Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken."

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på generalforsamlingen, hvilket blev vedtaget. Dirigenten gav herefter ordet til Lars Bacher, som fungerende formand. Formandens beretning Formand Lars Bacher, startede med at oplyse, at han beklagede, at han ikke i beretningen, som var udsendt som nyhedsbrev samt lagt på foreningens hjemmeside, havde fået anført tak til de frivillige som varetager opgaver i henh. Rønnebærret samt RAG, dette blev der så her rådet bod på. Beretningen kan læses på hjemmesiden under generalforsamling Dirigenten kunne oplyse, at der på generalforsamlingen var fremmødt 134 grundejere, yderligere var 45 grundejere repræsenteret ved fuldmagter, således at der på generalforsamlingen var repræsenteret 179 grundejere. Formandens beretning blev godkendt med akklamation. Fremlæggelse af revideret regnskab Forretningsføreren gennemgik regnskabet på overordnet niveau. Indtægterne oversteg budgettet med ca kr. mens udgifterne oversteg budgettet med ca kr. årets samlede resultat blev herefter ca kr. bedre end budgettet. Varmeregnskabet er påvirket af udskiftningen af varmemålerne, som har kostet ca kr., som har bevirket et underskud på kr. som dækkes via varmefonden. I årets løb er varmerørene blevet undersøgt, og der er en forventet levetid på ca. 30 år endnu, før der skal foretages udskiftning. Varmetabet er for 2011 reduceret med 1 %-point svarende til et varmetab på 19,9 %. Fondene er i regnskabet lagt sammen således at der er en fond for grundejerforeningen og en fond for varmeregnskabet. For 2011 er der for foreningen foretaget en henlæggelse på kr. I forbindelse med behandlingen af regnskabet havde en grundejer ønsket særskilt behandling af følgende punkt: Carsten Monefeldt L30 ønskede afklaring af honoreringen til bestyrelsen, særskilt formandens honorar, og særligt om forhøjelsen var lovlig i henhold til vedtægterne.

2 Dirigenten henviste til vedtægternes 14, stk. 9, hvor generalforsamlingen kan fastlægge vederlag, hvilket ikke kræver en generalforsamlings vedtagelse med ¾ del af alle grundejerne, samt at honoreringen blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Formand Lars Bacher oplyste, at der af bestyrelsen fremsatte forslag til vederlag fra 1. april 2012, var baseret på en fordeling hvor alle i bestyrelsen ville modtage honorering, for deres arbejde i bestyrelsen. Dirigenten sagde, at hvis Carsten Monefeldt stadig mente at honoreringen er ulovlig, måtte spørgsmålet henføres til et civilt søgsmål mod grundejerforeningen. Claus Willum C46, forespurgte om begrundelsen for sammenlægningen af fondene, hvortil kasseren Lars Bloch oplyste, at sammenlægningen ville gøre det mere operationelt at kunne disponere midlerne, idet vi ikke har detaljeret kendskab til, hvornår behovet for anvendelse af midler i de enkelte fonde opstår. Han oplyste endvidere at sammenlægningen allerede sidste år var anbefalet af de eksterne revisorer. Han tilføjede, at sammenlægningen ikke medførte yderligere økonomiske forpligtelser for den enkelte grundejer og at den totale egenkapital forbliver uændret efter sammenlægningen. Niels Skovgaard A42, forespurgte om afskrivninger, og gjorde opmærksom på, at aktiverne om muligt skulle nedskrives i relation til den aktuelle værdi. Kassereren Lars Bloch oplyste de fastlagte afskrivningsprincipper og oplyste tillige at det er svært at fastsætte handelsprisen på de forskellige aktiver. Dirigenten oplyste, at der ikke udover indvendingen omkring honoraret til formanden var indvendinger til regnskabet, samt at regnskabet havde en blank påtegning fra den eksterne revisor. Dirigenten bad herefter om en håndsoprækning som en godkendelse af regnskabet, henholdsvis for og imod regnskabet, Regnskabet blev godkendt. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Da den nuværende formand, Henning Bastian L4 ikke genopstiller, foreslog bestyrelsen valg af næstformand Lars Bacher Jakobsen L. 62 til formand. Endvidere foreslog bestyrelsen valg af Mie Christensen E.88 som menigt medlem samt nyvalg af Jimmie Slott Madsen L.130 for en periode af 2 år. Ovenstående blev valgt uden modkandidater. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Robert Domy M.25 som første suppleant og genvalg af Kalinka Stapput E.57 som anden suppleant. Begge blev valgt uden modkandidater. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Bestyrelsen foreslog valg af statsautoriseret revisor Jesper Falk og Michael Herschend, som henh. revisor og revisorsuppleant begge fra revisionsfirmaet PWC. Endvidere foreslog man nyvalg af Mogens Gøtze M 6 som kritisk revisor og af Per Lund A 13 som suppleant for kritisk revisor.

3 Ovennævnte blev valgt uden modkandidater. Præsentation af budget for Grundejerforeningen. Kontingenter er budgetteret med en forhøjelse svarende til pristalsreguleringen på 2,5 % point. Der er budgetteret med en henlæggelse på kr. vedrørende Grundejerforeningen Budgettet viser et overskud på ca kr. Varmeregnskabet. Gennem 2011, har vi kunnet konstatere stigende MWh priser, hvilket fremgår af hjemmesiden, det er så valgt at der i budgettet nu er indlagt en MWh pris på kr. Det er budgetteret at der bliver et overskud på ca kr. I budgettet er indeholdt en større vedligeholdelse af skorstenen. Vi har fået en præmiestigning på 50 % på vores forsikring samt pristalsregulering. Uagtet denne stigning kan det konstateres, at præmien for den enkelte grundejer er fornuftig, når det ses i forhold til markedet. Martin Houmøller E11, forespurgte om baggrunden for at der er overskud på varmeregnskabet. Kasserer Lars Bloch oplyste, at udskiftning af alle varmemålere i 2011havde medført underskud i regnskabet for 2011, så der var behov for, at dække dette. Fastlæggelse af kontingent, indskud og honorarer. Kontingentet til foreningen blev foreslået forhøjet med kr. 45,00 pr. kvartal til kr , svarende til en prisstigning på 2,5 %, som er stigningen i nettoprisindekset. Ikrafttrædelse 1. januar Indskud til foreningen blev uændret foreslået til kr. 500,00. Claus Willum C46 forespurgte om det kunne forventes at kontingentet fremadrettet forhøjes med pristallet. Kasserer Lars Bloch svarede, at bestyrelsen på generalforsamlingen fremlægger forslag til kontingentet til generalforsamlingens behandling. Kassereren Lars Bloch oplyste at pristalsregulering af kontingentet var en mulighed fremover, dog med det forbehold, at kontingentet kunne blive forhøjet yderligere, såfremt der måtte komme større investeringer. Forslaget om kontingentforhøjelse blev herefter enstemmigt vedtaget. Honorarer Bestyrelsen foreslog en reduktion og ændret fordeling af bestyrelseshonorarer: Formandens honorar andrager pr. 1. april kr ,00 årligt.

4 Kassererens honorar andrager pr. 1. april kr ,00 årligt. Næstformandens honorar andrager pr. 1. april kr ,00 årligt. Menige bestyrelsesmedlemmers honorar andrager pr. 1. april kr ,00 årligt. Forslaget reducerer de samlede honorarudgifter til bestyrelsen med kr ,00 fra kr ,00 til kr ,00, og medfører at alle bestyrelsesmedlemmer modtager honorering. Johnny Møller-Jensen E90, forespurgte om hvorledes udbetalingen af honoraret fandt sted. Formand Lars Bacher oplyste, at udbetalingen finder sted den sidste torsdag i hver måned. Forslaget om ændrede bestyrelseshonorarer blev enstemmigt vedtaget. Deklaration generelle drøftelser med henblik på eventuel senere revision. Dirigenten gjorde opmærksom på, at da der ikke var stillet konkrete forslag kunne der her alene være tale om en generel debat om deklarationen. Daniel Monefelt L30, gjorde opmærksom på, at der havde været en del korrespondance med Allerød Kommune i relation til overdækninger, samt at han havde forsøgt at få en dialog med bestyrelsen, som mundede ud i, at Daniel oplyste, at deklarationen efter hans opfattelse trænger til en revision, og foreslog at der blev nedsat en arbejdsgruppe på dette område. Formand Lars Bacher oplyste, at bestyrelsen udgør en sådan arbejdsgruppe, men at grundejerne er velkomne med indspil til forbedringer, samt at der allerede arbejdes med deklarationen i bestyrelsen. Birte Rosfeldt E36, forespurgte om der ikke var pligt til at have levende hegn. Dirigenten oplyste, at bestemmelsen findes i deklarationens 8, men at ligusterhegn kan forgå, samt at genplantning ikke kan finde sted, hvorfor der må ses på andre løsninger. Et forhold som eventuelt kan indgå i revisionen af deklarationen. Bestyrelsens forslag. Bestyrelsen foreslog indgåelse af aftale med Lind & Risør om renovering af området omkring grusbanen, vest for Rønneholtparkvej, mod anlæggelse af cykelsti på grundejerforeningens areal. Formand Lars Bacher oplyste, at Lind og Risør, havde foreslået at der blev etableret en cykelsti tværs over fodboldbanen, hvilket ikke ville være optimalt, dog kunne der allerede ses en uautoriseret cykelsti på området. Efter forhandlinger med Lind og Risør, var der opnået enighed om, at cykelstien kunne etableres i den vestlige side af grusbanen, hvor grundejerforeningen til gengæld ville få forskønnet området med bænke på voldene samt at kælkebakken bliver vendt, dog stadig så eksisterende belysning blev fastholdt. Anders Jepsen, E108 mente ikke at forslaget var specifikt nok.

5 Claus Willum C46, forespurgte om grundejerforeningen havde planer om at sælge arealet vest for Rønneholtparkvej. Formand Lars Bacher oplyste at bestyrelsen var bekendt med diverse restriktioner for arealet som nu anvendes som rekreativt område. Dirigenten kunne oplyse, at årsagen til at grundejerforeningen ejer dette område er, at arealet indregnes i bebyggelsesprocenten, og havde vi ikke dette ejerskab, ville der alene have være mulighed for opførsel af ca. 500 ejendomme tilbage i tiden, hvor der nu er 549 ejendomme. Finn Knudsen C61, forespurgte om trafiksikkerheden, hvor til der kom oplysende kommentarer, hvor der blev gjort opmærksom på, at cykeltrafikken i området primært vil ske af de børn som vil bor i det nyudstykkede område. Per Lund A13 oplyste, at han på det foreliggende grundlag, havde svært ved at se konsekvenserne af det stillede forslag. Dirigenten bad om en vejledende tilkendegivelse ved anvendelse af de grønne stemmesedler, henh. hvem der var for forslaget og imod forslaget. Den vejledende afstemning gav ikke noget klart tilkendegivelse. Niels Skovgaard A42 ønskede oplyst, hvad grundejerforeningen reelt fik for at Lind og Risør fik en cykelsti hen over vores område, og mente at der var tale om en uklar specifikation af forslaget. Formand Lars Bacher beklagede at forslaget ikke var tilpas tydeligt, men kunne oplyse at kælkebakken blev ændret. Gitte Andersen M40, ønskede specifikke tegninger af den kommende kælkebakke. Bestyrelsesmedlem Tina Sørensen L 38, oplyste at der med det foreslåede projekt ville være mulighed for at Varmemesteren vil kunne anvende sine redskaber på grus arealet, ti vedligeholdelse idet tilkørselsforholdene blev ændret. Tonny Kristensen L106, ønskede supplerende oplysninger omkring cykelstien. Claus Willum C46 orienterede om tidligere lokalplaner for området i relation til cykelstier. Formand Lars Bacher orienterede om, at bestyrelsen var løsningsorienterede, og det var forventningen at området ved en forskønnelse ville blive benyttet mere, samtidig ønskede bestyrelsen også at der skulle være tale om godt naboskab med den nye bebyggelse. Leif Trøigaard Madsen A58 oplyste at ikke alt var på plads i denne sag, og forespurgte om projektet kunne laves om. Formand Lars Bacher oplyste, at der ikke var givet tilsagn om noget, idet sagen skulle behandles på generalforsamlingen.

6 Baseret på dialogen foreslog Lars Bacher, at sagen tages op på en senere generalforsamling, hvor sagen så ville blive bedre belyst, og lovede at der ikke blev indgået aftale om noget før sagen har været behandlet på en ny generalforsamling. Bestyrelsesmedlem Mie Christensen E88, gjorde opmærksom på, at hun var meget tilfreds med, at der ville blive etableret cykelstier, som bevirkede at børn kunne komme sikkert til de nye fodboldbaner. Indkomne forslag. Fra grundejere er modtaget 2 forslag til generalforsamlingens behandling: Niels Willumsen C35 havde foreslået at alle meddelelser fra grundejerforeningen også skal bringes i Rønnebærret Beboerbladet for Rønneholtparken i Allerød, foreløbigt fra 1. april 2011 og 12 måneder frem. Marianne Thusgaard E74 oplyste at det var besluttet at bladet lukker udgangen af juni måned Jacob Becher L13 forespurgte hvorfor det var så svært at kommunikere mellem bladet og bestyrelsen. Formand Lars Bacher gjorde opmærksom på, at han ønskede dialog, men aftalen var blevet opsagt. Lars opfordrede til at flere melder sig til at deltage i arbejdet med bladet, for der kræves en indsats, og bestyrelsens holdning er, at den gerne vil annoncere i bladet. Niels Skovgaard Andersen A42 oplyste at han var ked af, de manglende informationer fra bestyrelsen i bladet, og opfordrede til at få genindført annonceringen. Niels Willumsen C35 var glad for at høre nye toner fra bestyrelsen, og gjorde samtidig opmærksom på en fejl i dagsordenen pkt. 11, hvor der var anført 2011 som årstal, hvilket rettelig skulle være 2012 Bestyrelsesmedlem Tina Sørensen L38, oplyste at hun havde stået for dialogen med Rønnebærret, og der var en indbygget konflikt omkring deadline i den eksisterende kontrakt. Tina foreslog at der i budgettet afsættes midler til drift af bladet, så det var en beslutning om drift der blev truffet af generalforsamlingen. Dirigenten gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen alene kunne tage stilling til det fremsendte forslag og ikke den ændring, som Tina Sørensen foreslog. Marianne Thusgaard E74, oplyste at der var redaktionsmøde den 2. mandag i hver måned, samt at bestyrelsen har fået materiale mindst 8 dage før dette møde. Formand Lars Bacher ønskede at bestyrelsen og bladet talte sammen og var indstillet på at starte på en frisk, og gentog sin opfordring til at grundejere ville deltage i bladets arbejde, så alt i alt vil bestyrelsen gere have dialog. Dirigenten bad herefter om en tilkendegivelse ved håndsoprækning af holdningen til forslaget.

7 Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens godkendelse at der var et klart flertal for forslaget som så var vedtaget, således at meddelelser fra grundejerforeningen skal bringes i Rønnebærret i de kommende 12 måneder eller i den kortere periode, bladet måtte eksistere. Fra en grundejer var modtaget forslag om at Grundejerforeningen tilbyder (Allerød Kommune) at leje billardlokalet. Tine Andersen E35, tillige formand for forældrebestyrelsen i klub Vest og Rønnen, stillede forslag om, at klub Rønnen lejer billard lokalet i dagtimerne, således at lokalet kan anvendes af grundejerforeningen udenfor disse timer. Dirigenten oplyste, at han havde drøftet med bestyrelsen om der skulle gives mulighed for at Rønnens daglige leder Ole Karlsson kunne give indlæg på generalforsamlingen, og det var dirigenten som afgør en sådan sag, således indlæg kan afgives, men Ole Karlsson kan ikke deltage i selve debatten for og imod men alene komme med faktuelle oplysninger. Han spurgte, om generalforsamlingen havde bemærkninger til hans afgørelse, hvilket ikke var tilfældet. Ole Karlsson oplyste at baggrunden for ønsket om at leje lokalet var, at det skulle bruges til børn med særlige behov, såsom autisme og ADHD, Ole gav tillige udtryk for, at han var klar over at der her var tale om et meget følsomt område. Tina supplerede med, at hun ville være ked af en afvisning, idet dette kunne få Allerød Kommune til at overveje det samlede lejemål, som ville betyde en reduceret indtægt på ½ mill. Kr. årligt, hvilket skulle sættes i forhold til at lokalet kun blev anvendt af 10 herboende grundejere. Claus Willum C46 spurgte om der i foreningens formålsparagraf var en bestemmelse om, hvorvidt foreningen drev udlejningsvirksomhed. Yderligere syntes Claus at det var forunderligt, at forslaget var rejst af en grundejer og ikke en sag som blev drøftet direkte mellem bestyrelsen og Allerød Kommune, hvilket var sket tidligere. Omkring medlemstallet i Billardklubben så omfatter det nuværende beboere samt tidligere grundejere i Rønneholtparken, dog med den klausul, at hvis en tidligere grundejer meldte sig ud af klubben, så kunne medlemskabet ikke genetableres. Claus var tillige forundret over, at lokalet kunne anvendes til børn med særligt behov, når der var så megen støj lige uden for lokalet. Tine Andersen E35 gjorde opmærksom på, at såfremt forslaget vedtages, så vil det betyde en forøget huslejebetaling. Samtidig oplyste Tine at der på nuværende tidspunkt var tale om et aflåst lokale som alene billardklubben havde adgang til. Ole Karlsson gjorde opmærksom på, at såfremt forslaget vedtages skal det behandles politisk, før Allerød kommune kan indgå en lejeaftale, men der er givet en positiv indstilling i sagen. Claus Willum C46 sagde at det var godt, at få oplyst at sagen ikke var politisk behandlet, yderligere ønskede Claus oplyst, hvor stor er normeringen, samt hvor mange børn der skulle være i billardklubben.

8 Lokalet benyttes iflg. Claus af de glade sanglærker, RAG og til videns deling. Ole Karlsson oplyste at normeringen for klub Rønnen udgør 200 børn fra 3. klasse og opefter. Claus Willum C46 gjorde opmærksom på, at lokalerne efter hans opfattelse alene var godkendt til 130 personer, og opfordrede bestyrelsen til at sikre at brandmyndighedernes krav blev overholdt. Tine Andersen E35 gjorde opmærksom på, at billardklubben var velkommen til at anvende billardbordet i salen. Per Rosfeldt E36 gjorde opmærksom på, at det ikke var muligt at benytte billard bordet i salen grundet andre aktiviteter f.eks. dans / Zumba. Tina Andersen E35 foreslog at klubben arrangerede en ugentlig tur til et sted hvor der kunne spilles billard. Claus Willum C46, syntes det var upassende at planchen med forslaget var blevet udvidet til nu også at omfatte prisoplysning. Claus oplyste yderligere, at andre var velkomne til at benytte lokalet, idet billardbordet kunne afdækkes. Dirigenten oplyste efter spørgsmål fra Claus omkring at hvis forslaget blev vedtaget var det bestyrelsen, der skulle forhandle vilkårene med kommunen til bestyrelsen, og at bestyrelsen kunne afvise at indgå en aftale, hvis den ikke fandt kommunens tilbud om vilkår for lejemålet acceptabelt. Dirigenten bad om at stemme seddel nr. 1 blev anvendt ved afstemningen, med markering af ja for de der var for forslaget, og nej for de der stemte imod. Stemmeafgivelse vedr. udlejning til Klub Rønnen. For Imod Blanke Ugyldige 72 grundejere 67 grundejere 5 grundejere 1 grundejer Forslaget var dermed vedtaget. Grundejerforeningen afventer herefter henvendelse fra Allerød Kommune om lejemålet. Herefter vil bestyrelsen forhandle vilkårene for lejemålet med Allerød Kommune. Eventuelt. Brandt E54, oplyste at da den tidligere formand nu ikke genopstillede, så skulle der være en stor tak til Henning for hans indsats for grundejerforeningen, dette blev fulgt af applaus. Skou L64 spurgte ind til forholdet omkring busslusen. Formand Lars Bacher kunne oplyse, at denne sag efter hans opfattelse nu var afklaret.

9 Thomas Holm C16 ønskede mulighed for opsætning af solceller på taget til el produktion. Formand Lars Bacher ønsker at sætte gang i denne sag, og indspil på dette områder modtager gerne. Johnny Møller Jensen E90 forespurgte om bestyrelsen havde kendskab til, at den enkelte grundejer skal indsamle regnvand. Formand Lars Bacher oplyste, at det kender bestyrelsen intet til, men vil vende til bage såfremt der kommer nyt på dette område. Lone Frøstrup P88 forespurgte til erfaring med isolering med Papiruld, hvor hun er i besiddelse af oplysninger om at dette frarådes tillige med at holdbarheden strækker sig over 15 år. Formand Lars Bacher oplyste, at han havde ønsket at spørgsmålet var fremsendt til bestyrelsen, for vi manglede erfaring på dette område, materiale modtages gerne i bestyrelsen. Dirigenten forespurgte om der var flere emner under eventuelt, hvilket ikke var tilfældet. Formand Lars Bacher takkede herefter for en engageret aften.

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Grundejerforeningen Birkager

Grundejerforeningen Birkager Grundejerforeningen Birkager Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 18. marts 2003. Til stede var 26 personer repræsenterende 18 parceller. Formanden Steen Hansen bød velkommen. Punkt 1. Valg

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen

Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen 30 lejemål til stede 60 stemmer Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af stemmetællere (3) 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Referat af ordinær generalforsamling. 8. marts 2008

Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Referat af ordinær generalforsamling. 8. marts 2008 Ejerforeningen Storløkke Feriepark Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2008 1 Repræsenterede feriehuse 54 af ejerforeningens 83 feriehuse var repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigent Som

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt. Torsdag den 21. marts kl. 19.30 i Fælleshuset, Ligustervangen 81

Referat af ordinær generalforsamling afholdt. Torsdag den 21. marts kl. 19.30 i Fælleshuset, Ligustervangen 81 Referat af ordinær generalforsamling afholdt Torsdag den 21. marts kl. 19.30 i Fælleshuset, Ligustervangen 81 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ole Simonsen, L52. Ole Simonsen blev valgt

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 7 Dagsorden til generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere