DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)"

Transkript

1 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AD/ /10 JURISTLINGVISTER (DA/DE/EN/LT/NL/RO) (2010/C 248 A/01) Er du interesseret i ansættelse i EU-institutionerne? Har du en profil, der opfylder vores kriterier? Så opfordres du til at søge. Det er en chance, der bør afprøves! Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder almindelige udvælgelsesprøver på grundlag af kvalifikationer og prøver med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af juristlingvister (*) (AD 7). EPSO/AD/192/10 DANSKSPROGEDE JURISTLINGVISTER (DA) EPSO/AD/193/10 TYSKSPROGEDE JURISTLINGVISTER (DE) EPSO/AD/194/10 ENGELSKSPROGEDE JURISTLINGVISTER (EN) EPSO/AD/195/10 LITAUISKSPROGEDE JURISTLINGVISTER (LT) EPSO/AD/196/10 NEDERLANDSKSPROGEDE JURISTLINGVISTER (NL) EPSO/AD/197/10 RUMÆNSKSPROGEDE JURISTLINGVISTER (RO) Formålet med udvælgelsesprøverne er at få opstillet en række lister over egnede ansøgere, som kan anvendes ved besættelse af ledige stillinger i EU-institutionerne. Inden der søges, bør du nøje læse den vejledning, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 184 A af 8. juli 2010 og på EPSO's hjemmeside. I vejledningen, som er en integreret del af meddelelsen om udvælgelsesprøverne, redegøres der for bestemmelserne vedrørende udvælgelsesprocedurerne og ansøgningsvilkårene. I. GENERELT INDHOLDSFORTEGNELSE II. III. IV. ARBEJDSOPGAVER ADGANGSBETINGELSER ADGANG OG UDVÆLGELSE EFTER KVALIFIKATIONER V. ADGANGSPRØVE PÅ COMPUTER (*) Enhver henvisning i denne meddelelse til en person af hankøn gælder ligeledes som henvisning til en person af hunkøn.

2 C 248 A/2 DA Den Europæiske Unions Tidende VI. ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE VII. LISTE OVER EGNEDE ANSØGERE VIII. HVORDAN SØGER MAN? I. GENERELT 1. Antal pladser på listerne over egnede ansøgere Domstolen Parlamentet/Rådet EPSO/AD/192/10 DA: 8 2 EPSO/AD/193/10 DE: 8 EPSO/AD/194/10 EN: 10 8 EPSO/AD/195/10 LT: 9 2 EPSO/AD/196/10 NL: 9 2 EPSO/AD/197/10 RO: Bemærkninger Med undtagelse af EPSO/AD/193/10 sigter udvælgelsesprøverne mod besættelse af ledige stillinger ved to forskellige ansættelsessteder. Man kan kun tilmelde sig én af de seks udvælgelsesprøver og kun ét ansættelsessted. Valget træffes i forbindelse med onlinetilmeldingen og kan ikke ændres, når først du har godkendt og afsendt det elektroniske ansøgningsskema. II. ARBEJDSOPGAVER Der søges højt kvalificerede jurister, som er i stand til at oversætte ofte indviklede juridiske tekster/lovgivningstekster til hovedsproget fra mindst to sprog og revidere sådanne tekster. Juristlingvisternes arbejde indebærer brug af almindeligt forekommende it-udstyr. Oversættelse til udvælgelsesprøvens sprog af juridiske tekster fra mindst to af de officielle EU-sprog og revision af sådanne tekster oversat til dansk (domme afsagt af Domstolen, Retten og Personaleretten, generaladvokaternes forslag til afgørelser, parternes skriftlige indlæg mv.) samt gennemførelse af juridiske analyser i samarbejde med justitskontorerne og Domstolens andre tjenestegrene. Tilsyn med lovgivningsproceduren og kontrol af lovtekster på hovedsproget, der allerede er oversat og revideret, med henblik på at sikre sproglig og juridisk overensstemmelse mellem de forskellige sprogversioner samt kontrol af teksternes redaktionelle kvalitet og overensstemmelsen med de formelle udformningsregler. Tæt samarbejde med aktørerne i lovgivningsproceduren. Lejlighedsvis oversættelse af korte juridiske tekster, især fra engelsk eller fransk. III. ADGANGSBETINGELSER Ansøgerne skal ved fristen for onlinetilmeldingen opfylde alle generelle og særlige betingelser: 1. Generelle betingelser a) Være statsborger i et af Den Europæiske Unions medlemsstater b) Være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder c) Have opfyldt sine forpligtelser i henhold til de gældende love om værnepligt d) Opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende arbejde.

3 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/3 2. Særlige betingelser 2.1 Uddannelse Se bilag 2.2 Sprogkundskaber Den Europæiske Unions officielle sprog er: BG (bulgarsk) CS (tjekkisk) DA (dansk) DE (tysk) EL (græsk) EN (engelsk) ES (spansk) ET (estisk) FI (finsk) FR (fransk) GA (irsk) HU (ungarsk) IT (italiensk) LT (litauisk) LV (lettisk) MT (maltesisk) NL (nederlandsk) PL (polsk) PT (portugisisk) RO (rumænsk) SK (slovakisk) SL (slovensk) SV (svensk) Sprog 1 Hovedsprog Beherske sprog 1 til fuldkommenhed Sprog 2 Første obligatoriske fremmedsprog (må ikke være det samme som sprog 1) Have et indgående kendskab til sprog 2 Sprog 3 Andet obligatoriske fremmedsprog (må ikke være det samme som sprog 1 eller 2) Have et indgående kendskab til sprog 3 I bilaget findes en oversigt over mulige sprogkombinationer ved den enkelte udvælgelsesprøve og ansættelsesområde. Bemærk Vær opmærksom på, at delprøverne e) og f) under de generelle kompetencer i assessmentcentret foregår på enten tysk (DE), engelsk (EN) eller fransk, (FR), og at det pågældende sprog ikke må være det samme som hovedsproget (sprog 1). IV. ADGANG OG UDVÆLGELSE EFTER KVALIFIKATIONER 1. Adgang til udvælgelsesprøven Ud fra en gennemgang af de generelle og særlige betingelser på grundlag af oplysningerne i den elektroniske ansøgning vurderes det, hvilke ansøgere der opfylder betingelserne for at få adgang til udvælgelsesprøven. 2. Udvælgelse efter kvalifikationer Hvis antallet af ansøgere, der kan indkaldes til en udvælgelsesprøve, er mere end 20 gange så stort som antallet af pladser på den liste over egnede ansøgere, som opstilles for hver udvælgelsesprøve og for hvert ansættelsessted, vil udvælgelseskomitéen skride til en udvælgelse efter kvalifikationer på grundlag af kriterier, som den på forhånd har fastlagt. Denne udvælgelse foregår på grundlag af de oplysninger, som ansøgerne har afgivet ved onlinetilmeldingen.

4 C 248 A/4 DA Den Europæiske Unions Tidende Blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for at få adgang til udvælgelsesprøven, udvælger udvælgelseskomitéen de ansøgere, der har de mest relevante kvalifikationer (særligt ud fra eksamensbeviser og erhvervserfaring) med hensyn til kvalitet og niveau i forhold til arbejdsopgaverne som beskrevet i meddelelsen om udvælgelsesprøve (jf. udvælgelseskriterierne i bilaget). Ved udvælgelsen anvendes følgende vurderingssystem: a) Udvælgelseskriterierne vægtes fra 1 til 3 afhængig af, hvor vigtige de er ifølge udvælgelseskomiteen. b) Udvælgelseskomiteen tildeler mellem 0 og 4 point for hvert kriterium afhængig af ansøgerens kvalifikationer. Udvælgelseskomiteen opstiller herefter på grundlag af denne vurdering en ordnet liste ( 1 ) over ansøgerne. Til adgangsprøven (i assessmentcentret) indkaldes de ansøgere, som har opnået et af de bedste resultater ( 2 ) ved udvælgelsen efter kvalifikationer. Der indkaldes højst 20 gange så mange ansøgere til assessmentcentret, som der er pladser på listen over egnede ansøgere, jf. oplysningerne i denne meddelelse om udvælgelsesprøve. Antallet oplyses på EPSO's hjemmeside (www.eu-careers.eu). Hvis antallet af ansøgere, der kan indkaldes til en udvælgelsesprøve, er mindre end 20 gange så stort som antallet af pladser på listen over egnede ansøgere, foretager udvælgelseskomitéen ikke nogen udvælgelse efter kvalifikationer, men indkalder alle de ansøgere, som opfylder adgangsbetingelserne. 3. Kontrol af ansøgernes oplysninger Efter assessmentcentret vil de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i den elektroniske ansøgning, i givet fald blive kontrolleret i forbindelse med EPSO's kontrol af de generelle betingelser og udvælgelseskomitéens kontrol af de særlige betingelser og udvælgelse efter kvalifikationer. Viser det sig efter denne kontrol, at oplysninger ikke understøttes af de relevante bilag, vil de pågældende ansøgere blive udelukket fra udvælgelsesprøven. Kontrollen foretages for de ansøgere, der har opnået det krævede minimum og samlet har opnået et af de bedste resultater ved adgangsprøverne og i assessmentcentret (jf. afsnit V og VI), idet der startes med de bedst placerede ansøgere. Kontrollen foretages kun for det antal ansøgere, der er plads til på listen over egnede ansøgere og under forudsætning af, at de reelt opfylder alle adgangsbetingelser. Bilagene gennemgås ikke for de ansøgere, hvis resultat ligger under denne grænse. V. ADGANGSPRØVE PÅ COMPUTER Oversættelse til hovedsproget (sprog 1), uden ordbog, af en Oversættelse til hovedsproget (sprog 1), uden ordbog, af en juridisk tekst affattet på sprog 2. juridisk tekst affattet på sprog 2. For denne prøve gives der fra 0 til 80 point (der kræves mindst 40 point). Prøvens varighed: ca. to timer. De point, som ansøgerne har opnået ved denne prøve, indgår sammen med resultaterne ved prøverne i assessmentcentret i det endelige resultat. ( 1 ) Ansøgere, som ikke er blevet indkaldt til assessmentcentret, kan anmode om at få en kopi af den vurdering, som udvælgelseskomiteen har foretaget af deres kvalifikationer. Anmodningen skal være indgivet senest 10 kalenderdage efter meddelelsen af resultaterne. ( 2 ) Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen, bliver de alle indkaldt til adgangsprøven på computer.

5 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/5 VI. ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE 1. Indkaldelse til assessmentcentret Du indkaldes, hvis du er blandt de ansøgere, der har opnået det krævede minimum og et af de bedste resultater ( 3 ) ved adgangsprøven på computer. 2. Assessmentcenter Ansøgerne indkaldes til at deltage i prøver af halvanden dags varighed (assessmentcenter), normalt i Luxembourg. A. Ansøgernes ræsonnementsevner vurderes på grundlag af: a) en prøve i verbalt ræsonnement b) en prøve i numerisk ræsonnement c) en prøve i abstrakt ræsonnement. Denne del af udvælgelsesprøven foregår på hovedsproget (sprog 1). B. Ansøgernes særlige kompetencer vurderes på grundlag af: d) en prøve i oversættelse til hovedsproget (sprog 1), uden ordbog, af en juridisk tekst affattet på sprog 3. og C. Ansøgernes generelle kompetencer vurderes med hensyn til: analyse og problemløsning kommunikation kvalitet og resultater læring og udvikling prioritering og organisation håndtering af stress og forandringer samarbejde ledelsesevner. I vejledningen for almindelige udvælgelsesprøver redegøres der nærmere for disse kompetencer i punkt 1.2. Kompetencerne vurderes på grundlag af: e) en struktureret samtale (sprog: tysk, engelsk eller fransk; det valgte sprog må ikke være det samme som sprog 1) f) gruppearbejde (sprog: tysk, engelsk eller fransk; det valgte sprog må ikke være det samme som sprog 1) g) en samtale, som har til formål at bedømme ansøgernes almenviden og beherskelse af national juridisk sprogbrug og en mundtlig fremlæggelse (sprog 1). 3. Vurdering A. Ræsonnementsevner a) Verbalt 0-20 point b) Numerisk 0-10 point c) Abstrakt 0-10 point Delprøve a), b) og c) udgør ikke nogen stopprøve. De tildelte point lægges sammen med de point, der opnås ved de andre delprøver i assessmentcentret. B. Specifikke kompetencer 0-80 point Der kræves mindst: 40 point. C. Generelle kompetencer 0-80 points i alt for kompetencerne (10 point pr. kompetence) Der kræves mindst: 3 point pr. kompetence og 40 point ud af de i alt 80 point, der kan opnås for de otte generelle kompetencer. ( 3 ) Der indkaldes ca. 4 gange så mange ansøgere til assessmentcentret, som der er pladser på den liste over egnede ansøgere, som opstilles for hver udvælgelsesprøve og for hvert ansættelsessted, jf. oplysningerne i denne meddelelse om udvælgelsesprøve. Antallet oplyses på EPSO's hjemmeside (www.eu-careers.eu). Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen, bliver de alle indkaldt til assessmentcentret.

6 C 248 A/6 DA Den Europæiske Unions Tidende VII. LISTE OVER EGNEDE ANSØGERE 1. Optagelse på listen over egnede ansøgere 2. Opstilling af listerne Udvælgelseskomitéen anfører navnene på de ansøgere (antallet af egnede ansøgere er angivet i afsnit I, punkt 1), som i henhold til afsnit IV opfylder alle betingelser, på listen over egnede ansøgere ( 4 ). For hver udvælgelsesprøve opstilles der lister over de egnede ansøgere, i alfabetisk rækkefølge og fordelt på ansættelsessted. VIII. HVORDAN SØGER MAN? 1. Online tilmelding 2. Indgivelse af ansøgning med tilhørende bilag Tilmeldingen sker elektronisk efter den procedure, der er beskrevet på EPSO's hjemmeside. Frist: 14. oktober 2010 kl. 12 (middag), Bruxelles-tid Ansøgerne vil i en senere fase, forudsat de indkaldes til assessmentcentret, blive bedt om at indgive en fuldstændig ansøgning (underskrevet elektronisk ansøgning vedlagt bilag). Frist: Fristen meddeles i rette tid via ansøgernes EPSO-konto. Fremgangsmåde: Se punkt 2.2 i vejledningen for almindelige udvælgelsesprøver. ( 4 ) Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen, bliver de alle optaget på listen over egnede ansøgere.

7 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/7 BILAG I EPSO/AD/192/10 DANSKSPROGEDE JURISTLINGVISTER (DA, AD 7) 1. Uddannelse Juridisk kandidateksamen (cand.jur.) eller erhvervsøkonomisk-erhvervsjuridisk kandidateksamen (cand.merc.jur.) I vurderingen af, om ansøgeren har en afsluttet uddannelse på universitetsniveau, går udvælgelseskomitéen ud fra de regler, der var gældende, da eksamensbeviset blev udstedt. 2. Sprogkundskaber Fuldstændig beherskelse af dansk a) Sprog 2 Indgående kendskab til tysk, engelsk, spansk, fransk eller italiensk c) Sprog 3 (må ikke være det samme som sprog 1 eller 2) Indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions 23 officielle sprog. Sprog 2 eller sprog 3 skal være fransk. Fuldstændig beherskelse af dansk Indgående kendskab til engelsk eller fransk c) Sprog 3 (må ikke være det samme som sprog 2) Indgående kendskab til tysk, engelsk eller fransk. Sprog 2 eller sprog 3 skal være engelsk. 3. Udvælgelse efter kvalifikationer I udvælgelseskomitéens udvælgelse efter kvalifikationer kan indgå følgende: Dokumenteret erfaring med juridisk oversættelse Erhvervserfaring med affattelse af juridiske tekster Relevant sproglig profil i forhold til ansættelsesstedets sproglige behov (Dokumenteret) kendskab til flere af EU's officielle sprog. Erfaring med udarbejdelse af retsakter i en national administrativ enhed Udarbejdelse af retsafgørelser ved en national domstol Erfaring med juridisk arbejde: fra et advokatfirma som virksomhedsjurist fra en national administrativ enhed eller en international organisation Erfaring med gennemførelse og iværksættelse af EU-retlige regler Ph.d.-studier inden for et relevant juridisk fagområde Formelle sproglige kvalifikationer Erfaring med oversættelse og/eller revision.

8 C 248 A/8 DA Den Europæiske Unions Tidende BILAG II EPSO/AD/193/10 TYSKSPROGEDE JURISTLINGVISTER (DE, AD 7) 1. Uddannelse Jurauddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et tysk eller østrigsk eksamensbevis (Juristische Ausbildung, die im deutschen Recht mit der Ersten Juristischen Staatsprüfung und im österreichischen Recht mit dem Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde). I vurderingen af, om ansøgeren har en afsluttet uddannelse på universitetsniveau, går udvælgelseskomitéen ud fra de regler, der var gældende, da eksamensbeviset blev udstedt. 2. Sprogkundskaber Fuldstændig beherskelse af tysk Indgående kendskab til engelsk eller fransk c) Sprog 3 (må ikke være det samme som sprog 2) Indgående kendskab til engelsk eller fransk 3. Udvælgelse efter kvalifikationer I udvælgelseskomitéens udvælgelse efter kvalifikationer kan indgå følgende: Erfaring med udarbejdelse af retsakter i en national administrativ enhed Udarbejdelse af retsafgørelser ved en national domstol Erfaring med juridisk arbejde: fra et advokatfirma som virksomhedsjurist fra en national administrativ enhed eller en international organisation Erfaring med gennemførelse og iværksættelse af EU-retlige regler Ph.d.-studier inden for et relevant juridisk fagområde Formelle sproglige kvalifikationer Erfaring med oversættelse og/eller revision.

9 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/9 BILAG III EPSO/AD/194/10 ENGELSKSPROGEDE JURISTLINGVISTER (EN, AD 7) 1. Uddannelse Der kræves enten en juridisk eksamen eller tilsvarende fra Det Forenede Kongerige eller Irland eller en afsluttet uddannelse som procederende eller rådgivende advokat i Det Forenede Kongerige eller Irland. (You must hold a degree in law, or its equivalent, awarded in the United Kingdom or Ireland or have qualified as a barrister, advocate or solicitor in the United Kingdom or Ireland). Ansøgere med en treårig uddannelse skal tillige have mindst et års relevant erhvervserfaring. (Candidates who followed a three-year degree course must also have obtained at least one year's appropriate professional experience). I vurderingen af, om ansøgeren har en afsluttet uddannelse på universitetsniveau, går udvælgelseskomitéen ud fra de regler, der var gældende, da eksamensbeviset blev udstedt. 2. Sprogkundskaber Fuldstændig beherskelse af engelsk Indgående kendskab til fransk c) Sprog 3 Indgående kendskab til et af følgende officielle sprog: BG (bulgarsk), CS (tjekkisk), DA (dansk), DE (tysk), EL (græsk), ES (spansk), ET (estisk), FI (finsk), HU (ungarsk), IT (italiensk), LT (litauisk), LV (lettisk), NL (nederlandsk), PL (polsk), PT (portugisisk), RO (rumænsk), SK (slovakisk), SL (slovensk ) eller SV (svensk). Fuldstændig beherskelse af engelsk Indgående kendskab til fransk c) Sprog 3 Indgående kendskab til et af følgende officielle sprog: BG (bulgarsk), CS (tjekkisk), DA (dansk), DE (tysk), EL (græsk), ES (spansk), ET (estisk), FI (finsk), GA (irsk), HU (ungarsk), IT (italiensk), LT (litauisk), LV (lettisk), MT (maltesisk), NL (nederlandsk), PL (polsk), PT (portugisisk), RO (rumænsk), SK (slovakisk), SL (slovensk ) eller SV (svensk). 3. Udvælgelse efter kvalifikationer I udvælgelseskomitéens udvægelse efter kvalifikationer kan indgå følgende: Dokumenteret erfaring med juridisk oversættelse Erhvervserfaring med affattelse af juridiske tekster Relevant sproglig profil i forhold til ansættelsesstedets sproglige behov (Dokumenteret) kendskab til flere af EU's officielle sprog. Erfaring med udarbejdelse af retsakter i en national administrativ enhed Udarbejdelse af retsafgørelser ved en national domstol Erfaring med juridisk arbejde: fra et advokatfirma som virksomhedsjurist fra en national administrativ enhed eller en international organisation Erfaring med gennemførelse og iværksættelse af EU-retlige regler Ph.d.-studier inden for et relevant juridisk fagområde Formelle sproglige kvalifikationer Erfaring med oversættelse og/eller revision.

10 C 248 A/10 DA Den Europæiske Unions Tidende BILAG IV EPSO/AD/195/10 LITAUISKSPROGEDE JURISTLINGVISTER (LT, AD 7) 1. Uddannelse Jurauddannelse, der er afsluttet med et litauisk eksamensbevis på kandidat- eller masterniveau, eller et eksamensbevis, som dokumenterer tilsvarende juridiske kvalifikationer. (Kandidatai turi turėti universitetinį išsilavinimą Lietuvos teisės srityje, patvirtintą teisės bakalauro ar teisės magistro diplomu arba juos atitinkančiu diplomu, suteikiančiu teisininko kvalifikaciją). I vurderingen af, om ansøgeren har en afsluttet uddannelse på universitetsniveau, går udvælgelseskomitéen ud fra de regler, der var gældende, da eksamensbeviset blev udstedt. 2. Sprogkundskaber Fuldstændig beherskelse af litauisk Indgående kendskab til tysk, engelsk, spansk, fransk eller italiensk c) Sprog 3 (må ikke være det samme som sprog 1 eller 2) Indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions 23 officielle sprog. Sprog 2 eller sprog 3 skal være fransk. Fuldstændig beherskelse af litauisk Indgående kendskab til engelsk eller fransk c) Sprog 3 (må ikke være det samme som sprog 2) Indgående kendskab til tysk, engelsk eller fransk. Sprog 2 eller sprog 3 skal være engelsk. 3. Udvælgelse efter kvalifikationer I udvælgelseskomitéens udvælgelse efter kvalifikationer kan indgå følgende: Dokumenteret erfaring med juridisk oversættelse Erhvervserfaring med affattelse af juridiske tekster Relevant sproglig profil i forhold til ansættelsesstedets sproglige behov (Dokumenteret) kendskab til flere af EU's officielle sprog. Erfaring med udarbejdelse af retsakter i en national administrativ enhed Udarbejdelse af retsafgørelser ved en national domstol Erfaring med juridisk arbejde: fra et advokatfirma som virksomhedsjurist fra en national administrativ enhed eller en international organisation Erfaring med gennemførelse og iværksættelse af EU-retlige regler Ph.d.-studier inden for et relevant juridisk fagområde Formelle sproglige kvalifikationer Erfaring med oversættelse og/eller revision.

11 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/11 BILAG V EPSO/AD/196/10 NEDERLANDSKSPROGEDE JURISTLINGVISTER (NL, AD 7) 1. Uddannelse Jurauddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et nederlandsk eller belgisk eksamensbevis fra et nederlandsksproget universitet. (Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master), afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). I vurderingen af, om ansøgeren har en afsluttet uddannelse på universitetsniveau, går udvælgelseskomitéen ud fra de regler, der var gældende, da eksamensbeviset blev udstedt. 2. Sprogkundskaber Fuldstændig beherskelse af nederlandsk Indgående kendskab til fransk c) Sprog 3 (må ikke være det samme som sprog 1 eller 2) Indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions 23 officielle sprog. Fuldstændig beherskelse af nederlandsk Indgående kendskab til engelsk eller fransk c) Sprog 3 (må ikke være det samme som sprog 2) Indgående kendskab til tysk, engelsk eller fransk. Sprog 2 eller sprog 3 skal være engelsk. 3. Udvælgelse efter kvalifikationer I udvælgelseskomitéens udvælgelse efter kvalifikationer kan indgå følgende: Dokumenteret erfaring med juridisk oversættelse Erhvervserfaring med affattelse af juridiske tekster Relevant sproglig profil i forhold til ansættelsesstedets sproglige behov (Dokumenteret) kendskab til flere af EU's officielle sprog. Erfaring med udarbejdelse af retsakter i en national administrativ enhed Udarbejdelse af retsafgørelser ved en national domstol Erfaring med juridisk arbejde: fra et advokatfirma som virksomhedsjurist fra en national administrativ enhed eller en international organisation Erfaring med gennemførelse og iværksættelse af EU-retlige regler Ph.d.-studier inden for et relevant juridisk fagområde Formelle sproglige kvalifikationer Erfaring med oversættelse og/eller revision.

12 C 248 A/12 DA Den Europæiske Unions Tidende BILAG VI EPSO/AD/197/10 RUMÆNSKSPROGEDE JURISTLINGVISTER (RO, AD 7) 1. Uddannelse Jurauddannelse på universitetsniveau af mindst fire års varighed, der er afsluttet med et rumænsk eksamensbevis (diplomă de licență). (Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare atestat printr-o diplomă în dreptul român de cel puțin patru ani). I vurderingen af, om ansøgeren har en afsluttet uddannelse på universitetsniveau, går udvælgelseskomitéen ud fra de regler, der var gældende, da eksamensbeviset blev udstedt. 2. Sprogkundskaber Fuldstændig beherskelse af rumænsk Indgående kendskab til fransk c) Sprog 3 (må ikke være det samme som sprog 1 eller 2) Indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions 23 officielle sprog. Fuldstændig beherskelse af rumænsk Indgående kendskab til engelsk eller fransk c) Sprog 3 (må ikke være det samme som sprog 2) Indgående kendskab til tysk, engelsk eller fransk. Sprog 2 eller sprog 3 skal være engelsk. 3. Udvælgelse efter kvalifikationer I udvælgelseskomitéens udvælgelse efter kvalifikationer kan indgå følgende: Dokumenteret erfaring med juridisk oversættelse Erhvervserfaring med affattelse af juridiske tekster Relevant sproglig profil i forhold til ansættelsesstedets sproglige behov (Dokumenteret) kendskab til flere af EU's officielle sprog. Erfaring med udarbejdelse af retsakter i en national administrativ enhed Udarbejdelse af retsafgørelser ved en national domstol Erfaring med juridisk arbejde: fra et advokatfirma som virksomhedsjurist fra en national administrativ enhed eller en international organisation Erfaring med gennemførelse og iværksættelse af EU-retlige regler Ph.d.-studier inden for et relevant juridisk fagområde Formelle sproglige kvalifikationer Erfaring med oversættelse og/eller revision.

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF BUSINESS COMMUNICATION RETSTOL FORSKN- KENS INGSRAP ROLLE PORT RETSTOLKENS ROL LE - En spørgeskemaundersøgelse blandt danske domstolsjurister

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere