Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken."

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på generalforsamlingen, hvilket blev vedtaget. Dirigenten gav herefter ordet til Lars Bacher, som fungerende formand. Formandens beretning Formand Lars Bacher, startede med at oplyse, at han beklagede, at han ikke i beretningen, som var udsendt som nyhedsbrev samt lagt på foreningens hjemmeside, havde fået anført tak til de frivillige som varetager opgaver i henh. Rønnebærret samt RAG, dette blev der så her rådet bod på. Beretningen kan læses på hjemmesiden under generalforsamling Dirigenten kunne oplyse, at der på generalforsamlingen var fremmødt 134 grundejere, yderligere var 45 grundejere repræsenteret ved fuldmagter, således at der på generalforsamlingen var repræsenteret 179 grundejere. Formandens beretning blev godkendt med akklamation. Fremlæggelse af revideret regnskab Forretningsføreren gennemgik regnskabet på overordnet niveau. Indtægterne oversteg budgettet med ca kr. mens udgifterne oversteg budgettet med ca kr. årets samlede resultat blev herefter ca kr. bedre end budgettet. Varmeregnskabet er påvirket af udskiftningen af varmemålerne, som har kostet ca kr., som har bevirket et underskud på kr. som dækkes via varmefonden. I årets løb er varmerørene blevet undersøgt, og der er en forventet levetid på ca. 30 år endnu, før der skal foretages udskiftning. Varmetabet er for 2011 reduceret med 1 %-point svarende til et varmetab på 19,9 %. Fondene er i regnskabet lagt sammen således at der er en fond for grundejerforeningen og en fond for varmeregnskabet. For 2011 er der for foreningen foretaget en henlæggelse på kr. I forbindelse med behandlingen af regnskabet havde en grundejer ønsket særskilt behandling af følgende punkt: Carsten Monefeldt L30 ønskede afklaring af honoreringen til bestyrelsen, særskilt formandens honorar, og særligt om forhøjelsen var lovlig i henhold til vedtægterne.

2 Dirigenten henviste til vedtægternes 14, stk. 9, hvor generalforsamlingen kan fastlægge vederlag, hvilket ikke kræver en generalforsamlings vedtagelse med ¾ del af alle grundejerne, samt at honoreringen blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Formand Lars Bacher oplyste, at der af bestyrelsen fremsatte forslag til vederlag fra 1. april 2012, var baseret på en fordeling hvor alle i bestyrelsen ville modtage honorering, for deres arbejde i bestyrelsen. Dirigenten sagde, at hvis Carsten Monefeldt stadig mente at honoreringen er ulovlig, måtte spørgsmålet henføres til et civilt søgsmål mod grundejerforeningen. Claus Willum C46, forespurgte om begrundelsen for sammenlægningen af fondene, hvortil kasseren Lars Bloch oplyste, at sammenlægningen ville gøre det mere operationelt at kunne disponere midlerne, idet vi ikke har detaljeret kendskab til, hvornår behovet for anvendelse af midler i de enkelte fonde opstår. Han oplyste endvidere at sammenlægningen allerede sidste år var anbefalet af de eksterne revisorer. Han tilføjede, at sammenlægningen ikke medførte yderligere økonomiske forpligtelser for den enkelte grundejer og at den totale egenkapital forbliver uændret efter sammenlægningen. Niels Skovgaard A42, forespurgte om afskrivninger, og gjorde opmærksom på, at aktiverne om muligt skulle nedskrives i relation til den aktuelle værdi. Kassereren Lars Bloch oplyste de fastlagte afskrivningsprincipper og oplyste tillige at det er svært at fastsætte handelsprisen på de forskellige aktiver. Dirigenten oplyste, at der ikke udover indvendingen omkring honoraret til formanden var indvendinger til regnskabet, samt at regnskabet havde en blank påtegning fra den eksterne revisor. Dirigenten bad herefter om en håndsoprækning som en godkendelse af regnskabet, henholdsvis for og imod regnskabet, Regnskabet blev godkendt. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Da den nuværende formand, Henning Bastian L4 ikke genopstiller, foreslog bestyrelsen valg af næstformand Lars Bacher Jakobsen L. 62 til formand. Endvidere foreslog bestyrelsen valg af Mie Christensen E.88 som menigt medlem samt nyvalg af Jimmie Slott Madsen L.130 for en periode af 2 år. Ovenstående blev valgt uden modkandidater. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Robert Domy M.25 som første suppleant og genvalg af Kalinka Stapput E.57 som anden suppleant. Begge blev valgt uden modkandidater. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Bestyrelsen foreslog valg af statsautoriseret revisor Jesper Falk og Michael Herschend, som henh. revisor og revisorsuppleant begge fra revisionsfirmaet PWC. Endvidere foreslog man nyvalg af Mogens Gøtze M 6 som kritisk revisor og af Per Lund A 13 som suppleant for kritisk revisor.

3 Ovennævnte blev valgt uden modkandidater. Præsentation af budget for Grundejerforeningen. Kontingenter er budgetteret med en forhøjelse svarende til pristalsreguleringen på 2,5 % point. Der er budgetteret med en henlæggelse på kr. vedrørende Grundejerforeningen Budgettet viser et overskud på ca kr. Varmeregnskabet. Gennem 2011, har vi kunnet konstatere stigende MWh priser, hvilket fremgår af hjemmesiden, det er så valgt at der i budgettet nu er indlagt en MWh pris på kr. Det er budgetteret at der bliver et overskud på ca kr. I budgettet er indeholdt en større vedligeholdelse af skorstenen. Vi har fået en præmiestigning på 50 % på vores forsikring samt pristalsregulering. Uagtet denne stigning kan det konstateres, at præmien for den enkelte grundejer er fornuftig, når det ses i forhold til markedet. Martin Houmøller E11, forespurgte om baggrunden for at der er overskud på varmeregnskabet. Kasserer Lars Bloch oplyste, at udskiftning af alle varmemålere i 2011havde medført underskud i regnskabet for 2011, så der var behov for, at dække dette. Fastlæggelse af kontingent, indskud og honorarer. Kontingentet til foreningen blev foreslået forhøjet med kr. 45,00 pr. kvartal til kr , svarende til en prisstigning på 2,5 %, som er stigningen i nettoprisindekset. Ikrafttrædelse 1. januar Indskud til foreningen blev uændret foreslået til kr. 500,00. Claus Willum C46 forespurgte om det kunne forventes at kontingentet fremadrettet forhøjes med pristallet. Kasserer Lars Bloch svarede, at bestyrelsen på generalforsamlingen fremlægger forslag til kontingentet til generalforsamlingens behandling. Kassereren Lars Bloch oplyste at pristalsregulering af kontingentet var en mulighed fremover, dog med det forbehold, at kontingentet kunne blive forhøjet yderligere, såfremt der måtte komme større investeringer. Forslaget om kontingentforhøjelse blev herefter enstemmigt vedtaget. Honorarer Bestyrelsen foreslog en reduktion og ændret fordeling af bestyrelseshonorarer: Formandens honorar andrager pr. 1. april kr ,00 årligt.

4 Kassererens honorar andrager pr. 1. april kr ,00 årligt. Næstformandens honorar andrager pr. 1. april kr ,00 årligt. Menige bestyrelsesmedlemmers honorar andrager pr. 1. april kr ,00 årligt. Forslaget reducerer de samlede honorarudgifter til bestyrelsen med kr ,00 fra kr ,00 til kr ,00, og medfører at alle bestyrelsesmedlemmer modtager honorering. Johnny Møller-Jensen E90, forespurgte om hvorledes udbetalingen af honoraret fandt sted. Formand Lars Bacher oplyste, at udbetalingen finder sted den sidste torsdag i hver måned. Forslaget om ændrede bestyrelseshonorarer blev enstemmigt vedtaget. Deklaration generelle drøftelser med henblik på eventuel senere revision. Dirigenten gjorde opmærksom på, at da der ikke var stillet konkrete forslag kunne der her alene være tale om en generel debat om deklarationen. Daniel Monefelt L30, gjorde opmærksom på, at der havde været en del korrespondance med Allerød Kommune i relation til overdækninger, samt at han havde forsøgt at få en dialog med bestyrelsen, som mundede ud i, at Daniel oplyste, at deklarationen efter hans opfattelse trænger til en revision, og foreslog at der blev nedsat en arbejdsgruppe på dette område. Formand Lars Bacher oplyste, at bestyrelsen udgør en sådan arbejdsgruppe, men at grundejerne er velkomne med indspil til forbedringer, samt at der allerede arbejdes med deklarationen i bestyrelsen. Birte Rosfeldt E36, forespurgte om der ikke var pligt til at have levende hegn. Dirigenten oplyste, at bestemmelsen findes i deklarationens 8, men at ligusterhegn kan forgå, samt at genplantning ikke kan finde sted, hvorfor der må ses på andre løsninger. Et forhold som eventuelt kan indgå i revisionen af deklarationen. Bestyrelsens forslag. Bestyrelsen foreslog indgåelse af aftale med Lind & Risør om renovering af området omkring grusbanen, vest for Rønneholtparkvej, mod anlæggelse af cykelsti på grundejerforeningens areal. Formand Lars Bacher oplyste, at Lind og Risør, havde foreslået at der blev etableret en cykelsti tværs over fodboldbanen, hvilket ikke ville være optimalt, dog kunne der allerede ses en uautoriseret cykelsti på området. Efter forhandlinger med Lind og Risør, var der opnået enighed om, at cykelstien kunne etableres i den vestlige side af grusbanen, hvor grundejerforeningen til gengæld ville få forskønnet området med bænke på voldene samt at kælkebakken bliver vendt, dog stadig så eksisterende belysning blev fastholdt. Anders Jepsen, E108 mente ikke at forslaget var specifikt nok.

5 Claus Willum C46, forespurgte om grundejerforeningen havde planer om at sælge arealet vest for Rønneholtparkvej. Formand Lars Bacher oplyste at bestyrelsen var bekendt med diverse restriktioner for arealet som nu anvendes som rekreativt område. Dirigenten kunne oplyse, at årsagen til at grundejerforeningen ejer dette område er, at arealet indregnes i bebyggelsesprocenten, og havde vi ikke dette ejerskab, ville der alene have være mulighed for opførsel af ca. 500 ejendomme tilbage i tiden, hvor der nu er 549 ejendomme. Finn Knudsen C61, forespurgte om trafiksikkerheden, hvor til der kom oplysende kommentarer, hvor der blev gjort opmærksom på, at cykeltrafikken i området primært vil ske af de børn som vil bor i det nyudstykkede område. Per Lund A13 oplyste, at han på det foreliggende grundlag, havde svært ved at se konsekvenserne af det stillede forslag. Dirigenten bad om en vejledende tilkendegivelse ved anvendelse af de grønne stemmesedler, henh. hvem der var for forslaget og imod forslaget. Den vejledende afstemning gav ikke noget klart tilkendegivelse. Niels Skovgaard A42 ønskede oplyst, hvad grundejerforeningen reelt fik for at Lind og Risør fik en cykelsti hen over vores område, og mente at der var tale om en uklar specifikation af forslaget. Formand Lars Bacher beklagede at forslaget ikke var tilpas tydeligt, men kunne oplyse at kælkebakken blev ændret. Gitte Andersen M40, ønskede specifikke tegninger af den kommende kælkebakke. Bestyrelsesmedlem Tina Sørensen L 38, oplyste at der med det foreslåede projekt ville være mulighed for at Varmemesteren vil kunne anvende sine redskaber på grus arealet, ti vedligeholdelse idet tilkørselsforholdene blev ændret. Tonny Kristensen L106, ønskede supplerende oplysninger omkring cykelstien. Claus Willum C46 orienterede om tidligere lokalplaner for området i relation til cykelstier. Formand Lars Bacher orienterede om, at bestyrelsen var løsningsorienterede, og det var forventningen at området ved en forskønnelse ville blive benyttet mere, samtidig ønskede bestyrelsen også at der skulle være tale om godt naboskab med den nye bebyggelse. Leif Trøigaard Madsen A58 oplyste at ikke alt var på plads i denne sag, og forespurgte om projektet kunne laves om. Formand Lars Bacher oplyste, at der ikke var givet tilsagn om noget, idet sagen skulle behandles på generalforsamlingen.

6 Baseret på dialogen foreslog Lars Bacher, at sagen tages op på en senere generalforsamling, hvor sagen så ville blive bedre belyst, og lovede at der ikke blev indgået aftale om noget før sagen har været behandlet på en ny generalforsamling. Bestyrelsesmedlem Mie Christensen E88, gjorde opmærksom på, at hun var meget tilfreds med, at der ville blive etableret cykelstier, som bevirkede at børn kunne komme sikkert til de nye fodboldbaner. Indkomne forslag. Fra grundejere er modtaget 2 forslag til generalforsamlingens behandling: Niels Willumsen C35 havde foreslået at alle meddelelser fra grundejerforeningen også skal bringes i Rønnebærret Beboerbladet for Rønneholtparken i Allerød, foreløbigt fra 1. april 2011 og 12 måneder frem. Marianne Thusgaard E74 oplyste at det var besluttet at bladet lukker udgangen af juni måned Jacob Becher L13 forespurgte hvorfor det var så svært at kommunikere mellem bladet og bestyrelsen. Formand Lars Bacher gjorde opmærksom på, at han ønskede dialog, men aftalen var blevet opsagt. Lars opfordrede til at flere melder sig til at deltage i arbejdet med bladet, for der kræves en indsats, og bestyrelsens holdning er, at den gerne vil annoncere i bladet. Niels Skovgaard Andersen A42 oplyste at han var ked af, de manglende informationer fra bestyrelsen i bladet, og opfordrede til at få genindført annonceringen. Niels Willumsen C35 var glad for at høre nye toner fra bestyrelsen, og gjorde samtidig opmærksom på en fejl i dagsordenen pkt. 11, hvor der var anført 2011 som årstal, hvilket rettelig skulle være 2012 Bestyrelsesmedlem Tina Sørensen L38, oplyste at hun havde stået for dialogen med Rønnebærret, og der var en indbygget konflikt omkring deadline i den eksisterende kontrakt. Tina foreslog at der i budgettet afsættes midler til drift af bladet, så det var en beslutning om drift der blev truffet af generalforsamlingen. Dirigenten gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen alene kunne tage stilling til det fremsendte forslag og ikke den ændring, som Tina Sørensen foreslog. Marianne Thusgaard E74, oplyste at der var redaktionsmøde den 2. mandag i hver måned, samt at bestyrelsen har fået materiale mindst 8 dage før dette møde. Formand Lars Bacher ønskede at bestyrelsen og bladet talte sammen og var indstillet på at starte på en frisk, og gentog sin opfordring til at grundejere ville deltage i bladets arbejde, så alt i alt vil bestyrelsen gere have dialog. Dirigenten bad herefter om en tilkendegivelse ved håndsoprækning af holdningen til forslaget.

7 Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens godkendelse at der var et klart flertal for forslaget som så var vedtaget, således at meddelelser fra grundejerforeningen skal bringes i Rønnebærret i de kommende 12 måneder eller i den kortere periode, bladet måtte eksistere. Fra en grundejer var modtaget forslag om at Grundejerforeningen tilbyder (Allerød Kommune) at leje billardlokalet. Tine Andersen E35, tillige formand for forældrebestyrelsen i klub Vest og Rønnen, stillede forslag om, at klub Rønnen lejer billard lokalet i dagtimerne, således at lokalet kan anvendes af grundejerforeningen udenfor disse timer. Dirigenten oplyste, at han havde drøftet med bestyrelsen om der skulle gives mulighed for at Rønnens daglige leder Ole Karlsson kunne give indlæg på generalforsamlingen, og det var dirigenten som afgør en sådan sag, således indlæg kan afgives, men Ole Karlsson kan ikke deltage i selve debatten for og imod men alene komme med faktuelle oplysninger. Han spurgte, om generalforsamlingen havde bemærkninger til hans afgørelse, hvilket ikke var tilfældet. Ole Karlsson oplyste at baggrunden for ønsket om at leje lokalet var, at det skulle bruges til børn med særlige behov, såsom autisme og ADHD, Ole gav tillige udtryk for, at han var klar over at der her var tale om et meget følsomt område. Tina supplerede med, at hun ville være ked af en afvisning, idet dette kunne få Allerød Kommune til at overveje det samlede lejemål, som ville betyde en reduceret indtægt på ½ mill. Kr. årligt, hvilket skulle sættes i forhold til at lokalet kun blev anvendt af 10 herboende grundejere. Claus Willum C46 spurgte om der i foreningens formålsparagraf var en bestemmelse om, hvorvidt foreningen drev udlejningsvirksomhed. Yderligere syntes Claus at det var forunderligt, at forslaget var rejst af en grundejer og ikke en sag som blev drøftet direkte mellem bestyrelsen og Allerød Kommune, hvilket var sket tidligere. Omkring medlemstallet i Billardklubben så omfatter det nuværende beboere samt tidligere grundejere i Rønneholtparken, dog med den klausul, at hvis en tidligere grundejer meldte sig ud af klubben, så kunne medlemskabet ikke genetableres. Claus var tillige forundret over, at lokalet kunne anvendes til børn med særligt behov, når der var så megen støj lige uden for lokalet. Tine Andersen E35 gjorde opmærksom på, at såfremt forslaget vedtages, så vil det betyde en forøget huslejebetaling. Samtidig oplyste Tine at der på nuværende tidspunkt var tale om et aflåst lokale som alene billardklubben havde adgang til. Ole Karlsson gjorde opmærksom på, at såfremt forslaget vedtages skal det behandles politisk, før Allerød kommune kan indgå en lejeaftale, men der er givet en positiv indstilling i sagen. Claus Willum C46 sagde at det var godt, at få oplyst at sagen ikke var politisk behandlet, yderligere ønskede Claus oplyst, hvor stor er normeringen, samt hvor mange børn der skulle være i billardklubben.

8 Lokalet benyttes iflg. Claus af de glade sanglærker, RAG og til videns deling. Ole Karlsson oplyste at normeringen for klub Rønnen udgør 200 børn fra 3. klasse og opefter. Claus Willum C46 gjorde opmærksom på, at lokalerne efter hans opfattelse alene var godkendt til 130 personer, og opfordrede bestyrelsen til at sikre at brandmyndighedernes krav blev overholdt. Tine Andersen E35 gjorde opmærksom på, at billardklubben var velkommen til at anvende billardbordet i salen. Per Rosfeldt E36 gjorde opmærksom på, at det ikke var muligt at benytte billard bordet i salen grundet andre aktiviteter f.eks. dans / Zumba. Tina Andersen E35 foreslog at klubben arrangerede en ugentlig tur til et sted hvor der kunne spilles billard. Claus Willum C46, syntes det var upassende at planchen med forslaget var blevet udvidet til nu også at omfatte prisoplysning. Claus oplyste yderligere, at andre var velkomne til at benytte lokalet, idet billardbordet kunne afdækkes. Dirigenten oplyste efter spørgsmål fra Claus omkring at hvis forslaget blev vedtaget var det bestyrelsen, der skulle forhandle vilkårene med kommunen til bestyrelsen, og at bestyrelsen kunne afvise at indgå en aftale, hvis den ikke fandt kommunens tilbud om vilkår for lejemålet acceptabelt. Dirigenten bad om at stemme seddel nr. 1 blev anvendt ved afstemningen, med markering af ja for de der var for forslaget, og nej for de der stemte imod. Stemmeafgivelse vedr. udlejning til Klub Rønnen. For Imod Blanke Ugyldige 72 grundejere 67 grundejere 5 grundejere 1 grundejer Forslaget var dermed vedtaget. Grundejerforeningen afventer herefter henvendelse fra Allerød Kommune om lejemålet. Herefter vil bestyrelsen forhandle vilkårene for lejemålet med Allerød Kommune. Eventuelt. Brandt E54, oplyste at da den tidligere formand nu ikke genopstillede, så skulle der være en stor tak til Henning for hans indsats for grundejerforeningen, dette blev fulgt af applaus. Skou L64 spurgte ind til forholdet omkring busslusen. Formand Lars Bacher kunne oplyse, at denne sag efter hans opfattelse nu var afklaret.

9 Thomas Holm C16 ønskede mulighed for opsætning af solceller på taget til el produktion. Formand Lars Bacher ønsker at sætte gang i denne sag, og indspil på dette områder modtager gerne. Johnny Møller Jensen E90 forespurgte om bestyrelsen havde kendskab til, at den enkelte grundejer skal indsamle regnvand. Formand Lars Bacher oplyste, at det kender bestyrelsen intet til, men vil vende til bage såfremt der kommer nyt på dette område. Lone Frøstrup P88 forespurgte til erfaring med isolering med Papiruld, hvor hun er i besiddelse af oplysninger om at dette frarådes tillige med at holdbarheden strækker sig over 15 år. Formand Lars Bacher oplyste, at han havde ønsket at spørgsmålet var fremsendt til bestyrelsen, for vi manglede erfaring på dette område, materiale modtages gerne i bestyrelsen. Dirigenten forespurgte om der var flere emner under eventuelt, hvilket ikke var tilfældet. Formand Lars Bacher takkede herefter for en engageret aften.

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Grundejerforeningen Løvsangerparken Referat af generalforsamling den 18. marts 2015 i Himmelev Sognegård Til stede personligt, nr.: 1,2,5,6,7,10,11,12,17,19,21,23,25,27,29,32,44,46,64,66,68,70,72,74,78,80,90

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere