Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6"

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER 14 BOLIGPLANER 16 VISUALISERING AF BOLIG - 50M 2 18 VISUALISERING AF BOLIG - 85M 2 19 VISUALISERING AF BOLIG - 109M 2 20 BÆREDYGTIGhED OG DGNB 24 ØKONOMISK OVERSLAG 29 Bæredygtighed / DGNB vejledning Dette projekt arbejder med bæredygtighed på alle niveauer. På alle sideopslag vil man kunne se denne DGNB-søjle ude i højre side. Den viser, hvilke bæredygtighedstiltag der er arbejdet med på de pågældende sider. Alle relevante DGNB-kriterier er sidst i hæftet uddybet under afsnittet Bæredygtighed og DGNB. Vi har valgt at arbejde med kriterierne i DGNB, da det i sidste ende er det, som byggeriet skal leve op til. TEKNIK Teknisk udførsel Planlægning PROCES MILJØ Livcyklusvudering (LCA) Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger ØKONOMI Værdisikring Sundhed, komfort og brugertilfredshed SOCIAL Funktionalitet Æstestik Konstruktion OMRÅDE Område

4 PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER BYENS SKALA NORDISK MOBILITET LISBjERG SKOVEN MERE URBAN - MERE NATUR Projektet er skabt i en nordisk kontekst. Der er anvendt nordiske materialer, Projektet er lokaliseret inden for en radius af 5 min. gang fra den kommende Skoven og de høje plantebælter omkring Lisbjerg forener og formidler overgangen Den nye bebyggelse forener det urbane med en vild, spiselig og oplevelsesrig produktionsmetoder og løsninger, der passer det nordiske klima. Projektet station, som er et vigtigt element i at skabe en bæredygtig mobilitet. Desuden vil mellem landsbyen og den nye by. Byfælleden udplantes som en skovhave med natur. Målet er at skabe en tættere forbindelse mellem bylivet og det kan varieres og tilpasses andre byggegrunde og dermed danne grundlag for projektet drage nytte af områdets nære tilbud af skole, institutioner, butikker og udgangspunkt i danske pionerarter med fokus på spiselige træer og planter, flere udendørsaktive liv. Beboernes forhold til en bæredygtig livsstil styrkes gennem et bæredygtigt byggeri i hele Norden. sport - som minimerer transportbehov i bil og fremmer lokalmiljøet. dyrkningslag og diversitet i plante og dyreliv. nært forhold til bevægelse og natur. BEBYGGELSENS SKALA SOLENERGI LÆ FOR VINDEN ShARED SPACE LAR Bygningerne følger grundens kant som en landskabelig kæde, der forskydes i Bygningerne følger grundens kant og skaber et gårdrum med læ. Kæden Bebyggelsen afgrænses af en ringvej. Ringvejen giver plads til parkering, skure, Grundens højdepunkt ligger i bebyggelsens indre og sikrer en naturlig afledning af planet og i højden. Forskydninger og højder bestemmes af solstudier, som sikrer brydes af passager, som skaber forbindelse til bebyggelsens indre landskab. skrald, cykler og brandvej i et "shared space", der blander funktioner og bevægelse vand fra terræn og tage mod bebyggelsens kantzone/ shared space. Vandet ledes gode opholdsmuligheder langs bygningernes kanter og optimal udnyttelse af Forskydningerne og de forskudte passager sikrer at der skabes læ langs facader og til en aktiv kantzone. Parkering og skure skæres ind i landskabets faldende terræn. på terræn i render og nedsives i stort omfang. Overskydende vand opsamles til passiv solenergi på tage og facader. i bebyggelsens indre. Landskabet løftes op, overdækker funktionerne og maksimerer grundens friareal. brug for bilvask med overløb til den nærliggende boldbane. Ved ekstreme regnskyl bruges boldbanens store flade som midlertidigt areal for nedsivning/fordampning. 4

5 BYGNINGENS SKALA FLEKSIBELT GRUNDPLAN TRAPPETåRN & TEKNIK DESIGN FOR ADSKILLELSE FÆLLES TAGhAVER Bygningerne opføres som åbne planer. Det åbne plan skaber maksimal Trapper, elevatorer og installationer samles i aflange trappetårne, som optimerer Bygningsdelene er designet med henblik på præfabrikation samt nem montage I stedet for små altaner til alle boliger er der tegnet store fælles taghaver. tilgængelighed og fleksibilitet i anvendelsen. Det kvadratiske grundplan på 100m2 adgangsforhold og installationer. Adgangsforhold på etagerne kan ændres med og demontage. Materialevalget tager udgangspunkt i konstruktive og funktionelle Taghavernes placering giver langt bedre solforhold på alle tider af dagen kobles i grupper på 3-400m2. Det giver mulighed for at ændre boligstørrelser flere eller færre indgangsdøre, alt efter etagernes indretning. Installationerne forhold. Der er anvendt beton til de primære konstruktioner, som sikrer en og mulighed for socialt samvær. Alle boliger er desuden forsynet med store og anvendelsen til erhverv. Øget lofthøjde giver plads til installationsføringer og er tilgængelige for service og udskiftning udefra trappeopgangen. Det sikrer en solid, brand- og lydsikker konstruktion. Til facader anvendes præfabrikerede foldeglaspartier, der kan bruges som franske altaner. indretningsfrihed med hemse og rum i rum. optimal drift og minimerer ombygning, når installationerne udskiftes. Føringsveje træelementer med papiruldsisolering. Elementerne har gode isoleringsegenskaber, er korte, hvilket også er optimalt i både anlæg og drift. og anvendelsen af nordisk træ forbedrer byggeriets livscyklus (LCA). MANGFOLDIGE BEBOERE INVOLVERING AF BEBOERNE UDDAN BEBOERNE ET SUNDT FÆLLESSKAB Det fleksible grundplan skaber mangfoldige boliger til mangfoldige beboere. Som Bebyggelsen vedligeholdes og ejes af en nonprofit organisation, som styres af Beboernes adfærd er væsentlig. Derfor er det projektets ambition at lære Fælles taghaver, beboerhus, spiselige skovhaver, diversitet i boliger og beboere, beboer kan man udvide eller indskrænke sin bolig, eller flytte til en anden boligtype beboerne. De almene boligorganisationer er den oplagte platform for involvering beboerne om energiforbrug og indeklima. Det øjeblikkelige forbrug og indeklima inddragelse af beboerne i driften og bæredygtig identitet. Det er alt sammen med en anden indretning og udsigt. Boligselskabet kan tilpasse boligtyperne efter af beboerne og skabelsen af et mere bæredygtigt byggeri. skal visualiseres, kombineret med forslag til aktion. Det skal være lige så nemt og elementer, som tilsammen skaber rammen for et godt naboskab og et sundt tidens behov. Og der kan på sigt indrettes erhverv, hvis der ønskes en endnu mere intuitivt som at betjene et komfur. Og gevinsten skal opgøres i kr. - det fremmer fælleskab i bebyggelsen. mangfoldig bebyggelse. nemlig en bæredygtig adfærd. DEN MENNESKELIGE SKALA 5

6 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI GRUNDEN Grunden er et svagt kuperet landskab fra midten og ud, omkranset af et tæt vildt læhegn. her findes spiselige bær som brombær og hindbær. Læhegnet isolerer området fra de store åbne marker og er med til at give en fornemmelse af læ, tryghed og ro. Det vender blikket indad og giver en bevaringsværdig stemning. OPTIMERING Ud fra analyser og volumenstudier har vi undersøgt fordele og ulemper ved kendte bebyggelseskoncepter. Der er undersøgt for adgangsforhold, sol, skygge og vind. Disse erfaringer har gjort det muligt at skabe et godt udgangspunkt for et bæredygtigt byggeri. SKOVhAVEN Byfælleden vil i fremtiden formidle og forene overgangen mellem Lisbjerg og den nye by. Den udplantes som en skovhave med vilde bær og spiselige planter i flere niveauer. På den måde vil fælleden blive et vedligeholdelsesfrit område som indbyder til leg og interaktion mellem beboere og natur. I gårdrummet og på parkeringsoverdækningerne vil der være små åbne lommer til ophold og leg. Som i skovhaven, vil beplantningen være vilde græsser, og spiselige bær og planter. På de lavtliggende tagflader etableres store fælles tagterrasser med plads til krydderurter og små køkkenhaver. ShARED SPACE Trafikseparering er pladskrævende og skaber mange områder der skal vedligeholdes. I dette projekt introduceres i stedet shared spaces. I disse områder er der lige vilkår for børn, ældre, gående, cyklister og bilister. Når pladserne bruges til bl.a. boldspil, loppemarked og sneboldskrig, og indrettes med inventar til ophold, sænkes hastigheden automatisk, og der skabes trykke rammer for alle parter. Parkeringen er rykket til periferien og bliver på den måde en del af et shared space omkring hele bebyggelsen. Ved at overdække parkeringen skabes et skålformet landskab som boligerne placeres i. På den måde vendes synet indad og der skabes den fornemmelse af tryghed, som det nuværende læhegn giver. Fra lejlighederne ledes blikket over de parkerede biler. Under overdækningen vil der udover parkering være plads til aflåselige skure til personlig opbevaring. DISPOSITIONSPLAN 1:1000 6

7 SITUATIONSPLAN 1:500 Fjernvarmeledning under cykelsti Naturlegeplads Skovhave Affaldssortering og aflåseligt cykelskur Soceller Soceller Affaldssortering og aflåseligt cykelskur Affaldssortering og aflåseligt cykelskur Affaldssortering og aflåseligt cykelskur 7

8 SNIT OG OPSTALTER Shared space 8 Parkering Depotrum Lejligheder Shared space Fælles gårdrum

9 Livcyklusvudering (LCA) MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger SOCIAL TEKNIK Teknisk udførsel Planlægning PROCES ØKONOMI Værdisikring Sundhed, komfort og brugertilfredshed Funktionalitet Æstestik Konstruktion Lejligheder Tagterrasser Grønne områder Parkering Shared space Cykelsti OMRÅDE Område 9

10 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE SIGNATUR Udeområde Indgang STOKBEBYGGELSE Adgangsforhold & uderum Ankomst til lejlighederne sker fra samme side - normalt fra nord eller øst. Uderum mellem stokkene er meget ensformige og åbne for offentlig adgang. Grænsen mellem privat og offentligt rum er utydelig. KARRÉBEBYGGELSE Adgangsforhold & uderum Ankomst til lejlighederne sker fra karréens yderside. Karréen skaber et klart defineret fællesrum uden offentlig adgang. Grænsen mellem offentlig og private rum er meget klar, men den offentlige tilgængelighed er begrænset. Solforhold 2 kwh/m 2 Simuleringen er lavet ud fra en efterårsdag, fra solopgang til solnedgang. Dette giver en gennemsnitlig dag på et helt år. Analysen viser, hvor meget energi/sollys der rammer facaderne. Sol- & skyggeanalyse Alle boliger har samme solorientering. Lyset kommer primært fra de samme to sider (øst og vest eller syd og nord). Stokkene skygger ikke på hinandens facader, men udearealet ligger ofte i skygge, og udeophold begrænses. Sol- & skyggeanalyse Boligerne har forskellige lysforhold. Lyset kommer primært fra de samme to sider (øst og vest eller syd og nord). Boliger med solsiden mod gården er mere attraktive end boliger med solsiden mod gaden. En del af gårdrummet er solbeskinnet, mens en del ligger i skygge. 0 kwh/m vestenvind 18 m/s Simuleringen er lavet ud fra en vindretning fra vest, da denne retning er mest gennemsnitlig for området. Vindanalyse Stokkene skaber tunneleffekt i uderummet. Vinden presses ind mellem stokkenes lange facader. Udeophold begrænses. Vindanalyse Den lukkede karré skaber et læfyldt gårdrum. Ydersiden af karréen vil være vindpåvirket, afhængig af vindretningen. Dette fremmer ophold i gårdrummet, men begrænser ophold på gadesiden m/s

11 Livcyklusvudering (LCA) PUNKThUSBEBYGGELSE Adgangsforhold & uderum BÆREDYGTIG BEBYGGELSE Adgangsforhold & uderum MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ankomst til lejlighederne kan ske Bebyggelsen er en hybrid mellem fra alle sider. Bygningerne danner karréen og punkthusbebyggelsen. en række mindre uderum med forskellige kvaliteter. Grænsen mellem offentlig og privat Den kombinerer det store fælles gårdrum med en række mindre uderum i passagerne og langs Ressourceforbrug og affald udeareal er udvisket. bygningernes kantzone. Angang til lejlighederne sker fra nord for at maksimere boligernes facadeareal mod øst, vest og syd. Bebyggelsen er offentlig Levetidsomkostninger tilgængelig, men markerer en vis privathed med sin sluttede karakter. ØKONOMI Værdisikring Sol- & skyggeanalyse Sol- & skyggeanalyse Kombinationen af en relativ høj Bebyggelsen er placeret i bebyggelsesprocent og et relativ lavt højdegrænseplan giver en tæt punkthusbebyggelse. Bygningerne skygger for hinandens facader og udearealerne. De nederste lejligheder vil have dårlige lysforhold, og udeophold begrænses. grundens kant med de laveste bygninger mod syd og de højeste mod nord. Dette minimerer skygger på facader og udearealer og fremmer udeophold. Facadernes forskydning maksimerer facadearealet for sollys- og dagslysudnyttelse. Fælles taghaver supplerer SOCIAL Sundhed, komfort og brugertilfredshed Funktionalitet udeopholdet og sikrer gode solforhold for alle. Æstestik Vindanalyse Bygningernes forskydning og Vindanalyse Bygningernes placering langs TEKNIK Teknisk udførsel de forskudte facader opbryder grundens kant skaber et vinden og skaber læ langs læfyldt gårdrum. Bygningernes bygningernes kantzoner. Dette fremmer udeophold. Tunneleffekt forskydning og de forskudte facader opbryder vinden og Planlægning vil dog stadig forekomme, da bygningerne ikke lukker af for vinden, der frit kan passere. skaber læ langs bygningernes facader og kantzoner. Tunneleffekt er undgået ved at skabe forskudte passager, hvor vinden ikke blæser PROCES lige igennem. Der er således gode muligheder for udeophold i læ for Konstruktion vinden. OMRÅDE Område 11

12 12

13 Livcyklusvudering (LCA) MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger TEKNIK Teknisk udførsel Planlægning PROCES ØKONOMI Værdisikring Sundhed, komfort og brugertilfredshed SOCIAL Funktionalitet Æstestik Konstruktion OMRÅDE Område 13

14 Etagearealer 1: 500 FLEKSIBELT GRUNDPLAN Bygningerne opføres som åbne planer. Det åbne plan skaber maksimal tilgængelighed og fleksibilitet i anvendelsen. Det kvadratiske grundplan på 100kvm kobles i grupper på 3-400kvm. Det giver mulighed for at ændre boligstørrelser og anvendelsen til erhverv. Øget Lofthøjde giver plads til installationsføringer og indretningsfrihed med hemse og rum i rum. MANGFOLDIGE BEBOERE Det fleksible grundplan skaber mangfoldige boliger til mangfoldige beboere. Som beboer kan man udvide eller indskrænke sin bolig. Eller flytte til en anden boligtype med en anden indretning og udsigt. Boligselskabet kan tilpasse boligtyperne efter tidens behov. Og der kan på sigt indrettes erhverv hvis der ønskes en endnu mere mangfoldig bebyggelse. Den almene bebyggelse består af 40 boliger og et fælleshus. De følgende boligplaner er eksempler på hvordan etagerne vil kunne inddeles. Total Stuen 1. sal Type Antal Brutto 4 rums familiebolig m rums familiebolig m rums ungdomsbolig 5 50 m 2 Fælleshus m 2 Type Antal Brutto 4 rums familiebolig m rums familiebolig 6 85 m rums ungdomsbolig 3 50 m 2 Fælleshus m 2 Type Antal Brutto 4 rums familiebolig m rums familiebolig 6 85 m rums ungdomsbolig 3 50 m 2 Ialt m 2 14

15 Livcyklusvudering (LCA) MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger SOCIAL TEKNIK ØKONOMI Værdisikring Sundhed, komfort og brugertilfredshed Funktionalitet Æstestik Teknisk udførsel Planlægning 2. sal 3. sal 4. sal PROCES Type Antal Brutto Type Antal Brutto Type Antal Brutto Konstruktion 4 rums familiebolig m 2 4 rums familiebolig m 2 4 rums familiebolig m rums familiebolig 2 85 m rums familiebolig 2 85 m rums familiebolig 0 85 m rums ungdomsbolig 1 50 m rums ungdomsbolig 1 50 m rums ungdomsbolig 0 50 m 2 OMRÅDE Område 15

16 Fleksible Boligplaner 1: m2 Boliger til tre børnefamilier Boliger til enlige med børn eller par En bolig deles i to 50m2 65m2 16

17 Livcyklusvudering (LCA) MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger TEKNIK Teknisk udførsel Planlægning PROCES ØKONOMI Værdisikring Ældre- og handicapboliger Sundhed, komfort og brugertilfredshed Ungdomsboliger Kontor- og butikslokaler SOCIAL Funktionalitet Æstestik Konstruktion OMRÅDE Område 17

18 Visualisering af Bolig på 50 m 2 18

19 VISUALISERING AF BOLIG På 85 M 2 Livcyklusvudering (LCA) MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger TEKNIK Teknisk udførsel Planlægning PROCES ØKONOMI Værdisikring Sundhed, komfort og brugertilfredshed SOCIAL Funktionalitet Æstestik Konstruktion OMRÅDE Område 19

20 Visualiseringer af Bolig på 109 m 2 - ekstra rumhøjde 20

21 Livcyklusvudering (LCA) MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger TEKNIK Teknisk udførsel Planlægning PROCES ØKONOMI Værdisikring Sundhed, komfort og brugertilfredshed SOCIAL Funktionalitet Æstestik Konstruktion OMRÅDE Område 21

22 22

23 Livcyklusvudering (LCA) MILJØ Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger TEKNIK Teknisk udførsel Planlægning PROCES ØKONOMI Værdisikring Sundhed, komfort og brugertilfredshed SOCIAL Funktionalitet Æstestik Konstruktion OMRÅDE Område 23

24 16 Levetidsomkostninger 10,00 9,00 17 Økonomisk fremtidssikring 10,00 10,00 18 Termisk komfort - Vinter 10,00 10,0 19 Termisk komfort - Sommer 10,00 9,0 BÆREDYGTIGhED OG DGNB 20 Luftkvalitet indendøre 10,00 9,0 21 Akustisk komfort 10,00 8,0 22 Visual comfort 10,00 9,0 Sustainabiluty screening based on DGNB criterias. 23 Brugerstyring 10,00 10,00 24 Kvalitet af nære udearealer 10,00 10,0 25 DGNB-systemet Tryghed for boliger og sikkerhed under tilpasning til Danmark. Pilotfasen er 10,00 8,00 26 startet i slutningen Tilgængelighed af oktober / og Handicapvenlighed forventes afsluttet sidst på foråret ,00 9,00 27 Den endelige Arealudnyttelse tilpasning af boligsystemet til Denmark er derfor ikke kendt. 10,00 7,0 28 NB. Kriterie Fleksibilitet 22 og 32 udgår for for anden boliger. anvedelse 10,00 10,00 29 Offentlig adgang 10,00 10,00 30 DGNB-screening er derfor udført på baggrund af eksisterende system for Forhold cykler 10,00 8,00 kontorer samt det eksisterende tyske DGNB-system for boliger. 31 Design og byudvikling 10,00 10,00 Dette medfører, at et boligprojekt på dette detaljeniveau ikke vil kunne 32 Bygningsintegreret kunst opfylde alle kriterierne i en DGNB-analyse, da de ikke har været aktuelle Kriteriegruppe No. Kriterier 33 Brandsikkerhed 10,00 8,0 på dette stadie. Disse undersøgelser er dog stadig mere end aktuelle 1 Gobal opvarmning 10,00 10,00 34 Støj- og lydisolering 10,00 8,0 for det færdige projekt og skal selvfølgelig undersøges ved en videre 2 Ozonnedbrydning Klimaskærmens kvalitet 10,00 7,0 detaljering. Livcyklusvudering (LCA) 3 Fotokemisk ozondannelse Renhold og vedligehold 10,00 10,0 4 Forsuring Demonterbarhed og genanvendelse 10,00 10,0 Bedømmelsen af bygningen bliver foretaget via en evalueringsmatrice. 5 Næringssaltbelastning For at fokusere Kvalitet på de i projektforberedelse vigtige kriterier på dette niveau er der foretaget 10,00 10,00 6 Risiko for det lokale miljø 10,00 10,00 44 Integreret designproces (IDP) - Gobalt - og lokalt miljø- en udvælgelse af, hvilke af DGNB-kriterierne der er aktuelle på dette 8 Bæredygtig ressourceanvendelse 10,00 10,00 45 detaljeniveau. Strategi for planlægning Fossilt primærenegibehov 10,00 9,00 46 Bæredygtighed i udbudfasen 10,00 Ressourceforbrug 10,00 og 11 Primærenergibehov og andel af vedvarende energi 10,00 7,00 47 For at tydeliggøre Etablering hvilke af kriterier forudsætninger der aktuelle, for indføres optimal farvekoden administration gul og drift affald 14 LAR - Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning 10,00 9,00 48 og grøn, hvor Miljømæssig de kriterier, der påvirkning er markeret af med byggeplads grøn, er de og kriterier, konstruktionsproces der Arealbehov (fodaftryk) 10,00 8,00 49 er behandlet Kvalitetssikring i projektet, og de ved gule valg er kriterier, af udførende der ligeledes virksomheder er vigtige i projektet, Kvalitetsledelse men ikke har været aktuelle på dette tidspunkt Comissioning - Levetidsomkostninger Levetidsomkostninger 10,00 9,00 56 Den endelige Risici vurdering ved lokalisering af bygningens score er endnu ikke kendt. Derfor - Værdisikring Økonomisk fremtidssikring 10,00 10,00 57 er den nuværende Påvirkning score fra et omgivelser skøn på, hvordan byggeriet kunne klare sig i den endelige Områdets vurdering. renomme og sociale forhold Termisk komfort - Vinter 10,00 10,0 59 Miljøvenlig transport Termisk komfort - Sommer 10,00 9,0 Det skønnes realistisk at opnå sølvcertificering. 60 Serviceudbud Luftkvalitet indendøre 10,00 9,0 61 Forsyringsgrid - Sundhed, - komfort og - 21 Akustisk komfort 10,00 8,0 brugertilfredshed 22 Visual comfort 10,00 9,0 Behandlet i projektet Skal behandles i et videre forløb Brugerstyring Kvalitet af nære udearealer 10,00 10,00 10,00 10,0 25 Tryghed og sikkerhed 10,00 8,00 26 Tilgængelighed / Handicapvenlighed 10,00 9,00 27 Arealudnyttelse 10,00 7,0 Funktionalitet 28 Fleksibilitet for anden anvedelse 10,00 10,00 29 Offentlig adgang 10,00 10,00 30 Forhold for cykler 10,00 8,00 Æstestik 31 Design og byudvikling 10,00 10,00 32 Bygningsintegreret kunst Brandsikkerhed 10,00 8,0 34 Støj- og lydisolering 10,00 8,0 Teknisk udførsel 35 Klimaskærmens kvalitet 10,00 7,0 40 Renhold og vedligehold 10,00 10,0 42 Demonterbarhed og genanvendelse 10,00 10,0 43 Kvalitet i projektforberedelse 10,00 10,00 44 Integreret designproces (IDP) Strategi for planlægning Planlægning 46 Bæredygtighed i udbudfasen 10,00 10,00 47 Etablering af forudsætninger for optimal administration og drift Miljømæssig påvirkning af byggeplads og konstruktionsproces Kvalitetssikring ved valg af udførende virksomheder Kvalitetsledelse Konstruktion 51 Comissioning Risici ved lokalisering Påvirkning fra omgivelser Områdets renomme og sociale forhold Område 59 Miljøvenlig transport Serviceudbud Forsyringsgrid ØKONOMI MILJØ SOCIAL TEKNIK PROCES OMRÅDE MAX. POINT OPNÅEDE POINT OPNÅEDE POINT 24 Behandlet i projektet Skal behandles i et videre forløb

25 MILjØ 1-6. LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) YDERLIGERE ENERGIBESPARELSER Ud fra erfaringer fra LCA-beregninger giver bygninger med høj andel af træ i bygningskonstruktionen samt lavt energibehov en lav miljøbelastning og dermed høj score i LCA. Brug af byggematerialer med høj miljøbelastning er minimeret. LOKALT MILjØ Der stilles krav til entreprenør om kun at benytte byggematerialer, der overholder krav om lav miljøbelastning og er indeklimamærket eller overholder tilsvarende krav. Entreprenør skal dokumentere alle relevante byggematerialer, især fugematerialer, malinger og lignende. 8. BÆREDYGTIG RESSOURCEANVENDELSE De bærende dele er opbygget som et plade-søjlesystem med toiletkernerne som stabiliserende dele. De bærende dele er som de eneste i beton. Etagedækket er et SL-dæk, hvilket giver fordele i forhold til lavere vægt, forbedret lydisolering, større fleksibilitet og en reduceret miljøbelastning. Facadekonstruktioner i træ opføres i certificeret, nordisk træ, i stedet for certificeret tropisk træ. Selv om energiklasse 2020 er opnået ved brug af solceller, er der mulighed for at opnå yderligere energibesparelser, eller erstatte en del af solcellerne med et alternativt energibesparende tiltag. Mens optimering af ventilationsanlæg og klimaskærm har været den konventionelle metode til reducering af energiforbrug, udgør energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand en voksende andel af det samlede energibehov i lavenergibyggeri. En simpel vej til en væsentlig besparelse er varmegenvinding på afløbsvand fra bruseniche ved brug af et produkt som f.eks. Recoh Drain eller Recoh Vert, som giver en besparelse på mindst 24 % af energien til varmt brugsvand. Løsningen er driftsikker og uden risiko for legionella Bygningsklasse 2020 ØKONOMI 16. LCC LEVETIDSOMKOSTNINGER Byggeriet er et præfabrikeret byggeri, der bygger på et bærende betonskelet, hvorpå der monteres præfabrikerede facadeelementer. Der er fornuft i at tænke produktion på fabrik frem for byggeplads, da der her kan opnås en færdiggørelsesgrad på 80%, inden byggeriet når pladsen. Dette giver gode arbejdsforhold, bedre materiale- og spildhåndtering samt en kortere byggetid. Dette belaster grundens natur mindre. SOCIAL 18. TERMISK KOMFORT VINTER Byggeriet overholder energikravene for Energibyggeri Dette kan kun opnås ved brug af energirigtige konstruktioner, der sikrer en høj termisk komfort om vinteren. 19. TERMISK KOMFORT SOMMER I sommerhalvåret er det et kendt problem med overophedning i energioptimeret byggeri. For at undgå overophedning er der monteret stormsikret solafskærmning udvendigt. Solafskærmningen er brugerstyret, med flere forskellige indstillinger, således at den kan trækkes for ved skarp sol og høje temperature. Solafskærmningen har flere forskellige indstillingsmuligheder, der er med til, at brugeren selv kan styre, hvor lidt eller hvor meget sol der skal lukkes ind i boligen. Der vil være mulighed at åbne vinduerne med solafskærmningen lukket, da dette er en god og indbrudssikker måde at udluftepå. MILJØ ØKONOMI Livcyklusvudering (LCA) Gobalt og lokalt miljø Ressourceforbrug og affald Levetidsomkostninger Værdisikring 5 0 passive tiltag inkl. solceller 14. LAR DRIKKEVANDSFORBRUG OG SPILDE- VANDSUDLEDNING Spildevandsudledning bliver håndteret på matriklen, hvor alt overskydende regnvand vil blive ledt fra tage og udearealer til ringvejen i grundens periferi. her vil det have mulighed for at nedsive i en grusbelægning. Kørefladen har rigeligt areal til ikke at blive oversvømmet i en sådan grad at den ikke vil være brugbar. Der opsamles også regnvand til bilvask. I tilfælde af ekstreme regnskyl ledes vandet til den nærliggende fodboldbane for nedsivning/fordampning. Byggeriets facademateriale er en træbeklædning kombineret med cortenstål. Træ er et naturligt og CO 2 neutralt materiale, som skal behandles med omhu, for at det ikke rådner eller forgår for hurtigt. Der er anvendt kebony træ (nordisk træ), som er imprægneret med organiske sukkerstoffer, der forlænger træets levetid. Ydermere er der arbejdet med en konstruktiv træbeskyttelse i form af dybe U-profiler i korten. Profilerne leder vandet væk fra facaden ved alle etageadskillelser. Træ er et billigt materiale, der er nemt at håndtere for lokale håndværkere. hvis dele af facaden tager skade, vil det være nemt at udskifte et bræt eller to. 20. LUFTKVALITET INDENDØRE Boligblokken er udstyret med decentrale ventilationssystemer, da ventilationssystemerne, på denne måde kan indstilles seperat til hver lejligheds størrelsen og behov. Ventilationssystemet styres af sensorer, der er med til at sikre en høj luftkvalitet. Systemet indstilles som standard til et luftskifte på 35 l/s, dog vil anlægget kunne indstilles til et lavere/højere luftskifte, alt efter hvad beboeren ønsker. Selv om ventilationssystemet er personligt, er alle dets tekniske dele placeret i teknikrummet, som kan serviceres af fagmænd uden indtræden i lejligheden. SOCIAL Sundhed, komfort og brugertilfredshed Funktionalitet Æstestik 10. LCA FOSSILT PRIMÆRENERGIBEhOV Byggeriet er en lavenergibebyggelse med et meget begrænset energibehov. Byggeriet tilsluttes den kollektive varmeforsyning, som har en stor og voksende andel af vedvarende energi. Vi anbefaler, at energien bliver produceret ud fra mindst mulig brug af fossile brændstoffer. 15. AREALBEhOV 21. AKUSTISK KOMFORT Der vil blive bygget efter normale standarder inden for byggeri og akustik, dog er facadeelementerne beklædt på indersiden med træ, hvilket er blødere og bedre for akustikken, sammenlignet med fx gips. For at kompensere for et hårdt gulv beklædes etageadskillelsen med lyddæmpende materiale, hvilket vil være skjult af det nedhængte loft. TEKNIK PROCES Teknisk udførsel Planlægning 11. PRIMÆRENERGIBEhOV OG ANDEL AF VEDVARENDE ENERGI Bebyggelsen er designet med passive energitiltag som solorientering, høj isolering og tæthed. Derfor kan bebyggelsen klare sig med 84 m 2 solceller til el for at overholde energikravet fra BR2020. Disse solceller er placeret i et anlæg på den højeste bygning, som ud fra analyser viser sig bedst egnet. Vi anbefaler, at det resterende energibehov kommer fra vedvarende energityper via fjernvarmetilslutningen. I forhold til de geotekniske prøver fra 2005 er der ikke fundet nogen former for forurening i jorden. Analyseresultaterne opfylder Aarhus Kommunes grænseværdier for ren jord, og dermed også Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. De grønne arealer som bebyggelsen tager fra området, gives tilbage i form af grønne tage. Den udgravede jord fra grunden bliver på grunden til udformning af den nuværende bakke i gårdrummet mellem bebyggelsen. 17. ØKONOMISK FREMTIDSSIKRING Arealerne i bebyggelsen er gjort fleksible og effektive. Det gør hele bebyggelsen økonomisk fremtidssikker ved ejer- eller funktionsskifte. her henvises til afsnit 28. Fleksibilitet for anden anvendelse, hvor fleksibilitet bliver forklaret yderligere. OMRÅDE Konstruktion Område 25

26 BÆREDYGTIGhED OG DGNB SOCIAL 22. VISUEL KOMFORT 23. BRUGERSTYRING Muligheden for at have en skiftende indretning, sætter krav til placeringen Tanken om brugerstyret indeklima er inkluderet i projektet, som et princip og bredden på vinduerne i facaden. For at i møde komme dette, uden der skal være med til at sænke energiforbruget. hver lejlighed får tildelt trappetårn. På den måde bliver det samlede trappeareal formindsket, og at have mørke lejligheder, er vinduerne slanke men høje. Vinduerne eget ventilationsanlæg og eget kontrolpanel. Dermed kan brugeren Enlige familier og par nettoarealet i boligerne bliver større. Det frie areal på hele etagen giver lukker samtidig lyset langt ind i bygningen, da de går op til loftet, hvilket selv styre anlægget efter behov. Anlægget indstilles fra start, men kan maksimal udnyttelse, da der både er mulighed for store og små rum samt er grundlaget for en behagelig, naturlig belysning i hele lejligheden. indstilles til fx et lavere luftskifte om natten eller i dagstimerne hvor store og mindre boliger. Toiletter overholder handicapkrav, men er ikke På varme sommerdage, hvor solen står højt og er skarp, bruges den boligen står tom. Sensorer kontrollerer at CO2 koncentrationen ikke bliver unødvendigt større, så der bliver mere areal til opholdsrum. udvendige solafskærmning til at bryde solens stråler, så problemer som for høj. Ligeledes kan op brugeren fra dag til dag følge med i varmeforbruget milie deles blænding og overophedning ikke opstår. og se den økonomiske gevinst ved at skrue ned for varmen. Aktiviteter som boldspil, loppemarked, eller anden fællesaktivitet for bebyggelsens beboere, vil derfor være oplagte at afholde i dette område. 27. AREALUDNYTTELSE Trappetårnet er optimeret, så flere lejligheder kan tilkobles det samme Ungdomsboliger Tanken bag brugerstyring, er at gøre brugeren opmærksom på sit forbrug, ved at gøre forbruget visuelt og samtidig give brugeren muligheden for at indstille og minimere sit forbrug, i en fornuftig skala. 25. TRYGhED OG SIKKERhED Stier og shared space områder er belyste om aftenen og natten. Trappetårnene er åbne i facaden, så beboerne ikke føler sig alene og indelukkede som i traditionelle opgange. hvis brand skulle opstå, er I vinterhalvåret, hvor solen ikke oplyser lejligheden på samme måde, kan tårnet opbygget som en brandgodkendt konstruktion, og med den solafskærmningen bruges til at trække solens stråler ind i lejligheden som åbne facade vil røgsamling ikke finde sted. Trappetårnene er også illustreret. Dette er med til at forlænge perioden, hvor kunstig belysning med til at kaste lys om natten ud over området. Parkering er placeret ikke er nødvendig. langs grunden, hvor de er delvist overdækket for vind og vejr. Dette skaber også en tryghed, da man ikke skal ned i mørk og uoverskuelig parkeringskælder. Den ensrettede vej omkring byggeriet kan blive brugt Solafskærmningen er manuelt styret og tilbyder en række til redning i tilfælde af brand. 28. FLEKSIBILITET FOR ANDEN ANVENDELSE indstillingsmuligheder, der gør det muligt for beboeren at indstille solafskærmningen efter eget behov. Bygningernes bærende system er udført i beton, som har en meget lang levetid. Facadekonstruktionen er bygget til nemt at kunne udskiftes til fremtidens ønsker og behov. Alle vægge og installationer er nemme 24. KVALITET AF NÆRE UDEAREALER at flytte rundt eller udskifte. Ventilations-, vand- og afløbssystemer er placeret med direkte adgang fra trappeopgangen, så omfordeling og udskiftning er nem, uden at man skal have adgang til lejlighederne. Etagehøjden er på udvalgte etager højere, fx stuen hvor den ekstra etagehøjde giver mulighed for evt. butik/café ved ejerskifte eller nye fremtidsbehov og ønsker. 26. TILGÆNGELIGhED / handicapvenlighed Bebyggelsen ligger omkring et rekreativt område, der skaber mulighed for forskellige ophold og et naturligt landskab. Områdets naturlige forløb er bibeholdt og forstærket med overskudsjorden fra byggeriet. Desuden ligger bebyggelsen lige op ad byfælleden, som omkranser Lisbjerg by. Frem for små altaner til hver lejlighed er der prioriteret store, behagelige tagterrasser, hvor der vil være plads til grill og sammenkomster. Terrassernes placering giver langt bedre solforhold på alle tider af dagen og mulighed for socialt samvær. SHARED SPACE Bebyggelsen afgrænses af en omkringliggende grusvej, der giver plads til parkering, skure, skrald, cykler og brandredning langs grundens perimeter i et shared space. Vejen indrettes, så hastigheden dæmpes i en sådan grad, at byggeriets beboere vil kunne benytte dette område rekreativt. 26 Der er en naturlig terrænhældning fra parkeringsområdet op til bebyggelsen. Der er adgang med elevator og frit niveau til alle boliger samt tagterrasser. Alle toilet- og baderum har en størrelse, som overholder krav for handicapvenlighed. Da alle boliger er fleksible, kan særlige krav og behov for beboerne nemt opfyldes. 1,5 m Ælder- og handicapboliger

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2 Projekttemamøde vedrørende opgange, elevatorer, stueetage, fælleslokaler og fælles installationer Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion Agenda EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger Spørgsmål og diskussion 2 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER EUDP projekt: "Udvikling og 1:1

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET. TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu

COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET. TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu Koncept Arkitektonisk skabes der med boligens fire vægge rum som spænder

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER 18. august 2010 PLANLÆGNING AF BYGGEOPGAVEN NYT BYGNINGSREGLEMENT BR10 UDFORMNING OG PLANLÆGNING MYNDIGHEDERNE UDFØRELSE AF BYGGEOPGAVEN KONSTRUKTIONER TEKNIK

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse En vigtig del af projektet er at få energirenoveret længehusene fra 1977. En meget høj varmeregning og gener af træk, opvarmningsbesvær og kuldenedfald motiverer til et

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Output Idegenerering & løsningsforslag FBBB - Via University College Pris Design Behov D & V 2. nov. 2011 Total økono mi » Ideer

Læs mere