Klimaskærm... 7 Tagkonstruktioner... 7 Ydervægge... 9 Kælderydervægge...13 Vinduer...15 Dæk mod uopvarmet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Otto Busses Vej 8z 2450 København SV 101-965619-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail:

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail: Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Antal beboere: Orientering hustag (nord= 0 grader. Øst = 90 grader) Udfyldes evt. senere Forbrug pr. år i kwh: (For hjælp: Bilag 2 og 3) E-mail:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lille Voldgade 22 8900 Randers 730-014404-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgergade 01 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-012903-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frydensgade 4 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. februar 2016 Til den 26. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 9 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018472 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.2 MWh Fjernvarme, 2076 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.2 MWh Fjernvarme, 2076 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Anne Krabbes Vej 7 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112317 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser maj 2013 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper EL-besparelser diverse Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler KlimaKlimaskærm - vinduer,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.7 MWh Fjernvarme. 3.7 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.7 MWh Fjernvarme. 3.7 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribe Landevej 35 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008701 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snoghøjvej 43 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-098611 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åstruphegnet 23 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-002247-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nordre Ringgade 88 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nordre Ringgade 88 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Nordre Ringgade 88 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-331355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kragsbjergvej 121 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-214088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere