Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6"

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER 14 BOLIGPLANER 16 VISUALISERING AF BOLIG - 50M 2 18 VISUALISERING AF BOLIG - 85M 2 19 VISUALISERING AF BOLIG - 109M 2 20 BÆREDYGTIGhED OG DGNB 24 ØKONOMISK OVERSLAG 29 Bæredygtighed / DGNB vejledning Dette projekt arbejder med bæredygtighed på alle niveauer. På alle sideopslag vil man kunne se denne DGNB-søjle ude i højre side. Den viser, hvilke bæredygtighedstiltag der er arbejdet med på de pågældende sider. Alle relevante DGNB-kriterier er sidst i hæftet uddybet under afsnittet Bæredygtighed og DGNB. Vi har valgt at arbejde med kriterierne i DGNB, da det i sidste ende er det, som byggeriet skal leve op til. TEKNIK Teknisk udførsel Planlægning PROCES MILJØ Livcyklusvudering (LCA) Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger ØKONOMI Værdisikring Sundhed, komfort og brugertilfredshed SOCIAL Funktionalitet Æstestik Konstruktion OMRÅDE Område

4 PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER BYENS SKALA NORDISK MOBILITET LISBjERG SKOVEN MERE URBAN - MERE NATUR Projektet er skabt i en nordisk kontekst. Der er anvendt nordiske materialer, Projektet er lokaliseret inden for en radius af 5 min. gang fra den kommende Skoven og de høje plantebælter omkring Lisbjerg forener og formidler overgangen Den nye bebyggelse forener det urbane med en vild, spiselig og oplevelsesrig produktionsmetoder og løsninger, der passer det nordiske klima. Projektet station, som er et vigtigt element i at skabe en bæredygtig mobilitet. Desuden vil mellem landsbyen og den nye by. Byfælleden udplantes som en skovhave med natur. Målet er at skabe en tættere forbindelse mellem bylivet og det kan varieres og tilpasses andre byggegrunde og dermed danne grundlag for projektet drage nytte af områdets nære tilbud af skole, institutioner, butikker og udgangspunkt i danske pionerarter med fokus på spiselige træer og planter, flere udendørsaktive liv. Beboernes forhold til en bæredygtig livsstil styrkes gennem et bæredygtigt byggeri i hele Norden. sport - som minimerer transportbehov i bil og fremmer lokalmiljøet. dyrkningslag og diversitet i plante og dyreliv. nært forhold til bevægelse og natur. BEBYGGELSENS SKALA SOLENERGI LÆ FOR VINDEN ShARED SPACE LAR Bygningerne følger grundens kant som en landskabelig kæde, der forskydes i Bygningerne følger grundens kant og skaber et gårdrum med læ. Kæden Bebyggelsen afgrænses af en ringvej. Ringvejen giver plads til parkering, skure, Grundens højdepunkt ligger i bebyggelsens indre og sikrer en naturlig afledning af planet og i højden. Forskydninger og højder bestemmes af solstudier, som sikrer brydes af passager, som skaber forbindelse til bebyggelsens indre landskab. skrald, cykler og brandvej i et "shared space", der blander funktioner og bevægelse vand fra terræn og tage mod bebyggelsens kantzone/ shared space. Vandet ledes gode opholdsmuligheder langs bygningernes kanter og optimal udnyttelse af Forskydningerne og de forskudte passager sikrer at der skabes læ langs facader og til en aktiv kantzone. Parkering og skure skæres ind i landskabets faldende terræn. på terræn i render og nedsives i stort omfang. Overskydende vand opsamles til passiv solenergi på tage og facader. i bebyggelsens indre. Landskabet løftes op, overdækker funktionerne og maksimerer grundens friareal. brug for bilvask med overløb til den nærliggende boldbane. Ved ekstreme regnskyl bruges boldbanens store flade som midlertidigt areal for nedsivning/fordampning. 4

5 BYGNINGENS SKALA FLEKSIBELT GRUNDPLAN TRAPPETåRN & TEKNIK DESIGN FOR ADSKILLELSE FÆLLES TAGhAVER Bygningerne opføres som åbne planer. Det åbne plan skaber maksimal Trapper, elevatorer og installationer samles i aflange trappetårne, som optimerer Bygningsdelene er designet med henblik på præfabrikation samt nem montage I stedet for små altaner til alle boliger er der tegnet store fælles taghaver. tilgængelighed og fleksibilitet i anvendelsen. Det kvadratiske grundplan på 100m2 adgangsforhold og installationer. Adgangsforhold på etagerne kan ændres med og demontage. Materialevalget tager udgangspunkt i konstruktive og funktionelle Taghavernes placering giver langt bedre solforhold på alle tider af dagen kobles i grupper på 3-400m2. Det giver mulighed for at ændre boligstørrelser flere eller færre indgangsdøre, alt efter etagernes indretning. Installationerne forhold. Der er anvendt beton til de primære konstruktioner, som sikrer en og mulighed for socialt samvær. Alle boliger er desuden forsynet med store og anvendelsen til erhverv. Øget lofthøjde giver plads til installationsføringer og er tilgængelige for service og udskiftning udefra trappeopgangen. Det sikrer en solid, brand- og lydsikker konstruktion. Til facader anvendes præfabrikerede foldeglaspartier, der kan bruges som franske altaner. indretningsfrihed med hemse og rum i rum. optimal drift og minimerer ombygning, når installationerne udskiftes. Føringsveje træelementer med papiruldsisolering. Elementerne har gode isoleringsegenskaber, er korte, hvilket også er optimalt i både anlæg og drift. og anvendelsen af nordisk træ forbedrer byggeriets livscyklus (LCA). MANGFOLDIGE BEBOERE INVOLVERING AF BEBOERNE UDDAN BEBOERNE ET SUNDT FÆLLESSKAB Det fleksible grundplan skaber mangfoldige boliger til mangfoldige beboere. Som Bebyggelsen vedligeholdes og ejes af en nonprofit organisation, som styres af Beboernes adfærd er væsentlig. Derfor er det projektets ambition at lære Fælles taghaver, beboerhus, spiselige skovhaver, diversitet i boliger og beboere, beboer kan man udvide eller indskrænke sin bolig, eller flytte til en anden boligtype beboerne. De almene boligorganisationer er den oplagte platform for involvering beboerne om energiforbrug og indeklima. Det øjeblikkelige forbrug og indeklima inddragelse af beboerne i driften og bæredygtig identitet. Det er alt sammen med en anden indretning og udsigt. Boligselskabet kan tilpasse boligtyperne efter af beboerne og skabelsen af et mere bæredygtigt byggeri. skal visualiseres, kombineret med forslag til aktion. Det skal være lige så nemt og elementer, som tilsammen skaber rammen for et godt naboskab og et sundt tidens behov. Og der kan på sigt indrettes erhverv, hvis der ønskes en endnu mere intuitivt som at betjene et komfur. Og gevinsten skal opgøres i kr. - det fremmer fælleskab i bebyggelsen. mangfoldig bebyggelse. nemlig en bæredygtig adfærd. DEN MENNESKELIGE SKALA 5

6 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI GRUNDEN Grunden er et svagt kuperet landskab fra midten og ud, omkranset af et tæt vildt læhegn. her findes spiselige bær som brombær og hindbær. Læhegnet isolerer området fra de store åbne marker og er med til at give en fornemmelse af læ, tryghed og ro. Det vender blikket indad og giver en bevaringsværdig stemning. OPTIMERING Ud fra analyser og volumenstudier har vi undersøgt fordele og ulemper ved kendte bebyggelseskoncepter. Der er undersøgt for adgangsforhold, sol, skygge og vind. Disse erfaringer har gjort det muligt at skabe et godt udgangspunkt for et bæredygtigt byggeri. SKOVhAVEN Byfælleden vil i fremtiden formidle og forene overgangen mellem Lisbjerg og den nye by. Den udplantes som en skovhave med vilde bær og spiselige planter i flere niveauer. På den måde vil fælleden blive et vedligeholdelsesfrit område som indbyder til leg og interaktion mellem beboere og natur. I gårdrummet og på parkeringsoverdækningerne vil der være små åbne lommer til ophold og leg. Som i skovhaven, vil beplantningen være vilde græsser, og spiselige bær og planter. På de lavtliggende tagflader etableres store fælles tagterrasser med plads til krydderurter og små køkkenhaver. ShARED SPACE Trafikseparering er pladskrævende og skaber mange områder der skal vedligeholdes. I dette projekt introduceres i stedet shared spaces. I disse områder er der lige vilkår for børn, ældre, gående, cyklister og bilister. Når pladserne bruges til bl.a. boldspil, loppemarked og sneboldskrig, og indrettes med inventar til ophold, sænkes hastigheden automatisk, og der skabes trykke rammer for alle parter. Parkeringen er rykket til periferien og bliver på den måde en del af et shared space omkring hele bebyggelsen. Ved at overdække parkeringen skabes et skålformet landskab som boligerne placeres i. På den måde vendes synet indad og der skabes den fornemmelse af tryghed, som det nuværende læhegn giver. Fra lejlighederne ledes blikket over de parkerede biler. Under overdækningen vil der udover parkering være plads til aflåselige skure til personlig opbevaring. DISPOSITIONSPLAN 1:1000 6

7 SITUATIONSPLAN 1:500 Fjernvarmeledning under cykelsti Naturlegeplads Skovhave Affaldssortering og aflåseligt cykelskur Soceller Soceller Affaldssortering og aflåseligt cykelskur Affaldssortering og aflåseligt cykelskur Affaldssortering og aflåseligt cykelskur 7

8 SNIT OG OPSTALTER Shared space 8 Parkering Depotrum Lejligheder Shared space Fælles gårdrum

9 Livcyklusvudering (LCA) MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger SOCIAL TEKNIK Teknisk udførsel Planlægning PROCES ØKONOMI Værdisikring Sundhed, komfort og brugertilfredshed Funktionalitet Æstestik Konstruktion Lejligheder Tagterrasser Grønne områder Parkering Shared space Cykelsti OMRÅDE Område 9

10 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE SIGNATUR Udeområde Indgang STOKBEBYGGELSE Adgangsforhold & uderum Ankomst til lejlighederne sker fra samme side - normalt fra nord eller øst. Uderum mellem stokkene er meget ensformige og åbne for offentlig adgang. Grænsen mellem privat og offentligt rum er utydelig. KARRÉBEBYGGELSE Adgangsforhold & uderum Ankomst til lejlighederne sker fra karréens yderside. Karréen skaber et klart defineret fællesrum uden offentlig adgang. Grænsen mellem offentlig og private rum er meget klar, men den offentlige tilgængelighed er begrænset. Solforhold 2 kwh/m 2 Simuleringen er lavet ud fra en efterårsdag, fra solopgang til solnedgang. Dette giver en gennemsnitlig dag på et helt år. Analysen viser, hvor meget energi/sollys der rammer facaderne. Sol- & skyggeanalyse Alle boliger har samme solorientering. Lyset kommer primært fra de samme to sider (øst og vest eller syd og nord). Stokkene skygger ikke på hinandens facader, men udearealet ligger ofte i skygge, og udeophold begrænses. Sol- & skyggeanalyse Boligerne har forskellige lysforhold. Lyset kommer primært fra de samme to sider (øst og vest eller syd og nord). Boliger med solsiden mod gården er mere attraktive end boliger med solsiden mod gaden. En del af gårdrummet er solbeskinnet, mens en del ligger i skygge. 0 kwh/m vestenvind 18 m/s Simuleringen er lavet ud fra en vindretning fra vest, da denne retning er mest gennemsnitlig for området. Vindanalyse Stokkene skaber tunneleffekt i uderummet. Vinden presses ind mellem stokkenes lange facader. Udeophold begrænses. Vindanalyse Den lukkede karré skaber et læfyldt gårdrum. Ydersiden af karréen vil være vindpåvirket, afhængig af vindretningen. Dette fremmer ophold i gårdrummet, men begrænser ophold på gadesiden m/s

11 Livcyklusvudering (LCA) PUNKThUSBEBYGGELSE Adgangsforhold & uderum BÆREDYGTIG BEBYGGELSE Adgangsforhold & uderum MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ankomst til lejlighederne kan ske Bebyggelsen er en hybrid mellem fra alle sider. Bygningerne danner karréen og punkthusbebyggelsen. en række mindre uderum med forskellige kvaliteter. Grænsen mellem offentlig og privat Den kombinerer det store fælles gårdrum med en række mindre uderum i passagerne og langs Ressourceforbrug og affald udeareal er udvisket. bygningernes kantzone. Angang til lejlighederne sker fra nord for at maksimere boligernes facadeareal mod øst, vest og syd. Bebyggelsen er offentlig Levetidsomkostninger tilgængelig, men markerer en vis privathed med sin sluttede karakter. ØKONOMI Værdisikring Sol- & skyggeanalyse Sol- & skyggeanalyse Kombinationen af en relativ høj Bebyggelsen er placeret i bebyggelsesprocent og et relativ lavt højdegrænseplan giver en tæt punkthusbebyggelse. Bygningerne skygger for hinandens facader og udearealerne. De nederste lejligheder vil have dårlige lysforhold, og udeophold begrænses. grundens kant med de laveste bygninger mod syd og de højeste mod nord. Dette minimerer skygger på facader og udearealer og fremmer udeophold. Facadernes forskydning maksimerer facadearealet for sollys- og dagslysudnyttelse. Fælles taghaver supplerer SOCIAL Sundhed, komfort og brugertilfredshed Funktionalitet udeopholdet og sikrer gode solforhold for alle. Æstestik Vindanalyse Bygningernes forskydning og Vindanalyse Bygningernes placering langs TEKNIK Teknisk udførsel de forskudte facader opbryder grundens kant skaber et vinden og skaber læ langs læfyldt gårdrum. Bygningernes bygningernes kantzoner. Dette fremmer udeophold. Tunneleffekt forskydning og de forskudte facader opbryder vinden og Planlægning vil dog stadig forekomme, da bygningerne ikke lukker af for vinden, der frit kan passere. skaber læ langs bygningernes facader og kantzoner. Tunneleffekt er undgået ved at skabe forskudte passager, hvor vinden ikke blæser PROCES lige igennem. Der er således gode muligheder for udeophold i læ for Konstruktion vinden. OMRÅDE Område 11

12 12

13 Livcyklusvudering (LCA) MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger TEKNIK Teknisk udførsel Planlægning PROCES ØKONOMI Værdisikring Sundhed, komfort og brugertilfredshed SOCIAL Funktionalitet Æstestik Konstruktion OMRÅDE Område 13

14 Etagearealer 1: 500 FLEKSIBELT GRUNDPLAN Bygningerne opføres som åbne planer. Det åbne plan skaber maksimal tilgængelighed og fleksibilitet i anvendelsen. Det kvadratiske grundplan på 100kvm kobles i grupper på 3-400kvm. Det giver mulighed for at ændre boligstørrelser og anvendelsen til erhverv. Øget Lofthøjde giver plads til installationsføringer og indretningsfrihed med hemse og rum i rum. MANGFOLDIGE BEBOERE Det fleksible grundplan skaber mangfoldige boliger til mangfoldige beboere. Som beboer kan man udvide eller indskrænke sin bolig. Eller flytte til en anden boligtype med en anden indretning og udsigt. Boligselskabet kan tilpasse boligtyperne efter tidens behov. Og der kan på sigt indrettes erhverv hvis der ønskes en endnu mere mangfoldig bebyggelse. Den almene bebyggelse består af 40 boliger og et fælleshus. De følgende boligplaner er eksempler på hvordan etagerne vil kunne inddeles. Total Stuen 1. sal Type Antal Brutto 4 rums familiebolig m rums familiebolig m rums ungdomsbolig 5 50 m 2 Fælleshus m 2 Type Antal Brutto 4 rums familiebolig m rums familiebolig 6 85 m rums ungdomsbolig 3 50 m 2 Fælleshus m 2 Type Antal Brutto 4 rums familiebolig m rums familiebolig 6 85 m rums ungdomsbolig 3 50 m 2 Ialt m 2 14

15 Livcyklusvudering (LCA) MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger SOCIAL TEKNIK ØKONOMI Værdisikring Sundhed, komfort og brugertilfredshed Funktionalitet Æstestik Teknisk udførsel Planlægning 2. sal 3. sal 4. sal PROCES Type Antal Brutto Type Antal Brutto Type Antal Brutto Konstruktion 4 rums familiebolig m 2 4 rums familiebolig m 2 4 rums familiebolig m rums familiebolig 2 85 m rums familiebolig 2 85 m rums familiebolig 0 85 m rums ungdomsbolig 1 50 m rums ungdomsbolig 1 50 m rums ungdomsbolig 0 50 m 2 OMRÅDE Område 15

16 Fleksible Boligplaner 1: m2 Boliger til tre børnefamilier Boliger til enlige med børn eller par En bolig deles i to 50m2 65m2 16

17 Livcyklusvudering (LCA) MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger TEKNIK Teknisk udførsel Planlægning PROCES ØKONOMI Værdisikring Ældre- og handicapboliger Sundhed, komfort og brugertilfredshed Ungdomsboliger Kontor- og butikslokaler SOCIAL Funktionalitet Æstestik Konstruktion OMRÅDE Område 17

18 Visualisering af Bolig på 50 m 2 18

19 VISUALISERING AF BOLIG På 85 M 2 Livcyklusvudering (LCA) MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger TEKNIK Teknisk udførsel Planlægning PROCES ØKONOMI Værdisikring Sundhed, komfort og brugertilfredshed SOCIAL Funktionalitet Æstestik Konstruktion OMRÅDE Område 19

20 Visualiseringer af Bolig på 109 m 2 - ekstra rumhøjde 20

21 Livcyklusvudering (LCA) MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger TEKNIK Teknisk udførsel Planlægning PROCES ØKONOMI Værdisikring Sundhed, komfort og brugertilfredshed SOCIAL Funktionalitet Æstestik Konstruktion OMRÅDE Område 21

22 22

23 Livcyklusvudering (LCA) MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger TEKNIK Teknisk udførsel Planlægning PROCES ØKONOMI Værdisikring Sundhed, komfort og brugertilfredshed SOCIAL Funktionalitet Æstestik Konstruktion OMRÅDE Område 23

24 16 Levetidsomkostninger 10,00 9,00 17 Økonomisk fremtidssikring 10,00 10,00 18 Termisk komfort - Vinter 10,00 10,0 19 Termisk komfort - Sommer 10,00 9,0 BÆREDYGTIGhED OG DGNB 20 Luftkvalitet indendøre 10,00 9,0 21 Akustisk komfort 10,00 8,0 22 Visual comfort 10,00 9,0 Sustainabiluty screening based on DGNB criterias. 23 Brugerstyring 10,00 10,00 24 Kvalitet af nære udearealer 10,00 10,0 25 DGNB-systemet Tryghed for boliger og sikkerhed under tilpasning til Danmark. Pilotfasen er 10,00 8,00 26 startet i slutningen Tilgængelighed af oktober / og Handicapvenlighed forventes afsluttet sidst på foråret ,00 9,00 27 Den endelige Arealudnyttelse tilpasning af boligsystemet til Denmark er derfor ikke kendt. 10,00 7,0 28 NB. Kriterie Fleksibilitet 22 og 32 udgår for for anden boliger. anvedelse 10,00 10,00 29 Offentlig adgang 10,00 10,00 30 DGNB-screening er derfor udført på baggrund af eksisterende system for Forhold cykler 10,00 8,00 kontorer samt det eksisterende tyske DGNB-system for boliger. 31 Design og byudvikling 10,00 10,00 Dette medfører, at et boligprojekt på dette detaljeniveau ikke vil kunne 32 Bygningsintegreret kunst opfylde alle kriterierne i en DGNB-analyse, da de ikke har været aktuelle Kriteriegruppe No. Kriterier 33 Brandsikkerhed 10,00 8,0 på dette stadie. Disse undersøgelser er dog stadig mere end aktuelle 1 Gobal opvarmning 10,00 10,00 34 Støj- og lydisolering 10,00 8,0 for det færdige projekt og skal selvfølgelig undersøges ved en videre 2 Ozonnedbrydning Klimaskærmens kvalitet 10,00 7,0 detaljering. Livcyklusvudering (LCA) 3 Fotokemisk ozondannelse Renhold og vedligehold 10,00 10,0 4 Forsuring Demonterbarhed og genanvendelse 10,00 10,0 Bedømmelsen af bygningen bliver foretaget via en evalueringsmatrice. 5 Næringssaltbelastning For at fokusere Kvalitet på de i projektforberedelse vigtige kriterier på dette niveau er der foretaget 10,00 10,00 6 Risiko for det lokale miljø 10,00 10,00 44 Integreret designproces (IDP) - Gobalt - og lokalt miljø- en udvælgelse af, hvilke af DGNB-kriterierne der er aktuelle på dette 8 Bæredygtig ressourceanvendelse 10,00 10,00 45 detaljeniveau. Strategi for planlægning Fossilt primærenegibehov 10,00 9,00 46 Bæredygtighed i udbudfasen 10,00 Ressourceforbrug 10,00 og 11 Primærenergibehov og andel af vedvarende energi 10,00 7,00 47 For at tydeliggøre Etablering hvilke af kriterier forudsætninger der aktuelle, for indføres optimal farvekoden administration gul og drift affald 14 LAR - Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning 10,00 9,00 48 og grøn, hvor Miljømæssig de kriterier, der påvirkning er markeret af med byggeplads grøn, er de og kriterier, konstruktionsproces der Arealbehov (fodaftryk) 10,00 8,00 49 er behandlet Kvalitetssikring i projektet, og de ved gule valg er kriterier, af udførende der ligeledes virksomheder er vigtige i projektet, Kvalitetsledelse men ikke har været aktuelle på dette tidspunkt Comissioning - Levetidsomkostninger Levetidsomkostninger 10,00 9,00 56 Den endelige Risici vurdering ved lokalisering af bygningens score er endnu ikke kendt. Derfor - Værdisikring Økonomisk fremtidssikring 10,00 10,00 57 er den nuværende Påvirkning score fra et omgivelser skøn på, hvordan byggeriet kunne klare sig i den endelige Områdets vurdering. renomme og sociale forhold Termisk komfort - Vinter 10,00 10,0 59 Miljøvenlig transport Termisk komfort - Sommer 10,00 9,0 Det skønnes realistisk at opnå sølvcertificering. 60 Serviceudbud Luftkvalitet indendøre 10,00 9,0 61 Forsyringsgrid - Sundhed, - komfort og - 21 Akustisk komfort 10,00 8,0 brugertilfredshed 22 Visual comfort 10,00 9,0 Behandlet i projektet Skal behandles i et videre forløb Brugerstyring Kvalitet af nære udearealer 10,00 10,00 10,00 10,0 25 Tryghed og sikkerhed 10,00 8,00 26 Tilgængelighed / Handicapvenlighed 10,00 9,00 27 Arealudnyttelse 10,00 7,0 Funktionalitet 28 Fleksibilitet for anden anvedelse 10,00 10,00 29 Offentlig adgang 10,00 10,00 30 Forhold for cykler 10,00 8,00 Æstestik 31 Design og byudvikling 10,00 10,00 32 Bygningsintegreret kunst Brandsikkerhed 10,00 8,0 34 Støj- og lydisolering 10,00 8,0 Teknisk udførsel 35 Klimaskærmens kvalitet 10,00 7,0 40 Renhold og vedligehold 10,00 10,0 42 Demonterbarhed og genanvendelse 10,00 10,0 43 Kvalitet i projektforberedelse 10,00 10,00 44 Integreret designproces (IDP) Strategi for planlægning Planlægning 46 Bæredygtighed i udbudfasen 10,00 10,00 47 Etablering af forudsætninger for optimal administration og drift Miljømæssig påvirkning af byggeplads og konstruktionsproces Kvalitetssikring ved valg af udførende virksomheder Kvalitetsledelse Konstruktion 51 Comissioning Risici ved lokalisering Påvirkning fra omgivelser Områdets renomme og sociale forhold Område 59 Miljøvenlig transport Serviceudbud Forsyringsgrid ØKONOMI MILJØ SOCIAL TEKNIK PROCES OMRÅDE MAX. POINT OPNÅEDE POINT OPNÅEDE POINT 24 Behandlet i projektet Skal behandles i et videre forløb

25 MILjØ 1-6. LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) YDERLIGERE ENERGIBESPARELSER Ud fra erfaringer fra LCA-beregninger giver bygninger med høj andel af træ i bygningskonstruktionen samt lavt energibehov en lav miljøbelastning og dermed høj score i LCA. Brug af byggematerialer med høj miljøbelastning er minimeret. LOKALT MILjØ Der stilles krav til entreprenør om kun at benytte byggematerialer, der overholder krav om lav miljøbelastning og er indeklimamærket eller overholder tilsvarende krav. Entreprenør skal dokumentere alle relevante byggematerialer, især fugematerialer, malinger og lignende. 8. BÆREDYGTIG RESSOURCEANVENDELSE De bærende dele er opbygget som et plade-søjlesystem med toiletkernerne som stabiliserende dele. De bærende dele er som de eneste i beton. Etagedækket er et SL-dæk, hvilket giver fordele i forhold til lavere vægt, forbedret lydisolering, større fleksibilitet og en reduceret miljøbelastning. Facadekonstruktioner i træ opføres i certificeret, nordisk træ, i stedet for certificeret tropisk træ. Selv om energiklasse 2020 er opnået ved brug af solceller, er der mulighed for at opnå yderligere energibesparelser, eller erstatte en del af solcellerne med et alternativt energibesparende tiltag. Mens optimering af ventilationsanlæg og klimaskærm har været den konventionelle metode til reducering af energiforbrug, udgør energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand en voksende andel af det samlede energibehov i lavenergibyggeri. En simpel vej til en væsentlig besparelse er varmegenvinding på afløbsvand fra bruseniche ved brug af et produkt som f.eks. Recoh Drain eller Recoh Vert, som giver en besparelse på mindst 24 % af energien til varmt brugsvand. Løsningen er driftsikker og uden risiko for legionella Bygningsklasse 2020 ØKONOMI 16. LCC LEVETIDSOMKOSTNINGER Byggeriet er et præfabrikeret byggeri, der bygger på et bærende betonskelet, hvorpå der monteres præfabrikerede facadeelementer. Der er fornuft i at tænke produktion på fabrik frem for byggeplads, da der her kan opnås en færdiggørelsesgrad på 80%, inden byggeriet når pladsen. Dette giver gode arbejdsforhold, bedre materiale- og spildhåndtering samt en kortere byggetid. Dette belaster grundens natur mindre. SOCIAL 18. TERMISK KOMFORT VINTER Byggeriet overholder energikravene for Energibyggeri Dette kan kun opnås ved brug af energirigtige konstruktioner, der sikrer en høj termisk komfort om vinteren. 19. TERMISK KOMFORT SOMMER I sommerhalvåret er det et kendt problem med overophedning i energioptimeret byggeri. For at undgå overophedning er der monteret stormsikret solafskærmning udvendigt. Solafskærmningen er brugerstyret, med flere forskellige indstillinger, således at den kan trækkes for ved skarp sol og høje temperature. Solafskærmningen har flere forskellige indstillingsmuligheder, der er med til, at brugeren selv kan styre, hvor lidt eller hvor meget sol der skal lukkes ind i boligen. Der vil være mulighed at åbne vinduerne med solafskærmningen lukket, da dette er en god og indbrudssikker måde at udluftepå. MILJØ ØKONOMI Livcyklusvudering (LCA) Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger Værdisikring 5 0 passive tiltag inkl. solceller 14. LAR DRIKKEVANDSFORBRUG OG SPILDE- VANDSUDLEDNING Spildevandsudledning bliver håndteret på matriklen, hvor alt overskydende regnvand vil blive ledt fra tage og udearealer til ringvejen i grundens periferi. her vil det have mulighed for at nedsive i en grusbelægning. Kørefladen har rigeligt areal til ikke at blive oversvømmet i en sådan grad at den ikke vil være brugbar. Der opsamles også regnvand til bilvask. I tilfælde af ekstreme regnskyl ledes vandet til den nærliggende fodboldbane for nedsivning/fordampning. Byggeriets facademateriale er en træbeklædning kombineret med cortenstål. Træ er et naturligt og CO 2 neutralt materiale, som skal behandles med omhu, for at det ikke rådner eller forgår for hurtigt. Der er anvendt kebony træ (nordisk træ), som er imprægneret med organiske sukkerstoffer, der forlænger træets levetid. Ydermere er der arbejdet med en konstruktiv træbeskyttelse i form af dybe U-profiler i korten. Profilerne leder vandet væk fra facaden ved alle etageadskillelser. Træ er et billigt materiale, der er nemt at håndtere for lokale håndværkere. hvis dele af facaden tager skade, vil det være nemt at udskifte et bræt eller to. 20. LUFTKVALITET INDENDØRE Boligblokken er udstyret med decentrale ventilationssystemer, da ventilationssystemerne, på denne måde kan indstilles seperat til hver lejligheds størrelsen og behov. Ventilationssystemet styres af sensorer, der er med til at sikre en høj luftkvalitet. Systemet indstilles som standard til et luftskifte på 35 l/s, dog vil anlægget kunne indstilles til et lavere/højere luftskifte, alt efter hvad beboeren ønsker. Selv om ventilationssystemet er personligt, er alle dets tekniske dele placeret i teknikrummet, som kan serviceres af fagmænd uden indtræden i lejligheden. SOCIAL Sundhed, komfort og brugertilfredshed Funktionalitet Æstestik 10. LCA FOSSILT PRIMÆRENERGIBEhOV Byggeriet er en lavenergibebyggelse med et meget begrænset energibehov. Byggeriet tilsluttes den kollektive varmeforsyning, som har en stor og voksende andel af vedvarende energi. Vi anbefaler, at energien bliver produceret ud fra mindst mulig brug af fossile brændstoffer. 15. AREALBEhOV 21. AKUSTISK KOMFORT Der vil blive bygget efter normale standarder inden for byggeri og akustik, dog er facadeelementerne beklædt på indersiden med træ, hvilket er blødere og bedre for akustikken, sammenlignet med fx gips. For at kompensere for et hårdt gulv beklædes etageadskillelsen med lyddæmpende materiale, hvilket vil være skjult af det nedhængte loft. TEKNIK PROCES Teknisk udførsel Planlægning 11. PRIMÆRENERGIBEhOV OG ANDEL AF VEDVARENDE ENERGI Bebyggelsen er designet med passive energitiltag som solorientering, høj isolering og tæthed. Derfor kan bebyggelsen klare sig med 84 m 2 solceller til el for at overholde energikravet fra BR2020. Disse solceller er placeret i et anlæg på den højeste bygning, som ud fra analyser viser sig bedst egnet. Vi anbefaler, at det resterende energibehov kommer fra vedvarende energityper via fjernvarmetilslutningen. I forhold til de geotekniske prøver fra 2005 er der ikke fundet nogen former for forurening i jorden. Analyseresultaterne opfylder Aarhus Kommunes grænseværdier for ren jord, og dermed også Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. De grønne arealer som bebyggelsen tager fra området, gives tilbage i form af grønne tage. Den udgravede jord fra grunden bliver på grunden til udformning af den nuværende bakke i gårdrummet mellem bebyggelsen. 17. ØKONOMISK FREMTIDSSIKRING Arealerne i bebyggelsen er gjort fleksible og effektive. Det gør hele bebyggelsen økonomisk fremtidssikker ved ejer- eller funktionsskifte. her henvises til afsnit 28. Fleksibilitet for anden anvendelse, hvor fleksibilitet bliver forklaret yderligere. OMRÅDE Konstruktion Område 25

26 BÆREDYGTIGhED OG DGNB SOCIAL 22. VISUEL KOMFORT 23. BRUGERSTYRING Muligheden for at have en skiftende indretning, sætter krav til placeringen Tanken om brugerstyret indeklima er inkluderet i projektet, som et princip og bredden på vinduerne i facaden. For at i møde komme dette, uden der skal være med til at sænke energiforbruget. hver lejlighed får tildelt trappetårn. På den måde bliver det samlede trappeareal formindsket, og at have mørke lejligheder, er vinduerne slanke men høje. Vinduerne eget ventilationsanlæg og eget kontrolpanel. Dermed kan brugeren Enlige familier og par nettoarealet i boligerne bliver større. Det frie areal på hele etagen giver lukker samtidig lyset langt ind i bygningen, da de går op til loftet, hvilket selv styre anlægget efter behov. Anlægget indstilles fra start, men kan maksimal udnyttelse, da der både er mulighed for store og små rum samt er grundlaget for en behagelig, naturlig belysning i hele lejligheden. indstilles til fx et lavere luftskifte om natten eller i dagstimerne hvor store og mindre boliger. Toiletter overholder handicapkrav, men er ikke På varme sommerdage, hvor solen står højt og er skarp, bruges den boligen står tom. Sensorer kontrollerer at CO2 koncentrationen ikke bliver unødvendigt større, så der bliver mere areal til opholdsrum. udvendige solafskærmning til at bryde solens stråler, så problemer som for høj. Ligeledes kan op brugeren fra dag til dag følge med i varmeforbruget milie deles blænding og overophedning ikke opstår. og se den økonomiske gevinst ved at skrue ned for varmen. Aktiviteter som boldspil, loppemarked, eller anden fællesaktivitet for bebyggelsens beboere, vil derfor være oplagte at afholde i dette område. 27. AREALUDNYTTELSE Trappetårnet er optimeret, så flere lejligheder kan tilkobles det samme Ungdomsboliger Tanken bag brugerstyring, er at gøre brugeren opmærksom på sit forbrug, ved at gøre forbruget visuelt og samtidig give brugeren muligheden for at indstille og minimere sit forbrug, i en fornuftig skala. 25. TRYGhED OG SIKKERhED Stier og shared space områder er belyste om aftenen og natten. Trappetårnene er åbne i facaden, så beboerne ikke føler sig alene og indelukkede som i traditionelle opgange. hvis brand skulle opstå, er I vinterhalvåret, hvor solen ikke oplyser lejligheden på samme måde, kan tårnet opbygget som en brandgodkendt konstruktion, og med den solafskærmningen bruges til at trække solens stråler ind i lejligheden som åbne facade vil røgsamling ikke finde sted. Trappetårnene er også illustreret. Dette er med til at forlænge perioden, hvor kunstig belysning med til at kaste lys om natten ud over området. Parkering er placeret ikke er nødvendig. langs grunden, hvor de er delvist overdækket for vind og vejr. Dette skaber også en tryghed, da man ikke skal ned i mørk og uoverskuelig parkeringskælder. Den ensrettede vej omkring byggeriet kan blive brugt Solafskærmningen er manuelt styret og tilbyder en række til redning i tilfælde af brand. 28. FLEKSIBILITET FOR ANDEN ANVENDELSE indstillingsmuligheder, der gør det muligt for beboeren at indstille solafskærmningen efter eget behov. Bygningernes bærende system er udført i beton, som har en meget lang levetid. Facadekonstruktionen er bygget til nemt at kunne udskiftes til fremtidens ønsker og behov. Alle vægge og installationer er nemme 24. KVALITET AF NÆRE UDEAREALER at flytte rundt eller udskifte. Ventilations-, vand- og afløbssystemer er placeret med direkte adgang fra trappeopgangen, så omfordeling og udskiftning er nem, uden at man skal have adgang til lejlighederne. Etagehøjden er på udvalgte etager højere, fx stuen hvor den ekstra etagehøjde giver mulighed for evt. butik/café ved ejerskifte eller nye fremtidsbehov og ønsker. 26. TILGÆNGELIGhED / handicapvenlighed Bebyggelsen ligger omkring et rekreativt område, der skaber mulighed for forskellige ophold og et naturligt landskab. Områdets naturlige forløb er bibeholdt og forstærket med overskudsjorden fra byggeriet. Desuden ligger bebyggelsen lige op ad byfælleden, som omkranser Lisbjerg by. Frem for små altaner til hver lejlighed er der prioriteret store, behagelige tagterrasser, hvor der vil være plads til grill og sammenkomster. Terrassernes placering giver langt bedre solforhold på alle tider af dagen og mulighed for socialt samvær. SHARED SPACE Bebyggelsen afgrænses af en omkringliggende grusvej, der giver plads til parkering, skure, skrald, cykler og brandredning langs grundens perimeter i et shared space. Vejen indrettes, så hastigheden dæmpes i en sådan grad, at byggeriets beboere vil kunne benytte dette område rekreativt. 26 Der er en naturlig terrænhældning fra parkeringsområdet op til bebyggelsen. Der er adgang med elevator og frit niveau til alle boliger samt tagterrasser. Alle toilet- og baderum har en størrelse, som overholder krav for handicapvenlighed. Da alle boliger er fleksible, kan særlige krav og behov for beboerne nemt opfyldes. 1,5 m Ælder- og handicapboliger

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER

FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER 1 2 3 4 FREMTIDENS BØRNEHAVE BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET HOVALDT NOVEMBER 2014 BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 4 5 5 9 9 10 14 14 16 18 20 22 24 24 25 FORORD

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere