Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 62 O 8. april 2005 Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Spørgsmål 118: Ministrene bedes, som lovet på samrådet den 11. november 2004, oversende et notat om Europa-Kommissionens forslag til ændringer af 6. og 8. momsdirektiv, som populært kaldes one stop shop -forslaget. Notat må gerne omfatte en række uddybende beregninger og faglige skøn over de samfundsøkonomiske, administrative og statsfinansielle konsekvenser af forslaget. Herunder ønskes særligt en belysning af forslaget om at øge beløbsgrænsen for, hvornår der betales moms i forbrugslandet ved fjernsalg. Svar: Følgende svar blev oversendt til Skatteudvalget d. 29. november 2004: Aktuelt notat om one-stop-shop mv. blev oversendt til udvalget forud for samrådet den 11. november 2004, og der henvises hertil for en beskrivelse af forslaget. Konkrete skøn over de samfundsøkonomiske, administrative og statsfinansielle konsekvenser af forslaget er under udarbejdelse og vil blive oversendt til udvalget hurtigst muligt. Nedenfor følger skøn for de provenumæssige konsekvenser ved one-stopshop forslaget samt en uddybning af de konsekvenser, der følger af indførelsen af et nyt godtgørelsessystem til afløsning af 8. momsdirektiv. Konsekvenser af forslaget om one-stop-shop mv. Forslaget indeholder følgende delforslag: A. Udvidet brug af omvendt betalingspligt (B2B) B. Indførsel af et one-stop system C. Indførsel af godtgørelsessystem til afløsning af 8. momsdirektiv D. Harmonisering af fradragsretten E. Forenkling af fjernsalgsreglerne F. Ændringen i særordningen for små virksomheder Indledningsvis bemærkes, at der i øjeblikket på Rådets bord ligger to forslag, som på forskellig måde har betydning for de samfundsøkonomiske

2 2 og statsfinansielle konsekvenser af leasing af busser og tog i andre EUlande til den kollektive trafik. Det ene er delforslag C (afløsning af 8. momsdirektiv) i one-stop-shop forslaget, som dette svar angår. Det andet er forslaget om grænseoverskridende moms til erhvervskunder, som udvalget er orienteret om senest ved aktuelt notat forud for rådsmødet (ECOFIN) 7. december Det indgår således i delforslag C, at det land, der tilbagebetaler moms til en virksomhed fra et andet EU-land, kun må tilbagebetale en andel af momsen, hvis virksomheden i sit hjemland kun har delvis momsfradragsret. Har f.eks. en trafikvirksomhed i Danmark en momsfradragsret på 5 pct., må f.eks. Tyskland kun tilbagebetale 5 pct. af den tyske moms og ikke 100 pct. Forslaget vedrørende grænseoverskridende moms vil medføre, at f.eks. leasing skal momses i forbrugslandet. Således vil langtidsleasing fra f.eks. tyske udlejere til f.eks. danske trafikvirksomheder skulle momses i Danmark dvs. der skal beregnes dansk moms af leasingydelsen, 25 pct. uafhængigt af udlejers etableringssted. Nedenfor er vist de samlede konsekvenser af one-stop-shop forslaget dels hvis dette vedtages uden at forslaget vedrørende grænseoverskridende moms vedtages, dels hvis det sidstnævnte forslag også vedtages. Det skønnes, at en vedtagelse af one-stop-shop forslaget alene vil reducere det statslige provenu med 120 mio. kr., øge omkostningerne for danske virksomheder med 90 mio. kr. og reducere danske borgeres momsudgifter med 25 mio. kr., jf. tabel 1. I indfasningsåret vil finansårseffekten afvige fra den varige effekt. Det gælder især delforslag B, der indebærer en ændring af kredittiden for en række udenlandske virksomheders momsangivelse i Danmark. Tabel 1. Effekt ved vedtagelse af one-stop-shop forslaget alene Mio. kr. Statsligt provenu, varig effekt Statsligt provenu, finansårseffekt, 1. år virksomheder A B C D E F I alt borgere

3 3 Det skønnes, at en vedtagelse af one-stop-shop forslaget og forslaget om grænseoverskridende moms vil øge det statslige provenu med 160 mio. kr., øge omkostningerne for danske virksomheder med 190 mio. kr. og reducere danske borgeres momsudgifter med 25 mio. kr., jf. tabel 2. Finansårseffekten i indfasningsåret skønnes til 100 mio. kr. Tabel 2. Effekt hvis begge forslag vedtages (one-stop-shop og B2B) Mio. kr. Statsligt provenu, varig effekt Statsligt provenu, finansårseffekt, 1. år virksomheder A B C D E F I alt borgere Hvis B2B forslaget vedtages vil den danske transportsektors øgede momsudgifter blive modsvaret af indtægter til den danske stat. Regeringen har besluttet at kompensere amter og kommuner for merudgifter til busdrift som følge af forslaget. Skønnene baseres på umiddelbare konsekvenser af forslaget efter eventuel adfærdstilpasning til regelændringerne. De samfundsøkonomiske konsekvenser af forslaget omfatter endvidere forvridningstab, forvridningsgevinster, effekt på arbejdsudbud mv., som ikke er medtaget. I det følgende uddybes beregningerne. Ad A - Udvidet brug af omvendt betalingspligt (B2B) Ifølge forslaget skal der være obligatorisk omvendt betalingspligt for en række tjenesteydelser, der handles fra virksomhed til virksomhed (B2B). Dvs. at køber - i stedet for sælger - indbetaler moms til myndighederne i købers hjemland, forbrugslandet. Fordelen ved omvendt betalingspligt er, at sælger derved fritages for at skulle momsregistreres i købers hjemland. Der er ingen provenumæssige konsekvenser af forslaget.

4 4 Den omvendte betalingspligt er i dag frivillig for medlemslandene, men Danmark har allerede indført omvendt betalingspligt for størstedelen af de ydelser, der omfattes af forslaget. De administrative ændringer for involverede virksomheder i Danmark som følge af forslaget vil således være begrænsede. Ad B Indførsel af et one-stop system Ifølge forslaget oprettes der et one-stop system for virksomheder i EU, der sælger til private forbrugere i andre lande (B2C). Forslaget indebærer alene oprettelsen af en one-stop-shop ikke en ændring af hvorvidt betalingspligten sker i købs- eller salgslandet. Der vil derfor ikke være direkte provenumæssige konsekvenser som følge af mistede momsindtægter eller lignende. Der vil imidlertid komme visse effekter som følge af, at virksomheder, der benytter one-stop-shoppen, afregner kvartalsvist med en angivelsesog betalingsfrist på 20 dage efter kvartalets udløb. Efter gældende danske regler som også anvendes af udenlandske virksomheder, der sælger til private i Danmark - har virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 15 mio. kr. måneden som afregningsperiode. For disse virksomheder forlænges kredittiden fra i gennemsnit 40 dage til 65 dage. For mellemstore virksomheder vil kredittiden falde fra 85 til 65 dage, og for små virksomheder med en omsætning under 1 mio. kr. vil kredittiden blive reduceret fra 151 dage til 65 dage, jf. tabel 3. One-stop systemet giver mulighed for administrative lettelser for virksomheder, der sælger til flere andre EU-lande. Den enkelte virksomhed kan selv vurdere om det er fordelagtigt at anvende one-stop-shoppen med de nævnte kredittider - eller fortsætte som i dag med momsregistrering i alle de EU-lande virksomheden sælger til kombineret med de nationalt gældende kredittider.

5 5 Tabel 3. Ændring af kredittider Afregningsperiode, gældende regler Afregningsperiode, forslag Kredittid, gældende regler (dage) Kredittid, forslag (dage) Virksomheder Halvår Kvartal med omsætning under 1 mio. kr. Virksomheder Kvartal Kvartal med omsætning ml. 1 og 15 mio. kr. Virksomheder Måned Kvartal med omsætning over 15 mio. kr. Anm: Kredittiden er den gennemsnitlige kredittid fra en momsbetaling finder sted, til den angives. For virksomheder med måneden som afregningsperiode er den gennemnitlige kredittid inden for måneden 15 dage, hvortil kommer 25 dage til angivelse og betaling, dvs. i alt 40 dage. Omfanget af danskeres køb af varer og tjenesteydelser i udlandet er kun sparsomt belyst. Hverken nationalregnskabsstatistikken eller forbrugsundersøgelsen indeholder disse oplysninger. Danmarks Statistik offentliggør imidlertid en undersøgelse af befolkningens brug af internet, herunder hvor mange der har adgang til internet, hvor ofte de køber ind på nettet og hvilke varer, de køber. Statistikken indeholder ingen beløbsoplysninger, og der sondres ikke mellem køb i ind- og udland. Med udgangspunkt i denne statistik er forudsat med stor usikkerhed, at ca. 0,3-0,4 pct. af det momsbelagte private forbrug kan stamme fra indkøb i udlandet via internettet, svarende til momsindtægter på ca. 0,3 mia. kr. eller ca. 120 kr. pr. husstand. Dermed skønnes hver husstand at købe for ca. 600 kr. inkl. moms på nettet i udlandet. På længere sigt må det formodes, at en større del af det private forbrug sker via fjernsalg. Størstedelen af momsindtægterne på 0,3 mia. kr. kommer sandsynligvis fra store virksomheder, der med one-stop-shoppen vil få en forlængelse af kredittiden på gennemsnitlig 25 dage. Det vil give en årlig rentebelastning på små 5 mio. kr., jf. tabel 4. virksomheder, der sælger varer til udenlandske private kunder, kan tilsvarende få ændret deres betalingsvilkår i forhold til gældende regler afhængig af reglerne i de lande, der sælges til. Det er ikke muligt at skønne herover, men samlet set må det vurderes, at virksomhederne får en lempelse på samme måde, som udenlandske virksomheder vil få ved salg til Danmark.

6 6 Der er ingen virkninger for danske forbrugere. Tabel 4. Økonomiske konsekvenser ved indførsel af one-stop system Statsligt Mio. kr. provenu virksomheder borgere Varig effekt Effekterne på det statslige provenu stammer fra de ændringer af kredittiderne, etableringen af one-stop-shoppen vil medføre. Forslaget om onestop-shop indebærer ikke i sig selv yderligere ændringer af reglerne, f.eks. vedr. momsafregning i forbrugslandet frem for salgslandet, men etableringen af en one-stop-shop baner vejen for eventuelle fremtidige ændringer i retning af forbrugslandsbeskatning, hvilket kan føre til statsligt merprovenu. I indfasningsåret vil der være en ekstraordinær finansårseffekt, som følge af at virksomheder, der med gældende regler afregner oktober- og novembermomsen måneden efter, dvs. i november og december, med forslaget vil skulle afregne moms i januar, dvs. det efterfølgende finansår. Dermed vil der i indfasningsåret mangle 2 måneders momsindtægter. Finansårseffekten skønnes til godt -50 mio. kr. Ad C - Indførsel af godtgørelsessystem til afløsning af 8. momsdirektiv En momspligtig virksomhed, der har et momsbelagt køb i et andet EUland, hvor den ikke er registreret, kan få momsen refunderet i det pågældende medlemsland. Det sker ved, at virksomheden henvender sig direkte til det andet EU-lands myndigheder. Med forslaget skal virksomheden i stedet henvende sig til myndighederne i hjemlandet, der videresender anmodningen til det andet EU-land, som herefter refunderer momsen direkte til virksomheden. Mange virksomheder finder de gældende procedurer meget besværlige, og i nogle tilfælde vælger virksomhederne ikke at henvende sig til det andet EU-land for at få momsen refunderet. Refusion af købsmoms i et andet EU-land vedrører først og fremmest vognmænd, der har en række momsbelagte udgifter, ikke mindst til brændstof ved transport i andre lande. En forenkling af proceduren for at få refunderet moms i andre EU-lande skønnes at føre til, at flere virksomheder vil søge om momsrefusion. Det gælder både danske virksomheders refusion i udlandet og udenlandske virksomheders refusion i Danmark.

7 7 Det skønnes, at danske virksomheder i dag søger refusion for ca. 450 mio. kr. i udlandet med Tyskland som det største enkeltland. Udenlandske virksomheder søger refusion for ca. 300 mio. kr. årligt, heraf flest fra Sverige. Der er formentlig primært tale om vognmænd på gennemkørsel i Danmark. En forenkling af godtgørelsesproceduren kan med stor usikkerhed øge refusionsanmodningerne med 20 pct. Det vil betyde, at danske virksomheder vil fremsætte refusionskrav på 90 mio. kr. mere end i dag og at de danske myndigheder vil få refusionskrav på ca. 55 mio. kr. mere end i dag. Forslaget indeholder endvidere en ændring, således at virksomheder med blandet momspligtig og momsfri omsætning fremover kun vil få refunderet moms svarende til den andel, den momspligtige omsætning udgør af den samlede omsætning. Det vil i Danmark især have betydning for leasing af transportmidler i Tyskland. I dag refunderes i praksis hele momsen til de danske transportvirksomheder, med de nye regler vil kun en meget begrænset del kunne refunderes. Med udgangspunkt i den leasing danske virksomheder foretager i Tyskland i dag, skønnes det med nogen usikkerhed, at ændringen vil føre til, at danske virksomheders refusion vil blive reduceret med ca. 180 mio. kr. På EU-plan er der i dag uklarhed over gældende regler vedrørende godtgørelse af grænseoverskridende moms for delvis momspligtige virksomheder. Kommissionen oplyser, at EF-Domstolen i flere domme har afgjort, at en virksomhed, der er delvis momspligtig i et land, kun kan få delvis tilbagebetaling i et andet. Tyskland deler ikke i dag denne tolkning. Vedtagelse af one-stop-shop vil medføre en ændret praksis i Tyskland, men det kan ikke afvises, at Tyskland vil ændre adfærd dvs. ophøre med tilbagebetaling af hovedparten af den berørte moms - også uafhængigt af, om forslaget vedtages. De samlede effekter, hvis godtgørelsesforslaget vedtages alene, og Tyskland som følge heraf ændrer adfærd er et provenutab for staten på ca. 55 mio. kr. og økonomiske tab for danske virksomheder på ca. 90 mio. kr. Såfremt forslaget om grænseoverskridende moms til erhvervskunder (B2B-forslaget) vedtages, vil de økonomiske konsekvenser være anderledes. Det vil f.eks. betyde, at der ved leasing i Tyskland af transportmidler, som anvendes i Danmark, skal beregnes moms efter danske regler. For virksomhederne vil det betyde, dels at den danske momssats på 25 pct. skal anvendes, dels at der kun vil blive refunderet moms svarende til den andel, den momspligtige omsætning udgør af den samlede omsætning. Det skønnes, at det vil betyde merudgifter for virksomhederne på 280 mio. kr.

8 8 For staten vil det betyde øgede momsindtægter fra danske virksomheders leasing i udlandet. Beløbet svarer til virksomhedernes merudgifter på 280 mio. kr. Hvis både one-stop-shop forslaget og B2B-forslaget vedtages, vil der for staten blive tale om merindtægter på 225 mio. kr. årligt og for virksomhederne om merudgifter på ca. 190 mio. kr. årligt før kompensationen. Tabel 5. Økonomiske konsekvenser ved indførsel af nyt godtgørelsessystem Mio. kr. Statsligt provenu virksomheder borgere Vedtagelse af one-stop-shop alene Vedtagelse af one-stop-shop og B2B-forslaget I det første år vil finansårseffekten være en anelse mindre end den varige effekt som følge af at der går lidt tid fra at en udenlandsk virksomhed har et momsudlæg til at den modtager refusion fra den danske stat. Finansårseffekten skønnes på denne baggrund til 50 mio. kr. det første år for one-stop-shop forslaget, og ca. 205 mio. kr., hvis både one-stop-shop og B2B-forslagene vedtages. Hvis B2B forslaget vedtages vil den danske transportsektors øgede momsudgifter blive modsvaret af indtægter til den danske stat. Regeringen har besluttet at kompensere amter og kommuner for merudgifter til busdrift som følge af forslaget. Ad D Harmonisering af fradragsretten Kommissionen foreslår, at medlemslandene selv kan fastsætte virksomhedernes fradragsret for en række varer og tjenesteydelser, nemlig biler, både og fly, rejser, overnatninger, mad og drikke, luksusvarer, underholdning og repræsentation, udgifter til varer og ydelser hovedsageligt til privat anvendelse. Til gengæld skal lande med begrænsninger af fradragsretten for andre varer end de ovenfor nævnte ændre dem til normale fradragsregler. Forslaget giver ikke anledning til ændringer i de danske regler og vil derfor ikke umiddelbart have nogen provenumæssige konsekvenser. Der kan være visse afledte effekter, hvis forslaget fører til ændringer i andre lande med betydning for danske virksomheders køb i disse lande, men det er ikke muligt at skønne herover.

9 9 Ad E Forenkling af fjernsalgsreglerne Efter gældende regler er en virksomheds fjernsalg til private forbrugere i Danmark momspligtigt i sælgers land, hvis varesalget ikke overstiger kr. Overstiger varesalget kr. er salget momspligtigt i Danmark. Fjernsalgsgrænsen fastlægges i dag af de enkelte lande, blot skal den være mellem euro og euro svarende til fra ca kr. til ca kr. Med forslaget ændres det til, at en virksomheds samlede salg kan være op til ca kr. ( euro), før momsning skal foregå i forbrugslandet. Med samlede salg menes det samlede salg til alle andre EU-lande, ikke kun til Danmark. For danske virksomheder, der har fjernsalg til andre EU-lande, vil gælde tilsvarende. En vurdering af de provenumæssige konsekvenser er behæftet med stor usikkerhed, da der ikke er tilgængelig statistik på området, der kan belyse omfanget af fjernsalg fra udlandet til danske forbrugere og omvendt fra danske virksomheder til udenlandske forbrugere. De umiddelbare provenumæssige konsekvenser af forslaget, dvs. uden adfærdsændringer, vurderes imidlertid at være beskedne. At grænsen for obligatorisk forbrugslandsbeskatning hæves til kr. vil betyde, at udenlandske virksomheder, der kun sælger til danske forbrugere vil kunne afregne moms i udlandet indtil værdien af varesalget når kr. mod i dag kr. Dette vil isoleret set reducere momsindbetalinger til den danske stat. Da den nye grænse imidlertid omfatter virksomhedernes samlede salg til forbrugere i alle andre EU-lande, og da danske forbrugere udgør en relativ lille del af de samlede forbrugere i alle EU-lande, kan den nye grænse på kr. for visse virksomheder øge momsbetalingen til Danmark i forhold til den eksisterende grænse på kr., som vedrører salg til Danmark alene. Der kan imidlertid komme adfærdsændringer, der på sigt påvirker provenuet i større grad. Forslaget vil give incitament til, at der oprettes butikker, der henvender sig til danske forbrugere og sælger varer fra lande med lavere generel momssats end den danske eller med en reduceret sats for udvalgte produkter. Det er usikkert om den nye grænse på kr. er tilstrækkeligt til, at der opstår en større fjernsalgsindustri specialiseret til det danske marked. Således er kr. et relativt lille beløb, når der måles omsætning. På den baggrund skønnes effekten at blive begrænset. Forslaget kan føre til, at der vil blive oprettet fjernsalgsbutikker i udlandet, der udelukkende henvender sig til danske forbrugere, men forslaget vil næppe føre til en stor udflagning af danske forretninger.

10 10 I det følgende er det beregningsteknisk forudsat, at forslaget vil føre til, at der oprettes ca. 250 udenlandske fjernsalgsbutikker, der hovedsageligt sælger til danske forbrugere. Samtidig forudsættes, at forslaget også vil vedrøre et beskedent antal danske butikkers salg til udenlandske forbrugere. Under disse forudsætninger vil forslaget medføre et statsligt provenutab på 60 mio. kr., mens forbrugerne vil vinde 25 mio. kr. ved at skulle betale mindre i moms, jf. tabel 6. Der er tale om et skøn med meget stor usikkerhed. Tabel 6. Økonomiske konsekvenser ved ændring af fjernsalgsregler Statsligt provenu virksomheder borgere Mio. kr. Salg fra udlandet til Danmark Salg fra Danmark til udlandet I alt Da momsindtægterne typisk angives med en måneds forsinkelse, vil finansårseffekten det første år kun vedrøre 11 måneder, svarende til et provenutab på ca. 55 mio. kr. Ad F ændringen i særordningen for små virksomheder Med forslaget gives der mulighed for, at medlemslandene kan indføre en grænse på op til euro for, hvornår en virksomhed skal momsregistreres. Det foreslås endvidere, at medlemslandene kan fastsætte forskellige grænser for grupper af afgiftspligtige. Grænsen på euro er en maksimumsgrænse, dvs. at Danmark kan fastholde den nuværende grænse på kr. for pligten til momsregistrering. Der er således ikke umiddelbart nogen provenumæssige konsekvenser af forslaget.

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A.

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A. 27. oktober 2004 Besvarelse af spørgsmål 61, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 20. oktober 2004 Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Notat II 12. januar 2017 J.nr 16-1784570 Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets forordning om modernisering af momsreglerne

Læs mere

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0721 Bilag 2 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 16. december 2013 Proces og Administration BL Revideret

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4 oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Resumé: Der ventes på rådsmødet en præsentation af formandskabets fremskridtsrapport vedrørende en direktivpakke om forenklinger af momsregler:

Resumé: Der ventes på rådsmødet en præsentation af formandskabets fremskridtsrapport vedrørende en direktivpakke om forenklinger af momsregler: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Dagsordenspunkt 4a: Fremskridtsrapport vedr. One Stop Shop mv. KOM(2004)728 Resumé: Der ventes på rådsmødet en præsentation af formandskabets fremskridtsrapport

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Grundnotat- og nærhedsnotat

Grundnotat- og nærhedsnotat Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 29 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 28. oktober 2013 Proces og Administration BL Grundnotat-

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

KØBSMOMSKOMPENSATION. Omdannelse til puljeordning fra Wifi: Konference_AP // 1Avocado. Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014

KØBSMOMSKOMPENSATION. Omdannelse til puljeordning fra Wifi: Konference_AP // 1Avocado. Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014 KØBSMOMSKOMPENSATION Omdannelse til puljeordning fra 2014 Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014 Wifi: Konference_AP // 1Avocado DAGSORDEN 1. Den nugældende ordning og dens økonomiske betydning

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Høringssvar, Grønbog: Fremtidigt moms-system [SEK (2010) 1455]

Høringssvar, Grønbog: Fremtidigt moms-system [SEK (2010) 1455] Til: EUkommissionen pr. mail (taxudvatgreenpaper@ec.europa.eu) Fra: Dansk Erhverv Høringssvar, Grønbog: Fremtidigt momssystem [SEK (2010) 1455] EuropaKommissionen har i december 2010 offentliggjort en

Læs mere

Europaudvalget 2005 2688 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2688 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2688 - Økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 31. oktober 2005 Med henblik på mødet i

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 323 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 323 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 323 Offentligt 19. januar 2015 J.nr. 14-5325303 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 323 af 22. december 2014

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 76 Offentligt Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006 Spørgsmål: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt 12. oktober 2016 J.nr. 16-0846323 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 550 af 4. juli 2016 (alm.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Skatteministeriet Moms, afgifter og Told Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. mail: KER@skm.dk, LLJ@skm.dk og juraogsamfundsøkonomi@skm.dk 25. januar 2017 Høringssvar EU-Kommissionens forslag

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Revideret grundnotat om

Revideret grundnotat om Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 10 Offentligt SKATTEMINISTERIET J.nr. 03-221-25 Departementet Afgiftsområdet 3. oktober 2005 Revideret grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt 29. oktober 2014 J.nr. 14-4362056 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 907 af 3. oktober 2014

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Baggrund og indhold Fællesskabets rammelovgivning for punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer er indeholdt i to direktiver:

Baggrund og indhold Fællesskabets rammelovgivning for punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer er indeholdt i to direktiver: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 33 Offentligt Dagsordenspunkt 7a: Alkoholbeskatning Resumé Kommissionen har fremsat forslag om at justere minimumssatserne for punktafgifter på alkohol og alkoholholdige

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.4.2017 COM(2017) 169 final 2017/0078 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Den Italienske Republik til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 184 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 94 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 94 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 94 Offentligt Notat I Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende e-handel

Læs mere

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering.

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering. Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 41 Offentligt Samrådsspørgsmålet EU-retlige aspekter EF-Domstolens dom i sagen vedr. Cimber Air Dommen siger Samrådsspørgsmål A til L 32 (flymomsregler) - Talepapir

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0342 Bilag 1 Offentligt Notat 4. oktober 2006 J.nr. 2006-240-0051 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Rådet nr. 11167/06 af

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 283 Offentligt J.nr. 2006-318-0509 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt Notat 24.januar 2013 J.nr. 13-0002266 Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2008-09 Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt 18. januar 2008 J.nr. 2007-211-0005 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 32- Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere