Center for Borgerservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Borgerservice"

Transkript

1 Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor man blandt andet kan få løst en række serviceopgaver som udstedelse af f.eks.: Pas og kørekort Ændring af forskudsregistrering Andre skattemæssige forespørgsler, herunder inddrivelse af kommunale udlæg. Derudover er det ofte her, at borgere med mere komplekse forløb starter sin kontakt med Egedal Kommune bl.a. indenfor integration m.m. Endvidere varetager Borgerkontakt udbetalinger og sagsbehandling af borgerrettede lovbestemte ydelser som: Sygedagpenge Kontanthjælp Pension Boligstøtte Tildeling af kropsbårne hjælpemidler. Borgerkontakt har også opgaven i forhold til kontrol af evt. misbrug af offentlige ydelser m.v. Den Tværfaglige Myndighed træffer afgørelser om tilbud af ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven til borgere i alle aldre. Tildeling af ydelser sker altid på baggrund af en konkret individuel vurdering ud fra ansøgerens fysiske- og/eller psykiske funktionsniveau. Den Tværfaglige Myndighed har kompetence til at træffe afgørelse om tilbud af følgende ydelser: Personlig pleje og praktisk hjælp Ældre- og handicapboliger samt plejeboliger Økonomisk hjælp til pasning af døende i eget hjem Brugerstyret Personlig Assistance, hvor borgeren ikke selv kan være arbejdsleder Genoptræning, vedligeholdelsestræning og forløbsprogrammer Hjælpemidler såsom kørestole, lifte, handicapbiler, boligændringer, Flextrafik m.m. Kompenserende specialundervisning for voksne. Egedal Bibliotekerne har det daglige ansvar for ledelse, drift og udvikling af kommunens to biblioteker i Ølstykke og Smørum samt biblioteksfilialen i Ganløse og bibliotekspointet på Stenløse Rådhus. foretager udvikling og implementering af borgerrettede digitale løsninger i hele organisationen og sikrer en let tilgængelig og læsevenlig hjemmeside, med NEM-adgang til selvbetjening.

2 Driftsbudget Tabel 1 Center for borgerservice budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Løn Øvrig drift Kultur og Fritidsudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Centerets bevilling er i alt på 199,2 mio. kr. Heraf er 44,4 mio. kr. til løn, og 154,9 mio. kr. er til øvrig drift. Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Digitalisering Pr. 1. december 2012 trådte ny lovgivning i kraft, der betyder at man som borger, skal anvende selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside eller Borger.dk. Det kan være når man skal ansøge om plads i dagtilbud, skole, SFO, have nyt sundhedskort og melde flytning. Der vil i forhold til Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi komme en række øvrige områder hvor borgeren betjener sig selv. Dette er indarbejdet i den såkaldte e2015 aftale. Her skal en række løsninger og processer være implementeret primo Denne udvikling vil på sigt betyde at alle borgere skal anvende NEM ID. Den nye lov indikerer et radikalt skifte for borgerbetjeningen, hvor den digitale kanal bliver det naturlige førstevalg ved enhver henvendelse til det offentlige. I CBS Borgerkontakt er en række medarbejdere uddannet til en mere generalistisk tilgang i mødet med borgeren. Det handler om, kun at have fokus på at ekspedere borgerne, med udgangspunkt i at støtte/hjælpe borgeren i at betjene sig selv, ud fra det niveau borgeren er på. Når borgeren henvender sig såvel personligt som telefonisk med sin udfordring, vil de således blive mødt af en medarbejder som så vidt muligt guider borgerne videre digitalt. Selvfølgelig ekspederes borgerne i det omfang, der ikke forefindes en digital løsning. Telefonomstillingen vil ændre sig, mere fra at være en klassisk omstilling, til at blive et egentlig callcenter, hvor man videst muligt straks afklarer borgerne, i stedet for at stille borgerne videre til baglandet. I denne proces indgår at lytte til borgeren, og eventuelt støtte dem via telefonen i forhold til selvbetjening. Processen fortsætter i For at sikre, at vi som kommune kan leve op til Den fælles offentlige Digitaliseringsstrategi, samt sikre, at vi understøtter de borgere, som allerede bor i Egedal har vi i dag følgende tiltag: Borgerret undervisning, på mange niveauer, også tilpasset den enkelte, både i Borgerservice og på Bibliotekerne. Sikre at hjemmesiden er let tilgængelig. Hjælp til selvhjælp, hvor vi møder borgeren aktivt i forhold til at understøtte dem i at betjene sig selv, på områder som er digitale. Altså sætte sig ved en skærm med borgeren, for at oprette f.eks. NEM ID. Medbetjening digitalt på bibliotekerne, som vil sige man som borger inden for bibliotekernes åbningstid, kan blive vejledt i brug af enten offentlige hjemmesider, eller hjælp til en selvbetjeningsløsning, endvidere kan bibliotekerne oprette NEM ID.

3 Omstillingen foretager i øjeblikket telefonisk vejledning i hvor og hvordan, man kan finde udvalgte selvbetjeningsløsninger samt betjening heraf. Inden udgangen af 2014 vil det reelt være et callcenter. De allerede igangsatte initiativer understøttes af nye, som tager udgangspunkt i at få fat på de grupper af samfundet, som ikke kan, og måske aldrig vil kunne, betjene sig selv digitalt. Hvordan får vi fat i de helt unge, og hvordan kan vi hjælpe de ældre og øvrige borgere hvor, det digitale medie ikke er en del af deres hverdag? Vi har allerede undervisning, men her kommer borgeren til os. Vi kan visitere de ældre som i forvejen er berettiget til at få læst post op, til at kunne få dette gjort digitalt. Der arbejdes på at uddanne frivillige til at kunne understøtte i undervisning m.m., ligesom der arbejdes på at møde borgeren lokalt. Fritvalgsreglerne Den Tværfaglige Myndighed har kompetencen til at bevilge ydelser til borgerne inden for dele af Serviceloven og Sundhedsloven. Nogle af ydelserne er omfattet af Fritvalgsreglerne, hvilket betyder, at borgeren selv vælger deres leverandør af ydelserne. Det er i størstedelen af borgersagerne Center for Sundhed og Omsorg, som er leverandør, men der er også borgere, som vælger private leverandører. På nuværende tidspunkt er budgetterne omkring levering af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, genoptræning, træning, plejeboliger, sygeplejeydelser, uddelegeret sygeplejeydelser opdelt i 2 centre alt efter hvilken leverandør, som borgeren måtte vælge. Dette medfører, at såfremt borgeren vælger en privat leverandør eller en leverandør i en anden kommune, så sker der automatisk en udgiftsstigning i CBS, men ikke en indtægtsnedgang i CSO. Da CSO har hele budgettet til den kommunale leverandør. Den store udfordring i den nuværende budgetopbygning er, at pengene ikke følger borgerne, og at CSO ikke har mulighed for på samme måde som tidligere, at styre deres budget til f.eks. en borger, som vælger en plejebolig i anden kommune, da det er Den Tværfaglige Myndighed, som bevilliger ydelserne. Dette vil der blive arbejdet med i I april 2013 vedtog Folketinget en ny lov om udbud og frit valg af leverandører i forhold til området for personlig pleje og praktisk hjælp. Loven er som følge af Moderniseringsaftalen for 2013, som indgår i aftalen om kommunernes økonomi for Det forventede potentiale på området er beregnet til 132 mio. kr. på landsplan. Som led Moderniseringsaftalen har Egedal Kommune lavet udbud på en del af den praktiske hjælp efter 83 i Serviceloven i Kommunalbestyrelsen traf i februar 2013 beslutning om at lave udbud på indkøbsordning af dagligvarer, som er en del af den praktiske hjælp, som borgere kan blive visiteret til. Dette udbud har betydet en effektiviseringsgevinst på kr. i 2013 og kr. i 2014 og frem. Egedal Kommunes Kommunalbestyrelse skal derfor også i løbet af 2013/2014 tage stilling til, om Egedal Kommune skal lave udbud på personlig pleje og praktisk hjælp, herunder rengøring. Der vil her være mulighed for at reducere den nuværende pris til de private leverandører og antallet af leverandører kan sænkes fra 8 til 2-5 firmaer. Herudover har Den Tværfaglige Myndighed en udfordring med, at de i en del af sagerne kun bevilliger en del af de ydelser, som f.eks. en borger med handicap søger om. Dette stiller store krav til medarbejderne for at sikre et samarbejde på tværs af faglighed og center, for at sikre at borgerne bliver kompenseret for deres handicap og at der ikke sker over/under kompensation. For at sikre, at der opnås samarbejde i fælles sager, så det sker i helhed i sagsbehandlingen og at sagerne behandles indenfor sagsbehandlingsfrister, kræver det mange medarbejderressourcer. Den Tværfaglige Myndighed har derfor fokus på at udarbejde arbejdsgange på tværs af centre ved brug af LEAN som analyse redskab. Hjælpemiddeldepotet. I 2012 indgik Egedal Kommune og Frederikssund Kommune et fællesskab i form af oprettelse af et fælles hjælpemiddeldepot, som et 60 selskab. Samarbejdet med Frederikssund Kommune og Hjælpemiddeldepotet er fortsat under udvikling, da der er behov for at undersøge den økonomiske opbygning af selskabet. På nuværende tidspunkt fungerer

4 selskabet med en finansieringsmodel, hvor andelen af udgifterne opgøres på baggrund af den procentvise opdeling af forbruget af hjælpemidler. Dette medfører, at såfremt en af kommunerne ønsker et højere serviceniveau i forhold til enkelte hjælpemidler, så finansierer begge kommuner dette serviceniveau. Egedal Kommune har igennem de senere år hjemtaget mange opgaver indenfor det specialiserede sociale område for både børn og voksne, hvilket også har medført, at der skulle indkøbes socialpædagogiske træningsredskaber, hvilket f.eks. med fordel også kunne blive en del af hjælpemiddeldepotet, men som den nuværende finansieringsmodel ikke har taget højde for. Det kan derfor blive nødvendigt at få analyseret forskellige finansieringsmodeller, der vil være mest fordelagtigt for brugerkommunerne og hjælpemiddeldepotet. Integrationsområdet På integrationsområdet er kvoten stagnerende fra 2013 til Beskrivelse/år Antal flygtninge (kvote) Ankomne flygtninge Der forventes netto at skulle bruges ,- kr. i introduktionsydelse til de 29 flygtninge i 2014 jf. tabel 2.2. Pensionsområdet Ældrebefolkningen i Egedal Kommune stiger og dermed kommer der også en stigende tilgang af folkepensionister. Antallet af folkepensionister (personer over 65 år) forventes at stige fra til i alt med 351 personer fra 2013 til 2014, jf. kommunens befolkningsprognose. Dette forventes at påvirke Den Tværfaglige Myndigheds område. Tabel 2 Center for borgerservice budget fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Sekretariat Borgerkontakt Den tværfaglige myndighed Kultur og Fritidsudvalget Sekretariat Bibliotekerne i Egedal Centerets bevilling i alt Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Social- og Sundhedsudvalget Ud af den samlede bevilling på 182,3 mio. kr. er udgifterne fordelt med 125,3 mio. kr. til Borgerkontakt og 29,9 mio. kr. til Den Tværfaglige Myndighed. Sekretariat udgør 27,1 mio. kr. I tabel 3 kan ses i oversigt med fordeling af udgifterne indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område. Kultur- og Fritidsudvalget Den samlede bevilling udgør 16,9 mio. kr. I tabel 3 kan ligeledes ses en oversigt med fordeling af udgifterne indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område.

5 Aktivitetsbaseret budget Centrets budgetrammer i tabel 2 er baseret på aktiviteter. Det vil sige, at de beregnes som mængde ganget med prisen pr. enhed, hvor det er muligt og giver mening. Budget og enhedspris er fremskrevet til 2014 priser. Tabel 2.1 Begravelseshjælp m.m. Antal Enhedspris Budget personer kr. (1.000 kr.) Begravelseshjælp Ikke aktivitetsbasseret budget 228 I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) 0 Netto bevilling Tabellen vedrører funktion Enhedsprisen er et gennemsnit ud fra et faktisk forbrug i Det er formuegrænsen, der afgør, hvor høj en ydelse, der udbetales. Området reguleres efter Sundhedslovens 257, og kommunen kan ikke selv regulere, hvorvidt der skal udbetales ydelse eller ej. Tabel 2.2 Introduktionsydelse Helårs- Enhedspris Budget personer kr. (1.000 kr.) Introduktionsydelse I alt (bruttoudgifter) Statstilskud -373 I alt (indtægter) -373 Netto bevilling 374 Tabellen vedrører funktion Egedal Kommune er i 2014 tildelt en kvote på 29 flygtninge. På baggrund af data fra 2012 forventes 36 personer at modtage denne ydelse i Introduktionsydelsen dækker over etableringsomkostninger i eget hjem og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Der er tale om et individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis.

6 Tabel 2.3 Sociale formål Helårs- Enhedspris Budget personer kr. (1.000 kr.) Samværsret mv. med børn Hjælp til udgifter til sygebehandling Enkeludgifter og flytning Efterlevelseshjælp Ikke aktivitetsbaseret budget I alt (bruttoudgifter) Statstilskud -547 I alt (indtægter) -547 Netto bevilling 548 Tabellen vedrører funktion Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2012 fordelt på antal personer. Der forventes uændret antal personer fra 2012 til Området dækker over særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser, samt hjælp i særlige tilfælde efter Lov om Aktiv Socialpolitik. Der er tale om enkeltydelser med et individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis. Tabel 2.4 Særlig støtte jf. 34 m.m. Helårs- Enhedspris Budget personer kr. (1.000 kr.) Særlig støtte I alt (bruttoudgifter) Tilbagebetalingspligtig hjælp Særlig støtte, terminsydelser Ikke aktivitetsbaseret budget -131 Statstilskud -209 Statstilskud vedr. ikke aktivitetsbaseret budget -113 I alt (indtægter) -516 Netto bevilling 784 Tabellen vedrører funktion Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2012 fordelt på antal personer. Der forventes uændret antal personer fra 2012 til Området dækker over udgifter til personer på kontanthjælp med høje boligudgifter og særlig støtte til terminsydelser m.m. Der er tale om individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis.

7 Tabel 2.5 Den Tværfaglige Myndighed Antal Enhedspris Budget sager kr. (1.000 kr.) Den Tværfaglige Myndighed Hjælpemidler Afdragspligtig del af billån Afdragsfrit lån Særlig indretning Rep. af særlig indretning Tilskud til kørekort 1 10 Andre hjælpemidler uden parykker Under kr. Mellem kr. og kr. Over kr. Hjælp til boligindretning Under kr. Mellem kr. og kr. Over kr. IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 2 25 Under kr. Mellem kr. og kr. Over kr. Netto bevilling Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2012 fordelt på antal personer. Der budgetteres med uændret antal personer fra 2012 til 2014.

8 Tabel 2.6 Borgerkontakt Antal Enhedspris Budget personer kr. (1.000 kr.) Borgerkontakt Hjælpemidler Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Ortopædiske hjælpemidler Under kr. Mellem kr. og kr. Over kr. Stomihjælpemidler Under kr. Mellem kr. og kr. Over kr. Andre hjælpemidler heraf parykker Under kr. Mellem kr. og kr. Over kr. Diabeteshjælpemidler Under kr. Mellem kr. og kr. Over kr. Netto bevilling Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2012 fordelt på antal personer. Der er budgetteret med uændret antal personer fra 2012 til 2014.

9 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser netto bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Center for borgerservice budget funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Beboelse Specialpædagogisk bistand til voksne Sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af handicappede, alvorlig syge og døende i eget hjem Rådgivning og rådgivnings institutioner Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Sygedagpenge Sociale mål Kontanthjælp Boligydelser til pensionister kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Kultur og Fritidsudvalget Folkebiblioteker Servicejob Centerets bevilling i alt Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

10 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Konsekvens af demografiberegning Tilbaggeførsel af dobbeltbogføring i Korrektion af abonnementer og medlemsskaber Budget til tolkebistand Opgave vedr. høreapperater - afgives til regionen førtidspension - antalet af tilkendte er faldende førtidspension - antalet af tilkendte er førtidspension - antalet ef tilkendte er Særlig støtte ifm. høje boligudgifter Udlejning af 62 familieboliger Tilbagebetaling af lån og renter - Boligydelseslån Efterregulering af boligydelse Kompenserende specialundervisning for voksne Kørsel til læge og speciallæge mindreforbrug Aflastningsophold i andre kommuner Tilbagebetaling af afdrag på billån Indfrielse af afdragsfrie billån Terapeutbevillede hjælpemidler Løn og plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem Hjælp til sygeartikler Specialrådgivning Administrationsbidrag til Udbetaling DK DTM - opnormering af personale Omfordeling af kompetencemidler Halv projekt medarbejder - projekt "strategiske 304 Drift af IT udstyr Indkøb af IT udstyt Kultur og Fritidsudvalget Varmeregnskab - Ølstykke bibliotek Betaling for borgeres lån af bøger i Ballerup Kommune Tekniske korrektioner i alt Budget er angivet i 2014-pris

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere