SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:;" Markpiber på Anhdt 2OO2. ri " ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:;" Markpiber på Anhdt 2OO2. ri " ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT"

Transkript

1 Fitl'_ Ø SØM r"tr1 p trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN Nr. 4 o Decemr 2W årgang FORENINGi ARHUgiAMT,,4'- -,e"-.:6j:..:;t'-.--:..::." 7.,:;" ri " ''o Mens vi venter på Årslev,Engsø Markpir på Anhdt 2OO2

2 Darwk omnobglsk Forcnlng FugJenes Eus Vesterbogade 138-I4O 1620Kønhavn V TE: J Fax: 33 3I Girc: DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fugleskyttelse med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet i Foreningens formål er at fremme kendskat til og interessen for fugle og at virke til skyttelse først og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved a{hdelse af møder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer, samt ved at arjde for at fordre fuglenes livsvilkår. DOF tager del i flere aktiviteter, både i Danmark og internationalt. Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglereservater og arjder desuden for international fugleskyttelse. DOF er den danske afdeling af Birdlife International. Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitogisk Forenings Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4 hæfter pr. år) og Fugle i Felten (4 hæfter pr. år). Lrlige kontingenter: Ordinære medlemmer Junior (u. l8 år) Senior (o.67) Husstandsmedlemskab Støttemedlem (min.) 5Z) Kt. 100 kr. 200 kr. 410 kr. i80 kr. Ialafdefinllen I Århus Amt Naturcenter Sølyst Louisevej Bnbrand Girc: I DoF-fuhus står for alle lokale arrangementer, og alle DoF-medlemmer kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner. På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens styrelsesmedlernmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udvalg og lnreressegrupper. Sørawrcn Fung, ansy. redaktør: Mili-Am Nørgaild Kt Ktkevej I3I 8361 Hasselager TIf, l øvfige redaktion: Peter Lange Annelise Skov Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt til alle medlemmer i Å"rhus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne abonnement på bladet for kun 60 kr. pr. år. Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette, ledsaget af en udskrift. Send materialet til redaktøren i kuvert mærket "Sørar.nen", og send eventuelt også indlægget på r-mail. Disketter, fotos og originale tegninger returneres. Søravnen redigeres i PageMaker 7.0 for Windows og trykkes på genbrugspapir. B-mail: s arg u s - s prog. dk 30. årgang Nr.4 decemr20 rssn 0900-r832 Annoncepriser Hel side: kr. 350,-/nr eller kr. l.2oo,-lar Halv side: kr /nr eller kr. 600,-/år Søravnens kalender: Nr. Deadline Udk.ca. I l. IeD. 2 l.maj I l.aug. 4 l.nov. 15. marts I 5. juni I 5. sept. I 5. dec. 2

3 Et blik på kalenderen sigel at det er tid til et kort tilbageblik. I det forgangne år så vi - Et lokalt stortursudvalg gik på vingerne. Det har vi store forventninger til og allerede i 2003 går en tur af sted til Miiritz. hvilket der kan læses mere om inde i bladet. - Vi har sagt velkommen til Moilen DD, der på en frisk måde fortæller og opsummerer, hvad der har rørt sig derude på fuglefronten i Århus amt de forudgående måneder. - Fugleværnsfondens erhvewelse af området ved Stub Sø må absut siges at være en fier i hatten for fuglesagen. Det vil give fugle- og naturinteresserede i almindelighed mulighed for at søge en bid af den gode natur omkring Stub Sø. Måske ender det med at blive en del af en nationalpark, hvis Wilhjelms-udvalgets intentioner bliver gennemført ad åre. - Aftalen med lodsejerne om afståelsen af engarealerne i Årslev Engdal vest for Brabrandsøen faldt på plads i foråret 20. I måneder derefter gik et stort entreprcnørarjde i gang med h^enblik på at genoprette Arslev Engsø. Det bliver spændende at følge, hvordan genetableringen af Arslev Engsø udvikler sig fremover. Allerede på nuværende tidspunkt er det lidt af et tilløbsstykke. Den lille midlertidige P-plads ved Søskowej ved Brabrandsøens vestende er godt fyldt op med biler, og man møder mange på det nordre dige diskuterende, r P det de ser. i -':ir:-:' ''afs,-l 1! i: Redaktionen siger tak for de mange indlæg vi har modtaget i 20 og ser frem til at modtage artikler og indlæg også i det kommende år. Med disse ord ønskes vores læsere en rigtig glædelig jd og et godt og fuglerigt nytår. Bestyrelsen indkalder til generalforsanllingen på Sølyst tirsdag den 18. februar 2003 kl Dassordenen står omtalt inde i bladet. INIDHO1ID Mari-Ann Nørgaard lllustratloner: Mari-Ann Nørgaard t, 6, 7, ZO, 24, J) og forsiden Annelise Skov t5, J5 Jens Overgaard Christensen l5 Christina Kjelsmark t3,26 Ingrid Marie Andersen t9 Jalmer Nielsen 20 Nyheder "DenlilleJydske"....6 Generalforsamling Mens vi venter på Årslev Engsø.... l0 Fuglefodring om vinteren?... ll MarkpirpåAnht Koglemysteriet KunkedeligeSkovspurve! Fra felten Enlokalrapportblivertil Ungdomsmedlemmer :...22 FugleiÅrhusAmt200l.....2) Anmeldelser...25 Referater Kommendetureogmøder.... )4 Kalender...38 Hvem er hvem.... 4t

4 KIUELT E D E Nyt fra DOF's repræsentantskab Det ordinære efterårsmøde blev alhdt d novemr i Odense. Fra dagsordnen kan bl.a. nævnes den endelige vedtagelse af Strategi for Dansk Ornitogisk Forening , som er et papir, hvori de overordnede mål for foreningens arjde i de kommende 4 år skitseres. Planens punkter skal nu i samrajde med lokalafdelingerne konkretiseres og føres ud i praksis. På en såkaldt "fuglemesse" kunne deltagerne orintere sig om det nye punkttællingsprogram, et nyt lokalitetsprojekt som ventes igangsat 2OO), DOFcall og dofbasen}. Desuden vedtog rep. budgetforslaget for 2001, som bl.a. tyder en kontingentstigning for støttemedlemmer (stiger med l5 kr. til 195 kr./ år) og ungdomsmedlemmer (stiger med 25 kr. til 125 kr./år). Der var også debatter om dofs planer for en fuglestation i Skagen, dofs hdning til udsætning af fugle, primært fasaner og gråænder, i naturen, samt DOF's medieredskab. Lukningen af ornis Consult affødte også en længere debat, som en grundig redegørelse fra foreningens formand Christiann Hjort dog afsluttede. Alt i alt et godt og fredeligt møde, med mange gode debatter. Fra Århus Amt deltog Bjarne Gles, OIe Jensen, Peter Hjeds og Peter Lange, DOFcall Dansk Ornitogisk Forening lancerede i oktor 2OO2 et nyt /sms baseret nyhedsformidlingssystem af fugleobservationer overalt i landet, direkte til din mobiltelefon eller PC. Systemet bygger på s sendt fra en observatør, der via DOF udsendes til en tilmeldt brugergruppe. DOFcaIl er en udbygning af de i forvejen kendte produkter, til korte fuglenyheder for ornitoger. DOFcall foregår i Iukkede grupper, så reklamer undgås. Driftsikkerheden er højt prioriteret og med en omhyggelig vejleding i til/afmelding. Produktet er udviklet af frivillige i DOF, der også har udformet den omfattende bruger-support til DOFcall. Overskuddet deles mellem DOF-s feltornitogiske arjde og fugleskyttelse. Som DOF-medlem kan du tilmelde dig ved at indtale et årligt abonnement, men DOFcall er gratis i 20. Der kan tilmeldes max J adresser pr. person, hvilket f.eks. kunne være din mobiltelefon, hjemme PC og til din arjdsplads. Det er dit valg af mobiloperatør der afgør om og hvor meget du skal tale for at modtage DOFcall skeder på din mobiltelefon. Læs mere om hvordan du tilmelder dig på: Pu n kttæl I in gsprogram met fortsætter! Takket være en villing pe kr. fta Aage V. Jensens fonde er videreførelsen og udbygning af punkttællingsprogrammet nu sikret. Punktrællingerne har siden 1976 været en af hjørnestene i DOF's fugleovervågning og i dansk naturovervågning i det hele taget. Det er det eneste fkeligt baserede naturovervågningsprogram, der fokuserer på den almindelige danske natur. DMU har i perioden OOl støttet programmet økonomisk, men denne vijling er nu bortfaldet på grund af de store sparelser regeringen har gennemført på miljøområdet. Programmet fortsættes og videreudvikles, og der planlægges en forøgelse af antallet af ruter og en dre forrnidling af resultaterne. Dofbasen3 Qodt fra start! DOF's nyeste databasesystem til inddatering af fugleobservationer, rundede i løt af novemr 20 de første poster. Der indtastes nu over 500 observationer pr. dag, og tallet er 4

5 stigende. Antallet af brugere var i starten af nov. på ca. 150, og der kommer 40 nye brugere pr. måned. Alie aktive fuglekiggere opfordres til at bruge dbasen; klik ind på rcgistrer dig som bruger, download indtastningsprogr.unmet, installer det på din computer, så er du klar til at gå i gang. Har du brug for hjælp, så kig på hjemmesiden, eller læs manualen, som du får med, når du downloader programmet. Den findes på din pc under <start> <programmer> <dobasen>. Det skal understreges, at alle fugleiagttagelser bør indlæses i dbasen, også af de almindelige fugle! Bemærk desuden, at dbasen også kan bruges til indlæsning afobs. afpattedyr, krybdyr, padder og sommerfugle. urfugl, fiskeørn, lærkefalk, hvidbrystet præstekrave, hjejle, sandterne, sortterne, mosehornugle, perleugle, toplærke, markpir, høgesanger, vandstær og stor tornskade. Da arterne aldrig har været genstand for en landsdækkende, systematisk overvågning, bygger rapportens oplysninger i høj grad på oplysninger fra DOF's projekt Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY) samt projekt Fuglenes Danmark fra Rapporten findes kun som PDF-fil på DMU's hjemmeside 2_Publikationer/l_arj dsrapporter/rapporter/ arl 70.pdf Her kan der også findes en komplet oversigt over DMU'S rapporter. Nye rapporter Overvågning af rødlistede ynglefu gle I 989- I 998. Arjdsrapport fra DMU nr. 170, 20.Af Michael B. Grell. Heri redegøres for den kendte viden om ynglesituationen for l5 akut truede danske ynglefugle (rødlistens kategori E): hvid stork, "1"'..,*ll$**d. i{di;eiu?'' Før du vælger ny kikken eller teleskop, kon det være en rigtig god idå, ot toge turen ind til Noturbutikken og prøve lidt forskelligt fra det store udvg. Her kan du bore spørge løs og finde frem til netop det der posser til!! hov! Vi hor stort set le de dste mærker på lager - Zeiss, Leicc, Sworovski, Kite, Pentox, kowo sd vi kon vise og rådgive dig helt objektiw udfro dine egne ønsker. Åbningstider: Mon.-Tors.I0-l7.34 Fredog l0-19, Lørciog l0-14 N AT U R B UT I KKE N ij{3fls* fgr Vesterbrogade 1 38A Kønhavn V. Ttf gs 63 w vr' vl. fi it t u r b u t i k k e n. d k

6 "Den tille Jydske" - på tur til Skjern, Vesterhavet oqvejlerne Af lens G. Nørby,,Den Lille Jydske" er en uofficiel underafdeling af DOF i Århus. Den står af 4 pensionistægtepar, nemlig Bitten og Jens Chr. Jørgensen, Anne og Kjeld Marcker, Grete og Jens G. Nørby, og Anni og Niels Storgaard. Medlemmerne deltager ikke sjældent i de af DOF arrangerede ture, men desuden tager,,den Lille Jydske" både forår og efterår på ture i Danmark eller Sverige. Blandt andet har vi en fast efterårstur til Tøndermarsken og områderne syd for grænsen og en fast forårstur der bringer os til Skjernåen, Tipperne, op langs Vesterhavet helt til Fjerritslev med de omkringliggende Vejlerne. Vi (Jens Nørby) skriver referat til medlemmerne men har hidtil ikke riget DOF med vores observationer. Det prøver vi her at lave om på ved at referere fra vores seneste forårstur d og ll. maj 20 til de ovenfor omtalt områder. En fuldstændig obsliste kan fås ved henvendelse til Nørby, Plantagen 8, 8541 Skødstrup eller Der var afgang fra Århus i tre biler (individuelle ønsker m.h.t. tilbagerej sen fra nordjylland) Kristi Himrnelfartsdags morgen d. 9. maj med aftalt møde ved Lønborg Bro sydvest for Skjern kl. I0. Skjernå projektet erjo knap tilendebragt menjeg må sige at forhdene ved Lønborg bro lover godt for det endelige resultat. Blæsten var ikke gunstig for skoperne men fuglene var simpelthen så tæt på at almindelige kikkerter var udmærket.ikke mindre end 4 lappedykkerarter (Iille, toppet, sorthalset- og gråstrut), grå-, taffel- og trdand. adskillige brushøns, ryler, vir og strandskader, samt 2 musvåger og flere forskellige småfugle. Ialt 23 arter og meget gode obs-forhd. Efter en halv times tid videre til Værnengene og Tipperne En havde set på internettet at der skulle være bramgaes på tipperne og de kunne da også ses nogle hundrede meter væk helt fremme ved porten til reservatet. Anslået > 1000 stk. som af og til var en tur i luften. Der var også 5 grågæs, et skeande-par, et par gule vipstjerter, nogle store kobrsnepper og adskillige sangfugle som engpir, lærke, løv-, gran-, og tornsanger. Ialt 15 arter, så udbyttet var noget lavere end det plejer at være. Medbragt frokost indtoges ved den store røde lade hvor vi mødte nogle,,rigtige" lhærgmdge ornithoger som heller ikke havde set ret meget derude. Næste stop (med kaffe og slik) var Stadil Fjord som vi nåede ved 14 tiden - via Hmslands Klit med en næsten tom Ringkøbing Fjord. Vi kom tæt på Stadil Fjord ved at køre et stykke mod øst fra hovedvejen. Det var stadig ophdsvejr og her var gode observationer idet vi gik helt ned til vandet: Toppet (6) og sorthalset lappedykker (4), krikand og atlingand (2 han, I hun), en han rørhøg og en hørt rørdrum. Vi har den regel at en art skal observeres af mindst to medlemmer (nogle har større overtalelsesevner og selvsikkerhed end andre). Under hensyn til dette så vi lige netop også en stenpikker. lj arter her, inclusive de lo kortnæbde eæs ved Vest Stadil Fjord. Her har vi de foregående år set tydeligt flere gæs, inclusive 2 snegæs som stod på samme sted i 2000 og Men nu var de fleste ånbart rejst. Færgen ved Thyborøn går hvqr hele time og efter intens, men lovlig, kørsel nåede vi den kl. 16. Agger Tange har aldrig snydt os - heller ikke denne gang. Vi standsede på parkeringspladsen umiddelbart efter overfarten og så på ret kort afstand: Mange mørkbugede knortegæs, en del grågæs og grå- og gravænder og 3 par knarænder fordelt opad tangen mod nord. Også en raekke 6

7 måger som hætte-, storm-, og silde- og et par smukke havterner. Mange svaner og adskillige vadere (nogle lidt nordligere på tangen) som klyde (a), hvidklire (2), rødn (2), stenvender (l), præstekrave (2) og alm. ryle (lille flok i fin opvisning ganske tæt på). Også rørhøg og tårnfalk på jagt. Ialt 2) arter på agger Tange. Nu var dagen slut, så hurtigt,,hjem" til de to sommerhuse som nogle af medlemmerne ejer ved Fjerritslev. Medbragt gryderet, dessert og andet godt. Rapporttering og ret ridligt i seng med henblik på Vejlerne næste dag. Byghm Vejle, fredag d. 10. maj kl. l0: Observationerne omfatter både det østlige fugletårn som nærmest ligger helt ude i vejlen og obs. fra hovedvejs-dæmningen. Der var som sædvanligt mange grågæs med ællinger og adskillige grå-, grav-, trd- og taffelænder samt et skeandepar, selvfølgelig nogle vadere, som sortklire, stor kobrsneppe (i parring - kobrknepper?), og rødn, forskelligt småkravl som broget fluesnapper, sivsanger, bysvale og gransanger samt en han rørhøg. I det hele taget et fantastisk sted med meget flotte faciliteter. Et søg på,,museet" på dæmningen viste os bl.a. de utrige rødder og undervandige rørsystemet som rørskoven hviler på. Det var nyt for mig. 29 arter på Byghm Vejle - og så traf vi nogle (drevidende?) fuglekiggere som,,lige" havde set 5 skestorke men de var nok fløjet,,derhen". Dem så vi desværre aldrig, såjeg døbte dem måskestorke. Klapsamner ved Arup Vejle ledsaget af 200 almindelig hjejle, foo brushøns, l0 rødn, 20 piænder (skulle de ikke være rejst nordpå nu?), 4 mudderklirer, 3 par skeænder, flere grågæs osv. Man ankommer, ser ud over vejlen og siger,,her er jo ikke meget". Men det gælder bare om at se sig for og så er der 14 ;[ter og nogle i stort tal I Vi ledte efter pomeransfugl som,,nogen" siger at man kan se her, hvis man ikke finder dem ved Skjern. Men nej. På tilbagevejen mod Fjerritslev gjorde vi hdt ved Kærup Hme og Han Vejle og tjekkede gge fugletårne. Ved Kærup var der to-tre,,professionelle" der lærte mig at diagnosticere dværgmåge, så sådan en har vi også på listen. Der var også sortterne (l) og et par atlingænder, Iigesom vi igen så mange grågæs, to rørhøge (en helt brun - ung hun??) og hørte rørdrummen - ialt 17 arter. Hjemme igen i Hjortdal var der bomlærke - som vi nok synes er blevet sjældnere på de kanter - stillits, stenpikker, 2 agerhøns og en fasan, samt ssort og musvit, ialt 7 arter. Om søndagen d. ll. maj vendte vi køleren mod Århus, men en mindre fraktion af,,den Lille Jydske" lagde turen omkdng Gjøl Vejle øst for Fjerritslev. Her var kun een ny art at fange: gulspurv. Og i det hele taget var der ikke store sager at finde. Konklusion: ialt 72 forskellige arter (vi plejer vist at nå op på 80) og igen en herlig tur - ferie - som for os i hvert fald viser rettigelsen af underafdelinger som,,den Lille Jydske". Jeg skal lige nævne at vi kun i tilfælde af skilsmisse og deraf følgende eventuel hybridisering optager ny medlemmer. Dværgfk med bpe

8 Nordeal4 Gå i banken... og kør væk med et hurtigrt billån I dag er det både nent og hurtigt at få et billån i banken. Som regel er det også den biliigste bsnir,& når alle orrkostninger regnes med. Læg veien forbi Unibank, og kom godt fra start i en ny eller brugt bil. Du kan også regne ud, hvad det kooter at låne til sr ny eller brugt bil, på

9 Generalforsamling l l i Dansk OrnitoQisk Forening LokalafdelinQ for Århus Amt N atyrc e nte r Sølyst, Gj e I I e r u pvej 1 1 t, B rab ran d TirsdaQ den 18. februar 2003 kl. 19.i0 Dagsorden: l) Valg af dirigent. 2) Allæggelse af årsretning / Peter Lange l) Forelaeggelse af revideret regnskab til godkendelse / Ole Jensen 4) Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse / Ole Jensen 5) Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være DOF-Å.rhus i hænde 7 dage før generalforsamlingen. 6) Valg til styrelsen: På valg er Peter Lange, Peter Hjeds, Mari-Ann Nørgaard, Jan Sielemann Suppleanter: Lars P, Johansson, Mark Hammond 7) Valg af repræsentanter På valg er Peter Lange, Peter Hjeds, Ole Jensen, Bjarne Gles Suppleanter: Jens Bonde Poulsen, Mari-Ann Nørgaard, Jan Sielemann, Mark Hammond, Ole Bøgh Winther 8) Valg af revisor. tå valg er Rita Hazell 9) Eventuelt. Genvalg kan finde sted. vi hår at risris maneemedtemm;",i,ffåilå og glæder os ril en Bestyrelsen

10 Mens vi venter på Årslev EnSsø Af HenninQ Ettrup & Mail-Ann NørQaard Fotos: Erik Møleaard Hvilken fantastisk oplevelse at se Skjern Å Enge efter retableringen, hvor kanalen på de sidste kilometer inden Ringkøbing Fjord er ført tilbage til noget der ligner oprindeligt forløb. Oplevelsen blev det større ved, at jeg ankom til området nordfra ad vejen mod Lønborg fra Skjern. Man kører her gennem det afvandede og dyrkede landskab mod diget der danner nordgrænsen for det nye store naturområde. Herfra ses ingen forandringer. Først når diget passeres åbner sig det storslåede natursceneri. Pludselig fyldes landskat med tusindvis af ænder, Blishøns og vadefugle. Og man kan nyde oplevelsen helt tæt på fra p-pladsen ved vejen Men hvad har det med Årslev Engsø at gøre? Jo, vi vil sikkert i Østjylland kunne opleve noget tilsvarende allerede til næste år. Mængden af fugle bliver måske ikke helt af samme størrelsesorden som ses i Vestjylland - men helt sikkert alligevel imponerende efter østjyske forhd. Vi har jo allerede set eksempler fra Haldsø og Sem Sø på, hvad selv små naturgenopretninger tyder for fuglelivet. Afvanding Vestenden af Brabrand Sø blev afvandet i perioden , vel i salig Dalgas' navn. I tiden siden da harjorden som følge afdyrkningen sat sig så meget, at det var ved at være nødvendigt med større indgreb i form af nydræning, hvis arealerne fortsat skulle kunne dyrkes. Noget som heldigvis ikke er så attraktivt længere. I forbindelse med restaureringen af Brabrand Sø talte man da også om muligheden for at lave naturgenopretning af engene vest for søen. Det ville nemlig forøge effekten af restaureringen af Brabrand Sø. En ny sø i vestenden ville kunne reducere tilførslen af næringssalte, sediment og suspenderet materiale til Brabrand Sø og derved fremskynde processen med at fordre naturt il standen. Mindst lige så vigtigt er det, at en retablering af de afvandede enge vil få stor tydning for fuglelivet - specielt vandfugle og rørskovsfugle, men også for engfuglene, hvis der gennemføres græsning på (helst) mange af engområderne. Endelig vil det selvfølgelig give mulighed for store rekreative oplevelser.,.rr':'. +')l/ \P! sr," I t'rcnnijirv' F.nl licrrri-lig cng...r:rr M0{ lius:crlla, A -i - (.rl.t..f gont.u '- 3l lutqrln''

11 Hvad skal ske Heldet var for en gang skyld med et godt restaureringsprojekt. For mens man arjdede videre på projektet forsvandt midlerne til naturgenopretning (det så næsten ud som om Skjern Å åd dem alle). Men ved skæbnens gunst åbnedes en ny pengekasse i stedet - Vandmiljøplan II (VMPII). Her var midler hvis der kunne argumenteres for, at projektet havde reducerende effekt på udledningen af næringssalte til vandmiljøet. For naturen er det heldigvis ganske ligegyldigt, hvorfra pengene kommer. Planen lykkedes og naturgenopretningen tyder. at der opstår et 210 ha stort naturområde stående af lige stor del (ca. 70 ha) lawandet sø, rørskov og eng til gavn for fuglelivet. Hvis man har været i området igennem efteråret har man allerede opdaget, at der er nogle store anlægsarjder i gang. Således er slamdene fra oprensningen langs Søskowej og al trævækst ved at være fiernet, ligesom man har gravet nogle snoede åløb i vestenden ved Skibby og ved Lyngbygård Ås udløb. Meninger er, at vandet fra Århus Å og Lyngbygård Å skal ledes ud af den eksisterende kanal og ud midt i den nye sø og pumperne, der i dag hder området fri for vand skal standses. Derefter vil vandstanden i området automatisk stige til samme niveau som i Brabrand Sø. For at man kan færdes i området og nyde det kommende rige fugleliv, vares diget langs kanalen på nordsiden som natursti med nye broer over indløne til søen. Også stien syd og vest om søen vares, Kun den tværgående sti som findes midt i området i dag, må af indlysende grunde sløjfes. Til gengæld vares og indrettes de 2 pumpehuse til fugleobservationstårne! Fuglellvet Oplagte bud på nye (yngle-)fugle ved Å,rslev Engsø kan være Rørdrum. Den vil blive tilgodeset af de nye store rørskove som dannes, ligesom også Rørhøgen vil nyde godt heraf. Og hvorfor ikke også tro på, at Fiskeørnen vil slå sig ned. DOF har i den forbindelse anfaler at redeplatform opsættes. Afhængig af anvendelsen af engene (græsning/høslet/urørt), vil disse områder også få stor tydning for fuglene. som vil kunne etablere sig her. Vadefugle som Vi, Rødn og Dobltkkasin vil forhåntligt kunne udnytte mulighederne, men hvorfor ikke også fugle som Engsnarre, Plettet Rørvagtel, Sortterne og Gul Vipstjert. Og så vil der selvfølgelig ske en forøgelse af de allerede forekommende fuglearter - både ynglende og rastende - ved søen. ll

12 Jagt og naturpleje DOF anfalede i forbindelse med ændrede fredningsstemmelser for området, at der blev indført forbud mod jagt. Et ønske som blev delvist hørt og medtaget af Fredningsnævnet, idet der blev indført forbud mod jagt på søen. Desværre blev ønsket omgjort af Naturklagenævnet angiveligt fordi jagt intet har med VMPII-forhd at gøre. Det har derimod bådebroer, for de må opføres? Et plus i forhd til den tidligere fredning er det også, at amt og kommune har ret til at foretage pleje, som ejeren ikke selv ønsker at gennemføre - vi må så blot presse på, for at sikre at det sker, når hov opstår. AfslutnlnQ Projektet, der er det hidtil største efter VMPII, afsluttes efter planen i løt afvinteren, så allerede til foråret, når der foretages officiel indvielse, vil der sikkert være mulighed for at få de første fugleoplevelser ved Årslev Engsø. Og de bliver garanteret meget store til efteråret, når trækfuglene ankommer. Eneste malurt i bægeret er den manglende regulering afjagten. Derfor bliver det spændende at se, hvordan den vil blive drevet på den nye sø fremover. Forhåntligt på et niveau, så alle kan være tjent med det (også fuglelivet), således at man kan vedblive med at få store naturoplevelser ved Å-rslev Engsø. Llttentur Fredningsnævnet for fuhus Amt 1999: Ændrede fredningsstemmelser for Årslev Engsøområdet - afgørelse af 29. marts Naturklagenævnet 2001: Vedr. ændrede fredningsstemmelser for Årslev Engsø i Århus Ådat. Skrivelse dateret 3. oktor Århus Amt, Århus Kommune 1999: Forslag til nye fredningsstemmelser for område i fuhus Ådal i Århus kommune. Århus Kommune, Århus Amt. Skov- og Naturstyrelsen I 997: fu slev Engsø, Detailprojekt, Maj t2

13 Fuglefodring om vinteren? Af Ursula Burma Nu er vinteren på vej igen, og mange fuglevenner tænker på at fodre de stakkels små vaesner for at redde dem fra den sikre død. Men vi må se det i øjnene, at det først og fremmest er for vores egen fornøjelse og ikke for at hjælpe fuglene, når vi fodrer dem om vinteren. De arter, som har gavn af vinterfodringen som Ssorte, Bogfinker, Skovspurve, Musvitter og Blåmejser, klarer sig i forvejen rigtig godt. Deres stande bliver øget på kostning af andre, langt mere sårbare arter. Når trækfuglene vender hjem, er alle de gode territorier allerede sat af standfugle, som havde gavn af vinterfodringen. F.eks. har de Brogede Fluesnappere det meget svært med at finde egnede redehuiler eller redekasser når de vender hjem, fordi alle er sat med skovspurve eller mejser. På en måde er det at fuske i naturens gang, når vi fodrer fuglene om vinteren. Men alligevel er der gode grunde til at fodre fuglene om vinteren. Vi får gode og sjove oplevelser og lærer en del om fuglene, når vi har muligheden for at iagttage dem på nært hd ved foderpladsen. Det er nu meget vigtigt at være omhyggeligt med fodringen, så det ikke skader mere end det gavner. Hvis vi ikke sørger for hygiejnen ved foderpladsen, kan der opstå epidemier med mange fugles død til følge. Faren for epidemier er særlig stor, når fuglenes efterladenskar kan havne i foderet, Derfor er foderautomater at foretrække fremfor de traditionelle foderhuse. Vigtigt er det også, ikke at fodre med forkerte ting. Det har vist sig, at foruden fedtfoder som mejsebde o.l. er ssikkefrø og hampefrø fuglenes foretrukne. Det er heller ikke så svært selv at fremstilie fedtfoder. Lidt smeltet oksefedt blandes med frø og måske med rosiner og hældes i en ikke alt for stor urtepotte med en gren i midten. Grenen skulle være så lang, at der kan sættes en tråd i for at hænge urtepotten op sp at fuglene kan hde sig fast i den på undersiden af urtepotten. Alle drosler er meget glade for æbler, og det gør slet ikke noget, hvis æblerne er lidt rådne. Brød og alle slags madrester er ikke fuglefoder! De indehder krydderier og salt, og allerede små mængder af salt kan føre til fuglens død. Sørg for ren vand i fuglebadet også orn vinteren, men lad være med at tø vandet kunstigt op i frostvejr. Hvis fuglene finder på at bade i kraftigt frostvejr kan det have katastrofale følger for dem. Fuglenes hov for væske bliver dækket på andre måder, f.eks. med æbler og bær. Fuglene kan godt spise sne. Der skulle kun fodres om vinteren, helst kun ved frost og snedække. Fuglefodringen i yngletiden kan forvde stor skade. Næsten alle fugle, også dem som normalt lever af frø, fodrer deres unger med insekter og andre smådyr som orm og edderkopper. Små fugleunger kan ikke trives uden tilførelse af æggehvide, som de smådyr indehder. Hvis forældrefuglene bliver fodret, er de tilbøjelige til også at fodre ungerne med de forkerte fødeemner. Til sidst skal der nævnes, at vi kan hjælpe fuglene rigtig meget med at indrette vores have fuglevenligt. Med de egnede buske og træer og blomster og med en ikke alt for velfriseret have uden sprøjtemidler kan vi tiltrække fuglene året rundt, og på den måde får vi lige så gode oplevelser med dem som ved foderbrættet. ll

14 Markpir på Anhr zod2 Af Anders Rasmussen Danmark huser kun to sikre og regelmæssige ynglesteder for Markpir, nemlig Skagensområdet og Ørkenen på Anht. I klitområdet syd for Skagen, der normalt har kunnet fremvise det største antal ynglefugle, er arten i ret markant tilbagegang, og på enhoit er der de sidste år kun indrapporteret ganske få ynglende hanner i lokairapporten. Faktisk blev den sidste regulære kortlægning af standen foretaget i forbindelse med Fuglenes Danmark i l99j-96, og her blev antallet af ynglepar opgivet til 8-10 par. Siden er Markpiren ikke blevet systematisk eftersøgt på øen, og standens størrelse har derfor i realiteten været ukendt temmelig længe. I et forsøg på at råde bod på dette, og desuden få lidt styr på øens øvrige fuglefauna, sluttede undertegnede sammen med Søren Kaas og Carsten Olsen at bruge lidt tid og ressourcer på øen i dette forår. I a.lt tre søg i maj/juni blev det til, og resultatet må tegnes som temmelig opløftende. I alt 9-l I territorier(forstået som syngende hanner) blev lokaliseret i Ørkenen, og dertil kommer iagttagelser af flere "løse" fugle sikkert hunner. Mange af fuglene blev fundet på gammelkendte steder, og arten udviser tilsyneladende en stor trofasthed mod de tidligere ynglepladser. Kigger man tilbage i de gamle fugleannaler, viser det sig, at standen på,l,nht siden midten af 7O,erne og fremefter er opgjort til 8-12 par, så noget tyder på at den lille stand udviser en forbløffende stabilitet, artens tilbagegang andre steder taget i tragtning. I Sverige er Markpirstanden også gået tilbage. En optælling i midten af 8O,erne viste en stand på ca. 250 par med tyngdepunkt i SØ- Skåne, men siden er tallet skrumpet ind til blot 25 par. Samtidig viser en undersøgelse af artens ynglebiogi, at det blot lykkedes for ll-27 % af hannerne at tiltrække en hun, hvilket naturligvis ikke er specielt heldigt for en art i tilbagegang. Ifølge litteraturen lægger Markpiren to kuld i henhdsvis maj og juli. Hvilken indflydelse den våde og kde forsommer har haft på ynglesuccesen på,l,nht, og om et eventuelt tab på første kuld har kunnet indhentes i anden omgang vides ikke, da det desværre ikke var muligt for os at følge op på kortlægningen senere på sommeren, På vores færden rundt på øen forsøgte vi, udover at hde et vågent øje med Markpire, også at dømme antallet af andre ynglefugle. Nedenstående skema viser antallet af en række udvalgte arter, og bygger på materiale fra de tre søg i maj/juni, samt oplysninger fra Frank Svensson, Anht. De fleste af måge-tallene bygger ikke på egentlige optællinger, men mere på kvalificerede skøn. Sammenlignet med tal fra bl.a. 80.erne er tendensen imidlertid klar nok. Sildemågen tar desværre terræn, mens Svartbagen går frem. En Sortrygget Hvid Vipstjert(han) blev fundet ynglende i selskab med en almindelig hvid hun, men reden blev senere ødelagt og forladt. Positivt er det i øvrigt, at Dværgternen trods mange forstyrrelser ser ud til at hde en stabil standsstørrelse, og at Skaegmejse tilsyneladende for alvor har bidt sig fast som ynglefugl. Anders Rasmussen Ederfugl par Rørhøg I par Vandrikse I0-15 par Svartbag 17, par Sildemåge 600 par Stormmåge 50 par Dværgterne 26 par Havterne 5 par Fjordterne par Sortrygget I i par Hvid Vipstjert med Hvid Vip. Markpir 9-I I par Skærpir I par Skægmejse l0-15 par Rødrygget Tornskade 2-) par

15 Koglemysteriet Af Palle Nielsen Noget af det der gør naturen så interessant er, at det til hvet en tid kan opstå en situation som man ikke liqe havde forestillet sig. Derfor er det også vigtigt at have øjnene med sig og stille og rigt obseruere det der sker IiQe for næsen af diq. En dag i 1982 i gyndelsen af oktor Iagde jeg mærke til at der var gyndt en mere koncentreret trafik af råger, af en stemt rute. Efter adskillige dages observation viste det sig, at de havde noget i næt, når de fløj den ene vej og når de kom tilbage, fløj de over til en ganske stemt del af skoven. Efter nærmere undersøgelser var det en lille klat fyrretraeer de søgte til. Derefter gik de helt målvidst efter koglerne, som de med næt simpelthen brækkede af og derefter fløj til en egnet plads med. Hvor eller hvad de gjorde med koglerne fandt jeg ikke ud af før ca. l0 år senere. Efter denne oplevelse spurgte jeg, forgaeves, forskellige personer, men der var ingen der havde hørt om det før. Som før nævnt, skulle der gå IO år før jeg ganske tilfældigt opdagede, at en råge, der landede på en græsplæne, ikke langt fra hvor jeg ophdt mig, havde en kogle i næt. Efter at rågen havde spadseret runct på plænen for ligesom at finde det"rigtige" sted, lagde den koglen fra sig, for derefter, med næt, at hakke et hul der var stort og dybt nok til at koglen kunne være deri, for til sidst at dække hullet til os flyve. Jeg var faktisk forredt på, at det kunne være en grænset, lokal adfærd. Men da den første del af retningen blev observeret i Stevnstrup, nær Langå og den sidste episode med nedgravningen af koglen skete i Glostrup ved Kønhavn kunne det jo ikke været tilfældet. Hvis der er nogle iblandt læserne der har oplevet lignende, kunne det være interessant at høre om det. Det skal også tilføjes, at jeg faktisk har ser der hvert år siden 1982, og det er ikke bare furrekogler, men også agern fra egetræer og måske bog fra bøgetræer. Jeg har også set at de bliver gravet op igen og måske bliver brugt som et led i parringsritualet, men det er en anden historie. Med venlig hilsen Palle Nielsen Mariagervej 485 Hvidsten 8981 Spentrup t)

16 Kun kedelige Skovspurve! Af Ursula Bwmann d:l fr.i" 't Y1r. '': Det var en god sæson med mange ynglepar i vores fuglekasser. En dag i august sad der 42 skovspurve på vores tag og yderlige 20-3O fløj rundt i haven. Mange af dem var sikkert unger fra i år, og en del var vel født i vores have. Vi har 6 stærekasser og 6 kasser, som blev bygget efter planen til musvitkasser. Det var sjovt og spændende nok, da de første Skovspurve flyttede ind i en af kasserne. Men de er jo så selskalige, og snart var der Skovspurve i alle kasser, de gik i gang med første, andet og tredje kuld. Bortset fra Stærene og Ssortene var der snart kun Skovspurve som ynglefugle i vores have. Kun kedelige Skovspurvel Men kikker man lidt nærmere på dem, er de alt andet end kedelige! Vidste du f.eks. at også Skovspurve bruger plantedele til at hde utøj fra rederne? Jeg så en Skovspuw med en lilie kvist af vores Iavendel, som blev lagt i reden. Og blandt menneskene er lavendel jo netop kendt for at være godt mod alt muligt utøj. Vidste du, at Skovspurveforælderene får hjælp af tidligere udfløjne unger med at overtale deres unger til at forlade reden? En tidlig morgen i juni blevvi opmærksom på en stor flok (ca. 30) unge Skovspurve sidde på og omkring en redekasse, hvori der var fl1wefærdige unger. Efter nogen tid kikkede en af ungerne ud af kassen. Forældrene prøvede at overtale den til at fl1ve ud. Det lykkedes ca. ti minutter senere. Straks dukkede der en anden unge op i hullet, og den fulgte forældrene uden længere tøven, Den tredje unge sad længe og kikkede ud, til den blev skubt til siden af en mere modig søskende, som straks fløj ud. Den tredje unge dukkede op i hullet igen og tøvede længe. Forældrene og fem - seks eeldre unger prøvede at opmuntre den. De flagrede omkring kassen og ungerne rørte ved den lille med næbt som en opmuntring til den første flyvetur. Efter mere end tlve minutter fløj den lidt forsagte unge endelig ud. Men der var en femte unge i kassen. Det hele gentog sig med opmuntring fra forældrene og ældre unger, til den sidste lille Skovspurv efter godt et kvarter forlod redekassen. Der blev pludselig så stille og tomt i haven. Men to Skovspurvepar gik i gang med at bygge rede i to af de forladte stærekasser, Og sagde jeg, at der kun var Skovspurve i musvitkasserne? Der var da en Musvit, som ynglede i en af skovspurvekasserne! l6

17 Fra felten August, septemr og oktor 20 Af Morten DD Hansen Velkommen til en absut dugfrisk Fra Felten, som denne gang tager månederne august, septemr og oktor under kærlig handling. Man kan sige meget om fugleliver i Århus Amr, men at der vitterligt er mange fugle på nogle lokaliteter, skal der ikke være nogen tvivl om. Vadefuglene i det Østjyske vadehav mellem Randers og Mariager Fjorde er ganske pænt dækket, ligesom en del gode lokaliteter i indlandet ofte søges. Men når man nu oplever, hvorledes horder aføstjyske ornitoger om efteråret flokkes med fuglene i Vestjylland - med et lønligt håb om at opstøve sibiriske sangfugle og andet godt - kan det undre, at vores egen Anht ikke søges oftere. Dette Danmarks svar på Helgand med 44 km. til nærmeste fastland oplever kun sjældent rykind af ornitoger. Og det er synd! Anht ligger som en magnet midt i Kattegat og er formentlig fuldt på højde med Christiansø hvad angår småfugle, og langr dre til rov- og vadefugle. Listen over arter på Øen er imponerende med mange rigtigt "dyre', arter såsom alpejernspurv, isalletornskade og stendrossel samt fra sidste år triel og steppeørn. For ikke at nævne de store falddage med tusinder af stenpikkere, bynkefugle og rødstjerter, hundreder afrødryggede tornskader og mængder afgennemtrækkende falke og kærhøge, både om foråret og om efteråret. Herfra skal der lyde en opfordring til, at man i april-maj samt augustoktor under øen ude i Kattegat et søg. på disse tidspunkter er selv de store sommerhuse meget billige, så det kan kun gå for langsomt med at komme afsted. Ellers blev amtet i perioden blev gavet med en del fugle fra det våde element, Iigesom et par af de dre rovfugle lagde vejen forbi på trækker. På småfuglefronten blev det altoverskyggende indslag de mange korsnæb, der som fugleverdenes sande nomader ankom helt fra den sibiriske tajga, men igen - det var søreme ikke mange hvidvingede, der blev registreret her i amtet. Den enorme frø- og bærsætning gjorde, at trækket nordfra lod vente på sig, og i skrivende stund mangler silkehalerne stadig. Men de kommer vel, efterhånden som de får ædt sie ned igennem Skandinavien. Periodens bidrag kommer i tilfældig strøm fra nu hedengange atalanta.dk, fra Samsøs Fugle samt endelig dofbasen.dk - sidstnævnte kan virkelig anfales som en let måde at indrapportere på! Hvis man savner sine obs. i nedennævnte sammenstilling, skyldes det udelukkende, at de er blevet glemt eller overset af arjderen. De forsmåede observatører modtager hermed på forhånd en dybfølt undskyldning. Bemærk øvrigt, at arter markeret med * skal en tur forbi SU. De rade arter De største ansamling af gråstrut lappedykker var 25/8 38 Issehoved, og 15 rrak forbi Fornæs l/10. Der var godt med små lappedykkere ved Norsminde Fjord, max blev 25/9 89. Seneste sorthalsede lappedykker sås l7/9 ved Norsminde Fjord. Det blev ikke havfuglenes efterår, men en enkelt sodfarvet skråpe drønede dog nordpå ved Fornæs Suleme skuffede fælt, og eneste multiobs blev 5/lO 4 Y Issehoved. En enlig hvid.stork rastede ved Stjær )O/9-lllO, mens de sorte storke alle biev set i Vejle Amt. De første sangsvaner ankom med kulden 6/to 4 Kindbro. mens pisvaneme som sædvanlig ventede en uges ta

18 tid: 20l10 ] Tvenstrup. Hvis man ellers gad kigge ud i SØ-kuling og vandret slagregn, kunne man fornøje sig med lidt trækkende bramgæs den 22/9: 625 V Risskov og 154 V Kysing Næs. De Iysbugede knortegæs ankom til Danmark 7/ 9, hvor )O fløj til rasr ved Sødringhm. Mørkbuget knortegås er normalt en Samsøaffære: 29/lO 287 Langør var pænt. Et par atlingænder sås: l/8 I Drastrup Enge samt 22l 8 I Eskeplet. De første store skalleslugere var småtidlige, men det skyldes formentlig den hårde kulde nordpå: 6/10 9 S Kysing Næs. Rovbørgerne Trækket blev lidt tyndt i år, men der var dog lidt at komme efter, bl.a. en del havøme: 2918 I NV Sødringhm, l/9 I SV Risskov Strand, 4/9 I Vesborg, 5i9 I SV Ms Bjerge, l4/9 V Norsminde Fjord, 28/9 I Sødringhm, 6/10 Sødringhm samt 3ll10 I Samsø. cengangere kan naturligvis ikke udelukkes, for det er jo lidt af et skrummel. En hagelig lille skrigeøm* sås 5/9: I ad. R til NØ Sletterhage - det kunne jo i princippet dreje sig om forårets ustemte skrigeørn fra Djursland... Rød glente er aldrig almindelig om efteråret: 3/8 f SV Vejlby Enge, t4/ E I Løgten, l5l9 I Mørke Kær og25/9 I SV Tilst var den skedne optræden. En lk steppehøg* røg forbi Eskeplet l3/9. l/9 trak 8 hvepswåger over Risskov, hvilket er mange på efterårstrækket. Musvåge bød på 6/10 48 SV Vesborg, hvilket er under normalen. Lærkefalkene rykkede den 5/ 9 med 4 SV Ms Bjerge på under en time. De sidste var ganske sene: 5/10 I S + 7/10 I Hesselhm. Op imod l0 vandrefalke blev registreret, og arten har således for længst overhalet lærkefalken på efterårstrækket i amtet. Fiskeørnene dukkede up i gyndelsen af august, kulrninerede i slutningen af måneden og takkede af i gyndelsen af oktor: 6/8 ) Eskeplet, lll8 6 Skanderborg Sø og 10/10 I NØ Hinnerup. Vådt, godt og blandet Vagtel skuffede fælti 2318 I Knudsø var eneste - en ren skandale! Til gengæid var en engsn:rrre l2li0 I Norsminde Fjord en gedigen overraskelse. Tre traner trak (tr x tre) mod nord ved Risskov 6/8, gad vide, hvor de kom fra. Et par småsene klydervar 2Ol10 2 Hesselhm. De kanonsmukke strand$ejler stod og giorde sig til i gyndelsen af august med l/8 200 Sødringhm og 9/8 23O Eskeplet. Islandske ryler sås samme steder: ]/ Sødringhm og Eskeplet, og det blev også til lidt stenvendere fra området: 2218 ll Eskeplet. Almindelig ryle toppede rr'ed 29/ Sødringhm, men også 6/ og l9l l0 l00o bør nævnes. Krumnæbt ryle skuffede i år, idet den største blev sølle 9/8 12 Eskeplet. TiI gengæld har kærlør aldrig før gjort det så godt: 2-ll8 I Drastrup, l/8 I Eskeptet, I l/8 I Begtrup Eng, l3/8 I Eskeplet og 24/8 2 Ik Eskeplet er endog meget fint. Der var lidt dværgryler i omløb fra de pare egne, bl.a. I I/ 8 22 Sødringhm og 24/8 40 Eskeplet. Tinksmedene nåede lige med i denne ombæring: 2/8 66 Drastrup afsluttede et smukt efterår for arten. Rødn 24/8 350 Eskeplet bør også nævnes. Lills lsgn5psyg er en næsten ren Samsø-affære, hvorfor det var en fornøjelse, at også Sødringhm kunne bidrage med 3/8 14. En småspove 6/10 ved Sødringhm er meget sent og næsten værdig til SU. Søreme om ikke også det blev til et par tredækkere: 2518 I Lading Sø og 29/8 I Vesborg. Enkeltkkasin imponerede med såvel tidlig ankomst: l/9 2 Brabrand Sø, som med store tal: 20i l0 lo Norsminde Fiord. l8

19 Mere godt fra havet Hvorfor ikke se på storkjover i Østjylland, hvor Sødringhm bød på ri9 4 N + I R. Sammesteds trak en af efterårets få unge mellemkjover forbi den 22/9. Der var også lidt almindelige kjover på færde, nævnes )18 2 Sødringkær, Sødringhm, 22/9 4Sødringhm samt 2 Kysing Næs. Den land-glade lille kjove optrådte også i år på en vanlig lokalitet: l4l9 I Ik Norsminde Fjord. Dværgrnåge skuffede, idet l5lio 6 Brabrand Sø blev den største obs. Dværgterneme drog sydpå i august, og Eskeplet blev sidste obs. i år. Splittememe var lidt længere om det, og det blev til at par pæne forekomster: 7/9 184 Sødringhm og 16/9 16O Eltoft Færgehavn. En dejlig overraskelse var de mange lunder, som røg ind i Kattegat med kulden:6/10i Kysing Næs, l0/l0 I N Fornæs, I l/ l0 I S Kysing Næs og tll10 f Fornæs lokaliteterne er ikke specielt overraskende. Ind på land En flok på 1900 ringduer trak mod syd over Risskov Seneste mursejlere blev 2O/9 2 Brabrand Sø; fra borttrækket ska.l mærkes l/ trk Sødringhm. Hærfugl ses sjældent afde "professionelle" ornitoger, og 19+27/lO I Skæring Strand er vist desværre også andenhånds. Vendehals sås 29/8 I Vesborg. De første bjerglærker ankom til sædvanlig tid: 5/ l0 I Issehoved og 6/10 I Vesborg, mens den sidste landsvale i denne periode blev l0l10 I Ms Bjerge. Sidste bysvale var I Hesselhm. En bjergpir sås l8/lo ved Brabrand Sø, men flere følger utvivlsomt. Husk nu at være forsigtige med dem! Der var en ren piften af rødstrude pire, idet hele fire eksemplarer er indrapportereti l)/9 I Eskeplet, 25l9 I Sletterhage,2/lO I Hesselhm samt 5/10 Hesselhm. Silkehale nåede søreme med, men det var ikke mange: 18/10 28 Havndal, Mariager. Rødstjert 29/8 19 Vesborg er en pæn ansamling væk fra Lnht. De første sjaggere var 2O/9 2 Brabrand Sø, og straks efter fulgte vindrosleme med 23/9 2 Haraldslund Skov. Trækket var dog meget tyndt i år. Ringdrossel skuffede også med få obs. - selvfølgelig fra Samsø: 5/10 I Issehoved og I Hesselhm samt 6/10 I Vesborg. næs. En syngende græshoppesanger l5l8 i Bjerregrav Mose var eneste mærkelsesværdige forekomst fra sangerfronten. Ikke en høgesanger blev det til i dette ellers forrygende år for artenl Lidt skægmejser havde fundet vej til Samsø, hvor Kragemosen bød på l/10 ll. Pungmejsen er desværre ved at blive en sjældenhed, idet 17/ 9 I S Norsminde var eneste fra perioden. De første store tomskader indfandt sig med 6/10 I Vesborgog l0/10 I Kindsund. Dervaregentlig godt med nøddekriger, når man tænker på, at det ikke er et invasionsår: l2/9 I Brundby, Silkeborg Nordskov, 27/9 Langesø og )ll0 2 Silkeborg Nordskov. En DOF-tur til Risskov Strand 5/10 bød på 2140 bog-/kvækerfinker - fornøjeligt midt inde over storbyen. Første større forekomst afbjergirisk var 2ll Issehoved. Der var pænt med grønsiskener, men ikke nogen store obs. at skrive hjem om. Til gengæld var der rigtig mange lille korsnæb; første større obs. var lll8 7f SV Risskov Strand. Der gemte sig en del stor korsnæb i flokkene, nogle af de første var lll8 4 Salten Langsø. De enormt farvestrålende hvidvingede korsnæb skuffede i Århus Amt med kun få stationære individer: l2l 8 2 N Kysing Næs, Snedkerhus Plantage, 2818 I Djurslands Plantage, I Vesborg samt I Brattingsborg, 2918 Vesborg, l2l9 NØ Uniparken og l5l9 I Silkeborg Vesterskov. En småsen karmindompap sang på Samsø t/8, og endelig nævnes periodens eneste lapværling: 2fl9 f SV Kysing Næs. Det var ordene - brug nu dofbasen,dk til indrapportering, eller send mærkelsesværdige obs. med sneglepost til Morten DD Hansen, Søvej 2A. Feldballe. 84lO Rønde Blandet småkravl 20 munke d ved. Hassenør illustrerer, at der kan være mange småfugle ude på det yderste t9

20 En lokahapport bliver til - eller årets arjde med Fugle i Århus Amt - Henning Ettrup Der er Run et sted, du hvert år får et samlet overblikover fuglestandene i amtet - og det er i 'FuQle i Århus Amt'. Og nu er "Fugle ifuhus Amt 200l" ved at være på trapperne, endelig, Hermed er næsten t års arjde for lokalrapportgruppen ved at være afsluttet. Nu mangler kun udsendelsen til de mange interesserede læsere - samt en evaluering. Men hvad går egentligt forud? Datagrundlaget Vigtigst er selvfølgelig de mange aktive fuglekikkeres observationer, som indsendes til lokalrapporten i gyndelsen af januar måned. Fordeling af opgaver Rapportgruppen samles i januar for at få et overblik og gennemgå årets høst i form af indrapporterede observationer (på skemaer og via DOF-basen) samt det øvrige indsamlede materiale. Aftenen går derefter med at fordele materialet mellem de forskellige skrinter, der hver i sær har ansvar for et antal arter eller artsgrupper. En ekstra opgave for skrinterne er at indtaste materiale, som endnu ikke ligger i DoFbasen. Det er et arjde, der heldigvis er blevet meget lettere med "opfindelsen" af DOFbasen. Men det tager dog stadigvæk tid, som kunne være brugt på at skrive rapporten, ligesom det giver øget risiko for fejl. Aftenen afsluttes med at der udarjdes en køreplan (der dog sjældent kan overhdes) for arjdet med årets rapport. I disse moderne tider lægger også mange deres observationer (eller de mest interessante) ud på internettets mange forskellige hjemmesider. Herfra henter lokalrapportens medarjdere mange supplerende informationer, ligesom der suppleres med oplysninger fra lokale tidsskrifter. Endelig samles informationer fra de mange birdcall-opkald der foretages via mobiltelefoner. Alt i alt et ret omfattende materiale. Flere informationer - dre rapport Vi vil dog gerne have endnu flere observationer indsendt. Vi har således kendskab til, at nogle ikke indsender deres iagttagelser. Det er ærgerligt, for der mangler endnu oplysninger fra dårligt dækkede områder (især vestligste og nordvestligste dele af amtet), men også optællinger fra allerede godt dækkede områder er velkomne, fordi de vil være med til at gøre kendskat til disse steder endnu dre. Piren er i 20 horl i Søhøilondel 20

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved.

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann En dag sidst i juli 2005 kom en af os (JT) lidt tilfældigt til at kigge på en falk som sad i en elmast et

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Lav selv fuglekasser en vejledning

Lav selv fuglekasser en vejledning Lav selv fuglekasser en vejledning Det er svært at være fugl Mange af de fugle, der yngler i huller, har svært ved at finde egnede steder at yngle. Det skyldes især, at mange skove drives meget intensivt.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Turen gik til: Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Mallorca, Spanien Maj 2010

Mallorca, Spanien Maj 2010 Mallorca, Spanien Maj 2010 1. - 8. maj 2010 Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank Desting (FDE). Indledning Hermed følger en turrapport fra en fugleferie på Mallorca fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Søravnen. Bølling Sø - Naturgenopretning Generalforsamling i februar. Nr. 4 december 2004 32. årg.

Søravnen. Bølling Sø - Naturgenopretning Generalforsamling i februar. Nr. 4 december 2004 32. årg. Nr. 4 december 2004 32. årg. Søravnen D A N S K O R N I T O L O G I S K F O R E N I N G L O K A L A F D E L I N G E N I Å R H U S A M T Bølling Sø - Naturgenopretning Generalforsamling i februar 1 Dansk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag'

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' 1L 'ml q p' br Martg2003 o 31. å. D,A N S K, LOKALA RNIT.9LOGIEiK FERENINEi D'E L 1N c; E.N Å R H U S A M + 'fr :.i, Sorn lrerre - så hund peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' j Dansk Omltologtsr, Forenlng

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt MPU-høring 6. maj 2015

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere