Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk"

Transkript

1 Vejledning til Inspirationsliste til renovering Denne inspirationsliste anvendes til at vurdere og sammenligne forskellige energirenoveringsmuligheder i statens ejendomme. Inspirationslisten kan anvendes i den indledende fase af konkrete renoveringssager til at vurdere, hvilke typer energirenoveringstiltag det bedst kan betale sig at gå efter. Da potentialerne og priserne i listen udtrykker gennemsnitsbetragtninger, skal man altid i den konkrete sag gennemføre uddybende vurderinger og beregninger. Listen er opdelt i to dele: 1. Typiske energirenoveringstiltag. Typiske hovedgrupperinger af energirenoveringstiltag, som f.eks. facadeisolering, vinduesudskiftning, teknisk isolering og sparepumper. Energibesparelser, priser og tilbagebetalingstider vises, ved gennemførelse af tiltagene i forskellige bygningskategorier fordelt på årgang og bygningstype. Først inddeles bygningerne efter årgang (A) svarende til opførelsesår og for hver årgang inddeles yderligere i 6 bygningstyper (B). Inddeling af bygningerne i årgange og typer Energimæssige egenskaber for referencebygningerne fordelt på årgange Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk Vinduer A) Årgang B) Bygningstype U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) g_rude Kompakte ejendomme, overfladeareal/etageareal under ,2 0,8 1,2 2,8 0, Spredte ejendomme, overfladeareal/etageareal over ,6 1 2,8 0, Stort vinduesareal, vinduesareal/etageareal under 0, ,9 0,6 0,8 2,8 0, Lille vinduesareal, vinduesareal/etageareal over 0, ,7 0,5 0,5 2,8 0, Med mekanisk klimastyring ,35 0,35 0,4 2,8 0,76 6. Uden mekanisk klimastyring Overfladearealet er klimaskærmens areal og bestemmes som summen af arealet af bygningens ydervægge, vinduer, tag og terrændæk Der er taget udgangspunkt i konkrete bygninger, hvilket i enkelte tilfælde kan betyde, at der ikke er den forventede sammenhæng mellem energibesparelserne i de forskellige bygningskategorier. De enkelte bygninger er dog beregningsmæssigt blevet delvist tilpasset for at repræsentere de aktuelle kategorier bedst muligt, bl.a. ved anvendelse af de energimæssige egenskaber vist i tabellen ovenfor, hvor det er realistisk for den enkelte bygning. 2. Bruttoliste over mulige energisparetiltag. Samlet oversigt over mulige energibesparende enkelttiltag, dvs. mere specifikke enkelttiltag end hovedgrupperne i del 1. Energibesparelser, priser og tilbagebetalingstider for de øvrige enkelttiltag vises ved gennemførelse i én gennemsnitsbygning med følgende energimæssige egenskaber. Nuværende konstruktion Beskrivelse Værdier Etageareal 2000 m 2 Ydervægge Fuldmuret tegl, uisoleret U-værdi 1,0 W/m 2 K Udformning Kompakthed: 1,15 Vinduesarealfaktor: 0,15 Tag Teglsten på gitterspær, 50 mm isolering U-værdi: 0,8 W/m 2 K Vinduer Termovinduer U-værdi: 2,8 W/m 2 K Ventilation Naturlig ventilation Teknisk isolering Dårligt isolerede rør og varmtvandsbeholder 1,5 W/mK Køling Ingen køling Pumper Trinreguleret pumpe Fp = 0,8 Belysning Standard med manuel styring 12 W/m2 Denne del af inspirationslisten er farvet lysegrøn for at fremhæve at den er adskilt fra den første del.

2 Priser på energibesparelsestiltag For alle energibesparelsestiltagene angives priser på følgende 4 niveauer: I Samlet investering for gennemførelse af energisparetiltaget inkl. samtidige omkostninger til bygge/renoveringsarbejder, herunder følgeomkostninger til byggeplads, stillads, projektering, tilsyn, uforudsete forhold osv. F.eks. samlet pris for energioptimeret efterisolering af facade med udvendig færdig afslutning (puds eller anden beklædning, maling mv.) og inkl. alle byggeomkostninger. Bemærk at I indeholder samtlige omkostninger, som kan være relevante for gennemførelse af de enkelte tiltag. Der kan således være tiltag hvor I er sat for højt, hvis f.eks. det konkrete tiltag udføres som enkelttiltag, og følgeomkostningerne er begrænsede hvis der ikke er behov for f.eks. rådgivning og tilsyn. F V M Følgeomkostninger til etablering og tilsyn af byggeplads, stillads, lift mv. Giver mulighed for at kunne sammenligne med tilsvarende eller andre forestående arbejder. Omkostninger til almindelig vedligeholdelse/renovering af den aktuelle bygningsdel uden fokus på energibesparelser, eksklusiv byggepladsomkostninger til etablering og tilsyn af byggeplads, stillads, lift mv. Meromkostninger for energioptimeret løsning i forhold til standardløsninger i forbindelse med traditionel renovering, hvor der ikke fokuseres på energibesparelser. F.eks. merprisen for energimæssigt ekstra gode vinduer i forhold til standardvinduer eller merprisen for at efterisolere i forbindelse med tagrenovering i forhold til at udskifte taget alene. M er særlig relevant i renoverings/genopretningssager hvor den aktuelle bygningsdel under alle omstændigheder er tjenlig til udskiftning/renovering. Der er følgende sammenhæng mellem de fire prisangivelser I = F + V + M Traditionel renovering = F + V Prisindeks (celle T3) kan anvendes til at tage højde for generelle prisændringer på investeringsomkostningerne. Indekset kan kun anvendes til værdierne i den første del af inspirationslisten (række 11 til 22) Tilbegebetalingstid For alle energibesparelsestiltagene er der beregnet simpel tilbagebetalingst (TBT) TBT = Investering i kr./årlig energibesparelse i kr. Der vises TBT baseret på hhv den samlede investering, I (kolonne I), og for merprisen, M (kolonne N) I kolonne N med TBT baseret på merpriser farves cellerne grønne hvis TBT er fra 0 til 75 % af tiltagets levetid, for at indikere at det er rentabelt. I kolonne N med TBT baseret på merpriser farves cellerne gule hvis TBT er fra 75 til 125 % af tiltagets levetid, for at indikere at det måske er rentabelt. Hvis TBT baseret på merprisen er over 125 % er cellerne uden farve (hvide).) Dette indikerer,, at tiltaget ikke er rentabelt. Rentabilitet For alle energibesparelsestiltagene er der beregnet rentabilitet i form af nettonutidsværdien, NNV, af investeringsprojektet beregnet vha følgende rentabilitetsformel, som er udviklet af SES. NNV investering t besparelse (1 s) (1 r) t t t 0 hvor t er levetid i år s er den årlige stigning i energipriser i % (baseres på værdier fra Energistyrelsen og fremskrivningsanalyser fra Finansministeriet. Kan angives/ændres i celle Q4 for fjernvarme og Q5 for El) r er diskonteringsfaktoren i % (oplyses af Finansministeriet, kan angives/ændres i celle Q1) I kolonne O med NNV baseret på merpriser farves cellerne grønne hvis NNV divideret med investeringen er større end 0,25, for at indikere at det er rentabelt. I kolonne O med NNV baseret på merpriser farves cellerne gule hvis NNV divideret med investeringen er mellem -0,25 til 0,25, for at indikere at det måske er rentabelt. Hvis NNV divideret investeringen er under -0,25 er cellerne uden farve (hvide). Dette indikerer, at tiltaget ikke er rentabelt. Ved renoveringssager af bygninger i staten skal rentabiliteten vuderes ved hjælp af nettonuværdien, NNV, da denne baseres på Finansministerits kalkuler, som altid skal anvendes for statens ejendomme. For andre bygninger kan den simple tilbagebetalingstid anvendes, hvis det ønskes at se bort fra rente og prisudvikling mv. Energipriser Der er anvendt følgende energipriser Fjernvarme El Kilde: Københavns Energi ,45 kr./kwh 1,80 kr./kwh

3 Enheder Værdierne i Inspirationslisten er hovedsagelig angivet pr m 2 etageareal. Dog er værdier for teknisk isolering og pumper (række 18 og 19) angivet samlet for hele bygningen. Brugervejledning til Inspirationslisten til renovering 1. Åbn Excelarket SES inspirationsliste til renovering_ddmmåååå.xls 2. Klik på Enable Makros hvis makroer ikke er aktiveret 3. Aktiver arket Inspirationsliste. (De øvrige ark indeholder kun beregningsdata, som er skjult og skal ikke anvendes) 4. Klik på drop down listen Vælg byggeperiode for at vælge årgang for den aktuelle bygning 5. Klik på drop down listen Vælg bygningstype for at vælge om den aktuelle bygningstype er kompakt eller spredt 6. Klik på drop down listen Vælg vinduesareal for at vælge om den aktuelle bygningstype har stort eller lille vinduesareal 7. Klik på drop down listen Vælg ventilation for at vælge om den aktuelle bygning har naturlig eller mekanisk ventilation Herefter vises (på række 11 til 22) levetid, energibesparelse fordelt på varme og el samt pris, tilbagebetalingstid (TBT) og nettonuværdi, NNV for de typiske energirenoveringstiltag ved gennemførelse i den valgte bygningskategori. På de efterfølgende rækker (række 27 til 104) vises de tilsvarende værdier for bruttolisten over energisparetiltag (del 2). NB. Ved udarbejdelsen af Inspirationslisten er der taget udgangspunkt i konkrete bygninger, som dog beregningsmæssigt er blevet delvist tilpasset for at repræsentere det aktuelle kategorier bedst muligt. Dette kan i enkelte tilfælde betyde, at der ikke er den forventede sammenhæng mellem egenrgibesparelserne ved sammenligning af forskellige bygningskategorier.

4 Idéværktøj til renovering Vælg byggeperiode Vælg bygningstype Vælg vinduesareal Vælg ventilation Kompakt Stort vinduesareal > 15% Mekanisk ventilation Energibesparelse Typiske energirenoveringsmuligheder. Energibesparelser, priser og tilbagebetalingstid, TBT erangivet for valgt bygningskategori Udvendig isolering, ydervæg Indvendig isolering, ydervæg Isolering af tag/loft Samlet Kan udføres på flere måder afhængig af konstruktionerne isoleringstykkelse: 200 og arkitekturen. F.eks. facadesystem bestående af faste mm inkl eksisterende mineraludsbatts med udvendig puds eller isolering (U = skeletkonstruktion med mineraluld og færdig udvending 0,2 W/m2K) beklædning. Den udvendige isolering skal tilpasse vinduer og andre udskæringer. Udvendig isolering ændrer bygningens arkitektur og er derfor ofte uegnet til bevaringsværdigt byggeri, men nye systemer kan tilpasses, så det oprindelige udtryk til en vis grad bevares. Ved oppudsning af eksisterende facade er ekstraomkostningen ved samtidig efterisolering væsentlig mindre.de viste værdier gælder for komplet facaderenoveringssystem bestående af mineraludsbatts med udvendig puds. Merprisen udtrykker de ekstra omkostninger forbundet med at tilføre isolering i forhold til standard facaderenovering bestående af reparationer, oppuds ning, maling osv. Samlet Indvendig efterisolering kan udføres på mange måder. Kan isoleringstykkelse: 125 give gode varmebesparelser, men har mange ulemper. Bl.a. mm inkl eksisterende er den fugtteknisk vanskelig at udføre, reducerer det isolering (U = effektive boligareal og giver problemer med diverse 0,3 W/m2K) tilslutninger. Det er meget vigtigt, at der monteres tæt og korrekt placeret dampspærre. Indvendig efterisolerings bør derfor normalt kun bruges i bygninger, hvor facadens udseende er bevaringsværdigt. Indvendig isolering er ofte besværlig at gennemføre pga. diverse el og vvs installationer, som skal tilpasses hvilket også fordyrer tiltaget. De viste værdier gælder for komplet træskeletkonstruktion med mineraluld og færdig beklædning f.eks. gips, glasvæv og maling. Merprisen udtrykker de ekstra omkostninger forbundet med at tilføre isolering i forhold til standard renovering/standsættelse af indvendig overflade af ydervæg. Samlet Kan udføres på flere måder afhængig af konstruktionerne isoleringstykkelse: 250 og arkitekturen. F.eks. Efterisolering af skrå tage placeret mm inkl eksisterende under tagsten, isolering af flade tage indvendig eller isolering (U = udvendig eller isolering af loft mod uopvarmet loftsrum. 0,15 W/m2K) Den aktuelle løsning afhænger af den valgte bygningskategori. De viste værdier gælder for isolering af loft mod uopvarmet loftsrum som med fordel kan udføres i forbindelse med andre arbejder på tag og loftsrum.

5 Forsats eller koblede rammer m. et lag glas m. hård lavemissionsbelægni ng (1+1) Energiglas i forsats/koblede rammer (1+1) Lavenergivinduer med 2 lags energiruder Ventilation med varmegenvinding (Uw = 1,7 W/m2K), dannebrog (Uw = 1,7 W/m2K), dannebrog (Uw = 1,7 W/m2K, gg=0,63) dannebrog Temperaturvirkningsgr ad 0,85, SEL = 1,8 KJ/m3 Udskiftning af forsats eller koblede rammer på eksisterende et lags vinduer. Der monteres nye forsats/koblede rammer med et lags energiglas med hård belægning. (Dannebrogsvinduer). En god løsning for bevaringsværdige vinduer. Svarer energimæssigt til dannebrogsvinduer med to lags energirude. Det er forudsat at alle de eksisterende vinduer har forsatsvinduer med alm. glas Dvs. U = 2,8 W/m2K. Merpriserne viser meromkostningen ved at vælge energiglas i stedet for almindeligt glas uden lavemissionsbelægning. Udskifte det gamle glas i eksisterende forsats eller koblede rammer. Montere nyt energiglas med hård lavemisionsbelægning. Herved reduceres vinduets U værdi fra ca. 2,8 til 1,7 W/m2K. Merpriserne viser meromkostningen ved at vælge energiglas i stedet for almindeligt glas uden lavemissionsbelægning Udskiftning af vinduer til nye vinduer med energiruder. Merpriserne viser meromkostningen ved at vælge energiruder i stedet for almindeligt termoruder uden lavemissionsbelægning. Bygning uden mekanisk ventilation: Etablering af nyt komplet balanceret mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding og effektiv ventilator. Etablering af balanceret mekanisk ventilationsanlæg kan give komfortforbedringer og evt. energibesparelser, men vil ofte være meget dyrt og besværligt pga. pladsmangel. Energibesparelsen er ofte begrænset pga. øget luftskifte hvilket gør det mindre rentabelt. Bygning med mekanisk ventilation: Udskiftning af varmegenvindingsenhed til ny og mere effektiv veksler, udskiftning af gamle ventilatorer til nye og mere effektive. Reducerer ventilationstabet og elforbruget til ventilator. Det antages at hovedparten af de eksisterende kanaler kan genbruges. Merpriserne dækker over meromkostningerne for at vælge energimæssigt gode produkter fremfor standardprodukter. Teknisk isolering Cirkulationspumper udskiftes til sparepumper Rørisolering (50 mm), Isolering af varmtvandsbeholder (100 mm) (samlede tykkelser) Montering af isolering på varmtvandsbeholder og varmevekslere samt rørisolering på varmtvands cirkulationsrør eller på varmefordelingsrør. Merpriserne udtrykker de ekstra omkostninger ved at tilføre (ekstra) isolering i forbindelse med at der foretages andre arbejder på installationerne eller meromkostningen for at tilføre tykkere lag isolering end standardtykkelsen. Priser er angivet som samlet pris for hele bygningen. A mærket sparepumpe Udskifte trinreguleret cirkulationspumpe med A mærket trinløs selvregulerende cirkulationspumpe. Merprisen er lavenergipumpe i forhold til standardpumpe. Priser er angivet som samlet pris for alle pumper i bygningen.

6 Belysningsanlæg, lavenergi og dagslysstyret Solvarme Minimum effekt: 0,2 W/m2, Installeret effekt 7 W/m2, dagslysstyring, arbejdslamper 1 W/m2 Solfangeranlæg til varmt brugsvand. Mellemstore anlæg Etablering af nyt lavenergibelysningssystem med automatisk dagslysstyring og bevægelsessensorer på gangarealer, toiletter, kontorer mm. Effekten af dagslysstyring afhænger bl.a. af dagslystilgangen i bygningen. Priserne gælder for nedtagning og bortskaffelse af eksisterende belyningsanlæg og anskaffelse og montering af nyt komplet energioptimeret belysningsanlæg. Merpriserne angiver prisforskellen på at vælge lavenergibelysningsanlæg i stedet for standardbelysningsanlæg. Mellemstort solfangeranlæg til varmt brugsvand. Rentabilitet afhænger meget af om anlægget er korrekt dimensioneret til forbruget. Merpriserne er den samlede investering, I, minus udgifterne til byggeplads, stillads, tilsyn mv svarende til at solfangeranlægget monteres samtidig med tagrenovering. Priser er angivet m2 etageareal Solceller Solceller på tag Etablering af solcellepaneler på stativ på tag eller skrå tagflade. Hvis solcellepanelerne placeres i glastag fx over atrium kan de erstatte sikkerhedsglas, da de solceller er lamineret. Derved kan solcellepanelerne erstatte dyrt sikkerhedsglas og hvilket gør dem relativt billigere. Merpriserne er den samlede investering, I, minus udgifterne til byggeplads, stillads, tilsyn mv svarende til at solcellerne monteres samtidig med tagrenovering. Priser er angivet m2 etageareal. Bruttoliste over mulige energisparetiltag. Energibesparelser og økonomi vist for gennemsnitsbygning. Facader Udvendig efterisolering 200 mm isolering, (U = 0,2 W/m2K) Kan udføres på flere måder afhængig af konstruktionerne og arkitekturen. F.eks. facadesystem bestående af faste mineraludsbatts med udvendig puds eller skeletkonstruktion med mineraluld og færdig udvending beklædning. Den udvendige isolering skal tilpasse vinduer og andre udskæringer. Udvendig isolering ændrer bygningens arkitektur og er derfor ofte uegnet til bevaringsværdigt byggeri, men nye systemer kan tilpasses, så det oprindelige udtryk til en vis grad bevares. Ved oppudsning af eksisterende facade er ekstraomkostningen ved samtidig efterisolering væsentlig mindre

7 Indvendig efterisolering, Hulmursisolering Isolering af brystninger Refleksiv isolering 110 mm isolering, (U = 0,3 W/m2K) mm isolering, U = 0,3 0,5 W/m2K mm isolering, U = 0,3 0,5 W/m2K Indvendig efterisolering kan udføres på mange måder. Kan give gode varmebesparelser, men har mange ulemper. Bl.a. er den fugtteknisk vanskelig at udføre, reducerer det effektive boligareal og giver problemer med diverse tilslutninger. Det er meget vigtigt, at der monteres tæt og korrekt placeret dampspærre. Indvendig efterisolerings bør derfor normalt kun bruges i bygninger, hvor facadens udseende er bevaringsværdigt. Indvendig isolering er ofte besværlig at gennemføre pga. diverse el og vvs installationer, som skal tilpasses hvilket også fordyrer tiltaget. Indblæsning af isoleringsgranulat i ydervægge med hulrum mellem for og bagmur. Oplagt og ofte billig løsning i bygninger hvor der er mulighed for det. Isoleringstykkelsen og dermed besparelsen er begrænset af hulrummets tykkelse Indblæsning af isoleringsgranulat i brystninger hvor der er uisoleret hulrum, eller indvendig isolering bag smal ydervæg under vinduet. Oplagt og ofte billig løsning i bygninger hvor der er mulighed for det. Isoleringstykkelsen og dermed besparelsen er begrænset af hulrummets/ydermures tykkelse Et lag reflektiv isolering Refleksiv isolering reklameres ofte som super isolering, i traditionel uisoleret men er i virkeligheden en relativ dyr og dårlig isolering. Ved ydervæg giver ca U = korrekt montering svarer refleksiv isolering til 5 6 cm 0,6 W/m2K almindelig mineraluld ? Vakuumisolering. Varmeledningsevne ca. 0,008 W/mK Vakuumisoleringsplader kan opnås ganske lav U værdi selv med beskedne tykkelser og er derfor velegnet til renovering. Isoleringsevnen kan være 2 til 5 gange så god som almindelig isolering. Vakuum isolering er til gengæld en meget dyr løsning. For at være rentabel skal vakuumisolering have en holdbarhed som er lige så lang som ydervægskonstruktionen (mere end 50 år). Hvis forseglingen bliver utæt suges luft ind og U værdien stiger, vakuumeffekten forsvinder. materialet bevarer dog en varmeledningsevne som er lavere end for traditionel isolering. Vakuum isolering er stadig på eksperimental stadie, hvorfor det ikke er muligt at angive en pris.? Tag/Loft Flade tage. Udvendig 250 mm isolering, U = efterisolering 0,15 W/m2K Flade tage. Indvendig efterisolering 175 mm isolering, U = 0,2 W/m2K Udvendig efterisolering af flade tage foretages ofte i forbindelse med renovering af eksisterende konstruktion pga. fugt skader. Udføres med isoleringaplader med høj trykstyrke af fx mineraluld, polystyren eller celleglas. Besparelsespotentialet er meget afhængigt af eksisterende isoleringstykkelse Indvendig efterisolering er en mulighed, men har mange ulemper. Bl.a. er den fugtteknisk vanskelig at udføre og kan giver problemer med diverse installationer placeret under loftet

8 Etageadskillelse mod uopvarmet loftrum 250 mm isolering, U = 0,15 W/m2K Isolering af etageadskillelsen mod uopvarmet loftsrum er simpel og billig af udfører. Isoleringen kan både udføres med plademateriale af fx mineraluld eller med granulater som fx papiruld. Besparelsespotentialet er meget afhængigt af eksisterende isoleringstykkelse Skrå tage, 250 mm isolering, U efterisolering. = 0,15 W/m2K Skunk, efterisolering. 140 mm isolering, U = 0,25 W/m2K Vinduer Nye vinduer med energiruder Nye lavenergivinduer med 3 lags energiruder Nye energiruder, 2 lags Nye energiruder 3 lags. Forsats eller koblede rammer m. et lag glas m. hård lavemissionsbelægni ng (1+1) Forsats eller koblede rammer m. 2 lags energirude (1+2) Forsatsrammer på eksisterende vindue med termorude. (2+1) (Uw = 1,5 W/m2K) (Uw = 0,8 W/m2K) (Ug = 1,1 W/m2K) (Ug = 0,6 W/m2K) (Uw = 1,7 W/m2K) (Uw = 1,2 W/m2K) (Uw = 1,2 W/m2K) Efterisolering af tagkonstruktion udføres ofte i forbindelse med renovering taget som fx udskiftning af tegltag og/eller etablering af undertag. For at få plads til isoleringen kan det være nødvendigt at hæve tagkonstruktionen. Pris er angivet som ekstraomkostning ved samtidig udskiftning af tagsten. Efterisolering af skunkrum er ofte en simpel løsning som er billig at udføre. Kræver sjældent konstruktive ændringer, men det er vigtigt at sikre tætheden af dampspærren for at undgå fugtproblemer og uønskede luftgennemstrømning af isoleringslag. Udskiftning af vinduer til nye vinduer med energiruder med varm kant. Udskiftning af eksisterende 2-lags vinduer til nye vinduer med 3-lags energiruder og optimeret ramme/karmprofiler og varm kant. Kræver ofte vinduer med større rudepartier, hvorfor det arkitektoniske udtryk kan blive noget forandret. (et-fags vinduer) Udskiftning af 2-lags termoruder i eksisterende vinduer til lavenergiruder. Prisen afhænger meget af rudestørrelsen. Mindre rudepartier koster forholdsmæssigt mere. (et-fags vinduer) Udskiftning af 3-lags termoruder i eksisterende vinduer til 3-lags lavenergiruder. Prisen afhænger meget af rudestørrelsen. Mindre rudepartier koster forholdsmæssigt mere (et-fags vinduer) Montering af forsats- eller koblede rammer på eksisterende et-lags vinduer. (Dannebrogsvinduer) En god løsning for bevaringsværdige vinduer. Svarer energimæssigt til dannebrogsvinduer med to-lags energirude. Montering af forsats- eller koblede rammer med 2-lags energirude på eksisterende et-lags vinduer. (Dannebrogsvinduer) En god løsning for bevaringsværdige vinduer. Svarer energimæssigt til dannebrogsvinduer med tre-lags energirude. Montering af forsatsvindue på eksisterende vinduer med to-lags ruder. Sjældent anvendt princip. Kan være hvis man ønsker at bevare eksisterende vindue udadtil, eller hvis rudeudskiftning er meget dyr eller besværlig i for eksempel småsprossede vinduer mer termoruder. Normalt kan det bedre betale sig, at udskifte de eksisterende termoruder til nye 2- eller 3-lags energiruder

9 Ventilationsvinduer (U w = 0,8 1,2 W/m 2 K) Ventilationsvinduer er multifunktionelle vinduer, som består af to ruder adskilt af et stort hulrum med luft. Ved at åbne dele af af det udvendige vindue for neden og det indvendige for oven eller vha regulerbare friskluftventiler strømmer den friske udeluft ind for neden i vinduet, op gennem hulrummet og ind i bygning gennem den øverste del af vinduet. På vej op gennem hulrummet mellem de to ruder sker der en forvarmning af udeluften, som sikrer at den sendes ind i bygningen ved en højere temperatur. Forvarmningen af luften afhænger af luftmængden og egenskaberne af vinduet, f.eks. om der er et- eller to-lags rude indvendig. Ovenlys (Uw = 1,5 W/m2K) Udskifte eksisterende ovenlys til nyt energimæssigt forbedret ovenlys Kælder, terrændæk Isolering af kælderloft (Uw = 0,3 W/m2K) Isolering af terrændæk Isolering af fundament Ventilation Udskifte ventilatorer SEL= 1,3 2,0 kj/m3 Montere varmegenvinding Varmegenvinding via luft/vand varmepumpe Udskiftning af komplet ventilationsanlæg Behovsstyret ventilation n vgv = 0,85 SEL= 1,4 2,0 kj/m3, n vgv = 0,85 Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder. Montering af mineraluld eller polystyrenplader på undersiden af kælderloft. Alternativ: indblæsning af isoleringsgranulat i etageadskillelse af træ. Ældre ventilationsanlæg har ofte en meget ringe virkningsgrad sammenlignet med moderne aggregater. Udskiftning af motor og/eller ventilator reducere elforbruget og vil også reducerer støjbelastningen. Ældre anlæg er ofte udført uden varmegenvinding eller med væskekoblede varmevekslere. Etablering af moderne varmeveksler i form af rotorveksler mindsker ventilationstabet betragteligt. Det er en forudsætnign at anlægget er opført som balanceret ventilation og at indblæsning og udsugning er placeret sammen. 3Alternativt til varmegenvinding via veksler kan der etableres varmegenvinding via varmepumpe. Kondensatordelen af varmepumpekredsen placeres i afkast aggregatet. Komplet udskiftning af mekanisk ventilationsanlæg med effektiv varmegenvinding og ventilatorer. Det forudsættes at der er god plads til kanaler og andre nødvendige installationer. Behovsstyret ventilation hvor ventilationsmængden styres efter temperatur og CO2 niveau kan forbedre komforten og sænke den gennemsnitlige ventilationsmængde. Etablering af behovsstyret ventilation vil dog ofte kræve omfattende ombygning af kanalsystem, aggregater og styring og er sandsynligvis kun aktuel i forbindelse med anden renovering af ventilationsanlæg

10 Hybridventilation Køling Tunge indervægge Faseskiftende materialer i indervægge kombination af mekanisk og naturlig ventilation. Kan udføres på flere måder. F.eks. køre med naturlig ventilation når det er tilstrækkelig til at opretholde tilfredsstillende indeklima og i perioder med større interne belastninger eller stort solindfald anvendes mekanisk ventilation (med varmegenvinding). Ventilatorunderstøttet naturlig ventilation er også en mulighed. Her suppleres den naturlige ventilation med ventilatorer som understøtter det naturlige drivtryk. Ventilatorer placeres i aftrækskanaler eller i centralt afkast på taget. Et minus er at det er svært at lave varmegenvinding på systemet. Det er dog ofte muligt at etablere en vis varmegenvinding vha. en varmepumpe som overfører varme fra afkastet til Ved at benytte gipsplader med faseskiftende materiale som fx Knauff PCM smartboards, Kan lette konstruktioner opnå en termisk kapacitet som tunge betonkonstruktioner. Det betyder at konstruktionerne er meget længere tid om at blvie varmet op og kan holde på varmen/køligheden meget længere. Det reducerer evt. kølebehov og øger komforten Naturlig ventilation Naturlig natventilation Udnyt den kølige natteluft til køling ved at naturlig ventilation køler bygningen ned i løbet natten. Kan kræve ombygning g af vinduer således at indbrud ikke kan foregå gennem vinduesåbninger. Effektiv natkøling vil nogle gange kræve automatisk styring af vinduesåbningerne. kan med fordel kombineres med ventilationsvinduer Hybridventilation Hybridventilation Komfort ventilation i sommerperiode kan opnås med automatisk styret naturlig ventilation. Herved kan den mekaniske ventilation reduceres eller helt slukkes i sommerperioden. Grundvandskøling 20 Havvandskøling 20 Varmeanlæg Rørisolering To strenget varmefordeling Montere mm rørisolering Ekstra afkøling Montering af rørisolering på varmtvands cirkulationsrør eller på varmefordelingsrør i kælder og andre strækninger i uopvarmede rum som fx skunk eller loft. Merpriserne udtrykker de ekstra omkostninger ved at tilføre (ekstra) isolering i forbindelse med at der foretages andre arbejder på installationerne eller meromkostningen for at tilføre tykkere lag isolering end standardtykkelsen. Ændre et strenget varmefordelingsanlæg til et to strenget indreguleret varmefordelingsanlæg med dorindstillet termostatventiler. Giver ekstra afkøling af fjernvarmevandet på 5 10 C og bedre komfort for de sidste radiatorer på strengen, da der er større effekt til rådighed. Prisen afhænger meget af hvor let det er at trække nye rør ogom de må være synlige Termostatventiler Bedre styring af varme Udskifte gamle manuelle radiatorventiler med termostatventiler med forindstilling

11 Ny varmeveksler Ny varmeveksler Udskiftning af ældre varmeveksler med ny varmeveksler med mindre varmetab og højere effektivitet. Pris og besparelse er per kvadratmeter etageareal. Priser og energibesparelser er angivet som samlede værdier for hele bygningen Isolering af varmeveksler Isolering af varmtvandsbeholder Sænke temperatur i varmtvandsbeholder Montering af isolering på varmeveksler. Merpriserne udtrykker de ekstra omkostninger ved at tilføre (ekstra) isolering i forbindelse med at der foretages andre arbejder på installationerne eller meromkostningen for at tilføre tykkere lag isolering end standardtykkelsen. Priser og energibesparelser er angivet som samlede værdier for hele bygningen Montering af isolering på varmtvandsbeholder. Merpriserne udtrykker de ekstra omkostninger ved at tilføre (ekstra) isolering i forbindelse med at der foretages andre arbejder på installationerne eller meromkostningen for at tilføre tykkere lag isolering end standardtykkelsen. Priser og energibesparelser er angivet som samlede værdier for helebygningen Ved at sænke temperaturen i varmtvandsbeholderen kan varmetabet reduceres. For at undgå legionella bør temperaturen dog ikke sænkes under 55 C. Priser og energibesparelser er angivet som samlede værdier for hele bygningen Vejrkompensering Ved at styre varmeanlægget efter udetemperaturen kan fremløbstemperaturen holdes på optimalt niveau hvilket kan reducere varmetabet. Priser og energibesparelser er angivet som samlede værdier for hele bygningen. Indregulering af Indregulering af varmeanlægget vil ofte forbedre anlægget, bedre afkøling anlæggets drift og dermed give en bedre afkøling af systemet som vil resultere i energibesparelser. Priser og energibesparelser er angivet som samlede værdier for hele bygningen Sænke Ved at sænke fremløbstemperaturen i varmeanlægget kan fremløbstemperatur varmetabet reduceres. Priser og energibesparelser er angivet som samlede værdier for hele bygningen. Systematisk registrering af energiforbruget. Jævnlig aflæsning målere og vurdering af forbrugene muliggør en hurtig udbedring eller afklaring af ellers ubemærkede uregelmæssigheder. Erfaringsmæssigt medfører energistyring energibesparelser på 5 10 % af forbruget. (KE, 2009). Priser og energibesparelser er angivet som Energistyring samlede værdier for hele bygningen Cirkulationspumper A mærket cirkulationspumpe Elbesparelse Udskifte trinreguleret cirkulationspumpe med A mærket trinløs cirkulationspumpe. Priser og energibesparelser er Solafskærmning

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sofievej 40-246 Sofievej 40 9000 Aalborg ens energimærke: Gyldig fra 27. oktober 2014 Til den 27. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning nr.: 200020346 Gyldigt 5 år fra: 14-09-2009 Energikonsulent: Thomas Thorsen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as

BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning nr.: 200020346 Gyldigt 5 år fra: 14-09-2009 Energikonsulent: Thomas Thorsen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rentemestervej 004 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 Erstatter energimærkning nr.: 111111 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus

Læs mere

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energirapporter udarbejdet af Teknologisk Institut April 2012 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag 3: Energirapporter Teknologisk Institut ENERGIGENNEMGANG AF ENRUM

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Thorvaldsensgade 11 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010

Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010 Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010 Indledning Ved udskiftning af alm glødepærer til sparepærer er det med virkning pr. 1. marts 2010 besluttet, at standardværdien sættes til 0, som en konsekvens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 223 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-056824 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Jensløvs Tværvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-096613-001 Energikonsulent: Ole Holck Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 461-629032 Energimærkning nr.: 200010960 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009 Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-629032 Energimærkning nr.: 200010960 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009 Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pæregrenen 43 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-629032 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere