Lokalplan for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej"

Transkript

1 Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken I Kilde Allé a II Årupvej II Årupvej h i Årupvej November 2008

2 Indhold Redegørelse Lokalplanens baggrund... 3 Eksisterende forhold... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til Regionplanlægning... 8 Forhold til Kommuneplanlægning... 9 Anden planlægning... 9 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder... 0 Miljøscreening... 0 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanområdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening eller lignende Påtaleret Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag a Matrikelkort Kortbilag b Matrikelkort Kortbilag 2 Lokalplankort Kortbilag 2a Lokalplankort... 3 Kortbilag 2b Lokalplankort Kortbilag 3 Beplantningsplan Lovstof Vejledning Lokalplanens retsvirkninger Klagevejledning Bilag Bilag : Positivliste for virksomhedstyper Bilag 2: Positivliste for byggematerialer Bilag 3: Kildeparkaftalen... 4 Læsevejledning Overordnet indeholder lokalplanen to afsnit i form af en redegørelse og lokalplanens bestemmelser. Redegørelsen er den forklarende del, der med beskrivende ord og illustrationer forklarer, hvilken indflydelse lokalplanens bestemmelser har på lokalplanområdet, og hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet af Hedensted Kommune, Plan og Natur i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S Kort- og Matrikelstyrelsen og COWI 2 Indhold Lokalplan 034

3 Redegørelse Lokalplanens baggrund Hedensted oplever med sin beliggenhed i det Østjyske bybånd og ved motorvej E45 stor efterspørgsel efter velbeliggende og attraktive erhvervsgrunde. Etape Signaturforklaring Etape Etape 2 Etape 3 Området Kildeparken kan med sin beliggenhed ved afkørsel 58 på motorvejen og indhold af et stort sammenhængende søområde tilbyde såvel god tilgængelighed som naturmæssige værdier. Etape 3 Etape 2 Strukturplan for Kildeparken Forud for lokalplanens udarbejdelse er der i 2005 udarbejdet et kommuneplantillæg med strukturplan for hele Kildeparkområdet. Den overordnede etapeinddeling og vejstruktur samt principper for udstykninger i området fremgår af etapekortet og strukturskitsen på denne side. Principperne fra strukturplanen i kommuneplantillægget er grundlaget for områdets planlægning. Lokalplan 79 Forud for nærværende lokalplan 034 blev lokalplan 79 udarbejdet og vedtaget i Lokalplan 79 omfatter. etape og ca. 05 ha af det i alt ca. 80 Motorvej E45 Etape 3 Kildeparkens 3 etaper - lokalplan 034 omfatter etape 2 og 3 ha store erhvervsområde afgrænset af Motorvej E45, Gesagervej og Årupvej.. etape rummer store sø- og naturområder, der er opstået omkring det tidligere grusgravområde i midten af området. Søerne er opstået ved bortgravning af grus under grundvandsspejlet. Det betyder at søerne ligger på jomfruelig mineraljord, som ikke er gødningspåvirkede. Søerne er Disponering af det Kildeparkområdet og strukturplanens principper Etape Gesagervej Etape 2 Signaturforklaring Grunde Rekreativt areal 3 fredet egn 3 fredet mose Rekreative stier Fordelings stier Lokalplanens grænse derfor meget rene og klarvandede og har af den grund alle forudsætninger for et varieret plante- og dyreliv. Kildeparkaftalen Størstedelen af erhvervsområdet Kildeparken ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Idet Hedensted by får sin drikkevandsforsyning herfra, skal lokalplaner i området sikre en beskyttelse af grundvandet, så Hedensted også for fremtiden er sikret rent drikkevand. I forbindelse med tilvejebringelse af kommuneplantillægget og strukturplanen for området, blev Kildeparkaftalen indgået mellem Hedensted Kommune og Vejle Amt. Kildeparkaftalen udstikker retningslinierne for en forsvarlig anvendelse af det sårbare drikkevandsområde til erhvervsformål. Aftalen ligger som bilag 3. Lokalplan 034 Nærværende lokalplan 034 for 2. og 3. etape omfatter de resterende ca. 75 ha, der hovedsageligt skal anvendes til erhvervsformål, og som efter samme princip som. etape bygger på hensyntagen til grundvandet og nærheden til landskabet og naturen. Lokalplan 034 Redegørelse 3

4 Eksisterende forhold Lokalplan 034 omfatter de to områder etape 2 og 3 af Kildeparken på i alt ca. 75 ha. Området betegnet etape 2 udgør ca. 35 ha og afgrænses af Gesagervej mod nordøst, Vestre Ringvej mod vest, Årupvej mod syd og støder mod øst op til fritidsområdet ved Hedensted Centret. Ved det sydvestlige hjørne ligger et vandværk omfattet af en selvstændig lokalplan nr. 64. Etape 2 set mod vest Området betegnet etape 3 udgør ca. 40 ha og afgrænses af Motorvej E45 mod nordvest, Årupvej mod syd og grænser mod nord op til naturområderne omfattet af lokalplan 79 for etape. Ingen af de to etaper 2 og 3 rummer større sammenhængende naturintersser, og anvendes før lokalplanens udarbejdelse hovedsageligt landbrugsmæssigt. Igennem området etape 3 løber vandløbet Gesager Å med tilknyttede lavbundsområder, som således danner en grøn kile fra Årupvej ind til etape. Årupvejs forløb mod sydvest væk fra lokalplanområdet til højre I begge områder ligger mindre landbrugsejendomme, der forudsættes fjernet, når ejendommene overgår til anden anvendelse. Kildeparken etape 3 samt en del af etape 2 ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Som omtalt tidligere er området omfattet af Kildeparkaftalen. Hele Hedensted by og en stor del af Vejle får rent drikkevand herfra. Derfor ønsker Hedensted Kommune at sikre, at grundvandet og dermed drikkevandsforsyningen beskyttes mod forurening. Etape 3 set mod nord med etape som baggrund I dag anvendes området landbrugsmæssigt, og det medfører en vis risiko for grundvandsforurening med pesticider og nitrat. Tanken med Kildeparken er at anvende området til et formål, der udgør en mindre trussel mod grundvandet end den anvendelse området har i dag. 4 Redegørelse Lokalplan 034

5 Lokalplanens indhold Signaturforklaring Planens formål Hedensted Kommune modtog i foråret 2007 en ansøgning fra en privat lodsejer om udnyttelse af en ejendom inden for lokalplanområdet til ny bebyggelse. Kommunen ønskede at realisere strukturplanens intentioner for det samlede erhvervsområde og nedlagde derfor et 4 forbud mod den ønskede bebyggelse. Det er hensigten, at nærværende lokalplan vedtages som forslag inden et år efter nedlæggelsen af 4 forbudet. Etape 3 Etape Etape 2 Etape Etape 2 Etape 3 Lokalplangrænse Lokalplanen er udarbejdet med det overordnede formål at give mulighed for at anvende lokalplanområdet til erhvervsområde til let erhverv. Der er efterhånden mangel på erhvervsjord i kommunen og navnlig erhvervsjord med en god beliggenhed og let tilgængelighed til det overordnede vejnet, herunder motorvejen. Som tilfældet var med lokalplan 79 for etape fortsættes intentionerne med Kildeparken etape 2 og 3 som et moderne og tidssvarende erhvervsområde, der skal udvikles med respekt for de eksisterende naturforhold, drikkevandsinteresser og ønsket Etape i lokalplan 79 samt etape 2 og 3 i lokalplan 034 om at skabe identitet og fællesskaber. Et formål med planen er således at understøtte princippet om grundvandssikring, som indgår i den detaljerede udformning af friarealer, tekniske anlæg og bebyggelser i området. Planen sikrer et unikt erhvervsområde Kildeparken, hvor Hedensted Kommune målrettet kan tilbyde byggegrunde af høj kvalitet til fremtidens virksomhedstyper. Det er yderligere et formål at skabe et smukt erhvervsområde, hvor kvalitet og arkitektur er i højsædet. At Kildeparken udlægges som et nyt erhvervsområde giver mulighed for fra starten at sætte de fysiske rammer for en unik og smuk erhvervspark med en ensartet kvalitet i hele området. Det er hensigten, at de virksomheder, der etablerer sig i Kildeparken, skal bidrage med bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, hvor adgangsforhold, parkeringspladser, opholdsarealer, beplantning, kvalitetsbelægning og belysning af bygningerne er velovervejet. Lokalplanen har også til formål at sikre en overførsel af lokalplanområdet til byzone. Undtaget er enkelte grønne områder, der fastholdes i landzone. God tilgængelighed ved afkørsel 58 Planens principper Planen tager udgangspunkt i et plangrundlag, der kæder grundvandshensyn, fauna- og naturinteresser sammen. Hedensted kommune vil gennem planen sikre og forbedre betydende vandløb og faunapassager, sikre Hedensted bys drikkevand og ikke mindst gå ind i at skabe et godt Lokalplan 034 Redegørelse 5

6 Inspirationsfoto af erhvervsområde image for de virksomheder, der etablerer sig i Kildeparken. De eksisterende vandløb og vådområder skal danne et sammenhængende naturområde sammen med sølandskabet i etape, som ligger centralt i Kildeparken. Økologiske forbindelseslinier sammenbinder naturen med de øvrige grønne forløb fra områderne omkring Kildeparken. Den overordnede landskabelige idé tager udgangspunkt i at kæde naturen i området sammen med erhvervsområdernes friarealer, så erhvervsbygningerne kommer til at ligge i en naturpark. Lokalplanen opdeles i delområderne I og II, hvor delområde I udlægges til erhvervsbebyggelse og delområde II friholdes til grønne områder med åløb, regnvandsbassiner, stier o.lign. Attraktive erhvervsområder Naturen og karakteren af virksomheder danner et unikt udgangspunkt for erhvervsområdet, der vil få en helt speciel identitet med en god eksponering udadtil og de store rekreative værdier indad. I Kildeparken kan der kun etableres virksomheder, der ikke kan true grundvandet, hvilket vil sige Inspirationsfoto af erhvervsområde følgende virksomhedstyper: Videnstunge virksomheder, kulturog uddannelses- og forskningsinstitutioner, som f.eks. IT-huse, IT-værksteder, IT-højskoler, callcentre med mobiltjenester, videokommunikation, trådløs teknologi mm, E-handelshus, multimediehus, arkiver, naturcenter, offentlige kontorer, rådgivende firmaer, hoteller/konferencecentre, m.m. Der kunne evt. være fælles telefonpasning, sekretær, mødelokaler og kantine for mindre virksomheder og institutioner. Et fælles vilkår for de virksomheder, der etablerer sig i området, er at de ikke må opbevare/anvende kemikalier. Planen muliggør området udstykket i grundarealer af varierende størrelse, og hvor kun miljøvenlige virksomheder som defineret kan etablere sig. For at understrege det åbne og integrerede erhvervs- og naturområde fastlægger lokalplanen, at erhvervsområdet skal fremstå som et åbent område uden hegning mellem ejendommene. Kun mellem ejendommene mod mo- 6 Redegørelse Lokalplan 034

7 torvejen stilles der krav om hegning i naboskel. Lokalplanen stiller også krav til udformning af veje, stier og parkeringsarealer, herunder beplantning og belægning. Bebyggelsen Erhvervsområdet Kildeparken ved E45 er det første, man møder, når man kører på motorvejen mod nord til Hedensted. Den arkitektoniske kvalitet i Kildeparken sikres ved at lokalplanen stiller krav om brug af materialer, farver og proportioner samt anvendelse af skilte og belysning. Dette underbygges yderligere gennem krav til udformning af fri- og parkeringsarealerne, og fastsættelse af byggelinier, vejprofiler og markant beplantning. Området skal fremstå åbent, grønt og med harmoniske dimensioner. Derfor sikres det, at tætheden ikke bliver for høj, det vil sige, at det bebyggede areal for hver ejendom højst bliver 25 % og det befæstede areal op til 50 % inkl. det bebyggede areal. Bebyggelsen skal placeres med respekt for det åbne landskab og med stor frihed til virksomheder og arkitekters individuelle løsninger inden for den overordnede landskabelige struktur. Rekreative områder og beplantning Den enestående natur, der ligger midt i området i etape af Kildeparken er tilgængelig for offentligheden. Stiforbindelser binder natur- og søområdet sammen med etape 2 og 3. Sø- og naturområdet sikres endvidere via grønne bånd sammenbundet med andre naturområder ved Hedensted og Løsning. Det sker ved at udlægge ubebyggede kiler i erhvervsområdet, hvor der kan opstå grønne zoner, der kan fungere som spredningskorridorer for planter og dyr. Beplantning - inspirationsfoto Kildeparkens lave bebyggelsesgrad, de uindhegnede virksomheder med et grønt præg understreger beliggenheden umiddelbart op til den nærliggende natur. For at skabe både landskabelig og naturmæssig variation er der områder, som tilplantes, og områder som bevist holdes åbne og fri for trævækst. Beplantningerne skal bl.a. medvirke til at skabe forbindelse mellem de enkelte naturområder. Tilplantning vil ske med løvtræer og buske, som er hjemmehørende i Danmark. Veje og stier Lokalplanen sikrer vejadgang til erhvervsområdets etape 2 sker fra Vestre Ringvej ad to tilslutninger. Vejen i etape 2 får navnet Kildesvinget. Vejadgang til områdets etape 3 sker ad Kildestien Søområdet i etape der forbindes med etape 2 og 3 Lokalplan 034 Redegørelse 7

8 fra henholdsvis Årupvej, der udvides fra Vestre Ringvej frem til vejadgangen og fra Kildeparken i etape, hvorfra der er forbindelse til Gesagervej. I den vestlige ende af etape og 3 langs Motorvej E45 løber en fordelingssti. Stien forlænges igennem etape 3 og forbindes til Årupvej, således at der skabes stiforbindelse mod Gammelsole og Bredal. Der sikres ligeledes stipassage fra etape igennem etape 2 til Hedensted by. Forhold til Regionplanlægning Området, hvori Kildeparken ligger, er i Regionplanen omfattet af bestemmelser, der knytter sig til områder med særlige drikkevandsinteresser. Dette udelukker som hovedregel områdets anvendelse til for eksempel byudvikling. Fra starten af samarbejdet mellem Hedensted Kommune og Vejle Amt ved udarbejdelsen af lokalplan 79 for etape har der været opstillet den præmis, at inddragelsen af området til erhvervsudvikling skal ses som et pilotprojekt, hvor en række ganske særlige betingelser for områdets anvendelse og erhvervsmæssige udbygning opstilles. Betingelser, som langt hen ad vejen fortsat skal udvikles som led i projektet, idet et sådant projekt ikke har været afprøvet i Danmark før. Samtidig har det været en fælles præmis, at området i hele sin udformning skal have et meget synligt præg af særligt erhvervsområde, hvor såvel udformning af hovedstruktur, arkitektur og miljøindhold klart signalerer for omverdenen, at der her er tale om et ganske særligt planlægningsområde. Samarbejdet om planlægningen for området medførte Kildeparkaftalen, som ligger til grund for sikringen af grundvandsbeskyttelsen i detailplanlægning for området. Området er derfor udlagt til byudvikling i Regionplan For begge parter har der derfor været enighed om, at Kildeparken vil være et markant udstillingsvindue for best practice på bæredygtig arkitektur og miljøplanlægning - et område, der ville egne sig som brand. Såvel lokalplan 79 for etape som nærværende lokalplan 034 for etape 2 og 3 er udarbejdet efter dette princip. Kildeparkaftalen indeholder vilkår, der ikke kan sikres med lokalplan, men som sikres gennem tinglysning, information ved grundsalg, tilsyn mm. For yderligere information henvises til Kildeparkaftalen, der ligger som bilag 3 til lokalplanen. Signaturforklaring Kildeparken afgrænsning Vandværksopland OSD område Område med særlige drikkevandsinteresser Etape Etape 2 Etape m 700 m OSD-området samt vandværksoplande i hele Kildeparken. initialer: Etape dato: 2 og mål: 3 indgår i nærverende lokalplan 034 hk-bv : Redegørelse Lokalplan 034

9 Forhold til Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af tillæg nr. 0 til Hedensted Kommuneplan Tillæg 0 til Hedensted kommuneplan indeholder en 3 delt udbygningsrækkefølge, således at udbygning af en etape først må udbygges, når den forrige er fuldt udbygget. udbygningen af lokalplan området skal ske i overensstemmelse hermed. Således at etape 2 udbygges før etape 3 på begyndes. Hedensted Kommune er indstillet på at nedlægge forbud i henhold til planlovens 2 stk. mod udstykning og bebyggelse, der er i strid med ovenstående rækkefølgebestemmelser. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanens etaper 2 og 3 omfatter følgende rammeområder: Etape 2:.E.38,.E.39,.E.40,.R.33,.R.34 Etape 3:.E.4,.R.32, 3.E.06, 3.E.07, 3.R.04 Arealerne i etape 2 og 3, der er omfattet af nærværende lokalplan 034 er beliggende i landzone. Erhvervsområderne overføres med lokalplanen til byzone, mens de rekreative områder forbliver i landzone. Anden planlægning Servitutter Der er ikke fundet servitutter, der er i uforenelige med lokalplanen. Ejere og byherrer har dog selv ansvaret for at sikre sig overblik for servitutter af betydning for bygge- og anlægsarbejder. Klimaplanlægning Der sker i øjeblikket en klimaplanlægning i Hedensted Kommune. I denne forbindelse arbejdes der med forskellige modeller for stigningen i mængden af overfladevand og betydningen heraf. Disse modeller viser, at der i lokalplanens etape 3 er sandsynlighed for at dele af området bliver vandlidende, hvis der ikke foretages afværge foranstaltninger Spildevand Lokalplanområdet er ikke indeholdt i Spildevandsplanen for Hedensted Kommune. Der udarbejdes derfor et tillæg til spildevandsplanen. Ny bebyggelse skal separatkloakeres. Kildeparkaftalen indeholder krav til kloaksystemernes tæthed. Der etableres regnvandsbassiner indenfor lokalplanens område. Regnvandsbassinerne skal udføres med en tæt membran. Regnvandsbassinerne skal så vidt muligt tilpasses terræn og udformes med et så naturligt præg som muligt. Bassinerne må ikke hegnes. Tagvand skal i videst muligt omfang nedsives indenfor lokalplanens område. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes med drikkevand fra Hedensted Vandværk. Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Hedensted Kommune og er forsynet med naturgas. Ny bebyggelse skal forsynes med naturgas..e.3.e.23 Kommuneplanrammer Erhvervsformål Rekreative formål Lokalplangrænse Renovation og genbrug Lokalplanområdet er omfattet af Affaldsplan for Hedensted Kommunes. 3.E.04 3.R.03.R.20.E.34.R.3.E.35.R.30.E.36.E.39 Affald håndteres iht. affaldsplanen og gældende affaldsregulativer efter virksomheds- og affaldstype. 3.E.06 3.E.07 Etape 3 3.R.04 Etape.E.4.R.32.E.37.E.32.E.38.E.40 Etape 2.R.33.R.34 Beskyttet natur Gesager Å, der løber igennem etape 3 er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens 3. Naturområderne i Kildeparken fremgår af kortet øverst næste side. Der må ikke foretages ændringer i vandløbets tilstand. Kommuneplanens rammeområder for Kildeparken Lokalplanen udlægger et grønt rekreativt område langs Gesager Lokalplan 034 Redegørelse 9

10 Signaturforklaring Lokalplangrænse 3 sø 3 eng 3 mose 3 sø Sø beskyttelseslinie 3 vandløb Støjforhold Virksomhederne, der etablerer sig i området, vil skulle overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj ift. funktionerne i tilgrænsende områder. Etape Det ækvivalente støjniveau må i områderne ikke overstige grænseværdierne i skemaet øverst på næste side. Etape 3 Etape 2 Jordforurening Der er ikke kortlagt jordforurening på vidensniveau eller 2 niveau, ligesom området ikke er områdeklassificeret. 0 3 vandløbet Gesager Å løber igennem lokalplanområdet Å af hensyn til åen og som en grøn forbindelse langs Gesager Å fra det åbne land mod syd til naturområdet midt i Kildeparken i etape omfattet af lokalplan 79. Fortidsminder Der er registreret en overpløjet gravhøj og gjort enkeltfund indenfor lokalplanens område. Lokaliterne ses på et kortet nederst næste side. På de dele af arealet, hvor der skal foretages jordarbejde foreslår Horsens Museum, at der skal foretages en arkæologisk forundersøgelse for at afklare, om der findes fortidsminder, der kræver en arkæologisk undersøgelse i henhold Museumslovens 27. Ved fund af fortidsminder skal der i henhold til Museumslovens 27, stk. 2 ske standsning af arbejdet, og Horsens Museum skal underrettes om fundet. Signaturforklaring Fortidsminde Lokalplanens afgrænsning Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Jordbrugskommissionen Det er en forudsætning for lokalplanens gennemførelse, at Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland Øst ophæver landbrugspligten for ejendommene matr. nr. 2u, 5i, 7g, 24a, Gammel Sole By, Ø. Snede, bk, g, u, 2e, 2f, 3a, 3ae, 3b, 3h, 4b, 4h, 4n Årup, Hedensted og 5d, Gesager, Hedensted i det område, der er nævnt i lokalplanens 2. Miljøscreening Der er foretaget screening af lokalplanen i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (lovbekendtgørelse nr. 36 af 5. maj 2004). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planerne har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder (kulturarv, arkitektonisk arv, arkæologisk arv, materielle goder m.m.). Kortet må ikke anvendes til dokumentation skelforhold og andre rettigheder, eller til projektering. Matrikelgrænserne er ikke målfaste og kan være unøjagtige. Fund og fortidsminder i området registreret hos Kulturarvsstyrelsen Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra lokalplan ikke er væsentlig. Derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. 0 Redegørelse Lokalplan 034

11 Tidsrum Områdetype Man-Fredag kl Lørdag kl Man-Fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Lørdag kl Erhvervs- og Industriområde Erhvervs- og industriområde med forbud mod generende virksomhed. 3. Område for blandet bolig og erhvervsbebyggelse centerområder, m.m Etageboligområde Boligområder for åben og lav boligbebyggelse Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj Lokalplan 034 Redegørelse

12 2 Redegørelse Lokalplan 034

13 Lokalplanens bestemmelser Hedensted Kommune Lokalplan nr. 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape I henhold til lov om planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 83 af 2. juni 2007 med senere ændringer) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre: - at området udlægges til erhvervsformål, - at områdets anvendelse ikke forurener grundvandsressourcer, - at sikre at området etableres efter principperne i strukturplanen for Kildeparken, og at der sikres sammenhæng med etape omfattet af lokalplan at sikre en sammehæng med omgivende naturområder og at sikre et stort naturindhold i området ved udlæg af grønne forbindelser omkring vandløb, regnvandsbasiner og friarealer, - at sikre at veje, stier, parkeringspladser, opholdsarealer og grønne områder etableres og fremtræder i høj kvalitet og med ens belægning, belysning, træer og beplantning, - at sikre området disponeres og bebygges således, at der opnås et smukt helhedsindtryk i arkitektur, facader og skiltning m.v. så området fremtræder præsentabelt fra bl.a. Motorvej E45 de øvrige overordnede veje, - at overføre lokalplanens delområde I til byzone. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag a,b og omfatter følgende matrikler: 2u, del af 5i, del af 7g, 2l, 2y, 24a, Gammel Sole By, Øster Snede bk, g, del af u, del af 2e, 2f, 2l, 2x, 3a, del af 3ae, 3b, 3h, del af 4b, 4h, 4n, del af 5a, Årup, Hedensted 5d, Gesager, Hedensted Samt alle parceller, der efter 20. februar 2008 udstykkes i området. 2.2 Lokalplanområdet inddeles i delområderne I og II som angivet på kortbilag a,b og 2 a,b. 2.3 Lokalplanområdet ligger i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres delområde I til byzone, mens delområde II forbliver i landzone. Lokalplan 034 Bestemmelser 3

14 2.4 Etablering af stier og regnvandsbassiner med tilhørende anlæg i delområde II efter bestemmelserne i lokalplanen kræver ikke tilladelse efter planlovens 35, stk.. 3 Lokalplanområdets anvendelse Delområde I 3. Delområde I må kun anvendes til erhvervsformål med virksomhedstyper nævnt på bilag, og som ikke kan true grundvandet, må etableres i området. Erhvervstyper, der ikke er nævnt på listen i bilag, kan ansøge om at blive optaget på positivlisten, med henblik på at opnå tilladelse fra Hedensted Kommune til at etablere sig i området, såfremt det kan godtgøres, at virksomhedstypen ikke udgør en trussel mod grundvandet. Virksomheder, der opbevarer og anvender kemiske stoffer, herunder olie- og benzinprodukter, må ikke etablere sig i området, ligesom der ikke må etableres olie- og benzintanke eller andre beholdere på virksomheder indenfor lokalplanens område. Der må ikke etableres detailhandelsbutikker i området. 3.2 Der kan i delområde I etableres regnvandsbassiner med adgangsveje som vist på kortbilag Der må indenfor området kun udøves virksomhed, som ikke medfører miljømæssige gener i form af støj, røg, lugt eller rystelser m.m. 3.4 Der må ikke etableres virksomheder der har behov for udendørs oplag af nogen art indenfor lokalplanens område. 3.5 Traditionelle vaskepladser for f.eks. motorkøretøjer må ikke etableres indenfor lokalplanens område. Delområde II 3.6 Delområde II må kun anvendes til grønne områder med regnvandsbassiner som vist på kortbilag Der kan i delområde II etableres stier efter bestemmelserne i 5 samt adgangsveje til regnvandsbassinerne. 3.8 Delområde II må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger eller tekniske anlæg, der er nødvendige for områdernes anvendelse som rekreative områder og regnvandsbassinernes drift. 3.8 Der må ikke etableres nogen form for skiltning og reklamering i delområde II. Undtaget herfra er dog skiltning vedrørende stier og naturforhold. 4 Bestemmelser Lokalplan 034

15 4 Udstykning 4. Grunde med facade mod E45 og Vestre Ringvej skal udstykkes med en mindste facadebredde på 50 m. 5 Veje, stier og parkeringsforhold Veje 5. Lokalplanområdet har vejadgang fra Vestre Ringvej og Årupvej samt fra Kildeparken, der giver vejadgang fra Gesagervej igennem etape. 5.2 Der udlægges nye interne fordelingsveje Kildeparken, Kildestien og Kildesvinget i 2 meters bredde med en beliggenhed som vist på kortbilag Ingen ejendomme må have vejadgang fra Gesagervej, Vestre Ringvej eller Årupvej. Undtaget herfra er dog ejendomme beliggende ved Årupvej markeret med pile for en principiel vejadgang på kortbilag Der må kun etableres én indkørsel/overkørsel til hver ejendom. Til ejendomme med en facadebredde over 00 m kan der dog efter ansøgning meddeles tilladelse til etablering af 2 indkørsler/ overkørsler, hvis trafiksikkerhedsforholdene på stedet gør det muligt. Stier 5.5 Stier anlægges som grusstier i 2 meters som angivet på kortbilag På strækningen a-b-c og e-f anlægges stien som et integreret element i det rekreative område. Stien e-f tilsluttes sti i lokalplan 79 på modsatte side af Vestre Ringvej ved punkt f. 5.7 På strækningen b-d og h-i anlægges stien i et 5 m bredt stiudlæg. 5.8 På strækningen g-h anlægges stien med stimidten 9 m fra kørebanekant centreret i allébeplantingen, der etableres iht. 9. Stien tilsluttes sti i lokalplanområde ved punkt g. 5.9 Stierne på strækningen g-h etableres som privat fællesstier. Stierne anlægges, ren- og vedligeholdes af den enkelte grundejer. Øvrige stier skal ren- og vedligeholdes af grundejerforeningen. Parkering og interne trafikarealer 5.0 I tilknytning til den enkelte virksomhed skal der på egen grund mellem bygge- og facadelinier reserveres tilstrækkeligt areal til anlæg af det antal parkeringspladser, virksomheden kan få behov for. Lokalplan 034 Bestemmelser 5

16 Der etableres et antal parkeringspladser afhængigt af anvendelsen på bilag : Hotel/restaurant: Kontorer: pr. 50 m 2 Service: pr. 50 m 2 Kulturelle formål pr. 25 m 2 Fritidsformål pr. 50 m 2 Undervisnings- og konferencevirksomheder: pr. værelse og pr. 50 m 2 restaurant pr. 5. norm. pladser v. vuggestue/ børnehave pr. 00 m 2 folkeskole pr. 50 m 2 ungdoms-, voksen- og videregående uddannelse. Parkering kan etableres som p-kælder. Ramperne hertil skal anlægges indenfor bygge- og facadelinier. 5. Interne vejanlæg, læsseramper og parkeringsarealer må ikke placeres mellem bygningens facadelinie og henholdsvis motorveje E45, Gesagervej og Vestre Ringvej. Parkering skal så vidt muligt placeres foran bebyggelsen mod de interne fordelingsveje Kildeparken, Kildestien og Kildesvinget i en indre gård eller i en p-kælder. 5.2 Hvor parkeringspladser ville kunne ses fra motorvejen, skal der etableres afskærmning i form af murværk eller beplantning således at parkerede biler mv. ses mindst muligt fra motorvejen. Mure og beplantning til afskærmning skal harmonere med den øvrige bebyggelse i materialevalg og udformning. Parkeringsarealers placering og omfang skal godkendes af kommunen. 5.3 Udendørs arealer til parkering, kørsel, af- og pålæsning, håndtering af råvarer, færdigvarer, mv. skal udføres som tæt belægning, som beskrevet under nedenstående Endvidere skal alle arealer omkranses af kantsten og afvandes til regnvands- eller fælleskloaksystem. For at forebygge nedsivning ved uheld e.l., skal der være et tilstrækkeligt fald på belægningen mod kloak. 5.4 Asfaltbelægninger etableres med 6 cm GAB og slidlag som 2 cm AB. 5.5 Hvor der er tung trafik med stor belastning og friktion fra lastvogne e.l., eller hvor der er et stort slid på belægningen, skal belægningen udføres som en forstærket belægning af hensyn til belægningens holdbarhed. 5.6 Den forstærkede belægning skal udføres med låsesten (f.eks. SF-sten) med tætte fuger (fugesand e.l.), og der skal etableres en impermeable kemikalieresistent membran under låsestenene. Membranen skal etableres efter leverandørens anvisninger. Hvis bærelaget mellem belægningen og membranen skal afvandes, skal vandet ledes til regnvandskloak, evt. via inspektionsbrønd. 6 Bestemmelser Lokalplan 034

17 Belægningen kan også udføres som asfalt-belægning med et specielt forstærket og/eller kemikalieresistent slidlag. 6 Tekniske anlæg 6. El-ledninger, herunder ledninger til vejbelysning, skal fremføres nedgravet som jordkabler. Alle områdets forsyningsledninger skal nedgraves. 6.2 Udebelysningen i lokalplanområdet skal være lav parkbelysning - nedadrettet og afdæmpet. Udebelysning skal godkendes af byrådet. Undtaget herfra er belysning i forbindelse med offentlige veje og stier. 6.3 Der skal anvendes samme lampetype som gadebelysning langs vejene i hele lokalplanens område. Lampetypen skal være samme lampetype som den anvendte i etape omfattet af lokalplan 79 og skal godkendes af Byrådet. 6.4 Området skal separatkloakeres. 6.5 Der skal indenfor delområde II sikres plads til regnvandsbassiner som vist på kortbilag 2. Regnvandsbassinerne skal udføres med en tæt membran. Regnvandsbassinerne skal så vidt muligt tilpasses terræn og udformes så de får et så naturligt præg som muligt. Bassinerne må ikke hegnes. 6.6 Tagvand skal i så vidt muligt omfang nedsives indenfor lokalplanens område. 6.7 Ved nybyggeri har grundejerne pligt til at tilslutte deres ejendom offentlige forsyningsledninger, for så vidt angår varme-, vand- og elforsyning samt kloakering, på Hedensted Kommunes til enhver tid gældende betingelser. 7 Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens placering 7. Bebyggelsens placering reguleres overordnet ved facade- og byggelinier som vist på kortbilag 2 og efter følgende principper: Facadelinie: Motorvejen E45: 90 m facadelinie målt fra vejmidte. Gesagervej, Vestre Ringvej: 20 m facadelinie målt fra vejskel. Byggelinie: Øvrige interne fordelingsveje; Kildeparken, Kildestien og Kildesvinget: 20 m byggelinie målt fra vejskel. Lokalplan 034 Bestemmelser 7

18 7.2 Bebyggelsen skal placeres med hovedfacaden i facadelinien mod motorvej E45, Gesagervej og Vestre Ringvej som vist på kortbilag Bebyggelsen langs øvrige interne fordelingsveje Kildeparken, Kildestien og Kildesvinget skal opføres inden for de de i 7.3 nævnte og på kortbilag 2 viste byggelinier. 7.4 Terrænreguleringer over +/- 50 cm må ikke udføres uden tilladelse fra Hedensted Kommune. Bebyggelsens omfang 7.5 Det bebyggede areal må ikke overstige 25 % af den enkelte ejendom. 7.6 Det samlede bebyggede og befæstede areal må ikke overstige 50 % af den enkelte ejendom. 7.7 Bebyggelsesprocenten må maks. være 75 for den enkelte ejendom. Bebyggelsens højder 7.8 Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 2 m. Bygningshøjden måles fra et af Hedensted Kommune fastlagt niveauplan, til bygningens højeste punkt, dog ikke skorstene og lignende. 7.9 Bebyggelse må ikke opføres med mere end 3 etager. 7.0 Bebyggelsens højde og afstande til naboskel skal beregnes efter følgende formel: højde = 3 m + 0,65 x afstand til naboskel. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8. Alle bygningerne skal udformes så de fremtræder harmoniske og æstetiske ved et valg af materialer, konstruktioner og detaljer, herunder skiltning og belysning. 8.2 Facader, vinduer, døre mm. skal holdes inden for farverne hvid, sort samt blandinger heraf. Bebyggelsens facader 8.3 I bygningernes facade mod motorvej E45, Gesagervej og Vestre Ringvej skal minimum 0% af facaden bestå af vinduesareal. 8.4 Bebyggelsen må ikke have hovedindgang ud mod motorvej E45, Gesagervej og Vestre Ringvej. Hovedindgangen til de enkelte bebyggelser i byggefeltet skal orienteres mod de interne fordelingsveje Kildeparken, Kildestien og Kildesvinget. 8.6 Ydervægge skal være tegl, pudset eller vandskuret murværk. Indfarvede betonelementer kan dog også anvendes. Andre materialer som glas, aluminium eller lignende kan anvendes helt 8 Bestemmelser Lokalplan 034

19 eller delvist som facademateriale, når der er en arkitektonisk begrundelse, og det kan indpasses i områdets helhed. 8.7 Alle bygninger på den enkelte ejendom skal fremtræde med ensartet tagudformning, fladt tag eller ensidig taghældning med max. 5% taghældning. Tagflader skal være beklædt med med tagpap, tegl, naturskiffer eller zink. Alle tage skal fremstå i sorte eller grå nuancer. 8.8 Synlige dele af ventilationsanlæg, solfangere m.v. skal fremtræde som dele af facaden og overholde kravene hertil. 8.9 Udvendige antenner kan tillades placeret på taget såfremt de ikke er umiddelbar synlig fra naboejendomme og fra offentlige og private veje og fællesarealer. Der må ikke opsættes nogen form for udvendige antenner uden Hedensted Kommunes godkendelse. Facadeskiltning 8.0 Skiltning på den enkelte ejendom skal etableres efter en samlet skilteplan, som skal godkendes af Hedensted Kommune. 8. Der må opsættes facadeskilt mod Motorvej E45, Gesagervej eller Vestre Ringvej samt facadeskilt mod de øvrige interne fordelingsveje Kildeparken, Kildestien og Kildesvinget pr ejendom. 8.2 Facadeskilte skal udføres som enkeltstående bogstaver eller logo med maks. 2 m i højden på bygningsfacaden, og de skal ved størrelse, skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur, størrelse og karakter. 8.3 Skiltningen må ikke rage ud over bygningsfacaden, hverken til siden eller over tag. 8.4 Skilte må ikke have en reflekterende overflade, og de skal udføres så der ikke forekommer gennemlyste skilteflader. Kun skrift og logo må være gennemlyste, dog uden at blænde. Lys i skilte skal være stationært. Skilte må ikke være bevægelige. Blændende spots må ikke anvendes. 8.5 På ejendomme grænsende op til Motorvej E45 må der i intet tilfælde anvendes spots eller projektører. 8.6 Skiltning skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. 9 Ubebyggede arealer Generelt 9. Arealer i delområde I mellem vej og bygge- og facadelinier må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse, carporte, skure, oplag, udstilling, skilte, flag, reklamering eller lignende og skal fremtræde præsentabelt og velplejet. Lokalplan 034 Bestemmelser 9

20 Der må dog placeres skiltning og flag som angivet i Der må i delområde II ikke placeres nogen form for bebyggelse bortset fra mindre tekniske instalationer, der er nødvendige for områdets anvendelse som rekreativt område. 9.3 Delområde II må ikke anvendes til nogen form for, oplag, udstilling, reklamering, flag, skilte eller lignende. Undtaget herfra er dog skiltning vedrørende stier og naturforhold. 9.4 De ubebyggede arealer skal fremtræde som sammenhængende arealer med ensartet karakter og udformning, idet matrikelskel ikke må fremtræde synlige, herunder ved hegning, beplantning og lignende udover de hække, der anlægges iht De ubebyggede arealer skal ved beplantning, belægning, belysning og skilte samt flag fremstå ordentlige og velplejede samt være holdt ryddelige og rengjorte for affald m.v. 9.6 Grønne arealer skal henligge som græsareal med etablering af beplantning og træer, jf som angivet på kortbilag 2 og Der må ikke etableres nogen form for udendørs oplag indenfor lokalplanområdet. 9.8 Der må ikke henstilles last- og varebiler over kg, lystbåde, campingvogne, trailere og lignende i lokalplanområdet. Beplantningsprincipper 9.9 De grønne bælter skal holdes som et sammenhængende grønt strøg med naboejendommene med græs, lav purbeplantning og træer. 9.0 Beplantning, terrænregulering og befæstelse o.lign. af ejendommenes ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet skal indrettes og anlægges på grundlag af en godkendt samlet plan. 9. Ubebyggede arealer på ejendommene skal fremstå i græs og kan beplantes med løvfældende træer i mindre grupper, bøgeeller egepur. 9.2 Arealet mod motorvej E45 mellem vejskel og facadelinie udlægges til beplantningsbælte og græsareal. Der plantes poppler i grupper med 3. Træerne skal plantes i en afstand på 6 m fra facadelinien og med en indbyrdes afstand på 8 m mellem rækkerne og mellem træerne i rækkerne. 9.3 Arealet mod Gesagervej mellem vejskel og facadelinie udlægges til beplantningsbælte og græsareal. Der plantes kastanietræer i 2 rækker med en indbyrdes afstand på 5 m som vist på kortbilag 2 og 3.. række nærmest Gesagervej plantes i en afstand på 8 m fra vejskel og med en indbyrdes afstand på 20 m mellem træerne i rækkerne. 20 Bestemmelser Lokalplan 034

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg.

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Erhvervsområdet i Højme Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere