Lokalplan for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej"

Transkript

1 Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken I Kilde Allé a II Årupvej II Årupvej h i Årupvej November 2008

2 Indhold Redegørelse Lokalplanens baggrund... 3 Eksisterende forhold... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til Regionplanlægning... 8 Forhold til Kommuneplanlægning... 9 Anden planlægning... 9 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder... 0 Miljøscreening... 0 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanområdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening eller lignende Påtaleret Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag a Matrikelkort Kortbilag b Matrikelkort Kortbilag 2 Lokalplankort Kortbilag 2a Lokalplankort... 3 Kortbilag 2b Lokalplankort Kortbilag 3 Beplantningsplan Lovstof Vejledning Lokalplanens retsvirkninger Klagevejledning Bilag Bilag : Positivliste for virksomhedstyper Bilag 2: Positivliste for byggematerialer Bilag 3: Kildeparkaftalen... 4 Læsevejledning Overordnet indeholder lokalplanen to afsnit i form af en redegørelse og lokalplanens bestemmelser. Redegørelsen er den forklarende del, der med beskrivende ord og illustrationer forklarer, hvilken indflydelse lokalplanens bestemmelser har på lokalplanområdet, og hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet af Hedensted Kommune, Plan og Natur i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S Kort- og Matrikelstyrelsen og COWI 2 Indhold Lokalplan 034

3 Redegørelse Lokalplanens baggrund Hedensted oplever med sin beliggenhed i det Østjyske bybånd og ved motorvej E45 stor efterspørgsel efter velbeliggende og attraktive erhvervsgrunde. Etape Signaturforklaring Etape Etape 2 Etape 3 Området Kildeparken kan med sin beliggenhed ved afkørsel 58 på motorvejen og indhold af et stort sammenhængende søområde tilbyde såvel god tilgængelighed som naturmæssige værdier. Etape 3 Etape 2 Strukturplan for Kildeparken Forud for lokalplanens udarbejdelse er der i 2005 udarbejdet et kommuneplantillæg med strukturplan for hele Kildeparkområdet. Den overordnede etapeinddeling og vejstruktur samt principper for udstykninger i området fremgår af etapekortet og strukturskitsen på denne side. Principperne fra strukturplanen i kommuneplantillægget er grundlaget for områdets planlægning. Lokalplan 79 Forud for nærværende lokalplan 034 blev lokalplan 79 udarbejdet og vedtaget i Lokalplan 79 omfatter. etape og ca. 05 ha af det i alt ca. 80 Motorvej E45 Etape 3 Kildeparkens 3 etaper - lokalplan 034 omfatter etape 2 og 3 ha store erhvervsområde afgrænset af Motorvej E45, Gesagervej og Årupvej.. etape rummer store sø- og naturområder, der er opstået omkring det tidligere grusgravområde i midten af området. Søerne er opstået ved bortgravning af grus under grundvandsspejlet. Det betyder at søerne ligger på jomfruelig mineraljord, som ikke er gødningspåvirkede. Søerne er Disponering af det Kildeparkområdet og strukturplanens principper Etape Gesagervej Etape 2 Signaturforklaring Grunde Rekreativt areal 3 fredet egn 3 fredet mose Rekreative stier Fordelings stier Lokalplanens grænse derfor meget rene og klarvandede og har af den grund alle forudsætninger for et varieret plante- og dyreliv. Kildeparkaftalen Størstedelen af erhvervsområdet Kildeparken ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Idet Hedensted by får sin drikkevandsforsyning herfra, skal lokalplaner i området sikre en beskyttelse af grundvandet, så Hedensted også for fremtiden er sikret rent drikkevand. I forbindelse med tilvejebringelse af kommuneplantillægget og strukturplanen for området, blev Kildeparkaftalen indgået mellem Hedensted Kommune og Vejle Amt. Kildeparkaftalen udstikker retningslinierne for en forsvarlig anvendelse af det sårbare drikkevandsområde til erhvervsformål. Aftalen ligger som bilag 3. Lokalplan 034 Nærværende lokalplan 034 for 2. og 3. etape omfatter de resterende ca. 75 ha, der hovedsageligt skal anvendes til erhvervsformål, og som efter samme princip som. etape bygger på hensyntagen til grundvandet og nærheden til landskabet og naturen. Lokalplan 034 Redegørelse 3

4 Eksisterende forhold Lokalplan 034 omfatter de to områder etape 2 og 3 af Kildeparken på i alt ca. 75 ha. Området betegnet etape 2 udgør ca. 35 ha og afgrænses af Gesagervej mod nordøst, Vestre Ringvej mod vest, Årupvej mod syd og støder mod øst op til fritidsområdet ved Hedensted Centret. Ved det sydvestlige hjørne ligger et vandværk omfattet af en selvstændig lokalplan nr. 64. Etape 2 set mod vest Området betegnet etape 3 udgør ca. 40 ha og afgrænses af Motorvej E45 mod nordvest, Årupvej mod syd og grænser mod nord op til naturområderne omfattet af lokalplan 79 for etape. Ingen af de to etaper 2 og 3 rummer større sammenhængende naturintersser, og anvendes før lokalplanens udarbejdelse hovedsageligt landbrugsmæssigt. Igennem området etape 3 løber vandløbet Gesager Å med tilknyttede lavbundsområder, som således danner en grøn kile fra Årupvej ind til etape. Årupvejs forløb mod sydvest væk fra lokalplanområdet til højre I begge områder ligger mindre landbrugsejendomme, der forudsættes fjernet, når ejendommene overgår til anden anvendelse. Kildeparken etape 3 samt en del af etape 2 ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Som omtalt tidligere er området omfattet af Kildeparkaftalen. Hele Hedensted by og en stor del af Vejle får rent drikkevand herfra. Derfor ønsker Hedensted Kommune at sikre, at grundvandet og dermed drikkevandsforsyningen beskyttes mod forurening. Etape 3 set mod nord med etape som baggrund I dag anvendes området landbrugsmæssigt, og det medfører en vis risiko for grundvandsforurening med pesticider og nitrat. Tanken med Kildeparken er at anvende området til et formål, der udgør en mindre trussel mod grundvandet end den anvendelse området har i dag. 4 Redegørelse Lokalplan 034

5 Lokalplanens indhold Signaturforklaring Planens formål Hedensted Kommune modtog i foråret 2007 en ansøgning fra en privat lodsejer om udnyttelse af en ejendom inden for lokalplanområdet til ny bebyggelse. Kommunen ønskede at realisere strukturplanens intentioner for det samlede erhvervsområde og nedlagde derfor et 4 forbud mod den ønskede bebyggelse. Det er hensigten, at nærværende lokalplan vedtages som forslag inden et år efter nedlæggelsen af 4 forbudet. Etape 3 Etape Etape 2 Etape Etape 2 Etape 3 Lokalplangrænse Lokalplanen er udarbejdet med det overordnede formål at give mulighed for at anvende lokalplanområdet til erhvervsområde til let erhverv. Der er efterhånden mangel på erhvervsjord i kommunen og navnlig erhvervsjord med en god beliggenhed og let tilgængelighed til det overordnede vejnet, herunder motorvejen. Som tilfældet var med lokalplan 79 for etape fortsættes intentionerne med Kildeparken etape 2 og 3 som et moderne og tidssvarende erhvervsområde, der skal udvikles med respekt for de eksisterende naturforhold, drikkevandsinteresser og ønsket Etape i lokalplan 79 samt etape 2 og 3 i lokalplan 034 om at skabe identitet og fællesskaber. Et formål med planen er således at understøtte princippet om grundvandssikring, som indgår i den detaljerede udformning af friarealer, tekniske anlæg og bebyggelser i området. Planen sikrer et unikt erhvervsområde Kildeparken, hvor Hedensted Kommune målrettet kan tilbyde byggegrunde af høj kvalitet til fremtidens virksomhedstyper. Det er yderligere et formål at skabe et smukt erhvervsområde, hvor kvalitet og arkitektur er i højsædet. At Kildeparken udlægges som et nyt erhvervsområde giver mulighed for fra starten at sætte de fysiske rammer for en unik og smuk erhvervspark med en ensartet kvalitet i hele området. Det er hensigten, at de virksomheder, der etablerer sig i Kildeparken, skal bidrage med bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, hvor adgangsforhold, parkeringspladser, opholdsarealer, beplantning, kvalitetsbelægning og belysning af bygningerne er velovervejet. Lokalplanen har også til formål at sikre en overførsel af lokalplanområdet til byzone. Undtaget er enkelte grønne områder, der fastholdes i landzone. God tilgængelighed ved afkørsel 58 Planens principper Planen tager udgangspunkt i et plangrundlag, der kæder grundvandshensyn, fauna- og naturinteresser sammen. Hedensted kommune vil gennem planen sikre og forbedre betydende vandløb og faunapassager, sikre Hedensted bys drikkevand og ikke mindst gå ind i at skabe et godt Lokalplan 034 Redegørelse 5

6 Inspirationsfoto af erhvervsområde image for de virksomheder, der etablerer sig i Kildeparken. De eksisterende vandløb og vådområder skal danne et sammenhængende naturområde sammen med sølandskabet i etape, som ligger centralt i Kildeparken. Økologiske forbindelseslinier sammenbinder naturen med de øvrige grønne forløb fra områderne omkring Kildeparken. Den overordnede landskabelige idé tager udgangspunkt i at kæde naturen i området sammen med erhvervsområdernes friarealer, så erhvervsbygningerne kommer til at ligge i en naturpark. Lokalplanen opdeles i delområderne I og II, hvor delområde I udlægges til erhvervsbebyggelse og delområde II friholdes til grønne områder med åløb, regnvandsbassiner, stier o.lign. Attraktive erhvervsområder Naturen og karakteren af virksomheder danner et unikt udgangspunkt for erhvervsområdet, der vil få en helt speciel identitet med en god eksponering udadtil og de store rekreative værdier indad. I Kildeparken kan der kun etableres virksomheder, der ikke kan true grundvandet, hvilket vil sige Inspirationsfoto af erhvervsområde følgende virksomhedstyper: Videnstunge virksomheder, kulturog uddannelses- og forskningsinstitutioner, som f.eks. IT-huse, IT-værksteder, IT-højskoler, callcentre med mobiltjenester, videokommunikation, trådløs teknologi mm, E-handelshus, multimediehus, arkiver, naturcenter, offentlige kontorer, rådgivende firmaer, hoteller/konferencecentre, m.m. Der kunne evt. være fælles telefonpasning, sekretær, mødelokaler og kantine for mindre virksomheder og institutioner. Et fælles vilkår for de virksomheder, der etablerer sig i området, er at de ikke må opbevare/anvende kemikalier. Planen muliggør området udstykket i grundarealer af varierende størrelse, og hvor kun miljøvenlige virksomheder som defineret kan etablere sig. For at understrege det åbne og integrerede erhvervs- og naturområde fastlægger lokalplanen, at erhvervsområdet skal fremstå som et åbent område uden hegning mellem ejendommene. Kun mellem ejendommene mod mo- 6 Redegørelse Lokalplan 034

7 torvejen stilles der krav om hegning i naboskel. Lokalplanen stiller også krav til udformning af veje, stier og parkeringsarealer, herunder beplantning og belægning. Bebyggelsen Erhvervsområdet Kildeparken ved E45 er det første, man møder, når man kører på motorvejen mod nord til Hedensted. Den arkitektoniske kvalitet i Kildeparken sikres ved at lokalplanen stiller krav om brug af materialer, farver og proportioner samt anvendelse af skilte og belysning. Dette underbygges yderligere gennem krav til udformning af fri- og parkeringsarealerne, og fastsættelse af byggelinier, vejprofiler og markant beplantning. Området skal fremstå åbent, grønt og med harmoniske dimensioner. Derfor sikres det, at tætheden ikke bliver for høj, det vil sige, at det bebyggede areal for hver ejendom højst bliver 25 % og det befæstede areal op til 50 % inkl. det bebyggede areal. Bebyggelsen skal placeres med respekt for det åbne landskab og med stor frihed til virksomheder og arkitekters individuelle løsninger inden for den overordnede landskabelige struktur. Rekreative områder og beplantning Den enestående natur, der ligger midt i området i etape af Kildeparken er tilgængelig for offentligheden. Stiforbindelser binder natur- og søområdet sammen med etape 2 og 3. Sø- og naturområdet sikres endvidere via grønne bånd sammenbundet med andre naturområder ved Hedensted og Løsning. Det sker ved at udlægge ubebyggede kiler i erhvervsområdet, hvor der kan opstå grønne zoner, der kan fungere som spredningskorridorer for planter og dyr. Beplantning - inspirationsfoto Kildeparkens lave bebyggelsesgrad, de uindhegnede virksomheder med et grønt præg understreger beliggenheden umiddelbart op til den nærliggende natur. For at skabe både landskabelig og naturmæssig variation er der områder, som tilplantes, og områder som bevist holdes åbne og fri for trævækst. Beplantningerne skal bl.a. medvirke til at skabe forbindelse mellem de enkelte naturområder. Tilplantning vil ske med løvtræer og buske, som er hjemmehørende i Danmark. Veje og stier Lokalplanen sikrer vejadgang til erhvervsområdets etape 2 sker fra Vestre Ringvej ad to tilslutninger. Vejen i etape 2 får navnet Kildesvinget. Vejadgang til områdets etape 3 sker ad Kildestien Søområdet i etape der forbindes med etape 2 og 3 Lokalplan 034 Redegørelse 7

8 fra henholdsvis Årupvej, der udvides fra Vestre Ringvej frem til vejadgangen og fra Kildeparken i etape, hvorfra der er forbindelse til Gesagervej. I den vestlige ende af etape og 3 langs Motorvej E45 løber en fordelingssti. Stien forlænges igennem etape 3 og forbindes til Årupvej, således at der skabes stiforbindelse mod Gammelsole og Bredal. Der sikres ligeledes stipassage fra etape igennem etape 2 til Hedensted by. Forhold til Regionplanlægning Området, hvori Kildeparken ligger, er i Regionplanen omfattet af bestemmelser, der knytter sig til områder med særlige drikkevandsinteresser. Dette udelukker som hovedregel områdets anvendelse til for eksempel byudvikling. Fra starten af samarbejdet mellem Hedensted Kommune og Vejle Amt ved udarbejdelsen af lokalplan 79 for etape har der været opstillet den præmis, at inddragelsen af området til erhvervsudvikling skal ses som et pilotprojekt, hvor en række ganske særlige betingelser for områdets anvendelse og erhvervsmæssige udbygning opstilles. Betingelser, som langt hen ad vejen fortsat skal udvikles som led i projektet, idet et sådant projekt ikke har været afprøvet i Danmark før. Samtidig har det været en fælles præmis, at området i hele sin udformning skal have et meget synligt præg af særligt erhvervsområde, hvor såvel udformning af hovedstruktur, arkitektur og miljøindhold klart signalerer for omverdenen, at der her er tale om et ganske særligt planlægningsområde. Samarbejdet om planlægningen for området medførte Kildeparkaftalen, som ligger til grund for sikringen af grundvandsbeskyttelsen i detailplanlægning for området. Området er derfor udlagt til byudvikling i Regionplan For begge parter har der derfor været enighed om, at Kildeparken vil være et markant udstillingsvindue for best practice på bæredygtig arkitektur og miljøplanlægning - et område, der ville egne sig som brand. Såvel lokalplan 79 for etape som nærværende lokalplan 034 for etape 2 og 3 er udarbejdet efter dette princip. Kildeparkaftalen indeholder vilkår, der ikke kan sikres med lokalplan, men som sikres gennem tinglysning, information ved grundsalg, tilsyn mm. For yderligere information henvises til Kildeparkaftalen, der ligger som bilag 3 til lokalplanen. Signaturforklaring Kildeparken afgrænsning Vandværksopland OSD område Område med særlige drikkevandsinteresser Etape Etape 2 Etape m 700 m OSD-området samt vandværksoplande i hele Kildeparken. initialer: Etape dato: 2 og mål: 3 indgår i nærverende lokalplan 034 hk-bv : Redegørelse Lokalplan 034

9 Forhold til Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af tillæg nr. 0 til Hedensted Kommuneplan Tillæg 0 til Hedensted kommuneplan indeholder en 3 delt udbygningsrækkefølge, således at udbygning af en etape først må udbygges, når den forrige er fuldt udbygget. udbygningen af lokalplan området skal ske i overensstemmelse hermed. Således at etape 2 udbygges før etape 3 på begyndes. Hedensted Kommune er indstillet på at nedlægge forbud i henhold til planlovens 2 stk. mod udstykning og bebyggelse, der er i strid med ovenstående rækkefølgebestemmelser. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanens etaper 2 og 3 omfatter følgende rammeområder: Etape 2:.E.38,.E.39,.E.40,.R.33,.R.34 Etape 3:.E.4,.R.32, 3.E.06, 3.E.07, 3.R.04 Arealerne i etape 2 og 3, der er omfattet af nærværende lokalplan 034 er beliggende i landzone. Erhvervsområderne overføres med lokalplanen til byzone, mens de rekreative områder forbliver i landzone. Anden planlægning Servitutter Der er ikke fundet servitutter, der er i uforenelige med lokalplanen. Ejere og byherrer har dog selv ansvaret for at sikre sig overblik for servitutter af betydning for bygge- og anlægsarbejder. Klimaplanlægning Der sker i øjeblikket en klimaplanlægning i Hedensted Kommune. I denne forbindelse arbejdes der med forskellige modeller for stigningen i mængden af overfladevand og betydningen heraf. Disse modeller viser, at der i lokalplanens etape 3 er sandsynlighed for at dele af området bliver vandlidende, hvis der ikke foretages afværge foranstaltninger Spildevand Lokalplanområdet er ikke indeholdt i Spildevandsplanen for Hedensted Kommune. Der udarbejdes derfor et tillæg til spildevandsplanen. Ny bebyggelse skal separatkloakeres. Kildeparkaftalen indeholder krav til kloaksystemernes tæthed. Der etableres regnvandsbassiner indenfor lokalplanens område. Regnvandsbassinerne skal udføres med en tæt membran. Regnvandsbassinerne skal så vidt muligt tilpasses terræn og udformes med et så naturligt præg som muligt. Bassinerne må ikke hegnes. Tagvand skal i videst muligt omfang nedsives indenfor lokalplanens område. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes med drikkevand fra Hedensted Vandværk. Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Hedensted Kommune og er forsynet med naturgas. Ny bebyggelse skal forsynes med naturgas..e.3.e.23 Kommuneplanrammer Erhvervsformål Rekreative formål Lokalplangrænse Renovation og genbrug Lokalplanområdet er omfattet af Affaldsplan for Hedensted Kommunes. 3.E.04 3.R.03.R.20.E.34.R.3.E.35.R.30.E.36.E.39 Affald håndteres iht. affaldsplanen og gældende affaldsregulativer efter virksomheds- og affaldstype. 3.E.06 3.E.07 Etape 3 3.R.04 Etape.E.4.R.32.E.37.E.32.E.38.E.40 Etape 2.R.33.R.34 Beskyttet natur Gesager Å, der løber igennem etape 3 er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens 3. Naturområderne i Kildeparken fremgår af kortet øverst næste side. Der må ikke foretages ændringer i vandløbets tilstand. Kommuneplanens rammeområder for Kildeparken Lokalplanen udlægger et grønt rekreativt område langs Gesager Lokalplan 034 Redegørelse 9

10 Signaturforklaring Lokalplangrænse 3 sø 3 eng 3 mose 3 sø Sø beskyttelseslinie 3 vandløb Støjforhold Virksomhederne, der etablerer sig i området, vil skulle overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj ift. funktionerne i tilgrænsende områder. Etape Det ækvivalente støjniveau må i områderne ikke overstige grænseværdierne i skemaet øverst på næste side. Etape 3 Etape 2 Jordforurening Der er ikke kortlagt jordforurening på vidensniveau eller 2 niveau, ligesom området ikke er områdeklassificeret. 0 3 vandløbet Gesager Å løber igennem lokalplanområdet Å af hensyn til åen og som en grøn forbindelse langs Gesager Å fra det åbne land mod syd til naturområdet midt i Kildeparken i etape omfattet af lokalplan 79. Fortidsminder Der er registreret en overpløjet gravhøj og gjort enkeltfund indenfor lokalplanens område. Lokaliterne ses på et kortet nederst næste side. På de dele af arealet, hvor der skal foretages jordarbejde foreslår Horsens Museum, at der skal foretages en arkæologisk forundersøgelse for at afklare, om der findes fortidsminder, der kræver en arkæologisk undersøgelse i henhold Museumslovens 27. Ved fund af fortidsminder skal der i henhold til Museumslovens 27, stk. 2 ske standsning af arbejdet, og Horsens Museum skal underrettes om fundet. Signaturforklaring Fortidsminde Lokalplanens afgrænsning Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Jordbrugskommissionen Det er en forudsætning for lokalplanens gennemførelse, at Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland Øst ophæver landbrugspligten for ejendommene matr. nr. 2u, 5i, 7g, 24a, Gammel Sole By, Ø. Snede, bk, g, u, 2e, 2f, 3a, 3ae, 3b, 3h, 4b, 4h, 4n Årup, Hedensted og 5d, Gesager, Hedensted i det område, der er nævnt i lokalplanens 2. Miljøscreening Der er foretaget screening af lokalplanen i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (lovbekendtgørelse nr. 36 af 5. maj 2004). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planerne har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder (kulturarv, arkitektonisk arv, arkæologisk arv, materielle goder m.m.). Kortet må ikke anvendes til dokumentation skelforhold og andre rettigheder, eller til projektering. Matrikelgrænserne er ikke målfaste og kan være unøjagtige. Fund og fortidsminder i området registreret hos Kulturarvsstyrelsen Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra lokalplan ikke er væsentlig. Derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. 0 Redegørelse Lokalplan 034

11 Tidsrum Områdetype Man-Fredag kl Lørdag kl Man-Fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Lørdag kl Erhvervs- og Industriområde Erhvervs- og industriområde med forbud mod generende virksomhed. 3. Område for blandet bolig og erhvervsbebyggelse centerområder, m.m Etageboligområde Boligområder for åben og lav boligbebyggelse Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj Lokalplan 034 Redegørelse

12 2 Redegørelse Lokalplan 034

13 Lokalplanens bestemmelser Hedensted Kommune Lokalplan nr. 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape I henhold til lov om planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 83 af 2. juni 2007 med senere ændringer) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre: - at området udlægges til erhvervsformål, - at områdets anvendelse ikke forurener grundvandsressourcer, - at sikre at området etableres efter principperne i strukturplanen for Kildeparken, og at der sikres sammenhæng med etape omfattet af lokalplan at sikre en sammehæng med omgivende naturområder og at sikre et stort naturindhold i området ved udlæg af grønne forbindelser omkring vandløb, regnvandsbasiner og friarealer, - at sikre at veje, stier, parkeringspladser, opholdsarealer og grønne områder etableres og fremtræder i høj kvalitet og med ens belægning, belysning, træer og beplantning, - at sikre området disponeres og bebygges således, at der opnås et smukt helhedsindtryk i arkitektur, facader og skiltning m.v. så området fremtræder præsentabelt fra bl.a. Motorvej E45 de øvrige overordnede veje, - at overføre lokalplanens delområde I til byzone. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag a,b og omfatter følgende matrikler: 2u, del af 5i, del af 7g, 2l, 2y, 24a, Gammel Sole By, Øster Snede bk, g, del af u, del af 2e, 2f, 2l, 2x, 3a, del af 3ae, 3b, 3h, del af 4b, 4h, 4n, del af 5a, Årup, Hedensted 5d, Gesager, Hedensted Samt alle parceller, der efter 20. februar 2008 udstykkes i området. 2.2 Lokalplanområdet inddeles i delområderne I og II som angivet på kortbilag a,b og 2 a,b. 2.3 Lokalplanområdet ligger i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres delområde I til byzone, mens delområde II forbliver i landzone. Lokalplan 034 Bestemmelser 3

14 2.4 Etablering af stier og regnvandsbassiner med tilhørende anlæg i delområde II efter bestemmelserne i lokalplanen kræver ikke tilladelse efter planlovens 35, stk.. 3 Lokalplanområdets anvendelse Delområde I 3. Delområde I må kun anvendes til erhvervsformål med virksomhedstyper nævnt på bilag, og som ikke kan true grundvandet, må etableres i området. Erhvervstyper, der ikke er nævnt på listen i bilag, kan ansøge om at blive optaget på positivlisten, med henblik på at opnå tilladelse fra Hedensted Kommune til at etablere sig i området, såfremt det kan godtgøres, at virksomhedstypen ikke udgør en trussel mod grundvandet. Virksomheder, der opbevarer og anvender kemiske stoffer, herunder olie- og benzinprodukter, må ikke etablere sig i området, ligesom der ikke må etableres olie- og benzintanke eller andre beholdere på virksomheder indenfor lokalplanens område. Der må ikke etableres detailhandelsbutikker i området. 3.2 Der kan i delområde I etableres regnvandsbassiner med adgangsveje som vist på kortbilag Der må indenfor området kun udøves virksomhed, som ikke medfører miljømæssige gener i form af støj, røg, lugt eller rystelser m.m. 3.4 Der må ikke etableres virksomheder der har behov for udendørs oplag af nogen art indenfor lokalplanens område. 3.5 Traditionelle vaskepladser for f.eks. motorkøretøjer må ikke etableres indenfor lokalplanens område. Delområde II 3.6 Delområde II må kun anvendes til grønne områder med regnvandsbassiner som vist på kortbilag Der kan i delområde II etableres stier efter bestemmelserne i 5 samt adgangsveje til regnvandsbassinerne. 3.8 Delområde II må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger eller tekniske anlæg, der er nødvendige for områdernes anvendelse som rekreative områder og regnvandsbassinernes drift. 3.8 Der må ikke etableres nogen form for skiltning og reklamering i delområde II. Undtaget herfra er dog skiltning vedrørende stier og naturforhold. 4 Bestemmelser Lokalplan 034

15 4 Udstykning 4. Grunde med facade mod E45 og Vestre Ringvej skal udstykkes med en mindste facadebredde på 50 m. 5 Veje, stier og parkeringsforhold Veje 5. Lokalplanområdet har vejadgang fra Vestre Ringvej og Årupvej samt fra Kildeparken, der giver vejadgang fra Gesagervej igennem etape. 5.2 Der udlægges nye interne fordelingsveje Kildeparken, Kildestien og Kildesvinget i 2 meters bredde med en beliggenhed som vist på kortbilag Ingen ejendomme må have vejadgang fra Gesagervej, Vestre Ringvej eller Årupvej. Undtaget herfra er dog ejendomme beliggende ved Årupvej markeret med pile for en principiel vejadgang på kortbilag Der må kun etableres én indkørsel/overkørsel til hver ejendom. Til ejendomme med en facadebredde over 00 m kan der dog efter ansøgning meddeles tilladelse til etablering af 2 indkørsler/ overkørsler, hvis trafiksikkerhedsforholdene på stedet gør det muligt. Stier 5.5 Stier anlægges som grusstier i 2 meters som angivet på kortbilag På strækningen a-b-c og e-f anlægges stien som et integreret element i det rekreative område. Stien e-f tilsluttes sti i lokalplan 79 på modsatte side af Vestre Ringvej ved punkt f. 5.7 På strækningen b-d og h-i anlægges stien i et 5 m bredt stiudlæg. 5.8 På strækningen g-h anlægges stien med stimidten 9 m fra kørebanekant centreret i allébeplantingen, der etableres iht. 9. Stien tilsluttes sti i lokalplanområde ved punkt g. 5.9 Stierne på strækningen g-h etableres som privat fællesstier. Stierne anlægges, ren- og vedligeholdes af den enkelte grundejer. Øvrige stier skal ren- og vedligeholdes af grundejerforeningen. Parkering og interne trafikarealer 5.0 I tilknytning til den enkelte virksomhed skal der på egen grund mellem bygge- og facadelinier reserveres tilstrækkeligt areal til anlæg af det antal parkeringspladser, virksomheden kan få behov for. Lokalplan 034 Bestemmelser 5

16 Der etableres et antal parkeringspladser afhængigt af anvendelsen på bilag : Hotel/restaurant: Kontorer: pr. 50 m 2 Service: pr. 50 m 2 Kulturelle formål pr. 25 m 2 Fritidsformål pr. 50 m 2 Undervisnings- og konferencevirksomheder: pr. værelse og pr. 50 m 2 restaurant pr. 5. norm. pladser v. vuggestue/ børnehave pr. 00 m 2 folkeskole pr. 50 m 2 ungdoms-, voksen- og videregående uddannelse. Parkering kan etableres som p-kælder. Ramperne hertil skal anlægges indenfor bygge- og facadelinier. 5. Interne vejanlæg, læsseramper og parkeringsarealer må ikke placeres mellem bygningens facadelinie og henholdsvis motorveje E45, Gesagervej og Vestre Ringvej. Parkering skal så vidt muligt placeres foran bebyggelsen mod de interne fordelingsveje Kildeparken, Kildestien og Kildesvinget i en indre gård eller i en p-kælder. 5.2 Hvor parkeringspladser ville kunne ses fra motorvejen, skal der etableres afskærmning i form af murværk eller beplantning således at parkerede biler mv. ses mindst muligt fra motorvejen. Mure og beplantning til afskærmning skal harmonere med den øvrige bebyggelse i materialevalg og udformning. Parkeringsarealers placering og omfang skal godkendes af kommunen. 5.3 Udendørs arealer til parkering, kørsel, af- og pålæsning, håndtering af råvarer, færdigvarer, mv. skal udføres som tæt belægning, som beskrevet under nedenstående Endvidere skal alle arealer omkranses af kantsten og afvandes til regnvands- eller fælleskloaksystem. For at forebygge nedsivning ved uheld e.l., skal der være et tilstrækkeligt fald på belægningen mod kloak. 5.4 Asfaltbelægninger etableres med 6 cm GAB og slidlag som 2 cm AB. 5.5 Hvor der er tung trafik med stor belastning og friktion fra lastvogne e.l., eller hvor der er et stort slid på belægningen, skal belægningen udføres som en forstærket belægning af hensyn til belægningens holdbarhed. 5.6 Den forstærkede belægning skal udføres med låsesten (f.eks. SF-sten) med tætte fuger (fugesand e.l.), og der skal etableres en impermeable kemikalieresistent membran under låsestenene. Membranen skal etableres efter leverandørens anvisninger. Hvis bærelaget mellem belægningen og membranen skal afvandes, skal vandet ledes til regnvandskloak, evt. via inspektionsbrønd. 6 Bestemmelser Lokalplan 034

17 Belægningen kan også udføres som asfalt-belægning med et specielt forstærket og/eller kemikalieresistent slidlag. 6 Tekniske anlæg 6. El-ledninger, herunder ledninger til vejbelysning, skal fremføres nedgravet som jordkabler. Alle områdets forsyningsledninger skal nedgraves. 6.2 Udebelysningen i lokalplanområdet skal være lav parkbelysning - nedadrettet og afdæmpet. Udebelysning skal godkendes af byrådet. Undtaget herfra er belysning i forbindelse med offentlige veje og stier. 6.3 Der skal anvendes samme lampetype som gadebelysning langs vejene i hele lokalplanens område. Lampetypen skal være samme lampetype som den anvendte i etape omfattet af lokalplan 79 og skal godkendes af Byrådet. 6.4 Området skal separatkloakeres. 6.5 Der skal indenfor delområde II sikres plads til regnvandsbassiner som vist på kortbilag 2. Regnvandsbassinerne skal udføres med en tæt membran. Regnvandsbassinerne skal så vidt muligt tilpasses terræn og udformes så de får et så naturligt præg som muligt. Bassinerne må ikke hegnes. 6.6 Tagvand skal i så vidt muligt omfang nedsives indenfor lokalplanens område. 6.7 Ved nybyggeri har grundejerne pligt til at tilslutte deres ejendom offentlige forsyningsledninger, for så vidt angår varme-, vand- og elforsyning samt kloakering, på Hedensted Kommunes til enhver tid gældende betingelser. 7 Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens placering 7. Bebyggelsens placering reguleres overordnet ved facade- og byggelinier som vist på kortbilag 2 og efter følgende principper: Facadelinie: Motorvejen E45: 90 m facadelinie målt fra vejmidte. Gesagervej, Vestre Ringvej: 20 m facadelinie målt fra vejskel. Byggelinie: Øvrige interne fordelingsveje; Kildeparken, Kildestien og Kildesvinget: 20 m byggelinie målt fra vejskel. Lokalplan 034 Bestemmelser 7

18 7.2 Bebyggelsen skal placeres med hovedfacaden i facadelinien mod motorvej E45, Gesagervej og Vestre Ringvej som vist på kortbilag Bebyggelsen langs øvrige interne fordelingsveje Kildeparken, Kildestien og Kildesvinget skal opføres inden for de de i 7.3 nævnte og på kortbilag 2 viste byggelinier. 7.4 Terrænreguleringer over +/- 50 cm må ikke udføres uden tilladelse fra Hedensted Kommune. Bebyggelsens omfang 7.5 Det bebyggede areal må ikke overstige 25 % af den enkelte ejendom. 7.6 Det samlede bebyggede og befæstede areal må ikke overstige 50 % af den enkelte ejendom. 7.7 Bebyggelsesprocenten må maks. være 75 for den enkelte ejendom. Bebyggelsens højder 7.8 Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 2 m. Bygningshøjden måles fra et af Hedensted Kommune fastlagt niveauplan, til bygningens højeste punkt, dog ikke skorstene og lignende. 7.9 Bebyggelse må ikke opføres med mere end 3 etager. 7.0 Bebyggelsens højde og afstande til naboskel skal beregnes efter følgende formel: højde = 3 m + 0,65 x afstand til naboskel. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8. Alle bygningerne skal udformes så de fremtræder harmoniske og æstetiske ved et valg af materialer, konstruktioner og detaljer, herunder skiltning og belysning. 8.2 Facader, vinduer, døre mm. skal holdes inden for farverne hvid, sort samt blandinger heraf. Bebyggelsens facader 8.3 I bygningernes facade mod motorvej E45, Gesagervej og Vestre Ringvej skal minimum 0% af facaden bestå af vinduesareal. 8.4 Bebyggelsen må ikke have hovedindgang ud mod motorvej E45, Gesagervej og Vestre Ringvej. Hovedindgangen til de enkelte bebyggelser i byggefeltet skal orienteres mod de interne fordelingsveje Kildeparken, Kildestien og Kildesvinget. 8.6 Ydervægge skal være tegl, pudset eller vandskuret murværk. Indfarvede betonelementer kan dog også anvendes. Andre materialer som glas, aluminium eller lignende kan anvendes helt 8 Bestemmelser Lokalplan 034

19 eller delvist som facademateriale, når der er en arkitektonisk begrundelse, og det kan indpasses i områdets helhed. 8.7 Alle bygninger på den enkelte ejendom skal fremtræde med ensartet tagudformning, fladt tag eller ensidig taghældning med max. 5% taghældning. Tagflader skal være beklædt med med tagpap, tegl, naturskiffer eller zink. Alle tage skal fremstå i sorte eller grå nuancer. 8.8 Synlige dele af ventilationsanlæg, solfangere m.v. skal fremtræde som dele af facaden og overholde kravene hertil. 8.9 Udvendige antenner kan tillades placeret på taget såfremt de ikke er umiddelbar synlig fra naboejendomme og fra offentlige og private veje og fællesarealer. Der må ikke opsættes nogen form for udvendige antenner uden Hedensted Kommunes godkendelse. Facadeskiltning 8.0 Skiltning på den enkelte ejendom skal etableres efter en samlet skilteplan, som skal godkendes af Hedensted Kommune. 8. Der må opsættes facadeskilt mod Motorvej E45, Gesagervej eller Vestre Ringvej samt facadeskilt mod de øvrige interne fordelingsveje Kildeparken, Kildestien og Kildesvinget pr ejendom. 8.2 Facadeskilte skal udføres som enkeltstående bogstaver eller logo med maks. 2 m i højden på bygningsfacaden, og de skal ved størrelse, skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur, størrelse og karakter. 8.3 Skiltningen må ikke rage ud over bygningsfacaden, hverken til siden eller over tag. 8.4 Skilte må ikke have en reflekterende overflade, og de skal udføres så der ikke forekommer gennemlyste skilteflader. Kun skrift og logo må være gennemlyste, dog uden at blænde. Lys i skilte skal være stationært. Skilte må ikke være bevægelige. Blændende spots må ikke anvendes. 8.5 På ejendomme grænsende op til Motorvej E45 må der i intet tilfælde anvendes spots eller projektører. 8.6 Skiltning skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. 9 Ubebyggede arealer Generelt 9. Arealer i delområde I mellem vej og bygge- og facadelinier må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse, carporte, skure, oplag, udstilling, skilte, flag, reklamering eller lignende og skal fremtræde præsentabelt og velplejet. Lokalplan 034 Bestemmelser 9

20 Der må dog placeres skiltning og flag som angivet i Der må i delområde II ikke placeres nogen form for bebyggelse bortset fra mindre tekniske instalationer, der er nødvendige for områdets anvendelse som rekreativt område. 9.3 Delområde II må ikke anvendes til nogen form for, oplag, udstilling, reklamering, flag, skilte eller lignende. Undtaget herfra er dog skiltning vedrørende stier og naturforhold. 9.4 De ubebyggede arealer skal fremtræde som sammenhængende arealer med ensartet karakter og udformning, idet matrikelskel ikke må fremtræde synlige, herunder ved hegning, beplantning og lignende udover de hække, der anlægges iht De ubebyggede arealer skal ved beplantning, belægning, belysning og skilte samt flag fremstå ordentlige og velplejede samt være holdt ryddelige og rengjorte for affald m.v. 9.6 Grønne arealer skal henligge som græsareal med etablering af beplantning og træer, jf som angivet på kortbilag 2 og Der må ikke etableres nogen form for udendørs oplag indenfor lokalplanområdet. 9.8 Der må ikke henstilles last- og varebiler over kg, lystbåde, campingvogne, trailere og lignende i lokalplanområdet. Beplantningsprincipper 9.9 De grønne bælter skal holdes som et sammenhængende grønt strøg med naboejendommene med græs, lav purbeplantning og træer. 9.0 Beplantning, terrænregulering og befæstelse o.lign. af ejendommenes ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet skal indrettes og anlægges på grundlag af en godkendt samlet plan. 9. Ubebyggede arealer på ejendommene skal fremstå i græs og kan beplantes med løvfældende træer i mindre grupper, bøgeeller egepur. 9.2 Arealet mod motorvej E45 mellem vejskel og facadelinie udlægges til beplantningsbælte og græsareal. Der plantes poppler i grupper med 3. Træerne skal plantes i en afstand på 6 m fra facadelinien og med en indbyrdes afstand på 8 m mellem rækkerne og mellem træerne i rækkerne. 9.3 Arealet mod Gesagervej mellem vejskel og facadelinie udlægges til beplantningsbælte og græsareal. Der plantes kastanietræer i 2 rækker med en indbyrdes afstand på 5 m som vist på kortbilag 2 og 3.. række nærmest Gesagervej plantes i en afstand på 8 m fra vejskel og med en indbyrdes afstand på 20 m mellem træerne i rækkerne. 20 Bestemmelser Lokalplan 034

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1055. for et erhvervsområde ved Blæsbjergvej i Hedensted

Forslag. Lokalplan 1055. for et erhvervsområde ved Blæsbjergvej i Hedensted Lokalplan 1055 for et erhvervsområde ved Blæsbjergvej i Hedensted Forslag Anmelder: Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum, Tlf. 79 75 50 00 Marts 2010 Indhold Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere