ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet."

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * Kendelse af 26. september 2012 (J.nr ). Afslag på ansøgning om beskikkelse som translatør. Lov om translatører og tolke, 1, stk. 2. (Ingrid Henriksen, Anders Hjulmand og Steen Mejer) Ved skrivelse af 11. juli 2011 har K klaget over, at Erhvervsstyrelsen i skrivelse af 23. juni 2011 har afslået en ansøgning om beskikkelse som translatør og tolk i sprogparrene dansk-tysk og tysk-dansk. Sagens omstændigheder: I anledning af klagen har Erhvervsstyrelsen i en redegørelse af 5. december 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: Sagens faktiske omstændigheder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtog den 23. marts 2011 en anmeldelse fra K med anmodning om beskikkelse som translatør og tolk i sprogparrerne dansk tysk, tysk dansk (bilag 1). Med anmeldelsen var der vedlagt [en række bilag] Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sendte den 25. marts 2011 ansøgningen med bilag til Styrelsen for International Uddannelse med anmodning om en ækvivalensvurdering af K s udenlandske uddannelse. Styrelsen modtog ækvivalensvurderingen den 24. maj, hvoraf det fremgår: Det er vores vurdering, at ansøgeren gennem sin uddannelse ikke har opnået kompetencer, som kan sidestilles med de kompetencer, der opnås gennem en translatør/tolk-uddannelse. Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Schlen er en uddannelse til gymnasielærer. Uddannelsen er taget inden for engelsk og russisk, og dermed har denne ikke som sådan et indhold, der giver kompetencer, som kan sidestilles med de i studieordningen beskrevne krav inden for tysk/dansk. Staatliche Prüfung für Übersetzer er en prøve, der aflægges under undervisnings- og kulturministeriet i den tyske delstat Bayern. For at kunne gå op til prøven, skal man kunne dokumentere, at man har en

2 - 2 - gymnasiel uddannelse, har mindst treårig erhvervskvalificerende uddannelse inden for oversættelse eller tolkning i det pågældende sprog og det relevante fagområde eller kan dokumentere en mindst treårig erhvervserfaring inden for erhvervet, samt at man besidder de nødvendige tyske sprogkompetencer og har betalt det krævede gebyr for at aflægge prøven. Fagområde refererer her til, at man kan vælge at aflægge prøven inden for økonomi, jura, teknik, naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. I det pågældende tilfælde har ansøgeren aflagt prøve inden for humaniora. Det fremgår af ækvivalensvurderingen, at K ikke har en egentlig oversættelses- eller tolkeuddannelse eller aflagt prøver, der omfatter elementerne økonomisk, teknisk, juridisk oversættelse eller tolkning. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sendte ækvivalensvurderingen i høring hos K den 27. maj 2011, og modtog svar på høringen den 13. juni 2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen traf på baggrund af ovenstående afgørelse i sagen den 23. juni 2011 I ækvivalensvurderingen af 12. maj 2011 anføres endvidere: Ansøgeren har således ikke taget en egentlig oversættelses- eller tolkeuddannelse eller aflagt prøve, der omfatter elementerne økonomisk, teknisk, juridisk oversættelse eller tolkning. Ved en konkret sammenligning er det således muligt, at kompetencerne opnået i Staatliche Prüfung für Übersetzer kan sidestilles med de kompetencer, der udprøves i forbindelse med Analyse og produktion af fagtekster, 10 ECTS og Sproglig viden og metode, 10 ECTS. En konkret meritvurdering vil dog ikke kunne udføres, da der ikke er tale om videregående uddannelse jf. Uddannelsesbekendtgørelsens 28, 2. pkt. Profil: Translatør/Tolk (tysk) 1. sem Analyse og produktion af fagtekster 10 ECTS (M) Translatør og tolk: Teori og metode 10 ECTS (L) Økonomisk oversættelse Virks. Årsregnskab 5 ECTS (L) Juridisk oversættelse Privatretlige dokumenter 5 ECTS (L)

3 sem Sproglig viden og metode 10 ECTS - (T) Teknisk oversættelse Refleksion og reception 5 ECTS (L) Økonomisk oversættelse Samfundsøkonomisketekster 5 ECTS (T) Juridisk oversættelse Proces- og familieretlige dokumenter 5 ECTS Introduktion til tolkning 5 ECTS (M) 3. sem Valgfag 10 ECTS Teknisk oversættelse Produktion og optimering 5 ECTS (T) Karrieremodul: forelæsninger samt praktik eller caseforløb 10 ECTS Tolkning 5 ECTS (M) 4. sem Speciale Der er som nævnt ikke nogen elementer, der kan sidestilles med de kompetencer, der opnås via de konstituerede elementer indenfor profilen translatør/tolk, nemlig økonomisk, teknisk og juridisk oversættelse samt tolkning. Der er i denne vurdering lagt vægt på de konkrete kompetencemål, der alene opfyldes via en cand.ling.merc.-uddannelse i tysk med profilen translatør/tolk. For så vidt angår adgangsgrundlaget til kandidatoverbygningen, så har ansøger heller ikke en uddannelsesmæssig baggrund, der kan sidestilles hermed. I den sammenhæng kræves der en uddannelsesmæssig baggrund, der kan sidestilles med en erhvervssproglig bachelor med tysk, det vil sige en uddannelse, hvor mindst 60 ECTS er inden for erhvervssprog tysk/dansk. Afslutningsvis skal det nævnes, at der er i vurderingen også er vedlagt kursusbevis for Advokat-Skolens Grunduddannelse til Juridisk Sekretær samt et enkeltfagsbevis i Précís-Writing, Revision and Editing (5 ECTS), der var udbudt som led i European Master in Translation ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Førstnævnte er bedømt til ikke at have nogen betydning for vurderingen, da der er tale om en dansk erhvervsuddannelse, hvorfor de opnåede kompetencer ikke kan sidestilles med kandidatuddannelse. Sidstnævnte vil kunne danne grundlag for merit i forbindelse med valgfagsområdet på kandidatuddannelsen, men bidrager ikke til de konstituerende fagområder inden for profilen translatør/tolk. I skrivelse af 23. maj 2011 fra Styrelsen for International Uddannelse anføres blandt andet:

4 - 4 - Formålet med vurderingen er at afgøre, om der er væsentlige forskelle mellem ansøgerens uddannelseskvalifikationer og de uddannelseskvalifikationer, der opnås her i landet med henblik på udøvelse af erhvervet som beskikket translatør og tolk i dansk og tysk. Anmodningen er sendt i overensstemmelse med 2 a i lov om vurdering af udenlandske uddannelse m.v., jf. LBK 371 af 13. april Styrelsen for International Uddannelse har til brug for vurderingen indhentet et høringssvar fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Styrelsen for International Uddannelse tilslutter sig den vedlagte ækvivalensvurdering af 10. maj 2011 foretaget af Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Ansøgeren skal således dokumentere kompetencer svarende til de kompetencer, der opnås ved de fag, der er nævnt i det vedlagte brev af 10. maj 2011 fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, førend uddannelsen kan sidestilles med en dansk cand.ling.merc./translatøreksamen i sprogene dansk og tysk. Det bemærkes i den forbindelse, at denne udtalelse kun omhandler ansøgers uddannelseskvalifikationer, og at det ikke følger af udtalelsen, at ansøger ubetinget skal gennemføre de omhandlede fag. Det er således op til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som kompetent myndighed at afgøre, om ansøger på anden vis har tilegnet sig de manglende kompetencer, eller om ansøger kan tilegne sig dem på anden vis end ved at følge de nævnte fag. I skrivelse af 13. juni 2011 til Erhvervsstyrelsen har K anført: Jeg skal i denne anledning gøre gældende, at ækvivalensvurderingen, foretaget af Handelshøjskolen i Aarhus, ikke kan danne grundlag for en bedømmelse af, hvorvidt jeg er egnet til at udøve et erhverv som beskikket translatør i dansk og tysk. Handelshøjskolen i Aarhus har således alene foretaget en vurdering af, hvorvidt mine uddannelseskvalifikationer kan sidestilles med et helt specifikt uddannelsesforløb, der tilbydes af en eneste uddannelsesinstitution i hele verden netop Handelshøjskolen i Aarhus. Jeg skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at en såkaldt cand.ling.merc. uddannelse, som i Danmark kan gennemføres i sprogene engelsk, tysk, fransk og spansk, ikke kan anses som eneste mulige grundlag for en beskikkelse som translatør allerede af den grund, at denne uddannelse kun kan gennemføres i disse 4 sprog. Det fremgår således af Loven om translatører og tolkes 1, stk. 3, at man for at kunne blive beskikket, skal have bestået en særlig eksamen.

5 - 5 - Jeg gør gældende, at mit eksamensbevis Staatliche Prüfung für Übersetzer, som jeg har opnået ved Bayerisches Staatsministerium für Kultus und Unterricht, er et eksamensbevis, der giver adgang til beskikkelsen som translatør i andre EU-lande, jf. f.eks. Gesetz über die allgemeine Beeidigung von Dolmetschern und Ermächtigung von Übersetzern des Landes Brandenburg af 7. juli 2009, 3, stk. 3 (1), (www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01. c de), Gesetz über die öffentliche Bestellung und allgemeine Beeidigung von Dolmetschern und Übersetzern Dolmetschergesetz (BayRS J), 3, stk. 1 (d) (http://by.juris.de/by/gesamt/dolmg_by.htm), som danner lovgrundlaget for adgangen til at udøve et erhverv som beskikket translatør i Tyskland, hhv. i delstaterne Brandenburg og Bayern. Tilsvarende lovbestemmelser findes i de andre tyske delstater. I Tyskland er det således de enkelte delstaters domstole, der har kompetence til at beskikke translatører og tolke (svarende til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kompetence i Danmark), og som adgangsbetingelse for at blive beskikket kræves der typisk præcist det eksamensbevis, som jeg har fremlagt. Nærmere oplysninger herom findes bl.a. på den tyske translatørforening BDÜs hjemmeside, Med andre ord: Hvis jeg var bosat i en af de tyske delstater, ville denne delstats kompetente myndighed give mig adgang til beskikkelsen som translatør i dansk og tysk. Under henvisning til Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, hvis formål bl.a. er at lette den frie udveksling af tjenesteydelser mellem medlemslandene og fjerne hindringer for den frie bevægelighed for personer og tjenesteydelser, mener jeg derfor, at mit eksamensbevis som udgangspunkt bør give mig de samme muligheder for at udøve mit erhverv her i Danmark som i Tyskland herunder adgangen til at blive beskikket som translatør. Jeg henviser i øvrigt til Lissabontraktatens artikel 45 om arbejdskraftens frie bevægelighed og afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling og gør gældende, at det ville være at anse som forskelsbehandling, hvis et eksamensbevis, der giver adgang til et bestemt erhverv i et EUmedlemsland, ikke ville give den samme person adgang til det samme erhverv i et andet EU-medlemsland. I forhold til mit tyske eksamensbevis kan jeg i øvrigt oplyse, at det er korrekt, som anført af Handelshøjskolen i Aarhus, at jeg ikke har aflagt nogen prøve inden for fagområderne juridisk, teknisk eller økonomisk oversættelse, idet disse fagområder ikke var prøvefag ved Bayerisches Staatsministerium für Kultus und Unterricht. Jeg gør imidlertid opmærksom på, at jeg har mere end 10 års erhvervserfaring med dansk-tyske oversættelser inden for disse fagområder. Såfremt tilladelsen til at udøve et erhverv som beskikket translatør med sprogene

6 - 6 - dansk og tysk nægtes, mener jeg derfor, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bør give mig mulighed for en egnethedsprøve eller en prøvetid efter mit eget valg, jf. artikel 14 i Rådets direktiv 2005/36/EF, for at dokumentere mine kvalifikationer. I Erhvervsstyrelsens afgørelse af 23. juni 2011 hedder det: Ansøgning om beskikkelse som translatør og tolk i dansk og tysk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 23. marts 2011 modtaget din ansøgning om beskikkelse som translatør og tolk i sprogene dansk tysk. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sendte ansøgningen og de medsendte bilag med dokumentation af din tyske uddannelse m.v. til Styrelsen for International Uddannelse (IU) for vurdering af, hvorvidt din udenlandske uddannelse i det væsentligste svarer til en dansk cand.ling.merc. Den modtagne ækvivalensvurdering af 24. maj 2011 blev sendt i partshøring, hvorefter styrelsen modtog dine bemærkninger af 13. juni Ansøgning om beskikkelse som translatør og tolk i tysk Afgørelse Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ikke på det foreliggende grundlag beskikke dig som translatør og tolk i dansk - tysk. Begrundelse Betingelserne for at blive beskikket som translatør og tolk (én samlet beskikkelse) fremgår af 1, stk. 2, i lov om translatører og tolke. Af nr. 3 i denne bestemmelse fremgår som et af kravene, at ansøgeren skal have bestået en særlig eksamen i medfør af lovens 3. De nærmere bestemmelser om den særlige eksamen fremgår af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 29 af 17. januar 1992 (eksamensbekendtgørelsen). Af 1, stk. 1 i eksamensbekendtgørelsen fremgår, at følgende lever op til kravet om den særlige eksamen: erhvervssproglig kandidateksamen (2 sprog cand.ling.merc.), erhvervssproglig oversætter- og tolkeeksamen (1 sprog cand.interpret.), eller translatøreksamen efter de herom af Undervisnings- og Forskningsministeriet fastsatte regler. Herudover fremgår det af 3 i bekendtgørelsen, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan beskikke en person, når det godtgøres, at vedkommende i udlandet har fået en uddannelse, der findes at kunne ligestilles med én af de ovennævnte uddannelser, og vedkommende i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

7 - 7 - Det fremgår ikke, at du har en af de eksamener i tysk, som er nævnt ovenfor. I udtalelsen fra Aahus School af Business af 10. maj 2011 oplyses det, at du er uddannet gymnasielærer inden for engelsk og russisk. Derudover har du gennemført en prøve, hvor man skal dokumentere, at man har en gymnasial uddannelse, at man besidder mindst tre års erhvervskvalificerede uddannelse inden for oversættelse og tolkning eller mindst tre års erhvervserfaring inden for erhvervet samt at man besidder de nødvendige tyske sprogkompetencer. Der kan aflægges prøve i følgende fagområder; økonomi, jura, teknik, naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Du har aflagt prøve inden for humaniora. Du har således ikke, ifølge ækvivalensvurderingen, en oversættelses- eller tolkeuddannelse eller aflagt prøve inden for økonomi, teknik, juridisk oversættelse eller tolkning. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen finder på baggrund af ovenstående ikke, at du har en udenlandsk erhvervssproglig kandidatgrad, der kan ligestilles med en af de nævnte uddannelser i eksamensbekendtgørelsen, samt at du ikke har aflagt prøve i juridisk, teknisk og økonomisk oversættelse. Du kan således ikke blive beskikket som translatør og tolk på det foreliggende grundlag, jf. lov om translatører og tolke, 1, stk. 2, nr. 3. Vejledning Hvis du fortsat ønsker at blive beskikket som translatør og tolk i tysk, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foreslå, at du henvender dig til Copenhagen Business School, for at høre nærmere om dine muligheder for at indstille dig til translatør eksamen.. Her kan du få nærmere oplysninger om indhold og omfanget af en translatøreksamen i tysk. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal sluttelig bemærke, at titlen translatør er en beskyttet titel, som kun må anvendes hvis man er blevet beskikket. Du har således ikke ret til at anvende betegnelsen translatør, jf. lov om translatører og tolke 5. Derimod kan du udføre opgaver med oversættelse og tolkning, ligesom du må betegne dig tolk eller oversætter. Denne afgørelse har ikke betydning for muligheden for at blive optaget på Rigspolitiets tolkeliste. Ved skrivelse af 11. juli 2011 har K klaget over afgørelsen. I skrivelse af 30. oktober 2011 har hun uddybet klagen og har i den forbindelse anført: Efter min opfattelse er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 23. juni 2011 i strid med gældende EU lovgivning, idet den udgør en forskelsbehandling af en borger fra et andet EU-land i forhold til danske statsborgere. Indledningsvist henviser jeg endnu en gang til min skrivelse af 13. juni 2011 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Yderligere skal jeg anføre følgende:

8 - 8 - Som det fremgår af eksamensbevis, udstedt den af Bayerisches Staatsministerium für Unterricts und Kultus, har jeg opnået en kvalifikation, der betegnes som Staatlich geprüfte Übersetzerin, som man kan opnå efter at have gennemgået en mindst treårig uddannelse fra en højere læreanstalt. Denne kvalifikation danner i de tyske delstater grundlag for at blive beskikket som translatør ved delstaternes domstole, jf. min nærmere redegørelse i skrivelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af 13. juni Under henvisning til artikel 11 i Rådets Direktiv 2005/26/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer skal jeg gøre gældende, at de danske myndigheder ikke kan kræve, at jeg skal erhverve kvalifikationer, som de normalt fastsætter ved at henvise til eksamensbeviser udstedt i deres eget nationale uddannelsessystem, når jeg allerede har erhvervet alle eller en del af disse kvalifikationer i en anden medlemsstat. I begrundelsen for sin afgørelse af 23. juni 2011 henviser Erhvervs- og Selskabsstyrelsen alene til de i det danske uddannelsessystem fastsatte kvalifikationer cand.ling.merc. og cand.interpret., som ikke findes i det tyske uddannelsessystem. Under henvisning til artikel 14 i Rådets Direktiv 2005/26/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer skal jeg gøre Erhvervsankenævnet opmærksom på, at en EU-borger, der er indehaver af et eksamensbevis, hvoraf det fremgår, at den pågældende med positivt resultat har gennemgået et postgymnasielt uddannelsesforløb af mindst et års varighed, bør have adgang til et lovreguleret erhverv i en medlemsstat, der som adgangsbetingelse forudsætter et eksamensbevis, hvoraf det fremgår, at den pågældende har afsluttet en uddannelse af fire års varighed fra et universitet eller en anden højere læreanstalt, uanset hvilket niveau den krævede eksamen i værtslandet befinder sig på. Jeg gør gældende, at jeg er indehaver af et eksamensbevis, som ovenfor beskrevet, og at der derfor ikke er grundlag for, at de danske myndigheder nægter mig adgangen til at blive beskikket som translatør for dansk og tysk, idet jeg på grundlag af dette eksamensbevis har adgang til at blive beskikket som translatør i mit hjemland. I førnævnte redegørelse af 5. december 2011 har Erhvervsstyrelsen i øvrigt udtalt: Sagens retlige omstændigheder Hvervet som translatør og tolk er et lovreguleret erhverv, hvor den relevante lovgivning er lov om translatører og tolke. Loven er ændret flere gange siden lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts Lovens 1, stk. 2, og 3, stk. 1, er ændret ved 1 i lov nr af 22. december 2004, lovens 1 og 5 er ændret ved 4 i lov nr. 123 af 13. februar 2007 samt lovens 1,

9 - 9 - stk. 2, nr. 2, og 1, stk. 4, 3. pkt., er ændret ved 35 i lov nr. 718 af 25. juni I medfør af lov om translatører og tolke har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udstedt bekendtgørelse om eksamenskrav for beskikkelse som translatør og tolk [Bekendtgørelse nr. 29 af 17. januar 1992 (eksamensbekendtgørelsen)]. Undervisningsministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 470 af 4. oktober 1983 om translatøreksamen på handelshøjskolerne i København og Århus. Lov om translatører og tolke Det fremgår af den gældende lov om translatører og tolke 1, stk. 2, nr. 3, at enhver person, der har bestået en særlig eksamen, har ret til at få beskikkelse som translatør og tolk, hvis de øvrige beskikkelsesbetingelser i 1, stk. 2, og stk. 3, desuden er opfyldte, jf. 3. Af lov om translatører og tolke 3, stk. 1, fremgår, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser om den i 1, stk. 2, nr. 3, omhandlede eksamen. Eksamensbekendtgørelsen I henhold til 1, stk. 1, i eksamensbekendtgørelsen giver følgende eksamener adgang til beskikkelse som translatør og tolk: 1) erhvervssproglig kandidateksamen (2 sprog - cand.ling.merc.) aflagt ved en handelshøjskole for så vidt angår det sprog, hvori der er aflagt eksamen som hovedsprog, 2) erhvervssproglig oversætter- og tolkeeksamen (1 sprog - cand. interpret.) aflagt ved en handelshøjskole, eller 3) translatøreksamen aflagt ved en handelshøjskole efter de herom af Undervisnings- og Forskningsministeriet fastsatte regler. Eksamensbekendtgørelsens 2 og 3, er affattet således: " 2. Er det ikke muligt for Handelshøjskolerne at afholde eksamen i det sprog, som vedkommende ønsker beskikkelse i, og vedkommende på anden fyldestgørende måde godtgør sine kundskaber i sproget, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter forudgående forhandlinger med Undervisnings- og Forskningsministeriet undtage fra bestemmelserne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan endvidere beskikke en person, når det godtgøres, at vedkommende i udlandet har fået en uddannelse, der findes at kunne ligestilles med én af de i 1, stk. 1, nr. 1-3 nævnte, og vedkommende i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Stk. 2. Beskikkelse kan gøres betinget af, at ansøgeren gennemgår en prøvetid eller aflægger en egnethedsprøve, hvis form og indhold fastsættes af styrelsen..

10 Undervisningsministeriets bekendtgørelse om translatøreksamen Af 1, stk. 2, i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om translatøreksamen fremgår, at translatøreksamen afholdes i sprog, der ikke indgår i handelshøjskolernes erhvervssproglige kandidatstudier. Indstilling til eksamen er betinget af, at ansøgeren har bestået en egnethedsprøve, jf. 2, og studiet forudsættes gennemført som selvstudie, jf. 3. Ved translatøreksamen skal det godtgøres, at vedkommende har de fornødne kundskaber og færdigheder i dansk og det valgte sprog, jf. 4. De nærmere bestemmelser fremgår af bekendtgørelsen. Styrelsens vurdering I afgørelsen af 23. juni 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen redegjort for de gældende eksamenskrav, jf. eksamensbekendtgørelsen 1, stk. 1. På den baggrund vurderede styrelsen, at klageren ikke opfyldte eksamensbetingelserne i lov om translatører og tolke 1, stk. 3, jf. eksamensbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr Styrelsen kunne derfor ikke beskikke klageren som translatør og tolk i tysk på det foreliggende grundlag. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan kun undtagelsesvis beskikke personer med en anden uddannelse end dem, der fremgår af eksamensbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr I henhold til eksamensbekendtgørelsens 2 kan der undtages i tilfælde, hvor handelshøjskolerne ikke har mulighed for at afholde eksamen i det sprog, der ønskes beskikkelse i. Da dette ikke gør sig gældende, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke anvende undtagelsen i 2 i eksamensbekendtgørelsen. Endvidere kan der undtages i tilfælde i medfør af eksamensbekendtgørelsens 3, hvis vedkommende der ønsker beskikkelse, kan godtgøre, at der i udlandet er opnået en uddannelse, der kan ligestilles med én af de i 1, stk. 1, nr Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering, at K ikke kan beskikkes som translatør og tolk i medfør af reglerne om gensidig anerkendelse i eksamensbekendtgørelsens 3. Denne bestemmelse vedrører uddannelser, der blandt andet omfatter oversættelse og tolkning, herunder oversættelse og tolkning af juridisk-, teknisk- og økonomisk sprog, til og fra dansk og det fremmedsprog, der ønskes beskikkelse i. I henhold til ækvivalensvurderingen fra Styrelsen for International Uddannelse har klageren ikke en udenlandsk uddannelse, der opfylder kravene i 3. I skrivelse af 12. januar 2012 har K yderligere anført: 1. Det er ikke korrekt, at mit eksamensbevis "Staatliche Prüfung für Übersetzer" giver adgang til beskikkelsen som translatør i enkelte delstater i Tyskland. Den giver mig bekendt adgang til beskikkelsen som translatør i samtlige tyske delstater - jeg har i min skrivelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen alene anført nogle eksempler. Disse er selvfølgelig ikke udtømmende. Forskellen mellem Danmark og Tyskland er, at det i Danmark er en

11 central myndighed, der er ansvarlig for beskikkelsen af translatører og tolke, hvorimod det i Tyskland ligger inden for de enkelte delstaters kompetence. Hvis dette forhold har betydning for sagen, fremsender jeg gerne en samlet oversigt over de pågældende lovbestemmelser i samtlige delstater. 2. Som anført både i min ansøgning om beskikkelse og min skrivelse af 13. juni 2011 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, har jeg mangeårig omfattende erhvervserfaring i mit fag, bl.a. med juridiske oversættelser på et advokatkontor, samt økonomiske og tekniske oversættelser, som jeg udfører som freelance oversætter, hvilket gør, at mine kvalifikationer og kundskaber efter min opfattelse kan sidestilles uden videre med mine kollegaers, der har en dansk cand. ling. merc. uddannelse. Faktisk hører det til mine opgaver jævnligt at læse korrektur og lave rettelser i mine cand. ling. merc. uddannede kollegaers tyske oversættelser. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foreslår, at jeg forhører mig om mulighederne for at blive indstillet til translatøreksamen. Det fremgår af Handelshøjskolens hjemmeside, at "CBS afholder translatøreksamen i alle sprog bortset fra de sprog, der udbydes på cand.ling.merc.-uddannelsen, translatør- og tolkelinjen. Copenhagen Business School udbyder kun denne linje i engelsk. I Århus, på Aarhus School of Business, udbydes uddannelsen i fransk, spansk og tysk. Dvs. for at blive translatør og tolk i engelsk, fransk, spansk og tysk skal man læse både en bachelor og en kandidateksamen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation på CBS eller ASB." Forslaget indebærer således, at en 52-årig kvinde med mine kvalifikationer og næsten 30 års erhvervserfaring inden for sprogrelaterede fag bliver fuldtidsstuderende sammen med 19-årige nybegyndere. Jeg kan godt forstå, at mine påstande om erfaringer og kundskaber naturligvis må kunne verificeres, og har derfor selv foreslået, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, i henhold til artikel 14 i Rådets direktiv 2005/36/EF, giver mig mulighed for en egnethedsprøve eller en prøvetid. 3. Jeg kommer hermed tilbage til mine betragtninger omkring den europaretlige aspekt i sagen, som jeg allerede har fremlagt i mine tidligere skrivelser. Det undrer mig ikke så lidt, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fuldstændig ignorerer denne argumentation. Jeg ved ikke, om man ikke svarer på min argumentation, fordi man ikke ønsker det eller fordi man ikke ved noget om emnet. For det tilfælde, at sidstnævnte måtte gøre sig gældende, har jeg tilladt mig at henvende mig til Solvit, en EU institution med kontorer i alle EU lande, der hjælper med løsningen af netop den slags problemstillinger, som vi har at gøre med her. Solvit er endnu ikke vendt tilbage med en endelig stillingtagen, men jeg videresender denne selvfølgelig til Erhvervsankenævnet, så snart jeg har modtaget den. Jeg forstår selv godt, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen henter sine egne argumenter i en række paragraffer i den danske lovgivning, men mener til gengæld, at det samtidigt ligeledes er den fælleseuropæiske lovgivning, der gælder for alle os borgere i den Europæiske Union.

12 Da jeg allerede har henvist til en række lovbestemmelser i mine tidligere skrivelser, anser jeg det ikke for nødvendigt at anføre dem særskilt endnu en gang. Selv om jeg ikke kender Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis med henblik på at beskikke translatører for ungarsk, rumænsk eller litauisk mv., kan jeg ikke forestille mig, at man vil kræve, at ansøgerne kan dokumentere at have gennemgået en cand. ling. merc. uddannelse på en handelshøjskole i faget dansk - eller vil foreslå, at de gennemgår en sådan, hvis de på anden vis kan godtgøre, at de har tilstrækkelige danskkundskaber. Jeg tvivler endvidere på, at der i de pågældende EU lande findes translatøruddannelser, der kan ligestilles med en cand. ling. merc. uddannelse i dansk-ungarsk, danskrumænsk eller dansk-litauisk mv. Når man lægger til grund, at det i de nævnte tilfælde vil være nødvendigt at gøre brug af eksamensbekendtgørelsens 2, er det en helt urimelig forskelsbehandling, at jeg som borger fra et land, hvis sprog helt tilfældigvis indgår i den danske cand. ling. merc. uddannelse, IKKE skal kunne gøre brug af eksamensbekendtgørelsens 2 - især under hensyntagen til det tidligere nævnte forhold, at mine kvalifikationer ville give mig adgang til at blive beskikket i mit hjemland, hvis jeg boede der. Jeg mener, at ankenævnet i sin afgørelse bør - ud over at gennemgå den relevante lovgivning, både den danske og den europæiske - prøve at vurdere sagen i en større sammenhæng og med blik for logikken i min argumentation. Erhvervsstyrelsen har i skrivelse af 13. februar 2012 anført: Styrelsen har tidligere bemærket, at udover at beskikke efter eksamensbekendtgørelsens 1, kan Erhvervsstyrelsen beskikke personer, som i udlandet har fået en uddannelse, der findes at kunne ligestilles med en af de i 1 nævnte, såfremt vedkommende i øvrigt opfylder betingelserne herfor, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 1. I henhold til ækvivalensvurderingen har klager ikke en udenlandsk videregående uddannelse, der kan sidestilles med en cand.ling.merc. i tysk, jf. vedlagte ækvivalensvurdering fra Styrelsen for International Uddannelse. Klager har opnået uddannelsen Staatliche Prüfung für Übersetzer, som klageren oplyser, giver adgang til beskikkelse som translatør i tysk dansk i Tyskland. I medfør af Rådets direktiv 255/34 af 30. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer art. 13, stk. 1, skal det i udlandet opnåede uddannelsesbevis opfylde følgende betingelser for at kunne blive anerkendt i værtsmedlemsstaten, og dermed blive anset som ligestillet med en af de i værtsmedlemsstaten påkrævede uddannelser:

13 uddannelsesbeviset skal være udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat, der er udpeget i overensstemmelse med denne medlemsstats love eller administrative bestemmelser uddannelsesbeviset skal attestere, at den pågældende har erhvervsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til et niveau, som ligger umiddelbart forud for det, der kræves i værtsmedlemsstaten I art. 13, stk. 2, fremgår endvidere, at tilladelse til at udføre hvervet i værtsmedlemsstaten skal gives, når klager på fuldtidsbasis har udøvet det nævnte stykke omhandlede erhverv i to år i løbet af de forudgående ti år i en anden medlemsstat, hvor erhvervet ikke er lovreguleret, og hvis klager er i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser som opfylder ovenstående betingelser. Klagers uddannelse Staatliche Prüfung für Übersetzer inden for humaniora og de øvrige indsendte kursusbeviser, kan ifølge ækvivalensvurderingen ikke ligestilles med et niveau svarende til den danske translatøruddannelse, jf. Rådets direktiv 255/34 af 30. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer art. 13, stk. 1. Erhvervsstyrelsen finder det endvidere ikke godtgjort på baggrund af det indsendte materiale i sagen, at der er indsendt dokumentation for opnået erhvervserfaring, der kan sidestilles med de kompetencer der opnås på en dansk translatøruddannelse inden for de juridiske, tekniske og økonomiske fagområder. Erhvervsstyrelsen skal i henhold til Solvit foretage en undersøgelse af, om Erhvervsstyrelsen kan gøre en evt. anerkendelse/beskikkelse betinget af egnethedsprøve eller prøvetid, eksamensbekendtgørelsens 3, stk., 2, og direktivets art. 14. I medfør af direktivet, kan dette imidlertid kun kræves under nogle nærmere angivne omstændigheder. En af disse omstændigheder kan være, at der er væsentlige forskelle mellem den uddannelse klager har opnået, og den der kræves for at udføre det pågældende erhverv i værtsmedlemsstaten, jf. direktivets art. 14, stk. 1, litra b. Erhvervsstyrelsen er endnu ikke helt færdig i denne vurdering til Solvit. Erhvervsstyrelsen vil orientere Erhvervsankenævnet, når en vurdering til Solvit foreligger. Ved skrivelse af 26. april 2012 har Erhvervsstyrelsen yderligere bemærket: I forlængere af styrelsens udtalelse af 13. februar 2012, kan jeg til orientering oplyse, at styrelsen ikke har afgivet nogen skriftlig vurdering til Solvit.

14 Det er dog efter styrelsens vurdering, at der er mere end ét niveau til forskel fra, hvad der kræves for at opnå en dansk beskikkelse som translatør og tolk i forhold til prøven aflagt i Tyskland, anerkendelsesdirektivet artikel 11. Ankenævnet udtaler: Betingelserne for at blive beskikket som translatør fremgår af 1, stk. 2, i lov om translatør og tolke. Af stk. 2, nr. 3, fremgår, at man skal have bestået en særlig eksamen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ved bekendtgørelse nr. 29 af 17. januar 1992 fastsat regler om eksamenskrav for beskikkelse som translatør og tolk. Af 1 følger det, at eksamenskravene for beskikkelse som translatør og tolk er: 1) erhvervssproglig kandidateksamen (2 sprog cand.ling.merc) aflagt ved en handelshøjskole for så vidt angår det sprog, hvori der er aflagt eksamen som hovedsprog, 2) erhvervssproglig oversætter- og tolkeeksamen (1 sprog cand.interpret.) aflagt ved en handelshøjskole, eller 3) translatøreksamen aflagt ved en handelshøjskole. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens 3, at Erhvervsstyrelsen kan beskikke en person, når det godtgøres, at vedkommende i udlandet har fået en uddannelse, der findes at kunne ligestilles med én af de i 1, nr. 1-3, nævnte, og vedkommende i øvrigt opfylder betingelserne herfor. I henhold til 3, stk. 2, kan beskikkelsen gøres betinget af, at ansøgeren gennemgår en prøvetid eller aflægger en egnethedsprøve, hvis form og indhold fastsættes af styrelsen. K har ifølge ækvivalensvurdering fra Århus Universitet af 10. maj 2011, som Styrelsen for International Uddannelse har tilsluttet sig, ikke gennem sin udenlandske uddannelse opnået kompetencer, som kan sidestilles med de kompetencer, der opnås gennem en translatør- og tolkeuddannelse. På baggrund af nævnte vurdering og ud fra sagens øvrige oplysninger findes K ikke i udlandet at have fået en uddannelse, der kan ligestilles med én af de i 1, nr. 1-3 nævnte, jf. bekendtgørelsens 3.

15 Ankenævnet tiltræder derfor, at Erhvervsstyrelsen har meddelt afslag på K s ansøgning om beskikkelse som translatør og tolk i sprogparrene dansk-tysk og tysk-dansk. Artikel 13 og 14 i Rådets direktiv 255/34 af 30. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer findes ikke at kunne føre til en ændret vurdering. Ankenævnet stadfæster derfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 23. juni 2011.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse af 28. juni 2007 for sagens faktiske omstændigheder oplyst:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse af 28. juni 2007 for sagens faktiske omstændigheder oplyst: Kendelse af 7. februar 2008 (J.nr. 2007-0012178). Betingelser for beskikkelse som translatør og tolk i tyrkisk ikke opfyldt. Lov om translatør og tolke 1, stk. 2. (Anne-Dorte Bruun Nielsen, Christian Hjorth-Andersen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1997. 95-135.321 Spørgsmål om teoretisk uddannelse (regnskabslære/driftsøkonomi) for optagelse i revisorregistret. Bekendtgørelse nr. 493 af 21. september 1978 1, nr. 5 og 2. (Morten

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke

HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke Danske Translatører har med forundring registeret, at en række partier bag Vækstpakke 2014 ønsker at

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2012 (J.nr. 2011-0025935) Tiltrådt tilsynets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og Kendelse af 20. september 2002. 01-134.435 Klageren, der var privatassurandør og som havde drevet selvstændig forsikringsmæglervirksomhed siden 1996, skulle alene gennemgå et kursus i forsikringsmæglerjura

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har Kendelse af 31. august 1998. 97-220.383. Forsikringsselskab måtte ikke benytte ordet "banken" i sit navn. Bank- og sparekasselovens 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen, Christen Sørensen, Kjelde

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Af en redegørelse af 2. marts 2000 fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen til ankenævnet fremgår følgende om sagens faktiske omstændigheder:

Af en redegørelse af 2. marts 2000 fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen til ankenævnet fremgår følgende om sagens faktiske omstændigheder: Kendelse af 15. september 2000. 00-26.118. Krav om oversættelse af dokumenter på engelsk til dansk. Oversættelsen skulle bekræftes af autoriseret translatør. Anmeldelsesbekendtgørelsens 3. (Suzanne Helsteen,

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere