Miljøhensyn i byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøhensyn i byggeri"

Transkript

1 Miljøhensyn i byggeri Enfamiliehuse Februar 2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF BYGGERIET... 4 Bygningens orientering... 4 Solvarme og afskærmning... 5 Varmelagringsevne... 5 Zoneopdeling af bygningen... 5 MATERIALER... 6 Generelt... 6 Massive træelementer... 6 Trykimprægneret træ... 7 Vaccuumimprægneret træ... 8 PVC fri produkter... 8 Afgasning... 9 Isolering... 9 Gulve Lakerede/olierede trægulve Maling og grunder Lime, spartel- og fugemasser VENTILATION Naturlig ventilation VARME Solfanger Varmeanlæg Varmtvandsbeholder Lavtemperatur Individuel varmeforsyning Rørføring Vinduer og døre Passiv solvarme Isolering EL Belysning Automatisk styring af belysningsanlæg Hårde hvidevarer Solceller Udnyttelse af dagslys VAND Toiletter Vandarmaturer Regnvand Spildevand i det åbne land AFFALD Byggefasen Generelt KILDER TIL VIDEN

3 FORORD Byggeriet tegner sig for op mod halvdelen af vores energi- og ressourceforbrug. Samtidig har bygningers indretning og indeklima stor betydning for vores velbefindende. I Ringsted vil der blive opført mange nye bygninger i de kommende år ikke mindst på kasernen, hvor kommunen sælger grunde til omkring 1300 nye boliger, skole, plejecenter, institutioner, et lokalt butikscenter mm. Byrådet ønsker, at energi- og ressourceforbrug tænkes ind i byggeriet. Miljørigtige løsninger vil ofte, hvis de tænkes ind i byggeriet fra starten, kun medføre en let øget anlægsinvestering, som efter få år opvejes af driftsbesparelser ved lavere forbrug af el, vand, varme mv. Som sidegevinst får man ofte et sundere indeklima, for eksempel ved bevidst brug af naturlig ventilation og ved omtanke i valg af indendørs materialer og overfladebehandling. Disse forhold er kun til en vis grad reguleret gennem byggelovgivningen. Byrådet har derfor vedtaget to hæfter med krav og anbefalinger. De gælder, når bygherren køber jord af kommunen, for eksempel på kasernen. Desuden gælder de for offentligt støttet byggeri (almene boliger og byfornyelse) og selvfølgelig, når kommunen selv er bygherre. Det ene hæfte henvender sig til dem, der opfører et enkelt enfamiliehus. Her er flest anbefalinger. Det andet hæfte med lidt flere krav henvender sig til bygherrer, der opfører større bebyggelser: rækkehuse, etageboliger, institutioner, erhverv mm. I byggebranchen kommer der til stadighed ny viden og nye tekniske løsninger. Byplan- og Boligudvalget vil derfor løbende revidere hæfterne efter behov. Byggeloven har til formål: - at sikre, at bebyggelsen udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende, - at sikre, at bebyggelsen og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug og vedligeholdes forsvarligt, - at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt ressourceforbrug i bebyggelser, - at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt råstofforbrug i bebyggelser. Disse hensyn er delvis tilgodeset gennem byggelovgivningens krav. Som supplement hertil har Ringsted Kommune udarbejdet dette hæfte med krav og anbefalinger til miljøhensyn i byggeriet. 3

4 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF BYGGERIET Bygningens orientering Det bør overvejes, hvordan man opnår mest muligt dagslys, samtidig med at man undgår for stort varmetab om vinteren og overophedning om sommeren. På sydsiden bør vinduesfladernes andel udgøre mindst 40% og højst 60%. Ved større vinduesarealer er den ekstra energigevinst mindre end de energitab, der vil forekomme. Om vinteren på grund af varmetabet, om sommeren på grund af behov for ekstra afskærmning/afkøling. På nordsiden bør vinduesarealerne ud fra en energimæssig betragtning ikke udgøre mere end 10% af facadearealet. Den bedste udnyttelse af passiv solvarme fås, hvis huset vendes, så den længste facade er mod syd. Anbringes store vinduesarealer her, kan sollys og varme trænge dybt ind i huset. Samtidig vender tagfladerne rigtigt i forhold til opsætning af solfangere eller solceller. En bygning, der er åben mod nord og lukket mod syd, bruger 30 % mere energi end en, der er åben mod syd og lukket mod nord. I vinterhalvåret får øst- og vestfacaden kun halvt så meget sol som sydfacaden. Man kan dog dreje bygningen op til 40 væk fra syd, hvilket kun vil reducere energigevinsten med ca. 7%. Bygningens orientering 4

5 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF BYGGERIET Solvarme og afskærmning Det bør overvejes at indrette bygningen, så de lave solstråler kan nå dybt ind om vinteren. Ligeledes bør overvejes muligheden af en uopvarmet udestue eller lignende for at udnytte den passive solvarme. Udestue med stengulv, som holder på varmen om vinteren. Vær opmærksom på at sikre passende skygge om sommeren, f.eks. i form af løvtræer, tagudhæng eller persienner mod syd. Varmelagringsevne Indendørs bør anvendes materialer med en god varmeledningsevne/varmekapacitet med henblik på bedst mulig udnyttelse af den passive solvarme. Naturstensgulve og tunge indvendige vægge - f.eks. kalksandsten eller lersten - har den evne, at de opvarmes langsomt af solindstrålingen og bevarer varmen, efter at solen er gået ned. Tunge materialer kan ligeledes afhjælpe overophedning om sommeren, idet de optager varmen og dermed bidrager til at holde temperaturen behagelig indendørs. Varmen kan afgives igen om natten, ved at man åbner vinduerne. Køkken Bad Værelse Værelse Stue Værelse Zoneopdeling af bygningen Rum, hvor temperaturen af praktiske grunde bør være lav, eller hvor man kun opholder sig i kort tid ad gangen, kan med fordel vende mod nord. Det gælder for eksempel bryggers, soveværelse og toilet/ bad. På denne måde danner de en overgangszone fra den kolde side af huset mod de opvarmede opholdsrum. 5

6 MATERIALER Træ med PEFC-mærket Svanen Generelt Der bør kun anvendes naturlige/genanvendelige materialer som tegl, lersten, beton, træ, stål, glas, gipsplader og natursten til byggeriets væsentlige dele (dvs. til facader, tag, vægge, gulve og lofter). Undgå produkter, der indeholder stoffer, som er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (se litteraturlisten). Vælg materialer og produkter med lang levetid. Byggematerialer, der efter endt levetid kun kan bortskaffes ved deponering, bør undgås. Der bør vælges miljø- og energimærkede byggevarer, hvor det er muligt. Ved naturlige/genanvendelige materialer forstås, at de: - består af råstoffer, der stadig forefindes i rigelige mængder, og/eller der er mulighed for en høj grad af genanvendelse - ikke indeholder miljø- eller sundhedsskadelige stoffer. Tagpap er kun i begrænset omfang genanvendeligt og har en relativt kort levetid. Som alternativ til tagpap kan f.eks. anvendes, stålplade, aluminiumsplade, eternit eller tagfolie baseret på gummi. Blomsten Liste over miljømærkede produkter Produkter der kan fås med miljømærke: Maling og Lakker Tekstiler, Gardiner Fyr, Brændeovne Byggeplader Gulve Vinduer Møbler Havemøbler Kompostbeholder Vaskemaskine Komfur Se også Lersten Anvendes som halv- og helstensmure. I bærende konstruktioner. Indermure, som er fugt- og varmeregulernde Massive træelementer Ved bærende konstruktioner er bagmurs- og etagedækelementer af massivtræ et godt alternativ til betonelementer. FSC Indeklimamærket Ler anvendt i husbyggeri har gennem århundrede modstået det danske klima. Lerets vandaktive egenskaber gør, at det virker som en fugtbuffer. Lervæggens høje vægtfylde modvirker temperaturudsving. Begge dele medvirker til et godt og behageligt indeklima. Massive træelementer af sømmede, kantstillede brædder giver ved fremstillingen en betydelig lavere miljøbelastning end letbetonelementer. Der er tale om et råstof, som er let at genskabe og let at bortskaffe. Også den samlede væg med ydermur, isolering og bagmur giver en mindre miljøbelastning. Elementerne har gode byggetekniske egenskaber og en høj styrke. Ved anvendelse til etagebyggeri kræves sprinkleranlæg. 6

7 MATERIALER Krav Trykimprægneret træ Der må ikke anvendes trykimprægneret træ, bortset fra: - konstruktioner med jordkontakt, - skjulte konstruktioner, som er svære at vedligeholde og reparere, - brandtrykimprægneret træ, som anvendes til klasse 1- beklædning. Hvis der anvendes trykimprægneret træ, skal det være dansk/nordisk NTR-mærket træ og klassificeret A (i jord) eller AB (over jord). Det betyder, at træet er imprægneret med midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Der skal vælges konstruktive løsninger, som beskytter træet, hvorved trykimprægneret træ ofte kan undgås. Trykimprægneret træ anvendes i meget stort omfang til udendørs træ, f.eks. udvendig bræddebeklædning, plankeværker, carporte mv. Ved trykimprægnering anvendes kobber og borsyre, som er meget giftigt for vandmiljø og plantevækst, ligesom trykimprægneret træ giver miljøproblemer ved bortskaffelse. Hvis det, der bygges, ikke har jordkontakt, er der normalt ingen grund til at vælge trykimprægneret træ. Der kan alternativt anvendes - varmebehandlet træ, f.eks. Thermowood eller Celloc - træsorter, som ikke er nødvendige at imprægnere, f.eks. douglas, cypres, azobé, bilinga eller robinie. De to førstnævnte typer anbefales dog ikke til brug ved jordkontakt.træsorter som eg, teak, tuja og Western Red Cedar har en god naturlig holdbarhed - også i kontakt med jord. Træ med en lang, naturlig holdbarhed koster i dag noget mere end trykimprægneret, og der er i øjeblikket et begrænset udbud. Til mange formål vil det være tilstrækkeligt at bruge ubehandlet træ, som evt. males. Ubehandlet rødgran koster ca. 25 % mindre end trykimprægneret træ. Ubehandlet rødgran og lærk af god kvalitet har i fri luft en holdbarhed på år. Behandlet og vedligeholdt er holdbarheden endnu længere. 7

8 MATERIALER Vakuumimprægneret træ Det anbefales at undgå vakuumimprægneret træ. Vakuumimprægnering anvendes hovedsagelig til vinduer og døre. De aktive stoffer (svampemidler) er ikke så giftige som de stoffer, der bruges til trykimprægnering. Men i produktions-processen er der et stort energiforbrug, og der anvendes organiske opløsningsmidler. Ved en nyere metode, Flowcoating,, er elforbruget og varmeforbruget i produktionsprocessen samt udledningen af organiske opløsningsmidler reduceret væsentligt.ved at vælge vinduer og døre med en høj andel af kernetræ (80-100%) opnås en god, naturlig holdbarhed og lang levetid. Det er fortsat nødvendigt at supplere med en overfladebehandling med svampemidler. Zinktagrende PVC fri produkter: Følgende produkter og lignende bygningsdele bør være fri for PVC og andre såkaldte halogener: Kabler og kabelbakker, tagrender og nedløbsrør, rør og ledninger til og i faste installationer, toiletsæder, fodlister/ fejelister, dørkarme, døre og vinduer, gulvbelægning, loftbeklædning og sternbrædder. Der bør ikke anvendes vinyl, som indeholder PVC. PVC indeholder en række miljøbelastende stoffer, der kan give anledning til miljøproblemer i affaldshåndteringen. Som alternativ kan anvendes PP og PE produkter, der i de fleste tilfælde kan fås til samme pris eller billigere. Danske producenter markedsfører halogenfrie kabler og ledninger til samme pris som PVC kabler. Ståltagrender anvendes mere og mere - i dag udgør de ca. 50 %. Ståltagrender har samme pris eller er lidt billigere i indkøb end plasttagrender. Zinktagrender med større holdbarhed er væsentlig dyrere. I stedet for vinyl vil det som regel være muligt at anvende en anden løsning. For eksempel en konstruktion med svalehaleplade og fliser eller en støbt bund med gummimembran og fliser. 8

9 MATERIALER Afgasning Ved planlægningen af et byggeprojekt bør der i tidsplanen afsættes en periode til afgasning af stoffer og materialer før ibrugtagningen. Overfladebehandlinger bør have hurtig og minimal afgasning. Vælg sunde materialer Det bør sikres, at almindeligt vedligehold ikke belaster indeklimaet. Isolering Hvor det er hensigtsmæssigt og brandteknisk forsvarligt, bør der anvendes alternative isoleringsmaterialer som hør, eps, perlite, papiruld m.m. Til næsten alle formål findes der et alternativt isoleringsprodukt, som både, hvad angår varme-, brand-, og lyd-isolering kan måle sig med de traditionelle produkter.herudover er der fordele for arbejdsmiljøet, indeklimaet og det ydre miljø.til isolering eller fugning bør polyurethanskum og lignende fravælges, da det vanskeliggør genanvendelse af tegl, beton mm. Desuden er det sundhedsskadeligt og farligt at indånde. Hørmark 9

10 MATERIALER Gulve For trægulve af andre træarter end fyr, gran, bøg, ask, ahorn, birk eller eg bør det dokumenteres, at der ikke afgives stoffer i mængder, der giver indeklimaproblemer. Lakerede/olierede trægulve Trægulve bør være lakerede/ olierede fra fabrikken. Ved efterbehandling bør anvendes produkter med MAL-kode 00-1 svarende til vandbaserede produkter. Indeklima mærket 10

11 MATERIALER Maling og grunder Der bør kun anvendes uden - og indendørsmaling med MAL-kode Gulvmaling bør maksimalt være med malkode 00-5, svarende til f.eks. 2-komponent maling uden organiske opløsningsmidler. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan naturmaling som f.eks. kalkfarver, silika -, cement- og linoliemaling anvendes. MAL-kode 00-1 er den laveste. Det er nødvendigt at anvende et svampemiddel i forbindelse med udvendig malerbehandling. Dog ikke ved brug af kalkfarver. Der er normalt tilsat svampemiddel til udendørsmaling. Linolie grundingsolie kan påføres med sprøjte, hvilket er meget arbejdsbesparende. Lime, spartel- og fugemasser Lime, vægspartelmasser og ind -og udvendige fugemasseprodukter bør være med MALkode 00-1 og uden organiske opløsningsmidler. Brug af lime, spartel- og fugemasser bør minimeres. 11

12 VENTILATION Der er et højt energiforbrug knyttet til ventilation. Over 10% af Danmarks samlede elforbrug går til drift af ventilatorer. Det er derfor vigtigt at overveje behovet og styringen af ventilationen. Ventilationsbehovet er bl.a. afhængigt af rumvolumen, solindfald/temperatur, materialers afgasning, antal brugere, aktivitet i lokaler mm. Naturlig ventilation Der bør anvendes naturlig ventilation, hvor det er muligt. Den bedste løsning fås, hvis den kombineres med en solvæg, se side 16. Naturlig ventilation indtænkes i projekteringsfasen af byggeriet. 12

13 VARME Ringsted Kommune har i mange år løbende arbejdet med optimering, varmeisolering og varmesystemer i egne bygninger. Det er dog stadig vigtigt at fokusere på dette område, idet der stadig er muligheder for at minimere varmeforbruget og udnytte gratis varme i bygninger. Ringsted Kommunes mål er en generel og fortsat reduktion af varmeforbruget. Solfanger monteret på tagkonstruktion Solfanger Tagkonstruktioner bør udføres, så de er forberedt for etablering af solfanger eller solceller. Forberedelse af tage for solfangere handler primært om dimensionering og orientering og er ikke forbundet med væsentlige omkostninger. Varmeanlæg Der bør installeres termostater til regulering af rumopvarmningen. Radiatorerne behøver ikke at være under vinduerne, hvis disse er monteret med energiglas. Varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholder bør være forberedt til solvarme. Solvarme i fjernvarmeområder er p.t. ikke rentabelt. Ved statstilskud eller stigende energipriser kan de blive økonomisk fordelagtige. Lavtemperatur Nye varmeanlæg bør dimensioneres, så de er egnede for lavtemperaturfjernvarme. Lavtemperatur betyder, at temperaturen i fjernvarmerørene fra kraftvarmeværket kan nedsættes. På den måde skabes en større energiudnyttelse til elproduktion og et mindre varmetab i fjernvarmenettet. 13

14 VARME Individuel varmeforsyning Uden for områder med kollektiv varmeforsyning (fjernvarme, naturgas) bør anvendes CO 2 -neutral opvarmning. F. eks. rapsolie, træpiller og brænde. Rørføring Bebyggelsesplanen bør udformes, så rørføringer bliver kortest mulige for derved at minimere ledningstabet. Rørisoleringen bør optimeres og rørene placeres, så varme og kolde rør ikke påvirker hinanden. 14

15 VARME Krav Vinduer og døre Vinduer og døre skal være klassificeret inden for mærkningsordningen Energimærkning af vinduer og ruder. U-værdien på den samlede konstruktion må max. være 1,5 W/m 2 K. Anvendes der vinduer med ruder under 0,4 m², må disse ruders U-værdi max være 1,1 W/m² K. Ved renovering bevares de eksisterende vinduer som udgangspunkt, men konstruktion af enkeltlagsglas erstattes med konstruktion af flerlagsglas (energirude, energiglas). U-værdien er et mål for varmetabet gennem ruden. Jo lavere U- værdi, jo lavere varmetab. A-mærket svarer til 1,1 W/m 2 K. En bolig kan pr. 10 m 2 vinduesareal spare ca kwh om året med A-mærkede ruder set i forhold til almindelige termoruder. Merprisen på energiruder er 10-15%. Tilbagebetalingstiden er 4 til 6 år. Ved montering af forsatsruder må den samlede U-værdi på rudekonstruktionen max. vær 1,5 W/m 2 K. Ved udskiftning af termoruder i eksisterende rammer må de nye ruders U- værdi max. være 1,3 W/m 2 K. Termorude Energirude Vinduer Det bør overvejes at montere 3-lags energiruder med en endnu lavere U-værdi (under 1,1 W/m 2 K). Hvis vinduer skal udskiftes, kan man overveje at øge vinduesarealerne på sydvendte facader f.eks. i form af franske altaner med energirude. En stor del af den varme, som boligen afgiver til omgivelserne, forsvinder ud gennem vinduerne. Når man anvender energirude, bliver varmetabet gennem vinduerne reduceret med 40-50%. Et større vinduesareal med energirude bidrager til boligens opvarmning og giver mere dagslys. 15

16 VARME Principskitse af solvæg Solvægge I al sin enkelhed består en solvæg af en gennemsigtig plade f.eks. glas, der er monteret 2-3 cm foran ydervæggen. Varmen fra solen optages både i væggen og den cirkulerende luft. Der er flere typer, den her viste er en Trombé væg. I højisolerede huse kan væggen dække 15-25% af varmebehovet. Passiv solvarme Det bør overvejes, om bebyggelsen kan indrettes, så den udnytter passiv solvarme. Det kan f.eks. ske ved: - bygningens og vinduernes orientering, - vinduernes størrelse og opbygning, - anvendelse af glasbygninger mod øst/vest, - anvendelse af solvægge - materialevalg og udformning, der sikrer varmefordeling og oplagring. Der bør etableres solvægge på facader, hvor det er hensigtsmæssigt. Passiv solvarme er ikke noget nyt, idet alle bygninger med vinduer automatisk opvarmes mere eller mindre med passiv solvarme. Passiv solvarme går i al sin enkelhed ud på at udnytte solindstrålingen til bygningsopvarmning uden brug af aktive, tekniske anlæg og uden tilførsel af hjælpeenergi. Passiv solvarme virker i hele husets levetid, er vedligeholdelsesfri og medfører oftest ingen eller kun en lille merinvestering i anlægsfasen. Isolering Det bør overvejes at øge varmeisoleringen i forhold til bygningsreglementets krav. Undersøg fordele og ulemper ved alternative isoleringsmaterialer. Ved renovering bør udføres efterisolering af facader, gavle og tagkonstruktioner, hvor det er hensigtsmæssigt. Hvis radiatorer tages ned og vinduer udskiftes, bør en indvendig facadeisolering overvejes. 16

17 EL Elforbruget er stigende. Det skyldes blandt andet øget brug af diverse elektriske apparater. Det er derfor nødvendigt at tænke sig grundigt om, når der investeres i nye apparater og belysning. Det er muligt at reducere elforbruget ved at vælge A-mærkede apparater og lamper, hvor der kan monteres energisparepærer, samt ved at reducere standby-forbrug. EL Det gennemsnintlige daglige elforbrug i en husholdning fordeler sig således: Køleskab/fryser 20% Belysning 17% TV/video/stereo/PC 15% Vaskemaskine/tørretumbler 12% Madlavning 11% Opvaskemaskine 5% Fyr/cirkulationspumpe 9% Diverse 11% Belysning Det anbefales, at der anvendes lamper med plads til montering af lavenergi-lyskilde (f.eks. energisparepærer) Det anbefales, at der vælges lamper med høj virkningsgrad. Halogenbelysning bør hovedsageligt anvendes som effektbelysning. Anvendes halogenbelysning som grundbelysning, er det vigtigt, at der ikke installeres flere halogenpærer end der er behov for. Elforbruget reduceres op til 80%, når man anvender lavenergilyskilder. Levetiden på lavenergilyskilde er 12 gange længere. Høj virkningsgrad på en lampe betyder, at der skal anvendes færre armaturer i et belysningsanlæg, og det giver dermed et lavere elforbrug. Når halogenbelysning bliver anvendt som grundbelysning, monteres der oftest langt mere lys pr. kvadratmeter, end der egentlig er behov for. Det skyldes blandt andet halogenbelysningens mange spændende løsningsmuligheder med indbygning, wire osv., og at halogenbelysning sælges i sæt af flere enheder. Der forekommer en høj varmeudvikling ved montering af mange halogenpærer. Automatisk styring af belysningsanlæg Belysning af udendørsarealer bør styres med en PIR-føler. En PIR-føler tænder lyset, når den registrerer bevægelse, og slukker lyset efter et ønsket antal minutter. Elforbruget kan reduceres med op til 75% ved lysstyring. 17

18 EL Lavt forbrug Højt forbrug Hårde hvidevarer Det anbefales at investere i A- mærkede hårde hvidevarer. A-mærkede hårde hvidevarer har det laveste elforbrug. Der spares % af elforbruget ved at vælge en A-mærket hård hvidevare frem for en B- mærket hård hvidevare. Solceller Det bør overvejes, om der kan etableres solcelleanlæg med nettilslutning. Solceller producerer strøm og er en vedvarende energikilde. Solcelleanlæg er endnu ikke økonomisk rentable. Udviklingen inden for området gør, at anlæggene hele tiden bliver billigere og mere effektive. Solceller kan integreres som et arkitektonisk element i tagdækning og facader. Udnyttelse af dagslys Byggeriet bør orienteres og indrettes således, at dagslyset udnyttes bedst muligt. Følgende forhold har indflydelse på en god udnyttelse af dagslyset: - vinduesareal, - vinduesorientering, - lyse farver på vinduesrammer, - rigtigt valg af solafskærmning til vinduer. Læs endvidere under afsnittet Planlægning og projektering af byggeriet. Elforbruget reduceres, hvis byggeriet orienteres således, at dagslyset kan udnyttes. Ovenlys 18

19 VAND Den øgede opmærksomhed på vandbesparelser gennem de seneste 15 år har resulteret i, at det gennemsnitlige vandforbrug pr. person er reduceret fra ca. 62 m³ person/år til ca. 48 m³ person/år. Besparelserne skyldes blandt andet grønne afgifter, tekniske forbedringer og mere information. Der er dog stadig et stort besparelsespotentiale ved valg af installationer, vandbesparende sanitet og armaturer. VAND Det gennemsnitlige daglige vandforbrug i en husholdning er ca. 130 liter/ person, det svarer til ca. 48 m³ om året. Forbruget fordeler sig således: Personlig hygiejne 36% Toiletskyl 27% Tøjvask 13% Opvask/rengøring 10% Mad/drikke 7% Øvrigt 7% Toiletter Det anbefales, at der installeres toiletter med 3/6 liters skyl. Vandarmaturer Det anbefales, at der installeres vandbesparende armaturer med perlator. Vandarmaturerne bør maksimalt have en vandgennemstrømning på: - bruser - 9 l/min - køkken - 12 l/min - håndvask - 6 l/min Brusere bør være med termostatisk blandearmatur. Ældre toiletter skyller med 9-12 liter/skyl. Der opnås en vandbesparelse på ca. 50% ved at vælge toiletter med 3/6 liters skyl. En perlator blander luft i vandet, og det betyder, at skylleevnen bevares, selvom der bruges mindre vand. Perlator giver vandbesparelse på op til 50%. Ved brug af termostatisk blandearmatur har vandet den ønskede temperatur næsten med det samme, i modsætning til hvis brugeren selv skal blande vandet. 19

20 VAND Regnvand Regnvand kan med fordel opsamles, renses og genanvendes f.eks. til toiletskyl og tøjvask. Regnvand kan endvidere anvendes til bilvask, havevanding eller rekreative vandmiljøer. Vandkvalitet afhænger bl.a. af fra hvilke overflader vandet opsamles. Jordbunden i Ringstedområdet består overvejende af et forholdsvist tykt lerlag. Generelt set er jordbunden derfor ikke velegnet til nedsivning af regnvand. Det anbefales, at jordbundsforholdene analyseres nærmere ved de enkelte byggeprojekter. I henhold til kommunens afløbsregulativ kan der gives prisreduktion på vandafledningsafgiften ved genanvendelse af regnvand. (gælder ikke havevanding). Spildevand i det åbne land Se gældende spildevandsplan. 20

21 AFFALD Meget af det affald, der smides væk hver dag, kan sagtens udnyttes meget bedre. Der er store ressourcer gemt i affaldet. Ringsted Kommune har en målsætning om at nedsætte mængderne samt udnytte ressourcerne i affald bedst muligt. Det betyder, at der allerede ved start af et byggeri skal overvejes, hvordan affaldsmængderne minimeres, sorteres og behandles. Krav Byggefasen Der skal afsættes plads til sortering. Affaldet skal sorteres efter Ringsted Kommunes vejledning om affaldssortering ved bygge- og anlægsaktiviteter. Ved korrekt sortering er det muligt at anvende helt op til 90% af byggeaffaldet. Generelt Affald skal sorteres i henhold til kommunens affaldsregulativ. Efter det gældende regulativ skal affaldet som minimum sorteres i fire fraktioner: - grønt affald - gråt affald - blandet papir - flasker og glas (afleveres i centrale containere) Alle med mulighed for at anvende komposten fra grønt affald på adressen skal hjemmekompostere. Alle andre typer affald afleveres på genbrugspladsen. Byggefasen Affaldsmængden i byggefasen bør minimeres ved bl.a. at bruge producenternes returordninger for emballager og restprodukter samt nedsætte spild af materialer. 21

22 KILDER TIL VIDEN Bøger Arkitektur og miljø: form, konstruktion, materialer og miljøpåvirkning. Rob Marsh m.fl. Arkitektskolens Forlag, Århus 2000 Byøkologiske løsninger: status for viden og erfaringer. Niels-Arne Jensen m.fl. Udarbejdet for boligministeriet, institut for planlægning (IFP) Danmarks Tekniske Universitet gode eksempler på byøkologi i byfornyelse, renovering, nybyggeri, lokalplaner, kommuneplaner og temaplaner. Dansk Byplanlaboratorium 1995 Den grønne by. Hans Pedersen, Modtryk Århus 1996 Den grønne telefonnøgle. Kjeld Hansen, Bæredygtighed Aps, 5. udgave 2002 Fra taget til toilettet om brug af regnvand fra tage i wc-skyld og vaskemaskiner. Pjece fra Erhvervs- og boligstyrelsen / Miljøstyrelsen 2002 Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Københavns Kommune 1999 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. By og Byg anvisning nr. 202, 2002 Træ diverse bøger om træ og træbeskyttelse Træbranchens oplysningsråd Økologisk byggeri; Idéer Eksempler Tips Vejledning. Thomas Schmitz-Günther, Könemann 1998, Dansk udgave 2000 Økologi og arkitektonisk kvalitet. Anne Beim m.fl. Arkitektskolens Forlag 2002 Økologi i parcelhuset. Henrik Grove, Modtryk 1998 Massivtræ i byggeriet Associerede Ingenører APS Træbranchens Oplysningsråd Links Boligministeriet Byg om med omtanke By og Byg. By og Byg. Om alternative isoleringsmaterialer Dansk Center for Byøkologi. Ecobuilding Homepage Elsparefonden: Energiruder Energistyrelsen Genbyg Grøn information - om forbrug og miljø Grønt Regnskab i hjemmet, el, vand, og varme Indeklima. Mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet Miljørigtig byggeri Miljøstyrelsen. Stoflisten over uønskede stoffer Miljømursten Organisationen for vedvarende Energi Sparepærer Standbyforbrug, Råd om Tropetræ FSC Træ er miljø Økologisk Byggeri, Landsforeningen 22

23 Udarbejdet af: Teknisk Forvaltning og Agenda 21, Ringsted Kommune Fotos: Steen Drozd Lund, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Thermo-Sol, Scanpix, Teknisk Forvaltning samt private Tegninger: Carsten Schlein og Teknisk Forvaltning Layout: Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune Svanemærket Papirkvalitet: Svanemærket Evolve Business 23

24 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej Ringsted Februar 2006

MILJØVENLIGT BYGGERI

MILJØVENLIGT BYGGERI LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN En introduktion til hvordan nybygninger, tilbygninger og ombygninger kan gøres mere miljøvenlige MILJØVENLIGT BYGGERI sund fornuft, men hvordan? 1 MILJØ ER SUND FORNUFT HVORDAN

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Fyrreparken 62 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-004024-014 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gydeagervej 11 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013668 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 56 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006061 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 3 Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-015746 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bautavej 2 Postnr./by: 7700 Thisted BBR-nr.: 787-131522 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Store Klingbjerg 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009701 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 6 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001430 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Isolere ydervægge 29 MWh Fjernvarme 13690 kr. 306975 kr. 22.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Isolere ydervægge 29 MWh Fjernvarme 13690 kr. 306975 kr. 22. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lansenervej 3A Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007299 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ll. Risemarksvej 12 Postnr./by: 5970 Ærøskøbing BBR-nr.: 492-003605 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. SIDE 1 AF 9 Adresse: Rojumvej 34 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024652-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nikolaikirkestræde 3 Postnr./by: 6800 Varde BBR-nr.: 573-029887 Energikonsulent: Mikael Roskjær Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Grønne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mejerivej 3 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001760 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gammel Byvej 003A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Runevænget 6 3300 Frederiksværk Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2013 Til den 12. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gartnervænget 46 Postnr./by: 4160 Herlufmagle BBR-nr.: 370-029959 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frøstjernen 1-37, 2-18 Frøstjernen 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2012 Til den 4. december

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 80 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009956 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 17C Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007440 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnehaven 1 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-517307-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af kælderydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 1100 kr. 30000 kr. 27.3 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af kælderydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 1100 kr. 30000 kr. 27.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bellisvej 36 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-005608 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere